Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015"

Transkript

1 Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015 Notat ved Sverre Friis-Petersen Tjenesteavdelingen Arbeids- og Velferdsdirektoratet Oktober

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Om spørreundersøkelsen Videreutdanningen i veiledning Bakgrunnsinformasjon og rekruttering Resultatene på to hovedspørsmål Øvrige resultater fra undersøkelsen Opplæringssamlingene Teoriundervisningen på samlingene Ferdighetstrening på samlingene Balansen mellom teoridelen og ferdighetsdelen i fellessamlingene Praksis og øvelse mellom samlingene Forankring i kontoret

3 Sammendrag Våren 2015 deltok 44 studenter ved en pilot på Videreutdanning i veiledning for NAV-ansatte ved Oslo og Akershus og Bergen. Sommeren 2015 gjennomførte Arbeids- og velferdsdirektoratet en spørreundersøkelse til de 44 deltakerne i studiet. I undersøkelsen er det to generelle spørsmål: «I hvilken grad tenker du at du har endret og forbedret måten du arbeider på som gruppeveileder?» «I hvilken grad er opplegget for videreutdanningen med kombinasjon av videreutdanning og praktisk trening på kontoret en egnet modell for kompetanseutvikling i NAV?» Gjennomsnittscoren på spørsmålet om forbedring i arbeidet som gruppeleder er 4,4 og gjennomsnittscoren er 4,7 på spørsmålet om modellens egnethet for NAV. Blant studentene i Oslo er scoren hele 5,3 på spørsmålet om egnethet for NAV, mens den er 4,8 på studentenes egen endring og forbedring. Blant studentene i Bergen er scoren lavere på begge spørsmål, men med noe høyere score på det første spørsmålet, 4,1, enn på det andre, 4,0. Den positive tilbakemeldingen fra studentene i Oslo er gjennomgående for undersøkelsen. Tilbakemeldingene fra studentene i Bergen er ikke like positive. Undersøkelsen gir ikke et klart svar på hvorfor. Det kan skyldes forskjeller mellom de to studiene. Studiet i Oslo hadde for eksempel en samling mer enn studiet i Bergen. Resultatet kan også være påvirket av forskjeller i rekrutteringen til de to studiestedene. Ser en på de ulike delene av studiet, er studentene mest fornøyd med teoriundervisningen og ferdighetstreningen på samlingene. Det er lavere tilfredshet med praksisen og øvelsene mellom samlingene. Studenter fra de større NAV-kontorene er gjennomsnittlig mer fornøyd med studiet enn de fra mindre NAV-kontor. Studenter som deltok sammen med en eller flere fra samme NAVkontor er mer fornøyd enn de som var eneste deltaker fra kontoret. 3

4 1 Innledning 1.1 Om spørreundersøkelsen Første halvår 2015 ble det på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet prøvd ut en Videreutdanning i veiledning for NAV-ansatte ved Bergen og Oslo og Akershus. De 44 studentene i pilot-studiet fikk tilsendt en spørreundersøkelse elektronisk 10. juni av deltakerne svarte på undersøkelsen i perioden 10. juni til 5. august. Dermed ble svarprosenten i overkant av 90. Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge deltakernes erfaringer fra videreutdanningen i veiledning ved Oslo og Akershus og Bergen første halvår Resultatene fra evalueringen vil inngå i vurderingen av undervisningstilbudet. Undersøkelsen er gjennomført av analyseseksjonen i Tjenesteavdelingen ved Sverre Friis-Petersen. Arbeidsgruppa som har ansvaret for utprøvingen av videreutdanningen i veiledning (Per Inge Langeng Kunnskapsstaben, Jørn Hauge - Organisasjonsavdelingen samt Ruth Angeltveit og Terje Lillehaug fra Veiledningsseksjonen i Tjenesteavdelingen) har vært referansegruppe. 2.1 Videreutdanningen i veiledning Våren 2012 vedtok direktørmøtet i direktoratet en egen Policy for Navs samarbeid med universitetene og høgskolene. En del er formaliserte utdanningstilbud til ansatte i Nav som ivaretar kjernekompetansen og er tilpasset kompetansestrukturene i NAV. I oppfølgingen av veiledningsplattformen har det vært behov for å utvikle gruppeveilederrollen. Gruppeveilederne er en nøkkelposisjon for å utvikle veiledningskompetansen i NAV. De skal stå ansvarlige for veiledning av ansatte i grupper og bistå med individuell kollegaveiledning på det enkelte Nav-kontoret. Derfor ble det våren 2015 prøvd ut videreutdanning i veiledning ved Høyskolen i Bergen og Oslo og Akershus. Akershus og Hedmark rekrutterte deltakerne til utdanningen ved Oslo og Akershus, mens Hordaland og Sogn og Fjordane rekruttert deltakere til utdanningen ved Bergen. Fylkene ble valgt ut fordi de hadde gjennomført fase en i veiledningsplattformen. Kort om veiledningsstudiet: Gir 15 studiepoeng per semester/halvår (dette er ca 50% studiebelastning) 3 samlinger på 2 dager Studentene jobbet i full stilling, utenom samlingene og eksamen Det inngikk selvstudier og fjernundervisning. Studiet var praktisk og basert på trening i veiledning i eller i tilknytning NAV-kontoret hvor studenten arbeider Deltakerne skulle ha studiekompetanse, erfaring som veiledere og gjennomført fase en i veiledningsplattformen. Opprinnelig ble det lagt opp til fortrinnsvis to studenter fra hvert kontor eller eventuelt fra samme region i fylket. Dette for å styrke forankringen av læringen i kontoret/regionen. Søknad og senere opptak ved studiet skulle være forankret i ledelsen ved kontoret. Det skulle tilrettelegges for ferdighetstrening ved kontoret underveis i studiet Kunnskapen og kompetansen fra studiet skal brukes på tvers av kommunale og statlige ansvarsområder i NAV-kontoret. 4

5 2 Bakgrunnsinformasjon og rekruttering Da undersøkelsen ble designet, var det enighet om ikke å innhente bakgrunnsinformasjon på om den enkelte deltaker, for eksempel alder, kjønn, utdanningsnivå. Vi har imidlertid noe bakgrunnsinformasjon som kan belyse rekrutteringen til studiet: - Størrelsen på NAV-kontoret studentene arbeider ved - Om studentene var den eneste fra NAV-kontoret på studiet eller om det var flere fra kontoret Tabell 1 nedenfor viser fylkesfordeling av deltakerne og fordelingen av studentene etter hvor mange årsverk det er ved NAV-kontoret på fylkesnivå og totalt. Totalt var det 21 studenter fra Sogn og Fjordane og Hordaland, det vil si de som studerte ved Bergen. Fra Sogn og Fjordane var det bare 7 deltakere. 23 av studentene var fra Hedmark og Akershus og studerte ved Oslo og Akershus. Det er store fylkesvise forskjeller i størrelsen på NAV-kontorene studentene jobber ved. 5 av 7 deltakere fra Sogn og Fjordane er fra NAVkontor med inntil 10 årsverk, mens Akershus ikke har noen deltakere fra de minste kontorene. Ser en på de to studiestedene har Bergen 8 studenter fra de minste kontorene, mens Oslo og Akershus har 4 studenter fra disse kontorene. Disse detaljerte tallene vil ikke bli benyttet i analysen av resultatene fra undersøkelsen. Tabell 1: Studentene fordelt etter antall årsverk ved NAV-kontoret Kolonne1 Sogn og Fjordane Hordaland Hedmark Akershus Total Inntil 10 årsverk årsverk Over 30 årsverk Total Ved studiet i Bergen var det deltakere fra 17 kontor. Alle deltakerne fra Sogn og Fjordane var eneste deltaker fra kontoret, og kun fra 3 kontor i Hordaland var det mer enn 1 deltaker. Dermed var 14 av 21 deltakere i Hordaland den eneste fra NAV-kontoret på studiet. Ved studiet i Oslo var det totalt 23 studenter fordelt på 11 NAV-kontor. 11 var fra kontor i Hedmark og 12 fra Akershus. Her var det bare et kontor i hvert fylke som bare hadde en deltaker. 5

6 Tabell 2: Antall studenter fra NAV-kontorene som har deltakere på studiet Studenter ved høyskolen i Bergen 1 student fra kontoret 2 eller flere fra kontoret Sum Sogn og Fjordane 7 7 Hordaland Sum Studenter ved høyskolen i Oslo/Akershus 1 student fra kontoret 2 eller flere fra kontoret Sum Hedmark Akershus Sum Totalt hele studiet Det ville vært lettere å sammenligne studentenes tilbakemeldinger om studieopplegget, hvis rekrutteringen var likeartet til de to studiestedene. Det samlede bildet er at rekrutteringen var forskjellig: - Større andel av studentene kom fra små kontor ved studiet i Bergen - En langt høyere andel av studentene i Bergen var eneste student fra NAV-kontoret En del av dette kan knyttes til valg av fylker, men også til hvilke kontor i fylkene det er deltakere fra. Men andelen studenter som er eneste deltaker fra kontoret kan ikke bare forklares med hvilke fylker og kontor deltakerne kommer fra. En del av de som er den eneste fra kontoret kommer fra middels store eller store kontor. 3 Resultatene på to hovedspørsmål I undersøkelsen er det en rekke spørsmål om deltakernes vurdering av deler av studiet. I tillegg er det to generelle spørsmål: «I hvilken grad tenker du at du har endret og forbedret måten du arbeider på som gruppeveileder?» «I hvilken grad er opplegget for videreutdanningen med kombinasjon av videreutdanning og praktisk trening på kontoret en egnet modell for kompetanseutvikling i NAV?» De to spørsmålene er ulike, det første går på studentens egen utvikling, mens det andre går på om modellen er egnet for NAV som organisasjon. I tabell 3 ser vi at gjennomsnittscoren på spørsmålet om egen forbedring er 4,4 og gjennomsnittscoren er 4,7 på spørsmålet om modellens egnethet. Sammenlignes svarene for studenter fra de to høyskolene, er scoren langt høyere blant studentene ved Høyskole i Oslo og Akershus enn blant studentene i Bergen. Blant studentene i Oslo er scoren hele 5,3 på spørsmålet om egnethet for NAV, mens den er 4,8 på studentenes egen endring og forbedring. Blant studentene i Bergen er scoren lavere på begge spørsmål, men med noe høyere score på det første spørsmålet, 4,1, enn på det andre, 4,0. 6

7 Fordeles svarene etter årsverk ved NAV-kontorene, er bildet at studenter fra de minste kontorene gir høyere score på egen endring og forbedring enn på modellens egnethet, mens studentene fra de andre kontorene gir høyest score på spørsmålet om modellens egnethet for NAV. På det første spørsmålet er scoren lik for studentene fra de minste og største kontorene. Studenten fra de middels store kontorene har høyest score på begge spørsmålene. Fordeles svarene på om studentene er den eneste fra NAV-kontoret eller ikke, er scoren høyest det første spørsmålet for de som deltok som den eneste fra kontoret. For disse er resultatet på begge spørsmål lavere enn blant studenter som deltok sammen med andre fra kontoret. Resultatet for de som er eneste fra kontoret tilsvarer resultatet blant studenter fra de minste NAV-kontorene. Samlet sett ser vi at studentene i Oslo i langt større grad enn studentene i Bergen opplever egen endring og forbedring og mener opplegget er egnet for NAV. Men utfra undersøkelsen er det vanskelig å vurdere i hvilken grad den store forskjellen i score blant studentene ved de to studiestedene skyldes selve studiet og i hvilken grad den er knyttet til rekrutteringen av studenter. Tilbakemeldingene tyder på at studieopplegget ikke har truffet så godt for en del av studentene fra små kontor. Videre ser det ut til at det er en klar fordel at studentene deltar sammen med andre fra kontoret noe som ofte ikke er mulig for ansatte ved de minste kontorene. I undersøkelsen ble det stilt en del spørsmål om forankring i kontoret. Dette kan også være en faktor som har påvirket studentenes tilfredshet med studieopplegget. Tabell 3: Gjennomsnittscore hovedspørsmål alle studenter, etter studiested, størrelse på NAV-kontoret og om det er en eller flere deltakere fra kontoret I hvilken grad tenker du at du har endret og forbedret måten du arbeider på som gruppeveileder? I hvilken grad er opplegget for videreutdanningen en egnet modell for kompetanseutvikling i NAV? Antall svar (etter rekkefølge på spm) Alle studenter 4,4 4,7 34/39 Score etter studiested Bergen 4,1 4,0 17/19 Oslo/Akershus 4,8 5,3 17/20 Score etter størrelse på NAV-kontoret Under 10 årsverk 4,2 3,8 9/ årsverk 5,0 5,4 10/11 Over 30 årsverk 4,2 4,8 15/16 Score etter antall deltakere fra kontoret En deltaker fra NAV-kontoret 4,1 3,7 12/13 To eller flere deltakere 4,6 5,2 22/26 7

8 4 Øvrige resultater fra undersøkelsen Undersøkelsen er delt i 4, med spørsmål på disse områdene: - Opplæringssamlingene (om teori og ferdighetstreningen) - Praksis og øvelse mellom samlingene - Endring og forbedring av veiledningsferdighetene som et resultat av opplæringen - Forankring i kontoret I presentasjonen av resultatene på de enkelte spørsmålene har vi valgt å ta med gjennomsnittscoren totalt og gjennomsnittscoren for studentene ved de to høyskolene. Som omtalt over er det ulik rekruttering til de to studiestedene, med større innslag ved studiet i Bergen av studenter fra små NAV-kontor og studenter som er den eneste fra NAV-kontoret. 4.1 Opplæringssamlingene Teoriundervisningen på samlingene Figur 1 viser gjennomsnittslig resultat på spørsmålene om teoriundervisningen på samlingene. Snittscoren er høy på disse spørsmålene, og særlig blant studentene ved høyskolen i Oslo/Akershus. Her varierer scoren mellom 5,4 og 5,1. Blant studentene i Bergen er scoren mellom 4,9 og 4,1. Størst er forskjellen mellom studentene ved de to studiestedene på spørsmålet om teorien var relevant og nyttig, 4,1 blant studentene i Bergen og 5,4 blant studentene i Oslo. Tabell 4 viser andelen som har svart eller 6 på disse spørsmålene. En svært høy andel (90 % %) av studentene ved studiet ved høyskolen i Oslo/Akershus har svart 4, 5 eller 6 på disse spørsmålene. Andelen er lavere blant studentene i Bergen (75 % - 90 %). Lavest andel var det på spørsmålet om teorien var relevant og nyttig. 8

9 Figur 1: «I hvilken grad er du uenig eller enig i at teorien som er gjennomgått (forelesninger, drøfting/dialog og lesing av pensum) har:» Gjennomsnittsresultat. Skala der 1 er helt uenig og 6 helt enig. Gitt deg kunnskap om flere metoder du kan bruke Gitt deg ny kunnskap om forhold som påvirker gruppeprosesser Gjort deg bedre i stand til å beskrive og begrunne det du gjør Gjort deg mer bevisst (tenker klarere om det du gjør) Gjort deg tryggere (opplevelse av mestring) 5,2 5,5 4,9 4,9 5,3 4,6 4,8 5,1 5,1 5,5 4,7 4,9 5,3 Total Oslo/Akershus Bergen Vært relevant og nyttig 4,1 4,8 5,4 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Tabell 4: Andelen som svarer eller 6 på spørsmålene om teorien på opplæringssamlignene, etter studiested og totalt. Skala der 1 er helt uenig og 6 helt enig. Bergen Oslo/Akershus Totalt Vært relevant og nyttig 75,0% 95,0% 85,0% Gjort deg tryggere (opplevelse av mestring) 85,0% 90,0% 87,5% Gjort deg mer bevisst (tenker klarere om det du gjør) 90,0% 100,0% 95,0% Gjort deg bedre i stand til å beskrive og begrunne det du gjør 78,9% 95,0% 87,2% Gitt deg ny kunnskap om forhold som påvirker gruppeprosesser 90,0% 95,0% 92,5% Gitt deg kunnskap om flere metoder du kan bruke 85,0% 95,0% 90,0% 9

10 4.1.2 Ferdighetstrening på samlingene På spørsmålene om ferdighetstreningen på samlingene varierer scoren mer enn på spørsmålene om teoridelen av undervisningen. På de fleste spørsmålene er scoren på samme høy nivå som på spørsmålene om teoriundervisningen. På spørsmålet om ferdighetstreningen har «bidratt til at du arbeider bedre med utvikling av dine egne veiledningsferdigheter» er totalscoren helt opp i 5,1. Scoren er 5,5 for studentene i Oslo og 4,7 for studentene i Bergen. Lavest score er det på spørsmålet om treningen bidrar til studentene håndterer uforutsette situasjoner. Scoren er gjennomgående høyere blant studentene i Oslo enn blant studentene i Bergen. Figur 2 «I hvilken grad er du uenig eller enig i at ferdighetstreningen på samlingene har:» Gjennomsnittsresultat. Skala der 1 er helt uenig og 6 helt enig. Har bidratt til et godt læringsutbytte 4,9 5,1 4,6 Bidratt til at du mestrer et større repertoar for å kunne variere gruppeveiledningen 4,9 5,3 Bidratt til at du arbeider bedre med utvikling av dine egne veiledningsferdigheter 4,7 5,1 5,5 Total Bidratt til at du bedre håndterer motstand fra gruppemedlemmer Bidratt til at du skaper større engasjement i veiledningsgruppa Bidratt til at du bedre håndterer uforutsette situasjoner 4,7 5,0 4,4 4,6 4,9 4,2 4,7 4,2 Høyskolen i Oslo/Aker shus Høyskolen i Bergen Styrket dine kommunikasjonsferdigheter 4,2 4,6 5,0 Gjort deg tryggere 4,4 4,9 5,3 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 10

11 4.1.3 Balansen mellom teoridelen og ferdighetsdelen i fellessamlingene Studentene ble også spurt om de var enige eller uenige i at «Det var en god balanse mellom teori og ferdighetstrening i opplæringssamlingene». Scoren er her lavere enn på de øvrige spørsmålene om fellessamlingene. I ettertid ser vi at det kan være vanskelig å forstå hva som menes med «god balanse» i dette spørsmålet og om respondentene mener det er for mye av teoridelen eller fellessamlingene. Figur 3: Enige eller uenige i at «Det var en god balanse mellom teori og ferdighetstrening i opplæringssamlingene». Gjennomsnittsresultat. Scala 1-6 der 1 var helt uenig og 6 helt enig 5,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 4,0 3,6 Bergen Oslo/Akershus Total 11

12 4.2 Praksis og øvelse mellom samlingene De to første spørsmålene om praksis og øvelse mellom samlingene fikk lavest score av spørsmålene om denne delen av studiet. Lavest var gjennomsnittscoren på spørsmålet om «Kursholder ga klare og nyttige oppgaver som jeg skulle gjøre mellom samlingene». Gjennomsnittresultatet var 3,6, hvorav 3,8 blant studentene i Oslo og 3,3 blant studentene i Bergen. Resultatet var tilsvarende lavt på påstanden «Mellom samlingene øvde jeg systematisk på ferdighetene som ble gjennomgått på samlingene». Figur 4 «I hvilken grad er du uenig eller enig i følgende påstander:» Gjennomsnittsresultat. Skala der 1 er helt uenig og 6 helt enig. Mellom samlingene øvde jeg systematisk på ferdighetene som ble gjennomgått på samlingene 3,2 3,7 4,1 Total Kursholder ga klare og nyttige oppgaver som jeg skulle gjøre mellom samlingene? 3,3 3,6 3,8 Oslo/Akershu s Bergen 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Figur 5 nedenfor viser gjennomsnittlig resultatet på en rekke spørsmål om hjemmeoppgavene og den praktiske øvingen mellom samlingene. Her er scoren høyere enn i spørsmålene vist i figur 4. Dette har nok sammenheng at disse spørsmålene går mer på studentenes eget nytte. En rekke av påstandene er de samme som ble stilt om ferdighetstreningen på samlingene. Når påstandene stilles om denne fasen er resultatet dårligere enn på de samme påstandene relatert til ferdighetstreningen på samlingene. Eksempelvis ser vi av figur 5 at snittscoren totalt på «gjort deg tryggere» er 4,3. For ferdighetstreningen på samlingene var tilsvarende score 4,9. 12

13 Figur 5 «I hvilken grad er du enig i at hjemmeoppgavene og den praktiske øvingen foreslått av kursholder mellom samlingene har:» Bidratt til at du mestrer et større repertoar for å kunne variere gruppeveiledningen Bidratt til at du arbeider bedre med utvikling av dine egne veiledningsferdigheter Bidratt til at du bedre håndterer motstand fra gruppemedlemmer Bidratt til at du skaper større engasjement i veiledningsgruppa 4,4 4,8 4,1 4,8 4,2 4,1 3,8 4,3 4,6 3,9 Total Bidratt til at du bedre håndterer uforutsette situasjoner Styrket dine kommunikasjonsferdigheter 4,0 4,3 3,7 4,3 3,8 4,8 Oslo/Akersh us Bergen Gjort deg tryggere 4,3 4,1 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 13

14 4.3 Forankring i kontoret Figur 6 viser gjennomsnittlig resultat på studentenes vurdering av påstander om forankring i NAV-kontoret. Resultatet totalt ligger rundt 4 på de fleste av disse spørsmålene, med klart lavere score blant studentene i Bergen enn blant studentene i Oslo. Scoren på dette området er såpass lav, særlig blant studentene i Bergen, at det framstår som et forbedringsområde ved framtidige gjennomføringer. På en påstand «De praktiske forholdene er godt tilrettelagt for gruppeveiledningen (egnete møterom, skjerming, teknisk utstyr m.v.) er scoren høyere og her er det heller ikke vesentlig forskjell mellom studiestedene. Figur 6: «Når du ser tilbake på hvordan forankringen i kontoret har vært av din deltakelse på opplæringen: Hva er din vurdering av påstandene nedenfor?» De praktiske forholdene er godt tilrettelagt for gruppeveiledningen (egnete møterom, skjerming, teknisk utstyr m.v.) 4,6 4,4 Veilederne i veiledningsgruppen møter opp og er forberedt til veiledningsmøtene 3,2 3,8 4,4 Gruppeveiledningen har høy prioritet ved kontoret 3,7 4,0 4,4 Jeg får anledning til å sette av tid og forberede meg til gruppeveiledningen Ledelsen er tilgjengelig for samtaler om opplæringen og min rolle som gruppeveileder når jeg trenger det Ledelsen har vist interesse ved å stille relevante spørsmål om videreutdanningen 3,9 4,4 3,5 4,1 4,6 3,7 3,9 3,4 Total Oslo/Akersh us Bergen 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 14

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Studiet Ernæring, levevaner og helse. Else Marie Johansen Januar 2010

Studiet Ernæring, levevaner og helse. Else Marie Johansen Januar 2010 Studiet Ernæring, levevaner og helse Else Marie Johansen Januar 2010 Studiet er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med bransjeforeningen Attføringsbedriftene og Høgskolen i Akershus Studiet gir

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Trener 2 Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 6 måneder og har et omfang på 10 studiepoeng på lavere grads nivå Bakgrunn for studiet Treneren har

Detaljer

Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester

Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester 28.11.2007 13:54:50 QuestBack eksport - Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester Nedenfor følger resultatene fra evalueringen av PBL - veilederne på 8. semester

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Hvorfor Læringsnettverk?

Hvorfor Læringsnettverk? Hvorfor Læringsnettverk? Praktiske erfaringer fra SAK-prosjektet PMU 2014 Bjørnar Nyen Kommuneoverlege SAKs læringsnettverk 2012 Del av et utviklingsprosjekt i Legeforeningen med mål å utarbeide og utvikle

Detaljer

Studentevaluering av undervisning

Studentevaluering av undervisning Studentevaluering av undervisning En håndbok til bruk for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Utvalg for utdanningskvalitet Norges musikkhøgskole 2004 Generelt om studentevaluering av undervisning

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på studenter ved UiB Rapport for Karrieresenteret av Turid Vaage ideas2evidence rapport 7/2012 September 2012 Kort om rapporten Denne rapporten bygger på data

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Nord-Trøndelag

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Nord-Trøndelag Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Nord-Trøndelag Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få

Detaljer

Velkommen. til veiledersamling. 20.04.16 Veiledersamling Tidlig inn

Velkommen. til veiledersamling. 20.04.16 Veiledersamling Tidlig inn Velkommen til veiledersamling 20.04.16 Veiledersamling Tidlig inn Hva er Tidlig inn og hvorfor er dere viktige som veiledere i denne satsingen? Opplæring alene fører ikke nødvendigvis til endring av praksis

Detaljer

Evaluering av seminarene i Aorg101 våren 2010

Evaluering av seminarene i Aorg101 våren 2010 Evaluering av seminarene i Aorg101 våren 2010 Denne evalueringen er basert på skjema som ble delt ut på siste samling i seminargruppene på Aorg101 i uke 16. Alt i alt er det 28 studenter av til sammen

Detaljer

Etterutdanningskurs "Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning" høst 2015 - vår 2016

Etterutdanningskurs Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning høst 2015 - vår 2016 Etterutdanningskurs "Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning" høst 2015 - vår 2016 Om kurset Prosjektet "Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning" (MAM) er et treårig prosjekt ved Matematikksenteret med oppstart

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Leveranse- og aktivitetsoversikt for Karrieresenter Telemark i 2014

Leveranse- og aktivitetsoversikt for Karrieresenter Telemark i 2014 Leveranse- og aktivitetsoversikt for Karrieresenter Telemark i 2014 Leveranser til kundegruppe 1 «Voksne over 19 år bosatt i Telemark» Individuelle veiledninger på senteret Karriereveiledninger Vi gjennomførte

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Medarbeidersamling Gausdal Høifjellshotell wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen!

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! Til lokallagsleder Rundskriv L 05-2015 Oslo 12. mars 2015 Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! NKF vil med dette rundskrivet peke på muligheten kollegabasert veiledning kan innebære for kompetanseheving

Detaljer

Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester

Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester Nedenfor følger resultatene fra evalueringen av PBL - veilederne på 8. semester høsten 2007. Evalueringen er basert på en elektronisk spørreundersøkelse som ble

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB 1 of 6 Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB UiB ønsker å kartlegge omfanget av gjennomføring ved institusjonen. Denne spørreundersøkelsen skal hjelpe å finne svar på hva UiB som utdanningsinstitusjon

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Studieplan. 20 studiepoeng

Studieplan. 20 studiepoeng Studieplan Nordnorsk landskap og kulturhistorie i et lokalt perspektiv 20 studiepoeng Et videreutdanningstilbud utviklet av Institutt for arkeologi (IAR) og Institutt for geologi (IG) og Institutt for

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene i Norge? Trond Danielsen og Hilgunn Olsen Oslo, 31.1.2014 1. Innledning I uke 37 2013 gjennomførte

Detaljer

Studiestedenes tematisering av overgrepsproblematikk.

Studiestedenes tematisering av overgrepsproblematikk. Studiestedenes tematisering av overgrepsproblematikk. Av Hans StifossHanssen. Dette er den siste delen av empirien, som handler om hva som gjøres av forskjellige ting for at kirken skal kunne bli et mye

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

SAMLING HOS FYLKESMANNEN 08.01.2016 LÆRINGSSYSTEMET SOM HJELPEMIDDEL FOR ORGANISERING AV SAMARBEID

SAMLING HOS FYLKESMANNEN 08.01.2016 LÆRINGSSYSTEMET SOM HJELPEMIDDEL FOR ORGANISERING AV SAMARBEID SAMLING HOS FYLKESMANNEN 08.01.2016 LÆRINGSSYSTEMET SOM HJELPEMIDDEL FOR ORGANISERING AV SAMARBEID KORT OM PROSJEKTET FYLKESMANNEN SOM PROSJEKTEIER Prøve ut Supported Employment Utvikle et læringssystem

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet Bredere

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Politiet har i den daglige operative tjeneste kontakt med publikum, og skal løse

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Stolte og unike: Velferdsutvikling i kommunal regi. Siri Westgård, KS

Stolte og unike: Velferdsutvikling i kommunal regi. Siri Westgård, KS Stolte og unike: Velferdsutvikling i kommunal regi Siri Westgård, KS 2 Barnehagesektoren har blitt stor 120 100 80 60 40 20 53,9 90,6 92,8 94,4 95,5 96,2 74,7 77,1 69,3 61,8 0 2005 2006 2007 2008 2009

Detaljer

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012 Lokal Brukerundersøkelse Høsten 2012 Publisert fra 23.10.2012 til 28.12.2012 128 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Vestby "NAV-kontor" = "NAV Vestby" Filter på tid: høst 2012 Fra 29.10.2012

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003.

Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003. Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003. I fjor utarbeidet lederen for utvalget en rapport basert på en intervjuundersøkelse i videregående skole og grunnskolens ungdomstrinn med forslag til anbefalinger.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Energiindeksen Samlet for Horten vgs Driver Påstand 2013 2014 2015 Mål Avvik Fokus Ressurser Talent Tilbakemelding Omsorg Utvikling Jeg vet hva som forventes av

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Ikke politisk behandlet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1. Antall elever

Detaljer

Studieplan for sosial integrasjon i skolen 12 studiepoeng

Studieplan for sosial integrasjon i skolen 12 studiepoeng Studieplan for sosial integrasjon i skolen 12 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2007 1 Godkjent avdelingsstyret AHS 07.06.07 2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Vedtatt av avdelingsstyret 2.5.2008 Musikk og drama i barnehagen 2008 1 1. Mål

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Motiverende intervju Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet gjennomføres på deltid over ett semester og er på totalt 10 studiepoeng Innledning Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Studieplan 2007/2008

Studieplan 2007/2008 Veiledning og coaching, trinn II Studieplan 2007/2008 Studieprogramkode VVC2 Innledning Studiet bygger på Veiledning og coaching trinn I, og utvider perspektivet fra individ og gruppe til organisasjon

Detaljer

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning Lokale brukerundersøkelse høsten 2014 fylkessammenligning Hovedspørsmål - Jeg blir møtt med respekt når jeg henvender meg til NAV-kontoret 1 536 3 313 2 766 1 523 1 838 1 759 1 521 864 1 029 3 007 2 935

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Forord. Barnevernarbeiderne står ovenfor krevende og viktige oppgaver. Det har vært spennende å få innblikk i denne veiledningsformen.

Forord. Barnevernarbeiderne står ovenfor krevende og viktige oppgaver. Det har vært spennende å få innblikk i denne veiledningsformen. Forord Denne rapporten presenterer resultatet fra evaluering av Gruppeveiledning i arbeid med barnevernsaker. Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge (BUS N-N) v/ Wenche Figenschow har utviklet modellen

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

BUFDIR BRUKERUNDERSØKELSE 2011

BUFDIR BRUKERUNDERSØKELSE 2011 Tiltaksrapport Antall besvarelser: 11 Svarprosent: 79 BUFDIR BRUKERUNDERSØKELSE 011 INNLEDNING 01 Innhold I denne rapporten finner du resultater fra Bufetats nasjonale brukerundersøkelse blant barn og

Detaljer

Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret?

Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret? Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret? AV: MARTIN HEWITT SAMMENDRAG Våren 2007 ble det gjennomført en brukerundersøkelse rettet mot personbrukere ved de 25 første pilotkontorene i NAV. Resultatene

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Spørsmålsbank for emneevaluering

Spørsmålsbank for emneevaluering Spørsmålsbank for emneevaluering Undervisning enig Læreren evner å gjøre undervisningen 1 2 3 4 5 6 engasjerende. Læreren evner å gjøre vanskelig stoff forståelig Læreren setter teori i kontekst / gjør

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen - NAV (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Teori om kommunikasjon, relasjoner og veiledning knyttes opp mot deltakernes egen

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Første samling for pulje 5 27. og 28. oktober 2014 VELKOMMEN, pulje 5! Mål for samlingen Deltakerne skal få økt forståelse for innhold og føringer

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger

Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger Miljø- og helsedagene 2009, Tønsberg Finn Martinsen, Helsedirektoratet Avdeling miljø og helse Gjennomgang av miljørettet helsevern Mandat

Detaljer

KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS I NAV-KONTOR

KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS I NAV-KONTOR 1 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS I NAV-KONTOR PROSJEKT KLAR KUNNSKAP - LÆRING - ARBEIDSINKLUDERING Fylkesmannen Fylkesmannen i i Østfold i Buskerud NAV Østfold NAV Buskerud NAV Rygge NAV Hurum NAV Moss NAV Røyken

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul 1 godkjent av rektor 25. februar 2016 1. Innledning Veiledning utøves innenfor

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

Informasjon om undersøkelsen

Informasjon om undersøkelsen Informasjon om undersøkelsen Til lærerne Som nevnt så omhandler spørreundersøkelsen ulike deler av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, heretter forkortet til NKVS. Dersom du ønsker spørreskjemaet i utskriftsvennlig

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet?

Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet? NOKUTssynteserogaktueleanalyser Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet? SteinErikLid,juni2014 I ulike sammenhenger dukker det opp offentlige meningsytringer som indikerer

Detaljer

Veilederkorps. tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps. tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Fra Meld. St.31 (2007-2009) Om kvalitet i skolen Departementet vil styrke arbeidet rettet mot skoleeiere og skoler som trenger veiledning for å komme

Detaljer

KURS FOR SPRÅKHJELPERE. Innhold og gjennomføring

KURS FOR SPRÅKHJELPERE. Innhold og gjennomføring KURS FOR SPRÅKHJELPERE Innhold og gjennomføring Organisering Spor 1-deltakernes timeplan Språkhjelperne Organisering Språkhjelperne i aksjon Hvem er språkhjelperne? Viderekomne spor 2-deltakere På nivå

Detaljer

Talentutviklingsprogrammet

Talentutviklingsprogrammet Bærum kommune 2012 2013 Talentutviklingsprogrammet Bakgrunn HP 2010-2013: Lederrekruttering Bakgrunn HP 2010-2013: Likestilling Overordnet mål: Mobilisere og videreutvikle talenter i kommunen med henblikk

Detaljer

Klinisk veiledning også en praktisk ferdighet?

Klinisk veiledning også en praktisk ferdighet? Klinisk veiledning også en praktisk ferdighet? Eva Aigeltinger Grethe Haugan og Anne Lene Sørensen LDH Bakgrunn: LDH startet i 2013 utdanning i klinisk veiledning for praksisveiledere på bachelor-, videreutdannings-

Detaljer

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE Kode: Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 25.06.2010, sak A 23/10 Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Velkommen til oppstart av GNIST 1. Informasjon og tips til deltakerne

Velkommen til oppstart av GNIST 1. Informasjon og tips til deltakerne Velkommen til oppstart av GNIST 1 Informasjon og tips til deltakerne GNIST 1 I samarbeid med NTNU og Metier har Skanska nå utviklet et bredt utdanningstilbud for deg som jobber med prosjekter i Skanska.

Detaljer

1. Bakgrunn og avgrensninger. 2. Oppdraget

1. Bakgrunn og avgrensninger. 2. Oppdraget VEDLEGG 2 KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON 1. Bakgrunn og avgrensninger... 1 2. Oppdraget... 1 3. Skatterett til revisoreksamen, 20 stp... 3 3.1 Kunnskapsmål:... 3 3.2 Holdningsmål:... 3 3.3 Innhold (oppdragsgivers

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Interaksjon i nettgrupper Trygghet til å skrive og samarbeide i diskusjonsfora på nett

Interaksjon i nettgrupper Trygghet til å skrive og samarbeide i diskusjonsfora på nett Interaksjon i nettgrupper Trygghet til å skrive og samarbeide i diskusjonsfora på nett Utfordringer Få studentene til å ta i bruk læringsplattformen og studere fra første dag av studiene Få studentene

Detaljer

Fag: TEGNSPRÅK 1. Studieplanens inndeling: 1. Innledning. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

Fag: TEGNSPRÅK 1. Studieplanens inndeling: 1. Innledning. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: TEGNSPRÅK 1 Kode: TG130 - Deltid Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Nærmiljø og folkehelsearbeid, 15 studiepoeng. Studieåret 2013/14 Samlingsbasert, Alta

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Nærmiljø og folkehelsearbeid, 15 studiepoeng. Studieåret 2013/14 Samlingsbasert, Alta HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Nærmiljø og folkehelsearbeid, 15 studiepoeng Studieåret 2013/14 Samlingsbasert, Alta 1 Nærmiljø og folkehelsearbeid - 15 studiepoeng Søknadsfrist Søknadsfrist er 15. mai,

Detaljer

NASJONALT INSTITUTT FOR KOGNITIV TERAPI. Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv miljøterapi VEILEDERS OPPGAVER

NASJONALT INSTITUTT FOR KOGNITIV TERAPI. Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv miljøterapi VEILEDERS OPPGAVER NASJONALT INSTITUTT FOR KOGNITIV TERAPI Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv miljøterapi VEILEDERS OPPGAVER Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv miljøterapi omfatter 6 samlinger over 3 semestre, til

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system HVA KJENNETEGNER ET HELHETLIG OG GODT SYSTEM FOR STYRKET LEDELSE? Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system Nasjonal erfaringskonferanse om ledelse 2013

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i styret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange områder i politi-

Detaljer