Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter"

Transkript

1 Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter 1

2 Forord I tildelingsbrevet for 2008 ga Kunnskapsdepartementet Vox oppgaver i tilknytning til kommunenes opplæringstilbud til voksne. Blant annet heter det: Vox skal utarbeide en oversikt over offentlige tilbydere av grunnopplæring for voksne, samt oversikt over tilbudene (kap. 256, virksomhetsmål 4, styringsparameter 1) og Vox skal ha oversikt over antall kommuner og fylkeskommuner som har gitt tilbud om rettighetsbasert opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne (kap 256, virksomhetsmål 6, styringsparameter 2). Som et ledd i arbeidet sendte Vox høsten 2008 ut en spørreundersøkelse til alle landets kommuner. For å få svarprosenten så høy som mulig, fulgte vi opp utsendelsen på e-post og telefon. Dette tok mer tid en forutsett slik at datainnhentingen først kunne avsluttes i januar Vi takker våre kontaktpersoner i kommunene som svarte på spørreundersøkelsen. Lene Guthu har gjennomført undersøkelsen og skrevet rapporten. Oslo 12. mai 2009 Jan Ellertsen direktør Opplæring for voksne 2

3 Innhold 1 Innledning Metode og utvalg Tilbud om ordinær grunnskoleopplæring for voksne Organisering og samarbeid Tilbydere av ordinær grunnskoleopplæring for voksne Kommuner uten tilbud om ordinær grunnskoleopplæring Tilsyn Kartleggings- og informasjonsarbeid Tilbud om opplæring i grunnleggende ferdigheter Avsluttende bemerkninger Kilder Opplæring for voksne 3

4 1 Innledning I 2002 fikk alle voksne med behov lovfestet rett til opplæring på grunnskolenivå. Retten gjelder uavhengig av tidligere fullført grunnskoleutdanning, og omfatter alle de fagene som voksne trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring (jf. opplæringsloven 4a-1). Det tilbys opplæring i norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og KRL. Det er kommunene som er ansvarlige for opplæringen, og tilbudet skal tilrettelegges den enkelte voksens livssituasjon og behov. Hvert år rapporterer kommunene hvor mange deltakere som er i opplæring. Dette gjøres i Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI), hvor kommunene en gang i året melder inn antall deltakere som er i opplæring. I 2008 deltok totalt 4128 voksne i ordinær grunnskoleopplæring, Seks av ti deltakere var kvinner. Antall deltakere har holdt seg relativt stabilt siden ordningen ble innført, mens andelen minoritetsspråklige deltakere har økt fra 58 prosent i til 70 prosent i Ut over tallene fra GSI vet vi svært lite om voksnes deltakelse i grunnskoleopplæring. En av utfordringene er at det ikke rapporteres tall på individnivå fra kommunene. Vi vet dermed svært lite om hvem som deltar, hvor lang tid deltakerne er i opplæring, hvilke og hvor mange fag det gis opplæring i og ikke minst hvordan selve opplæringen gjennomføres. For å få svar på en del av disse spørsmålene gjennomførte Vox en undersøkelse om hvordan kommunene håndterer voksnes rett til grunnskoleopplæring (Haugerud og Røstad 2005). I denne undersøkelsen ble det innhentet informasjon fra 112 kommuner. Våren 2008 gjennomførte Vox en kvalitativ studie av 12 kommuner i Vestfold om kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring for voksne og om opplæring i grunnleggende ferdigheter (Haugøy og Ramstad 2008). Vox har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utarbeide en oversikt over tilbydere av grunnskoleopplæring og opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne. Som et ledd i dette oppdraget har Vox gjennomført en undersøkelse i samtlige kommuner i Norge om ordinær grunnskoleopplæring for voksne. Undersøkelsen hadde som mål å kartlegge hvilke kommuner som har et opplæringstilbud til voksne og blant disse kommunene avdekke omfanget og organiseringen av interkommunalt samarbeid, hvilke opplæringstilbydere kommunene benytter, organiseringen av selve opplæringen og hvordan kommunene informerer innbyggerne om et slikt tilbud. Undersøkelsen gir også svar på hvor mange av landets kommuner som har tilbud om opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne. I undersøkelsen er opplæring i grunnleggende ferdigheter definert som kurs i grunnleggende lesing og skriving, regning og ikt, uavhengig av opplæring i de ulike fagene i grunnskoleopplæringen. 1.1 Metode og utvalg I 2007 bygde Vox opp en kontaktbase, Vox-monitor, med navn og e-postadresse til kontaktpersoner i hver kommune, blant annet innenfor feltet grunnskoleopplæring for voksne. Kontaktpersonen skulle på vegne av kommunen kunne svare på spørsmål om kommunens rutiner og håndtering av grunnskoleopplæring for voksne. Hensikten med å lage en slik kontaktbase er å henvende seg direkte til en person med kjennskap til feltet. Dette vil gjøre datainnsamlingen mer effektiv, og Vox vil i større grad ha kontroll på at henvendelsene når fram. En e-post med informasjon om undersøkelsen, samt en bekreftelse på at vedkommende var registrert som kontaktperson i sin kommune, ble sendt ut til hver kommune. Vedlagt lå en lenke til et elektronisk Opplæring for voksne 4

5 spørreskjema. Kommunene som ikke svarte ble kontaktet per telefon. Avslutningsvis gjensto 35 kommuner hvor vi ikke fikk tak i rette vedkommende verken på e-post eller telefon. Når det gjelder disse kommunene, har Vox innhentet informasjon fra GSI og svart på deres vegne. Hvis kommunene ikke har hatt deltakere siden retten ble innført i 2002, er de definert som kommuner uten opplæringstilbud til voksne. Data fra samtlige 430 kommuner er inkludert i analysen. Datainnhentingen ble avsluttet i januar Opplæring for voksne 5

6 2 Tilbud om ordinær grunnskoleopplæring for voksne I alt 261 av Norges 430 kommuner oppgir at de har et tilbud til voksne om ordinær grunnskoleopplæring ( 4a-1). Dette inkluderer kommuner som deltar i interkommunalt samarbeid ved at de overfører deltakere til andre kommuner som gjennomfører selve opplæringen. 186 av kommune hadde voksne i opplæring i skoleåret , mens 75 kommuner oppgir at de har et tilbud, men at de ikke hadde voksne i opplæring dette året. Noen flere kommuner, totalt 296, oppgir at de har tilbud om spesialundervisning på grunnskolenivå for voksne ( 4a-2). Dette er et tilbud i tillegg til den ordinære grunnskoleopplæringen som rettes mot voksne som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av et ordinært opplæringstilbud. Kommunenes tilbud om spesialundervisning behandles ikke i denne rapporten. 2.1 Organisering og samarbeid Siden retten til grunnskoleopplæring for voksne ble innført, har relativt få voksne benyttet seg av den. I skoleåret ble det innrapportert totalt 4128 voksne deltakere fra kommunene 1. Det vil si at det er forholdsvis få deltakere per kommune. Svært mange kommuner har derfor samarbeidet om å tilby de voksne denne opplæringen. Gjennom deltakelse i et interkommunalt samarbeid kan kommunen enten kjøpe opplæringsplass for sine innbyggere i en nabokommune, eller på bestilling motta voksne som er folkeregistrert i annen kommune. I 2007 deltok over halvpartene av kommunene som hadde et opplæringstilbud til voksne, i et interkommunalt samarbeid. Totalt gjaldt dette 146 kommuner. 1 (Kilde:GSI) Opplæring for voksne 6

7 Figur 1: Organisering av interkommunalt samarbeid. Prosent (N=146) % 36 % % All opplæring finner sted i andre kommuner Mottar deltakere fra andre kommuner Opplæringen organiseres både i egen kommune og i samarbeid med andre kommuner Fire av ti kommuner som deltar i interkommunale samarbeid overfører deltakere til andre kommuner som gjennomfører selve opplæringen, mens en noe lavere andel mottar deltakere fra andre kommuner. Det er også enkelte kommuner (23 prosent) som både overfører og mottar deltakere, alt etter behov og etterspørsel. 2.2 Tilbydere av ordinær grunnskoleopplæring for voksne For å vite mer om organiseringen av opplæringen har vi innhentet informasjon fra kommunene som har et tilbud om grunnskoleopplæring for voksne, og som helt eller delvis organiserer opplæringen selv. Totalt 199 kommuner har fått spørsmål om hvor og når opplæringen finner sted. I alt ni av ti kommuner som har et opplæringstilbud i egen kommune, benytter seg av en offentlig opplæringstilbyder. Totalt 173 kommuner oppgir at opplæringen arrangeres av kommunale opplæringssentre eller skole. 7 kommuner oppgir at de hovedsakelig benytter private eller frivillige tilbydere til å gjennomføre opplæringen. 19 kommuner oppgir at de bruker andre tilbydere. Opplæring for voksne 7

8 Figur 2 viser hvilke opplæringssteder kommunene benytter seg av i Kommunene kunne oppgi flere opplæringssteder. Figur 2: Bruk av opplæringssted. Prosent (N=199) Eget voksenopplæringssenter 80 % Grunnskole 19 % Videregående skole 4 % Ute på arbeidsplasser 4 % Annet 17 % De fleste kommunene gjennomfører grunnskoleopplæringen ved egne kommunale voksenopplæringssentre (80 prosent). 23 prosent av kommunene oppgir at de gjennomfører opplæring ved grunnskoler og/eller videregående skoler, og at det er hovedsaklig grunnskoler som blir benyttet. Det er svært få kommuner som tilbyr grunnskoleopplæring for voksne på arbeidsplassen. Av kommunene som svarte «andre steder» oppgis blant annet at opplæringen finner sted i lokalene til studieforbund og hjemme hos de voksne. Opplæring for voksne 8

9 Figur 3: Tidspunkt for opplæringen. Prosent (N=199) % % 10 9 % 8 % 0 Dagtid Kveldstid Kombinert dagtid / Kveldstid Vet ikke I to av tre kommuner gjennomføres opplæringen på dagtid. 16 prosent av kommunene har et mer fleksibelt tilbud som kombinerer opplæring på dagtid og kveldstid. Få kommuner tilbyr de voksne opplæring utelukkende på kveldstid. Fordi det ikke foreligger nasjonal statistikk på individnivå, vet vi lite om de voksne som deltar i denne typen av opplæring. For eksempel vet vi ikke om deltakerne er yrkesaktive og i hvilken grad de er avhengig av fleksibilitet i forhold til når og hvor opplæringen finner sted. Det er usikkert om det er slik at de kommunene som i dag kun har tilbud på dagtid vil kunne tilby opplæring på kveldstid om noen etterspør det. Ved å registrere og rapportere individdata i GSI ville vi fått et vesentlig bedre kunnskapsgrunnlag om voksne som deltar på denne typen opplæring. Utdanningsdirektoratet arbeider med endringer i dagens rapporteringsrutiner slik at det blir registrert mer informasjon om deltakerne og om kommunenes tilbud. Opplæring for voksne 9

10 2.3 Kommuner uten tilbud om ordinær grunnskoleopplæring 169 kommuner har ikke et tilbud om grunnskoleopplæring for voksne. Det oppgis flere forklaringer på hvorfor det er slik. Manglende behov skiller seg ut som den klart hyppigste årsaken. Figur 4 viser hvilke årsaker som blir oppgitt som forklaring på manglende tilbud: Figur 4: Forklaringer på manglende tilbud. Prosent (N=169) Per i dag har det ikke vært noe behov for opplæring 78 % Økonomiske årsaker gjør det vanskelig for kommunen og tilby dette 9 % Manglende kapasitet 7 % Annet 12 % Åtte av ti kommuner uten tilbud om grunnskoleopplæring for voksne oppgir manglende behov som hovedårsak. Det viser seg derimot at svært få av kommunene som svarer dette, har gjennomført tiltak for å kartlegge i hvilken grad det er et behov for denne typen opplæring i egen kommune. Mange har heller ikke informert om retten til og tilbud om opplæring (Jf kapitel 2.5 Kartleggings og informasjonsarbeid). Det er derfor grunn til å tro at de som svarer at det ikke har vært behov for grunnskoleopplæring, med det mener at de ikke kjenner til henvendelser om å få slik opplæring. 16 prosent av kommunene oppgir at manglende kapasitet og/eller økonomiske årsaker har gjort det vanskelig å tilby denne opplæringen. I tillegg oppgis årsaker som at mangel på søkere har ført til at kommunen ikke lenger har et slikt tilbud. Det pekes også på at ordningen er for dårlig kjent. Enkelte kommuner oppgir at hvis behovet skulle melde seg, vil de endre praksis og tilby opplæring. Opplæring for voksne 10

11 2.4 Tilsyn Fylkesmannen har ansvar for å føre tilsyn med kommunal virksomhet, men innenfor feltet grunnskoleopplæring for voksne har dette blitt gjort i svært liten utstekning. I Riksrevisjonens rapport, «Undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skolenivå», vises det til at departementet på bakgrunn av resultater fra Vox-undersøkelsen «Kunnskapsgrunnlaget ( )», i 2006 og 2007 opplyste fylkesmennene om deres forpliktelse til å føre tilsyn med at kommunene handler i samsvar med plikten til å gi informasjon og opplæringstilbud til voksne (Riksrevisjon: 2008 s. 12). Riksrevisjonen stiller spørsmålstegn ved om denne oppfølgingen var tilstrekkelig. Ved utgangen av 2008 har det fremdeles i liten grad vært gjennomført tilsyn ved kommunenes håndtering av voksnes rett til grunnskoleopplæring. Kun 14 prosent av kommunene opplyser at det har vært gjennomført tilsyn siden retten ble innført i 2002, de fleste av disse har et opplæringstilbud til voksne. En av tre kommuner er usikre på om dette er blitt gjort. 2.5 Kartleggings- og informasjonsarbeid Hver fjerde kommune oppgir at de har gjennomført tiltak for å kartlegge behovet for grunnskoleopplæring blant innbyggerne. Som tidligere nevnt er dette gjort i få av kommunene som per i dag ikke har et slikt tilbud. 204 kommuner svarer at de ikke har gjennomført en slik kartlegging, mens 112 er usikre på i hvilken grad dette er gjort. Det er derimot en vesentlig større andel av kommunene som har gjennomført tiltak for å informere innbyggerne om retten til og tilbudet om grunnskoleopplæring. 60 prosent av alle kommunene oppgir at dette er gjort. Blant kommunene som i dag ikke har et opplæringstilbud for voksne, gjelder dette under halvparten. Tabell 1: Kommuner med og uten tilbud: Forskjeller i bruk av behovskartlegging og informasjonsarbeid. Tiltak for å informere om retten/tilbudet Tiltak for å kartlegge behovet Tilbud om grunnskoleopplæring Ja (N=261) Nei (N=169) Totalt (N=430) Ja Nei Vet ikke Totalt Ja Nei Vet ikke Totalt Det er en vesentlig høyere andel av kommunene som har et tilbud om grunnskoleopplæring for voksne, som oppgir at de har gjennomført tiltak for å informere om retten og tilbudet (69 prosent) enn blant kommuner som ikke har et slikt opplæringstilbud (44 prosent). Det er likevel verdt å merke seg at nesten Opplæring for voksne 11

12 halvparten av kommunene som per i dag ikke har et tilbud om grunnskoleopplæring, oppgir å ha informert om retten. Resultatene fra denne undersøkelsen sier ikke noe om når dette er blitt gjort, slik at dette kan relatere seg til informasjonstiltak gjennomført i 2002 da retten ble innført. Det har også i noe større grad vært gjennomført behovskartlegging i de kommunene som i dag har et opplæringstilbud enn i kommunene uten et slikt tilbud. Kommunene i sistnevnte kategori oppgir i større grad at de ikke vet om dette er gjort (31 prosent). Kommunene som oppga at de hadde gjennomført tiltak for å informere om retten/tilbudet til grunnskoleopplæring (255 kommuner), fikk spørsmål om hvilke metoder de hadde benyttet seg av i informasjonsarbeidet. Tabell 2: Kommunenes valg av informasjonsmetoder (N=255) Informasjonsmetoder: Antall I prosent kommuner Informert generelt om retten/tilbudet i lokalpressen Informert generelt om retten/tilbudet på kommunens hjemmeside Informert generelt om retten/tilbudet gjennom egen brosjyre Direkte henvendelse til grupper vi anser som målgruppe for denne typen opplæring (for eksempel asylmottak, NAV, arbeidsplasser) Informert generelt om retten/tilbudet på bibliotekene Informert gjennom informasjonsbrev / nyhetsbrev 34 8 Informert generelt om retten/tilbudet til lokalt næringsliv 21 5 Annet 14 3 Mest vanlig har det vært å informere gjennom lokalpressen og på kommunenes egne hjemmesider. Det er relativt mange kommuner som har laget en egen brosjyre med informasjon om voksnes rett til grunnskoleopplæring eller som henvender seg direkte til deler av befolkningen som de anser som målgruppe for denne opplæringen. Således kan det virke som at kommunenes informasjonsarbeid er blitt mer målgruppeorientert enn tidligere undersøkelser har avdekket (Kunnskapsgrunnlaget: 2005). Det er få kommuner som har henvendt seg direkte til det lokale næringsliv med tilbud om opplæring for ansatte. Dette gjelder 21 kommuner. Opplæring for voksne 12

13 3 Tilbud om opplæring i grunnleggende ferdigheter Vi har kartlagt kommunenes tilbud om opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og ikt. I den forbindelse har vi innhentet informasjon om hvilke kommuner som tilbyr denne opplæringen og hva de tilbyr opplæring i. Opplæring i grunnleggende ferdigheter har ikke til hensikt å komme igjennom hele læreplan i grunnskolefagene, men skal fokusere på opplæring i grunnleggende lesing og skriving, tallforståelse og ikt rettet mot voksne med svake basisferdigheter. Hvis kommunen benytter data til opplæringen i norskfaget, defineres ikke det som et kurs i grunnleggende ikt og heller ikke i lesing og skriving. Tabell 3: Kommunenes tilbud om kurs i grunnleggende ferdigheter Tilbud om opplæring i grunnleggende ferdigheter Antall I prosent kommuner Har tilbud om opplæring i minst en av ferdighetene Ingen tilbud Vet ikke Totalt Under halvparten av kommunene i Norge svarer at de har tilbud til voksne om opplæring i grunnleggende ferdigheter. 2 Totalt 136 kommuner har kurs i minst en av ferdighetene. Flest tilbyr opplæring i grunnleggende ikt. 2 Kommunene som Vox innhentet opplysninger om fra GSI (35 kommuner) er plassert i kategorien «Vet ikke». Opplæring for voksne 13

14 Figur 5: Antall kommuner som har kurs i grunnleggende ferdigheter fordelt på opplæringstilbud. (N=430) Lesing og skriving Grunnleggende data Matematikk Alle ferdighetene 98 kommuner oppgir at de har kurs i grunnleggende ikt, 92 kommuner oppgir at de har kurs i lesing og skriving. 59 kommuner har opplæring i begge disse ferdighetene. Noen færre, 46 kommuner, har opplæring i grunnleggende regneferdigheter. Totalt er det 37 kommuner som oppgir at de tilbyr voksne opplæring i alle tre grunnleggende ferdigheter. Det er få kommuner som ikke har tilbud om ordinær grunnskoleopplæring for voksne, som oppgir å ha tilbud om kurs i grunnleggende ferdigheter. Totalt gjelder dette 34 kommuner. Tabell 4 viser at det i all hovedsak er kommuner som har et tilbud om grunnskoleopplæring som også tilbyr kurs i grunnleggende ferdigheter for voksne. Tabell 4: Tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter for voksne. Kurs i grunnleggende ferdigheter Ja Nei Totalt Tilbud om grunnskoleopplæring Ja Nei Totalt 24 % 8 % 32 % (N=102) (N=34) (N=136) 37 % 31 % 68 % (N=159) (N=135) (N=294) 61 % 39 % 100 % (N=261) (N=169) (N=430) 24 prosent av kommunene i Norge har tilbud om ordinær grunnskoleopplæring for voksne og har i tillegg kurs i grunnleggende ferdigheter. Kommuner fra samtlige 19 fylker er representert her. Kommunene som hadde opplæring i minst en av ferdighetene, fikk spørsmål om opplæringen var gratis for deltakerne. Opplæring for voksne 14

15 Figur 6: Er kommunenes tilbud om kurs i grunnleggende ferdigheter gratis for deltakerne? Prosent (N=136) Nei 6 % Vet ikke 5 % Delvis 12 % Ja 77 % 77 prosent av kommunene tilbyr opplæring i grunnleggende ferdigheter uten at det medfører noen kostnader for deltakerne. 12 prosent oppgir at opplæringen er delvis gratis, mens i enkelte kommuner må deltakerne selv betale for opplæringen. I kommunene hvor finansieringen skjer delvis av deltakerne selv, gjennomføres det hovedsakelig opplæring i flere ferdigheter. Opplæring for voksne 15

16 4 Avsluttende bemerkninger Seks av ti kommuner har et tilbud om grunnskoleopplæring for voksne. Dette inkluderer kommuner som ikke gjennomfører opplæringen selv, men som deltar i interkommunalt samarbeid. Totalt utgjør dette 261 av Norges 430 kommuner. Opplæringsloven sier at alle voksne med behov for opplæring på grunnskolenivå har rett til opplæring, Det viser seg imidlertid at det er svært få voksne som etterspør denne opplæringen. Kommunene forklarer manglende tilbud med manglende behov og interesse. Når kommunene blir spurt om de har kartlagt i hvilken grad det er et behov for denne typen opplæring i egen kommune, eller om det er gjennomført tiltak for å informere innbyggerne om opplæringstilbud, svarer hovedandelen av kommunene uten tilbud at dette ikke er gjort eller at de er usikre på i hvilken grad det er gjort. Etter at voksne fikk rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring ble det knyttet store forventninger til pågangen av søkere og deltakere. I 2003 ble det gjennomført en kartleggingsundersøkelse av den norske voksenbefolkningens ferdigheter i lesing, skriving, regning og problemløsning (ALLundersøkelsen). Resultatet fra testingen viste at om lag voksne nordmenn har svake basisferdigheter. Men som både kommunene, fylkeskommunene og tilbydere av kurs i basiskompetanse inn mot arbeidslivet 3 opplever, er ikke rekrutteringen inn mot denne typen kurs og opplæring enkelt 4. Det har vært en svak økning i antall deltakere i grunnskoleopplæring siden retten ble innført og en stadig større andel av deltakerne er minoritetsspråklige. Det er ikke nok å gi voksne en rett til gratis opplæring, det må også jobbes med å informere og motivere de voksne til å delta. Dette gjøres i liten grad i kommunene. Sannsynligheten er liten for at voksne som er i målgruppen for denne typen opplæring, voksne med svake basisferdigheter, etterspør opplæring på eget initiativ med mindre de mottar informasjon om sine rettigheter og om konkrete opplæringstilbud. En av hovedutfordringene voksenopplæringen står overfor er å nå ut med informasjon om tilbudene som eksisterer i dag og å gjøre tilbudet så attraktivt at voksne ønsker å delta. Flere undersøkelser på feltet viser at de med lav utdanning deltar i mindre grad enn andre utdanningsgrupper i opplæring. Spesielt gjelder dette deltakelse i formell opplæring (ALL, Lærevilkårsmonitoren, AES, Vox-barometer). Denne undersøkelsen har vist at det er stor forskjell på kommunene i hvilken grad de tilrettelegger og tilpasser opplæringen. Opplæringstilbudene som er tilgjengelig i dag, gjennomføres i all hovedsak på kommunale voksenopplæringssentre og opplæringen skjer hovedsakelig på dagtid. Enkelte kommuner tilbyr opplæring på kveldstid og noen også ute på arbeidsplasser og hjemme hos deltakerne. For at flest mulig skal ha mulighet til å delta er det viktig å tilpasse opplæringstilbudene i form, innhold og tilgjengelighet på en slik måte at det motiverer de voksne slik at de selv ser nytten av opplæringen. Det er mange ubesvarte spørsmål om voksnes deltakelse i grunnskoleopplæring. I tillegg til at vi bør vite mer om hvem som deltar, mangler vi informasjon om gjennomføringen og effekten av opplæringen. Vi vet lite om hvor lang tid deltakerne bruker på opplæringen, hvor mange og hvilke fag de tar og om de får vitnemål. Vi vet også lite om hvilken effekt opplæringen har for den enkelte, om opplæringen fører fram til 3 Econ: I dag deltar cirka 4200 voksne i ordinær grunnskoleopplæring og neste i videregående opplæring (Bekkevold og Guthu: 2008). Opplæring for voksne 16

17 deltakelse i videre utdanning eller til endring i arbeidslivstilknytning. Mange av disse spørsmålene kan besvares ved at det rapporteres mer informasjon fra kommunene i GSI. Når det gjelder gjennomføringen av opplæringen, bør vi også få oversikt over bruken av læremidler og i hvilken grad opplæringstilbyderne har materiell tilpasset voksne og om de benytter lærere med voksenpedagogisk bakgrunn. I tillegg bør vi vite mer om når og hvordan kommunene går frem for å informere de voksne om sin rett til grunnskoleopplæring, hvordan de kartlegger opplæringsbehovet og hvordan de markedsfører kursene sine. Vi ønsket med denne undersøkelsen også å avdekke omfanget av kommuner som driver opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne. I dag er det under halvparten av kommunene i Norge som har et slikt tilbud. Totalt 136 av Norges 430 kommuner oppgir at de tilbyr kurs i lesing og skriving, regning og/eller grunnleggende ikt. Flest tilbyr opplæring i grunnleggende ikt, og det er få kommuner som har kurstilbud i alle ferdighetene. Enkelte kommuner tar betalt for denne typen opplæring. Vi vet derimot svært lite om selve organiseringen og gjennomføringen av disse kursene og hvor mange voksne som deltar. Det er grunn til å gjennomføre en undersøkelse for å kartlegge dette og få mer informasjon om hvem som deltar, hvordan rekrutteringen av deltakerne skjer og hvilke opplæringstilbydere som benyttes. Opplæring for voksne 17

18 Kilder Bekkevold, K & Guthu, L (2008): «Vox-Speilet 2008». Vox 2008 Haugerud V, Røstad, S & Stubbe, P (2005): «Grunnskoleopplæring for voksne: Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring». Vox 2005 Haugøy, G & Ramstad, S (2008): «Kommunal voksenopplæring og grunnleggende ferdigheter i Vestfold fylke». Vox 2008 Econ 2007: Evaluering av Program for basiskompetanse (BKA). Rapport Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skolenivå. Dokument nr. 3:14 ( ) Kunnskapsgrunnlaget - En sluttrapport fra prosjektet in voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vox Opplæring for voksne 18

19 Vox Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet Olaf Helsets vei 5b. Postboks 6139 Etterstad, 0602 Oslo telefon faks

Voksne i grunnskole og videregående opplæring

Voksne i grunnskole og videregående opplæring Voksne i grunnskole og videregående opplæring Marianne Dæhlen, Kirsten danielsen, ÅSE STRANDBU & ørnulf seippel Rapport nr 7/13 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Voksne

Detaljer

Vox-speilet. voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet. voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2007 voksnes deltakelse i opplæring Forord Vox-speilet 2007 er den første utgaven av en årlig utgivelse av opplæringsstatistikk om voksne. Vox har gjennom utgivelsen av Vox-speilet fått mulighet

Detaljer

Evaluering av Program for basiskompetanse i arbeidslivet

Evaluering av Program for basiskompetanse i arbeidslivet R Evaluering av Program for basiskompetanse i arbeidslivet Rapport 2012-08 Proba-rapport nr., Prosjekt nr. 11045 ISSN: 1891-8093 LEB, TT, SK/ HB, 29.06.2012 Offentlig Rapport 2012-08 Evaluering av Program

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå Dokument nr. 3:14 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett:

Detaljer

Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe

Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-063-5 Trondheim, 2004 Forord Dette er den andre rapporten

Detaljer

Vox-speilet 2014. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2014. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2014 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2014 Forfattere: Pia Elisabeth Ianke, Thea Berge, Karl Bekkevold, Sigrid Holm, Magnus Fodstad Larsen, Hanne Størset og Jonas Sønnesyn Vox 2014

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Studieforbund og videregående opplæring. Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet

Studieforbund og videregående opplæring. Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Studieforbund og videregående opplæring Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Studieforbund og videregående opplæring Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Sigrun Røstad, Randi Storli ISBN 978-82-7724-167-8

Detaljer

Innvandrere på nett. En analyse av innvandreres digitale kompetanse

Innvandrere på nett. En analyse av innvandreres digitale kompetanse Innvandrere på nett En analyse av innvandreres digitale kompetanse Innvandrere på nett En analyse av innvandreres digitale kompetanse Lene Guthu og Sigrid Holm ISBN 978-82-7724-145-6 Vox, 2010 Design:

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Innvandrere på nett. En analyse av innvandreres digitale kompetanse

Innvandrere på nett. En analyse av innvandreres digitale kompetanse Innvandrere på nett En analyse av innvandreres digitale kompetanse Innvandrere på nett En analyse av innvandreres digitale kompetanse Lene Guthu og Sigrid Holm ISBN 978-82-7724-145-6 Vox, 2010 Design:

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE

UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE Integrerings- og mangfoldsdirektoratet UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE Rapport, juli 2010 [FORSIDE H2] 1 Rambøll Management Consulting Besøksadresse

Detaljer

Elin Svensen. Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse

Elin Svensen. Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Elin Svensen Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Elin Svensen Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Fafo-rapport 322 Forskningsstiftelsen Fafo 1999 ISBN 82-7422-299-7 ISSN 0801-6143

Detaljer

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge.

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør Forord Grunnleggende rettigheter som folk ikke kjenner til, kan de heller ikke benytte seg av. Mengden av informasjon i dagens samfunn kan for mange bli så overveldende at det blir nesten umulig å skille

Detaljer

BORGER OG BRUKER. En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse

BORGER OG BRUKER. En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse BORGER OG BRUKER En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse Vox 2008 ISBN 978-82-7724-119-7 Grafisk produksjon 07 Gruppen AS Opplag 1 500 Forord Borger og bruker er en analyse av den norske

Detaljer

Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri

Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri Rett til utdanning? Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere Æ Ø Anne Britt

Detaljer

Kartlegging av utbredelse av leksehjelp i norsk skole

Kartlegging av utbredelse av leksehjelp i norsk skole Kartlegging av utbredelse av leksehjelp i norsk skole Thomas Dahl, med bidrag av Trond Buland og Thomas Hugaas Molden SINTEF Teknologi og samfunn Gruppe for skole- og utdanningsforskning Trondheim april

Detaljer

Karriereveiledning i fylkene

Karriereveiledning i fylkene Notat 9/2012 Karriereveiledning i fylkene En undersøkelse av omfang, organisering, tilbud og kompetanse Karriereveiledning i fylkene En undersøkelse av omfang, organisering, tilbud og kompetanse Forfattere:

Detaljer

Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere

Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere Lastet ned fra morsmal.org Norges første og eneste flerspråklig nyhetsavis Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere Mira Aaboen Sletten & Ada I. Engebrigtsen

Detaljer

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11.

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. IS-1946 Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. Oppsummering av spørreskjema til kommunene Forord Mange av de som ble rammet av angrepene 22. juli vil ha behov for psykososial

Detaljer

Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen

Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Publisert: 10. februar 2015 Annelin Gustavsen Hege Gjertsen Arbeidsnotat nr.: 1003/2015

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer