Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte:"

Transkript

1 Saknr. 3585/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK FRA 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte: - etablererne gis først tilbud om å delta på et avklaringskurs - de som ønsker å videreutvikle sin forretningsidé får tilbud om modulbasert opplæring - det gis tilbud om personlige veiledningstimer i tillegg til kursmodulene Kommunenes førstelinje innen næringsutvikling koples sterkere inn i oppfølginga av etablererne. Tilbudet kan videreutvikles med ei mentorordning der etablererne får gratis veiledning fra næringslivet. Oppdraget med å gjennomføre etablereropplæringa lyses ut som et 3-årig anbud med mulighet for ett års forlengelse. Trykte vedlegg: - Kapittel 5 Konklusjon og anbefalinger fra Etablereropplæring i Hedmark veien til forretningsplan. NF-notat 1003/2010 Utrykte vedlegg: - Etablereropplæring i Hedmark veien til forretningsplan. NF-notat 1003/2010 Hamar, Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

2 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK FRA 2011 Fylkesrådet ser det som svært viktig at det gis et godt opplæringstilbud til etablererne i Hedmark. Etablerermodellen som har ligget til grunn for tilbudet de siste sju åra viser seg ut fra evalueringene å fungere godt for deltakerne, og de gode erfaringene som er gjort her bør derfor ligge til grunn for ei videreutvikling av tilbudet. Ei slik videreutvikling av tilbudet er forankra i Samarbeidsprogram for Hedmark (13). Fylkesplan for Hedmark legger til grunn følgende mål for etableringer: - Øke antall nyetableringer så vi kommer opp på landsgjennomsnittet - Gi eksisterende og potensielle etablerere bedre kompetanse og nettverk Det er skissert tre mulig måter for viderutviklinga av opplæringstilbudet, men Fylkesrådet vil gå inn for en opplæringsmodell der alle potensielle etablerere får tilbud om et éndags avklaringskurs. Etter avklaringskurset gis det tilbud om modulbasert undervisning innen de viktigste emnene for etablere til de som ønsker å videreutvikle idéen. Det gis også tilbud om inntil fem personlige veiledningstimer. Det forutsettes en stor grad av involvering fra førstelinjetjenesten i kommunene. Tilbudet kan i perioden bygges ut med en mentorordning, der etablererne tilbys gratis veiledning fra næringslivet. Dette ses i sammenheng med kommuneprosjektet for utvikling av førstelinja innen næringsutvikling i kommunene. Måla for etablereropplæringa konkretiseres slik: - flere av etablererne i Hedmark deltar årlig på hele eller deler av kurstilbudet. Tallfesta til ca. 150 etablerere/år* - flere yngre etablerere som deltakere på kursa. Tallfesta til at 25 % av deltakerne skal være under 40 år - gi etablererne et bedre grunnlag for å avgjøre om etableringa bør gjennomføres eller ei. Tallfesting av dette målet er utfordrende, men av de som deltar bør en viss andel skrinlegge planene fordi de har fått bedre grunnlag for å vurdere dem - gi etablererne høgere kompetanse, slik at de nyetablerte bedriftene blir mer solide. Dette kan til dels måles gjennom andelen konkurser blant nyetablerte, men vanskeliggjøres av at en stor andel ikke deltar på kurs. Dette målet blir derfor vanskelig målbart, men er likevel svært viktig * Ved et modulbasert opplegg vil antall kursdeltakere bli mye høgere. Ei anna tallfesting av målet må derfor vurderes ut fra hvordan den praktiske oppbygginga av tilbudet blir Fylkesrådet forutsetter at oppdraget med etablereropplæring lyses ut på anbud med en varighet på tre år, med mulighet for ett års forlengelse. Det settes ingen økonomisk ramme for anbudet nå. I vurderinga av de innkomne anbudene ses det faglige tilbudet som det viktigste, men de økonomiske rammene må også vurderes. Avgjørelsen om hvilket anbud som skal velges tas av Fylkesrådet. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 22/08.

3 S A K S U T R E D N I N G: ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK FRA 2011 Innledning Eksisterende tilbud til etablererne i Hedmark Siden 2004 har det i Hedmark blitt gitt tilbud om kurs til etablererne i alle regioner to ganger i året. Kursa har vært lagt opp med det målet at deltakerne gjennom opplæringa skulle få nok kunnskap om og dermed kunne utarbeide sin egen forretningsplan. Målgruppa for kursa var alle med en forretningsidé, men med fokus på arbeidsplassetablereren, og med ekstra fokus på kvinner og ungdom. Tilbudet har vært gratis, og det er definert som et såkalt lavterskeltilbud. I tillegg til deltakelse på kurskvelder har alle fått tilbud om individuelle gratis veiledningstimer. Etter den første treårsperioden ble opplegget noe endra, da antall kurskvelder ble redusert, og i tillegg ble det forutsatt at kursdeltakerne skulle skaffe seg kunnskap og diskutere problemstillinger på nettstedet Det siste treårsanbudet ble forlenga med ett år for at tilbudet til etablererne skulle bli sett i sammenheng med det pågående prosjektet for førstelinjetjenesten i kommunene. De overordna målsettingene for etablerermodellen har vært: - Å øke antall entreprenører gjennom holdningsskapende og motiverende arbeid - Å øke gjennomføringsevnen for entreprenørene ved tilførsel av kompetanse, nettverk og finansiering Den første treårsperioden gjennomførte snautt 500 personer etablererskolen, mens tallet var vel 300 de neste tre åra (av nesten 400 som starta på kurs). Første halvår 2010 fullførte 57 personer kurset. Ca. 850 personer har ut fra dette fullført etablereropplæringa etter denne etablerermodellen. Bedriftsetablereren BA er i begge periodene tildelt oppdraget med å gjennomføre opplæringa, etter en anbudskonkurranse. Den første anbudsperioden ble det også forsøkt å gi tilbud om oppfølgingskurs til etablererne, men det var svært vanskelig å få nok deltakere på disse kursa. For perioden fra 2007 ble dette derfor tatt ut av anbudet. Det er likevel kjøpt inn økonomikurs i tillegg de siste tre åra. Det viser seg at av om lag 100 personer som får tilbudet, er det som ønsker å delta på disse. Etablerermodellen omfatter også oppbygging av det regionale nettverket av rådgivere innen næringsutvikling i fylket. Disse blir invitert på fagsamlinger to ganger i året, noe som har vært svært positivt for utvikling av nettverket. Mange av disse personene har det siste halvåret deltatt på kompetansekurset som førstelinjeprosjektet har arrangert. Evaluering av tilbudet Fylkesrådet vedtok i sak 130/09 å forlenge den eksisterende etablereropplæringa og anbudet med et år. I vedtaket inngikk også at tilbudet som var gitt de tre siste åra skulle evalueres. Østlandsforskning har tidligere evaluert perioden , og Nordlandsforskning fikk oppdraget med å evaluere perioden

4 Formålet med evalueringa var å finne ut hvordan dagens tilbud fungerer, og hvordan dette kan forbedres. Svarprosenten i spørreundersøkelsen som ble gjort i tilknytning til evalueringa ble litt låg, men Nordlandsforskning mener at utvalget som har svart er tilstrekkelig representativt for de som har deltatt på kursa. De har også gjennomført noen intervjuer, både av deltakere som har gjennomført kurset i perioden, deltakere som gjennomførte kurset i forrige periode, og deltakere som valgte å slutte uten å fullføre kurset. Evalueringa viser at de som deltar på kurset i stor grad vurderer det som nyttig, det gir kunnskap til gjennomføring av etablererprosessen, og det gir dem en personlig trygghet. Kursholderne og opplegget får mye ros. Over 60 % av kursdeltakerne er kvinner, noe som samsvarer med at dette ble definert som ei viktig målgruppe i Det er derimot en underrepresentasjon av yngre etablerere. I denne perioden har kvinnene som deltar høgere utdanningsnivå enn mennene, mens dette var motsatt ved forrige evaluering. For videre konklusjoner fra evalueringsrapporten vises til trykt vedlegg med utdrag fra rapporten fra Nordlandsforskning. Prosess for utvikling av nytt tilbud til etablererne Diskusjonen rundt hvilket tilbud som bør gis til etablererne i framtida har pågått lenge. Spørsmålet ble tatt opp til diskusjon på ei samling for næringsutviklerne høsten 2008, og har siden vært diskutert i flere sammenhenger. Prosjektgruppa for førstelinjeprosjektet er også brukt til å diskutere dette spørsmålet. Innovasjon Norge har deltatt aktivt på flere møter med Enhet for næring og nyskaping, mens Fylkesmannens Landbruksavdeling er representert i prosjektgruppa. Utredning Mål for etablereropplæringa Fylkesplan for Hedmark ( ) beskriver følgende mål for etableringer i Hedmark (noe forkorta): - Øke antall nyetableringer så vi kommer opp på landsgjennomsnittet - Gi eksisterende og potensielle etablerere bedre kompetanse og nettverk Samarbeidsprogrammet for Hedmark ( ) har verdiskaping som ett av fire programområder, der tre av hovedutfordringene knyttes opp mot flere innovasjoner, arbeidsplasser og virksomheter. Et prioritert prosjekt er: - styrking av kompetanse og nettverk for eksisterende og potensielle etablerere som grunnlag for lønnsomme etableringer Og under nye grep er tatt med ny satsing på etablereropplæring. Når en nå vil videreutvikle opplæringstilbudet til etablererne er det viktig å se på de utfordringene Hedmark har, vurdere hvordan dagens tilbud fungerer i forhold til dette, og så finne hvilke løsninger som best kan bidra til å møte våre utfordringer og oppfylle måla for fylket. Måla for sjølve etablereropplæringa må konkretiseres i forhold til de overordna måla i fylkesplanen og Samarbeidsprogrammet. En ønsker gjennom opplæringstilbudet å nå disse måla gjennom å:

5 - styrke personen (etablereren), mobilisere de entreprenørielle ressursene i menneskene som har ideer, gi dem kunnskap om sjølledelse - øke etablerernes kompetanse om: o økonomi o marked o det å drive en bedrift o lage en god forretningsplan - gi et bedre tilbud etter etablering ved å: o styrke muligheten for å delta i nettverk o gi bedre tilbud om oppfølging Måla for etablereropplæringa kan da konkretiseres slik: - flere av etablererne i Hedmark deltar årlig på hele eller deler av kurstilbudet. Tallfesta til ca. 150 etablerere/år* - flere yngre etablerere som deltakere på kursa. Tallfesta til at 25 % av deltakerne skal være under 40 år - gi etablererne et bedre grunnlag for å avgjøre om etableringa bør gjennomføres eller ei. Tallfesting av dette målet er utfordrende, men av de som deltar bør en viss andel skrinlegge planene fordi de har fått bedre grunnlag for å vurdere dem - gi etablererne høgere kompetanse, slik at de nyetablerte bedriftene blir mer solide. Dette kan til dels måles gjennom andelen konkurser blant nyetablerte, men vanskeliggjøres av at en stor andel ikke deltar på kurs. Dette målet blir derfor vanskelig målbart, men er likevel svært viktig * Ved et modulbasert opplegg vil antall kursdeltakere bli mye høgere. Ei anna tallfesting av målet må derfor vurderes ut fra hvordan den praktiske oppbygginga av tilbudet blir Tilbudet har til nå vært definert som et lavterskeltilbud til arbeidsplassetablereren. En ønsker nå å gi tilbud til flere potensielle etablerere, gjennom et mer variert tilbud som er interessant også for de med mer innovative planer, og for de som vil etablere en noe større virksomhet. Kursa skal være åpne for alle som har en forretningsidé de vil utvikle, men det tas forbehold om at deltakerne har norskkunnskaper nok til å kunne følge innholdet. Det kan gis tilpassinger på engelsk, men ut over det forutsettes ansvaret for opplæring å ligge hos NAV. Utviklinga av etablereropplæringa, gjennomføringa av prosjektet retta mot førstelinjetjenesten innen næringsutvikling i kommunene og innovasjonsstrategien vil alle bygge oppunder målet med å øke etablererraten i Hedmark. Mulige modeller for opplæringstilbud til etablererne I valget av modell for opplæringstilbud til etablererne er det diskutert mange løsninger. En har sett på hva som tilbys i andre fylker, vurdert de erfaringene vi har i Hedmark og sett på evalueringene. Tilbuda i andre fylker varierer veldig, og det beskrives ikke her noen eksempler på dette. Ut fra diskusjonene kan det skisseres tre forskjellige muligheter for det videre tilbudet til etablererne: 1. Dagens modell kan videreføres i en periode til. Kurstilbudet bør i så fall justeres noe, ut fra erfaringa med at deltakerne ikke bruker etablerer.no slik som forutsatt, og at denne nettsida i tillegg ikke lenger er offentlig finansiert og gratis

6 2. Hele oppdraget kan legges ut på anbud med bare målbeskrivelse og en maksimal økonomisk ramme for hvor mye det kan koste. Dette er i tråd med hva Nordlandsforskning anbefaler i sin evalueringsrapport

7 3. En ny og justert modell med elementer fra begge de to tidligere skisserte alternativene: a. Avklaringskurs, Skal-skal ikke -kurs Alle etablerere inviteres til et éndags avklaringskurs, kalt Skal skal ikke -kurs. Kurset bør inneholde mye om etablererens personlige forutsetninger for å etablere en bedrift, men også noe om vurderinga av forretningsidéen. Oppland gjennomfører slike kurs, og beskriver følgende: Målet med kurset er at du skal få tilstrekkelig informasjon til å kunne ta stilling til om etablering av egen bedrift er et aktuelt alternativ for deg eller ikke. Slike kurs forutsettes gjennomført i alle fire regioner 1-2 ganger i året b. Modulbasert opplæring For de som har deltatt på Skal skal ikke -kursa gis det tilbud om videre modulbasert opplæring innen forskjellige emner. Hver modul skal ha egne kunnskapsmål, og kan være på 1-2 kvelder. Gjennom dette vil en oppnå: i. Bedre tilpassing i forhold til hva den enkelte etablerer trenger av kompetanse ii. At de som allerede har etablert seg også vil delta på enkelte av modulene iii. Den faglige fordypinga kan bli større innen hvert enkelt emne Modulene må omfatte de forskjellige emnene som anses som viktige for etablererne, slik som i dagens modell. Emnene er da produkt, marked, økonomi, design, selskapsformer m.m. Det må vurderes om noen moduler skal være obligatoriske for å delta på seinere kurs. Dette kan for eksempel være markeds- og økonomimodulene, som er helt grunnleggende for etablererne, men som ofte oppleves som vanskelige, og som enkelte kvier seg for å delta på. En grundigere beskrivelse av moduler og omfang trenger ikke å beskrives fullstendig i konkurransegrunnlaget ved anbudsutlysing, men kan også beskrives av de som leverer inn anbud. Dette vil i så fall delvis komme i møte anbefalinga fra Nordlandsforskning. Det er ikke praktisk gjennomførbart at alle moduler kan arrangeres i alle regioner, slik at dette vil skille seg vesentlig fra dagens tilbud. En kan rekne med at noen moduler kan gjennomføres på flere steder hvert halvår, mens andre, som er av interesse for færre etablerere, kan gjennomføres én gang i året, ett sted i fylket. Det må vurderes hvordan avstandsulempene kan utjamnes uten at det går ut over deltakelsen. c. Veiledningstimer Det forutsettes at de som vinner anbudet gir tilbud om inntil fem individuelle veiledningstimer til de som har gjennomført skal skal ikke -kurs og har avklart at de vil gå videre med idéen. Tilbudet knyttes opp mot deltaking på de obligatoriske kursmodulene. d. Involvering av førstelinjetjenesten I utgangspunktet er det vanskelig å stille direkte krav til kommunene om å ta på seg et større ansvar i forbindelse med etablereropplæringa og oppfølginga, men gjennom førstelinjeprosjektet og kompetansehevingskurset vil nå så godt som alle kommuner ha gode forutsetninger for å ta et slikt ansvar. Dersom en ønsker det, kan det være mulig å inngå konkrete avtaler med enkeltkommunene, der de tar på seg dette ansvaret. Det er mulig å kople dette ansvaret opp mot tildelinga av kommunale næringsfond.

8 I den valgte modellen vil det være en fordel om de førstelinjeansvarlige i kommunene møter på skal skal ikke -kursa for å bli kjent med sine etablerere. I løpet av noen uker etter dette kurset bør de så ta kontakt med deltakerne fra sin kommune og få tilbakemelding om de ønsker å gå videre med sin idé, og veilede dem med tanke på hvilke kursmoduler de bør delta på dersom de vil gå videre. e. Egenandel på noen av kursa Nordlandsforskning anbefaler i sin rapport å innføre egenandeler på opplæringstilbudet. I evalueringsrapporten fra Østlandsforskning er det spurt om betalingsviljen blant deltakerne etter gjennomført kurs. Resultatet var da at litt over halvparten ville deltatt sjøl om det var en egenandel, men at betalingsviljen varierer mellom aldersgrupper og regioner, med minst betalingsvilje i Glåmdalen. Dersom det skal innføres egenandel bør dette ikke knyttes opp mot den første avklaringsdelen, og heller ikke innføres på de modulene som vurderes å være obligatoriske men heller i forhold til mer spesielle tilbud, retta mot de som er kommet litt lengre i etableringsprosessen. f. Mulig tilbud om mentornettverk I forbindelse med førstelinjeprosjektet var prosjektgruppa på studietur til Vestfold og fikk informasjon om Start, som er tilbudet til etablererne der. Dette omfatter et sterkt nettverk blant de næringsansvarlige i fylket. I tillegg er det bygd opp et nettverk av aktører som tilbyr etablererne én gratis veiledningstime innen sitt område. Dette nettverket omfatter banker, revisorer, regnskapsførere, advokater m.m. De som gir slike gratistimer får heller ingen godtgjøring fra prosjektet, bortsett fra deltaking i det faglige nettverket med samlinger og noe faglig oppfølging. Det vurderes om en skal prøve å bygge opp et slikt mentornettverk også i Hedmark. Dette vil da komme i tillegg til tilbudet om kurs som er beskrevet over. g. Markedsføring av tilbudene Fram til nå har fylkeskommunen markedsført etablererkursa, gjennom avisannonser, omtale på egen nettside og utsending av informasjon til kommunene. For å nå de gruppene som i dag ikke er så godt representerte på dagens kurs, kan det være en fordel om den som arrangerer kursa også har ansvaret for markedsføringa. Kursholder må da rette markedsføringa slik at den i større grad når de yngre, og de mannlige etablererne I prosessen som er gjennomført har mange synspunkter kommet fram. Det foreslås nå å gå inn for modell 3, da en vurderer at denne i størst grad vil kunne bidra til å nå de oppsatte måla. Praktisk gjennomføring Oppdraget med å gjennomføre etablereropplæringa legges ut på anbud. Det har hittil vært brukt treårige anbud med mulighet for forlengelse for ett år. Det vurderes at en bør fortsette med dette, da mer kortvarige anbud blir svært arbeidskrevende. Dersom en velger modell 3, vil oppdraget med å arrangere skal - skal ikke -kurs, de enkelte kursmodulene, veiledning av enkeltetablere og markedsføring av tilbudene lyses ut som ett anbud. Mentornettverket holdes utenfor anbudet, men tilbyderne av kurs må være kjent med at det er under vurdering å bygge opp et slikt. I forhold til førstelinjetjenestens deltakelse i tilbudet blir det sendt ut en forespørsel til de som arbeider med dette i kommunene, for å få tilbakemeldinger om en slik deltakelse kan forutsettes. Det må da

9 vurderes om det er nødvendig å inngå avtaler med kommunene. Ansvaret for og kostnadene med nettverket for næringsutvikling forutsettes videreført som i dag, der fylkeskommunen har hovedansvaret, men samarbeider med Innovasjon Norge og delvis Fylkesmannens Landbruksavdeling. Etablereropplæringa koster pr. i dag Hedmark fylkeskommune i underkant av kr 1 million årlig. I tillegg kommer kostnader med annonsering, og samlingene for deltakerne i nettverket for næringsutvikling. Gjennom den foretrukne nye modellen må en rekne med at kostnadene kommer til å øke, uten at en har grunnlag for å anslå til hvor mye. Fylkesrådets drøfting Fylkesrådet ser det som svært viktig at det gis et godt opplæringstilbud til etablererne i Hedmark. Etablerermodellen som har ligget til grunn for tilbudet de siste sju åra viser seg ut fra evalueringene å fungere godt for deltakerne, og de gode erfaringene som er gjort her bør derfor ligge til grunn for ei videreutvikling av tilbudet. Ei slik videreutvikling av tilbudet er forankra i Samarbeidsprogram for Hedmark (13). Hovedmåla med opplæringstilbudet er å få flere og mer solide bedriftsetableringer i fylket, slik Fylkesplan for Hedmark legger til grunn. Fylkesrådet vil gå inn for en opplæringsmodell der alle potensielle etablerere får tilbud om et éndags avklaringskurs, der deltakerne får et godt grunnlag for å avgjøre om de personlig egner seg som etablerere, og om idéen kan la seg gjennomføre. Etter avklaringskurset gis det tilbud om modulbasert undervisning innen de viktigste emnene for etablere til de som ønsker å videreutvikle idéen. Noen av modulene kan gjøres obligatoriske for å sikre at alle deltar på viktige emner som økonomi og marked. Det åpnes for innføring av en egenandel på noen av kursene. Etablererne som har vært gjennom avklaringskurs og går videre med mer opplæring gis tilbud om inntil fem personlige veiledningstimer. Det forutsettes en stor grad av involvering fra førstelinjetjenesten i kommunene. Tilbudet kan i perioden bygges ut med en mentorordning, der etablererne tilbys gratis veiledning fra næringslivet. Dette ses i sammenheng med kommuneprosjektet for utvikling av førstelinja innen næringsutvikling i kommunene. Gjennom ei slik organisering av tilbudet vil Fylkesrådet oppnå at tilbudet om opplæring når ut til ei større gruppe av etablererne enn tidligere, og at tilbudet spisses, slik at etablererne kan skaffe seg grundigere opplæring innen de emnene der de trenger kompetansen mest. Fylkesrådet forutsetter at oppdraget med etablereropplæring lyses ut på anbud. Dette skal i utgangspunktet ha en varighet på tre år, med mulighet for ett års forlengelse. Det settes ingen økonomisk ramme for anbudet nå. I vurderinga av de innkomne anbudene ses det faglige tilbudet som det viktigste, men de økonomiske rammene må også vurderes. Avgjørelsen om hvilket anbud som skal velges tas av Fylkesrådet. Fylkesrådet forutsetter også at tilbudet til etablererne ses i sammenheng med kommuneprosjektet retta mot førstelinja innen næringsutvikling og den vedtatte innovasjonsstrategien, slik at disse tre satsingene samla sett vil bety en økt innsats mot Fylkesplanens målsettinger.

10

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13), kap. 5.1 Verdiskaping.

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13), kap. 5.1 Verdiskaping. Saknr. 12/1546-26 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark (13), kap. 6.1 Verdiskaping.

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark (13), kap. 6.1 Verdiskaping. Saknr. 11/3979-1 Ark.nr. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad FINANSIERING AV ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

VALG AV LEVERANDØR FOR ETABLEREROPPLÆRINGA I HEDMARK FRA 2011

VALG AV LEVERANDØR FOR ETABLEREROPPLÆRINGA I HEDMARK FRA 2011 Saknr. 10/3585-12 Ark.nr. 430 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad VALG AV LEVERANDØR FOR ETABLEREROPPLÆRINGA I HEDMARK FRA 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet tildeler med dette Stiftelsen

Detaljer

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Saknr. 15/1634-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «HKP Startup» er forenlig

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark 2018-?

Etablereropplæring i Hedmark 2018-? Etablereropplæring i Hedmark 2018-? Nettverkssamling på Høsbjør våren 2017 Turid Lie og Torunn H. Kornstad, Enhet for Næring og nyskaping. Prosess for nytt oppdrag Diskusjon på nettverkssamlinga om eventuelle

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter"

Søknad om støtte til forstudie: Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter Saknr. 14/8905-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forstudien Arbeidsliv og

Detaljer

TILSKUDD TIL "SKAPENDE UNGDOMSMESSE 2012", FJELLREGIONEN

TILSKUDD TIL SKAPENDE UNGDOMSMESSE 2012, FJELLREGIONEN Saknr. 10/7162-11 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad TILSKUDD TIL "SKAPENDE UNGDOMSMESSE 2012", FJELLREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR

KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR Saknr. 7789/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Turid Lie KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner

Detaljer

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Evalueringsrapport 1.0 Bakgrunn Prosjekt Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser er et samarbeid mellom Regnskapskontor, Skogkurs, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Midtre

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark 2018-?

Etablereropplæring i Hedmark 2018-? Etablereropplæring i Hedmark 2018-? Nettverkssamling på Røros høsten 2016 Turid Lie og Torunn H. Kornstad, Enhet for Næring og nyskaping. Innhold i dagens modell Forfase, arrangement for mulige etablerere

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

NY AVTALE MELLOM HEDMARK FYLKESBIBLIOTEK OG HAMAR BIBLIOTEK. Fylkesrådet godkjenner avtalen mellom Hedmark fylkesbibliotek og Hamar bibliotek

NY AVTALE MELLOM HEDMARK FYLKESBIBLIOTEK OG HAMAR BIBLIOTEK. Fylkesrådet godkjenner avtalen mellom Hedmark fylkesbibliotek og Hamar bibliotek Saknr. 09/5957-3 Ark.nr. C60 &10 Saksbehandler: Linda Stewart Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet godkjenner avtalen mellom Hedmark fylkesbibliotek og Hamar bibliotek Trykte vedlegg: - Ny

Detaljer

STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER I NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI VED HØGSKOLEN I HEDMARK - SØKNAD OM STØTTE

STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER I NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI VED HØGSKOLEN I HEDMARK - SØKNAD OM STØTTE Saknr. 3564/09 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER I NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI VED HØGSKOLEN I HEDMARK - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Saknr. 08/5523-40. Ark.nr. 243 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim FELLES NÆRINGSSERVICE I FJELLREGIONEN 2011

Saknr. 08/5523-40. Ark.nr. 243 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim FELLES NÆRINGSSERVICE I FJELLREGIONEN 2011 Saknr. 08/5523-40 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Felles næringsservice

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

RULLERING AV SAMARBEIDSPROGRAM FOR HEDMARK 2010-11(13)

RULLERING AV SAMARBEIDSPROGRAM FOR HEDMARK 2010-11(13) Saknr. 10/2821-4 Ark.nr. 026 Saksbehandler: Janne Vikerødegården Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget slutter

Detaljer

Erfaringer fra revidert modell for etablereropplæringa så langt

Erfaringer fra revidert modell for etablereropplæringa så langt Erfaringer fra revidert modell for etablereropplæringa så langt Nettverkssamling for næringsapparatet, 26.03.14 Torunn H. Kornstad, Enhet for Næring og nyskaping. Diskusjonstema i dag Markedsføring/informasjon

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark fra 2014

Etablereropplæring i Hedmark fra 2014 Etablereropplæring i Hedmark fra 2014 Nettverkssamling for næringsapparatet, 28.11.13 Torunn H. Kornstad, Enhet for Næring og nyskaping. Detaljert program etablereropplæring 08.30 Presentasjon av den reviderte

Detaljer

Saknr. 4139/08. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim BEDRIFTSSTIPENDIATORDNING - HEDMARK 2008-2009

Saknr. 4139/08. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim BEDRIFTSSTIPENDIATORDNING - HEDMARK 2008-2009 Saknr. 4139/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at Bedriftsstipendiatordningen

Detaljer

Nettverkssamling våren 2016

Nettverkssamling våren 2016 Etablere i Hedmark Nettverkssamling våren 2016 Etablereropplæringen i Hedmark Agenda Om tilbudet Evaluering fra høsten 2015 Evalueringen i høst er gjennomført i samarbeid med Hedmark Revisjon IKS Status

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 6549/09 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å ikke gi økonomisk støtte til Fjelltrainee på nåværende

Detaljer

Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark 2015

Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark 2015 Saknr. 15/240-1 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avsetter kr 2.100.000 fra de regionale utviklingsmidlene til finansiering

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN - VIDEREDELEGERING TIL FYLKESDIREKTØREN

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN - VIDEREDELEGERING TIL FYLKESDIREKTØREN Saknr. 10/3791-6 Ark.nr. 250 &00 Saksbehandler: Steinar Holen Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar delegerte fullmakter innen finansforvaltningen til fylkesdirektøren slik det fremkommer

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 2505/09 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie STIFTELSEN BIOINN - SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner

Detaljer

Saknr. 12/191-7. Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie

Saknr. 12/191-7. Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Saknr. 12/191-7 Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at eventuelle overskridelser i forbindelse

Detaljer

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Saknr. 13/9224-2 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vil støtte Fagskolen Innlandets forprosjekt med kr.100

Detaljer

Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison

Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison HER Stine og Hege var trøtte av å gå i det samme som alle andre. Løsningen ble å starte egen butikk: Cosmo Clothing. Gode råd og kurs fra Skape

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

TILSKUDD - HEDMARK LANDBRUKSRÅDGIVING - ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV BØNDER

TILSKUDD - HEDMARK LANDBRUKSRÅDGIVING - ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV BØNDER Saknr. 2872/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal TILSKUDD - HEDMARK LANDBRUKSRÅDGIVING - ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV BØNDER Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Hedmark Landbruksrådgiving,

Detaljer

Saknr. 4612/09. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2009 - SØKNAD OM TILSKUDD. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 4612/09. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2009 - SØKNAD OM TILSKUDD. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 4612/09 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner ikke å kunne støtte Fehnsymposiet 2009. Den

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Torunn H. Kornstad. Revisjon av etablereropplæringa i Hedmark. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 13/ Saksbehandler: Torunn H. Kornstad. Revisjon av etablereropplæringa i Hedmark. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 13/7125-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Revisjon av etablereropplæringa i Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: Det gjennomføres en anbudsprosess der oppdraget omfatter et faseinndelt

Detaljer

Næringsfaglig samling

Næringsfaglig samling Næringsfaglig samling 7.04.2008 Etablerersatsingens mål og strategier Innovasjon Norge skal bidra til at Norge innen 200 skal bli landet der etablerere lykkes kommersielt, nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Saknr. 15/4818-3 Saksbehandler: Øystein Sjølie Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR

SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR Saknr. 08/3888-37 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon. Etablerertjenesten i Asker og Bærum

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon. Etablerertjenesten i Asker og Bærum Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Etablerertjenesten i Asker og Bærum Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BESKRIVELSE... 3 MINSTEKRAV TIL YTELSEN... 4 INNLEDNING Kommunene Asker og Bærum har driftet Etablerertjenesten

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5686/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2008 - SØKNAD OM TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Finansering av etablereropplæringen i Hedmark 2016

Finansering av etablereropplæringen i Hedmark 2016 Saknr. 16/424-2 Saksbehandler: Turid Lie Finansering av etablereropplæringen i Hedmark 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avsetter kr. 2.300.000 til finansiering av etablereropplæringa i Hedmark

Detaljer

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Saknr. 14/5485-2 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner tilbudet om voksenagronomkurs å være et viktig tiltak

Detaljer

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE"

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET EN HELHETLIG FØRSTELINJE Saknr. 11/2907-2 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Saknr. 12/1385-5. Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen. Grønn Varme i landbruket - 2011/2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/1385-5. Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen. Grønn Varme i landbruket - 2011/2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/1385-5 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Grønn Varme i landbruket - 2011/2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/09 09/1848 JOBBSKAPINGSKURS - EGENANDEL FOR KOMMUNENS DELTAKERE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/09 09/1848 JOBBSKAPINGSKURS - EGENANDEL FOR KOMMUNENS DELTAKERE Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2009 Klokkeslett: E,. formannskape MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 4195/09 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/2010 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. OPPDRAG: Etablereropplæring i Oppland. ANSKAFFELSESPROSEDYRE: Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG. OPPDRAG: Etablereropplæring i Oppland. ANSKAFFELSESPROSEDYRE: Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG OPPDRAG: Etablereropplæring i Oppland ANSKAFFELSESPROSEDYRE: Åpen anbudskonkurranse FRIST FOR LEVERING AV TILBUD: Fredag 07. oktober 2005 kl. 12.00 Referanse til kunngjøring i Norsk

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009

SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009 Saknr. 2061/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

(2) Av både kunngjøringen og konkurransegrunnlaget fremgikk det at kursperioden var 09.02.2004-14.05.2004.

(2) Av både kunngjøringen og konkurransegrunnlaget fremgikk det at kursperioden var 09.02.2004-14.05.2004. Klagenemnda kom til at en frist på én dag til å fremsette nye opplysninger under forhandlingene var for kort, og dermed i strid med kravet til god forretningsskikk. Klagenemndas avgjørelse 23. mai 2005

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2008 - KAP 1795 POST 60 TILSKUDD TIL KOMMUNER SOM BERØRES AV MODERNISERING AV FORSVARET PERIODEN 2005-2008 FORDELING AV MIDLER 2008

STATSBUDSJETTET 2008 - KAP 1795 POST 60 TILSKUDD TIL KOMMUNER SOM BERØRES AV MODERNISERING AV FORSVARET PERIODEN 2005-2008 FORDELING AV MIDLER 2008 Saknr. 2127/08 Ark.nr. 233 X1. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg STATSBUDSJETTET 2008 - KAP 1795 POST 60 TILSKUDD TIL KOMMUNER SOM BERØRES AV MODERNISERING AV FORSVARET PERIODEN 2005-2008 FORDELING AV MIDLER

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 2 Prosjektnavn: SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2015-2025 Prosjektets formål

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk

Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk Saknr. 12/2415-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 5047/08 Løpenr.13917/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND 2008-2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Fylkesrådet vil ikke bruke forkjøpsretten ved salget av 1263 aksjer fra Erik Dobloug Invest AS til NAF.

Fylkesrådet vil ikke bruke forkjøpsretten ved salget av 1263 aksjer fra Erik Dobloug Invest AS til NAF. Saknr. 4831/08 Ark.nr. HDOK NORSK TRAFIKKSENTER AS. Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vil ikke bruke forkjøpsretten

Detaljer

Trykte vedlegg: Retningslinjer for tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, utarbeidet av Helsedirektoratet. Hamar, 09.11.

Trykte vedlegg: Retningslinjer for tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, utarbeidet av Helsedirektoratet. Hamar, 09.11. Saknr. 10/3374-4 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen FORVALTNING AV FAGSKOLER Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet delegerer forvaltningen av statlige tilskudd til fagskoleutdanninger

Detaljer

etablerer.no Veien til egen bedrift

etablerer.no Veien til egen bedrift Veien til egen bedrift Velkommen til skolen Tenk deg en skolebygning. Det er. I denne skolebygningen er det flere rom. Ett av klasserommene tilhører e 2 -skolen. Har du en PC med internettilkobling kan

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009 Saknr. 2040/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Claes Næsheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2009 for Tannhelsetjenesten

Detaljer

Innovasjonsreiser i Solør - Solør Næringshage

Innovasjonsreiser i Solør - Solør Næringshage Saknr. 14/4944-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Innovasjonsreiser i Solør - Solør Næringshage Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Innovasjonsreiser i Solør er forenlig med gjeldende

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5668/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie FEMALE FUTURE - SØKNAD OM STØTTE 2008/2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

1. Hvilken virksomhet jobber du i?

1. Hvilken virksomhet jobber du i? 1. Hvilken virksomhet jobber du i? 10 9 1 2 Den norske kirke 3 Eigersund kommune 8 7 6 4 1 2 3 1 1 2 3 Denne undersøkelsen 91 100% Den Norske Kirke 26 28,6% Eigersund kommune 43 47,3% 22 24,2% 1 2. Hvor

Detaljer

Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark 2014

Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark 2014 Saknr. 13/12803-6 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avsetter kr 2.000.000 til finansiering av etablereropplæring i

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av?

Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av? Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av? Har du fagkompetanse, men mangler kompetanse på forretningsdrift? Ønsker du å utvikle hobbyen

Detaljer

TV-SERIE OM VINJE OG FERDAMINNE - SØKNAD OM STØTTE

TV-SERIE OM VINJE OG FERDAMINNE - SØKNAD OM STØTTE Saknr. 398/10 Ark.nr. 223 C5. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner ikke å kunne støtte tv-serien om Vinje og ferdaminne. Hedmark fylkeskommune må nøye vurdere

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Saknr. 14/10527-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at arbeid

Detaljer

Konto Kjøp av aksjer og andeler styrkes med kr 720.000 gjennom en tilsvarende overføring fra Ubundet kapitalfond.

Konto Kjøp av aksjer og andeler styrkes med kr 720.000 gjennom en tilsvarende overføring fra Ubundet kapitalfond. Saknr. 4838/08 Ark.nr. HDOK INOVATION STUDIOS NORWAY AS. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja For å kunne foreta en styrt

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 271/15 15/8765 Høring om endring

Detaljer

Søknad om finansiering av prosjektet " Velkommen til fjellregionen - omdømme og markedsføring"

Søknad om finansiering av prosjektet  Velkommen til fjellregionen - omdømme og markedsføring Saknr. 13/457-6 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om finansiering av prosjektet " Velkommen til fjellregionen - omdømme og markedsføring" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Saknr. 10/4318-5 Ark.nr. N40 &13 Saksbehandler: Per Olav Bakken ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Fylkesrådets

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/347-2 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Turid Lie GLOBAL FUTURE KULL II SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM UTVIKLINGSTØTTE 2008

MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM UTVIKLINGSTØTTE 2008 Saknr. 3941/08 Løpenr.10737/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Magnor Næringshage

Detaljer

FINANSIERING VIDEREFØRING GRØNN VARME REF:07/1002

FINANSIERING VIDEREFØRING GRØNN VARME REF:07/1002 Saknr. 08/2066-27 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen FINANSIERING VIDEREFØRING GRØNN VARME 2011-2012 REF:07/1002 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: SRY-møte 4-2010. Oppfølging av oppdragsbrev om fag- og timefordeling i yrkesfagene

Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: SRY-møte 4-2010. Oppfølging av oppdragsbrev om fag- og timefordeling i yrkesfagene VEDLEGG 1 Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: SRY-møte 4-2010 Dato: 09.12.2010 Sted: Oslo SRY-sak 20-05-2010 Dokument Innstilling:

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1921-3 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim INNLANDSSKJÆRGÅRDEN - SØKNAD OM MIDLER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD Saknr. 10/4711-16 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN - SØKAND OM STØTTE TIL DEL 2, 2011

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN - SØKAND OM STØTTE TIL DEL 2, 2011 Saknr. 09/4195-18 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN - SØKAND OM STØTTE TIL DEL 2, 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Saknr. 12/3637-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Årsmelding. Hallingdal Etablerersenter

Årsmelding. Hallingdal Etablerersenter Årsmelding 2015 1. Organisasjon. I Hallingdal er det en markert kultur for å etablere egen bedrift og regionen har vært på landstoppen over nyetableringer flere år på rad målt i forhold til folketallet

Detaljer

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL REIS OG RYK HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 3550/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 207.05/NSS 24. februar 2011

Deres ref: Vår ref: 207.05/NSS 24. februar 2011 Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0032 Oslo Deres ref: Vår ref: 207.05/NSS 24. februar 2011 Høring vedrørende evaluering av Innovasjon Norge Vi viser til Nærings- og handelsdepartementets

Detaljer

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2014 68210/2014 2010/6519 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/219 Formannskapet 19.11.2014 Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Detaljer

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel:

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/1776-2 Arkivnr.: N00 Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Vedlagt forslag til høringsuttalelse vedtas.

Detaljer

ORGANISERING AV KJØREKONTORET INNLANDET AS - FORHOLDET TIL HEDMARK TRAFIKK FKF. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

ORGANISERING AV KJØREKONTORET INNLANDET AS - FORHOLDET TIL HEDMARK TRAFIKK FKF. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 08/4809-10 Ark.nr. HDOK KJØREKONTORET INNLANDET AS Saksbehandler: Per Olav Bakken ORGANISERING AV KJØREKONTORET INNLANDET AS - FORHOLDET TIL HEDMARK TRAFIKK FKF Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

ØKT KVINNEANDEL I INNLANDETS STYRER - SØKNAD OM STØTTE. Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Hamar,

ØKT KVINNEANDEL I INNLANDETS STYRER - SØKNAD OM STØTTE. Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Hamar, Saknr. 5827/08 Løpenr.17109/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Økt kvinneandel i

Detaljer