MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 18/12 Budsjett bygningsteknisk drift /12 Tolkning av sameieavtalens punkt 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 18/12 Budsjett bygningsteknisk drift 2013. 19/12 Tolkning av sameieavtalens punkt 4"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 12/ Møtested: Skifer Hotell Oppdal Møtedato: , kl 11:00-13:00 Sak SAKSLISTE 18/12 Budsjett bygningsteknisk drift /12 Tolkning av sameieavtalens punkt 4 20/12 Reklamasjonshåndtering - utvidelse av økonomisk ramme 21/12 Salg på universitetssykehusets utearealer 22/12 Rørposttilknytning for Øya Helsehus 23/12 Status reklamasjonshåndtering

2 Sak 18/12 Sak 18/12 Budsjett bygningsteknisk drift 2013 Saksbehandler: Kjell-Ivar Svaan Arkivsaksnr.: 12/ Arkiv: Innstilling Sameiestyret godkjenner fremlagte forslag til kostnadsbudsjett for 2013 for Sameiet St. Olavs Hospital/NTNU. Forslaget oversendes eierne for innarbeidelse og endelig budsjettbehandling.

3 Sak 18/12 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: 1. Driftsbudsjett sameiet Driftsbudsjett sameiet Driftsbudsjett sameiet Beregnede årskostnader vedlikehold og utvikling FAKTISKE OPPLYSNINGER Sameiets budsjett omfatter kostnadsbudsjett for 2013 og langtidsbudsjett for 2014 og Budsjettet er basert på sameiets budsjett for 2012, regnskap for 2011 og regnskap hittil i år, hvor årskostnadsanalyse og erfaringstall er lagt til grunn. Målsetningen med årskostnadsanalysen er at bygningene og de tekniske installasjonene skal ha den mest gunstige sammensetningen av FDVkostnader (Forvaltning, Drift, Vedlikehold) over byggets levetid. Budsjettet omfatter også kostnader knyttet til drift og vedlikehold av heis, rørpostanlegg, UPS, AGV, adgangskortkontrollsystem, SD-anlegg og tøyautomater. I budsjettet for 2013 inngår også beløp for periodisk vedlikehold. Beregnede årskostnader til vedlikehold og utvikling framgår av vedlegg 4. Grunnlaget for årets vedlikeholdsbudsjett er utarbeidet av St. Olavs Driftsservice. Vedlikeholdsbudsjettet for 2013 er lavere enn det som framgår av årskostnadsanalysen. Kostnadene vil være lavere de første driftsår bl.a pga 3-års garantitid og et lavere behov for vedlikehold på nye bygg. Eierne har valgt å ikke gjøre avsetninger og må derfor påregne at vedlikeholdskostnadene vil øke på sikt. St. Olav Eiendom holder særskilt oversikt over kostnadene til rørpost, UPS, AGV og TEXI, da NTNU s andel av disse dekkes av St. Olavs Hospitals basisramme jfr. avtale av (samarbeid om universitetsklinikkfunksjonene). Beløpet tas inn i Sameiets årsmelding. Det er budsjettert driftskostnader for Kunnskapssenteret fra planlagt overlevering fra Helsebygg 25. september 2013.

4 Sak 18/12 Forslag til budsjett 2013/vedtatt budsjett 2012 Alle tall er oppgitt i 1000-kroner Budsjett 2013 Budsjett 2012 Endring Forvaltningskostnader Driftskostnader Vedlikehold Driftsbudsjett i 2012 kroner % antatt prisstigning Sum Driftsbudsjett Driftskostnadene samlet er beregnet til 161,1 mill kr for Dette innebærer en økning på 7,7 mill kr i forhold til budsjett for Forvaltning Forvaltningsavtale mellom Sameiet og St. Olav Eiendom er godkjent i sameiestyret (sak 10/09) og avtalen gjelder fra Sameiestyret har en løpende forvaltningsavtale med St. Olav Eiendom. St. Olav Eiendoms kostnader i budsjettet er estimert, men blir belastet netto uten påslag etter medgått tid og kostnad etter forvaltningsavtalen. Forsikring. Arbeidet med å inngå ny forsikringsavtale fra pågår og premiene er ennå ikke endelig fastsatt. Forsikringsmegler antyder en prisøkning på 5 prosent i forhold til dagens premie for perioden I tillegg er det lagt inn en viss økning i premien pga. bruk av EPS i dekker. FDV-avtale FDV-avtalen omfatter kjøp av tjenester fra St. Olavs Driftsservice for teknisk drift av bygningsmassen. Dette omfatter også bistand for håndtering av reklamasjoner, feil og mangler ved overtatte bygg. Videre omfatter avtalen internkontroll og oppdatering av FDVdokumentasjon. Arbeidet med ny avtale for 2013 og 2014 starter til høsten.

5 Sak 18/12 Drift-Utearealer Helsebygg har i notat av gitt en beskrivelse av utearealer omfang og ressursbehov. For sykehusparken går garantiperioden f.o.m 2008 til juni Totalt anslås ca 7000 timer for vedlikehold av utearealet. St. Olavs Driftsservice har stipulert kostnadene for drift av parker og takterrasser til 1,2 mill kr i 2013 og 2014 og 1,4 mill kr i Energi Budsjettet er basert på energiforbruk i Det er lagt til grunn en strømpris på 85 øre og fjernvarmepris på 37,5 øre. Vedlikeholds- og utviklingskostnader St. Olavs Hospital har engasjert Multiconsult til å gjennomføre en vurdering av byggenes tekniske tilstand og oppgraderingsbehov. Kartleggingen er en oppdatering av et tilsvarende arbeid som ble gjennomført i Det er benyttet tilstandsgrader fra 0 til 3, der 0 er best og 3 er dårligst. Det er beregnet et teknisk oppgraderingsbehov som tilsvarer den innsats som kreves for at ingen bygningsdeler skal falle ned til tilstandsgrad 2 eller dårligere (tilstandsgrad 1 = god/tilfredsstillende) iht Norsk standard. Rapporten konkluderer med at byggene fra fase 1 og 2 har et samlet oppgraderingsbehov på 372 mill kr som bør gjennomføres over 6-10 år. Deler av dette er imidlertid pågående reklamasjons- /garantiarbeider. Vedlikehold omfatter normalt periodisk vedlikehold og utskiftinger. Kostnadsbudsjettet omfatter i hovedsak det periodiske vedlikeholdet. Eierne må i tillegg dekke utlegg til utskiftinger, ombygginger, offentlige krav/pålegg og oppgraderinger etter hvert som behov oppstår. Dette er normalt investeringer og inngår ikke i driftsbudsjettet. Eierne må innarbeide dette i sine respektive budsjetter utenfor sameiet. Beregnede årskostnader til vedlikehold og utvikling framgår av vedlegg 4. Reklamasjonssaker og restanser Avtale om overføring av ansvaret for oppfølging av reklamasjonssaker og restanser mellom Helse Midt-Norge RHF v/ Helsebygg Midt-Norge og St. Olavs Hospital HF ble inngått Avtalen gjelder fra Pr har Helsebygg overført 30 mill kr til St. Olavs Hospital. Pr utgangen av juli er det samlet bestilt arbeider for 20 mill kr, herav kostnadsført 19,3 mill kr. St. Olav Eiendom har beregnet et samlet behov for reklamasjonsmidler i størrelsesorden 50 mill kr. Det er m.a.o. behov for å få tilført ytterligere ca. 20 mill kr for å dekke behovet. Det er innledet forhandlinger med Helsebygg Midt-Norge om økning av rammen.

6 Sak 18/12 Det føres eget prosjektregnskap og forbruk rapporteres via sameiestyret til Helse Midt-Norge. Investeringer Det er nå behov for å finansiere flere investeringsprosjekter (bl.a. bygningsmessige endringer tøyskap, returautomater og utemøbler). Dette er investeringer og det må avklares hvordan dette praktisk skal håndteres i sameiet. DRIFTSBUDSJETT 2013 I budsjettet for 2013 er det lagt til grunn en prisjustering av kostnadene med 3 % (antatt prisstigning) i forhold til budsjett for Sameiets totale driftsbudsjett utgjør etter tillagt forventet prisstigning: Alle tall er oppgitt i 1000-kroner Driftsbudsjett 2013 St. Olavs Hospital NTNU KONKLUSJON Kostnadsbudsjett for 2013 legges med dette frem for godkjennelse.

7 Vedlegg DRIFTSBUDSJETT SAMEIET PRISER, Hele 1000-kr Bygg Lab Kv.barn Nevro 1902-bygg Forsyn.s Bevegelse Gastro Akutt Kunnskap Felles Sum Sum Totalt TOTAL Total Total total total total total total total *) Kulv./Bruer STOH NTNU BTA/Brøk Forsikring Administrasj Sum Forv FDV-avtale Energi Renovasjon Vann/avløp Sum Drift Vedl. Prosj Vedl.plan Vedlikehold Totalt *) Areal kvm vektet for et kvartal gir kvm.

8 Vedlegg DRIFTSBUDSJETT SAMEIET PRISER, Hele 1000-kr Bygg Lab Kv.barn Nevro 1902-bygg Forsyn.s Bevegelse Gastro Akutt Kunnskap Felles Sum Sum Totalt TOTAL Total Total total total total total total total Kulv./Bruer STOH NTNU BTA/Brøk Forsikring Administrasj Sum Forv FDV-avtale Energi Renovasjon Vann/avløp Sum Drift Vedl. Prosj Vedl.plan Vedlikehold Totalt

9 Vedlegg DRIFTSBUDSJETT SAMEIET PRISER, Hele 1000-kr Bygg Lab Kv.barn Nevro 1902-bygg Forsyn.s Bevegelse Gastro Akutt Kunnskap Felles Sum Sum Totalt TOTAL Total Total total total total total total total Kulv./Bruer STOH NTNU BTA/Brøk Forsikring Administrasj Sum Forv FDV-avtale Energi Renovasjon Vann/avløp Sum Drift Vedl. Prosj Vedl.plan Vedlikehold Totalt

10 Vedlegg BEREGNEDE ÅRSKOSTNADER VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING 2012-PRISER, Hele 1000-kr Bygg Lab Kv.barn Nevro 1902-bygg Forsyn.s Bevegelse Gastro Akutt Kunnskap Felles Sum Sum Totalt TOTAL Total Total total total total total total total STOH STOH NTNU BTA/Brøk ,9/26,1 Periodisk vedlikehold Utskiftinger Utviklingskostnader

11 Sak 19/12 Sak 19/12 Tolkning av sameieavtalens punkt 4 Saksbehandler: Renate Hansen Arkivsaksnr.: 12/ Arkiv: Innstilling Saken legges frem uten innstilling.

12 Sak 19/12 VEDLEGG - Brev dat fra Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer - Brev dat fra Klinikk for Laboratoriemedisin BAKGRUNN Institutt for laboratoriemedisin, barne-og kvinnesykdommer (LBK) og Laboratoriemedisinsk klinikk (LMK) har ved flere anledninger drøftet og ikke blitt enige om tolkning av sameieavtalens punkt 4, som omhandler råderett over anlegget. Flere søknader om bygningsmessige endringer blir ikke ferdigbehandlet i husråd på grunn av denne uenigheten, som gjelder punkt 4.1 Begrensninger i partenes råderett. Ved forrige møte i husråd i Laboratoriesenteret 3.mai 2012 ble partene enige om å rette forespørselen til sameiestyret for å få overordnet avgjørelse på hvordan punktet skal tolkes. FAKTISKE OPPLYSNINGER Fra sameieavtalens punkt 4. Råderett over anlegget:

13 Sak 19/12 DRØFTING Synspunkter fra begge partene er vedlagt (vedlegg 1 og 2), og partene ber sameiestyret gi en skriftlig tilbakemelding på hvordan man skal tolke ovennevnte punkt i sameieavtalen.

14

15

16 Laboratoriemedisinsk klinikk Ledelsen Notat Til: Nils Kvernmo, Administrasjonsavdelingen Gudmund Marhaug, Enhet for helsefaglig rådgivning Stig Slørdahl, Det medisinske fakultet Frank Arntsen, NTNU Kopi til: Mats Hobber, St.Olav eiendom Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 10/1547-1/TRJACO Oppgis ved henvendelse Tolkning av Sameieavtalen mellom St. Olavs Hospital HF og NTNU, datert 03. juli 2008 Laboratoriemedisinsk klinikk ønsker en avklaring av forståelsen av Sameieavtalens avsnitt 4 om råderett over anlegget, herunder spesielt pkt. 4.1 Begrensninger i partenes råderett. Bakgrunnen er at man ved planleggingen av Laboratoriesenteret la stor vekt på at det skulle være mulig å integrere forskning og rutinedrift. Intensjonen var at faggruppene ved Institutt for Laboratoriemedisin, kvinne- og barnesykdommer skulle etablere samhandlende virksomhet med tilsvarende laboratoriespesialitet på sykehussiden, med mål om å kunne oppnå faglige synergieffekter samt metodesamarbeid. Man så også for seg en viss grad av sambruk av instrumenter og utstyr, hvilket ble ansett som viktig for best mulig utnyttelse av knappe arealer. Som en følge av dette ble NTNU-arealer og sykehusarealer plassert vegg i vegg, og det ble etablert laboratorier hvor begge parter skulle eie en ideell halvpart hver. NTNU planlegger nå å flytte inn et fagområde/faggruppe som på ingen måte kan integrere sin virksomhet med det aktuelle laboratoriemedisinske fagområde og hvor den nye planlagte virksomhet oppfattes som en ulempe for sykehusets rutinedrift. NTNU viser til at dette ikke kan oppfattes som en bruksendring av vesentlig betydning ettersom det fortsatt skal foregå laboratoriearbeid i lokalene. I denne sammenheng henvises det til en muntlig meddelelse fra St. Olavs Eiendom, gitt i et møte for instituttledere ved NTNU, men der sentrale personer fra Laboratoriemedisinsk klinikk ikke deltok. Laboratoriemedisinsk klinikk mener på sin side at bruksendringen er vesentlig, ettersom virksomheten da ikke lenger er i samsvar med intensjonen for samlokalisering. På bakgrunn av denne uenighet ønskes en avklaring fra Sameiestyret. Med vennlig hilsen Trond Jacobsen klinikksjef Tlf

17 Sak 20/12 Sak 20/12 Reklamasjonshåndtering - utvidelse av økonomisk ramme Saksbehandler: Åge Lien Arkivsaksnr.: 11/ Arkiv: Innstilling Sameiestyret gir sin tilslutning til at rammen til reklamasjonshåndtering styrkes med ytterligere NOK 12,8 mill.

18 Sak 20/12 VEDLEGG - Sak 25/11 til Prosjektsyret i HBMN - Tabell med oversikt over reklamasjonssakene BAKGRUNN Sameiestyret fikk i sak 12/11 en oversikt over kjente større reklamasjonssaker som viste at den opprinnelig overførte rammen til reklamasjonssaker på NOK 20 mill var for liten. FAKTISKE OPPLYSNINGER Basert på oversikten i sak 12/11 og tiltakt/saker som har kommet til, har det vært drøftinger med Helsebygg Midt-Norge om økning av rammen. Det ble fort enighet mellom partene om at den foreløpige rammen på NOK 20 mill var for liten. Det ble i første omgang enighet om en ytterligere overføring av NOK 10 mill og sameiestyret gjorde i sak --/-- følgende vedtak: Redegjørelsen om status i forhandlingene med Helsebygg Midt-Norge, med foreløpig overføring av NOK 10 mill tas til orientering. Forhandlingene sluttføres snarest og legges fram for Sameiestyret for endelig godkjennelse. DRØFTING Etter drøfting i sameiestyret ble et klart at det ikke var grunnlag for å sluttforhandle en endelig ramme. Forhandlingene er videreført og er i denne omgang sluttført administrativt med et omforenet resultat om ytterligere overføring av NOK 12,8 mill, slik at den totale rammen som er overført hittil er NOK 42,8 mill. Følgende forutsetninger er fra sameiets side presisert og lagt til grunn: Overføringen er fortsatt å betrakte som en foreløpig ramme Reklamasjonsarbeider etter Kunnskapssenteret er ikke med Noen større saker som også er med som krav mot NCC, og er avhengig av resultat her. KONKLUSJON Sameiestyret aksepterer en økning av den foreløpige rammen til reklamasjonshåndtering av byggefase 1 og 2-1 på NOK 12,8 mill slik at den samlede overføring hittil blir på NOK 42,8 mill.

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Sak 21/12 Sak 21/12 Salg på universitetssykehusets utearealer Saksbehandler: Renate Hansen Arkivsaksnr.: 12/ Arkiv: 039 Innstilling Sameiestyret vedtar at det på universitetssykehusets utearealer ikke gis tillatelse til salg av varer.

28 Sak 21/12 VEDLEGG Ingen BAKGRUNN St. Olav Eiendom har fått forespørsler om salg av produkter på universitetssykehusets utearealer og ønsker derfor en prinsipiell avklaring fra Sameiestyret på om uteareal kan benyttes og tilrettelegges for varesalg. FAKTAOPPLYSNINGER St. Olavs Hospital er hjemmelshaver av uteområder markert rosa i utsnitt fra regulerings og bebyggelsesplan. Disse områdene er definert som fortau og torg.

29 Sak 21/12 DRØFTING For å oppklare regelverk har St. Olav Eiendom tatt kontakt med Trondheim Kommune, og har fått opplyst fra Trondheim Kommune v/eierskapsenheten at de får en del henvendelser om ønske av salg og har i hovedsak ikke tillatt salg på offentlig areal. Unntak har blitt gjort på 17.mai og ved større arrangement i regi av City Manager. I praksis følges prinsippene i den tidligere handelsforskriften for Trondheim, som regulerte salg utenom fast utsalgssted. Utgangspunktet er at salg av varer utenom fast utsalgssted ikke skal konkurrere med den virksomheten som drives i byens forretninger, bakerier, kafeer og kiosker. St. Olavs Hospital står fritt til å avgjøre selv om uteområder der sykehuset er hjemmelshaver skal tilrettelegges og benyttes til varesalg, men hele fortau og gangarealer må ikke sperres av med stands og salgsboder da framkommeligheten for myke trafikanter må ivaretas. Det er gitt aksept for at utearealer kan benyttes til uteservering for eksisterende leietakere av kommersielle arealer. KONKLUSJON For å bevare et ryddig og framkommelig uteområde foreslås det å ikke tillate varesalg på universitetssykehusets uteareal. Leietakere av kommersielle arealer kan gis tillatelse til uteservering/-salg i tilknytning til sitt leieforhold etter nærmere avtale.

30 Sak 22/12 Sak 22/12 Rørposttilknytning for Øya Helsehus Saksbehandler: Silje Marie Nedland Arkivsaksnr.: 12/ Arkiv: Innstilling Sameiestyret godkjenner at Øya Helsehus får koble seg til Universitetssykehusets rørpostsystem. Endelig avtale skal forelegges Sameiestyret for godkjenning.

31 Sak 22/12 VEDLEGG - Risikovurdering rørposttilknytning Øya Helsehus, utført av St. Olav Eiendom i samarbeid med Allmenn Teknikk og Helsebygg. BAKGRUNN Øya Helsehus har kontaktet St. Olav Eiendom med ønske om å knytte seg til Universitetssykehusets rørpostsystem med én rørpoststasjon i Øya Helsehus. Hovedformålet med tilknytningen er å benytte rørpost til forsendelse av prøver til prøvemottaket i Laboratoriesenteret. Øya Helsehus er allerede tilknyttet Universitetssykehusets avfallssug. FAKTAOPPLYSNINGER Rørpostsystemet består totalt av 172 stasjoner, inkludert 11 stasjoner som blir montert i Kunnskapssenteret. Rørpostsystemet er et svært viktig system for Universitetssykehuset og brukes til å sende blod, prøver og medisiner døgnet rundt. Sykehusapoteket er tilknyttet rørpostanlegget, og i løpet av 2013 vil alle avdelinger ved St. Olavs Hospital motta medisiner i rørpost direkte fra Endoseanlegget i Sykehusapoteket. Øya Helsehus antar at antall rørpostforsendelser per dag vil ligge mellom 1 og 10, med hovedvekt på prøveforsendelser. Øya Helsehus benytter kun Sykehusapoteket som medisinleverandør i spesielle tilfeller når deres medisinleverandør ikke kan levere visse produkter, så rørposten der vil i liten grad bli brukt til medisiner. I dag er det i snitt 1500 forsendelser i rørpost pr. dag. Gjennomsnittstiden på en forsendelse er ca. 3,4 minutter, og dermed godt under det satte kravet på maks 5 minutter. I løpet av 2013 vil antallet rørpostforsendelser per dag fra Sykehusapoteket øke med rundt 450, og det totale antallet rørpostforsendelser blir da trolig rundt 1900 per dag. Utførelsesmessig vil en tilkobling av Øya Helsehus skje via gangbroen over til Hotell St. Olav og tilkoblet en pens i Nevro Øst. Kostnaden for selve tilknytningsarbeidet må Øya Helsehus ta selv mot leverandør. DRØFTING Se vedlagt risikovurdering. Som vist i risikovurderingen kan de fleste usikkerhetene som kan skape problemer reguleres i kontrakten med Øya Helsehus. Dette gjelder blant annet fremtidig økt forsendelsesbehov, endring av medisinleverandør, hva som er tillatt å sende med rørpost og at Øya Helsehus må velge samme bedrift til drift og vedlikehold av anlegget som Universitetssykehuset har.

32 Sak 22/12 Rørpostlinja i Nevro Øst som Øya Helsehus ønsker å koble seg til har ikke særlig stor trafikk. Siden forsendelsesantallet også er lavt vil tilkoblingen av Øya Helsehus til rørpostanlegget ha svært liten innvirkning på trafikkbildet og den gjennomsnittlige forsendelsestiden. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Øya Helsehus må betale en tilkoblingsavgift for å kunne knytte seg til rørpostanlegget. Det er benyttet en modell som tar utgangspunkt i totalsummen som er brukt for anskaffelse av hele rørpostsystemet inkludert Kunnskapssenteret, og der Øya Helsehus betaler for sin andel av rørpostsystemet i forhold til antall rørpoststasjoner, dvs. 1/173 av dette. Dette er stipulert til ca ,- KONKLUSJON En tilkobling av Øya Helsehus til rørpostsystemet vil ha svært liten innvirkning på trafikkbildet og den gjennomsnittlige forsendelsestiden i rørpostsystemet. Sameiestyret godkjenner at Øya Helsehus får koble seg til Universitetssykehusets rørpostsystem. Endelig avtale skal forelegges Sameiestyret for godkjenning.

33 Risikovurdering skjema 1 Bruk av skjemaet er nærmere beskrevet i retningslinjen Metode for l risikovurdering. FASE 1: FASE 2*: FASE 3**: Hendelse (Hvor, når, relatert til hvilken arbeidsoppg.?) Risiko (Hva kan gå galt, problemet?) Konsekvens Sannsynlighet Resultat vekting av risiko Risikoreduserende tiltak (forebyggende og/eller skadebøtende) 1 Fremføringsvei fra pens til stasjon i Øya Støy Minimalisere rørføring i pasient- /publikumsområder Helsehus Brannskille/gjennomføring Prosjektering/ferdigbefaring må gjelde også bygningsmessig konstruksjon. Fysisk fremkommelighet, design av trasé Må vurderes i prosjekteringsfase Plassering og adgang til stasjon i Øya Helsehus Støy til nærområdet Utlufting og lyddemping/silencer Uautorisert tilgang til mottak og sending Adgangskontroll på stasjon, plassering i adgangskontrollert område For lav frekvens på uttak av patron full kurv Prosedyre på tømming av kurv, kontaktperson Fremtidig ønske om flere stasjoner Prosjektering av plassering av første stasjon må muliggjøre videre utbygging med flere stasjoner Dimensjonering og bruksmønster Økt fremtidig medisintransportbehov pga. skifte av leverandør til Sykehusapoteket Økt transportmengde pga. nye behov enn hva rørpostsystemet i utgangspunktet er dimensjonert Kontrakten må regulere hva rørposten skal brukes til endringer må avtales før de trer i kraft (inn i avtale) Kontrakten må regulere hva rørposten skal brukes til endringer må avtales før de trer i kraft (inn i avtale) Side 1 av2 Utskrift :25

34 Risikovurdering skjema 1 for Driftsproblem Mottar feilsendinger Endret pasientgrunnlag på Øya Helsehus (Samhandlingsreform) Kontrakten må regulere Øya Helsehus bruk av rørpost ikke evt. andre fremtidige leietakere i huset (annen bruk må avtales og inn i kontrakten) Brukerfeil Opplæring må være autorisert bruker (gjelder også ferievikarer). Rørpost utilgjengelig/nede Kontrakten må spesifisere at Øya Helsehus er ansvarlig for å skaffe alternativ transport selv Manglende korrigerende og/eller planlagt vedlikehold Patron m/innhold blir liggende for lenge Kontrakten må regulere partenes ansvar ang. vedlikehold samme drifter/vedlikeholder på hele anlegget (kan ikke velge å leie inn annen drifter) Må ha en person som er ansvarlig for rørpost følge opp, prosedyrer for håndtering og retur Deltagere: Silje Marie Nedland (STOE), Bjørn Bakken (HBMN), Otto Koch (STOD). Dato: 13. januar *- Risikovurdering - skjema nr. 2 (se under fanen Relatert) benyttes i fase 2. Konsekvens oppgis som Mindre farlig, Farlig, Kritisk og Meget kritisk. Sannsynlighet oppgis som Svært liten, Liten, Stor, Svært stor. Resultat vekting risiko oppgis som en farge, se skjema nr. 2. **- Tiltakene overføres til en handlingsplan, se forslag til mal, skjema 3. Side 2 av2 Utskrift :25

35 Sak 23/12 Sak 23/12 Status reklamasjonshåndtering Saksbehandler: Leif Inge Hassel Arkivsaksnr.: 12/867-5 Arkiv: Innstilling Sameiestyret tar statusrapport reklamasjonshåndtering per til orientering.

36 Sak 23/12 VEDLEGG - Statusrapport reklamasjonshåndtering per

37 Reklamasjonsarbeider Endring siden Akkumulert Overført ramme til reklamasjonsarbeider Bestilt arbeider pr dato Lønnsmidler pr dato Gjenstående av overført ramme i forhold til bestilt Av bestilte arbeider er utført og fakturert ) Lønnsmidler pr dato Forbruk pr dato Gjenstående av overført ramme i forhold til forbruk Av større oppgaver nevnes: Under beh. Ferdigstilt Bf. 2. Forsyningssenteret. Ny Hepafiterinstallasjon i Dyrestall. HMS-tiltak: Montert filterinatallasjon tillater ikke tilstrekkelig sikkerhet ved skifting av fillter. Sak Bf. 1. KVB. Avsug lystgass. HMS-tiltak: Bedre ventilasjon for å sikre ansatte mot eksponering av lysygass. Sak Bf. 1. Modifisering plattformer avfallsvekslere HMS-tiltak: Bedre sikkerheten for ansatte ved drifts- og vedlikeholdsarbeider. Sak Bf. 1. HMS-arbeider på tak. Sikre ansatte ved arbeider på tak. Sak Bf. 2 AH-senteret. Forlengelse av avkastkanal fra kjøkken opp over tak. Sak Bf. 1 KB-senteret. Utbedre oppheng for pasientterminaler og avskjerming mellom radiator og sovesofa på pasientrom. Sak BF.1 Manglende belysning i 9 m2 kontorer Bf. 2 Nye oppvaskmaskiner i senterkjøkken GA- og i AH-senteret Bf. 2 Utbedring tak over Stråleterapien Endring Pr 19/8-10 Endring Antall saker som er registrert, ikke behandlet Antall saker som er under behandling Antall saker som er lukket Antall saker som er avslått Sum antall saker ) Av dette utgjør kr ,- utgifter i forbindeløse med lekkasje i fuelanlegget for helidekket, og som muligens vil bli refundert. AMA og LIH

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 39/07 Godkjenning av møteprotokoll. 40/07 Økonomisk rapportering 2.kvartal 2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 39/07 Godkjenning av møteprotokoll. 40/07 Økonomisk rapportering 2.kvartal 2007 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 07/6672-1 Møtested: St Olav Eiendom, Elgeseter gt 10, 3.etg. Møtedato: 05.09.2007, kl 13.00 Sak 39/07 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 14/8860-1 Møtested: St. Olav Eiendom, Abels gate 5 Møtedato: 24.11.2014, kl 09:30-12:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 18/14 IKT statusrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 13/12 IKT budsjett 2013 i nytt universitetssykehus. 14/12 Status reklamasjonshåndtering. 15/12 Venteareal for pasienter

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 13/12 IKT budsjett 2013 i nytt universitetssykehus. 14/12 Status reklamasjonshåndtering. 15/12 Venteareal for pasienter MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 12/4544-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Abelsgt 5, 5. etg. Møtedato: 21.06.2012, kl 12:30-15:00 Sak SAKSLISTE 13/12 IKT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 32/06 Godkjenning av møteprotokoll 13.09.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 32/06 Godkjenning av møteprotokoll 13.09.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10, 3. etg. Møtedato: 04.10.2006, kl 13.00 15.00 Sak SAKSLISTE 32/06 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 18/11 Arealbruk i Laboratoriesenteret - gjensidig leie og makebytter

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 18/11 Arealbruk i Laboratoriesenteret - gjensidig leie og makebytter MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 11/4394-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10 Møtedato: 21.06.2011, kl 12:30-15:00 Sak SAKSLISTE 15/11 IKT budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 31/08 Organisering av systemeierskap tversgående systemer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 31/08 Organisering av systemeierskap tversgående systemer Unnt. off. Ofl 6 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 08/7499-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom Møtedato: 30.10.2008, kl 09.00-11.00 Sak SAKSLISTE 28/08 IKT budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Unnt. off. Ofl 6

MØTEINNKALLING. Unnt. off. Ofl 6 Unnt. off. Ofl 6 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 08/3494-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10 Møtedato: 07.05.2008, kl 13.00-15.00 Sak SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 24/07 Godkjenning av møteprotokoll 02.05.2007. 25/07 Statusrapport fra driftsorganisasjonen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 24/07 Godkjenning av møteprotokoll 02.05.2007. 25/07 Statusrapport fra driftsorganisasjonen MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 07/3932-1 Møtested: St Olav Eiendom, Elgeseter gt 10, 3.etg. Møtedato: 06.06.2007, kl 13.00 Sak SAKSLISTE 24/07 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 01/07 Godkjenning av møteprotokoll 06.12.2006. 02/07 IKT infrastruktur - overtakelse. 03/07 Rapport fra IKT-gruppen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 01/07 Godkjenning av møteprotokoll 06.12.2006. 02/07 IKT infrastruktur - overtakelse. 03/07 Rapport fra IKT-gruppen MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 07/612 Møtested: St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10, 3. etg. Møtedato: 07.02.2007, kl 13.00 15.00 Sak SAKSLISTE 01/07 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 24/11 Retningslinjer for bestilling/forespørsel om bygnings- og funksjonsmessige endringer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 24/11 Retningslinjer for bestilling/forespørsel om bygnings- og funksjonsmessige endringer MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 11/8695-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10 Møtedato: 20.12.2011, kl 12:30-15:00 Sak SAKSLISTE 23/11 Sammensetning

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 09/ Møtested: Elgeseter gt 10, 1 etg - møterom St.

MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 09/ Møtested: Elgeseter gt 10, 1 etg - møterom St. MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 09/5023-2 Møtested: Elgeseter gt 10, 1 etg - møterom St. Olav Eiendom Møtedato: 25.06.2009, kl 12:00-15:00 Sak 14/09 IKT rapport

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak Unnt. off. Ofl 6 1/09 Forvaltningsavtale mellom Sameiet og St. Olav Eiendom

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak Unnt. off. Ofl 6 1/09 Forvaltningsavtale mellom Sameiet og St. Olav Eiendom Unnt. off. Ofl 6 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 09/417-1 Møtested: Ree Gård, Stjørdal Møtedato: 22.-23.01.2009 SAKSLISTE Sak Unnt. off. Ofl 6 1/09 Forvaltningsavtale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 11/10 IKT budsjett 2011 i nytt universitetssykehus. 12/10 Økonomisk rapportering mai 2010

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 11/10 IKT budsjett 2011 i nytt universitetssykehus. 12/10 Økonomisk rapportering mai 2010 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10. Møtedato: 22.06.2010, kl 12.30-15.00 SAKSLISTE Sak 11/10 IKT budsjett 2011 i nytt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 10/07 Sammensetning og konstituering av parkeringsutvalget for

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 10/07 Sammensetning og konstituering av parkeringsutvalget for MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: Møtested: St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10, 3. etg. Møtedato: 07.03.2007, kl 13.00 15.00 SAKSLISTE Sak 08/07 Godkjenning av

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu

SAKSFREMLEGG. Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu SAKSFREMLEGG Sak 34/08 Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu Utvalg: Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 08/3847-1 Arkiv: 030.2 Innstilling 1. Styret for St. Olavs Hospital HF gir sin

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 26/06 Godkjenning av møteprotokoller 19.06. og 21.06.2006. 28/06 Overlevering av kontrakt 720 3001 Rørteknisk anlegg

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 26/06 Godkjenning av møteprotokoller 19.06. og 21.06.2006. 28/06 Overlevering av kontrakt 720 3001 Rørteknisk anlegg MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10, 3. etg. Møtedato: 13.09.2006, kl 13.00 15.00 Sak SAKSLISTE 26/06 Godkjenning av møteprotokoller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 46/07 Leieavtale mellom Sameiet og NTNU i MTFS-bygget. 48/07 Delegasjon av myndighet - Uforutsette hendelser

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 46/07 Leieavtale mellom Sameiet og NTNU i MTFS-bygget. 48/07 Delegasjon av myndighet - Uforutsette hendelser MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 07/7859-1 Møtested: St Olav Eiendom, Elgeseter gt 10, 3.etg. Møtedato: 10.10.2007, kl 13.00 Sak 43/07 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. 2005/045 IKT-gruppen Sammensetning/ansvarsforhold. 2005/047 Fremtidens operasjonsstuer fordelingsnøkkel/eierbrøk

MØTEINNKALLING. 2005/045 IKT-gruppen Sammensetning/ansvarsforhold. 2005/047 Fremtidens operasjonsstuer fordelingsnøkkel/eierbrøk MØTEINNKALLING Utvalg: Styret for sameie St. Olavs Hospital Møtested: Elgesetergt 10, 3. etg (verkstedbygget) Møtedato: 07.09.2005 klokken 1400 1530. SAKSLISTE 2005/043 Godkjenning av referat fra møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 10/08 Godkjenning av møteprotokoll Sameiestyret 08.02.08. 11/08 Overlevering til Sameiet - 1902-bygget - 1 -

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 10/08 Godkjenning av møteprotokoll Sameiestyret 08.02.08. 11/08 Overlevering til Sameiet - 1902-bygget - 1 - MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 08/1975-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10 Møtedato: 05.03.2008, kl 13.00-15.00 Sak SAKSLISTE 10/08 Godkjenning

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/09 St. Olavs Hospital - ytre rehabilitering av Kreftbygget, riving av Lungebygget og rehabilitering av Parkbygget

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/09 St. Olavs Hospital - ytre rehabilitering av Kreftbygget, riving av Lungebygget og rehabilitering av Parkbygget HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 05/09 St. Olavs Hospital - ytre rehabilitering av Kreftbygget, riving av Lungebygget og rehabilitering av Parkbygget Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 1/10 IKT statusrapport oktober 2009 - januar 2010. 2/10 Samordningsavtale HMS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 1/10 IKT statusrapport oktober 2009 - januar 2010. 2/10 Samordningsavtale HMS MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 10/1155-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10. Møtedato: 09.02.2010, kl 12:00-15:00 Sak SAKSLISTE 1/10 IKT statusrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 49/07 Godkjenning av møteprotokoll. 50/07 Fremtidig drift av IKT Unntatt offentlighet ofl 6

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 49/07 Godkjenning av møteprotokoll. 50/07 Fremtidig drift av IKT Unntatt offentlighet ofl 6 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: Møtested: St Olav Eiendom, Elgeseter gt 10, 3.etg. Møtedato: 29.11.2007, kl 13.00 Sak 49/07 Godkjenning av møteprotokoll SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 24/13 FDV-avtale for sameiets eiendommer (utsatt fra forrige møte)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 24/13 FDV-avtale for sameiets eiendommer (utsatt fra forrige møte) MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 13/6727-1 Møtested: Abels gate 5, 5. etg Møtedato: 16.09.2013, kl 11.00-13.00 Sak SAKSLISTE 17/13 Økonomisk rapportering juli

Detaljer

Rutiner for bestilling og gjennomføring av bygningsmessige endringer

Rutiner for bestilling og gjennomføring av bygningsmessige endringer Rutiner for bestilling og gjennomføring av bygningsmessige endringer 1. Fyll ut vedlagte bestillingsskjema. Det forutsettes at det i forkant av bestillingen har vært avklaring på klinikk- eller fakultetsnivå

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 32/07 Venteareal for pasienter i Nevrosenterets kantine. 33/07 Øya Helsehus tilknytning til felles infrastruktur

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 32/07 Venteareal for pasienter i Nevrosenterets kantine. 33/07 Øya Helsehus tilknytning til felles infrastruktur MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: Møtested: St Olav Eiendom, Elgeseter gt 10, 3.etg. Møtedato: 27.06.2007, kl 11.00 Sak SAKSLISTE 32/07 Venteareal for pasienter

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/12 St. Olavs Hospital - etablering av PET CT og PET MR og innredning av Kjøkkenbygget - investeringskostnad og finansiering Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge SAKSFREMLEGG Sak 10/11 Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 24.03.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 11/1140-8 Arkiv: 008 Innstilling

Detaljer

Retningslinjer ved forespørsel/bestilling og gjennomføring av bygnings- og funksjonsmessige endringer

Retningslinjer ved forespørsel/bestilling og gjennomføring av bygnings- og funksjonsmessige endringer Retningslinjer ved forespørsel/bestilling og gjennomføring av bygnings- og funksjonsmessige endringer 1. Fyll ut vedlagte skjema (vedlegg 1) for forespørsel om bygnings- og funksjonsmessige endringer.

Detaljer

Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2008

Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2008 Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2008 Nytt universitetssykehus Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisnings og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene skal integreres i de

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester SAKSFREMLEGG Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital 2010 2015 Optimal utnyttelse av private helsetjenester Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Rolf J. Windspoll

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 7/11 IKT statusrapport. Anbudsdokumenter UO, Ofl 13.1, Fvl 13.1.2 8/11 Fremtidig drift av IKT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 7/11 IKT statusrapport. Anbudsdokumenter UO, Ofl 13.1, Fvl 13.1.2 8/11 Fremtidig drift av IKT MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10 Møtedato: 26.04.2011, kl 12:30-15:00 Sak 7/11 IKT statusrapport SAKSLISTE Anbudsdokumenter

Detaljer

Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2009

Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2009 Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2009 Nytt universitetssykehus Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisnings og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene skal integreres i de

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 30/15 Psykiatriutbygging - Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 19.11.2015 Saksansvarlig: Jan Morten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 09/1869-2. Møtedato: 06.03.2009 SAKSLISTE. Sak

MØTEINNKALLING. Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 09/1869-2. Møtedato: 06.03.2009 SAKSLISTE. Sak MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 09/1869-2 Møtedato: 06.03.2009 Sak 7/09 IKT rapport 4.kvartal 2008 SAKSLISTE 8/09 Overlevering til Sameiet - Gastro sør- øst-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arkivsaksnr. 11/3015-3 Anbudsdokumenter UO, Ofl 23.3 6/12 Fremtidig drift av IKT - utløsning av siste opsjonsår

MØTEINNKALLING. Arkivsaksnr. 11/3015-3 Anbudsdokumenter UO, Ofl 23.3 6/12 Fremtidig drift av IKT - utløsning av siste opsjonsår MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 12/1253-2 Møtedato: //24.04.2012, kl 12:30-15:00 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gate 10, Arkivsaksnr. 11/3015-3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak Anbudsdokumenter UO, Ofl 23.3 1/13 Avtale med Trondheim Parkering vedr. parkeringsordning.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak Anbudsdokumenter UO, Ofl 23.3 1/13 Avtale med Trondheim Parkering vedr. parkeringsordning. UO, Ofl 23.3 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 13/1639-1 Møtested: St. Olavs Eiendom, Abelsgt. 5 Møtedato: 20.02.2013, kl SAKSLISTE Sak Anbudsdokumenter UO, Ofl

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Medisinsk direktør Einar S. Hysing Vedlegg: Prosjektdirektiv Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus Gjennomføringsfasen

Detaljer

Sameiet St. OlavS HOSpital ÅRSRappORt 2005

Sameiet St. OlavS HOSpital ÅRSRappORt 2005 Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD Sameiet St. Olavs Hospital 3 Årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 6 Noter 6 Regelverk for sameiet 7 Sameiet St. Olavs Hospital Historikk Det formelle

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 50/09 St. Olavs Hospital - Kunnskapssenteret - konseptrapport

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 50/09 St. Olavs Hospital - Kunnskapssenteret - konseptrapport HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 50/09 St. Olavs Hospital - Kunnskapssenteret - konseptrapport Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 07.05.2009 50/09 Saksbeh: Nils Arne

Detaljer

Sameiet St. OlavS HOSpital ÅRSRappORt 2006

Sameiet St. OlavS HOSpital ÅRSRappORt 2006 Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2006 INNHOLD Sameiet St. Olavs Hospital 3 Årsberetning 2006 4 Resultatregnskap 6 Noter 6 Regelverk for sameiet 7 Sameiet St. Olavs Hospital Historikk Det formelle

Detaljer

Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2007

Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2007 Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2007 Nytt universitetssykehus Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisnings og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene skal integreres i de

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Møteprotokoll. Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet Dato: Tidspunkt: 11:00-12:30

Møteprotokoll. Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet Dato: Tidspunkt: 11:00-12:30 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Møteprotokoll Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 11:00-12:30 Faste medlemmer

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice Utkast til fremleieavtale SAK 70/2015 LEIE AV AREALER TIL OSLO UNIVERSITETS- SYKEHUS

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 102/15 Avvikling av prosjekt Nytt Universitetssykehus i Trondheim, avtale mellom St Olavs hospital HF og Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler Ansvarlig direktør Lars Magnussen

Detaljer

SD St Olavs Hospital HF

SD St Olavs Hospital HF SD St Olavs Hospital HF SD integrerte løsninger 8 mars 2007 St. Olav Allmenn Teknikk Otto Koch Seksjonsleder drift AT SD Intergrerte løsninger St. Olav har overtatt 3 nye sentra Lab september-05 (25.556kvm)

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08

Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08 SAK NR 026-2008 NR 3 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 3.1: TILSTANDSVURDERING AV BYGNINGSMASSEN I

Detaljer

MØTEINNKALLING. 09.40-09.45: Sak 12/14 Statusrapport reklamasjonshåndtering per 14.9.2014

MØTEINNKALLING. 09.40-09.45: Sak 12/14 Statusrapport reklamasjonshåndtering per 14.9.2014 UO, OFL 14 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 14/7273-1 Møtested: St. Olav Eiendom, Abels gate 5 Møtedato: 01.10.2014, kl 09:00-11:30 09.00-09.20: Sak 9/14 IKT

Detaljer

Er det hygienisk forsvarlig å sende sterile instrumenter i rørpost? Rørpostprosjekt Steril forsyning, St. Olav Driftsservice

Er det hygienisk forsvarlig å sende sterile instrumenter i rørpost? Rørpostprosjekt Steril forsyning, St. Olav Driftsservice Er det hygienisk forsvarlig å sende sterile instrumenter i rørpost? Rørpostprosjekt Steril forsyning, St. Olav Driftsservice St. Olavs Hospital Byggefase 1 og 2 Steril forsyning Fase 1: Rødt Fase 2: Blått

Detaljer

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya 1 av 3 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Dato 05.02.2014 Referanse Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin, Eiendomsforvaltningen, St.Olav Eiendom, Almenteknikk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Brukerutvalgets behandling av saker til styrets møte 29. mai.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Brukerutvalgets behandling av saker til styrets møte 29. mai. MØTEINNKALLING Utvalg: Brukerutvalget for St. Olavs Hospital HF Arkivsak: 09/4119-1 Møtested: 1902-bygget, Brukerkontoret 1. etg. Møtedato: 27.05.2009, kl 11.00-16.00 SAKSLISTE Sak 18/09. Sak 19/09. Sak

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 121-2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2018 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 5/08 Godkjenning av møteprotokoll Sameiestyret St. Olavs Hospital NTNU. 6/08 Kvartalsrapporter til sameiet Ikt 2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 5/08 Godkjenning av møteprotokoll Sameiestyret St. Olavs Hospital NTNU. 6/08 Kvartalsrapporter til sameiet Ikt 2008 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 08/1167-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10 Møtedato: 08.02.2008, kl 13.00-15.00 Sak SAKSLISTE 5/08 Godkjenning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 40/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 16.12.11 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-63 Arkiv: 030.1

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett SAKSFREMLEGG Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett 2010-2016 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 09/4170-49 Arkiv: 029 Innstilling 1. Styret ved

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 25/15 Tiltak reduksjon varekostnader Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.10.2015 Saksansvarlig: Jan Morten Søraker Saksbehandler:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/15 Helsebygg Midt-Norge avtale vedr. overdragelse til Sykehusbygg HF Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/16 Nils Arne Bjordal/Lars Magnussen Torbjørg Vanvik

Detaljer

Side 1 av 5. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 5. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 5 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 07.05.09 kl. 10.30 15.25 Møtested: Strandveien 1, Stjørdal Saksnr.: 46/09 56/09 Arkivsaksnr.: 2009/25 Møtende medlemmer:

Detaljer

Sentral stab Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL

Sentral stab Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL Sentral stab Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: 29.10.2015 Møtets varighet: kl. 08:30-15:15 Saksnr.: 22/15-28/15 Arkivsak: 15/8694-4 Møteleder: Milian

Detaljer

SD St Olavs Hospital HF

SD St Olavs Hospital HF SD St Olavs Hospital HF SD integrerte løsninger Bilde og alarmdesign 17 april 2008 St. Olav Allmenn Teknikk Otto Koch Enhetsleder drift AT SD Intergrerte løsninger St. Olav har overtatt 3 nye sentra Lab

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Budsjettert underskudd: - 40 mill Foreløpig regnskap: - 15 mill Foreløpig budsjettavvik: + 25 mill Akkumulert budsjettavvik pr måned: Akkumulert budsjettavvik (mill

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom, Leksvik Møtedato: 13.5. 2016 Tid: 09:30 - Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør omstilling og utvikling 1. Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen

Detaljer

Mars. St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK

Mars. St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Sameieregnskap for bygg 999 detaljert regnskap spesifisert per eier Sameiet felles Status periode: 3 2014 Mars St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013 v2.2-18.03.2013 Til kommuner som har søkt tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 2013 Deres ref.: Vår ref.: 13/4018-1 Saksbehandler: Thorstein Ouren Dato: 26.04.2013 Tilskudd til etablering og drift

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Sign. Støren, den

Sign. Støren, den Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF. TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016

AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF. TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016 AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF OG TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016 1. BAKGRUNN FOR AVTALEN Tana kommune eier gnr. 13 bnr. 306 og Finnmarkssykehuset

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 Webside: www.stolav.no/sameiet E-post: sameiet@stolav.no

ÅRSRAPPORT 2010 Webside: www.stolav.no/sameiet E-post: sameiet@stolav.no ÅRSRAPPORT 2010 Nytt universitetssykehus Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisnings og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene skal integreres i de samme anleggene som bygges

Detaljer

Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset

Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset Tom Christian Martinsen Fakultetsstyret 25.05.16. 1 Effektiv organisering Unngå parallelle strukturer Enhetlig utad Klinikk akademia 2 Styrevedtak

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Orientering fra fakultetsledelsen. Fakultetsstyret

Orientering fra fakultetsledelsen. Fakultetsstyret Orientering fra fakultetsledelsen Fakultetsstyret 28.02.2014 Orienteringssaker: Studiegjennomgangen Integrasjonsprosjektet HEVET status for tilsetting av faglig leder Signaler fra møte med helseministeren

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 15/3598-1 Møtested: St. Olav Eiendom, Abels gate 5 Møtedato: 24.04.2015, kl 12:30-15:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 3/15 IKT statusrapport

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 19. august 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: 1. Brev fra Arbeidstilsynet av 18.07.2011 Vedtak om pålegg 2.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 20/10 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern opprettelse av styringsgruppe

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 20/10 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern opprettelse av styringsgruppe MØTEINNKALLING Utvalg: Brukerutvalget for St. Olavs Hospital HF Møtested: 1902-bygget, Brukerkontoret 1. etg. Møtedato: 28.09.2010, kl 11.00-15.30 Godkjenning av møteinnkalling Godkjenning av forslag til

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge Pr. 31.12.2007 Side 1 av 10. Tertialrapport 3. TERTIAL 2007. T\020-2\Tertialrapporter

Helsebygg Midt-Norge Pr. 31.12.2007 Side 1 av 10. Tertialrapport 3. TERTIAL 2007. T\020-2\Tertialrapporter Pr. 31.12.2007 Side 1 av 10 Tertialrapport 3. TERTIAL 2007 Pr. 31.12.2007 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Status... 3 1.1 Byggefase 1 i perioden... 3 1.2 Byggefase 2 i perioden... 3 1.3 Bemanning...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13

Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13 Ås kommune Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13 Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01351-1 Behandlingsrekkefølge

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 31/13 Tverrfaglig utdanningsdag om samhandling - valg av 3 brukerrepresentanter

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 31/13 Tverrfaglig utdanningsdag om samhandling - valg av 3 brukerrepresentanter MØTEINNKALLING Utvalg: Brukerutvalget for St. Olavs Hospital HF Arkivsak: 13/7860-1 Møtested: Bevegelsessenteret 4 etg, møterom BS41 Møtedato: 29.10.2013, kl 10.30-15.30 Godkjenning av møteinnkallingen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 113/06 Handlingsplan for fysikalsk medisn, rehabilitering og habilitering i Helse Midt Norge RHF 2005-2010 oppfølging av tidligere styresak, 82/05. Saken behandles i: Styret

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Sentral stab Fagavdelingen Seksjon for helsefag MØTEPROTOKOLL

Sentral stab Fagavdelingen Seksjon for helsefag MØTEPROTOKOLL Sentral stab Fagavdelingen Seksjon for helsefag MØTEPROTOKOLL Utvalg: Brukerutvalget for St. Olavs Hospital HF Møtedato: 29.10.2013 Møtets varighet: kl. 10.30-15.30 Saksnr.: 31/13-36/13 Arkivsak: 13/7860-4

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik risikoreduserende tiltak, oppfølging av styresak Sakspapirene var ettersendt.

Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik risikoreduserende tiltak, oppfølging av styresak Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 22.3.2012 Styresak 36-2012 Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik risikoreduserende tiltak, oppfølging av

Detaljer

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4368 Klassering: H12 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV EKSTERNT KJØP AV SYKEHJEMSPLASSER

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer