Sluttrapport per for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen"

Transkript

1 Sluttrapport per for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet På nett med grønn innovasjon. Prosjektleder har jobbet med de to prosjektene i til sammen 50 % stilling. Aktivitet i prosjektet 1. Kompetanseheving Det har til sammen blitt invitert til 9 ulike kurs, nettverksmøter og fagtur, totalt drøye 100 skoletimer. Et tiende kurs, Videreutvikling av egen virksomhet, ble planlagt i samarbeid med BSF, men kurset ble etter hvert bestemt utsatt til etter prosjektperiodens slutt. Ett av kursene, Med lokalmat på menyen, ble avlyst grunnet for få påmeldte. Dette kurset er også ønskelig å arrangere på nytt i Sammenstillingen under viser en oversikt over varighet, antall deltakere osv for det enkelte kurs i prosjektperioden. Kurs Antall skoletim er Antall deltakere (grønt reiseliv/ grønn tjenestepr.) Læringsmåter Samarbeidspartner Nettverk og kompetanse- for meg? 4 21(21) Forelesning + diskusjon Akershus Reiselivsr. + Utmarksavd. Synlighet på nett 5 21(21) Forelesning +diskusjon Markedsføring gjennom (11) Forelesning fortelling +gruppearb. Merkevarebygging av (12) Forelesning Hanen egen bedrift +grupparb. Mediearbeid 7 25(7) Forelesning Akershus R.råd Nettverksbygging (4) Forelesning Etablerertjenesten +ind. veiled. Salgskurs (6) Forelesning Akershus R.råd +oppgaver Fagtur 31 13(13) Studietur m/ Foredrag+ diskusjon Lokalmat på menyen 8 Avlyst Forelesning +gruppearb. KA+FMOA Temaene for kursene er valgt ut i fra tilbakemeldinger fra bransjene gjennom en nettbasert spørreundersøkelse, samt tilbakemeldinger og diskusjoner i prosjektets ressursgruppe. Ressursgruppen for prosjektet har lagt føringer for hvordan pilotkurset skulle legges opp: Opplæringen er knyttet til videregående skole, studiepoeng er ikke aktuelt Tilbudet må tilpasses en travel hverdag og tilbyder

2 Bør være et fleksibelt system som kan justeres fra år til år i forhold til målgruppens behov Den enkelte modul bør arrangeres på ulike tider av året fra gang til gang Erfaring tilsier kort varighet, ikke overnatting Ivareta både de som ser dette som en mindre binæring, og de som ønsker større grad av satsing og profesjonalisering. Ikke bruke mye av tiden på å lære IT-system IT kan være en baug for mange Nettverksbygging er en viktig del av kursdeltakelsen Vi erfarte at mange av modulene ville fått for få deltakere til at det var forsvarlig å gjennomføre, hvis vi ikke hadde samarbeidet med andre aktører. På enkelte av kursene ble aktører innenfor lokalmatproduksjon og Inn på tunet invitert. På andre kurs deltok næringsaktører innenfor grønt reiseliv sammen med aktører fra det øvrige reiselivet. Ett kurs ble arrangert for næringsdrivende uansett bransje. Det viste seg at erfaringsutveksling kan være nyttig uansett bransje. Se for øvrig eget punkt om samarbeid (punkt 3). 2. Nettverk I overkant av 100 næringsaktører innenfor grønt reiseliv i Oslo og Akershus får tilsendt nyheter og tilbud om nettverksmøter og kurs, arrangert av prosjektet eller av samarbeidspartnere i regionen. Prosjektet arrangerte nettverksmøte på Teien mat- og gjestegård 20. april med tema Nettverk og kompetanse for meg?, samt et frokostmøte på Gjestestuene Slogum Gård 24. september med tema Synlighet på nett. Pilotkursene har fungert som nettverksaktiviteter, og vi får stadig tilbakemeldinger om at det er viktig å treffes. Flere av kursdeltakerne har presisert at like viktig som det faglige innholdet, er erfaringsutvekslingen og møte med andre næringsdrivende. Prosjektenes ressursgruppe har også vært klar på at fysiske møter er en viktig del av kursdeltakelsen. Det har kommet mange positive tilbakemeldinger på at det igjen er fokus på grønt reiseliv i regionen, og at det finnes et nettverk og tilbud spesielt for det grønne reiselivet. Mange oppfatter det dessverre som vanskelig å få utbytte av medlemskap og samarbeid gjennom destinasjonsselskaper. En oppgave videre, slik vi ser det, vil være å jobbe for at det grønne reiselivet blir mer integrert i det tradisjonelle reiselivet. I denne regionen er det er absolutt rom for mer samarbeid og bedre dialog og forståelse. 3. Samhandling med andre kursaktører Helt fra første stund har prosjektenes ressursgruppe vært klar i sin anbefaling om at utviklingen av et kurstilbud ved Hvam videregående skole, bør være i dialog og samarbeid med øvrige aktører innenfor samme området. Pilotkurset har tilstrebet et samarbeid med andre, samtidig som ønsker og behov som ikke ble dekket gjennom et slikt samarbeid, ble arrangert av prosjektene alene. Kartlegging av målgruppen, målgruppens behov og ønsker

3 I henhold til prosjektplanen skulle det utvikles et kompetansetilbud tilpasset næringsaktørene. Det ble derfor vinter/vår 2009 gjennomført en kartlegging av målgruppen og målgruppens behov på kompetanseområdet. Vi sendte ut en nettbasert spørreundersøkelse, og har fått mange og nyttige tilbakemeldinger på behov og ønsker for innhold, samt praktiske forhold som varighet, tidspunkt, kjøreavstander, nettbasert undervisning m.m. Disse tilbakemeldingene var viktige for det videre arbeidet med utviklingen av kompetansetilbudet. Kartleggingen ble gjennomført i samarbeid med Akershus Reiselivsråd og Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold, som har bidratt med innspill, kontaktlister og utsendelse. Se for øvrig rapport på Det har senere blitt gjennomført en kartlegging innenfor samme målgruppe i Østfold, hvor erfaringer fra gjennomføringen av vår kartlegging har blitt lagt til grunn. Samarbeid om kursgjennomføring Gjennomføringen av nettverksaktiviteter og pilotkursene, har i stor grad vært et samarbeid med andre tilbydere av kompetanseheving til samme målgruppe. Ulike former for samarbeid har vært utprøvd. Ved noen av kursene har oppgaver, tidsbruk og kostnader vært delt helt likt. Andre ganger har prosjektet eller samarbeidspartneren hatt et hovedansvar. Kurs Nettverk og kompetanse- for meg? Synlighet på nett Markedsføring gjennom fortelling Merkevarebygging av egen bedrift Mediearbeid Nettverksbygging Salgskurs Fagtur Lokalmat på menyen Videreutvikling av egen virksomhet Samarbeidspartner Akershus Reiselivsråd og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Hanen Akershus Reiselivsråd Etablerertjenesten på Øvre Romerike Akershus Reiselivsråd Prosjektet alene Kulinarisk akademi og Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bygdefolkets Studieforbund Fordeler med samarbeidet: Uten samarbeid ville vi ikke klart å mobilisere tilstrekkelig antall deltakere Bedre utnyttelse av offentlig støtte til kompetanseheving Mer oversiktlig og samkjørt tilbud for næringsaktørene Samarbeidet med de andre aktørene har fungert stort sett veldig bra, og vi har et godt utgangspunkt for videre samarbeid om kompetansehevingstilbud til grønt reiselivsaktører. Koordineringsmøter - Felles arena for kompetanseheving innen grønt reiseliv I henhold til prosjektplanen er det i arbeidet med å utvikle et kompetansetilbud, lagt vekt på å sikre god kontakt mellom de viktigste aktørene innenfor grønt reiseliv. En kompetansegruppe ble derfor etablert vinteren Formålet med å skape en slik felles arena, er å samkjøre

4 kompetansehevingstilbudet innenfor grønt reiseliv i fylkene våre. Resultatet er mer samarbeid og dialog, bedre utnyttelse av ressursene, og ikke minst bedre oversikt over kurstilbudet for de næringsdrivende. I kompetansegruppen deltar Akershus reiselivsråd, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, Agro Utvikling, Hanen, finansiører og regionråd. Prosjektleder har fungert som koordinator og sekretær for gruppen. Det er også et ønske om en felles kurskalender for grønt reiseliv i regionen, både fra kurstilbyderne og fra målgruppen selv. Utfordringen er å finne en varig og god løsning på hvor koordineringsansvaret med en slik kurskalender skal ligge. Videre ønsker finansiørene at gruppen planlegger kommende kurs ennå bedre sammen i forkant, slik at man ikke bare informerer hverandre, men faktisk fordeler i forkant og samarbeider om aktuelle kurs. 4. Utfordringer videre Vi har ikke lykkes godt nok med å implementere kurstilbudet til næringsdrivende innenfor grønt reiseliv som en del av skolens øvrige tilbud. Imidlertid har skoleledelsen i samme periode vært aktiv for å etablere et kompetansesenter for landbruket, og dette senteret ser nå ut til å bli et permanent tilbud. Skolen planlegger å legge sin aktivitet innenfor etter- og videreutdanning til dette kompetansesenteret, og det synes per i dag mest naturlig å videreføre et nettverks- og kurstilbud innenfor grønt reiseliv ved denne utviklingsavdelingen (kompetansesenteret). Det må imidlertid være en person ved skolens utviklingsavdeling som har ansvar for videreføringen av nettverk, kompetansetilbud og samarbeid med øvrige kompetansetilbydere innenfor grønt reiseliv. For å sikre kompetansetilbudet innenfor grønt reiseliv på sikt, bør temaer og fag innenfor grønt reiseliv blir en del av naturbruksprogrammet ved skolen. Innovasjon Norge pekte i en artikkel i Nationen den 28. august i år på at vi framover må legge større vekt på en utdanning som kombinerer reiseliv og naturforvaltning. For å få til dette er man avhengig av et klart eierskap og forankring hos skoleledelsen og fagansvarlige. Prosjektet har imidlertid bidratt til å tydeliggjøre hva et slikt tilbud bør inneholde, samt gjort viktige erfaringer omkring aktuelle samarbeidspartnere ved et slikt kompetansetilbud. Hvam videregående skole har blant sine satsingsområder for skoleåret , et fokus på utvikling og helhetlig styring innenfor næringsutvikling og grønn tjenesteyting. Her er det rom for å starte en bevisstgjøringsprosess slik at man etter hvert kan velge grønt reiseliv som fordypning innenfor naturbruk. Vi opplever i tillegg at de næringsdrivende selv peker på manglende samarbeid innenfor grønt reiseliv i regionen, men også manglende samarbeid med regionens øvrige reiseliv. Vi ser derfor et behov for at det jobbes videre for et tettere samarbeid rundt utviklingen av bookbare grønne reiselivsprodukter i kombinasjon med øvrige reiselivsopplevelser og -tilbud i regionen. Viktige samarbeidspartnere for å få til dette er bransjeorganisasjonene i regionen, Hanen og Akershus Reiselivsråd (Visit Follo og Visit Romerike). 5. Kommentar regnskap Inntekter til prosjektet i form av egenandeler fra deltakerne på de ulike kompetansehevingstiltakene, kommer ikke fram som en samlet post i regnskapet. Fordi vi har

5 samarbeidet med ulike aktører om gjennomføringen av en del av kursene, har også fakturering av kursdeltakerne ikke alltid vært gjort fra Agro Utvikling. Egenandelene har variert fra kroner 100 på nettverksmøter opptil kroner på fagturen, totalt ca kroner. Se for øvrig vedlagte regnskap.

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Rapport 2/09 www.agroutvikling.no Innhold 1. Om undersøkelsen... side 5 1.1 Bakgrunn... side 5 1.2 Formål side 5 1.3 Avgrensinger og definisjoner.

Detaljer

Sluttrapport Agro Utvikling. 15.juni 2008 31.desember 2010

Sluttrapport Agro Utvikling. 15.juni 2008 31.desember 2010 Sluttrapport Agro Utvikling 15.juni 2008 31.desember 2010 Rapport nr 1/11 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no www.agroutvikling.no Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og målsettinger... 5 2. Oppsummering...

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak...

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 1 Innhold 1. Bakgrunn.3 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 6 3. Innovasjon... 7 3.1 Økt krav til helhetlig

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008)

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) PROSJEKTPLAN GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) 1 Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling

Detaljer

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Arbeid med folkehelseoversikter i fylket Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. OM UNDERSØKELSEN... 4 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling For perioden 01.01.2008-31.12.10 Statusrapport for framdrift,

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

Årsrapport 2008. for. Bangsund 24.02.09. Utviklingsprosjektet Laksefiske i Namsen 2006 +

Årsrapport 2008. for. Bangsund 24.02.09. Utviklingsprosjektet Laksefiske i Namsen 2006 + Årsrapport 2008 for Utviklingsprosjektet Laksefiske i Namsen 2006 + Bangsund 24.02.09 1.0 INNLEDNING Fiske etter atlantisk laks blir av mange sportsfiskere regnet som noe av det gjeveste av alt fiske,

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Alta kommune (2006-2008)

Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Alta kommune (2006-2008) Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Alta kommune (2006-2008) Rapport fra første halvår 1.januar 30. juni 2006 Bakgrunn Prosjekt Grønn omsorg er et samarbeid

Detaljer

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3.

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Prosjektstyring og ressursdisponering... 8 3.1. Prosjektledelse

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus"

Sluttrapport for prosjektet  Bo i Akershus Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus" Denne rapporten omhandler aktiviteter i prosjekt " Bo i Akershus" i perioden 2009 2010. Prosjektet har arbeidet med å bedre boligsituasjonen til domfelte som

Detaljer