Spørreundersøkelse - Grunnvann (GRANADA)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørreundersøkelse - Grunnvann (GRANADA)"

Transkript

1 GJELDER Spørreundersøkelse - Grunnvann (GRANADA) ARKIV ELEKTRONISK ARKIVKODE GRADERING Intern Resultat fra spørreundersøkelse som omhandlet grunnvannsdatabasen GRANADA. GÅR TIL Morten Smelror, Berit Forbord Moen, Bjørn Frengstad og Jan Cramer BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING X ETTER AVTALE PROSJEKTNR. DATO FORFATTERE ANTALL SIDER Pål Gundersen, Per Gunnar K. Ørndahl og Åse Minde 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN FOR UTSENDELSEN SPØRRESKJEMAER SOM BLE BRUKT BRUKER AV NASJONAL GRUNNVANNSDATABASE INNRAPPORTERINGSPLIKT AV GRUNNVANNSRAPPORTER INNRAPPORTERINGSPLIKT AV BRØNNSKJEMA KONKLUSJONER OG TILTAK SVARGRUPPEN "BRØNNBORER" GRUNNVANNSDATABASEN INNRAPPORTERING AV BRØNNSKJEMA GENERELLE KOMMENTARER KOMMENTAR FRA EN AV BRØNNBORERNE: SVARGRUPPEN "KONSULENTER" GRUNNVANNSDATABASEN INNRAPPORTERING AV RAPPORTER OM GRUNNVANN INNRAPPORTERING AV BRØNNSKJEMA GENERELT OM KONSULENTENES OPPGAVEPLIKT KOMMENTAR FRA ÉN AV KONSULENTENE:... 6 VEDLEGG 1: BESVARELSER FRA BRØNNBORERE... 7 VEDLEGG 2: BESVARELSER FRA KONSULENTER OG FORSKERE INNEN GRUNNVANN

2 1. BAKGRUNN FOR UTSENDELSEN NGU er vassdragsmyndighet for en lovforankret ordning der brønnborere innrapporterer brønnskjema ved boringer etter grunnvann og energiboringer på land (Vannressursloven 46). Konsulenter og forskere er også pålagt en tilsvarende ordning for rapporter om grunnvannsundersøkelser. Per februar 2009 er nesten brønner og ca 50 eksternt utarbeidede grunnvannsrapporter offentliggjort som følge av ordningen. Nasjonal grunnvannsdatabase hadde årene 2006 og 2007 ca 8000 brukertreff pr. år. Spørreundersøkelsen skulle gi svar på hvordan rapportørene opplever oppgaveplikten og NGUs forvaltningen av ordningen. Innrapporterte data publiseres i Nasjonal grunnvannsdatabase (www.ngu.no/kart/granada). Vi ba også om tilbakemelding på hvordan rapportørene bruker denne databasen, og om den tilfredsstiller deres behov. Totalt 91 personer fikk tilsendt undersøkelsen. Vi fikk 33 svar, og med følgende gruppefordeling: konsulenter 42 stk 17 stk besvarte (40,5%) brønnborere 49 stk 16 stk besvarte (32,5%) Spørreundersøkelsen ble sendt første gang 7. januar SPØRRESKJEMAER SOM BLE BRUKT 2.1 Bruker av nasjonal grunnvannsdatabase 2

3 2.2 Har du innrapporteringsplikt av grunnvannsrapporter 2.3 Har du innrapporteringsplikt av brønnskjema 3

4 3. KONKLUSJONER OG TILTAK Av 91 utsendte skjema fikk vi tilbake 33. Dette gir en svarprosent på 36 %, noe som er tilfredsstillende for spørreundersøkelser av denne typen. Undersøkelsen sett under ett, gir NGU og grunnvannsdatabasen gode tilbakemeldinger. Det virker som både brønnborere og konsulenter er enig i at nytten ved registrering og bruk av tjenestene oppveier ulempen for rapportørene. Begge brukergrupper virker også fornøyd med kompetanse og serviceinnstilling hos NGU. Brønnborerne som er hyppigste brukergruppe er ganske tilfreds med teknisk innrapporteringsløsning for brønnskjema, mens konsulenter som leverer rapporter om grunnvann, inkl. en del brønnboringer, er mer negative. Mens flertallet av brønnborerne er fornøyde med papirutgaven av brønnskjema, sliter en del med den elektroniske innmeldingen. Vi bør prioritere at denne nettbaserte tjenesten er stabil og fungerer optimalt. Basert på kommentar fra en av brønnborerne vil vi heretter også sende kvittering på mottatte konvolutter til de som vi ikke har adresse på. Vi bør også se på om innrapporteringen av grunnvannsrapporter kan forbedres, og kanskje gjøre arbeidet for rapportørene noe mindre omfattende. 4

5 4. SVARGRUPPEN "BRØNNBORER" (% andeler gjelder svar utenom "vet ikke"): 4.1 Grunnvannsdatabasen Brukerne er av typen ukentlig (28%) og månedlig (42%), som tilsvarer forholdsvis hyppig bruk 100 % er helt eller litt enig i at den inneholder nødvendig verktøy som zoom osv 86 % er helt eller litt enig i at databasen har betydelig nytteverdi 79 % er helt eller litt enig i at databasen er selvinnlysende 4.2 Innrapportering av brønnskjema 80% er "enig" eller "litt enig" i at NGU viser god serviceinnstilling og forvaltningspraksis 80% er "enig" eller "litt enig" i at oppgaveplikten er så samfunnsnyttig at det oppveier ulempen 82% er enig eller litt enig at brønnskjema i papirversjon teknisk sett fungerer bra 58% er enig eller litt enig at elektronisk brønnskjema innrapportering fungerer bra 4.3 Generelle kommentarer Vi hadde selvsagt ønsket at alle var fornøyde med alt. Men sett i lys av at en del brønnborere har uttrykt misnøye med ordningen, og at forvaltningspraksis er innskjerpet i de siste årene, hadde vi fryktet at flere ville være missfornøyde. Vi ser følgelig undersøkelsen som et tegn på at både bransjen og NGU som forvaltningsmyndighet er på rett veg: NGU har prøvd å finne fornuftige og levelige løsninger for brønnborerne for å få innrapporteringen til å fungere, og vi tror ikke minst også at brønnborerne selv har vist en økende grad av profesjonalitet og yrkesstolthet de seneste årene. At så mange som 12 av 15 sier seg enig eller litt enig i at tjenesten er så samfunnsnyttig at det oppveier for ulempen for rapportørene taler også for dét. På spørsmål om ordningen med papirskjema fungerer teknisk sett bra sier 9 av 11 seg "enig" eller "litt enig" i uttalelsen. På samme spørsmål om den elektroniske innrapporteringen er bare 7 av 12 enig eller litt enig. Og bare 1 er dessuten helt fornøyd med den elektroniske innrapporteringen mens 7 er det for papirskjemaene. Vi ser av dette et betydelig potensial i å bedre den elektroniske innrapporteringen. Men vi er ikke helt overrasket det er mange som har fått problemer med å komme inn på tjenestene, de har falt ut av og til og nedlasting av nødvendige programpakker har vært problematisk for mange. Vi hadde også en stund problemer med at programmene fra Oracle ikke lot seg benytte når brønnborerne kjøpte nye datamaskiner med Vista. Vi fikk for øvrig tekstkommentar fra en av brønnborerne som illustrerer dette og som ikke er utypisk fra det vi vet fra oppfølging av brønnborerne (se nedenfor). 4.4 Kommentar fra en av brønnborerne: - Har hatt/har problemer å komme inn i databasen. Må hele tiden sende brønnskjema i posten. Irriterende. om papir utgavene som vi sender kommer frem da jeg ikke får kvittering på at dere virkelig får mine skjemaer. Det tar såpass mye tid, at det forventer jeg. Må som regel ha hjelp, er ikke så datakyndig. Sliter med å komme i "takt" med rapporteringa. (Anm: Innlegget er litt redigert). 5

6 5. SVARGRUPPEN "KONSULENTER" (% andeler gjelder svar utenom "vet ikke"): 5.1 Grunnvannsdatabasen Brukerne er av typen "månedlig" 100 % er helt eller litt enig i at den inneholder nødvendig verktøy som zoom osv. 91 % er helt eller litt enig i at databasen har betydelig nytteverdi 82 % er helt eller litt enig i at database er selvinnlysende 5.2 Innrapportering av rapporter om grunnvann 9 av de som svarte oppgav at de hadde en oppgaveplikt for grunnvannsrapporter 75 % er helt eller litt enig i at oppgaveplikten er så samfunnsnyttig at det oppveier ulempen 57 % er helt eller litt enig i at NGU viser den serviceinnstilling og forvaltningspraksis som du som rapportør kan forvente. 33 % er helt eller litt enig i at databasen fungerer teknisk sett bra. 5.3 Innrapportering av brønnskjema - Her er undersøkelsen svært usikker siden vi bare har 4 besvarelse, og vi er også usikre på om konsulentene har svart på oppgaveplikten for brønnboringer generelt, brønner de selv har boret, eller brønner boret av andre, og beskrevet i deres grunnvannsrapporter (disse har vi også krevd opplysninger om). Resultatene kommenteres derfor ikke. 5.4 Generelt om konsulentenes oppgaveplikt - Vi ville i utgangspunktet forvente at konsulenter og forskere skulle være mer fornøyd med en slik "akademisk" innrapporteringsordning enn de mer praktisk rettede brønnborerne. Vi tror derfor at innrapporteringen av grunnvannsrapporter oppleves som mindre god og/eller mer omfattende enn brønnskjemaordningen. - Dette kan derlvis skyldes at innrapporteringen av grunnvannsrapporter bare har fungert siden , og således er mindre innarbeidet i bransjen og kanskje også mindre ferdigutviklet. Det kan også skyldes at rapportører av grunnvannsrapporter har en del arbeid med å innrapportere brønner som blir omtalt i grunnvannsrapportene, men som de ikke selv har boret. Vi vet gjennom uformelle tilbakemeldinger at det er en del arbeid med dette og at det har liten støtte i bransjen. 5.5 Kommentar fra én av konsulentene: - "Brønnkapasitet/ vanngiverevne mangler altfor ofte. Benytter all informasjon under spørsmål 1 (pkt 1-8). Skulle gjerne ønske mer vannkvalitetsdata, og muligheter til framstilling av brønnstatistikk innenfor et begrenset område/kommune. Hadde kanskje brukt den mer om jeg hadde funnet det jeg trengte." 6

7 6. VEDLEGG 1: BESVARELSE FRA BRØNNBORERE Utsendt dato: 07.jan.2009 personer i alt:49 Antall besvarte: 16 Andel besvart: 32,65% Brukerundersøkelse for Nasjonal grunnvannsdatabase (GRANADA) og innrapportering til brønndatabasen Er du bruker av Nasjonal grunnvannsdatabase (GRANADA)? Ja 14 87,5 Nei 2 12,5 Nasjonal grunnvannsdatabase (GRANADA) NB: De følgende spørsmål gjelder karttjenesten Nasjonal grunnvannsdatabase, ikke innrapporteringen av brønner eller grunnvannsrapporter til NGU. Kryss av den informasjonen du oftest søker i Nasjonal grunnvannsdatabase Plassering av brønner Dyp til fjell i brønner 10 71,43 Kapasitet/vanngiverevne i brønner 2 14,29 Brønnteknisk (brønndyp, foringwsrørets diameter o.l.) Borelogger (løsmassetyper, vanninnslag o.l.) Grunnvannsressurser ("grønne pølser") Kartlag (f.eks. berggrunn og løsmasser) 1 7,14 Rapporter om grunnvann Annet 1 7,14 Hvor ofte vil du anslå at du benytter databasen? Visste ikke om databasen 1 7,14 Aldri eller neste aldri 1 7,14 Årlig 2 14,29 Månedlig 6 42,86 Ukentlig 4 28,57 Nesten daglig 7

8 Databasen er selvinnlysende, godt forklart, lett å finne fram i Helt enig 3 21,43 Litt enig 8 57, ,29 1 7,14 Databasen inneholder de verktøyene (søk zoom osv.) jeg kan forvente å finne Helt enig 4 28,57 Litt enig 10 71,43 Databasen inneholder de kart og data jeg kan forvente å finne Helt enig 4 28,57 Litt enig 8 57, ,29 Databasen har en betydelig nytteverdi for meg Helt enig 4 28,57 Litt enig 8 57, ,29 Har du innrapporteringsplikt av grunnvannsrapporter? Ja Nei

9 Oppgavepliktige brønnboringer: NB: de følgende spørsmål gjelder kun oppgaveplikten for brønnboringer til NGU. Spørsmålene gjelder IKKE karttjenesten Nasjonal grunnvannsdatabase Har du innrapporteringsplikt av brønnskjema? Ja Nei Jeg anser oppgaveplikten som så samfunnsnyttig at det oppveier ulempen for rapportørene Helt enig 7 43,75 Litt enig 5 31, ,5 1 6,25 1 6,25 Den elektroniske innrapporteringen fungerer teknisk sett bra Helt enig 1 6,25 Litt enig 6 37,5 2 12,5 3 18, Innrapporteringsordning via papirskjema fungerer bra Helt enig 7 43,75 Litt enig 2 12,5 2 12,5 5 31,25 I forbindelse med innrapportering til brønndatabasen: Anser du at NGU viser den serviceinnstilling og forvaltningspraksis som du som brønnborer kan forvente? Helt enig 6 37,5 Litt enig 6 37,5 1 6, ,5 1 6,25 9

10 7. VEDLEGG 2: BESVARELSER FRA KONSULENTER OG FORSKERE INNEN GRUNNVANN Utsendt dato: 07.jan.2009 personer i alt:42 Antall besvarte: 17 Andel besvart: 40,48% Brukerundersøkelse for Nasjonal grunnvannsdatabase (GRANADA) og innrapportering til brønndatabasen Er du bruker av Nasjonal grunnvannsdatabase (GRANADA)? Ja 11 64,71 Nei 6 35,29 Nasjonal grunnvannsdatabase (GRANADA) NB: De følgende spørsmål gjelder karttjenesten Nasjonal grunnvannsdatabase, ikke innrapporteringen av brønner eller grunnvannsrapporter til NGU. Kryss av den informasjonen du oftest søker i Nasjonal grunnvannsdatabase Plassering av brønner 5 45,45 Dyp til fjell i brønner 1 9,09 Kapasitet/vanngiverevne i brønner 4 36,36 Brønnteknisk (brønndyp, foringwsrørets diameter o.l.) Borelogger (løsmassetyper, vanninnslag o.l.) Grunnvannsressurser ("grønne pølser") Kartlag (f.eks. berggrunn og løsmasser) 1 9,09 Rapporter om grunnvann Annet Hvor ofte vil du anslå at du benytter databasen? Visste ikke om databasen Aldri eller neste aldri 1 9,09 Årlig 2 18,18 Månedlig 5 45,45 Ukentlig 1 9,09 Nesten daglig 2 18,18 10

11 Databasen er selvinnlysende, godt forklart, lett å finne fram i Helt enig 6 54,55 Litt enig 3 27, ,18 Databasen inneholder de verktøyene (søk zoom osv.) jeg kan forvente å finne Helt enig 9 81,82 Litt enig 2 18,18 Databasen inneholder de kart og data jeg kan forvente å finne Helt enig 6 54,55 Litt enig 3 27,27 1 9,09 1 9,09 Databasen har en betydelig nytteverdi for meg Helt enig 5 45,45 Litt enig 5 45,45 1 9,09 Innrapportering av rapporter om grunnvann NB: De følgende spørsmål gjelder kun innrapporteringsordningen for rapporter om grunnvann i henhold til Vannressursloven ledd. Spørsmålene gjelder IKKE karttjenesten Nasjonal grunnvannsdatabase. Har du innrapporteringsplikt av grunnvannsrapporter? Ja 9 52,94 Nei 8 47,06 11

12 Jeg anser oppgaveplikten for grunnvannsrapporter som så samfunnsnyttig at det oppveier for eventuelle ulemper/merarbeid for rappportørene Helt enig 3 33,33 Litt enig 3 33, , , ,11 Innrapporteringen fungerer teknisk sett bra Helt enig Litt enig 2 22, , , ,33 I forbindelse med innrapportering: Anser du at NGU viser den serviceinnstilling og forvaltningspraksis som du som rapportør kan forvente? Helt enig 1 11,11 Litt enig 3 33, , , ,22 Hvis du har kontaktet NGU om hjelp i forbindelse med databasen: Serviceinnstillingen er god Helt enig 2 22,22 Litt enig 2 22, , ,44 Kompetansen til å hjelpe er god Helt enig 2 22,22 Litt enig 1 11, ,67 12

13 Oppgavepliktige brønnboringer: NB: de følgende spørsmål gjelder kun oppgaveplikten for brønnboringer til NGU. Spørsmålene gjelder IKKE karttjenesten Nasjonal grunnvannsdatabase Har du innrapporteringsplikt av brønnskjema? Ja 4 23,53 Nei 13 76,47 Jeg anser oppgaveplikten som så samfunnsnyttig at det oppveier ulempen for rapportørene Helt enig 1 25 Litt enig Den elektroniske innrapporteringen fungerer teknisk sett bra Helt enig Litt enig Innrapporteringsordning via papirskjema fungerer bra Helt enig 1 25 Litt enig I forbindelse med innrapportering til brønndatabasen: Anser du at NGU viser den serviceinnstilling og forvaltningspraksis som du som brønnborer kan forvente? Helt enig 1 25 Litt enig

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder.

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200 Høgskolen i Stord/Haugesund og Teknologisk Institutt Student: Ingrid Engesæt

Detaljer

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11.

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. IS-1946 Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. Oppsummering av spørreskjema til kommunene Forord Mange av de som ble rammet av angrepene 22. juli vil ha behov for psykososial

Detaljer

Legers bierverv i virksomheter Utenfor Regionsykehuset i Trondheim

Legers bierverv i virksomheter Utenfor Regionsykehuset i Trondheim SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESREVISJONEN Legers bierverv i virksomheter Utenfor Regionsykehuset i Trondheim Forvaltningsrevisjonsrapport 2001 November 2001 Forord Fylkesrevisjonen i Sør-Trøndelag har

Detaljer

RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Deltagere... 3 1.2 Spørreskjemaene... 4 2 Resultater...

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN Spørreundersøkelse til og /heim om hvordan lånt datautstyr fra folketrygden blir brukt i undervisningssammenheng Et samarbeidsprosjekt mellom Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Notat 2002 : 3. Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse

Notat 2002 : 3. Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse Notat 2002 : 3 Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse Forord I henhold til Post- og teletilsynets (PT) informasjonsstrategi er intranettet det strategiske valget for

Detaljer

Nettjenesteundersøkelsen

Nettjenesteundersøkelsen Nettjenesteundersøkelsen 2012 2012 2013, Sonora IT AS Det må ikke kopieres fra denne publikasjonen uten Sonora IT AS sitt samtykke. Det kan refereres fra denne publikasjonen etter vanlig god praksis for

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 DNK-PUBL-0002 -- 10. oktober 2007 Innhold 1 Bakgrunn for Nødnettundersøkelsen 07...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 FØR-MÅLINGER FOR GEVINSTREALISERING

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Et utviklingsprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (høsten 2010). 2 Forord Tannhelseprosjektet ble påbegynt

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

DAISY-formatet er kort og godt fantastisk

DAISY-formatet er kort og godt fantastisk DAISY-formatet er kort og godt fantastisk Skrevet av: Morten Tollefsen morten@medialt.no tlf: (+47) 21 53 80 14 Dato: 25.10.2006 Forord... 2 Bakgrunn... 3 Metode... 4 Hvem svarte?... 5 Avspillingsutstyr...

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Oppbevaring av kontanter på sykehjemmene

TRONDHEIM KOMMUNE. Oppbevaring av kontanter på sykehjemmene TRONDHEIM KOMMUNE Oppbevaring av kontanter på sykehjemmene Februar 2005 Forord Ved sykehjemmene i Trondheim kommune tas det imot kontanter og verdisaker til oppbevaring for beboerne. Det er viktig at sykehjemmene

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer