Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter"

Transkript

1 Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter 1

2 Forord I tildelingsbrevet for 2008 ga Kunnskapsdepartementet Vox oppgaver i tilknytning til kommunenes opplæringstilbud til voksne. Blant annet heter det: Vox skal utarbeide en oversikt over offentlige tilbydere av grunnopplæring for voksne, samt oversikt over tilbudene (kap. 256, virksomhetsmål 4, styringsparameter 1) og Vox skal ha oversikt over antall kommuner og fylkeskommuner som har gitt tilbud om rettighetsbasert opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne (kap 256, virksomhetsmål 6, styringsparameter 2). Som et ledd i arbeidet sendte Vox høsten 2008 ut en spørreundersøkelse til alle landets kommuner. For å få svarprosenten så høy som mulig, fulgte vi opp utsendelsen på e-post og telefon. Dette tok mer tid en forutsett slik at datainnhentingen først kunne avsluttes i januar Vi takker våre kontaktpersoner i kommunene som svarte på spørreundersøkelsen. Lene Guthu har gjennomført undersøkelsen og skrevet rapporten. Oslo 12. mai 2009 Jan Ellertsen direktør Opplæring for voksne 2

3 Innhold 1 Innledning Metode og utvalg Tilbud om ordinær grunnskoleopplæring for voksne Organisering og samarbeid Tilbydere av ordinær grunnskoleopplæring for voksne Kommuner uten tilbud om ordinær grunnskoleopplæring Tilsyn Kartleggings- og informasjonsarbeid Tilbud om opplæring i grunnleggende ferdigheter Avsluttende bemerkninger Kilder Opplæring for voksne 3

4 1 Innledning I 2002 fikk alle voksne med behov lovfestet rett til opplæring på grunnskolenivå. Retten gjelder uavhengig av tidligere fullført grunnskoleutdanning, og omfatter alle de fagene som voksne trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring (jf. opplæringsloven 4a-1). Det tilbys opplæring i norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og KRL. Det er kommunene som er ansvarlige for opplæringen, og tilbudet skal tilrettelegges den enkelte voksens livssituasjon og behov. Hvert år rapporterer kommunene hvor mange deltakere som er i opplæring. Dette gjøres i Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI), hvor kommunene en gang i året melder inn antall deltakere som er i opplæring. I 2008 deltok totalt 4128 voksne i ordinær grunnskoleopplæring, Seks av ti deltakere var kvinner. Antall deltakere har holdt seg relativt stabilt siden ordningen ble innført, mens andelen minoritetsspråklige deltakere har økt fra 58 prosent i til 70 prosent i Ut over tallene fra GSI vet vi svært lite om voksnes deltakelse i grunnskoleopplæring. En av utfordringene er at det ikke rapporteres tall på individnivå fra kommunene. Vi vet dermed svært lite om hvem som deltar, hvor lang tid deltakerne er i opplæring, hvilke og hvor mange fag det gis opplæring i og ikke minst hvordan selve opplæringen gjennomføres. For å få svar på en del av disse spørsmålene gjennomførte Vox en undersøkelse om hvordan kommunene håndterer voksnes rett til grunnskoleopplæring (Haugerud og Røstad 2005). I denne undersøkelsen ble det innhentet informasjon fra 112 kommuner. Våren 2008 gjennomførte Vox en kvalitativ studie av 12 kommuner i Vestfold om kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring for voksne og om opplæring i grunnleggende ferdigheter (Haugøy og Ramstad 2008). Vox har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utarbeide en oversikt over tilbydere av grunnskoleopplæring og opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne. Som et ledd i dette oppdraget har Vox gjennomført en undersøkelse i samtlige kommuner i Norge om ordinær grunnskoleopplæring for voksne. Undersøkelsen hadde som mål å kartlegge hvilke kommuner som har et opplæringstilbud til voksne og blant disse kommunene avdekke omfanget og organiseringen av interkommunalt samarbeid, hvilke opplæringstilbydere kommunene benytter, organiseringen av selve opplæringen og hvordan kommunene informerer innbyggerne om et slikt tilbud. Undersøkelsen gir også svar på hvor mange av landets kommuner som har tilbud om opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne. I undersøkelsen er opplæring i grunnleggende ferdigheter definert som kurs i grunnleggende lesing og skriving, regning og ikt, uavhengig av opplæring i de ulike fagene i grunnskoleopplæringen. 1.1 Metode og utvalg I 2007 bygde Vox opp en kontaktbase, Vox-monitor, med navn og e-postadresse til kontaktpersoner i hver kommune, blant annet innenfor feltet grunnskoleopplæring for voksne. Kontaktpersonen skulle på vegne av kommunen kunne svare på spørsmål om kommunens rutiner og håndtering av grunnskoleopplæring for voksne. Hensikten med å lage en slik kontaktbase er å henvende seg direkte til en person med kjennskap til feltet. Dette vil gjøre datainnsamlingen mer effektiv, og Vox vil i større grad ha kontroll på at henvendelsene når fram. En e-post med informasjon om undersøkelsen, samt en bekreftelse på at vedkommende var registrert som kontaktperson i sin kommune, ble sendt ut til hver kommune. Vedlagt lå en lenke til et elektronisk Opplæring for voksne 4

5 spørreskjema. Kommunene som ikke svarte ble kontaktet per telefon. Avslutningsvis gjensto 35 kommuner hvor vi ikke fikk tak i rette vedkommende verken på e-post eller telefon. Når det gjelder disse kommunene, har Vox innhentet informasjon fra GSI og svart på deres vegne. Hvis kommunene ikke har hatt deltakere siden retten ble innført i 2002, er de definert som kommuner uten opplæringstilbud til voksne. Data fra samtlige 430 kommuner er inkludert i analysen. Datainnhentingen ble avsluttet i januar Opplæring for voksne 5

6 2 Tilbud om ordinær grunnskoleopplæring for voksne I alt 261 av Norges 430 kommuner oppgir at de har et tilbud til voksne om ordinær grunnskoleopplæring ( 4a-1). Dette inkluderer kommuner som deltar i interkommunalt samarbeid ved at de overfører deltakere til andre kommuner som gjennomfører selve opplæringen. 186 av kommune hadde voksne i opplæring i skoleåret , mens 75 kommuner oppgir at de har et tilbud, men at de ikke hadde voksne i opplæring dette året. Noen flere kommuner, totalt 296, oppgir at de har tilbud om spesialundervisning på grunnskolenivå for voksne ( 4a-2). Dette er et tilbud i tillegg til den ordinære grunnskoleopplæringen som rettes mot voksne som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av et ordinært opplæringstilbud. Kommunenes tilbud om spesialundervisning behandles ikke i denne rapporten. 2.1 Organisering og samarbeid Siden retten til grunnskoleopplæring for voksne ble innført, har relativt få voksne benyttet seg av den. I skoleåret ble det innrapportert totalt 4128 voksne deltakere fra kommunene 1. Det vil si at det er forholdsvis få deltakere per kommune. Svært mange kommuner har derfor samarbeidet om å tilby de voksne denne opplæringen. Gjennom deltakelse i et interkommunalt samarbeid kan kommunen enten kjøpe opplæringsplass for sine innbyggere i en nabokommune, eller på bestilling motta voksne som er folkeregistrert i annen kommune. I 2007 deltok over halvpartene av kommunene som hadde et opplæringstilbud til voksne, i et interkommunalt samarbeid. Totalt gjaldt dette 146 kommuner. 1 (Kilde:GSI) Opplæring for voksne 6

7 Figur 1: Organisering av interkommunalt samarbeid. Prosent (N=146) % 36 % % All opplæring finner sted i andre kommuner Mottar deltakere fra andre kommuner Opplæringen organiseres både i egen kommune og i samarbeid med andre kommuner Fire av ti kommuner som deltar i interkommunale samarbeid overfører deltakere til andre kommuner som gjennomfører selve opplæringen, mens en noe lavere andel mottar deltakere fra andre kommuner. Det er også enkelte kommuner (23 prosent) som både overfører og mottar deltakere, alt etter behov og etterspørsel. 2.2 Tilbydere av ordinær grunnskoleopplæring for voksne For å vite mer om organiseringen av opplæringen har vi innhentet informasjon fra kommunene som har et tilbud om grunnskoleopplæring for voksne, og som helt eller delvis organiserer opplæringen selv. Totalt 199 kommuner har fått spørsmål om hvor og når opplæringen finner sted. I alt ni av ti kommuner som har et opplæringstilbud i egen kommune, benytter seg av en offentlig opplæringstilbyder. Totalt 173 kommuner oppgir at opplæringen arrangeres av kommunale opplæringssentre eller skole. 7 kommuner oppgir at de hovedsakelig benytter private eller frivillige tilbydere til å gjennomføre opplæringen. 19 kommuner oppgir at de bruker andre tilbydere. Opplæring for voksne 7

8 Figur 2 viser hvilke opplæringssteder kommunene benytter seg av i Kommunene kunne oppgi flere opplæringssteder. Figur 2: Bruk av opplæringssted. Prosent (N=199) Eget voksenopplæringssenter 80 % Grunnskole 19 % Videregående skole 4 % Ute på arbeidsplasser 4 % Annet 17 % De fleste kommunene gjennomfører grunnskoleopplæringen ved egne kommunale voksenopplæringssentre (80 prosent). 23 prosent av kommunene oppgir at de gjennomfører opplæring ved grunnskoler og/eller videregående skoler, og at det er hovedsaklig grunnskoler som blir benyttet. Det er svært få kommuner som tilbyr grunnskoleopplæring for voksne på arbeidsplassen. Av kommunene som svarte «andre steder» oppgis blant annet at opplæringen finner sted i lokalene til studieforbund og hjemme hos de voksne. Opplæring for voksne 8

9 Figur 3: Tidspunkt for opplæringen. Prosent (N=199) % % 10 9 % 8 % 0 Dagtid Kveldstid Kombinert dagtid / Kveldstid Vet ikke I to av tre kommuner gjennomføres opplæringen på dagtid. 16 prosent av kommunene har et mer fleksibelt tilbud som kombinerer opplæring på dagtid og kveldstid. Få kommuner tilbyr de voksne opplæring utelukkende på kveldstid. Fordi det ikke foreligger nasjonal statistikk på individnivå, vet vi lite om de voksne som deltar i denne typen av opplæring. For eksempel vet vi ikke om deltakerne er yrkesaktive og i hvilken grad de er avhengig av fleksibilitet i forhold til når og hvor opplæringen finner sted. Det er usikkert om det er slik at de kommunene som i dag kun har tilbud på dagtid vil kunne tilby opplæring på kveldstid om noen etterspør det. Ved å registrere og rapportere individdata i GSI ville vi fått et vesentlig bedre kunnskapsgrunnlag om voksne som deltar på denne typen opplæring. Utdanningsdirektoratet arbeider med endringer i dagens rapporteringsrutiner slik at det blir registrert mer informasjon om deltakerne og om kommunenes tilbud. Opplæring for voksne 9

10 2.3 Kommuner uten tilbud om ordinær grunnskoleopplæring 169 kommuner har ikke et tilbud om grunnskoleopplæring for voksne. Det oppgis flere forklaringer på hvorfor det er slik. Manglende behov skiller seg ut som den klart hyppigste årsaken. Figur 4 viser hvilke årsaker som blir oppgitt som forklaring på manglende tilbud: Figur 4: Forklaringer på manglende tilbud. Prosent (N=169) Per i dag har det ikke vært noe behov for opplæring 78 % Økonomiske årsaker gjør det vanskelig for kommunen og tilby dette 9 % Manglende kapasitet 7 % Annet 12 % Åtte av ti kommuner uten tilbud om grunnskoleopplæring for voksne oppgir manglende behov som hovedårsak. Det viser seg derimot at svært få av kommunene som svarer dette, har gjennomført tiltak for å kartlegge i hvilken grad det er et behov for denne typen opplæring i egen kommune. Mange har heller ikke informert om retten til og tilbud om opplæring (Jf kapitel 2.5 Kartleggings og informasjonsarbeid). Det er derfor grunn til å tro at de som svarer at det ikke har vært behov for grunnskoleopplæring, med det mener at de ikke kjenner til henvendelser om å få slik opplæring. 16 prosent av kommunene oppgir at manglende kapasitet og/eller økonomiske årsaker har gjort det vanskelig å tilby denne opplæringen. I tillegg oppgis årsaker som at mangel på søkere har ført til at kommunen ikke lenger har et slikt tilbud. Det pekes også på at ordningen er for dårlig kjent. Enkelte kommuner oppgir at hvis behovet skulle melde seg, vil de endre praksis og tilby opplæring. Opplæring for voksne 10

11 2.4 Tilsyn Fylkesmannen har ansvar for å føre tilsyn med kommunal virksomhet, men innenfor feltet grunnskoleopplæring for voksne har dette blitt gjort i svært liten utstekning. I Riksrevisjonens rapport, «Undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skolenivå», vises det til at departementet på bakgrunn av resultater fra Vox-undersøkelsen «Kunnskapsgrunnlaget ( )», i 2006 og 2007 opplyste fylkesmennene om deres forpliktelse til å føre tilsyn med at kommunene handler i samsvar med plikten til å gi informasjon og opplæringstilbud til voksne (Riksrevisjon: 2008 s. 12). Riksrevisjonen stiller spørsmålstegn ved om denne oppfølgingen var tilstrekkelig. Ved utgangen av 2008 har det fremdeles i liten grad vært gjennomført tilsyn ved kommunenes håndtering av voksnes rett til grunnskoleopplæring. Kun 14 prosent av kommunene opplyser at det har vært gjennomført tilsyn siden retten ble innført i 2002, de fleste av disse har et opplæringstilbud til voksne. En av tre kommuner er usikre på om dette er blitt gjort. 2.5 Kartleggings- og informasjonsarbeid Hver fjerde kommune oppgir at de har gjennomført tiltak for å kartlegge behovet for grunnskoleopplæring blant innbyggerne. Som tidligere nevnt er dette gjort i få av kommunene som per i dag ikke har et slikt tilbud. 204 kommuner svarer at de ikke har gjennomført en slik kartlegging, mens 112 er usikre på i hvilken grad dette er gjort. Det er derimot en vesentlig større andel av kommunene som har gjennomført tiltak for å informere innbyggerne om retten til og tilbudet om grunnskoleopplæring. 60 prosent av alle kommunene oppgir at dette er gjort. Blant kommunene som i dag ikke har et opplæringstilbud for voksne, gjelder dette under halvparten. Tabell 1: Kommuner med og uten tilbud: Forskjeller i bruk av behovskartlegging og informasjonsarbeid. Tiltak for å informere om retten/tilbudet Tiltak for å kartlegge behovet Tilbud om grunnskoleopplæring Ja (N=261) Nei (N=169) Totalt (N=430) Ja Nei Vet ikke Totalt Ja Nei Vet ikke Totalt Det er en vesentlig høyere andel av kommunene som har et tilbud om grunnskoleopplæring for voksne, som oppgir at de har gjennomført tiltak for å informere om retten og tilbudet (69 prosent) enn blant kommuner som ikke har et slikt opplæringstilbud (44 prosent). Det er likevel verdt å merke seg at nesten Opplæring for voksne 11

12 halvparten av kommunene som per i dag ikke har et tilbud om grunnskoleopplæring, oppgir å ha informert om retten. Resultatene fra denne undersøkelsen sier ikke noe om når dette er blitt gjort, slik at dette kan relatere seg til informasjonstiltak gjennomført i 2002 da retten ble innført. Det har også i noe større grad vært gjennomført behovskartlegging i de kommunene som i dag har et opplæringstilbud enn i kommunene uten et slikt tilbud. Kommunene i sistnevnte kategori oppgir i større grad at de ikke vet om dette er gjort (31 prosent). Kommunene som oppga at de hadde gjennomført tiltak for å informere om retten/tilbudet til grunnskoleopplæring (255 kommuner), fikk spørsmål om hvilke metoder de hadde benyttet seg av i informasjonsarbeidet. Tabell 2: Kommunenes valg av informasjonsmetoder (N=255) Informasjonsmetoder: Antall I prosent kommuner Informert generelt om retten/tilbudet i lokalpressen Informert generelt om retten/tilbudet på kommunens hjemmeside Informert generelt om retten/tilbudet gjennom egen brosjyre Direkte henvendelse til grupper vi anser som målgruppe for denne typen opplæring (for eksempel asylmottak, NAV, arbeidsplasser) Informert generelt om retten/tilbudet på bibliotekene Informert gjennom informasjonsbrev / nyhetsbrev 34 8 Informert generelt om retten/tilbudet til lokalt næringsliv 21 5 Annet 14 3 Mest vanlig har det vært å informere gjennom lokalpressen og på kommunenes egne hjemmesider. Det er relativt mange kommuner som har laget en egen brosjyre med informasjon om voksnes rett til grunnskoleopplæring eller som henvender seg direkte til deler av befolkningen som de anser som målgruppe for denne opplæringen. Således kan det virke som at kommunenes informasjonsarbeid er blitt mer målgruppeorientert enn tidligere undersøkelser har avdekket (Kunnskapsgrunnlaget: 2005). Det er få kommuner som har henvendt seg direkte til det lokale næringsliv med tilbud om opplæring for ansatte. Dette gjelder 21 kommuner. Opplæring for voksne 12

13 3 Tilbud om opplæring i grunnleggende ferdigheter Vi har kartlagt kommunenes tilbud om opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og ikt. I den forbindelse har vi innhentet informasjon om hvilke kommuner som tilbyr denne opplæringen og hva de tilbyr opplæring i. Opplæring i grunnleggende ferdigheter har ikke til hensikt å komme igjennom hele læreplan i grunnskolefagene, men skal fokusere på opplæring i grunnleggende lesing og skriving, tallforståelse og ikt rettet mot voksne med svake basisferdigheter. Hvis kommunen benytter data til opplæringen i norskfaget, defineres ikke det som et kurs i grunnleggende ikt og heller ikke i lesing og skriving. Tabell 3: Kommunenes tilbud om kurs i grunnleggende ferdigheter Tilbud om opplæring i grunnleggende ferdigheter Antall I prosent kommuner Har tilbud om opplæring i minst en av ferdighetene Ingen tilbud Vet ikke Totalt Under halvparten av kommunene i Norge svarer at de har tilbud til voksne om opplæring i grunnleggende ferdigheter. 2 Totalt 136 kommuner har kurs i minst en av ferdighetene. Flest tilbyr opplæring i grunnleggende ikt. 2 Kommunene som Vox innhentet opplysninger om fra GSI (35 kommuner) er plassert i kategorien «Vet ikke». Opplæring for voksne 13

14 Figur 5: Antall kommuner som har kurs i grunnleggende ferdigheter fordelt på opplæringstilbud. (N=430) Lesing og skriving Grunnleggende data Matematikk Alle ferdighetene 98 kommuner oppgir at de har kurs i grunnleggende ikt, 92 kommuner oppgir at de har kurs i lesing og skriving. 59 kommuner har opplæring i begge disse ferdighetene. Noen færre, 46 kommuner, har opplæring i grunnleggende regneferdigheter. Totalt er det 37 kommuner som oppgir at de tilbyr voksne opplæring i alle tre grunnleggende ferdigheter. Det er få kommuner som ikke har tilbud om ordinær grunnskoleopplæring for voksne, som oppgir å ha tilbud om kurs i grunnleggende ferdigheter. Totalt gjelder dette 34 kommuner. Tabell 4 viser at det i all hovedsak er kommuner som har et tilbud om grunnskoleopplæring som også tilbyr kurs i grunnleggende ferdigheter for voksne. Tabell 4: Tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter for voksne. Kurs i grunnleggende ferdigheter Ja Nei Totalt Tilbud om grunnskoleopplæring Ja Nei Totalt 24 % 8 % 32 % (N=102) (N=34) (N=136) 37 % 31 % 68 % (N=159) (N=135) (N=294) 61 % 39 % 100 % (N=261) (N=169) (N=430) 24 prosent av kommunene i Norge har tilbud om ordinær grunnskoleopplæring for voksne og har i tillegg kurs i grunnleggende ferdigheter. Kommuner fra samtlige 19 fylker er representert her. Kommunene som hadde opplæring i minst en av ferdighetene, fikk spørsmål om opplæringen var gratis for deltakerne. Opplæring for voksne 14

15 Figur 6: Er kommunenes tilbud om kurs i grunnleggende ferdigheter gratis for deltakerne? Prosent (N=136) Nei 6 % Vet ikke 5 % Delvis 12 % Ja 77 % 77 prosent av kommunene tilbyr opplæring i grunnleggende ferdigheter uten at det medfører noen kostnader for deltakerne. 12 prosent oppgir at opplæringen er delvis gratis, mens i enkelte kommuner må deltakerne selv betale for opplæringen. I kommunene hvor finansieringen skjer delvis av deltakerne selv, gjennomføres det hovedsakelig opplæring i flere ferdigheter. Opplæring for voksne 15

16 4 Avsluttende bemerkninger Seks av ti kommuner har et tilbud om grunnskoleopplæring for voksne. Dette inkluderer kommuner som ikke gjennomfører opplæringen selv, men som deltar i interkommunalt samarbeid. Totalt utgjør dette 261 av Norges 430 kommuner. Opplæringsloven sier at alle voksne med behov for opplæring på grunnskolenivå har rett til opplæring, Det viser seg imidlertid at det er svært få voksne som etterspør denne opplæringen. Kommunene forklarer manglende tilbud med manglende behov og interesse. Når kommunene blir spurt om de har kartlagt i hvilken grad det er et behov for denne typen opplæring i egen kommune, eller om det er gjennomført tiltak for å informere innbyggerne om opplæringstilbud, svarer hovedandelen av kommunene uten tilbud at dette ikke er gjort eller at de er usikre på i hvilken grad det er gjort. Etter at voksne fikk rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring ble det knyttet store forventninger til pågangen av søkere og deltakere. I 2003 ble det gjennomført en kartleggingsundersøkelse av den norske voksenbefolkningens ferdigheter i lesing, skriving, regning og problemløsning (ALLundersøkelsen). Resultatet fra testingen viste at om lag voksne nordmenn har svake basisferdigheter. Men som både kommunene, fylkeskommunene og tilbydere av kurs i basiskompetanse inn mot arbeidslivet 3 opplever, er ikke rekrutteringen inn mot denne typen kurs og opplæring enkelt 4. Det har vært en svak økning i antall deltakere i grunnskoleopplæring siden retten ble innført og en stadig større andel av deltakerne er minoritetsspråklige. Det er ikke nok å gi voksne en rett til gratis opplæring, det må også jobbes med å informere og motivere de voksne til å delta. Dette gjøres i liten grad i kommunene. Sannsynligheten er liten for at voksne som er i målgruppen for denne typen opplæring, voksne med svake basisferdigheter, etterspør opplæring på eget initiativ med mindre de mottar informasjon om sine rettigheter og om konkrete opplæringstilbud. En av hovedutfordringene voksenopplæringen står overfor er å nå ut med informasjon om tilbudene som eksisterer i dag og å gjøre tilbudet så attraktivt at voksne ønsker å delta. Flere undersøkelser på feltet viser at de med lav utdanning deltar i mindre grad enn andre utdanningsgrupper i opplæring. Spesielt gjelder dette deltakelse i formell opplæring (ALL, Lærevilkårsmonitoren, AES, Vox-barometer). Denne undersøkelsen har vist at det er stor forskjell på kommunene i hvilken grad de tilrettelegger og tilpasser opplæringen. Opplæringstilbudene som er tilgjengelig i dag, gjennomføres i all hovedsak på kommunale voksenopplæringssentre og opplæringen skjer hovedsakelig på dagtid. Enkelte kommuner tilbyr opplæring på kveldstid og noen også ute på arbeidsplasser og hjemme hos deltakerne. For at flest mulig skal ha mulighet til å delta er det viktig å tilpasse opplæringstilbudene i form, innhold og tilgjengelighet på en slik måte at det motiverer de voksne slik at de selv ser nytten av opplæringen. Det er mange ubesvarte spørsmål om voksnes deltakelse i grunnskoleopplæring. I tillegg til at vi bør vite mer om hvem som deltar, mangler vi informasjon om gjennomføringen og effekten av opplæringen. Vi vet lite om hvor lang tid deltakerne bruker på opplæringen, hvor mange og hvilke fag de tar og om de får vitnemål. Vi vet også lite om hvilken effekt opplæringen har for den enkelte, om opplæringen fører fram til 3 Econ: I dag deltar cirka 4200 voksne i ordinær grunnskoleopplæring og neste i videregående opplæring (Bekkevold og Guthu: 2008). Opplæring for voksne 16

17 deltakelse i videre utdanning eller til endring i arbeidslivstilknytning. Mange av disse spørsmålene kan besvares ved at det rapporteres mer informasjon fra kommunene i GSI. Når det gjelder gjennomføringen av opplæringen, bør vi også få oversikt over bruken av læremidler og i hvilken grad opplæringstilbyderne har materiell tilpasset voksne og om de benytter lærere med voksenpedagogisk bakgrunn. I tillegg bør vi vite mer om når og hvordan kommunene går frem for å informere de voksne om sin rett til grunnskoleopplæring, hvordan de kartlegger opplæringsbehovet og hvordan de markedsfører kursene sine. Vi ønsket med denne undersøkelsen også å avdekke omfanget av kommuner som driver opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne. I dag er det under halvparten av kommunene i Norge som har et slikt tilbud. Totalt 136 av Norges 430 kommuner oppgir at de tilbyr kurs i lesing og skriving, regning og/eller grunnleggende ikt. Flest tilbyr opplæring i grunnleggende ikt, og det er få kommuner som har kurstilbud i alle ferdighetene. Enkelte kommuner tar betalt for denne typen opplæring. Vi vet derimot svært lite om selve organiseringen og gjennomføringen av disse kursene og hvor mange voksne som deltar. Det er grunn til å gjennomføre en undersøkelse for å kartlegge dette og få mer informasjon om hvem som deltar, hvordan rekrutteringen av deltakerne skjer og hvilke opplæringstilbydere som benyttes. Opplæring for voksne 17

18 Kilder Bekkevold, K & Guthu, L (2008): «Vox-Speilet 2008». Vox 2008 Haugerud V, Røstad, S & Stubbe, P (2005): «Grunnskoleopplæring for voksne: Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring». Vox 2005 Haugøy, G & Ramstad, S (2008): «Kommunal voksenopplæring og grunnleggende ferdigheter i Vestfold fylke». Vox 2008 Econ 2007: Evaluering av Program for basiskompetanse (BKA). Rapport Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skolenivå. Dokument nr. 3:14 ( ) Kunnskapsgrunnlaget - En sluttrapport fra prosjektet in voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vox Opplæring for voksne 18

19 Vox Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet Olaf Helsets vei 5b. Postboks 6139 Etterstad, 0602 Oslo telefon faks

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring?

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring? Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Livslang læring Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

6.1 Søking og tildeling av støtte til opplæring

6.1 Søking og tildeling av støtte til opplæring Kap 6 2 PROGRAM FOR BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 6.1 Søking og tildeling av støtte til opplæring BKA-programmet har økt i omfang hvert år siden programmet ble opprettet. I 2011 kom det inn totalt

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skolenivå. Dokument nr.

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skolenivå. Dokument nr. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skolenivå Dokument nr. 3:14 (2007-2008) Bakgrunn Bakgrunnen for undersøkelsen er lovfestingen i 2000

Detaljer

GSI : Voksne i grunnopplæringen

GSI : Voksne i grunnopplæringen 26-7 27-8 28-9 29-1 21-11 Antall deltakere GSI 21-211 Voksne i grunnopplæringen GSI 21-211: Voksne i grunnopplæringen Innledning Endelige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox 1 Disposisjon Kort om Vox Om grunnleggende ferdigheter Om dokumentasjon

Detaljer

Vi viser til deres søknad om tilskudd for 2015 over Statsbudsjettet kap. 257 post 70, Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

Vi viser til deres søknad om tilskudd for 2015 over Statsbudsjettet kap. 257 post 70, Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Studieforbundet Aof Midt-Norge Att. Monika Danielsen Vestre Rosten 81 7075 TILLER Vår ref: 2014/1012 Vår dato: 22.01.2015 Deres ref: FZQNHD Deres dato: 11.11.2014 Prosjektnummer B2533, Referansenummer

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk PB 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1742-3 16.02.2016 VOX Statsbudsjettet 2016 Tildelingsbrev tillegg 01/2016 oppdrag knyttet til kartleggingsverktøy,

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Samisk opplæring Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 13.06.2013 Innhold 1. Retten til opplæring i og på samisk - Samisk opplæring i grunnskolen - Samisk videregående

Detaljer

Voksenopplæring - Livslang læring -

Voksenopplæring - Livslang læring - Voksenopplæring - Livslang læring - Grunnskoleopplæring for voksne Samling for kommunene i M&R Molde, 05.11.2014 Jørn Thomassen Voksne i grunnskoleopplæringa GSI 2013/2014: Landet: 9.867 voksne (+ 53 fra

Detaljer

BKA-programmet. Utlysningen for 2013

BKA-programmet. Utlysningen for 2013 BKA-programmet Utlysningen for 2013 Høsten 2012 Om Vox Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Detaljer

Innst. S. nr. 76. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:14 ( )

Innst. S. nr. 76. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:14 ( ) Innst. S. nr. 76 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:14 (2007 2008) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner. Prosjektleder Yngvild Ziener Nilsen

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner. Prosjektleder Yngvild Ziener Nilsen Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Prosjektleder Yngvild Ziener Nilsen Forsøk med modulstrukturerte læreplaner Bakgrunn Forslag til læreplaner Rekruttering til og gjennomføring av

Detaljer

FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN

FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN FORMÅL OG METODE Undersøke bruken av assistenter og lærere uten godkjent pedagogisk kompetanse i grunnopplæringen Kartlegge

Detaljer

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser Forfatter: Linda Berg Vox 2015 ISBN:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Rana kommune

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Rana kommune 1 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Rana kommune 2012 30.01.2013 2 1. Tema, bakgrunn og målsetting for tilsynet... 3 1.1. Tema for tilsynet...

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne -glimt fra et prosjekt Fylkeskonferanse om voksenopplæring 05.november 2014 Borghild Drejer, Molde Voksenopplæringssenter

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning

Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Magnus Fodstad Larsen Vox 2010 ISBN 978-82-7724-147-0 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Saltdal kommune 04.05.14 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Saltdal kommune.... 3

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 2. Grunnskoleopplæring etter 4A-1 For at kommunen skal kunne vurdere om den voksne har rett til grunnskoleopplæring etter

Detaljer

Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov

Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov Linda Berg Vox 2015 ISBN: 978-82-7724-224-8 Design/produksjon: Vox VOKSENLÆRERES KOMPETANSE OG KOMPETANSEBEHOV 3

Detaljer

Organisering av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap

Organisering av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap Organisering av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap Organisering av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap Pernille Birkeland, Magnus Fodstad Larsen, Kathrine Lønvik Vox 2015 ISBN: 978-82-7724-219-4

Detaljer

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017 Velkommen til informasjonsmøte om Nye tilsynstema i grunnskolen for voksne 6. desember 2017 Opplæringsloven 14-1 Statleg tilsyn Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller dei

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70

Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70 Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til program for «Kompetansepluss arbeid» under kap. 257 post 70. Opprinnelige retningslinjer

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune Levanger kommune Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 1 Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 2 Levanger voksenopplæring Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 3 Levanger

Detaljer

Program for. arbeidslivet (BKA)

Program for. arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Om Vox Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 3. Den ordinære grunnskoleopplæringen for voksne Når kommunen har vurdert at den voksne oppfyller vilkårene etter 4A-1

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16679/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Den norske modell for realkompetansevurdering Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Utdanningssystemet i Norge Obligatorisk grunnskole10 år. Skolestart 6 år Videregående skole 3 år (Vg skole er både studiekompetanse

Detaljer

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til «Kompetansepluss frivillighet» under kap. 257 post 70. Retningslinjene er utarbeidet i henhold

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning 2010

Behov og interesse for karriereveiledning 2010 Behov og interesse for karriereveiledning 010 Behov og interesse for karriereveiledning 010 Magnus Fodstad Larsen Vox 011 ISBN 978-8-774-197-5 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

Kompetanseutvikling i arbeidslivet. 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse

Kompetanseutvikling i arbeidslivet. 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse Kompetanseutvikling i arbeidslivet 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse Hva skal jeg snakke om? Kompetanse Norge Hva vet vi om kompetansebehov i arbeidslivet?

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 5 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt Navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted Epost

Detaljer

(TIL INTERVJUEREN: Spørreundersøkelsen vil dreie seg om kompetansebehov og kompetanseutvikling.)

(TIL INTERVJUEREN: Spørreundersøkelsen vil dreie seg om kompetansebehov og kompetanseutvikling.) Spørreskjema Virksomhetsbarometeret 2017 Innledning God dag, mitt navn er NN, og jeg ringer fra Opinion. Vi gjennomfører for tiden en undersøkelse om kompetanse i arbeidslivet på vegne av Kompetanse Norge,

Detaljer

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox Læringsmappe for arbeidslivet Nina Jernberg, rådgiver Vox Dagens program Arbeidsrettet norskopplæring og Læringsmappe for arbeidslivet Eksempler fra Læringsmappe for pleieassistenter Erfaringer fra utprøving

Detaljer

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Det fjerde målet i strategien er at barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. ARTIKKEL SIST ENDRET: 28.03.2017 Realfagsstrategien

Detaljer

Kompetanse og opplæring i norske virksomheter. Resultater fra Vox-barometeret høsten 2006

Kompetanse og opplæring i norske virksomheter. Resultater fra Vox-barometeret høsten 2006 Vox-barometeret Kompetanse og opplæring i norske virksomheter Resultater fra Vox-barometeret høsten 2006 51 Kompetanse og opplæring i norske virksomheter Resultater fra Vox-barometeret høsten 2006 Forord

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne Regional lederkonferanse, Trondheim 11.september 2014 Molde voksenopplæring Hvorfor gi opplæring i grunnleggende

Detaljer

Saksbehandler: Marianne Støa Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Marianne Støa Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marianne Støa Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 15/8361-3 Dato: 27.10.15 Høring - Mulighet til å tilby grunnskoleopplæring til ungdommer som har rett til videregående

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå Dokument nr. 3:14 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett:

Detaljer

Ordinære mottak, omsorgssenter, EMAmottak og privatboende

Ordinære mottak, omsorgssenter, EMAmottak og privatboende Kartlegging Kartlegging av kommuner og fylkeskommuners tilbud om opplæring til asylsøkerbarn (6 til 16 år). Rapport til Kunnskapsdepartementet: 3. Spørring Fotograf Jannecke Jill Moursund Hovedfunn kommunespørring

Detaljer

Vox-speilet 2009. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2009. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2009 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2009 Voksnes deltakelse i opplæring Lene Guthu, Karl Bekkevold og Berit Gravdahl ISBN 978-82-7724-144-9 Vox, 2010 Design: Itera Gazette Trykk:

Detaljer

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø PROGRAM: Mandag 26. oktober 11.30-12.30 Lunch og registrering

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt

Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Regional ledersamling grunnskoleopplæring for voksne 18. September 2014 Jannicke Haaland Haarr, Fylkesmannen i Hordaland 1 Rett og plikt Voksne kan ha rett til grunnskoleopplæring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Hadsel kommune

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Hadsel kommune 1 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Hadsel kommune 2013 11.02.2013 2 1. Tema, bakgrunn og målsetting for tilsynet... 3 1.1. Tema for tilsynet...

Detaljer

Innst. 204 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Komiteens merknader.

Innst. 204 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Komiteens merknader. Innst. 204 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument 8:41 S (2010 2011) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag

Detaljer

9.1 Ordinære søknadsrunder: Søknader og tildeling av støtte til opplæring

9.1 Ordinære søknadsrunder: Søknader og tildeling av støtte til opplæring 9Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet ble opprettet i 2006. Ordningen skal stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring i grunnleggende lese-,

Detaljer

NASJONALE RETNINGSLINJER FOR REALKOMPETANSEVURDERING

NASJONALE RETNINGSLINJER FOR REALKOMPETANSEVURDERING NASJONALE RETNINGSLINJER FOR REALKOMPETANSEVURDERING 1 Thomas Wegner Thomassen http://www.udir.no/upload/regelverk/udir_retningslinjer%20for%20realkompetansevurd_web.pdf?epslanguage=no 2 Hvorfor retningslinjer?

Detaljer

i grunnskoleopplæring

i grunnskoleopplæring 1Voksne i grunnskoleopplæring Opplæringsloven fastslår at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring, har rett til dette så lenge de ikke har rett til videregående opplæring. Retten

Detaljer

Introduksjonsloven. Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven. Bodø 19. sept Marit Helness

Introduksjonsloven. Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven. Bodø 19. sept Marit Helness Introduksjonsloven Bodø 19. sept. 2015 Marit Helness Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven 1 2 Lover og regler Rundskriv Q-20/2015. Inneholder lovtekst og forskriftsbestemmelser,

Detaljer

Kompetanseløftet Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner. Prosjektleder Yngvild Ziener Nilsen

Kompetanseløftet Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner. Prosjektleder Yngvild Ziener Nilsen Kompetanseløftet Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Prosjektleder Yngvild Ziener Nilsen Mål for presentasjonen At deltakerne skal få kunnskap om forsøk med modulstrukturerte læreplaner

Detaljer

Kompetanseløftet Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner. Prosjektleder Jon Samuelsen Delprosjektleder Yngvild Ziener Nilsen

Kompetanseløftet Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner. Prosjektleder Jon Samuelsen Delprosjektleder Yngvild Ziener Nilsen Kompetanseløftet Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Prosjektleder Jon Samuelsen Delprosjektleder Yngvild Ziener Nilsen Formål hele folket i arbeid «Innen fem år ønsker regjeringen

Detaljer

SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN BEHOVSSPØRSMÅL FOR STATLIG STØTTE FOR SKOLEEIERE DESEMBER 2016

SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN BEHOVSSPØRSMÅL FOR STATLIG STØTTE FOR SKOLEEIERE DESEMBER 2016 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN BEHOVSSPØRSMÅL FOR STATLIG STØTTE FOR SKOLEEIERE DESEMBER 2016 Prosjektinformasjon Formålet med undersøkelsen er å få økt informasjon om behov for statlig støtte ved utvikling

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

Testadministrasjon. Digitaltesten

Testadministrasjon. Digitaltesten Testadministrasjon Digitaltesten Gjennomføringen Testveileder i Digitaltesten = lærer i data Kun sertifiserte testveiledere fra Vox kan gjennomføre kartleggingen Alternativt: Testveileder leder testingen

Detaljer

Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport

Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport Medlemspanelet januar 2007 Utdanningsforbundets nettsted Innføringen av Kunnskapsløftet Realfag i skolen og barnehagen Landsmøtet 2006 www.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2009 Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 RAPPORT 1/2010 Side 2 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Metode...3 1.3 Informasjon om respondentene...4

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser

Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser Inger Hjortland Resultatenhetsleder Larvik læringssenter Inger.hjortland@larvik.kommune.no Larvik læringssenter REleder Rådgiver Fagkonsulenter Saksbehandler

Detaljer

Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar. Ann-Karin Bjerke

Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar. Ann-Karin Bjerke Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar Rett til opplæring - to ulike lovverk Voksne kan ha rett og/eller plikt til opplæring etter introduksjonsloven og samtidig ha rett til grunnskoleopplæring

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Voksnes rett til grunnskoleopplæring

TILSYNSRAPPORT. Voksnes rett til grunnskoleopplæring TILSYNSRAPPORT Voksnes rett til grunnskoleopplæring Sola kommune 2012 1 Innhold 1. Tema, bakgrunn og målsetting for tilsynet... 3 1.1 Tema for tilsynet... 3 1.2 Bakgrunn for tilsynet... 3 1.3 Målsetting

Detaljer

Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Pb. 6139 Etterstad 0602 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201005287-/HIL 31.01.2011 Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

ir; 0 1 NOV. 20, IP«-3(003cas

ir; 0 1 NOV. 20, IP«-3(003cas Fylkesmannen i Vestfold ir; 0 1 NOV. 20, IP«-3(003cas Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 - Dep 0032 Oslo Vår saksbehandler / telefon: Susanne Maria Hammernes 33372423 Deres referanse: Vår referanse:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Opplæring i kriminalomsorgen

Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Opplæring i kriminalomsorgen Vestfold fylkeskommune Utdanningsavdelingen Svend Foynsgt. 9 3126 Tønsberg Vår saksbehandler / telefon: Vår referanse: Vår dato: Kristine Palm 2008/6042 23.12.2008 33372440 Arkivnr: 632.0 Rapport fra tilsyn

Detaljer

Utvidet grunnskoleopplæring

Utvidet grunnskoleopplæring Utvidet grunnskoleopplæring Opplæringsloven 4A 1, nytt andre ledd Kommuner og fylkeskommuner kan òg tilby grunnskoleopplæring etter første ledd til de som har rett til videregående opplæring etter 3-1,

Detaljer

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling:

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling: Navn: Minoritetsspråklige søkere Skoleåret 2014-2015 Vedlegg til internettsøknad. Sendes inntakskontoret i 2 eksemplarer Søknadsfrist 1. februar 2014 Fødsels- og personnummer: Adresse: Postnummer og -sted:

Detaljer

Fylkesmannen i Vestfold. Tilsynsrapport. Voksnes rett til grunnskoleopplæring. Tønsberg kommune

Fylkesmannen i Vestfold. Tilsynsrapport. Voksnes rett til grunnskoleopplæring. Tønsberg kommune Fylkesmannen i Vestfold Tilsynsrapport Voksnes rett til grunnskoleopplæring Tønsberg kommune Mai - oktober 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Tema for tilsynet... 3 3. Om gjennomføringen av

Detaljer

Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet?

Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet? Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet? Konferens om utbildning, arbetsliv och välbefinnande 16.10.2007, Esbo, Finland v/ Bjørg Ilebekk, Vox Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet

Detaljer

Fagdag, minoritetsspråklege

Fagdag, minoritetsspråklege Regelverk og tilsyn Fagdag, minoritetsspråklege Med minoritetsspråklege elevar i grunnopplæringa forstår vi barn, unge og vaksne som har eit anna morsmål enn norsk eller samisk. I denne samanhengen blir

Detaljer

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik Kunnskapsdepartementet HØRINGSUTTALELSE, NOU 2010:7 I NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING har Østbergutvalget analysert, belyst og drøftet en rekke områder som er relevant for målgrupper for den kommunale

Detaljer

Rett og plikt til opplæring

Rett og plikt til opplæring Rett og plikt til opplæring 1 0-5år Barnehageplass for barn av asylsøkere Barn som bor i asylmottak har etter dagens regelverk ikke en lovfestet rett til barnehageplass Først når kommunen har tatt i mot

Detaljer

Innst. 263 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:6 ( )

Innst. 263 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:6 ( ) Innst. 263 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:6 (2012 2013) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Forberedende voksenopplæring

Forberedende voksenopplæring Kompetanseløftet Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Prosjektleder Yngvild Ziener Nilsen Mål for presentasjonen At deltakerne skal få kunnskap om forsøk med modulstrukturerte læreplaner

Detaljer

Utvikle moduler for utvalgte lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på videregående opplærings nivå

Utvikle moduler for utvalgte lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på videregående opplærings nivå Utvikle moduler for utvalgte lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på videregående opplærings nivå Meld St 16 (2015-2016) «Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Evaluering av Program for basiskompetanse i arbeidslivet

Evaluering av Program for basiskompetanse i arbeidslivet R Evaluering av Program for basiskompetanse i arbeidslivet Rapport 2012-08 Proba-rapport nr., Prosjekt nr. 11045 ISSN: 1891-8093 LEB, TT, SK/ HB, 29.06.2012 Offentlig Rapport 2012-08 Evaluering av Program

Detaljer

Notat 13/2014. Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) en oppsummering av dokumenterte effekter

Notat 13/2014. Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) en oppsummering av dokumenterte effekter BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) EN OPPSUMMERING AV DOKUMENTERTE EFFEKTER 1 Notat 13/2014 Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) en oppsummering av dokumenterte effekter Basiskompetanse i arbeidslivet

Detaljer

Arbeidslivsfaget status september 2012

Arbeidslivsfaget status september 2012 Arbeidslivsfaget status september 2012 135 skoler i 83 kommuner (2 priv.skoler) Første kull gikk ut våren 2012 NOVA følger forsøket, 2 delrapporter levert og sluttrapport høsten 2013 Videreføring av faget

Detaljer