MØTEINNKALLING : Sak 12/14 Statusrapport reklamasjonshåndtering per

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. 09.40-09.45: Sak 12/14 Statusrapport reklamasjonshåndtering per 14.9.2014"

Transkript

1 UO, OFL 14 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 14/ Møtested: St. Olav Eiendom, Abels gate 5 Møtedato: , kl 09:00-11: : Sak 9/14 IKT budsjett : Sak 10/14 Økonomirapport : Sak 11/14 Driftsrapport 1.halvår : Sak 12/14 Statusrapport reklamasjonshåndtering per : Orienteringssak: Status restanser Kunnskapssenteret : Sak 13/14 ENØK-analyse : Sak 14/14 Budsjett bygningsteknisk drift : Orienteringssak: Status investeringer : Sak 15/14 Investeringsbudsjett : Sak 16/14 Etablering og bygging av MR lab i Kvinnebarn-senteret Sak 17/14 Avslutning av byggeprosjektet

2 Sak 9/14 9/14 IKT Budsjett 2015 i nytt universitetssykehus Saksbehandler: Trond Grimstad Arkivsaksnr.: 14/7195 Arkiv: 049 Innstilling: Sameiestyret godkjenner fremlagte forslag til budsjett for 2015 for drift, forvaltning og utvikling av IKT i nytt universitetssykehus. Forslaget oversendes eierne for innarbeidelse og endelig budsjettbehandling. Endelig budsjettramme behandles etter tilbakemelding fra eierne. VEDLEGG (ettersendes) - Forslag til IKT budsjett 2015 i nytt universitetssykehus

3 IKT budsjett 2015 Universitetssykehuset Innstilling fra IKT-gruppen til Sameiestyret Trond Grimstad Hilde Karlsen Siri Berg Håkon Alstad Lars Ødegaard IKT-sjef Kundeansvarlig Ass. direktør IT-sjef Seksjonssjef IT St. Olavs Hospital Hemit Hemit NTNU DMF

4 Forvaltning/videreutvikling - investeringsbehov Hemit overtok totalansvaret for drift og vedlikehold i forbindelse med ny konkurranseutsetting av en del tjenester fra juni Dette innebærer at Hemit er avtalepart mot ekstern leverandør (Evry) med underleverandører og har utøvende driftsansvar selv for noen tjenester (primært datanett og serverdrift). For å få mest mulig ensartete driftsrutiner i Helseregionen, er det ønskelig at Hemit overtar eierskapet fra St. Olav og NTNU for alt nytt HW-utstyr som skal anskaffes videre. Sameie vil da i stedet bli belastet med en årlig avskrivningskostnad. Disse kostnadene fordeles mellom St. Olav og NTNU i forhold til tidligere avtalt fordelingsnøkkel for investeringer, dvs 85/15. Det er behov for tiltak for å videreutvikle og forbedre noen av IKT-løsningene samt å erstatte produkter/tjenester som ikke er lenger er støttet av produsenten: Kantsvitsjene (nettverksutstyr nærmest brukerne) og basestasjonene for trådløsnettet fra BF1 supporteres ikke lenger og må byttes ut. Dette medfører en total kostnad for 2015 på 19 mill. kroner. Disse prosjektene er påbegynt i 2014 og fullføres i løpet av 1. halvår Investeringene i 2014 er på til sammen 19 mill. korner. Pasientsignalanleggene i byggene fra BF1 er ikke lenger supportert fra leverandør og bør skiftes ut. Endelig beslutning er ikke tatt og arbeidet må vurderes opp mot øvrige vedlikeholdsaktiviteter som skal gjennomføres i Det er ikke budsjettert med avskrivningskostnad i 2015 da det forventes at en eventuell anskaffelse vil bli foretatt helt på slutten av året. Estimat for oppgraderingen er på 10,5 mill. Kostnadsfordelingen i budsjettet er basert på en vurdering av hvem som umiddelbart har nytte av tiltakene slik vi ser det i dag. Der behovet for aktivitet vil gjelde begge organisasjoner, benyttes forholdstallet for den aktuelle tjenesten som framkommer i avtalen om kostnadsfordeling. I budsjettoppsettet er benyttet fordelingsnøkkel 85/15. Det forutsettes at mer presise estimater utarbeides og saksbehandles for hver enkelt aktivitet som planlegges utført. Dette vil også kunne påvirke fordelingen av kostnadene mellom St. Olav og NTNU. Investeringsbehov 2015 (beløpene er inkl mva og angitt i mill kr) Investerings behov 2015 Totalt 27,69 7,36 22,31 29,5 Utskifting kantsvitsjer og aksesspunkt fra BF1(startet i 2014) Pasientsignalanlegg fra BF1 19,0 10,5 Utskifting/oppgradering av brukerutstyr (pc, tlf.app., pasientterminaler) budsjetteres i hver organisasjon og er ikke tatt med her.

5 Drift Driftsavtalen med Hemit har en årlig kostnad på kr 54,0 mill. I dette inngår alle drifts- og forvaltningskostnadene til underleverandørene og nødvendige lisenskostnader til drifts- og overvåkingsverktøy. I tillegg kommer følgende kostnader: - Generell mengdeøkning i de ulike sentrene, gjennom bestilte oppdrag som påvirker driftsprisen, anslås til for Lisens/drift av innendørs navigasjonssystem MazeMap på kr 0,37 mill - Teknisk drift av Kunnskapsportalen på til sammen kr 2,6 mill.,derav 0,80 mill. i avtale med Sony og 1,8 mill til drift av tekniske løsninger (serverere, lagringsløsning, AV-løsninger, toskjermsløsninger). Dette utføres av NTNU s Mulitmediasenter og IT-seksj. DMF. - Potensiell bonusutbetaling til Evry for feilfri drift pr mnd. utgjør kr 1,2 mill (dette er årsverdi i dagens avtale). - Avskrivningskostnader som følge av investeringer i forvaltningen - Avsatt til forvaltningsoppgaver, bl.a integrasjonsprosjektet Total driftskostnad for 2015 inkl interne og eksterne tjenester blir kr 64,45 mill. inkl mva De ulike budsjettpostene for driftskostnader er fordelt mellom eierne i forhold til avtalt fordelingsbrøk på 94/6. Unntaket er drift av MazeMap og Kunnskapsportalen som er fordelt 50/50. Avskrivningskostnader for investering i nettverk fordeles 85/15. Tilleggsarbeid og oppdrag som bestilles til driftsleverandøren fra hver enkelt organisasjon er som tidligere holdt utenfor dette budsjettet. Det samme gjelder drift og forvaltning av brukerutstyr. Driftsbudsjett Millioner kr inkl mva Totalt ,43 80,73 83,18 Drifts budsjett ,45 Andel St. Olav 58,78 Andel NTNU 5,68 - Driftsavtale pr Bonus (potensiell utbetaling) - Generell mengderegulering - Lisens og drift MazeMap - Teknisk drift Kunnskapsportalen - Avskriving oppgradering nettverk fra BF1 - Avskriving oppgradering pasientsignalanl.fra BF1 - Forvaltningsoppgaver 68,57 69,03 71,74 54,03 1,20 0,05 0,37 2,60 5,70 0,00 0,50 50,79 1,13 0,05 0,19 1,30 4,85 0,00 0,47 3,24 0,07 0,00 0,19 1,30 0,85 0,00 0,03

6 Langtidsbudsjett Det forventes behov for store investeringer til utskifting og oppgradering av både datanett, telefonsystem og serverpark i perioden fram til Hemit forvalter en plan som dokumenterer løpende behov for nødvendige oppgraderinger og utskiftninger. Hemit vil også ha ansvar for at det blir satt av nødvendig investeringsramme. (beløpene er inkl mva og angitt i mill kr) Investeringsbudsjett Oppgradering servere, telefoni og datanett (2016) Oppgradering servere, telefoni og datanett (2017) Oppgradering servere, telefoni og datanett (2018) Oppgradering servere, telefoni og datanett (2019) Oppgradering servere, telefoni og datanett (2020) Investeringsbehov 9,50 15,00 36,50 23,00 24,00

7 Sak 10/14 10/14 Økonomisk rapportering august 2014 Saksbehandler: Kjell-Ivar Svaan Arkivsaksnr.: 14/3308 Arkiv: 025 Innstilling: Sameiestyret tar økonomirapport per til orientering. VEDLEGG - Sameieregnskap per Kommentarer til regnskap

8 Sameieregnskap for bygg TOTAL detaljert regnskap spesifisert per eier Sameiet totalt Status periode: August St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

9 Sameieregnskap for bygg 130 detaljert regnskap spesifisert per eier Nevro Status periode: August St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

10 Sameieregnskap for bygg 230 detaljert regnskap spesifisert per eier Laboratorie Status periode: August St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

11 Sameieregnskap for bygg 240 detaljert regnskap spesifisert per eier Kvinne-Barn Status periode: August St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

12 Sameieregnskap for bygg 320 detaljert regnskap spesifisert per eier 1902-bygget Status periode: August St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

13 Sameieregnskap for bygg 330 detaljert regnskap spesifisert per eier Forsyningssenteret Status periode: August St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

14 Sameieregnskap for bygg 430 detaljert regnskap spesifisert per eier Gastro Status periode: August St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

15 Sameieregnskap for bygg 310 detaljert regnskap spesifisert per eier Bevegelse Status periode: August St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

16 Sameieregnskap for bygg 340 detaljert regnskap spesifisert per eier Akutt, Hjerte, Lunge Status periode: August St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

17 Sameieregnskap for bygg 420 detaljert regnskap spesifisert per eier Kunnskapssenteret Status periode: August St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

18 Sameieregnskap for bygg 999 detaljert regnskap spesifisert per eier Sameiet felles Status periode: August St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

19 Sameieregnskap pr Forklaringer til avvik: 1. Løpende drift. Løpende drift omfatter kjøp av tjenester fra St. Olavs driftsservice. Avtale for 2014 er behandlet og godkjent. Forbruk hittil i år er på linje med budsjett. Prognose settes lik budsjett. 2. Energi Energileveransene omfatter strøm, fjernvarme og fjernkjøling. Forbruk av energi er lavere enn forutsatt pga mild vinter. I tillegg er det gunstige priser. Mindreforbruk hittil i år er 2,9 mill kr. Prognose reduseres med 5,6 mill kr i forhold til budsjett. 3. Vann og avløp/avfallshåndtering Disse postene ses i sammenheng. Avregnet vannforbruk i 2013 er m3, mot fakturert forbruk på m3. Differansen er godskrevet i mars Mindreforbruk hittil i år er 3,1 mill kr. Prognose reduseres med 3,7 mill kr i forhold til budsjett. 4. Vedlikehold. Noen prosjekter blir dyrere enn forutsatt, bl.a. utskifting av varmeanlegg i Gastrosenteret og utskifting av tak på Forsyningssenteret. Noen planlagte prosjekter som var forutsatt gjennomført i år, utsettes derfor til neste år. Merforbruk hittil i år er 1,9 mill. kr. Prognose økes med 2,2 mill kr i forhold til budsjett. 5. Forsikring. Forsikringsselskapet har varslet mulig prisøkning pga bruk av EPS, men har foreløpig ikke tatt det inn i premiegrunnlaget. Mindreforbruk hittil i år er 0,8 mill kr. Prognose settes lik budsjett. 6. Administrasjon St. Olav Eiendoms kostnader (lønn, kjøp av konsulenttjenester, advokatbistand med mer) belastes netto uten påslag. Mindreforbruk hittil i år er 0,9 mill kr. Prognose settes lik budsjett. 7. IKT Avviket skyldes i hovedsakelig at flere planlagte oppgaver ennå ikke er gjennomført. Ny avtale er inngått i juni, men får ikke særlig økonomisk virkning i år pga høye overgangskostnader. Mindreforbruk hittil i år er 4,4 mill. kr. Prognose reduseres med 1,5 mill kr i forhold til budsjett.

20 Sak 11/14 11/14 Driftsrapport 1.halvår 2014 Saksbehandler: Kjell-Ivar Svaan Arkivsaksnr.: 13/6579 Arkiv: Innstilling: Driftsrapport for 1.halvår 2014 tas til orientering. VEDLEGG - Driftsrapport 1.halvår 2014

21 Driftsrapport 1. halvår 2014 Drift Sameiets tekniske driftsleverandør er St. Olavs driftsservice. Det er utpekt egen driftsansvarlig per senter. Driftsdokumentasjon (FDV) ajourholdes av St. Olavs driftsservice og benyttes i planlegging og daglig drift for å opprettholde realverdien i byggene. Byggenes infrastruktur og teknisk drift er stabil. Strøm, fjernvarme, fjernkjøling, vann og medisinske gasser forsynes via etablert ringstruktur i kulvert. Det er i perioden utført trykk- og mengdetest for sprinkleranlegg med hensyn til kapasitet for hele Øya-området med tilfredsstillende resultat. En arbeidsgruppe jobber med å foreslå plassering av dedikerte røykeområder utendørs. Miljø Som én av pilotene i det nasjonale miljø- og klimaprosjektet i spesialisthelsetjenesten Grønt sykehus, er St. Olavs Hospital blant de første sykehusene som er miljøsertifisert i Norge etter ISO Det er utarbeidet et miljø- og klimaprogram som angir foretakets miljøpolitikk og fokusområder for miljøarbeidet. Et eksempel fra dette programmet er at energiforbruket skal reduseres med 2 % pr kvm pr år. Det er utarbeidet energianalyser for Laboratoriesenteret, Kvinnebarn-senteret og Nevrosenteret. De tekniske anleggene i byggene er gjennomgått og analysert med sikte på å foreslå forbedringstiltak. Etter gjennomgangen er det gjennomført flere tiltak for å redusere energiforbruket. Det har vært stabilt lave priser på energi 1. halvår og utsiktene for 2. halvår er også gode. Uønskede hendelser Rekkeklemmer Kvinne-Barn-senteret. Det er oppdaget feilmontasje på i underfordelingskap elektro på rekkeklemmer. Disse er kontrollert og utbedring pågår. Faste klappstoler på bad i Kvinne-Barn-senteret erstattes med flyttbare stoler. Dette etter uhell med et sete som løsnet. Årsaken var dårlig innfesting mot vegg. Deler av takgesims Laboratoriesenteret løsnet pga. dårlig utført arbeid. Skaden er reparert, men hele gesimsen kontrolleres og må utbedres.

22 Lekkasjer xylenavløp Laboratoriesenteret pga teknisk svikt på nivåmelder. Væsken ble tørket opp og fast tømmefrekvens er innført. Laboratoriene benytter substitutt for xylen, Tissue Clear, som er miljøvennlig. Lekkasje Bevegelse over operasjonsrom, håndteres som reklamasjonssak. Skade på membran i takhage er utbedret. Kunnskapssenteret: Apotekets arealer er for varme for medisinautomat, det er ikke nok kjøling. Det er opprettet reklamasjonssak på forholdet. Temperatur på innblåst tilluft og temperatur i lokalene og medisinautomat logges daglig framover for å vurdere kapasitet. Mobil kjøleenhet er plassert i lokalet for å holde temperaturen på ønsket nivå. Varmeutvikling i hovedtavle på Kunnskapssenteret. Hovedtavlen måtte gjøres strømløs for å stramme til tilkoblinger for kurssikringer og brytere. Forholdet ble utbedret straks, og håndtert som reklamasjonssak. Tverrgående systemer Systemforvalter er organisert hos St. Olav Eiendom for å ivareta forvaltningen av teknisk avanserte transport- og logistikksystemer. Dette gjelder AGV (Automatisk Gående Vogn), heis, TEXI (tøyhåndteringssystem), rørpost, avfallsanlegg, adgangskontroll og ITV (kameraovervåkning). Rørpost Det ble gjennomført et større vedlikeholdsprosjekt i byggefase 1 der fire overfartsenheter ble byttet ut i sin helhet. Dette arbeidet ble gjennomført i mai/juni, og medførte blant annet til sammen 8 dagers planlagt stans i anlegget, fordelt over to perioder. I forkant av stansen ble flere ROS-analyser gjennomført der berørte enheter deltok. Gjennomføringen av prosjektet gikk smertefritt på grunn av god planlegging og innsats fra alle involverte. Portørtjenesten ivaretok i perioden transport av bl.a. prøver og blodprodukter, og Sikkerhetsseksjonen ivaretok all medisintransport. Rørpostanlegget fungerer godt etter gjennomført vedlikehold. Anlegget er nå blitt mer driftssikkert, noe som går frem 3 av driftsstatstikk. En del rørpostpatroner holder fremdeles ikke tilfredsstillende kvalitet, men leverandøren arbeider med å finne bedre løsninger. Over 300 patroner er nå sendt i retur og erstattes vederlagsfritt av leverandøren. Siden så mange patroner er tatt ut av systemet, fører dette til at klinikkene i perioder må vente på ledige patroner. Alle somatiske avdelinger har tatt i bruk ALF(Automatisk LegemiddelForsyning). TEXI Ny programvare for TEXI er tatt i bruk, og har forenklet bestilling av tøy pga. høyere grad av automatisering. Det er også gjort en organisatorisk endring, slik at bestillingsansvaret ligger til personellet som etterfyller tøy i skapene. Dette gir en mye bedre oppfølging av klessortiment og mengde på hvert utleveringssted.

23 Det er fortsatt en betydelig underkapasitet på tøyskap og returautomater i forhold til behov, slik at ansatte ikke alltid finner tøy eller returautomat i nærheten av sin garderobe. Dette skaper utfordringer for både ansatte og for leveranser av tøy. For å redusere antall plagg i omløp, og dermed redusere kostnad, arbeides det med å innføre en begrensning på antall plagg som hver ansatt kan ta ut. Dette kan legges som en teknisk begrensning i tøysystemet. Dette er fordi enkelte ansatte hamstrer klær, og sjelden returnerer plaggene. Det er også et problem at enkelte ansatte kaster tøy på gulvet ved returautomat i stedet for å levere i automaten. Dette kan ha flere årsaker, blant annet at de ikke tar seg tid til å vente eller finne et alternativt leveringssted dersom det er kø eller feil ved en automat. Systemet har god driftsstabilitet. Heis Det viser seg at heiskapasiteten i nye bygg er for lav, spesielt i byggefase 2. Noen av kapasitetsproblemene kan tilskrives at mesteparten av forsyning fra AGV skjer på dagtid. Det arbeides med ny transportplan for alle AGV-transporter. Det er kun montert sengeheiser i byggefase 2, noe som har ført til ekstra høye drifts- og vedlikeholdskostnader. En sengeheis har omtrent tre ganger høyere driftskostnader enn en personheis, forutsatt samme bruksmønster. Det er innhentet prisoverslag for to panoramaheiser i AHL. Disse ønskes plassert i de åpne trapperommene i nord og midt, der problemene med lang ventetid på heis oppleves som størst. Adgangskontroll Alle nodene i adgangskontrollsystemet er oppgradert for å møte behovet for å forenkle tildeling av gruppeadgang, samt for å adgangskontrollere rørpoststasjoner med medisinleveranser. Etter at Hemit oppgraderte kommunikasjonsløsningen som brukes mellom flere ulike tekniske systemer, har det oppstått problemer i adgangskontrollsystemet. Problemer som har oppstått er blant annet sletting av brukere og feilaktig duplisering av brukere. Det arbeides med å løse problemene sammen med Hemit og Bravida. AGV Etter gjennomført vedlikehold fungerer nå AGV-ene tilfredsstillende. I tillegg er det flere ansatte som har kompetanse på AGV, noe som sikrer bedre driftsstabilitet. Pga. alder og slitasje vil det også videre bli behov for utskifting av et betydelig antall komponenter i AGV-ene for å sikre en god driftssituasjon. Leverandør garanterer levering av reservedeler frem til På grunn av nyutviklet AGV-system (programvare og robot) fra leverandøren, vil det fra 2015 ikke være mulig å anskaffe nåværende system. En utskifting av AGV-systemet må forberedes i god tid, og det pågår et arbeid med å avklare kostnadsnivå og følgekostnader for tilhørende utstyr (vogner, heiser, dører m.m.).

24 ITV Det er sanntidsovervåkning av kritiske områder som legevakt, ubemannede områder på kveld/natt/helg og medisintransporter. Det er i tillegg utendørs overvåkning av bygningsmassen. Vedlikehold De største prosjektene er: Forsyningssenteret: taktekking Gastrosenteret: radiatorer med røropplegg Kvinne-Barn-Senteret, Nevro og Laboratoriesenteret: overfartsenheter rørpostanlegg Nevrosenteret: UPS Kvinne-Barn-Senteret: rekkeklemmer i el-fordelinger Felles alle bygg: frekvensomformere for ventilasjonsanlegg Felles alle bygg: maling av transportarealer Felles alle bygg: lysarmaturer i kulvert

25 Sak 12/14 12/14 Statusrapport reklamasjonshåndtering per Saksbehandler: Audun Magne Askimdal Arkivsaksnr.: 14/3310 Arkiv: Innstilling: Sameiestyret tar statusrapport reklamasjonshåndtering per til orientering. VEDLEGG Statusrapport reklamasjonshåndtering per

26 Reklamasjonsarbeider Endring siden Akkumulert Overført ramme til reklamasjonsarbeider Bestilt arbeider pr dato Lønnsmidler pr dato Gjenstående av overført ramme i forhold til bestilt Av bestilte arbeider er utført og fakturert Lønnsmidler pr dato Forbruk pr dato Gjenstående av overført ramme i forhold til forbruk Av større oppgaver nevnes Bf. 1 KVB. Avsug lystgass. HMS-tiltak: Bedre ventilasjon for å sikre ansatte mot eksponering av lysygass. Sak 722 Bf. 1 Ombygging postkjøkken (Postkjøkken fase 2.1 inngår med omtrent kr ). Sak 1225 Bf. 1 Omlegging fallforhold på bad. Sak 1240 Bf. 1 KB-senteret. Utbedre oppheng for pasientterminaler og avskjerming mellom radiator og sovesofa på pasientrom. Sak 935 Bf. 1 Manglende belysning i 9 m2 kontorer. Sak 1023, 1245 og 1246 Bf nye vogner til Sterilsentralen. Sak 1206 Bf. 2.1 Nye oppvaskmaskiner i senterkjøkken GA- og i AH-senteret. Sak 1126 og 1127 Bf. 2.1 Utbedring tak over Stråleterapien. Sak 1143 Bf. 2.1 Fuellekkasje. Sak 1154 Bf. 2.1 Utskifting utv. solavskjerming GA(M) og AH(S). Sak 761 og 1270 Bf. 1 og 2.1 Ombygging postkjøkken. Sak 1225 og 1297 kostnader pr Bf. 2.1 Manglende brannmeldere i bad. Sak 1302 kostnader pr Under beh. Ferdigstilt Endring Endring Antall saker som er registrert, ikke behandlet Antall saker som er under behandling Antall saker som er lukket - lukket noen tomme 1) Antall saker som er avslått + tomme Sum antall saker ) Lukkent noen tomme celler AMA og LIH

27 Sak 13/14 13/14 ENØK-analyse Saksbehandler: Kjell-Ivar Svaan Arkivsaksnr.: 13/9073 Arkiv: Innstilling: Sameiestyret tar rapport «Investeringsplan ENØK» til orientering. VEDLEGG - Investeringsplan ENØK utarbeidet av Anders Overrein AS

28 INVESTERINGSPLAN ENØK St. Olav Hospital Lab-senteret Nevro-senteret KvinneBarn-senteret Basert på enøk-analyser 2013 En rapport fra 2014

29 1 Innhold 1 Innhold Sammendrag og konklusjon Orientering om oppdraget Forutsetninger Enøk-potensial Enøk-potensial Lab-senteret Enøk-potensial Nevro-senteret Enøk-potensial KvinneBarn-senteret Samlet enøk-potensial Investeringsplan Kartlagt investeringsbehov alle tiltak Anbefalte tiltak Følsomhetsanalyse... 9

30 TITTEL TEKNISK RAPPORT Postadresse: Svein Jarls gt Steinkjer Telefon: e-post: Web: Investeringsplan enøk St. Olav Hospital PROSJEKTANSVARLIG Anders Overrein OPPDRAGSGIVER(E) PROSJEKTMEDARBEIDER Odd Anders Alstad St. Olav Eiendom v/ Kjell-Ivar Svaan DATO PROSJEKTNR. PROSJEKT REF Sammendrag og konklusjon Rapporten sammenfatter forslag til investeringsplan for enøktiltak ved Lab-senteret, Nevro-senteret og KvinneBarn-senteret ved St.Olav Hospital. Arbeidet er basert på enøk-analyser utført i Enøk-potensial for Lab-senteret, Nevro-senteret og KvinneBarn-senteret er beregnet til henholdsvis 3,3, 2,5 og 2,2 GWh/år, totalt 8 GWh/år. Investeringsplanen beskriver tiltak for å realisere denne enøkgevinsten, med beregnet investeringsbehov på 22,6 mill kr. Strakstiltak vedtatt i 2013 under gjennomføring: Enøk-potensial: 1,8 GWh/år Anbefalte investeringstiltak: Kostnad: 11,6 mill kr Enøk-potensial: 5,5 GWh/år Øvrige tiltak (ikke anbefalt prioritert): Kostnad: 11,0 mill kr Enøk-potensial: 0,7 GWh/år Gjennomførte strakstiltak p.t har gitt årlig enøkgevinst på ca kwh/år, 8,4 % av enøk-potensial. Det gjenstår å gjennomføre strakstiltak tilsvarende enøk-gevinst på totalt 1,1 GWh/år, tilsvarende kr/år. Anbefalte investeringstiltak utgjør 11,6 mill kr. Dette gir enøk-gevinst på 5,5 GWh/år, tilsvarende 2,4 mill kr/år. Total payback er 4,8 år. Øvrige tiltak har en lengre tilbakebetalingstid, og anbefales derfor ikke prioritert gjennomført Følsomhetsanalyse mht utvikling energipris, viser at forventet økning i pris ved forestående reforhandling kontrakter, vil gi økt lønnsomhet i tiltakene.

31 3 Orientering om oppdraget Denne rapporten sammenfatter forslag til investeringsplan for enøktiltak ved Lab-senteret, Nevro-senteret og KvinneBarn-senteret ved St.Olav Hospital. Arbeidet er basert på enøk-analyser utført i Dette er en minirapport, som kortfattet oppsummerer selve investeringsplanen. Det henvises til egne rapporter fra enøk-analysene, som mer inngående beskriver byggene som er analysert, systemene, enøkpotensial og aktuelle tiltak. Figur 1: Oversiktsbilde St.Olav på Øya 4 Forutsetninger Følgende forutsetninger ligger til grunn for beregninger: - Energipris: Strøm: 85 øre/kwh (inkl mva) Termisk energi (varme/kjøling): 44 øre/kwh - Lønnsomhetskriterie: Ren payback = - Kalkyle investeringer: Basert på konkrete kalkyler pr tiltak, delvis erfaringspriser, delvis innhentede konkrete prisforespørsler - Prioritering av tiltak: Basert på lønnsomhetskriteriet: Strakstiltak Investeringstiltak m/payback 0 8 år Øvrige investeringstiltak - Innbyrdes påvirkning tiltak : I investeringsplan er dette begrepet brukt. Det betyr at ett tiltak kan påvirke enøk-gevinsten i et annet tiltak, og følgelig kan ikke besparelser i enkelttiltak summeres ukritisk uten at det korrigeres for innbyrdes påvirkning. F.eks vil enøk-potensialet i bedre varmestyring reduseres hvis bygget etterisoleres først. Dette gjør at sum enøk-potensial i anbefalt tiltakspakke blir vesentlig mindre enn sum beregnet gevinst for alle enkelttiltak. Investeringsplan enøk, St. Olav, 2014 Utført av Siviling. Anders Overrein AS Side 4

32 5 Enøk-potensial I enøk-analysene ble enøk-potensialet for byggene beregnet. Som del av arbeidet med investeringsplanen, er disse beregningene kvalitetssikret med basis i mer detaljert grunnlag. Resultat er gjengitt i dette kapittelet. 5.1 Enøk-potensial Lab-senteret Figur viser et beregnet realistisk enøk-potensial på 3,3 GWh/år i Lab-senteret. Dette viser at reelt enøkpotensial er nærme de overslagene som ble gjort i enøk-analysene, estimert til 3 GWh/år. 5.2 Enøk-potensial Nevro-senteret Investeringsplan enøk, St. Olav, 2014 Side 5 Utført av Siviling. Anders Overrein AS

33 Enøk-potensialet i Nevro-senteret er beregnet til 2,5 GWh/år. Dette sammenfaller bra med overslag gjort i enøk-analysen. 5.3 Enøk-potensial KvinneBarn-senteret Enøk-potensialet i KvinneBarn-senteret er nå beregnet til 2,2 GWh/år, dvs kwh/år høyere enn overslag gjort i enøk-analyse. 5.4 Samlet enøk-potensial Samlet enøk-potensial for de tre byggene blir 8,0 GWh/år. Investeringsplan enøk, St. Olav, 2014 Side 6 Utført av Siviling. Anders Overrein AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 31/13 ENØK-analyse. 32/13 Ekspedisjoner og resepsjoner. 33/13 Rørposttilknytning for Øya Helsehus

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 31/13 ENØK-analyse. 32/13 Ekspedisjoner og resepsjoner. 33/13 Rørposttilknytning for Øya Helsehus MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 13/9116-2 Møtested: St. Olav Eiendom, Abels gate 5 Møtedato: 12.12.2013, kl Sak 31/13 ENØK-analyse SAKSLISTE 32/13 Ekspedisjoner

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 24/11 Retningslinjer for bestilling/forespørsel om bygnings- og funksjonsmessige endringer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 24/11 Retningslinjer for bestilling/forespørsel om bygnings- og funksjonsmessige endringer MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 11/8695-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10 Møtedato: 20.12.2011, kl 12:30-15:00 Sak SAKSLISTE 23/11 Sammensetning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 2/11 Større utbedringer - reklamasjoner mot Helsebygg Midt-Norge

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 2/11 Større utbedringer - reklamasjoner mot Helsebygg Midt-Norge MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10 Møtedato: 22.02.2011, kl 12:30-15:00 Sak SAKSLISTE 1/11 ROS analyse av brudd i skallsikringen

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2007

Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2007 Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2007 Nytt universitetssykehus Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisnings og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene skal integreres i de

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Sameiet St. OlavS HOSpital ÅRSRappORt 2006

Sameiet St. OlavS HOSpital ÅRSRappORt 2006 Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2006 INNHOLD Sameiet St. Olavs Hospital 3 Årsberetning 2006 4 Resultatregnskap 6 Noter 6 Regelverk for sameiet 7 Sameiet St. Olavs Hospital Historikk Det formelle

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager TRONDHEIM KOMMUNE Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager februar 2005 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Bakgrunn... 8 2. Formål og problemstilling... 9 3. Vurderingskriterier...

Detaljer

Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk

Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk 1 Innhold Innhold... 2 Hva prosjektet går ut på... 3 Målsettinger... 3 Gjennomføring... 4 Fase 1: Høst 2011... 4 Forberede og gjennomføre undersøkelser

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Helsebygg Midt-Norge Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Trondheim, 26. mars 2003 Innhold Sammendrag...4 Innledning...4 Målsetning og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Februar 2012 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2013 2016 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2013 2016 Skoler Barnehager

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer