UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest"

Transkript

1 UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008

2 Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) UH-nett Vest ble etablert fra 1. januar 2008 UiB Høgskolen i Bergen Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Sogn og Fjordane Femårig avtale om samarbeid mellom selvstendige institusjoner De enkelte institusjonene kan videreutvikle sine ulike særtrekk og fortrinn Nettverksstyre, eget budsjett, og administrativ koordinator på heltid

3 Styrket samarbeid gjennom UH-nett Vest Utdanningssamarbeid Anbefalte studieløp på tvers av institusjoner (for eksempel fra lavere grad på en eller flere høgskoler til høyere grad og evt PhD på UiB) Samarbeid om spesielle mastergradsprogrammer Samarbeid om forskerutdanning Spesielle UiB-opplegg for kandidater fra høgskolene Spesielle opplegg for kompetanseutvikling blant ansatte på høgskolene Samarbeid om veiledning av PhD-kandidater Forskningssamarbeid Identifisere fellesnevnere mellom sterke fagmiljøer Tilrettelegge for prosjektsamarbeid og felles forskningsseminarer Utvikle felles plattform for samarbeid med lokale og regionale aktører i nærings- og samfunnsliv

4 Kunnskapsinstitusjonenes samfunnsmessige betydning Kunnskapsinstitusjonene er i seg selv store arbeidsplasser med omfattende virksomhet og stor økonomisk betydning Kunnskapsinstitusjonene bidrar til mange ulike aspekter ved samfunnsutviklingen Kulturelle aktiviteter og kulturforståelse Velferd og helse Arbeids- og næringsliv Demokrati og samfunnsengasjement

5 Universitetets særlige ansvar Større enn de andre utdanningsinstitusjonene til sammen Større faglig bredde Ett av få internasjonale forskningsuniversiteter i landet Forskning og forskerutdanning i alle fagmiljøene Forskningsbasert undervisning: Alle studiene og alle studentene integrert i forskningsmiljøer Forskningskultur over hele bredden av den faglige virksomheten Prioritering av spesielle forskningssatsinger Utvikling av toppforskningsmiljøer

6 Geologi/geovitenskap: UiB nr. 6 i verden Geology/Geoscienc es Institutions Ranked by Citation Impact (among those that published 400 papers, )

7 Forskningsuniversitetet som motor i regional utvikling Kunnskapsutvikling: Grunnforskning og annen FoUvirksomhet som grunnlag for innovasjon og kommersialisering Kompetanseoppbygging: Forskerutdanningen som forutsetning for utvikling og utnytting av kunnskap Høyere utdanning: Forskningsbasert utdanning som grunnlag for kvalifisert arbeidskraft Utvikling av kunnskaps- og kompetansemiljøer Utvikling av internasjonale forbindelser og miljøer

8 UH-nett Vest: Samarbeid, men ikke sammenslåing Sammenslåing kan svekke universitetets nasjonale og internasjonale rolle Mindre fokus på grunnforskning og toppforskning Mindre attraktiv for internasjonal rekruttering UiB forskjellig fra UiS - nytt universitet vil bli som UiS Eliteforskning konsentreres i Oslo bare UiO som internasjonalt forskningsuniversitet? De beste studentene velger de fremste institusjonene Et mer provinsielt universitet? Sammenslåing kan svekke høgskolemiljøenes videreutvikling av profesjonsutdanningene Mindre synlige innenfor en større sammenslått institusjon Kan bli oppslukt eller overkjørt av mer dominerende universitetsmiljøer Kan bli vurdert på universitetsmiljøenes premisser

9 UH-nett Vest: Regionalt samarbeid basert på differensiering og mangfold Institusjonene har ulike komparative fortrinn Institusjonene utfyller hverandre Bredden i høyere utdanning ivaretas Tilgjengeligheten av høyere utdanning styrkes Omfanget av det samlede utdanningstilbudet øker Den samlede forskningen styrkes

10 Regional betydning: Høyere utdanning Variert og desentralisert utdanningstilbud i regionen er viktig for rekruttering av arbeidskraft til hele regionen Samarbeid om utdanningsløp gjør det mulig å gjennomføre en universitetsgrad ved å studere både ved høgskolene og universitetene. Dette styrker studentenes regionale tilknytning ytterligere Eksempler: Lærerutdanningen: Styrker kvaliteten gjennom arbeidsdeling og samordning mellom ulike institusjoner Ingeniørutdanningen: Kan utvides med master- eller doktorgrad ved UiB

11 Regional betydning: Forskerutdanning Universitetet utdanner nye forskere og sikrer kompetanseutvikling UH-nett Vest styrker kompetanseutviklingen på høgskolene UiB kan få tilført veiledningskapasitet fra høgskolene Kvaliteten på forskning og utdanning sikres i hele regionen Dette gir bredere regionale kunnskaps- og kompetansemiljøer Kunnskapsutviklingen og kompetanseoppbyggingen får større regional utbredelse Kunnskapsinstitusjonene får samlet en bredere og større kontaktflate til samfunns- og næringslivet i hele regionen

12 Regional betydning: Forskning UiB som internasjonalt forskningsuniversitet får en bredere regional kontaktflate og større regional gjennomslagskraft Forskningsuniversitetet er viktig for innovasjoner og næringsutvikling Eksempler: Forskning som forutsetning for oljeeventyret, kompetanse for Mongstadutbyggingen, utvikling av oppdrettsnæringen Styrker det samlede forskningsmiljøet i Hordaland, både grunnforskningen ved UiB og den mer anvendte forskningen ved høgskolene Felles investeringer i vitenskapelig utstyr, bygg osv. Større muligheter for kontakt mellom næringsliv og forskningsmiljøer i hele fylket Utfordringen for næringslivet: Åpenhet for for forskningens potensial og kjennskap til forskningsmiljøenes kompetanse og kunnskapsutvikling Utfordringen for kunnskapsinstitusjonene: Kunnskapsformidling og relasjonsbygging til samfunns- og næringslivet i et bredt regionalt perspektiv