Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark"

Transkript

1 Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

2 Forord Evalueringen er gjennomført etter oppdrag fra fylkesopplæringssjefen i Telemark. Den berører alle karriereveiledningstiltakene som fylkeskommunen i større eller mindre grad er involvert i. Evalueringen har involvert en stor gruppe elever og karriereveiledere/rådgivere og rektorer. Jeg vil takke alle som har bidratt til evalueringen. En spesiell takk til lederne av de lokale veilederutvalgene (LVU) for hjelp til utarbeidelse av evalueringen og gjennomføringen. 17.juli 2014 Bjørn Larsen seniorrådgiver Innhold Forord... 2 Innledning... 2 Begreper... 2 Bakgrunn og formålet med evalueringen... 3 Problemstillinger... 4 Metodisk tilnærming... 4 Gjennomføring... 4 Datainnsamling og datagrunnlag... 5 Resultater... 6 Konklusjoner Innledning Begreper I spørreundersøkelsen som er sendt ut, nyttes både begrepene rådgiving og karriereveiledning. Grunnen til dette er at rådgiving er et innarbeidet begrep som elevene kjenner mens karriereveiledning er et nyere begrep. Karriereveiledning beskriver bedre det som bør være innholdet i arbeidet: Å gi elevene veiledning slik at de selv kan gjøre sitt valg. I motsetning til at elevene blir gitt et råd om hva de bør velge. I denne rapporten nyttes begrepet karriereveiledning. Questback AS er navnet på firmaet som har utviklet spørreundersøkelsen som nyttes i evalueringen. Den elektroniske spørreundersøkelsen kalles også Questback og dette er en kvantitativ undersøkelse. Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark

3 Bakgrunn og formålet med evalueringen Telemark fylkeskommune gjennomfører en rekke karriereveiledningstiltak både i grunnskolen og i den videregående skolen. Dette er tiltak som er rettet mot elevene. Kompetansehevingstiltakene rettet mot karriereveilederne blir ivaretatt av Telemark fylkeskommune og Karrieresenteret. Det vil si at fylkeskommunen er eier av tiltakene men Karrieresenteret bidrar til gjennomføringen av kompetansehevingen. Fylkesopplæringssjefen i Telemark ønsker å evaluere karriereveiledningstiltakene for å finne ut i hvilken grad de har betydning for elevenes valg til videregående skole og senere utdanningsvalg. Målet med karriereveiledningstiltakene er å gi elevene den kompetansen og de ferdighetene som trengs for å gjøre et godt valg til videre skolegang. Et godt valg for elevene vil ha stor betydning for økt gjennomføring og færre omvalg i videregående opplæring. Fylkesopplæringssjefen ønsker dessuten å finne ut om det er noe man bør gjøre mer av/mindre av og om det er tiltak som bør avvikles til fordel for nye. Evalueringen er å ment å brukes som læring for forbedring. Evalueringen er gjennomført i perioden november 2013 til mai Tiltakene som gjelder elevene er: 1. Yrkesmesse Det er forskjellig praksis på gjennomføring av dette i Telemark og noen steder er ikke tilbudet etablert. I hovedsak er det bransjer og utdanningsinstitusjoner som presenterer seg for elevene fra ungdomsskolene og de videregående skolene. 2. Praksiskurs Dette er en avtale mellom Telemarks fylkeskommune og kommunene i Telemark. Avtalen legger til rette for gjennomføringen av «Utdanningsvalg» hvor elever på grunnskolens ungdomstrinn skal få prøve seg på ulike utdanningsprogram i videregående skole gjennom praksiskurs. Hver elev skal ifølge læreplanen i løpet av ungdomsskoletiden få prøve seg på minst to utdanningsprogrammer i videregående opplæring. Dette gjennomføres slik: på våren med 2 dager for 9. trinn (uke 16 17) og på høsten med en dag for 10. trinn, (uke 48 49) eller slik det er praktisk mulig å gjennomføre praksiskurset. De lokale veilederutvalgene koordinerer praksiskursene i samarbeid med skolene. 3. Åpen skole I Grenland holder de videregående skolene åpent for elever og foresatte medio januar hvert år på kveldstid. Her treffer man elever i praktisk arbeid og blir kjent med skolens opplæringstilbud, personale og lokaler. Det er noe variasjon fra skole til skole. I andre deler av fylket gjennomføres lokale varianter av åpen skole. 4. Besøk på ungdomsskolene på kveldstid Noen av de videregående skolene praktiserer at karriereveiledere reiser på besøk på ungdomsskolene på dagtid/kveldstid og informerer om sitt skoletilbud. Omfanget av dette varierer fra skole til skole. 5. Besøk knyttet til faget utdanningsvalg - De videregående skolene besøker/deltar i noen grad i faget utdanningsvalg på ungdomsskolene. Faget utdanningsvalg er obligatorisk i ungdomsskolen. Det er utarbeidet sentrale læreplaner for faget og noen skoler har utarbeidet egne lokale læreplaner. 6. Individuell/gruppe veiledning hvordan karriereveiledningen skjer i ungdomsskolene og de videregående skolene varierer. Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark

4 Tiltaket som gjelder karriereveilederne er: 1.Kompetanseheving Karrieresenteret har en rolle som ressurssenter knyttet til kompetanseheving overfor karriereveilederne i ungdomsskolene og de videregående skolene. Problemstillinger Når det gjelder karriereveiledningstilbud til elevene er det ønskelig at evalueringen finner ut i hvilken grad Telemark fylkeskommunes tiltak bidro positivt til elevenes valg av utdanningsprogram. Derav følger 6 problemstillinger: P1: I hvilken grad bidro yrkesmessa til å påvirke elevenes valg til vgo? P2: I hvilken grad bidro praksiskurs til å påvirke elevenes valg til vgo? P3: I hvilken grad bidro åpen skole til å påvirke elevenes valg til vgo? P4: I hvilken grad bidro besøk på kveldstid på ungdomsskolene til å påvirke elevenes valg til vgo? P5: I hvilken grad bidro besøk på ungdomsskolene i faget utdanningsvalg til å påvirke elevenes valg til vgo? P6: I hvilken grad bidro gjennomføring av karriereveiledning i grupper eller individuelt til å påvirke elevenes valg til vgo? Når det gjelder tilbudet fra Telemark fylkeskommune til karriereveilederne, er det ønskelig at evalueringen finner ut i hvilken grad Karrieresenterets rolle som ressurssenter overfor karriereveilederne i ungdomsskolene og de videregående skolene, bidro til nyttig kompetanseheving. Derav følger en problemstilling: P7: I hvilken grad bidro Karrieresenterets ressurssenter-rolle overfor karriereveiledningen til økt kompetanse. Metodisk tilnærming Gjennomføring Evalueringen ble gjennomført på følgende måte: 1. Epost ble sendt til alle berørte for å fortelle om bakgrunnen for evalueringen, hvem som var målgruppen for evalueringen, hvordan den skulle gjennomføres, forankring og hva den skulle nyttes til. De som mottok eposten var: Skolesjefer/skoleansvarlige i kommunene i Telemark Rektorer i ungdomsskolene og de videregående skolene Karriereveiledere/rådgivere i ungdomsskolene og de videregående skolene Studielederne i de videregående skolene Avdelingsledere for elevtjenester Leder av Karrieresenteret i Telemark Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark

5 Utdanningsdirektøren i Telemark 2. Kartlegging En uke senere fikk rektorene i ungdomsskolene og i de videregående skolene en Questback.Denne ble gjennomført for å få mer kunnskap om skolene og deres praktisering av forskjellige karriereveiledningstiltak. Resultatene fra denne kartleggingen ble så brukt ved utarbeidelse av Questbackene til elevene og karriereveilederne. 3. Etter søknadsfristen til videregående skole (1.mars) fikk elevene tilsendt sin Questback. Denne undersøkelsen inneholdt spørsmål om de ulike karriereveiledningstiltakene (yrkesmesse, praksiskurs, åpen skole, skolebesøk, faget utdanningsvalg og individuell veiledning) og tiltakenes betydning for elevenes valg til videregående skole. 4. Samtidig ble en Questback sendt til alle karriereveilederne. Denne undersøkelsen inneholdt spørsmål om tilbudet karriereveilederne hadde fått når det gjaldt kompetanseheving. Det ble også spurt om karriereveiledernes opplevelse av de karriereveiledningstiltakene som elevene i Telemark hadde fått. Datainnsamling og datagrunnlag Evalueringen ble gjennomført som en kvantitativ undersøkelse, ved hjelp av Questback. Alle rektorene på de videregående skolene og ungdomsskolene fikk tilsendt undersøkelsen på sin epostadresse. Respondentens identitet var ikke skjult. Av 59 respondenter som fikk denne, var det tilbakemelding fra 50 altså en svarprosent på 84,7 %. Bakgrunnen for å involvere rektorene, var å finne mer ut om skolens praksis slik at spørsmålene som elevene fikk var relevante. Undersøkelsen til elevene ble sendt som en lenke til skolene og karriereveilederne på skolene fikk ansvar for at elevene skulle svare via denne lenken. Av 4422 respondenter som fikk denne, var det tilbakemelding fra 2945 altså en svarprosent på 66,6 %. Elevens identitet var skjult. For å få et representativt utvalg kunne elevene vært valgt ut etter kriterier som geografi, skolestørrelse eller kjønn. Ved å gi karriereveilederne ansvar for gjennomføringen regnet vi med å nå de fleste elevene. Selv om bare 66,6 % av elevene har svart, ser det likevel ut som om vi har en god spredning i svarene som gir et representativt utvalg. Karriereveilederne fikk tilsendt undersøkelsen til sin epost og også her var respondentens identitet skjult. Av 87 respondenter som fikk denne, var det tilbakemelding fra 74 altså 85 %. Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark

6 Resultater I dette kapittelet presenteres resultatene for hele fylket, knyttet opp til de problemstillingene som skal besvares. Kapittelet inneholder også kommentarer til resultatene. Det er flere spørsmål som er besvart enn det som kommer fram i dette kapittelet, men disse vil være tilgjengelige i vedlegg til denne rapporten. Resultatene fra disse kan nyttes når kommunene/fylkeskommunen arbeider videre med oppfølgingen av evalueringen og i en eventuell seinere kvalitativ undersøkelse. Det vil også bli utarbeidet egne framstillinger der resultatene fra hver kommune og deres ungdomsskoler er sammenliknet med totalresultatene fra Telemark. Dette kan være nyttig i det videre arbeidet for den enkelte kommune og skole. Resultatene er delt i to bolker: 1. Spørsmålene til elevene om karriereveiledningstiltakene knyttet til problemstillingene P1-P6 og tilleggsspørsmål om andre forhold som påvirket og hva som var viktigst for dem når de skulle ta et valg til videregående opplæring. 2. Spørsmål til karriereveilederne om kompetanseheving knyttet til P7 og hva de mener er de tiltakene elevene har mest nytte av når de tar sitt valg til videregående opplæring. I denne evalueringen nyttes en skala fra 1-6 på de spørsmålene der respondenten skal foreta en gradering. Når Questback tolker resultatene fra en slik gradering, leser de resultatene på følgende måte: 0-3,4 = for dårlig 3,5 3,9 = forbedringspotensialer 4,0 4,4 = ok 4,5 4,9 = bra 5,0 6,0 = strålende I denne evalueringen bruker vi den samme tolkningen og legger gjennomsnittsverdien til grunn. For problemstillingene P1 P6 blir fordeling av svarene også sjekket ut med hensyn til kjønn, geografi og utdanningsprogram. Problemstillingene P1-P6 P1: I hvilken grad bidro yrkesmessa til å påvirke elevenes valg til vgo? Av utvalget på 2945 elever har1058 elever deltatt på en yrkesmesse. Dette utgjør 36% av elevene. Resultatene viser en gjennomsnittsverdi på 2,65. I hvilken grad yrkesmessa bidro til å påvirke elevenes valg, vises i den grafiske framstillingen nedenfor. Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark

7 Prosent ,3% 2 16,4% 17,2% 15,2% 1 7,4% 5,5% 7, Vet ikke (Minst=1;mest=6) N Gjennomsnitt ,65 Ca. 1/3 av de som svarte krysset av på 1(=minst viktig) og ca 1/3 svarte 2 eller 3. Gutter og jenter svarer tilnærmet likt på dette spørsmålet Som en kan se av grafene over, er alle gradene representert. Men det er bare på skoler der 1-5 elever har svart, at verdier over 3 nyttes. Det er heller ikke noe tydelig mønster i svarene med tanke på geografisk plassering. Det er for eksempel ikke noe som er typisk for øvre og nedre del av fylket og heller ikke by og bygd. Det er heller ingen markante forskjeller på svarene fra videregående skoler og grunnskoler. Elevene i 10. kl. har svart ut i fra det de hadde som 1.valg og Vg1 elevene det utdanningsprogrammet de går på. Det ser ut som om yrkesfagene i stor grad skårer høyere enn studiespesialiserende kurs og musikk, dans og drama. Dessuten skårer vg1 elevene høyere, uansett utdanningsprogram, på hvor nyttig yrkesmessa er for deres valg videre. Forskjellene er likevel små. Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark

8 Gjennomsnitt Gjennomsnittlig skår for de som har deltatt på de forskjellige yrkesmessene fremkommer i den grafiske framstillingen nedenfor ,66 2,75 3,08 2,83 3,00 2,57 2,45 2,81 2,49 2, Yrkesmesse på Vest-Telemark vgs er den yrkesmessa som har hatt flest elever på besøk, dvs 28,7 % av de som har deltatt på yrkesmesse. Dette er en veletablert yrkesmesse men heller ikke her er gjennomsnittsskår høyere. P2: I hvilken grad bidro praksiskurs til å påvirke elevenes valg til vgo? Av de 2945 elevene som har deltatt i undersøkelsen svarte 2892 at de hadde deltatt på praksiskurs. Det vil si 98 %. Gjennomsnittsverdien var 3,72. Altså betydelig høyere enn gjennomsnittet for yrkesmesse. En merker seg også at drøye 40 % har svart 4 eller 5. Dette er det karriereveiledningstiltaket som elevene skårer høyest på. Dette er også tydelig i svarene på spørsmål om hva som er de tre viktigste tiltakene for elevenes valg til videregående opplæring. Gutter og jenter svarer tilnærmet likt på dette spørsmålet Geografisk plassering har også liten betydning for hva elevene svarer. Elevene fra grunnskolen skårer høyere enn elever fra videregående skoler. Dette kan skyldes at de har gjennomført praksiskurset i år, dvs at det var ferskt eller at praksiskurset har utviklet seg positivt. Restaurant og matfag og musikk, dans og drama skårer høyt av 10 kl. elevene. Ingen av de andre utdanningsprogrammene skiller seg ut. Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark

9 Prosent Prosent I hvilken grad praksiskurset bidro til å påvirke elevens valg vises i den grafiske framstillingen nedenfor ,2% 10,3% 19,4% 20,9% 20,2% ,9% N Gjennomsnitt ,72 (1=ikke, 6=svært) P3: I hvilken grad bidro åpen skole til å påvirke elevenes valg til vgo? Av 2918 elever som har deltatt i undersøkelsen har 1051 elever deltatt på åpen skole. Dette utgjør 36 %. I hvilken grad åpen skole bidro til å påvirke elevens valg vises i den grafiske framstillingen nedenfor ,4% 19,5% 17,1% 12,7% 13,9% 13,3% (1=ingen betydning,6=svært viktig) N Gjennomsnitt ,58 Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark

10 Prosent Åpen skole er i hovedsak gjennomført i Grenlandsområdet men også noen av de videregående skolene i øvre del av fylket lager varianter av dette. Gjennomsnittsverdien var 3,58 som kan tolkes som at det er et forbedrings potensiale og at elevene mener det er viktigere enn yrkesmesse, men ikke så viktig som praksiskurset. Guttene mener åpen skole har noe mindre betydning enn jentene, men med en fordeling på 3,49 og 3,66, må dette bare regnes som marginalt. Geografisk plassering av skolen har også liten betydning for hva elevene svarer og det er ikke noe klart geografisk mønster. Elevene fra grunnskolen skårer, i mange av utdanningsprogrammene, noe høyere enn elever fra videregående skoler. Yrkesfagene skårer høyere enn studieforberedende kurs med unntak av musikk, dans og drama. P4: I hvilken grad bidro besøk på kveldstid på ungdomsskolene til å påvirke elevenes valg til vgo? Av 2945 elever som deltok i undersøkelsen var det 895 elever som var på besøk på kveldstid på ungdomsskolene. Dette utgjør 30 %. I hvilken grad besøk på ungdomsskolene bidro til å påvirke elevens valg vises i den grafiske framstillingen nedenfor ,5% 25,3% 2 12,7% 14,1% 14, 10,5% (1=lite,6=veldig) N Gjennomsnitt 895 3,45 Gjennomsnittsverdien var 3,45. Altså skårer tiltaket høyere enn yrkesmesse, men lavere enn både praksiskurs og åpen skole. Besøk på ungdomsskolene på kveldstid har vært diskusjonstema over lengre tid og de fleste videregående skolene prioriterer åpen skole framfor besøk på ungdomsskolene på kveldstid. Også her mener guttene at besøk på kveldstid på ungdomsskolene har noe mindre betydning enn jentene, men med en fordeling på 3,38 og 3,53 må også dette bare regnes som marginalt. Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark

11 Prosent Geografisk plassering har også liten betydning for hva elevene svarer. Resultatene fra naturbruk og restaurant og matfag viser høyere skår. P5: I hvilken grad bidro besøk på ungdomsskolene i faget utdanningsvalg til å påvirke elevenes valg til vgo? Av 2945 har 1599 elever hatt besøk av rådgiver eller andre fra videregående skole, i faget utdanningsvalg. Dette utgjør 54 %. I hvilken grad besøk av rådgiver eller andre fra videregående skole, i faget utdanningsvalg bidro til å påvirke elevens valg vises i den grafiske framstillingen nedenfor ,8% 25,3% ,9% 13,4% 14,1% 6,4% (1=lite,6=veldig) N Gjennomsnitt ,32 Gjennomsnittsverdien er 3,32. Gutter og jenter svarer likt på dette spørsmålet. Geografisk plassering har også liten betydning for hva elevene svarer. Elevene fra grunnskolen skårer noe lavere enn elever fra de videregående skolene. På mange av yrkesfagene er det høyere skår på svarene, enn på de studieforberedende kursene.. P6: I hvilken grad bidro gjennomføring av karriereveiledning i grupper eller individuelt til å påvirke elevenes valg til vgo? Av 2945 elever som svarte på undersøkelsen har 2437 hatt individuell veiledning eller både individuell veiledning og veiledning i gruppe. Dette utgjør 83 %. I hvilken grad individuell veiledning bidro til å påvirke elevens valg vises i den grafiske framstillingen nedenfor. Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark

12 Prosent ,1% 20,2% 15,7% 17,6% 2 13,2% 10,1% (1=lite,6=veldig) N Gjennomsnitt ,56 Gjennomsnittsverdien er 3,56. Svarene fra jentene gir høyere skår enn guttene på dette spørsmålet, 3,73 mot 3,41. Geografisk plassering har også liten betydning for hva elevene svarer. Det er ikke noe klart geografisk mønster i elevenes svar. Elevene fra grunnskolen skårer noe høyere enn elever fra videregående skoler. Helse og oppvekstfag og service og samferdsel skårer noe høyere enn andre utdanningsprogrammer. Tilleggsspørsmål I tillegg til de ovenfor nevnte problemstillingene (P1- P6) fikk elevene 2 spørsmål om annet som har påvirket deres valg og hva som totalt sett har hatt størst betydning for deres valg. Annet som har påvirket ditt valg til videregående skole? Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark

13 Prosent Prosent ,3% 43,3% 51,2% 31,7% 30,6% Media Venner Familie Andre tiltak Hvordan skolen ble omtalt blant venner og familie. 15, Bedriftsbesøk N 2769 Av 2945 elever som svarte på undersøkelsen var det 2769 som svarte på dette spørsmålet. Dette utgjør 94 %. Over 50 % svarer at familien har påvirket valget og drøye 43 % at venner har gjort det. Svarene fra skolene varierer mye. Familiens betydning varierer fra % og venner varierer fra %. Jentene mener familie og venner har større betydning for deres valg enn guttene, mens guttene mener bedriftsbesøk har større betydning enn jentene. Av alt du har svart på i denne undersøkelsen, kryss av for tre alternativer som var de viktigste for ditt valg til videregående skole: ,2% 35,7% 17,1% 11,2% 19,4% 30,6% 8,3% 35,7% 37,8% 20, 27, Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark

14 N 2945 Den grafiske framstillingen viser tydelig hva elevene mener er det som har størst betydning for deres valg til videre gående opplæring. Praksiskurset og individuell karriereveiledning/rådgiving har stor betydning som karriereveiledningstiltak. Elevene påvirkes også av venner og foreldre. Guttene mener praksiskurs og venner har større betydning enn jentene, mens jentene mener individuell karriereveiledning og familie har større betydning for deres valg. Prosentvis fordeling varierer fra skole til skole. Det er vanskelig å se noe geografisk mønster. Praksiskurs varierer fra %, Individuell rådgiving varierer fra %, Venner varierer fra % og familie fra %. Problemstillingen P7 Når det gjelder tilbudet fra Telemark fylkeskommune til karriereveilederne, så ønsker vi å finne ut i hvilken grad karrieresenterets rolle som ressurssenter overfor karriereveilederne i ungdomsskolene og de videregående skolene bidrar til nyttig kompetanseheving. P7: I hvilken grad bidro Karrieresenterets ressurssenter-rolle overfor karriereveiledningen til økt kompetanse. Karrieresenteret hadde ansvar for gjennomføringen av Opplæringspakke interesseutforsking (OPI) og Veiledning i offentlig sektor (Høgskolestudium) Hvor nyttig var tilbudet Opplæringspakke interesseutforsking (OPI), som karrieresenteret gjennomførte for TFK? (1=lite, 6=svært) Resultatene vises i den grafiske framstillingen nedenfor. Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark

15 Prosent Prosent Spørsmål 41,2% 41,2% 8,8% 2,9% 5,9% 0, Opplæringspakke interesseutforsking (OPI) N Opplæringspakke interesseutforsking(opi) 34 Gjennomsnittsverdi var 5,06 som i henhold til tidligere beskrevet tolkning er strålende. Hvor nyttig var tilbudet Veiledning i offentlig sektor (Høgskolestudium som karrieresenteret gjennomførte for TFK? (1=lite, 6=svært) ,6% 41,2% 41,2% Spørsmål 1 0, 0, 0, Veiledning i offentlig sektor (Høgskolestudium) N Veiledning i offentlig sektor (Høgskolestudium) 17 Gjennomsnittsverdi var 5,24, som er enda bedre resultat enn OPI. Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark

16 Prosent Tilleggsspørsmål Hva mener du er de tre viktigste tiltakene/faktorene (ikke flere), som elevene har mest nytte av når de tar sitt valg for videregående skole? ,8% 78,1% 15,1% 13,7% 20,5% 79,5% 1,4% 8,2% 16,4% 39,7% 5,5% 5,5% På spørsmålet karriereveilederne fikk om hva de mener er de tre viktigste tiltakene/faktorene når elevene tar sitt valg for videregående skole, er svarene delvis sammenfallende med elevenes svar: Praksiskurs og individuell karriereveiledning og familie påvirket deres valg. Venner får også en høy skår og ligger på linje med yrkesmesse, åpen skole og besøk av rådgiver i faget utdanningsvalg. Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark

17 Konklusjoner Av resultatene som fremkommer trekkes følgende konklusjoner: 1. Yrkesmesse Yrkesmesse er det karriereveiledningstiltaket som fikk lavest gjennomsnittsskår på tilbakemelding fra elevene. Resultatene viser at yrkesmesse ikke har særlig stor betydning for elevenes valg til videregående skole eller videre valg på videregående skole. Når elevene, og karriereveilederne, gir tilbakemelding om hva de mener er de tre viktigste tiltakene, får dette tiltaket lavt skår. Dette karriereveiledningstiltaket krever mye organisering, og er ressurskrevende. En bør vurdere om dette skal gjennomføres på annen måte eller avvikles. 2. Praksiskurs Praksiskurs er det karriereveiledningstiltaket som fikk høyest gjennomsnittsskår på tilbakemelding fra elevene. Elevene mener praksiskurs har størst betydning av alle tiltakene. Når elevene og karriereveilederne gir tilbakemelding om hva de mener er de tre viktigste tiltakene/faktorene, får dette tiltaket høy skår. Ut i fra tolkningen som er lagt til grunn er det et «utviklingspotensial» for karriereveiledningstiltaket. Det bør derfor vurderes å se nærmere på dette. Når vi samtidig vet at dette skal henge sammen med faget utdanningsvalg vil det være viktig å se på denne koblingen. Siden faget utdanningsvalg foregår i grunnskolen og praksiskurset foregår i den videregående skolen, vil det bety en enda tettere kobling mellom kommunene og fylkeskommunen. I rapporten «På vei mot framtida men i ulik fart?» (SINTEF) etterlyser elevene «flere muligheter for praktiske erfaringer». Praksiskurset vil være en slik mulighet. 3. Åpen skole Dette karriereveiledningstiltaket gir forholdsvis høy skår når elevene svarer direkte på dette tiltaket. Når elevene og karriereveilederne gir tilbakemelding om hva de mener er de tre viktigste tiltakene, får derimot dette tiltaket lav skår. Resultatene betyr at en bør vurder nærmere om dette er god anvendt tid og om det har tilstrekkelig betydning for elevenes valg videre. Tiltaket krever mye organisering/tilrettelegging og er ressurskrevende. 4. Besøk på ungdomsskolene på kveldstid Karriereveiledningstiltaket gir lav skår, og dette forsterkes når elevene og karriereveilederne gir tilbakemelding om hva de mener er de tre viktigste tiltakene. Grunnskolen har ansvaret for gjennomføringen av dette, men i den grad de videregående skolene skal prioritere dette bør vurderes. Tiltaket bør vurderes når det gjelder eventuell justering eller avvikling. Slik dette praktiseres i dag er det bare noen videregående skoler som gjennomfører dette. Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark

18 5. Besøk knyttet til faget utdanningsvalg Gjennomsnittsverdien er svært lav når elevene svarer direkte på dette tiltaket. Men når elevene og karriereveilederne gir tilbakemelding om hva de mener er de tre viktigste tiltakene/faktorene, får derimot dette tiltaket høyere skår. Siden dette tiltaket har en sammenheng med praksiskurs, bør det likevel vurderes om tiltaket bør justeres og videreutvikles. Når vi vet at organisering og gjennomføring av faget utdanningsvalg varierer veldig, tydeliggjør også dette en slik vurdering. Dette understøttes også av funn i rapporten «På vei mot framtida men med ulik fart?» (SINTEF). Der står det «--faget kan ha veldig ulikt innhold og opplevd nytte». 6. Individuell karriereveiledning Individuell karriereveiledning gir forholdsvis høy skår når elevene svarer direkte på dette tiltaket. Dette gjelder også når elevene og karriereveilederne gir tilbakemelding om hva de mener er de tre viktigste tiltakene. På grunnlag av disse resultatene bør det vurderes å samhandle med grunnskolen om dette arbeidet. I rapporten fra SINTEF står det at «Flere etterlyser mer tid med rådgiver, mer refleksjon rundt valgene. Individuell karriereveiledning vil være en av mulighetene for mer tid med rådgiver og mer refleksjon rundt valgene. 7. Karrieresenteret ressurssenterrolle Karrieresenteret, sammen med fylkeskommunen, synes å være en sentral aktør når det gjelder kompetanseheving. Når det gjelder de to tiltakene Karrieresenteret har ansvar for, er det svært gode tilbakemeldinger på disse. Derfor bør en vurdere hvordan Karrieresenteret kan bruke sin kunnskap og kompetanse i enda større grad rettet mot kompetanseheving av karriereveilederne. I den tidligere nevnte rapporten fra SINTEF er det uttrykt at «Partnerskap/nettverk med aktører utenfor skolen oppleves også som en styrke. Slike nettverk gir tilgang til nye ressurser, ny lærings-/rådgivingsarenaer, rollemodeller og kompetanse på ulike områder». Karrieresenteret er et slikt nettverk. Både fylkeskommunen og karrieresenteret har i undersøkelsen fått mange konstruktive tilbakemeldinger på hva karriereveilederne ønsker. Disse følger som vedlegg til denne rapporten. Gjennomgang av disse tilbakemeldingene kan være en nyttig start for utvidet samarbeid om nye tiltak og videreutvikling av eksisterende tiltak. 8. Hovedkonklusjon Bestillingen fra fylkesopplæringssjefen var å vurdere karriereveiledningstiltakenes betydning for elenes valg til videregående skole. Med bakgrunn i resultatene fra undersøkelsen og tidligere rapporter og forskningsresultater bør avdeling videregående opplæring vurdere å Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark

19 prioritere færre tiltak. Resultatene tilsier at praksiskurs må vurderes videreutviklet og kobles sammen med faget utdanningsvalg. Fylkeskommunen, sammen med Karrieresenteret, bør vurdere videreutvikling og kompetanseheving knyttet til den individuelle karriereveiledningen. En kompetanseheving knyttet til foreldrekurs kan også være en aktuell satsing. 9. Videre arbeid Avdeling videregående opplæring bør vurdere hvordan oppfølgingen av rapporten skal være. Aktuelle tiltak kan være: Presentasjon for kommunene av undersøkelsen generelt og resultatene for den enkelte kommune spesielt. Gjennomføre kvalitative undersøkelser (intervjuer) innenfor områder som en ønsker mer kunnskap om. Spesielt innenfor praksiskurs og individuell karriereveiledning. Referanseliste Rapport «På vei mot framtida men med ulik fart?» utarbeidet av SINTEF Vedlegg Oppsummering av hovedundersøkelsen til elevene Oppsummering av undersøkelsen til karriereveilederne Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

Om Drammenselever i videregående skoler

Om Drammenselever i videregående skoler Om Drammenselever i videregående skoler Avgangselever 2016 382 i studiespesialisering 736 i videregående opplæring høst 2016 798 avgangselever 2016 354 i yrkesfaglig utdanningsprogram 62 elever ikke i

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

Vestfoldmodellen 2013-2018

Vestfoldmodellen 2013-2018 Vestfoldmodellen 2013-2018 Struktur for helhetlig karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i grunnopplæringen fra 8.- 13. trinn Målsetting Karriereveiledningen skal veilede den enkelte elev med

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 25 / 91168625 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 VALGMULIGHETER

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2009-2010 Sammendrag Det er svært små endringer i gjennomsnittskarakterene fra i fjor til i år på nasjonalt nivå, både til standpunkt og til eksamen.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden «Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden Nelson Mandela» Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG 2015/2016 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Forskningsbasert evaluering av rådgivingstjenesten i hele grunnopplæringen i Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Bemanning Trond Buland, NTNU, prosjektleder

Detaljer

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Mitt innlegg Verdal videregående skole Generasjon Y Dagens samarbeid innen yrkes- og karrierevalg Framtidig samarbeid Fakta

Detaljer

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15 Nina Røvik Grunnskole for voksne 4A-1 i Opplæringslova er grunnlaget for de voksnes grunnskoletilbud. Retten omfatter til vanlig de fagene en trenger for å få vitnemål

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 20 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017 VALGMULIGHETER OG TILBUD

Detaljer

PRAKSISKURS FOR 10. TRINN

PRAKSISKURS FOR 10. TRINN PRAKSISKURS FOR 10. TRINN Kurs i utdanningsprogram i videregående skole Foto: Fredrik Holmin PRAKSISKURS VIDEREGÅENDE SKOLES TILBUD OM PRAKSISKURS INNGÅR SOM DEL AV FAGET UTDANNINGSVALG, JF. LÆREPLANENS

Detaljer

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn:

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn: Ka ska æ vælg? Elevperm Utdanningsvalg - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen Navn: rev. 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kjære elev... 3 Elevpermen... 4

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Møteinnhold. Om strukturen i videregående skole med Kunnskapsløftet

Møteinnhold. Om strukturen i videregående skole med Kunnskapsløftet Møteinnhold Kort om: Rådgivers ansvar og oppgaver Gangen i rådgivningen på Løkenåsen Utdanningstorget Filmer om videre utdanning De videregående skolene på Nedre Romerike Om private videregående skoler

Detaljer

Rapport: Oppfølgingssystemer for kvalitetssikring av karriereveiledningsarbeidet. Roy Kjærstad Elisabeth M Skjæran Torunn Landfastøien

Rapport: Oppfølgingssystemer for kvalitetssikring av karriereveiledningsarbeidet. Roy Kjærstad Elisabeth M Skjæran Torunn Landfastøien Rapport: Oppfølgingssystemer for kvalitetssikring av karriereveiledningsarbeidet Roy Kjærstad Elisabeth M Skjæran Torunn Landfastøien 2011 Hemnes sentralskole Entreprenørskap og utdanningsveiledning satt

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Utdanningsvalg revidert læreplan

Utdanningsvalg revidert læreplan Utdanningsvalg revidert læreplan Skal de unge velge utdanning etter samfunnets behov? Om faget Utdanningsvalg Faget kom på plass i etter en utprøving gjennom «Programfag til valg» St.meld. nr. 30 (2003-2004)

Detaljer

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Plan for foredrag ved Hege Jansen, Karrieresenteret i NT: Karrieresenterets rolle i forhold til skolens rådgivning og faget UV UV- eget fag med

Detaljer

Vestfoldmodellen 2010-2011

Vestfoldmodellen 2010-2011 Vestfoldmodellen 2010-2011 Struktur for helhetlig karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i grunnopplæringen: fra 8.trinn til Vg3 Innledning Vestfoldmodellen skal: Bidra til en helhet og sammenheng

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

Fravær pa Horten viderega ende skole

Fravær pa Horten viderega ende skole Fravær pa Horten viderega ende skole Horten videregående skole har hatt problemer med høyt fravær og frafall blant sine elever. Når vi skulle velge oppgave, synes vi det kunne være spennende å finne ut

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer

Ny musikk-, dansog dramalinje i Telemark

Ny musikk-, dansog dramalinje i Telemark Ny musikk-, dansog dramalinje i Telemark Resultater fra en spørreundersøkelse blant 9.klassinger i øvre del av fylket Av Heidi Stavrum og Mari Torvik Heian Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 3/2006 24.mars

Detaljer

FAG: Utdanningsvalg. Lokal rammeplan for Moldeskolen. Kompetansemål. beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring

FAG: Utdanningsvalg. Lokal rammeplan for Moldeskolen. Kompetansemål. beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring Lokal rammeplan for Moldeskolen FAG: Utdanningsvalg Kompetansemål Etter 10. årstrinn Om og arbeidsliv Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive de ulike utdanningsprogrammene i forklare forskjellen

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 07.09.2017 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Gutter som rollemodeller i barnehagen Utplassering i utdanningsvalg Tidsplan Forandring struktur i VGO Studier i utlandet Søknadsstatistikk NHO`s kompetansebarometer

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

Arbeidspraksis 2016. Uke 6 (9.-12. februar) Informasjon til foreldre/ foresatte på 9. trinn ved Riska ungdomsskole og aktuelle arbeidsgivere.

Arbeidspraksis 2016. Uke 6 (9.-12. februar) Informasjon til foreldre/ foresatte på 9. trinn ved Riska ungdomsskole og aktuelle arbeidsgivere. Arbeidspraksis 2016 Uke 6 (9.-12. februar) Informasjon til foreldre/ foresatte på 9. trinn ved Riska ungdomsskole og aktuelle arbeidsgivere. Ungdomsskolen har et fag som heter Utdanningsvalg. Intensjonen

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Foreldremøte 8. trinn. 3. september 2015.

Foreldremøte 8. trinn. 3. september 2015. Foreldremøte 8. trinn. 3. september 2015. Utdanningsvalg ved Østersund ungdomsskole / Hvordan forbereder vi elevene for videre utdannelse http://fetskolene.net/ Leif Johannessen, rådgiver/karriereveileder.

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg virkelig deltar aktivt. Er utsendt minimumsmodell for

Detaljer

REFERAT FRA RÅDGIVERMØTET VED OLE VIG 01.10.13 DEL 1. GRUNNSKOLERÅDGIVERE

REFERAT FRA RÅDGIVERMØTET VED OLE VIG 01.10.13 DEL 1. GRUNNSKOLERÅDGIVERE REFERAT FRA RÅDGIVERMØTET VED OLE VIG 01.10.13 DEL 1. GRUNNSKOLERÅDGIVERE Tilstede: Alf Egil Berg, Randi Dølvik, Ragnhild Aftret, Miriam Elverum, Ole Walnum og Heidi Bjørkøy. Vi tok en rask gjennomgang

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Karriereveiledning og sosialpedagogikk

Karriereveiledning og sosialpedagogikk -Ein tydeleg medspelar Karriereveiledning og sosialpedagogikk Rose Mari Skarset Fagsamling hos Fylkesmannen 8. mai 2014 Gjennomføring videregående opplæring 2007-kullet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten 2012.

Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten 2012. Til elever og foresatte i 10 klasse! SØKNAD TIL VIDEREGÅENDE SKOLE HØSTEN 2012! Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

Grunnskole Elevundersøkelsen. Læringsmiljø - Elevundersøkelsen. Offentlig Trinn 7 Begge kjønn. Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen

Grunnskole Elevundersøkelsen. Læringsmiljø - Elevundersøkelsen. Offentlig Trinn 7 Begge kjønn. Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen Grunnskole Elevundersøkelsen Læringsmiljø - Elevundersøkelsen Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Offentlig skole Grunnskole 1.-7. trinn christikrybbe.skole@bergen.kommune.no

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 12.05.17 Kultur for læring i Hedmark Kultur for læring en felles satsing for god læring i Hedmark Alle kommunene Fylkesmannen Fagforeningene NHO & KS Foreldreutvalget

Detaljer

Nasjonal koordinering av karriereveiledning i Norge profesjonalisering og kompetanseutvikling. Ingjerd Lorange

Nasjonal koordinering av karriereveiledning i Norge profesjonalisering og kompetanseutvikling. Ingjerd Lorange Nasjonal koordinering av karriereveiledning i Norge profesjonalisering og kompetanseutvikling Ingjerd Lorange Agenda Organisering nasjonalt - Nasjonal enhet for karriereveieledning Organisering lokalt

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

videregående opplæring

videregående opplæring videregående opplæring Hvor vil jeg? Valg av utdanningsprogram Hva finnes? Utdanninger, yrker, næringsliv Hvem er jeg? Ressurser, interesser, verdier UNGDOMSSKOLEN 2 Innholdsfortegnelse 1. forord 4 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Yrkesfag 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 07.09.2017 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Gutter som rollemodeller i barnehagen Utplassering i utdanningsvalg Tidsplan Forandring struktur i VGO Studier i utlandet Søknadsstatistikk NHO`s kompetansebarometer

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Overgang grunnskole videregående opplæring

Overgang grunnskole videregående opplæring Overgang grunnskole videregående opplæring 2016-17 Søknadsfrister 1. februar 1. mars Se forskrift til Opplæringslova kapittel 6 Plan for overgangen til vgs - Utdanningsvalg 1 t/u - Karrieredager uke 40

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV

HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV - brobygger mellom skole og arbeidsliv Tore August Bauer-Nilsen 2013 HVEM ER HSA? Et interkommunalt samarbeid om utviklingsarbeid i skolen mellom syv kommuner. Bokn, Haugesund,

Detaljer

Beiarn kommune. Årshjul for samarbeid mellom grunnskole og videregående skole

Beiarn kommune. Årshjul for samarbeid mellom grunnskole og videregående skole Beiarn kommune Årshjul for samarbeid mellom grunnskole og videregående skole 2016-2017 1 Tidspunkt Innhold Ansvar Målgruppe August Hele måneden Møter og besøk fra Pedagogisk leder/ leder for Elever med

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

10. trinn høsten Foreldremøte 6. september

10. trinn høsten Foreldremøte 6. september 10. trinn høsten 2016 Foreldremøte 6. september Saksliste Eksamen Vitnemål for grunnskolen Fravær (regler for fraværsføring) Standpunktkarakterer (vurderingsarbeid underveisvurdering, klagemulighet) Orden

Detaljer

UTDANNINGSVALG FLATÅSEN SKOLE

UTDANNINGSVALG FLATÅSEN SKOLE UTDANNINGSVALG FLATÅSEN SKOLE Kompetansemål Etter 10. årstrinn: Om videregående opplæring og arbeidsliv Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Stortingsmelding 20, 2013

Stortingsmelding 20, 2013 Stortingsmelding 20, 2013 Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående skole x 2/3/4. Fylkeskommunal prosjektleder

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn

Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Formål med faget Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hovedprinsippene inntak Vg1 Opplæringslova 3-1

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk (Tidligere tilbød vi også Fransk, men for få elever ønsket det hos oss.) Eller..

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 15.09.2016 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Gutter som rollemodeller i barnehagen Fraværsutvikling Tidsplan Forandring struktur i VGO Studier i utlandet Infomøte for foresatte om VGO 27. oktober

Detaljer

Ytrebygda skole 8. - 10. klassetrinn 2009-2010: 480 elever (fra fire barneskoler) Godt nett for elevoppfølging

Ytrebygda skole 8. - 10. klassetrinn 2009-2010: 480 elever (fra fire barneskoler) Godt nett for elevoppfølging Ytrebygda skole 8. - 10. klassetrinn 2009-2010: 480 elever (fra fire barneskoler) Godt nett for elevoppfølging Elevoppfølging: 2 rådgivere (delt rådgivingstjeneste) 1 inspektør med ansvar for elevsaker

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 9. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 HAUGALANDET Velkommen til faget

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk eller Arbeidslivsfag Hvorfor mere språk? Hvem bør velge Fremmedspråk?

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Bruken av nasjonale prøver en evaluering

Bruken av nasjonale prøver en evaluering Bruken av nasjonale prøver en evaluering av poul skov, oversatt av Tore brøyn En omfattende evaluering av bruken av de nasjonale prøvene i grunnskolen1 viser blant annet at de er blitt mottatt positivt

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 08.09.2016 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Fraværsutvikling Tidsplan for utdanningsvalg. Statistikk for inntak Jobbintervju IKO Jobbskygging 2 + 2 modellen Utplassering i videregående skole Struktur

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 21.09.2017 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Fraværsutvikling Tidsplan for utdanningsvalg. Statistikk for inntak Jobbintervju IKO Jobbskygging 2 + 2 modellen Utplassering i videregående skole Struktur

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer