VELG SKOG for region øst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELG SKOG for region øst"

Transkript

1 Prosjektplan Prosjektet VELG SKOG for region øst Hamar, Prosjektplan VELG SKOG 1

2 Rekrutteringsprosjektet VELG SKOG for region øst 1. Bakgrunn 1.1 Verdiskaping og kompetanse i skogbruket I Soria Moria erklæringen sier regjeringen at de skal sikre grunnutdanning og videregående utdanning i landbruket og øke konkurransen og innovasjonsaktiviteten i hele verdikjeden for landbruksbaserte næringer gjennom økt satsing på kunnskap og forskning. Landbruks- og matdepartementet har i brev av gitt fylkeskommunene ansvar for rekruttering og kompetanse til naturbruk og landbruksyrket. Skognæringen har stor nasjonal og regional betydning. Skogbruk, treindustri og treforedlingsindustri sysselsetter på landsbasis ca personer og omsetter for over ca 17 mrd kroner. Treindustrien er representert i mer enn 300 av landets kommuner og er en viktig bidragsyter i lokal sysselsetting og verdiskaping. Skogen er utgangspunkt for flere verdikjeder med gode vekstmuligheter. I tillegg til de tradisjonelle skogproduktene fra trelast- og treforedlingsindustrien forventes økt etterspørsel etter trevirke som klimanøytral energikilde. Også produkter basert på rekreasjon, naturbasert reiseliv, klima og kvotehandel vil gjøre norske skoger til en etterspurt ressurs. Oversikt over landbruksnæringens verdiskaping fordelt på fylkene i region øst. Fylke Skogbruk Trelast og trevare, Nærings og Jordbruket treforedlingsindustri nytelsesmiddelindustri BP Sysselsatt BP Sysselsatt BP Sysselsatt BP Sysselsatt Hedmark Oppland Oslo/Akershus Østfold Sum for region øst Norge Tabellen viser bruttoprodukt i mill.kr og antall sysselsatte personer Kilde Statistisk sentralbyrå 2009 Til tross for vekstmuligheter innen flere verdikjeder har skogbruket naturgitte utfordringer og kostnadsmessige ulemper. Utfordringene må møtes med ny kompetanse som grunnlag for utvikling av smartere løsninger og produkter. Utvikling av nye markeder og produkter forutsetter en kompetanse skogbruket har økt behov for. Kompetanse og rekrutteringsmessig har næringen mange utfordringer: Det er for få søkere til utdanningsinstitusjonene og kvinneandelen er særlig lav. Næringen har behov for ny, yngre og helst tverrfaglig kompetanse for å møte framtidige utfordringer. Økende konkurranse om fremtidens kompetanse og valgmuligheter Skogbruk som karrierevei er lite kjent, og næringen har en klar omdømmeutfordring når unge skal rekrutteres. Prosjektplan VELG SKOG 2

3 1.2 Behov for kompetanse og arbeidskraft i skogbruket Region Øst er en tung skogregion og en vesentlig del av kompetansebehovet vil være her. Maskinentreprenørenes Forening (MEF) har gitt uttrykk for et behov for 50 skogsmaskinoperatører/entreprenører hvert år på landsbasis av disse fra region øst. I tilegg er de positive til at flere elever fra videregående nivå søker seg til Høgskole/universitetsnivå. Primær skogbruket, både privat og offentlig har vurdert utdanningsbehovet til å være masterstudenter og bachelorstudenter pr. år Et kritisk nivå for utdanningsinstitusjonene og for næringen ligger på 15 utdannede på master nivå og 15 utdannede på bachelor nivå pr. år Diagrammet viser behov og antall møtt til skogutdanning i perioden Tallkilde: Skolene og Samordnet opptak til høyskolene. 1.3 Forprosjektet VELG SKOG Fylkesmannen i Hedmark initierte i mars 2009 forprosjektet VELGSKOG med varighet frem til oktober Prosjektet ble ledet av Skogselskapet i Hedmark. For å sikre den operative delen av rekrutteringsarbeidet ble prosjektperioden utvidet frem til 1.april Bakgrunnen for VELG SKOG prosjektet var et tydelig ønske om en aktiv og målrettet rekruttering til skognæringa. Næringa har gitt signaler om at de ser store rekrutteringsutfordringer i nær framtid. Forprosjektet har vært en suksess både med tanke på å øke antall søkere til skogutdanninger og synliggjøring av merkevaren VELG SKOG i perioden. Prosjektet har bidratt til at flere har kommet i gang med rekruttering nasjonalt og regionalt. Prosjektet har også helt klart bidratt til økt kunnskap og interesse for skogbruk. Prosjektplan VELG SKOG 3

4 Forprosjektet har videre avdekket at det fremover er behov for informasjon til både elever, lærere og rådgivere i ungdomsskole og i videregående opplæring. Foreldre er også en betydelig gruppe med stor påvirkningskraft. Alle disse målgruppene bør tillegges vekt i et eventuelt hovedprosjekt. Forprosjektet ble forankret i strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland. Denne strategien har blant annet rekruttering og kompetanse som et prioritert satsningsområde. Hovedmålet for dette området er å arbeide aktivt og målrettet for å rekruttere, utvikle og ta vare på kompetent arbeidskraft innen skog- og trenæringene. Kontaktforum for skogbruk i Hedmark har støttet opp om dette. Det er i forprosjektet anbefalt en videreføring i form av et nasjonalt overordnet prosjekt på rekruttering og kompetanse. I tillegg vil det være behov for å opprette flere regionale prosjekt som skal ta seg av den operative/praktiske utøvelsen av rekrutteringsarbeidet. 1.4 Nasjonalt VELG SKOG prosjekt Det nasjonale prosjektet har som oppgave å koordinere skogbrukets kompetanse- og rekrutteringssatsning i Norge. Prosjektleder startet opp sitt arbeid august Skognæringa har finansiert det nasjonale prosjektet sammen med Landbruks- og matdepartementet. NHO Mat og Bio skal ha arbeidsgiveransvaret. Prosjektet er organisert med en styringsgruppe. I styringsgruppa sitter det blant annet en representant for VELG SKOG Hedmark. Prosjektet har en varighet på 3 år med en finansiering i størrelsesorden 5,7 millioner kroner. I tilegg har skognæringen fått på plass en stipendordning til skogstudenter på 4 mill.kr. Det nasjonale prosjektet skal støtte og koordinere de regionale prosjektene, slik at begge parter er avhengig av hverandre. Når det gjelder avgrensning vil det nasjonale ha hovedansvar for kompetansedelen, kontakt mot sentrale myndigheter, samhandling mellom andre igangsatte rekrutteringsprosjekt, arbeid med endring av læreplaner og studieplaner. Videre vil det være viktig å samordne regionale aktiviteter, bidra med felles markedsføring osv. De regionale har mer ansvar for den utøvende biten, delta på utdanningsmesser, besøke skoler, hospitering i sine områder. VELG SKOG Nasjonalt VELG SKOG Region øst VELG SKOG Buskerud VELG SKOG Region Midt Prosjektplan VELG SKOG 4

5 1.5 Regionale VELG SKOG prosjekt: I tillegg til det nasjonale prosjektet er det behov for regionale prosjekt som skal ta seg av det operative/praktiske rekrutteringsarbeidet ute i regionene. Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Buskerud og fylkeskommunene og Fylkesmannen i Sør- Trøndelag og Nord- Trøndelag har sammen med skognæringa etablert og finansiert sine rekrutteringssatsninger. Gjennom foreløpig et 1-årig VELG SKOG prosjekt i region Midt og et 4-årig Velg naturbruk prosjekt i Buskerud. Skogselskapene i disse fylkene har prosjektledelsen. Ett regionalt prosjekt for region øst settes i gang i samarbeid med fylkeskommunene, fylkesmennene og skognæringen i hele regionen. ( Se regioninndeling kap.2.6 s 6.) 2.0 Mål, rammer og avgrensing for hovedprosjektet VELG SKOG region øst 2.1 Prosjektmål Hovedmål Prosjektet skal rekruttere tilstrekkelig antall søkere til skogfaglige utdanninger for å sikre skogbruket tilgang på relevant og framtidsrettet kompetanse. Prosjektet skal skape økt interesse og kunnskap om skogbruk som næring og karrierevei for målgruppene. 2.2 Rammer Prosjekteiere: Fylkesmannen og Fylkeskommunene i Oppland og Hedmark. Prosjektledelse: Skogselskapet i Hedmark Prosjektgjennomføring forutsetter ansettelse av en prosjektleder for det regionale hovedprosjekt i størrelsesorden 70 % stilling lokalisert til Hedmark og Oppland. Det vil i tillegg være behov for å leie inn ressurser tilsvarende 30 % stilling til rekrutteringsarbeidet i Oslo/Akershus og Østfold. Fylkesskogselskapene i de respektive fylkene leies inn på timebasis for å gjennomføre rekrutteringsarbeidet for sine fylker. Tidsperspektivet for prosjektet er 3 år. Kostnadsramme er: kroner jfr. vedlagt budsjett. 2.3 Omfang og målgruppe Østlandsregionen omfattes i dette prosjektet av fylkene Hedmark, Oppland, Oslo/Akershus og Østfold. Utdanningsstedene prosjektet ønsker å bistå med markedsføring og profilering av: - Naturbruksskoler på Østlandet. - Høgskolen i Hedmark, Evenstad. - Universitet for miljø- og biovitenskap på Ås. VELG SKOG prosjektets aktiviteter må komme som et supplement og i samhandling med den eksisterende markedsføringsjobben som hver enkelt skole gjør. Prosjektplan VELG SKOG 5

6 Målgruppe for prosjektet er ungdom med spesielt fokus på jenter samt rådgivere, lærere og foreldre. 2.4 Avgrensing til andre prosjekter I forprosjektet ble det jobbet med flere grenseflater mellom andre nasjonalt igangsatte rekrutteringsprosjekt som Rett landbruksutdanning og prosjekt Grønn utdanning. Arbeidet med samhandling mellom disse rekrutteringsaktørene vil nå fortsette i regi av det nasjonale Velg Skog prosjektet. I Oppland har Fylkeskommunen sammen med Fylkesmannen, bondelaget og småbrukerlaget invitert en bred forsamling fra landbruket til å forme innholdet i en ny strategi for rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket (RULL). Hovedtemaene er rekruttering og likestilling, høyere utdanning, agronomutdanning for voksne og omdømmebygging i landbruket. I forhold til det igangsatte RULL prosjektet i Oppland, vil det regionale prosjektet ta initiativ til samhandling og få på plass en forpliktende avtale mellom prosjektene. 2.5 Skogselskapet kompetanse og verktøy Skogselskapet er en ideell organisasjon som har som mål å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning, og arbeide for økt verdiskapning og en langsiktig, bærekraftig forvaltning av skogen. En viktig oppgave for Skogselskapet er informasjonsarbeid og den viktigste målgruppen er barn og unge. Skogselskapet er fylkeskontakter for skogbrukets undervisningsprogram Lære med skogen, som benyttes i all virksomhet rettet mot skoleverket. Lære med skogen er utarbeidet ved Skogbrukets Kursinstitutt og er et tverrfaglig pedagogisk hjelpemiddel på skolens premisser. Den digitale portalen til Lære med skogen er Viser ellers til forprosjektets sluttrapport datert Regional inndeling Region Midt Region Vest Region Øst Region Sør Figuren viser forslag til inndeling i rekrutteringsregioner Prosjektplan VELG SKOG 6

7 3. ORGANISERING 3.1 Prosjekteier, prosjektansvarlig og prosjektledelse Fylkeskommunene og Fylkesmennene i Oppland og Hedmark er prosjekteiere. Skogselskapet i Hedmark er prosjektansvarlig og har prosjekledelsen. I tillegg til å være ansvarlig for gjennomføringen av de ulike arrangement i regionen, vil prosjektleder være bindeleddet for samhandling med den nasjonale VELG SKOG satsningen. Det vil også være aktuelt for prosjektleder å delta på aktuelle møteplasser med samarbeidspartnere i hele regionen. Rapportering internt vil bli tilpasset finansieringskildenes krav til rapportering og behov for råd fra styringsgruppa. Uavhengig av dette skal prosjektleder månedlig redegjøre for sin ressursbruk og sine videre planer til prosjektansvarlig. 3.2 prosjektstyring Det opprettes en regional styringsgruppe bestående av: 2 representanter fra fylkeskommunene i regionen. 2 representant fra fylkesmennene i regionen. 1 representant fra skognæringa. 1 representant fra skogselskapet. Styringsgruppa møtes normalt 3-4 møter per år. Det vurderes å opprette en referansegruppe med følgende ressurser: 1 representant fra naturbruksskolene. 1 representant fra HIHM campus Evenstad 1 representant fra UMB ÅS. 1 representant fra Skogbrukets kursinstitutt. 1 representant fra det nasjonale VELG SKOG prosjektet. Referansegruppa møtes ved behov 1-2 ganger per år. 4. BESLUTNINGSPUNKTER OG OPPFØLGING 4.1 Beslutningspunkter Medio oktober 2011: Oppstart av hovedprosjekt November 2011: Styringsgruppe settes Mars/April hvert år: Styringsgruppemøte August hvert år: Styringsgruppemøte November hvert år: Styringsgruppemøte Søknadsfrist Videregående opplæring 1.mars. Søknadsfrist Høgskole og Universitet 15. april. Prosjektplan VELG SKOG 7

8 4.2 Oppfølging Det legges opp til at en skal kunne kommunisere samt følge aktiviteter og nyheter på hjemmesida til prosjektet (www.velgskog.no), på Facebook og eventuelt andre sosiale medier. I tillegg vil det være muligheter å finne prosjektdokumenter og rapporter på Skogselskapet i Hedmark sin hjemmeside (www.skogselskapet.no/hedmark). 5. Tids- og ressursplaner Tidsinndelingen er gjort i vår og høst etter skolenes semesterinndeling. Høst Vår Høst Vår Høst Vår Prosjektstart/ prosjektslutt Utdannings- og yrkesveiledning Arrangere hospiteringsturer for elever Arrangere kurs for rådgivere og lærere Utvikle og utprøve metoder for veiledning for utvikle utprøve elever i v.g.s Motivere for tilbud om sommerjobber og lage info. Evaluering og justering Sluttrapport Høst RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 6.1 Kritiske suksessfaktorer Det vil være avgjørende for prosjektet å oppnå en god dialog og samarbeid med skogbransjen og de utdanningsinstitusjonene prosjektet skal rekruttere ungdommer til. Dette for å finne hensiktsmessige metoder å markedsføre utdanningene og yrkene på. Det vil være nødvendig med finansiering av markedsføringstiltak for å kunne oppnå målsettingen. Prosjektets rammer tilsier at det må gjøres prioriteringer på målgrupper og tiltak. Det er viktig å identifisere målgruppen vi skal henvende oss til. Forprosjektet har gitt signaler om hva målgruppen reagerer positivt på og hva som skal til for å få tak i de virkelig skoginteresserte ungdommene. Utfordringen fremover blir å finne metoder for å nå flere ungdommer som det ikke allerede lyser skog av, og ikke minst jenter som kan være interessert i å velge en skogutdanning. Økt kunnskap om skogbruk som næring og karrierevei er også en basis for dette. Prosjektplan VELG SKOG 8

9 Bidraget fra VELG SKOG prosjektet må komme som et supplement og i samhandling med den eksisterende markedsføringsjobben som blir gjort hos de enkelte skolene. Blir prosjektet en hvilepute for det eksisterende markedsføringsapparatet vil man ikke kunne oppnå ønsket effekt. 6.2 Kvalitetssikring Alle tiltak skal avsluttes med en evaluering. Resultatene fra evalueringene skal tas med i rapporteringen. Det skal også gjøres en evaluering hver vår for å kunne justere gjennomføringen av prosjektet. 7. GJENNOMFØRING 7.1 Hovedaktiviteter Tiltak Målgrupper Mål/ antall tiltak pr år Utdannings- og yrkesveiledning Ungdomsskole 25 gjennom timer i fagplanen (Utdanningsvalg og Arbeidslivsfag). Deltakelse på utdanningsmesser. Ungdomsskole og videregående skole 15 Arrangere besøk og hospiteringsdager for elever til aktuelle utdanningsinstitusjoner og bedrifter Arrangere kurs for rådgivere og lærere. Utvikle og utprøve metoder for bedre utdannings- og karriereveiledning for elever i videregående opplæring. Være med på å tilrettelegge og utvikle markedsføringsmateriell. Materiellet skal anvendes til markedsføring av bransjen og av relevante utdanninger i videregående opplæring, høgskole og universitet. Bidra til oppdatering og videreutvikling av VELG SKOG sin hjemmeside og facebookside. Målrettet markedsføring av bransjen og av relevante utdanninger i videregående opplæring, høgskole og universitet i forbindelse med søknadsfrist for inntak til utdanningsinstitusjonene. Ungdomsskole og videregående skole Lærere og rådgivere i ungdomsskole og i videregående skoler. Elever og rådgivere i videregående opplæring Ungdomsskole og videregående skole Ungdomsskole og videregående skoler. Ungdomsskole og videregående skoler Prosjektplan VELG SKOG 9

10 Motivere lokale ressurser til å gi tilbud om sommerjobber i skogbruket med opplæring, og tilrettelegge info. om utdanningsog yrkesmuligheter i naturbruksbransjen. Utprøve markedsføring mot nye målgrupper, eksempelvis befalskole, orienterings- og langrennsmiljø Bidra til utvikling av skogutdanningene i samsvar med ungdommenes interesser og skogbrukets behov Jobbe med modeller for videreføring av rekrutteringsarbeidet utover prosjektperioden Ungdom og foreldre 15 Eldre ungdom, lag/foreninger 1-3 Næring og utdanningsinstitusjoner 1 Samarbeidspartnere Kontinuerlig Fastlagte arrangement for VELG SKOG i hele regionen: Oktober - januar: Utdanningsmesser regionalt og hospiteringsdager hos naturbruksskolene. Desember: Utdanningsmesse Hamar Januar: Utdanningsmesse Lillestrøm Januar mars: Hospiteringsdager høyere utdanning. Mai - juni: Møteplass utdanningssted næring. De nordiske jakt- og fiskedagene medio august hvert år VELG SKOG stand 8. ØKONOMI Prosjektleder i Hedmark skal koordinere prosjektet og bistå de andre fylkene med rekrutteringsarbeidet. Se for øvrig vedlagt budsjett og finansieringsplan. 9. KONTRAKTER OG AVTALER Det vil bli utarbeidet: Forpliktende samarbeidsavtale med involverte fylkesskogselskap. Samarbeidsavtale med det nasjonale kompetanse- og rekrutteringsprosjektet. Samhandlingsavtale med prosjektet rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket (RULL) i Oppland Prosjektplan VELG SKOG 10

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Velg Naturbruk. Rapport 2013. (Vinnerlagene etter skolekonkurransen 59⁰ Topptur)

Velg Naturbruk. Rapport 2013. (Vinnerlagene etter skolekonkurransen 59⁰ Topptur) Rapport 2013 (Vinnerlagene etter skolekonkurransen 59⁰ Topptur) 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Prosjektmål... 4 1.1 Hvilke linjer tilbyr naturbruksskolene... 5 1.2 Elevtall fordelt på skolene 2011-2013...

Detaljer

Framtidsbilde - hva slags landbruks skal vi utdanne for de neste 20 årene i Oppland?

Framtidsbilde - hva slags landbruks skal vi utdanne for de neste 20 årene i Oppland? ØF-notat 07/2013 Framtidsbilde - hva slags landbruks skal vi utdanne for de neste 20 årene i Oppland? av Bjørnar Sæther og Merethe Lerfald ØF-notat 07/2013 Framtidsbilde hva slags landbruks skal vi utdanne

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

"Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket". Vårt

Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Vårt Prosjekt "Rett landbruksutdanning 2020" v/prosjektleder Rolf Wensbakk Postboks 2509, 7729 Steinkjer 070111 Vestfold fylkeskommune v/karl-otto Mauland SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PROSJEKTET "RETT LANDBRUKSUTDANNING

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Publisert: Oktober 2014 Skrevet av: Merete K. Fabritius, Ingebjørg Vestrum og Tone Magnussen NF rapport nr.: 7/2014 ISBN

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT ^^^^''^^^'^ [HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkeskommunene - alle Oslo kommune Saknr.^^ofZ/jg^Jok.nr. / 2 3 NOV. 2009 Arkivnr. J^b Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Prosjekt. Etablereropplæring for innvandrere

Prosjekt. Etablereropplæring for innvandrere Prosjekt Etablereropplæring for innvandrere 1. BAKGRUNN 1.1 Bakgrunn for prosjektet Her refereres til aktuell dokumentasjon og beslutninger som ligger til grunn for prosjektet. I tillegg gis avgrensninger/rammer

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status og utfordringer for fylkeskommunens oppgaver på landbruks- og matområdet...

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008)

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) PROSJEKTPLAN GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) 1 Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK. som arbeidsform i Kongsbergregionen. Versjon 1.0

Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK. som arbeidsform i Kongsbergregionen. Versjon 1.0 Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK som arbeidsform i Kongsbergregionen Versjon 1.0 KONGSBERGREGIONEN NOVEMBER 2009 Innhold 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING...3 Nettverk og

Detaljer