MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 1/10 IKT statusrapport oktober januar /10 Samordningsavtale HMS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 1/10 IKT statusrapport oktober 2009 - januar 2010. 2/10 Samordningsavtale HMS"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 10/ Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10. Møtedato: , kl 12:00-15:00 Sak SAKSLISTE 1/10 IKT statusrapport oktober januar /10 Samordningsavtale HMS 3/10 Overtakelse av restanse- og reklamasjonshåndtering 4/10 Ibrukstakelse av operasjonsstuer 5/10 Godkjenning av møteprotokoll

2 Sak 1/10 Sak 1/10 IKT statusrapport oktober januar 2010 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 10/ Arkiv: 025 Innstilling Saken tas til etterretning. Side 2 av 16

3 Sak 1/10 VEDLEGG - Statusrapport oktober 2009 januar 2010 Side 3 av 16

4 Sak 2/10 Sak 2/10 Samordningsavtale HMS Saksbehandler: Åge Lien Arkivsaksnr.: 09/ Arkiv: Innstilling For å sikre at Arbeidsmiljølovens krav om samordningsavtale blir ivaretatt, ber Sameiestyret St. Olavs Hospital HF og NTNU å vedta følgende tillegg under pkt 5 i sameieavtalen signert 3.juli 2008: Helse, miljø og sikkerhet Sameie St.Olavs Hospital HF og NTNU forvalter store ressurser når det gjelder mennesker, miljø og materiell. En felles HMS-strategi skal sikre at partene ivaretar dette ansvaret på en god måte. Partene skal sørge for at egen virksomhet er i henhold til bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter, slik at sikkerhet og velferd for arbeidstakere, studenter og ytre miljø ivaretas. Videre skal partene medvirke til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere og studenter på arbeidsplassen. Samordningsavtaler skal inngås på hvert operative nivå i organisasjonene. Sameiestyret ber om å få seg forelagt en gjennomføringsplan for implementering av slike avtaler. Side 4 av 16

5 Sak 2/10 VEDLEGG 1. Mal for samordningsavtale BAKGRUNN Arbeidsmiljøloven krever at det skal inngås skriftlige samordningsavtaler der hvor partenes underliggende enheter deler lokaler og/eller aktivitet. Bestemmelsen om samordningsavtale er å finne i arbeidsmiljølovens 2-2 og 6. Sak om dette ble forelagt sameiestyret i sak 26/09 der følgende vedtak ble fattet: Samordning av HMS-arbeid hjemles i Sameieavtalen. Det inngås en egen samordningsavtale på hvert operativt nivå i organisasjonene. Sameiestyrets sekretariat bes fremme egen sak med forslag til hvordan dette konkret kan gjennomføres. FAKTISKE OPPLYSNINGER Bestemmelse om samordning av HMS-arbeid er ikke berørt i sameieavtalen som ble undertegnet 3. juli Det har så langt heller ikke vært utarbeidet noen mal for slik samordningsavtale. DRØFTING For å sikre at Arbeidsmiljølovens krav om samordningsavtale blir etterkommet kan gjeldende sameieavtale (dat. 3.juli 2008) endres slik at følgende tilleggstekst tas inn i pkt 5 om Forvaltning, drift, vedlikehold og service- FDVUS- sameiestyret : Helse, miljø og sikkerhet Sameie St.Olavs Hospital HF og NTNU forvalter store ressurser når det gjelder mennesker, miljø og materiell. En felles HMS-strategi skal sikre at partene ivaretar dette ansvaret på en god måte. Partene skal sørge for at egen virksomhet er i henhold til bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter, slik at sikkerhet og velferd for arbeidstakere, studenter og ytre miljø ivaretas. Videre skal partene medvirke til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere og studenter på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven krever at det skal inngås skriftlige samordningsavtaler der hvor partenes underliggende enheter deler lokaler og/eller aktivitet. Ansvarlig leder på de respektive operative nivå i organisasjonene må sørge for at slik avtale inngås. Det er utarbeidet forslag til felles mal for inngåelse av slik avtale som følger saken som vedlegg 1. Denne skal benyttes til dette formål. Det bør utarbeides en plan for hvordan implementering av slike avtaler på hvert operative nivå i organisasjonene kan sikres. Det pågår p.t. et prosjektarbeid med samordning av prosedyrer og rutiner i det nye universitetssykehuset St. Olavs Hospital. En gjennomføringsplan for implementering av samordningsavtaler innenfor HMS-området bør inngå i dette prosjektarbeidet. Side 5 av 16

6 Sak 2/10 Forslag til slik gjennomføringsplanen forelegges sameiestyret. KONKLUSJON Samordning av HMS-arbeid hjemles i Sameieavtalen. Forslag til tillegg i Sameieavtalen av 3. juli 2008 oversendes St.Olavs Hospital HF og NTNU for vedtak. Det utarbeides plan for implementering av samordningsavtaler på hvert operative nivå i organisasjonene. Planen forelegges Sameiestyret. Side 6 av 16

7 Sak 3/10 Sak 3/10 Overtakelse av restanse- og reklamasjonshåndtering Saksbehandler: Mats Hobber Arkivsaksnr.: 08/ Arkiv: 039 Innstilling: Sameiestyret aksepterer at avtale inngås om overføring av reklamasjonsansvaret fra Helse Midt-Norge RHF v/helsebygg Midt-Norge til St. Olavs Hospital HF. Side 7 av 16

8 Sak 3/10 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: 1. Sak 34/08 med vedlegg 2. Brev fra KD til HMN Brev fra HMN til KD Forslag til avtale mellom HMN v/hbmn og St. Olavs Hospital HF BAKGRUNN Saken har tidligere vært til behandling i sameiestyret (Sak 34/08, arkivsaksnr. 08/7393-1) Bakgrunnen for saken er at Helsebygg, i forbindelse med nedtrapping av organisasjon, ønsket å overføre ansvaret for håndtering av reklamasjoner og restanser til Sameiet. Helsebygg fremmet et forslag i form av en avtale på hvordan dette skulle foregå. Denne avtalen ble fremmet for Sameiestyret i møte Avtalen innebar tilføring av midler til den administrative håndteringen av reklamasjoner og restanser. Det skulle tilføres NOK ,- for å dekke inn 6 årsverk til å håndtere denne oppgaven fra frem til Videre skulle der tilføres NOK ,- til innkjøp av ekstern bistand. I saksframlegget ble eierne gjort oppmerksomme på at de måtte avsette et budsjett for å håndtere reklamasjoner og forhold som ikke kunne rettes mot entreprenør. Dette fikk ikke tilslutning og følgende vedtak ble da fattet: Forslag til avtale godkjennes ikke. St. Olav Eiendom bes reforhandle avtalen i henhold til føringer avtalt i møte. Helsebygg var imidlertid ikke villig til å forhandle videre på det tidspunkt. FAKTISKE OPPLYSNINGER For å finne en løsning ble partene (St. Olavs Hospital og NTNU) kalt inn til møte med Helse Midt-Norge I møtet ble styreleder i Helsebygg Midt-Norge utnevnt som oppmann i saken. Helsebygg fikk 14 dager til å rapportere hva som var utført av gamle saker, og Sameiet fikk deretter 14 dager til å gjennomgå rapporten. Etter gjennomgang av disse rapportene hvor det viste seg at mange saker gjenstod, behandlet prosjektstyret HBMN saken på nytt og gjorde følgende vedtak: Prosjektstyret anbefaler Helse Midt-Norge RHF å legge ansvaret for garantioppfølging, arbeid med restanser og eventuelle mangler fra utbyggingen av universitetssykehuset til St. Olavs Hospital HF fra Prosjektstyret finansierer arbeidet med garantioppfølging, restanser og eventuelle mangler ved å overføre en foreløpig ramme på 20 mill NOK fra prosjektstyrets reserve til St. Olavs Hospital HF. Eventuell overføring av ytterligere midler må begrunnes og behandles av prosjektstyret seinere. Side 8 av 16

9 Sak 3/10 Som vedlegg til behandlingen fulgte brev fra Kunnskapsdepartementet av der departementet avslutningsvis sier følgende: Kunnskapsdepartementet ber Helse Midt-Norge RHF sørge for at Helsebygg Midt-Norge har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innenfor sin organisasjon til å kunne håndtere reklamasjonssaker, avvik og retanser i byggeprosjektet.. Departementet mener videre at samme prosedyre som her er anført, bør benyttes for fase 2 av utbyggingen. Kostnader som påløper til reklamasjoner må finansieres over investeringsbudsjettet. Helse Midt-Norge svarer på dette brevet og avslutter med: Dersom kunnskapsdepartementet har innsigelser til at ansvaret for oppfølging av reklamasjonssaker overføres til St. Olavs Hospital HF, vil vi foreslå at saken drøftes nærmere i et møte. Slikt møte vil finne sted Utfallet fra møtet vil bli formidlet til Sameiestyret under behandling av saken i kommende styremøte , Det foreligger nå forslag til avtale mellom HMN v/hbmn og STOH om overføring av ansvar for oppfølging av restanser og reklamasjoner fra (vedlegg 5) DRØFTING Avtalen overfører ansvaret for: 1. Håndtering av reklamasjoner etter overlevering. 2. Oppfølging av restanser, herunder også eventuelle mangler. Reklamasjoner er feil eller mangler, som oppstår etter overtakelse, som dekkes av entreprenør eller leverandør, men vil også i mange tilfeller være feil eller mangler som ikke kan henføres til entreprenør. Restanser er et forhold i protokoll som må anses som ikke ferdig i byggeprosjektet. Å overta ansvaret for restanser er å betrakte som å overta ansvaret for å ferdigstille bygget. Det forutsettes at alle forhold som ikke tilfredsstiller lover, forskrifter normer eller tiltenkt/planlagt funksjonalitet må dekkes av utbygger gjennom denne avtalen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Når STOH overtar ansvaret for arbeidet skal Helsebygg yte en økonomisk kompensasjon slik: 1. Finansiere arbeidet med garantioppfølging, restanser og eventuelle mangler. 2. Finansiere kostnader knyttet til reklamasjonsarbeider som ikke kan henføres til entreprenør, samt kostnader forbundet med nødvendige tiltak for å tilfredsstille forskriftsog funksjonskrav. 3. Kostnader til gjennomføring av restanser. Side 9 av 16

10 Sak 3/10 Pr overføres en foreløpig ramme på 20 mill NOK til St. Olavs Hospital HF. Eventuell overføring av ytterligere midler må begrunnes og behandles av prosjektstyret seinere. STOH overtar arbeidsgiveransvaret for Helsebyggs to medarbeidere som er knyttet til oppfølging av reklamasjonsarbeidere fra , forutsatt at avtale med de aktuelle medarbeiderne oppnås. Helsebygg vil i perioden etter kostnadsfritt bistå med kompetanse og rådgiving til Sameiet så lenge denne kompetansen er i Helsebygg sin organisasjon. KONKLUSJON St. Olavs Hospital HF vil kunne håndtere arbeidet med reklamasjoner og restanser for Helse Midt-Norge RHF fra Reklamasjoner og restanser som ikke kan henføres til entreprenør vil dekkes av utbygger gjennom fremlagte avtale. Status i dette arbeidet rapporteres i tillegg periodevis til sameiestyret STOH/NTNU. Side 10 av 16

11 Sak 4/10 Sak 4/10 Ibrukstakelse av operasjonsstuer Saksbehandler: Mats Hobber Arkivsaksnr.: 09/ Arkiv: Innstilling Sameiestyret tar i bruk operasjonsstuene, byggefase 2, med de tiltak som er iverksatt og utført. Tiltakene er basert på vurderinger og anbefalinger i rapport fra DNV Side 11 av 16

12 Sak 4/10 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: 1. DNV rapport av Oppsummering etter møte vedr. risiko operasjonsstuer kl HBMN-Notat: Alternative løsninger som følge av Veritasrapport av DNV: Avklaring minimum akseptgrunnlag BAKGRUNN I forbindelse med overtakelse av bevegelsessenteret ble utførelsen av operasjonssalene ført inn som en restanse. Årsaken til dette var en bekymring fra St. Olavs Hospital med hensyn på lekkasjefare fra teknisk himling. I sameiestyrets vedtak vedrørende overtakelsen ble Helsebygg oppfordret til å oversende utført risikoanalyse av forholdene eller foreta en slik analyse dersom dette ikke allerede var utført. Helsebygg hadde ikke utført en slik risikoanalyse og ville heller ikke utføre dette. De anså seg ferdige med saken. Styrets leder anmodet St. Olav Eiendom om å gjennomføre en ROS-analyse av forholdene på vegne av Sameiet før innflytting. Oppdraget ble gitt til Safetec AS. Oppdraget ble utvidet til også å omhandle fare for støvsmitte gjennom himling samt brannteknisk utførelse. Rapporten var ferdig oktober På bakgrunn av konklusjonene i Safetec-rapporten ble ikke operasjonsstuene tatt i bruk. Safetec konkluderte som følger: Safetecs anbefaling er at det må etableres en sikker barriere mot væske, støv og røyk mellom operasjonsstuene og teknisk himling i de nye sentrene. Risikoen ved de valgte løsningene i teknisk himling er for høy, hvilket illustreres ved at flere av lekkasjescenarioene har rød risiko (uakseptabel). Konsekvensene er høye både for mennesker (fare for liv og helse til pasient) og for sykehusets tjenesteytelse (potensielt langtids stengning av flere operasjonsstuer for å sanere/utbedre fuktskader eller røykskader). Sameiestyret fattet følgende vedtak: På bakgrunn av konklusjonen i Safetecs rapport, tar Sameiestyret ikke i bruk operasjonssalene før det forefinnes dokumentasjon på at løsningen er sikker med hensyn på vannlekkasjer, brann og støv. Sameietyret tar saken opp til ny behandling når Helsebygg Midt-Norges konsekvensvurdering av Safetecs ROS-analyse foreligger. FAKTISKE OPPLYSNINGER Helsebygg engasjerte deretter DNV til å vurdere faktaunderlaget for ROS-analysen til Safetec. DNV konkluderte med at hovedkonklusjonene i Safetecs rapport ikke var godt nok underbygget. DNV ble så tildelt oppdraget å vurdere utførelsen på nytt. Det ble opprettet en styringsgruppe med følgende sammensetning: Side 12 av 16

13 Sak 4/10 St.Olav Hospital v/gudmund Marhaug, St.Olav Eiendom v/åge Lien samt HBMN v/knut Ragnar Heimdal og Liv Haugen DNV fikk følgende mandat for det videre arbeid: Målet for videre arbeid er å utarbeide beslutningsgrunnlag for å kunne ta i bruk operasjonsstuene i Bevegelsessenteret, Gastrosenteret og Akutten- og Hjerte Lungesenteret Veritas skal utarbeide hendelsestre med risikoanalyse/konsekvenser mhp. pasientsikkerhet og driftsikkerhet for brann, vann og støv i operasjonsstuer Veritas skal vurdere operasjonsstuer bygd i bf1 i KVB og Nevro for samme hendelser og derav definere akseptgrunnlag Veritas har frihet til å bringe inn relevant ekstern kompetanse utover de prosjektdeltagerne som hittil har vært involvert Veritas skal kunne foreslå tekniske løsninger og organisatoriske tiltak som bidrar til å redusere risikoen for uønskede hendelser Veritas rapporterer ovenfor styringsgruppa Styringsgruppa har delegert mandatet til klinikksjefene Klinikksjefen skal ha kopi av all korrespondanse vedr. egen klinikk Veritas skal kunne intervjue/møte alle interne/eksterne personer hos St.Olav og HBMN, som tidligere har vært involvert i forbindelse med Safetecrapporter/3.partskontroller for brann Veritas skal kommunisere resultatet av arbeidet til St.Olav og Helsebygg i eget arbeidsmøte torsdag Endelig resultatrapport utarbeides deretter av Veritas innen og presenteres samme dag i felles møte mellom St. Olav og Helsebygg kl 16:00. Rapporten skal kunne benyttes videre av St.Olav ovenfor offentlige tilsynsmyndigheter (Helsetilsyn, Brannvesen) Bestiller: Helsebygg utarbeider ny bestilling av ytelser fra Veritas basert på dette mandatet DNV overleverte endelig rapport som konkluderer som følger: DNVs svar på det overordnede spørsmålet; Er pasientsikkerhet og driftsikkerhet i operasjonsstuene i Byggefase 2 Side 13 av 16

14 Sak 4/10 akseptabel i forhold til følgende potensielle uønskede hendelser? - Brann/røykspredning som følge av brann - Vannlekkasje eller utløst sprinkler i teknisk mellometasje - Støvinntrengning i operasjonsstue DNVs vurdering: - For å håndtere risiko knyttet til vanninntregning i operasjonsstue må det gjennomføres kompenserende tiltak for at sikkerheten skal være akseptabel i forhold til de gitte kriterier - Kriterier er basert på sammenligning med løsning i fase 1 som minimum akseptgrunnlag - For Brann/røykspredning, samt støvinntrengning vurderer DNV at operasjonsstuene i fase 2 har akseptabel sikkerhet i henhold til akseptkriteriene - DNV anbefaler at styringsgruppen vurderer eventuelle ytterligere tiltak ut fra prinsipp om at risiko i kategori 2 skal være ALARP I møte mellom ledelsen for Helsebygg Midt-Norge, St.Olavs Hospital HF, Det Medisinske Fakultet og styringsgruppen den la Helsebygg frem forslag til tiltak basert på foreløpig DNV-rappot av Tiltakene er: Operasjonsstuer i Gastro: Vurdere aldringsdata for rørføringer hvert 10.år og evnt. skifte ut røranlegget dersom aldringsdataene tilsier dette. En slik utskifting kan gjøres uten større driftsmessige forstyrrelser. Tiltaket bringer risikoen for vannlekkasje fra rørføringer fra rød til gul risiko. (St.Olav) Operasjonsstuer i BEV+ AHL: HBMN har,for å sikre at flytteplanen kan holdes, startet flytting av rørføringer/etterbatterier ut av området over operasjonsstuene. Tiltaket fullføres fordi det allerede er godt i gang, samt for å redusere risikoen ytterligere (HBMN) Preaction sprinkleranlegg: Sprinkleranlegget i alle stuer settes under lufttrykk med overvåking av trykkfall. Ved detaljgjennomgang av sprinklertegningene viser det seg at anlegget allerede er bygd slik (info) Gjennomgang branninstrukser og katastrofeplaner opp i mot brannkonsepter (St.Olav) Framskutt kommandoplass ved brann i operasjonsstue planlegges prosedyremessig (St.Olav) Manuelt spjeld i alle stuer som kan lukke overstrømningsventil mellom operasjonsstuene og operasjonstorgene installeres (HBMN) (Ref HBMN-Notat: Alternative løsninger som følge av Veritasrapport av ) Helsebygg hadde på det tidspunktet allerede startet egne utbedringsarbeider. Ledelsen for St. Olavs Hospital HF, Det Medisinske Fakultet og styringsgruppen aksepterte de foreslåtte tiltak. DRØFTING DNV konkluderer med at det må gjennomføres tiltak for å hindre vannlekkasjer/vanninntrenging fra teknisk rom til operasjonsstuene, med løsning i fase 1 som minimum akseptgrunnlag. Side 14 av 16

15 Sak 4/10 Løsningen som er valgt er for AHL og Bevegelse er å flytte ut varme og kjølebatteri slik at man fjerner risikoen for lekkasjer fra disse (Pri 2). Risiko/konsekvens for utløst sprinkler forblir uforandret i gul sone. Løsningen som er valgt for Gastro er utvidet vedlikehold og tilsyn. Risiko/konsekvens kommer da i gul sone. DNV foreslår følgende prioriteringer for endret utførelse: Pri 1 foreslår et vanntett brannsikkert dekke. Dette er kostnadsberegnet av TSO til ca 1000 kr/m 2. Samlet ville en slik løsning da koste om lag kr 1.2 mill. Pri 2 Foreslår fjerning av etterbehandlingsaggregater og føringsveier ut av TME (Teknisk mellometasje). Dette reduserer ikke risikoen ved utløst sprinkler og har en høyere risiko/konsekvens enn fase 1. Tiltaket er beregnet å koste kr 5-10 mill. Pri 3 Tiltaket forutsetter at pri 2 velges. Vurdere å fjerne sprinkleranlegget i TME. Vurdere å gå over til manuell utløsning av sprinkler. DNV anbefaler ikke å installere egne magnetventiler for avstengning av hvert aggregat ved lekkasje. Pri 1 er det eneste foreslåtte tiltaket som tilfredsstiller samme risiko-/konsekvensnivå som i byggefase 1 ØKONOMISKE KONSEKVENSER De avtalte bygningsmessige tiltak belastes byggeprosjektet. KONKLUSJON På grunnlag av rapport utarbeidet av Det Norske Veritas dat , med de tiltak som er akseptert og avtalt, kan operasjonsstuene i Gastrosenteret, Bevegelsessenteret og Akutten, hjerte- lungesenteret tas i bruk. Den valgte løsningen er ifølge DNV innenfor det som er akseptabelt område for risiko- og konsekvensbildet. Side 15 av 16

16 Sak 5/10 Sak 5/10 Godkjenning av møteprotokoll Saksbehandler: Renate Hansen Arkivsaksnr.: 10/ Arkiv: 012 Innstilling Protokoll fra styrets møte godkjennes.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 24/11 Retningslinjer for bestilling/forespørsel om bygnings- og funksjonsmessige endringer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 24/11 Retningslinjer for bestilling/forespørsel om bygnings- og funksjonsmessige endringer MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 11/8695-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10 Møtedato: 20.12.2011, kl 12:30-15:00 Sak SAKSLISTE 23/11 Sammensetning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 31/08 Organisering av systemeierskap tversgående systemer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 31/08 Organisering av systemeierskap tversgående systemer Unnt. off. Ofl 6 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 08/7499-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom Møtedato: 30.10.2008, kl 09.00-11.00 Sak SAKSLISTE 28/08 IKT budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak Orienteringssaker. 6/10 Adgangskontrollanlegg i Nytt sykehus

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak Orienteringssaker. 6/10 Adgangskontrollanlegg i Nytt sykehus MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10. Møtedato: 14.04.2010, kl 12:00-15:00 SAKSLISTE Sak Orienteringssaker 6/10 Adgangskontrollanlegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 2/11 Større utbedringer - reklamasjoner mot Helsebygg Midt-Norge

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 2/11 Større utbedringer - reklamasjoner mot Helsebygg Midt-Norge MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10 Møtedato: 22.02.2011, kl 12:30-15:00 Sak SAKSLISTE 1/11 ROS analyse av brudd i skallsikringen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 13/12 IKT budsjett 2013 i nytt universitetssykehus. 14/12 Status reklamasjonshåndtering. 15/12 Venteareal for pasienter

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 13/12 IKT budsjett 2013 i nytt universitetssykehus. 14/12 Status reklamasjonshåndtering. 15/12 Venteareal for pasienter MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 12/4544-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Abelsgt 5, 5. etg. Møtedato: 21.06.2012, kl 12:30-15:00 Sak SAKSLISTE 13/12 IKT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 24/07 Godkjenning av møteprotokoll 02.05.2007. 25/07 Statusrapport fra driftsorganisasjonen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 24/07 Godkjenning av møteprotokoll 02.05.2007. 25/07 Statusrapport fra driftsorganisasjonen MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 07/3932-1 Møtested: St Olav Eiendom, Elgeseter gt 10, 3.etg. Møtedato: 06.06.2007, kl 13.00 Sak SAKSLISTE 24/07 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 5/13 FDV-avtale for sameiets eiendommer (utsatt fra forrige møte)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 5/13 FDV-avtale for sameiets eiendommer (utsatt fra forrige møte) MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 13/3630-1 Møtested: Abels gt. 5 Møtedato: 07.05.2013, kl 09.00.11.30 Sak SAKSLISTE 9/13 IKT statusrapport til Sameiet 2013 5/13

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag 4. juni 2014 kl. 0900 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. 09.40-09.45: Sak 12/14 Statusrapport reklamasjonshåndtering per 14.9.2014

MØTEINNKALLING. 09.40-09.45: Sak 12/14 Statusrapport reklamasjonshåndtering per 14.9.2014 UO, OFL 14 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 14/7273-1 Møtested: St. Olav Eiendom, Abels gate 5 Møtedato: 01.10.2014, kl 09:00-11:30 09.00-09.20: Sak 9/14 IKT

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE EVALUERING AV BYGGEPROSESSEN VED HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2-2014 2014-414/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 29.november 2012 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

OUS arealtiltak. DP05 Akuttfunksjoner Ullevål Sluttrapport desember 2014

OUS arealtiltak. DP05 Akuttfunksjoner Ullevål Sluttrapport desember 2014 OUS arealtiltak DP05 Akuttfunksjoner Ullevål Sluttrapport desember 2014 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Ny gjennomgang med PA ØD 17.04.2015 Etter gjennomgang med PA 04.02.2015

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler Trondheim kommunerevisjon Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon arbeidet med Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak Unnt. off. Ofl 6 1/09 Forvaltningsavtale mellom Sameiet og St. Olav Eiendom

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak Unnt. off. Ofl 6 1/09 Forvaltningsavtale mellom Sameiet og St. Olav Eiendom Unnt. off. Ofl 6 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 09/417-1 Møtested: Ree Gård, Stjørdal Møtedato: 22.-23.01.2009 SAKSLISTE Sak Unnt. off. Ofl 6 1/09 Forvaltningsavtale

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy

Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy Direktøren Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy Saksbehandler: Terje Haug Saksnr.: 2009/1783 Dato: 11.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Utkast

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE RÆLINGEN KOMMUNE FEBRUAR 2014 Utført av Ingar F. Leiksett NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON

Detaljer

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt Restaurering av basseng og garderober Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag

Detaljer