MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 13/12 IKT budsjett 2013 i nytt universitetssykehus. 14/12 Status reklamasjonshåndtering. 15/12 Venteareal for pasienter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 13/12 IKT budsjett 2013 i nytt universitetssykehus. 14/12 Status reklamasjonshåndtering. 15/12 Venteareal for pasienter"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 12/ Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Abelsgt 5, 5. etg. Møtedato: , kl 12:30-15:00 Sak SAKSLISTE 13/12 IKT budsjett 2013 i nytt universitetssykehus 14/12 Status reklamasjonshåndtering 15/12 Venteareal for pasienter 16/12 Økonomisk rapportering mai /12 Budsjett bygningsteknisk drift 2013 Orienteringssak: - forvaltningsavtale - Status EPS, byggefase 2 - Utemøbler - Tolkning av sameieavtalens punkt 4-1 -

2 Sak 13/12 Sak 13/12 IKT budsjett 2013 i nytt universitetssykehus Saksbehandler: Renate Hansen Arkivsaksnr.: 12/ Arkiv: 049 Innstilling Sameiestyret godkjenner fremlagte forslag til budsjett for 2013 for drift, forvaltning og utvikling av IKT i nytt universitetssykehus. Forslaget oversendes eierne for innarbeidelse og endelig budsjettbehandling. Side 2 av 15

3 Sak 13/12 VEDLEGG - Forslag til IKT budsjett 2013 i nytt universitetssykehus. Side 3 av 15

4 IKT Budsjett 2013 Nytt universitetssykehus Innstilling fra IKT-gruppen til Sameiestyret Ver. 1.0 Trond Grimstad Paul Gunderesen Siri Berg Tor Holmen Lars Ødegaard IKT-sjef Adm. direktør Avdelingleder IT-direktør Seksjonssjef IT Tjenesteutvikling St. Olavs Hospital Hemit Hemit NTNU DMF

5 IKT budsjett Drift Driftsavtalen med Telenor har en beregnet inngangskostnad pr på kr 69 mill. Generell mengdeøkning i de ulike sentrene gjennom bestilte oppdrag til leverandøren som påvirker driftsprisen, anslås til kr for Dette er inkl. økte driftskostnader relatert til innflytting i Kunnskapssenteret i oktober/november. Årlige lisenskostnader for driftsverktøy og overvåkingssystemer utgjør kr Oppgraderinger av operativsystem (OS) på servere, Call Manager (telefonsentral), trådløsnettet, datanettsvitsjer, antivirus og driftsverktøy for servere og pasientterminaler utgjør til sammen ca. kr 4,5 mill. Videre arbeid med virtualisering av serverparken og kostnad for lagring, backup og virtuell plattform (Hemit) utgjør ca kr 2,2 mill. Potensiell bonusutbetaling for feilfri drift pr mnd. utgjør til sammen kr 1,25 mill. Drifts- og vedlikeholdsavtalen må konkurranseutsettes og ny driftsleverandør må være på plass innen juni Det må gjennomføres en anbudskonkurranse i løpet av 2013 for de tjenester det ikke er hensiktsmessig eller strategisk å drifte internt. Kostnadene til denne prosessen anslåes til kr 2,0 mill. i Det har tidligere kommet signaler om betaling av husleie for serverrom og kommunikasjonsrom fra St. Olav Eiendom. Dette er ikke avklart og derfor ikke hensyntatt i budsjettet. Total driftskostnad for 2013 inkl interne og eksterne tjenester blir kr 80,7 mill. inkl mva De ulike budsjettpostene er fordelt mellom eierne i forhold til avtalt fordelingsbrøk på 94/6 Tilleggsarbeid som bestilles til driftsleverandøren fra hver enkelt organisasjon er holdt utenfor dette budsjettet. Det samme gjelder drift og forvaltning av brukerutstyr. Driftsbudsjett Millioner kr inkl mva Totalt ,96 73,06 77,43 Drifts budsjett ,73 Andel St. Olav 75,96 Andel NTNU 4,77 - Driftsavtale pr Bonus (potensiell utbetaling) - Generell mengderegulering - Årlige lisenser for drift og helpdesk - Oppgraderinger(servere, telesentr., trådløsnett, svitsjer) - Driftskostnad (virtualisering, lagring, backup) - Ny driftsavtale, anbudsutlysing, innleie konsulent - Forvaltningsoppgaver (eksterne) 61,30 65,00 68,57 69,03 1,25 0,30 0,95 4,54 2,16 2,00 0,50 64,89 1,25 0,28 0,89 4,27 2,03 1,88 0,47 4,14 0,00 0,02 0,06 0,27 0,13 0,12 0,03

6 Forvaltning/videreutvikling - investeringer Utover daglig drift som reguleres gjennom driftsavtalen, er det behov for tiltak for å videreutvikle og forbedre noen av løsningene samt å erstatte produkter/tjenester som ikke er lenger er støttet av produsenten. Ny hovedoppgradering av meldingstjener forventes i 2013 til en anslått kostnad på kr 2,0 mill. Det er behov for utskifting/oppgradering av den analoge gateway til telefonsentralen (fax, porttelefoner, heistelefoner). Kontrollerne i trådløsnettet (WISM) må oppgraderes til ny versjon, WISM2, for å støtte nye basestasjoner. Basestasjoner (aksesspunkt) fra BF1 må byttes senest i 2014 (ref. langtidsbudsjett). Oppgradering til WISM2 er kostnadsberegnet til ca kr 3,4 mill. Det må investeres i utskifting av noen servere som ikke kan flyttes over i virtuell løsning. Utskiftingen og oppgraderingen av datanettet som er planlagt gjennomført i 2012 forventes ikke å bli helt sluttført før årsskiftet. En kostnad anslått til ca kr. 0,6 mill blir belastet i 2013, Kostnadsfordelingen i budsjettet er basert på en vurdering av hvem som umiddelbart har nytte av tiltakene slik vi ser det i dag. Der behovet for aktivitet vil gjelde begge organisasjoner, benyttes forholdstallet for den aktuelle tjenesten som framkommer i avtalen om kostnadsfordeling. I budsjettoppsettet er benyttet fordelingsnøkkel 85/15. Det forutsettes at mer presise estimater utarbeides og saksbehandles for hver enkelt aktivitet som planlegges utført. Dette vil også kunne påvirke fordelingen av kostnadene mellom St. Olav og NTNU Investeringsbudsjett (beløpene er inkl mva og angitt i mill kr) Investerings budsjett 2013 Totalt 2,90 9,75 27,69 7,36 Andel St.Olav 6,26 Andel NTNU 1,10 Oppgradering Meldingstjener Oppgradering Cisco analog phonegateway Oppgradering trådløsnett WISM2 Nye servere Oppgradering nettverksutstyr 2,00 0,97 3,39 0,38 0,62 1,70 0,83 2,88 0,32 0,53 0,30 0,14 0,51 0,06 0,09 Utskifting/oppgradering av brukerutstyr (pc, tlf.app., pasientterminaler) budsjetteres i hver organisasjon og er ikke tatt med her.

7 Langtidsbudsjett Det forventes behov for store investeringer til utskifting og oppgradering av både datanett, telefonsystem og serverpark i perioden fram til I 2014 må de trådløse aksesspunkt og kantsvitsjer(datatilkopling nærmest brukeren) fra BF1 byttes ut. I 2016 planlegges serversvitsjer og kjernesvitsjer byttet ut i tillegg til oppgradering av meldingstjener. I 2017 planlegges utskifting av alle svitsjer fra BF2 I 2018 forventes at de trådløse aksesspunktene installert i BF2 må byttes ut. (beløpene er inkl mva og angitt i mill kr) Investeringsbudsjett ,85 Andel St. Olav 74,67 Andel NTNU 13,18 Oppgradering servere, telefoni og datanett (2014) Oppgradering servere, telefoni og datanett (2015) Oppgradering servere, telefoni og datanett (2016) Oppgradering servere, telefoni og datanett (2017) Oppgradering servere, telefoni og datanett (2018) 19,10 6,30 17,15 30,50 14,80 16,24 5,36 14,58 25,93 12,58 2,87 0,95 2,57 4,58 2,22

8 Sak 14/12 Sak 14/12 Status reklamasjonshåndtering Saksbehandler: Renate Hansen Arkivsaksnr.: 12/867-4 Arkiv: Innstilling Sameiestyret tar statusrapport per til orientering. Side 4 av 15

9 Sak 14/12 VEDLEGG - Statusrapport per Side 5 av 15

10 Reklamasjonsarbeider Endring siden Akkumulert Overført ramme til reklamasjonsarbeider Bestilt arbeider pr dato Lønnsmidler pr dato Gjenstående av overført ramme i forhold til bestilt Av bestilte arbeider er utført og fakturert ) Lønnsmidler pr dato Forbruk pr dato Gjenstående av overført ramme i forhold til forbruk Av større oppgaver nevnes: Under beh. Ferdigstilt Bf. 2. Forsyningssenteret. Ny Hepafiterinstallasjon i Dyrestall. HMS-tiltak: Montert filterinatallasjon tillater ikke tilstrekkelig sikkerhet ved skifting av fillter. Sak Bf. 1. KVB. Avsug lystgass. HMS-tiltak: Bedre ventilasjon for å sikre ansatte mot eksponering av lysygass. Sak Bf. 1. Modifisering plattformer avfallsvekslere HMS-tiltak: Bedre sikkerheten for ansatte ved drifts- og vedlikeholdsarbeider. Sak Bf. 1. HMS-arbeider på tak. Sikre ansatte ved arbeider på tak. Sak Bf. 2 AH-senteret. Forlengelse av avkastkanal fra kjøkken opp over tak. Sak Bf. 1 KB-senteret. Utbedre oppheng for pasientterminaler og avskjerming mellom radiator og sovesofa på pasientrom. Sak BF.1 Manglende belysning i 9 m2 kontorer Bf. 2 Nye oppvaskmaskiner i senterkjøkken GA- og i AH-senteret Endring Pr 19/8-10 Endring Antall saker som er registrert, ikke behandlet Antall saker som er under behandling Antall saker som er lukket Antall saker som er avslått Sum antall saker ) Av dette utgjør kr ,- utgifter i forbindeløse med lekkasje i fuelanlegget for helidekket, og som muligens vil bli refundert. AMA og LIH

11 Sak 15/12 Sak 15/12 Venteareal for pasienter Saksbehandler: Brit Eli Pukstad Arkivsaksnr.: 07/ Arkiv: Innstilling Sameiestyret ber om at det legges til rette for at pasienter som må vente på hjemtransport kan gjøre det på naturlig møblerte områder i vestibylearealene i alle aktuelle senter. Resepsjonspersonalet må ivareta informasjonsbehovet overfor disse pasientene. Side 6 av 15

12 Sak 15/12 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: 1. Oversiktskart 2. Grafisk utleierapport for Gastrosenteret SAMMENDRAG (Brukes kun ved saksfremlegg av en viss lengde, for eksempel ut over 4 sider) BAKGRUNN Pasientreiser er en enhet i klinikk for anestesi og akuttmedisin. Enhet for pasientreiser er på sykehusnivå ansvarlig for å legge til rette for effektive transportløsninger for pasienter med helseekspress og taxi. St. Olav Eiendom har mottatt henvendelse fra Klinikk for anestesi og akuttmedisin og Pasientreiser om behov for et tilrettelagt og sentralt lokalisert venteareal på Øya for pasienter som skal reise med buss eller drosjer. Det er spesielt forespurt om venteareal i Gastrosenterets 1 etg for inntil 30 pasienter/pårørende da holdeplass for Helsebuss og drosje etableres utenfor Gastrosenteret i august FAKTISKE OPPLYSNINGER Styret behandlet i 2007 (sak 07/3923-3) etablering av venteareal i Nevrosenterets kantine. Det har siden 2007 eksistert to ventearealer for pasienter. Det ene var ved Kreftbygget og det andre i Nevrosenteret. På grunn av den pågående i utbyggingen, har ventearealet ved Kreftbygget forsvunnet. Ventearealet i Nevrosenteret er i drift, men tilbakemeldingen fra pasienter og transportør er at det er lite hensiktsmessig. Etableringen av ventearealet i Nevrosenteret var i 2007 blant annet begrunnet i at taxiholdeplass var like i nærheten. Taxiholdeplass er imidlertid flyttet til utenfor AHL og 1902-bygget som en følge av utbyggingen. Taxiholdeplass vil få sin endelige plassering ved Kunnskapssenteret/Gastrosenteret når byggingen av Kunnskapsenteret er ferdigstilt. Behov for pasientreiser med tilrettelagt transport (drosje, turvogn, HELSEekspress)er stadig økende. Faktorer som bidrar til økt bruk av tilrettelagt transport: Mer dagkirurgi Mer poliklinisk behandling Samhandlingsreformen 2012 Antall eldre over 70 år er økende Pasienter som tidligere overnattet i sykehus, reiste hjem med offentlig transport neste dag. Nå kan dagpasienter være i en slik tilstand at de har behov for tilrettelagt transport ved hjemreise. DRØFTING Da St. Olav Eiendom mottok forespørselen ble det fort avklart at det ikke var ledig areal i Gastrosenterets 1 etasje. NTNU ble også spesielt forespurt mhp. et undervisningsareal i dette området, med den hensikt å eventuelt få leie dette. NTNU kunne ikke imøtekomme dette da undervisningsarealet er mye brukt til eget formål. St. Olav Eiendom har heller ikke mottatt signaler fra leietakerne i området om eventuell snarlig fristilling av areal. Vi har derfor ikke areal å tilby i aktuelt område. Se vedlagt Side 7 av 15

13 Sak 15/12 utleierapport. St. Olav Eiendom foreslår derfor å se på en desentralisert løsning der pasienter som må vente på hjemtransport kan gjøre det i de naturlig møblerte områder i de aktuelle eksisterende vestibyler Vestibylene ligger allerede til rette til formål som venteareal, og benyttes også i dag av pasienter/pårørende. Fasiliteter som toaletter og kiosk/kafeer ligger også i nærheten av vestibylene. Hvis nødvendig kan antall sitteplasser med noe mer planmessig møblering økes noe. Det er også tilknyttet resepsjoner til vestibylene der pasientene kan få informasjon om rutetider, eventuelle forsinkelser, samt noe tilsyn mens de venter på transportøren. KONKLUSJON Det bør legges til rette for at pasienter som må vente på hjemtransport kan gjøre det på naturlig møblerte områder i vestibylearealene i alle aktuelle senter. Resepsjonspersonalet må ivareta informasjonsbehovet overfor disse pasientene. Side 8 av 15

14

15 Sak 16/12 Sak 16/12 Økonomisk rapportering mai 2012 Saksbehandler: Kjell-Ivar Svaan Arkivsaksnr.: 12/ Arkiv: 025 Innstilling Sameiestyret tar økonomirapport per til orientering. Side 9 av 15

16 Sak 16/12 VEDLEGG - Sameieregnskap per Kommentarer til regnskap Side 10 av 15

17 Sameieregnskap for bygg TOTAL detaljert regnskap spesifisert per eier Hele sameiet Status periode: Mai St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

18 Sameieregnskap for bygg 130 detaljert regnskap spesifisert per eier Nevro Status periode: Mai St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

19 Sameieregnskap for bygg 230 detaljert regnskap spesifisert per eier Laboratorie Status periode: Mai St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

20 Sameieregnskap for bygg 240 detaljert regnskap spesifisert per eier Kvinne-Barn Status periode: Mai St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

21 Sameieregnskap for bygg 320 detaljert regnskap spesifisert per eier 1902-bygget Status periode: Mai St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

22 Sameieregnskap for bygg 330 detaljert regnskap spesifisert per eier Forsyningssenteret Status periode: Mai St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

23 Sameieregnskap for bygg 430 detaljert regnskap spesifisert per eier Gastro Status periode: Mai St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

24 Sameieregnskap for bygg 310 detaljert regnskap spesifisert per eier Bevegelse Status periode: Mai St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

25 Sameieregnskap for bygg 340 detaljert regnskap spesifisert per eier Akutt, Hjerte, Lunge Status periode: Mai St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

26 Sameieregnskap for bygg 999 detaljert regnskap spesifisert per eier Sameiet totalt Status periode: Mai St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

27 Sameieregnskap pr Forklaringer til avvik: 1. Løpende drift. Løpende drift omfatter kjøp av tjenester fra St. Olavs driftsservice. Ny avtale er i samsvar med godkjent budsjett. Forbruk hittil i år ligger på linje med budsjett. Prognose settes lik budsjett. 2. Energi Energileveransene omfatter strøm, fjernvarme og fjernkjøling. Avviket skyldes at prisene i perioden er lavere enn forutsatt samt at mild vinter gir lavere forbruk. Prisen på fjernvarme forventes å øke i 2. halvår Årets priser på strøm er unormalt lave i forhold til et gjennomsnittsnivå de siste år. Mindreforbruk hittil i år er 5,6 mill kr. Prognose reduseres med 5,4 mill. kr. i forhold til budsjett. 3. Vann og avløp/avfallshåndtering Disse postene ses i sammenheng. Mindreforbruk hittil i år er 0,8 mill. kr. Prognose settes lik budsjett. 4. Vedlikehold. Hovedtyngden av prosjektene er planlagt gjennomført i 2. halvår. Pga mangel på prosjektledere er det usikkert om hele vedlikeholdsprogrammet kan gjennomføres i år. Pr. utgangen av mai er det bestilt oppdrag for ca 12 mill kr. Mindreforbruk hittil i år er 5,6 mill. kr. Prognose settes lik budsjett. 5. Forsikring. Gjeldene forsikringspolise utløper Forsikringsselskapet har varslet mulig prisøkning pga bruk av EPS. Forbruk hittil i år ligger på linje med budsjett. Prognose økes med 0,2 mill i forhold til budsjett. 6. Administrasjon St. Olav Eiendoms kostnader (lønn, kjøp av konsulenttjenester, advokatbistand med mer) belastes netto uten påslag. Merforbruk hittil i år er 0,5 mill. kr. Prognose settes lik budsjett 7. IKT Det er mottatt 0,5 mill kr som kompensasjon fra leverandør for manglende oppfyllelse av avtale. Det forventes reduserte kostnader i år pga at arbeidet med ny driftsavtale gjennomføres i Mindreforbruk hittil i år er 1 mill. kr. Prognose reduseres med 2,5 mill. kr. i forhold til budsjett.

MØTEINNKALLING. 09.40-09.45: Sak 12/14 Statusrapport reklamasjonshåndtering per 14.9.2014

MØTEINNKALLING. 09.40-09.45: Sak 12/14 Statusrapport reklamasjonshåndtering per 14.9.2014 UO, OFL 14 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 14/7273-1 Møtested: St. Olav Eiendom, Abels gate 5 Møtedato: 01.10.2014, kl 09:00-11:30 09.00-09.20: Sak 9/14 IKT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 24/11 Retningslinjer for bestilling/forespørsel om bygnings- og funksjonsmessige endringer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 24/11 Retningslinjer for bestilling/forespørsel om bygnings- og funksjonsmessige endringer MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 11/8695-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10 Møtedato: 20.12.2011, kl 12:30-15:00 Sak SAKSLISTE 23/11 Sammensetning

Detaljer

Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2007

Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2007 Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2007 Nytt universitetssykehus Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisnings og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene skal integreres i de

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 2/11 Større utbedringer - reklamasjoner mot Helsebygg Midt-Norge

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 2/11 Større utbedringer - reklamasjoner mot Helsebygg Midt-Norge MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10 Møtedato: 22.02.2011, kl 12:30-15:00 Sak SAKSLISTE 1/11 ROS analyse av brudd i skallsikringen

Detaljer

Sameiet St. OlavS HOSpital ÅRSRappORt 2006

Sameiet St. OlavS HOSpital ÅRSRappORt 2006 Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2006 INNHOLD Sameiet St. Olavs Hospital 3 Årsberetning 2006 4 Resultatregnskap 6 Noter 6 Regelverk for sameiet 7 Sameiet St. Olavs Hospital Historikk Det formelle

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/14

Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 22.august 2014 Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Kongsbergregionen 18.09.13 Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf: 32 86 63 27 mob: 48 16 63 27 Bakgrunn: I forbindelse

Detaljer

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 2 2 FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER - HOVEDTALL... 2 3 DRIFTSBUDSJETTET... 5 3.1 FELLESINNTEKTER...

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: Thon Hotel Opera, møterom Otello Ved flytogterminalen, Oslo Møtetidspunkt: Tirsdag 9. desember 2014 kl. 16:00-20:00 Styremedlemmer: Fra administrasjonen:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

Sameiet St. OlavS HOSpital ÅRSRappORt 2005

Sameiet St. OlavS HOSpital ÅRSRappORt 2005 Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD Sameiet St. Olavs Hospital 3 Årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 6 Noter 6 Regelverk for sameiet 7 Sameiet St. Olavs Hospital Historikk Det formelle

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Helsebygg Midt-Norge Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Trondheim, 26. mars 2003 Innhold Sammendrag...4 Innledning...4 Målsetning og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer