"Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket". Vårt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket". Vårt"

Transkript

1 Prosjekt "Rett landbruksutdanning 2020" v/prosjektleder Rolf Wensbakk Postboks 2509, 7729 Steinkjer Vestfold fylkeskommune v/karl-otto Mauland SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PROSJEKTET "RETT LANDBRUKSUTDANNING 2020" Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB), Høgskolen i Hedmark (HH) og Høgskolen i Nord-Trøndelag startet 1. okt fellesprosjektet "Rett landbruksutdanning 2020". Prosjektet har som hovedmål å sikre rekruttering til landbruk og landbruksnettet høyere utdanning. Dette vil vi oppnå ved felles markedsføring og felles markedsundersøkelser for å sikre at utdanningstilbudene samsvarer med næringas behov og ungdommens ønsker slik at vi på lang sikt sikrer rett kompetanse. Vi vil med dette søke om økonomisk støtte fra Vestfold fylkeskommune over "Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket". Vårt prosjekt er fem-årig, og vi søker onn kr pr år fra og med 2011 til og med året 2014 (se vedlagte prosjektbeskrivelse ), d.v.s. totalt kr Rapport nr 6, 2009, "Framtidig behov for landbruksakademikere" fra Landbrukets Utredningskontor, viser at antall studenter innen primærnæringsfag har gått betydelig ned de siste ti-femten årene. I den samme rapporten heter det at "det vil være økt behov for personer med høyere landbruksfaglig utdanning framover", og "det vil oppstå rekrutteringsproblemer på sikt". En helt ny rapport av desember 2010; "Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020" fra Kunnskapsdepartementet konkluderer slik på side 66: "Utfordringen for landbruket er ikke dimensjoneringen av utdanningene slik den er i dag, men at et tilstrekkelig antall motiverte og kvalifiserte personer søker seg til disse utdanningene. Det er viktig å forhindre at studietilbud og kompetansemiljø sau er viktige for landbruksnæringen og samfunnet ikke bygges ned ytterligere som følge av svak rekruttering." I Norge er det nå kun tre institusjoner som tilbyr høyere offentlig landbruksutdanning, og disse ønsker nå å gjøre et felles løft for å sikre kandidater i fremtiden. De tre institusjonene Hogskoleni Iledniaik

2 skal dekke (let nasjonale behovet, og vi håper derfor at det er av interesse for Vestfold fylkeskommune å støtte delte rekrutteringsarbeidet. En viktig del av prosjektet er å gjøre markedsundersøkelser hos både næringa og ungdommen. Hensikten med disse undersøkelsene er å skaffe informasjon slik at utdanningsinstitusjonene kan justere eksisterende tilbud og eventuelt utvikle nye studier som er tilpasset næringas behov og attraktive for ungdommen. Dette prosjektet vil gi utdanningsinstitusjonene et veldig godt grunnlag for å være fremtidsrettet innen landbruksutdanningen. I landbruket er det et faktum at ca 90% av gårdene er eid og drevet av menn. Kjønnsfordelingen innen høyere landbruksutdanning varierer fra studium til studium. Kvinneandelen er høy innen husdyrstudiene, mens for eksempel studier innen teknikk har et klart flertall av menn. UMB, HH og HiNT vil i sin markedsføring av landbruksstudiene jobbe for rekruttering av både kvinner og menn til alle sine studier. Vi mener at prosjektet "Rett landbruksutdanning 2020" er unikt og nyskapende, og at et slikt samarbeid vil være en styrke for et fremtidig, kompetansekrevende landbruk i Vestfold. Med bakgrunn i det forannevnte og vedlagte prosjektbeskrivelse håper vi på støtte fra dere til å gjennomføre dette prosjektet. Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål i forbindelse med denne søknaden. Med vennlig hilsen Rolf Wensbakk Prosjektleder "Rett landbruksutdanning 2020" Tlf Mob e-post: Q S Hugskoleni Hedmark *4 VT

3 Rett landbruksutdanning 2020 Samarbeidsprosjekt mellom Universitet for miljø og biovitenskap (UMB), Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og Høgskolen i Hedmark (HH). Bakgrunn I Norge er det nå kun tre institusjoner som gir høyere offentlig landbruksutdanning, HINT og HH. Søkningen til alle landbruksstudier mange studieretninger landbruksutdanning utredningskontor disse er UMB, har gått ned de siste årene og det har resultert i at har blitt lagt ned og at flere institusjoner som tidligere tilbød har sluttet med det. Det har også nylig vært gjort en utredning fra Landbrukets (LU), der det tydeligår frem at næringa, forvaltninga og rådgivinga vil trenge flere landbruksakademikere enn det som utdannes nå. For å bidra til best mulig kompetanse i landbruket mener alle rektorene ved de tre institusjonene at det er nødvendig med et slikt felles prosjekt. Visjon Samarbeidsprosjektet "Rett landbruksutdanning 2020" skal resultere i fremtidsrettet landbruksutdanning tilpasset næringas behov og studentenes interesser. Prosjektet skal være ett av flere tiltak for å øke rekruttering til landbruket. Mål UMB, HINT og HH vil nå gå sammen i et 5-årig prosjekt som strekker seg fra og der målene er: 1. Felles markedsføring og samordning av de studietilbudene som tilbys fra både UMB, HINT og HH for å sikre at ungdom har kjennskap til de mulighetene som finns innen landbruksutdanning 2. Markedsanalyse. Analyse av fremtidige kunnskapsbehov sett fra ungdommen sin side og fra næringa sin side. Dette for å sikre at både ungdommen og næringa sine behov blir ivaretatt ved utvikling av fremtidige landbruksutdanninger 3. Utvikling av scenerier for å beskrive "Rett landbruksutdanning 2020" som viser hvordan Gjennomføring utdanningstilbudene skal utvikles for å møte fremtidige kompetansebehov i næringa og 2010 har det vært startet flere prosjekter rettet mot rekruttering og kompetanse til landbruk og matproduksjon. Eksempler på slike prosjekter er Velg skog, Skoglauget, RULL (Oppland Fylkeskommune) og Kompetanseutvikling i matindustrien (NHO Mat og Bio). Avtalepartene i landbruket er nå i oppstartfasen av prosjektet "Rekruttering til landbruksutdanning". Vi vil koordinere "Rett landbruksutdanning 2020" med disse prosjektene, slik at de totale ressursene brukes mest mulig effektivt for å øke rekrutteringen til grønn sektor. Prosjektet "Rett landbruksutdanning 2020" skiller seg fra de andre prosjektene ved at det bare har fokus mot høyere landbruksutdanning, og at det er aktørene innen høyere landbruksutdanning som er prosjekteiere. For å nå målene i dette prosjektet må det lages 3 delprosjekter: Ho-skolen i Hedniark 7fi`MltaT

4 Felles markedsføring: Det skal lages felles markedsføring rettet mot videregående skoler i første omgang og mot ungdomsskoler og yrkesaktive i neste omgang. En viktig målgruppe er yrkesveiledere i videregående og NAV, som må ha riktig informasjonom muligheter innenfor grønn sektor. Det er derfor nødvendig først å lage en markedsføringsplan, slik at innsats prioriteres riktig og at tiltakene kan tilpasses de ulike målgruppene. Vi vil være i gang med felles markedsføring til rekrutteringskampanjen for Senere i prosjektet må markedsføringsmaterialetvise tydelig karrierekart slik at ungdommen ser de mulighetene som finnes. Etter studentopptak i 2013 vil det være riktig å evaluere effekten av felles markedsføring og ta nødvendige konsekvenser av evalueringen. Dersom det ikke fører til flere studenter vil det ikke være et riktig tiltak og den delen av prosjektet kan avsluttes. Markedsanalyse: Det fremtidige kompetansebehov skal analyseres i forhold til nødvendige studieretninger og i forhold til innhold i de ulike studieretningene. Den nyeste utredningen fra LU har analysert behovet for landbruksakademikere, og i mindre grad analysert kunnskapsbehovet innen aktuelle studieretninger. I forhold til ungdom er det nødvendig å finne ut hva som vil gjøre at landbruksstudiene kan blir mer interessante. Det kan være forhold ved studiene og det kan være forhold i næringa. Det vil uansett være nyttig å få kartlagt årsakene og de forhold som er relevante for utdanningene vil bli brukt for å videreutvikle landbruksstudiene. Øvrige forhold vil det være næringa og politikere som har ansvar for å gjøre noe med. Markedsanalyse i forhold til næringa sitt behov skal kartlegge hva som vil være relevant kompetansebehov i fremtiden. Dette skal analyseres både hos primærprodusenter, omsetningsledd, rådgiving og forvaltning. Det planlegges å gjøre disse undersøkelsene i Resultatene skal brukes i kontinuerlig utvikling av studiene og til utvikling av fremtidsscenarier Scenarier Med utgangspunkt i markedsanalysene skal det utvikles ulike scenarier for hvordan kompetansebehovene kan dekkes. Scenariene vil bli utviklet der målet er å få til fornuftig arbeidsdeling og samarbeid. Scenariene kan inneholde videreutvikling av allerede eksisterende tilbud, nye studietilbud og organisatoriske tilpassning som gjør det lettere å få til samarbeid, alt avhengig av markedsanalysen. Scenariene utvikles i løpet av 2012 og Flogskoleni Hedmark *44T

5 Organisering Prosjektet har et Interimstyre bestående av følgende personer: Prorektor Mari Sundli Tveit, UMB, leder Leder Merete Furuberg, Norsk Bonde- og småbrukarlag Elev og lærlingombud Kjerstin Lundgård, Oppland Fylkeskommune Prosjektleder NNN, leder prosjektet " Økt rekruttering til landbruksutdanning" som avtalepartene i landbruket skal sette i gang. Ansettelsesprosess er i gang. Dekan Harry Andreassen, Høgskolen i Hedmark Dekan Hanne Solheim Hansen, Høgskolen i Nord-Trøndelag Prosjektleder er Rolf Wensbakk. Budsjett For å sikre skikkelig fremdrift i prosjektet ble prosjektleder ansatt fra 1. okt Vi har pr utgangen av 2010 sikret 1,45 mill i startkapital. I tillegg til prosjektleder vil det hvert år fra januar til mai være nødvendig å leie inne flere folk som kan dra på markedsføringsbesøk til skoler og messer. I år 2011 er det budsjettert med 1,4 mill i prosjektet fordi det skal gjennomføres et grundig arbeid med markedsanalyse i næringa og i forhold til ungdommens ønsker. Kostnader (i 1000 kr) Utvikle karrierekart Sum x X Sikre finansiering Felles markedsføring og evaluering Markedsanalyse x X x X X X X Scenarier og videreutvikling av x X X X studietilbud Anslått behov Hugskoleni Iledmark

6 Finansieringsplan (i 1000 kr) pr 31. des MØrke tall er innvilget Sum UMB HINT HH Fylkeskommunen i Nord-Tr.lag Fylkeskommunen i Akershus Vestfold fylkeskommune Andre (sentrale BU-midler, Fylkeskommuner, KIL-midler, Landsdelsutvalget, Landbrukssamvirket, Fonds og legater) Sum pr 31. des Total finansiering Merknader Markedsanalyse N Ho-skolen i Hedmark "WT

www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14

www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14 www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Europeisk arbeidsinnvandring Kort beskrivelse Siste årene har det vært mange diskusjoner om at rekruttering av

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Strategi for voksenopplæringen i Telemark

Strategi for voksenopplæringen i Telemark Strategi for voksenopplæringen i Telemark Gjeldende fra 2014 Strategiplan voksenopplæring 2 Innledning Hovedutvalget for kompetanse vedtok høst 2013 å utarbeide en strategiplan for voksenopplæringa i Telemark.

Detaljer

Matindustriens Kompetanseprosjekt. Rapport fase 1. -Oppstart av prosjekt og situasjons og behovsanalyse

Matindustriens Kompetanseprosjekt. Rapport fase 1. -Oppstart av prosjekt og situasjons og behovsanalyse Matindustriens Kompetanseprosjekt Rapport fase 1 -Oppstart av prosjekt og situasjons og behovsanalyse -Utarbeidet av prosjektkontoret v/ Cecilie Hänninen og Anne-Grete Haugen Oslo 12. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Inn på tunet i Tolga og Os

Inn på tunet i Tolga og Os Inn på tunet i Tolga og Os Prosjektbeskrivelse Vedlegg 1. til elektronisk søknad Innovasjon Norge. Utarbeidet for Tolga og Os kommune 1. mai 2010 Berit Siksjø og Birgit Svendsen Befolkningsgrunnlag Folketall

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Telefon. Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Eli Birgitte Singstad, Kari Åker, Robert F. Melum (1.

Telefon. Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Eli Birgitte Singstad, Kari Åker, Robert F. Melum (1. 1 av 25 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 02.12.2013 Vår dato: 19.12.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Bøndernes Hus, kongensgt. 30, 7012 Trondheim

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi

Detaljer

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status og utfordringer for fylkeskommunens oppgaver på landbruks- og matområdet...

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

del 3 implementeringsplan

del 3 implementeringsplan del 3 implementeringsplan rapport 2013 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 4 2. STATUSANALYSE 6 3. VEIKARTET 7 4. IMPLEMENTERING AV VEIKARTET 8 5. TILTAK UTDANNING

Detaljer