Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus"

Transkript

1 Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Rapport 2/09

2 Innhold 1. Om undersøkelsen... side Bakgrunn... side Formål side Avgrensinger og definisjoner. side Datainnsamling.. side 6 2. Aktørene.. side Tilbudet på gården. side Inntekter side Markeder side 8 3. Utviklingsplaner.. side 9 4. Kompetansebehov og ønsker.. side Tema.. side Tidspunkt side Kursform side Internettbasert kursmodul...side Reiseavstand.. side Ubrukte ressurser. side Avslutning... side Vedlegg; følgebrev Felles kompetanseløft for grønt reiseliv i Akershus og Oslo spørreskjema Kartlegging av grønt reiseliv og kompetansebehov i Akershus og Oslo Utført av Agro Utvikling i samarbeid med Akershus Reiselivsråd og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold. Kontakt: Agro Utvikling Hvam 2165 Hvam Kontaktpersoner: Kjersti Grøndahl Liv Marit Strupstad Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus 3

3 Sammendrag Gjennom denne kartlegging har vi registrert 87 virksomheter innenfor grønt reiseliv i Oslo og Akershus. Vi har i tillegg kommet i kontakt med 17 gårdbrukere som har etableringsplaner innenfor grønt reiseliv. Et stort flertall av næringsaktørene har planer for, eventuelt kanskje planer for, videreutvikling av virksomheten. 30 % av respondentene har halvparten eller mer av gårdens inntekter fra omsetning innenfor grønt reiseliv. Et stort flertall i undersøkelsen ønsker kurs og kompetanseheving innefor ulike markedsføringsområder. Fag som bedriftsledelse, økonomi, kvalitetssikring/hms og etablererkurs, var det liten etterspørsel etter. De fleste foretrekker å delta på kurs på dagtid eller kveldstid. Forelesninger, individuell veiledning og studieturer er foretrukne kursformer. De fleste er positive til internettbasert læring. Vi spurte også om respondentene hadde ubrukte ressurser som bygninger, skog, vassdrag og kulturlandskap på eiendommen sin. Litt over halvparten svarte at de hadde slike ressurser på gården, og at de er interessert i en individuell vurdering av gårdens ressurser. Hvam 25. mai 2009 Kjersti Grøndahl Veien videre gir nye muligheter. Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus 4

4 1. Om undersøkelsen 1.1 Bakgrunn I januar 2009 ble det avholdt et møte vedrørende kompetanseheving for småskala reiselivsaktører i Oslo og Akershus. Møtedeltakerne var tilbydere av kurs, nettverk og støtte for denne gruppen, samt bevilgende myndigheter. Formålet med møtet var å samordne kompetansetilbudet overfor målgruppen, og det ble nedsatt en kompetansegruppe som sammen skulle jobbe videre. Kompetansegruppen ønsket å gjennomføre en kartlegging for å kunne danne seg et bilde av hva næringsaktørene selv ønsker seg av kurs- og kompetansetilbud. Kompetansegruppen, som består av Akershus Reiselivsråd, Agro Utvikling, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, har i samarbeid gjennomført undersøkelsen. Kartleggingen er gjort som en del av prosjektet Grønt reiseliv i byen, et kompetansehevingsprosjekt innenfor grønt reiseliv i Oslo og Akershus. Prosjekteier er Fylkesmannen i Oslo og Akershus, mens Agro Utvikling står for gjennomføringen. Regionkontor Landbruk er i gang med et prosjekt innenfor grønt reiseliv, og vi har lagt vekt på å samordne oss overfor aktørene i disse kommunene. Spørreundersøkelsen er derfor sendt ut i samarbeid med Regionkontor Landbruk i kommunene Rælingen, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal og Oslo. 1.2 Formål Formålet med undersøkelsen har altså vært å; 1. Finne ut hvilke behov aktørene innenfor grønt reiseliv i Oslo og Akershus har når det gjelder kompetanseheving. 2. Få en oppdatert oversikt over tilbydere av grønt reiseliv i Oslo og Akershus. 1.3 Avgrensinger og definisjoner Grønt reiseliv Grønt reiseliv er reiselivsrettede aktiviteter på gården og på bygda, basert på mat, kultur, natur og aktivitetsbaserte opplevelser. Det grønne reiselivet tilbyr ekte natur- og kulturopplevelser med basis i bygdas og gårdens ressurser. (Kilde: Innovasjon Norge, Utviklingsprogram for grønt reiseliv) Utvalg I denne undersøkelsen har vi ønsket å komme i kontakt med personer som driver et tilbud innenfor grønt reiseliv, uavhengig av om vedkommende selv eier gården eller eiendommen. Det er bonden eller næringsaktøren som er vår målgruppe, og vi har derfor bevisst utelukket bygdetun og museer. Sammenslutninger som almenninger, jeger- og fiskerforeninger, grunneierlag m.fl. er heller ikke kartlagt i denne undersøkelsen. Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus 5

5 1.4 Datainnsamling Det ble gjort en grundig jobb for å få en så komplett som mulig liste over adressater; - adresselister fra Akershus Reiselivsråd, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, og Fylkesmannen i Oslo og Akershus - lister fra Innovasjon Norge over mottakere av BU- tilskudd de siste 5 årene - lokalkunnskap hos de kommunale landbrukskontorene, spesielt for å finne fram til personer i etableringsfasen Spørreskjemaet ble sendt ut til 143 mottakere. De fleste fikk henvendelsen tilsendt elektronisk med en lenke til en nettbasert versjon. Til noen få (16 mottakere) hadde vi ikke e- postadresser, og disse mottok en papirversjon av spørreskjemaet i posten. Det har kommet inn 75 svar. Dette gir oss en svarprosent på 52,4 %, noe vi er fornøyde med for denne type undersøkelse. Regionkontor Landbruk har fått oversendt innkomne skjema og resultater fra kommunene de dekker. Kartleggingen er gjennomført i perioden mars-april Kart over Oslo og Akershus (kilde: Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus 6

6 2. Aktørene Ut i fra datainnsamlingen og innkomne svar, har vi registrert 87 virksomheter i drift innenfor grønt reiseliv i Oslo og Akershus. I tillegg har vi kommet i kontakt med 17 personer som har etableringsplaner innenfor grønt reiseliv. Av tabellen under kan du se hvordan bedriftene fordeler seg på de ulike regionene. Foto: Kringler gård driver grønt reiseliv i Nannestad på Romerike Antall bedrifter I drift Under etablering Vestsiden Follo Romerike Oslo Totalt Tilbudet på gården Blant de innkomne svarene, har 31 respondenter svart på spørsmålet om eksisterende tilbud på gården. De fleste tilbyr et sammensatt produkt, i gjennomsnitt har respondentene tilbud innenfor 3 ulike svarkategorier. De fleste tilbyr ulike former for aktiviteter eller opplevelser, men også servering og møte-/kursfasiliteter er tilbud hos veldig mange av respondentene. Hva tilbyr virksomheten din? N=31 (antall) Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus 7

7 2.2 Inntekter For de fleste (40 %) utgjør andelen fra grønt reiseliv en relativt liten del av gårdens inntekter. For 5 respondenter, utgjør inntektene fra grønt reiseliv over 80 % av gårdens inntekter. 30 % av respondentene tjener 50 % eller mer av gårdens inntekter på grønt reiseliv. 40 respondenter har svart på spørsmålet. Hvor stor andel av gårdens inntekter kommer fra grønt reiseliv? N=40 (antall) 2.3 Markeder På spørsmålet om hva som er bedriftens viktigste marked, eventuelt hvilke marked de planlegger å satse på, fordelte svarene fra 48 respondenter seg slik: Hva er ditt (dine) viktigste marked(er)? Eventuelt hvilke marked planlegger du å satse på? N=48 (antall) Vi ser i ettertid at mange som har fritidsmarkedet som sitt viktigste marked, har krysset av for annet (20 respondenter). Figuren overfor gir derfor en litt feilaktig framstilling av den reelle fordelingen. Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus 8

8 3. Utviklingsplaner Blant eksisterende aktører, planlegger et stort flertall (61 %) av respondentene å videreutvikle virksomheten. En del aktører har kanskje planer om videreutvikling, mens kun 13 % ikke har planer om dette. Planlegger du å videreutvikle tilbudet på gården? N=31 (Antall) Vi spurte også om hvilke tilbud aktørene har planer om å utvikle (i etableringsfasen) eller videreutvikle (eksisterende næringsaktører). Respondentene hadde i gjennomsnitt planer om å utvikle/videreutvikle tilbudet innenfor 3 områder. Mange etablerte virksomheter planla utvikling av tilbudet på eksisterende områder, andre ønsket å videreutvikle virksomheten innenfor nye områder. Aktiviteter og opplevelser (20 %), overnatting (18 %) og møte- /kursfasiliteter (16 %), var de mest aktuelle områdene for utvikling/videreutvikling. Catering var det området absolutt færrest hadde planer om å satse på (under 4 %). Hva slags tilbud planlegger du å utvikle/videreutvikle på gården? N=41 (Antall) Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus 9

9 4. Kompetansebehov og ønsker 4.1 Tema Kurstemaene det er størst etterspørsel etter, er stort sett innenfor markedsføring. Aller flest hadde krysset av at de har mest behov innenfor markedsføring, internett som markedsføringskanal og merkevarebygging. Nettverksbygging er det også relativt mange som ser et stort behov for. Litt overraskende hadde de færreste behov for salg eller vertskapsrollen, temaer som henger tett sammen med markedsføringsområdet. Fag som bedriftsledelse, økonomi, kvalitetssikring/hms var det også liten etterspørsel etter. Kun 4 respondenter ønsket seg etablererkurs. Ønsker for kurs Antall Ingen behov Noe behov Stort behov Mest behov 5 0 Mf Internett Salg Forretn.utvikl. Vertskap Guiding Etabl.kurs Tema Økonomi Nettverk Internasj Kval.sikr Bedr.led. Merkevare Streif i Maridalen i Oslo. Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus 10

10 4.2 Tidspunkt Vi spurte om når deltakerne foretrekker å delta på kurs og samlinger. De fleste ønsket kveldstid (50 %), men også dagtid er aktuelt for mange (39 %). Veldig få ønsker å bruke helgene til kurs og samlinger (11 %). Jeg foretrekker kurs og samlinger: N=55 (Antall) 4.3 Kursform Målgruppen fikk spørsmål om i hvilke form de ønsker læringen presentert. Flest foretrekker forelesninger og foredragsform (31 %). Samtidig er både gruppearbeid og diskusjoner, individuell veiledning og studieturer ønskelig (18 til 22 %). Hjemmearbeid derimot, er å fortrekke blant de færreste (7 %). Jeg foretrekker en kombinasjon av: N=52 (Antall) Kursform Antall Prosent 1. Forelesninger/foredrag Gruppearbeid/diskusjoner Hjemmearbeid Individuell veiledning Studieturer Totalt Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus 11

11 4.4 Internettbasert kursmodul Om man først skal ha hjemmearbeid i forbindelse med kurs, er langt på vei de fleste interessert i å gjennomføre dette som en internettbasert kursmodul (66 %). Synes du det virker interessant om deler av kurset er internettbasert? N=58 (Antall) 4.5 Reiseavstand Vi spurte om akseptabel reiseavstand når respondentene skal delta på ulike kurs, møter og samlinger. På kveldssamlinger var gjennomsnittlig akseptabel reisetid 45 minutter. Svarene varierte fra 15 til 90 minutter. På dagskurs/-samlinger er respondentene åpne for å reise noe lengre. Gjennomsnittlig akseptabel reisetid er da 57 minutter. Svarene varierte fra 20 til 120 minutter. Hvis man skal delta på helgesamlinger, er akseptabel reiseavstand gjennomsnittlig 82 minutter. Enkelte respondenter er villige til å reise i inntil 200 minutter. Arrangement på Bygdøy i Oslo. Foto: Anne-Lise Reinsfelt Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus 12

12 5. Ubrukte ressurser I tillegg til tilbakemeldinger angående kompetansebehov, ønsket vi også å finne fram til de som har ubrukte ressurser i form av bygninger, skog, vassdrag og kulturlandskap på eiendommen sin. 36 respondenter svarte at de hadde ubrukte ressurser, i tillegg var 8 respondenter usikre på om de kunne ha slike ressurser på eiendommen. Har du ubrukte ressurser (bygninger, skog, vassdrag, kulturlandskap) på eiendommen din? N=58 (Antall) Litt i overkant av halvparten (32 av 59) ønsker en individuell vurdering av gårdens ressurser. Disse vil bli fulgt opp blant annet gjennom prosjektene Fiskeland og Utmarksturisme som ledes av Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold. 6. Avslutning Vi håper resultatene i denne rapporten vil være nyttige for alle som tilbyr kompetanseutvikling og nettverksaktiviteter til næringsdrivende innenfor grønt reiseliv i Oslo og Akershus. Kartleggingen har også vært starten på en tettere dialog og bedre samordning av kompetanse- og nettverkstilbudene overfor målgruppen i fylkene våre. Oslo og Akershus en region med stort potensial. Foto: Elisabeth Maarud Forhåpentligvis vil kompetansegruppens arbeid bidra til å sette et sterkere fokus på grønt reiseliv i regionen. Den videre oppfølgingen skal gi resultater for den enkelte næringsaktør. Agro Utvikling starter nå utviklingen av et permanent kompetansetilbud ved Hvam videregående skole for tilbydere innenfor grønt reiseliv. Resultatene fra undersøkelsen vil bli brukt i dette arbeidet. Takk til alle som har tatt seg tid til å svare på spørreundersøkelsen, og til alle som har bidratt med opplysninger for å finne fram til tilbyderne. Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus 13

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson

ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson Tittel: Hest i turistnæring. Markedsundersøkelse Forfattere:

Detaljer

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Diskusjonsnotat nr. 2010 10 Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Grunnlagsmateriale for ny stortingsmelding om landbrukspolitikken Berit Kristiansen (red.) Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Sluttrapport Agro Utvikling. 15.juni 2008 31.desember 2010

Sluttrapport Agro Utvikling. 15.juni 2008 31.desember 2010 Sluttrapport Agro Utvikling 15.juni 2008 31.desember 2010 Rapport nr 1/11 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no www.agroutvikling.no Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og målsettinger... 5 2. Oppsummering...

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene

Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene Publisert: Oktober 2014 Skrevet av: Ragnhild Holmen Waldahl, Tommy Clausen og Gry Alsos Arbeidsnotat nr.: 1006/2014 ISSN-nr: 0804-1873 Prosjektnr: 1291

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling»

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Jørgen Sjaastad Arbeidsnotat 1/2014 Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge

Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge I denne studien som Nordlandsforskning AS har gjennomført på oppdrag for Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, har rådmenn, barnevernledere, representanter

Detaljer

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S.

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S. Omsetning av avfallsressurser via internett Spørreundersøkelse om interesse i Østfold av Knut Magne Furuheim Hanne L. Raadal Ingunn S. Modahl Stiftelsen Østfoldforskning Mars 1999 OR.09.99 RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer