Fylkesmannen i Vestfold. Tilsynsrapport. Voksnes rett til grunnskoleopplæring. Tønsberg kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Vestfold. Tilsynsrapport. Voksnes rett til grunnskoleopplæring. Tønsberg kommune"

Transkript

1 Fylkesmannen i Vestfold Tilsynsrapport Voksnes rett til grunnskoleopplæring Tønsberg kommune Mai - oktober 2013

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Tema for tilsynet Om gjennomføringen av tilsynet Beskrivelse av kommunens praksis og Fylkesmannens vurdering Kommunens organisering av grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne Kommunens forsvarlige system Voksnes rett til grunnskoleopplæring Voksnes rett til spesialundervisning på grunnskolens område Oppsummering av lovbrudd Oppfølging av tilsynsresultatene krav om erklæring om at lovbrudd er rettet Klageadgang

3 1. Innledning Denne rapporten er utarbeidet av Fylkesmannen i Vestfold etter tilsyn med Tønsberg kommunes forvaltning og gjennomføring av opplæring særskilt organisert for voksne, jf. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) kapittel 4A. Tilsynet retter seg mot kommunen, jf. opplæringsloven 4A-4 om kommunens ansvar. Tema for tilsynet beskrives annet sted i rapporten. Formålet med tilsynet Opplæringsloven 4A-1 skal gi flere en mulighet til grunnskoleopplæring. Rett til grunnskoleopplæring kan medvirke til større likestilling og større sjanser til å delta i arbeidslivet, også for innvandrere med lovlig opphold i landet. Tilsynets formål er å bidra til økt etterlevelse av loven og økt kvalitet i den kommunale tjenesteproduksjonen. Brudd på opplæringsloven kan ha rettssikkerhetsmessige konsekvenser for den enkelte innbygger i kommunen. Det kan også ha samfunnsøkonomiske konsekvenser gjennom forsinkelse av den enkeltes overgang til videre utdanning eller arbeid. Fylkesmannens tilsynshjemmel Opplæringsloven gir i 14-1 Fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med kommunens oppfyllelse av de pliktene de er pålagt eller som er i medhold av kapitlene 1-6 (kommunepliktene). Tilsynshjemmelen omfatter også forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene. Forholdet til kommuneloven I opplæringsloven 14-1 vises det til at reglene i kommunelovens kapittel 10A gjelder for Fylkesmannens tilsyn. Kommuneloven gir Fylkesmannen rett til å be om opplysninger, rett til innsyn i saksdokumenter og adgang til kommunale institusjoner eller andre som utfører oppgaver på vegne av kommunen. Videre kan Fylkesmannen gi pålegg om å rette forhold som er i strid med lov og/eller forskrift, men før det gis pålegg skal kommunen få en rimelig frist til å rette forholdet. Fylkesmannen skal også før det fattes vedtak om pålegg ha vurdert virkninger pålegget kan ha for kommunens øvrige virksomhet. Når tjenester utføres av andre enn kommunen, skal krav om retting og eventuelle pålegg rettes til kommunen som ansvarlig for opplæringen. Kommunen plikter å sørge for at tjenesten utføres i samsvar med lov og forskrift. Fylkesmannens tilsyn er et lovlighetstilsyn, jf. kommuneloven 60b. Begreper Disse begrepene brukes i Fylkesmannens konklusjon: Lovbrudd som er mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Merknad er et kritikkverdig forhold som ikke omfattes av definisjonen for lovbrudd, men der tilsynet med utgangspunkt i krav fra myndighetene avdekker praksis som potensielt kan føre til lovbrudd. Lovbrudd skal rettes, mens merknader er noe kommunen selv kan velge om man vil ta hensyn til. Om rapporten I dette tilsynet ble det innhentet skriftlig dokumentasjon og gjennomført intervjuer som grunnlag for å vurdere om Tønsberg kommune fyller lovkravene som gjelder, jf. tilsynets tema. Informasjonen 2

4 som ble innhentet ble sett opp mot lovkrav i opplæringsloven og forvaltningsloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at tilsynets konklusjon ikke gir en fullstendig vurdering av Tønsberg kommunes opplæringsvirksomhet, men begrenser seg til en vurdering og konklusjon i forhold til kommunens ivaretakelse av utvalgte lovbestemmelser knyttet til grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne. 2. Tema for tilsynet Det overordnede temaet for Fylkesmannens tilsyn er kommunens forvaltning og gjennomføring av opplæringsloven 4A-1, 4A-2, 4A-4 og 13-10, samt forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak knyttet til disse paragrafene. Tema for tilsynet: 1. Kommunens forsvarlige system 2. Voksnes rett til grunnskoleopplæring 2.1. Fag norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og religion, livssyn og etikk 2.2. Tilpasset den enkelte 2.3. Gratis grunnskoleopplæring 3. Voksnes rett til spesialundervisning på grunnskolens område 3.1. Spesialundervisning for deltakere som får opplæring etter 4A Spesialundervisning for deltakere som har behov for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter 3.3. Saksbehandling ift. kapittel 5 4. Enkeltvedtak som ligger til grunn for å tilrettelegge opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Mer konkretisert har Fylkesmannen gjennom tilsynet undersøkt om: kommunen har et forsvarlig system for vurdering av om kravene til opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt søkere bosatt i Tønsberg kommune med rett til grunnskoleopplæring og som fremmer krav/søker om slik opplæring, får tilbud om dette, jf. opplæringsloven 4A-1 og 4A-4. deltakerne i grunnskoleopplæring får opplæring tilpasset deres livssituasjon, jf. 4A-1. deltakere som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, får spesialundervisning, jf. 4A-2 første ledd. deltakere som har behov for å holde vedlike eller utvikle grunnleggende ferdigheter får spesialundervisning, jf. 4A-2 annet ledd. opplæringen er gratis, jf. 4A-1. reglene for saksbehandling blir fulgt, jf. opplæringsloven og forvaltningsloven. 3

5 3. Om gjennomføringen av tilsynet Grunnlaget for Fylkesmannens tilsyn er vurdering av tilsendt dokumentasjon og annen dokumentasjon Fylkesmannen har tilgang til. Fylkesmannen har i tillegg gjennomført intervjuer. Tilsynet er gjennomført slik: 1. Forslag til datoer og dagsorden for tilsynet oversendt kommunen Skriftlig varsel fra Fylkesmannen til kommunen om åpning av tilsyn Mottak av dokumentasjon fra kommunen Åpningsmøte avholdt i kommunen Intervjuer Utsending av foreløpig rapport medio juni Kommunens tilbakemelding på foreløpig rapport 3. juli Sluttmøte avholdt i kommunen 24. oktober Utsending av endelig rapport ultimo oktober 4. Beskrivelse av kommunens praksis og Fylkesmannens vurdering 4.1 Kommunens organisering av grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne I Tønsberg kommune ligger ansvaret for voksenopplæringen under fagenhet oppvekst barnehage og skole, og kommunaldirektør for oppvekst. Kommunen er en to-nivå kommune, slik at virksomhetsleder for Tønsberg voksenopplæring rapporterer til kommunaldirektør, gjennom ledersamtaler, årsmelding mm. Virksomhetsleder deltar også på jevnlige rektormøter med øvrige virksomhetsledere innenfor skole. Voksenopplæringen er delt inn i tre avdelinger, med hver sin avdelingsleder norskavdelingen, grunnskolen og spesialundervisning. Det ble ikke ført tilsyn med norskavdelingen og opplæring knyttet til introduksjonsloven. Tønsberg voksenopplæring har dette skoleåret (2012/13) flyttet, fra sentrum til den tidligere lærerskolen på Eik, noen kilometer utenfor sentrum. I skoleåret 2012/13 mottar i alt 129 deltakere opplæring i regi av Tønsberg voksenopplæring, hvorav 49 får spesialundervisning 1. Tønsberg voksenopplæring tilbyr også opplæring til deltakere fra fem andre kommuner i Vestfold, gjennom en samarbeidsavtale med kommunene. I skoleåret 2012/13 mottar i alt 46 deltakere fra andre kommuner undervisning i regi av Tønsberg voksenopplæring Kommunens forsvarlige system Opplæringsloven slår fast at kommunen har ansvaret for at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt, og under dette stille de ressursene som er nødvendig for at kravene blir oppfylt. Videre skal kommunen ha et forsvarlig system for vurdering av om lovkravene og forskriftene til loven blir fulgt. Fylkesmannen har i varsel om tilsyn bedt om en kort redegjørelse for kommunens rutiner: - for å sikre at personer som har delegert myndighet i forhold til opplæring av voksne har tilstrekkelig kunnskap om kravene i opplæringsloven 1 GSI 2012/13 2 GSI 2012/13 4

6 - for å sikre at kommunen får nødvendig informasjon om det som skjer på voksenopplæringsfeltet - for vurdering og oppfølging av denne informasjonen Tønsberg kommune har utarbeidet et system for dette, «System for kvalitetsvurdering i Tønsberg kommune av virksomhet etter opplæringsloven 13-10». Dokumentet inneholder: - Bakgrunn for dokumentet - Målsetting for systemet - Oversikt over aktuelle styringsdokumenter og ansvarsfordeling - Verktøy for å vurdere om opplæringsloven følges - Verktøy for å vurdere kvaliteten på opplæringen - Plan for gjennomføring av system for kvalitetsvurdering etter opplæringsloven Reglement for de politiske styringsorganene - Avviksskjema mm. I tillegg til disse dokumentene har Tønsberg voksenopplæring utarbeidet rutiner for saksbehandling og for gjennomføring av opplæringen. Oversikten over aktuelle styringsdokumenter og ansvarfordeling er tydelig på tidspunkt for gjennomføring, oppgave og hvem som er ansvarlig. Ansvaret for oppfølging ligger enten hos kommunaldirektør, fagenhet oppvekst og/eller hos rektor. I forbindelse med tilsynet ble flere punkter i både sjekkliste og årshjul gjennomgått for å sikre at også de oppgavene Tønsberg voksenopplæring har i forhold til opplæringsloven med forskrifter blir ivaretatt på samme måte som for øvrige virksomheter innenfor skolesektoren i kommunen. Oppfølging av sjekkliste og årshjul vil skje gjennom blant annet medarbeidersamtaler, ledersamtale og rektormøte. I intervjuene ble Tønsberg voksenopplæring beskrevet som en veldrevet virksomhet med stor grad av handlefrihet. Virksomhetsleder har ansvar for både økonomi og personal. Virksomhetsleder har også ansvar for å utarbeide årsmelding, og virksomhetsplanen blir utarbeidet sammen med ansatte i virksomheten og med kommunaldirektøren. Avdelingsledere har til en viss grad personalansvar, men hovedsakelig for det faglige innholdet i opplæringen. Kommunens kvalitetssystem er et verktøy for å vurdere om opplæringsloven følges. Avvik skal meldes på et eget skjema, og kommunen har rutiner for å følge opp slike meldinger. Avvik har ikke blitt meldt i inneværende skoleår. Voksenopplæringen inngikk også i kommunens tilstandsrapport for første gang i 2012, men kommunen melder om at det er utfordrende å lage en slik rapport når ikke Utdanningsdirektoratets mal er tilpasset denne formen for virksomhet. Fylkesmannens vurdering Tønsberg kommune har utviklet et forsvarlig system slik at det er stor sannsynlighet for at kravene i opplæringsloven med tilhørende forskrifter blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Den skriftlige redegjørelsen fra kommunen samsvarer med det Fylkesmannen fikk opplyst under intervjuene. Fylkesmannens konklusjon For de forhold som er undersøkt, er det ikke påvist brudd på opplæringsloven Tønsberg kommune har et forsvarlig system som sikrer at opplæringsloven kapittel 4A med tilhørende forskrifter blir fulgt. 5

7 4.3 Voksnes rett til grunnskoleopplæring Opplæringsloven 4A-1 slår fast at voksne som er over opplæringspliktig alder, og som ikke har rett til videregående opplæring etter 3-1 og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne. Opplæringsloven 4A-1 første ledd tredje punktum stadfester den voksnes rett til å få opplæringen tilpasset sitt behov, jf. 4A-12 og 1-3. Kommunen må tilby et opplæringstilbud som har et omfang og lengde som gjør at den voksne har en mulighet til å nå de målene som det er realistisk å sette opp for den enkelte voksne. Opplæringen skal tilpasses på bakgrunn av resultat av realkompetansen til den voksne, den voksnes livssituasjon og at den voksnes særlige behov for å kunne få et forsvarlig utbytte av opplæringen. I Tønsberg kommune får 80 voksne grunnskoleopplæring i inneværende skoleår. Samtlige av deltakerne er minoritetsspråklige. All undervisning foregår på dagtid, og kommunen har ikke hatt søkere som ønsker undervisning på kveldstid. Kommunen opplyser at dersom det blir aktuelt med kveldsundervisning, vil de se på mulighetene for å kjøpe denne tjenesten fra et annet voksenopplæringssenter, eventuelt tilby et nettbasert opplæringstilbud. Kommunen tilbyr fem grunnskolefag; norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. All undervisning er gratis og kommunen har ikke søknadsfrister for opplæringen. Kommunen opplyser om at dersom en søker ønsker religion, livssyn og etikk (RLE) vil de måtte finne en løsning på dette. Enten ved å ansette lærer med kompetanse innenfor faget eller kjøpe tjenesten av andre. Kommunen opplyser videre at dersom de mottar søknad behandles denne uten ugrunnet opphold, men gjennomføringen av opplæringen er i all hovedsak i samsvar med skoleåret. Dette gjelder ikke for deltakere som har rett til spesialundervisning etter opplæringsloven 4A-2 annet ledd, der det er løpende behandling av søknader og igangsetting av opplæringen. Tønsberg kommune har et eget søknadsskjema for voksne med rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven 4A-1. Egne inntaksrutiner er utarbeidet for opplæring etter 4A-1. Kommunens beskrivelse ved inntak viser at avdelingsleder saksbehandler og fatter vedtak om opplæring, men kopier av vedtakene Fylkesmannen har mottatt, viser at også virksomhetsleder skriver under på disse, slik at det i realiteten er den med høyest myndighet som fatter vedtaket. Tønsberg kommune tilbyr grunnskoleopplæring på tre nivåer, GSF (forkurs), GS1 og GS2 (eksamenskurs). Ved inntak til grunnskoleopplæring testes deltakerne i forhold til tidligere opplæring, språk og annen relevant informasjon voksenopplæringen får i inntakssamtalen. Deltakeren får så et tilbud om et tilpasset opplæringsløp etter nivå. Deltakeren kan være på ulike nivåer i de ulike fagene. Det fattes deretter vedtak om rett til grunnskoleopplæring, med henvisning til lovhjemmel i opplæringsloven, om hvilken opplæring deltakeren skal få, om periode for opplæringen og hvor opplæringen skal finne sted. Det gis også informasjon om klageadgang. Kommunens mal viser til gammel lovhjemmel i offentlighetsloven. Fylkesmannens vurdering Tønsberg kommune har delegert ansvaret for enkeltvedtak om grunnskoleopplæring for voksne til virksomhetsleder ved Tønsberg voksenopplæring. For deltakere fra andre kommuner, er det bostedskommunen som fatter vedtak. Vedtakene stadfester søkers rett til grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne, og de er individualiserte i det de sier noe om hvilket nivå deltakeren 6

8 skal få opplæringen sin på. Vedtakene Fylkesmannen har sett på, inneholder ikke opplysninger om hvilke fag søkeren vil få opplæring i. Tønsberg kommune har i sine rutiner å teste deltakerne før vedtak fattes, og sammen med inntakssamtalen bygger resultatene fra disse på tilbudet den voksne får. I forskrift til opplæringsloven 4-13 vises det til kommunens plikt til å realkompetansevurdere deltakeren. Hovedtanken bak realkompetansevurdering er at den voksne ikke skal måtte følge opplæring i fag der hun eller han allerede har tilfredsstillende kompetanse. Realkompetansevurderingen skal gi uttrykk for hvilke deler av realkompetansen som gir grunnlag for godkjent eller ikke godkjent i hele eller deler av faget. Realkompetansevurderingen er et enkeltvedtak, og deltakeren har klageadgang på denne. Mer om deltakerens rettigheter og kommunens plikt er beskrevet i rundskriv Udir fra s. 12. Tønsberg kommune tester deltakeren og har en inntakssamtale, men i kommunens rutiner for inntak åpnes det ikke opp for klageadgang på testresultatene. En slik mangel på rutine kan innebære at den voksne må følge et undervisningsopplegg som er mindre eller mer omfattende enn det den voksne har behov for. Kommunen har etter det stedlige tilsynet opplyst at kommunen vil prioritere kompetanseheving innen realkompetansevurdering, for så å kunne bruke egen kompetanse for å realkompetansevurdere søkere til grunnskoleopplæring for voksne. Inntil denne kompetansen er i egen virksomhet, vil Tønsberg kommune kjøpe tjenesten for de som ønsker realkompetansevurdering som sluttvurdering fra Sandefjord kommune. Fylkesmannens konklusjon Fylkesmannen har påvist brudd på opplæringsloven 4A-1 om tilpasset opplæring etter første ledd tredje punktum. Kommunen må foreta en kartlegging av den enkelte søkers realkompetanse og restopplæringsbehov, og på bakgrunn av dette fatte enkeltvedtak om grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne. 4.4 Voksnes rett til spesialundervisning på grunnskolens område Opplæringsloven 4A-2 første ledd slår fast at voksne som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen, har rett på spesialundervisning. Spesialundervisning etter denne bestemmelsen er normalt knyttet til de fagene som fører til vitnemål for grunnskole for voksne. 4A-2 annet ledd regulerer rettighetene til voksne som har behov for å utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter. En begrepsavklaring av grunnleggende ferdigheter er gitt i Ot.prp.nr. 46 ( ) s. 169: «Grunnleggjande dugleik er i denne sammanheng meint å dekkje ADL-trening(opplæring i daglege gjeremål), grunnleggjande kommunikasjonsdugleik, grunnleggjande lese- og skrivedugleik, motorisk trening og liknande.» Reglene i opplæringsloven kapittel 5 om spesialundervisning, med noen få unntak, gjelder. 7

9 Ved telletidspunktet i GSI for skoleåret 2012/13 ble det registrert 49 deltakere med spesialundervisning etter opplæringsloven 4A-2. Samtlige deltakere får opplæring etter 4A-2 annet ledd. Kommunen opplyser at det vil være flere voksne som ikke har et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, og flere er nå meldt til PP-tjenesten for sakkyndig vurdering. Tønsberg kommune har et eget søknadsskjema for voksne med rett til spesialundervisning etter opplæringsloven 4A-2. Egne inntaksrutiner er utarbeidet også for opplæring etter 4A-2. Kommunens beskrivelse ved inntak viser at avdelingsleder saksbehandler og fatter vedtak om spesialundervisning, men kopier av vedtakene Fylkesmannen har mottatt viser at også virksomhetsleder skriver under på disse, slik at det i realiteten er den med høyest myndighet som fatter vedtaket. Enkeltvedtak om spesialundervisning inneholder opplysninger om lovhjemmel for vedtaket, om periode det gjelder for, om omfang, lærer og når opplæringen vil finne sted. Vedtakene Fylkesmannen har sett, inneholder i hovedsak ikke informasjon om hva opplæringen vil bestå av og viser heller ikke til sakkyndig vurdering som kilde for slik informasjon. Etter Fylkesmannens stedlige tilsyn er dette forholdet rettet opp og kopi av vedtaksmal er sendt Fylkesmannen. Fylkesmannens vurdering Tønsberg kommune hadde, i vedtakene som Fylkesmannen fikk tilsendt før det stedlige tilsynet, fattet i hovedsak ugyldige vedtak. Kommunens vedtak beskrev ikke opplæringens innhold og viste heller ikke til en beskrivelse av dette i den sakkyndige vurderingen, jf. Utdanningsdirektoratets veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Kommunen har etter dette endret sine vedtaksmaler slik at de nå oppfyller kravene til innholdet i enkeltvedtak slik at innholdet i opplæringen, den organisatoriske gjennomføringen, omfanget, kompetanse og eventuelle støttetiltak beskrives. Fylkesmannens konklusjon Ved det stedlige tilsynet og av tidligere innsendt dokumentasjon ble det påvist lovbrudd. Men med de nye vedtaksmalene kommunen nå har forelagt Fylkesmannen, er det stor sannsynlighet for at krav til innhold og begrunnelse i enkeltvedtakene blir ivaretatt på en forsvarlig måte, og i tråd med forvaltningslovens 17 og Tidligere lovbrudd på opplæringsloven 4A-2, jf. forvaltningsloven 17 og anses å være rettet opp. 8

10 5. Oppsummering av lovbrudd På bakgrunn av det som fremgår av kapitlene 1 til og med 4 foran har Fylkesmannen gjort følgende funn: Tema 1 Kommunen skal ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene og forskriftene til loven blir fulgt, jf annet ledd Det ble ikke påvist lovbrudd Tema 2 Voksnes rett grunnskoleopplæring, jf. 4A-1 og 4A-4 Det ble påvist følgende lovbrudd: Tønsberg kommune oppfyller ikke opplæringsloven 4A-1 om tilpasset opplæring etter første ledd tredje punktum, jf. forskrift til opplæringsloven 4-13 om realkompetansevurdering. Tema 3 Voksnes rett til spesialundervisning på grunnskolens område, jf. 4A-2, 4A-4 og kapitel 5 Det ble ikke påvist lovbrudd 9

11 6. Oppfølging av tilsynsresultatene krav om erklæring om at lovbrudd er rettet Tiltak for å rette brudd på loven skal iverksettes umiddelbart. Foreløpig rapport sendes til kommunen med mulighet for å gi merknader til de faktiske opplysningene. Etter at vi har gjort eventuelle endringer, sendes den endelige tilsynsrapporten. Tønsberg kommune bes seinest én måned etter endelig tilsynsrapport er mottatt, sende en orientering til Fylkesmannen om igangsatte og planlagte tiltak med tidsplan for å rette opp de lovstridige forholdene. Fylkesmannen vil vurdere kommunens plan og gi en tilbakemelding på denne. Kommunen skal deretter sende en erklæring om at lovbruddene er rettet innenfor den fristen/de fristene kommunen har satt og som Fylkesmannen har godkjent. 7. Klageadgang Den endelige tilsynsrapporten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 bokstav b, og kan påklages til Utdanningsdirektoratet. En eventuell klage skal sendes til Fylkesmannen i Vestfold innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part, jf. forvaltningsloven 28 og 29. Om utformingen av klage vises det til forvaltningsloven 32 Vedlegg: oversikt over innsendt dokumentasjon og navn på intervjuede 10

12 Vedlegg 1: Oversikt over dokumentasjon Innsendt fra kommunen Redegjørelse fra kommunen Beskrivelse av Tønsberg kommunes forsvarlige system etter opplæringsloven 13-10, herunder: o Årshjul o Avviksmelding o Sjekkliste i henhold til opplæringsloven o Reglement for de politiske styringsorganene o Delegasjonsreglement for særlovene o System for interkontroll o Årshjul for styringssystemet i Tønsberg kommune o Tilstandsrapport for Tønsbergskolene 2012 o Presentasjon av Tønsberg voksenopplæring o Avviksskjema HMS Saksbehandlingsrutiner for inntak, herunder: o Søknadsskjemaer o Rutiner for behandling av søknader til grunnskole og spesialundervisning o Kopi av vedtak om rett til og avslag på grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne og spesialundervisning for voksne Gjennomføring av opplæringen, herunder: o Virksomhetsplan o Avtale om kjøp av tjenester mellom NN kommune og Tønsberg kommune ved Tønsberg voksenopplæring o Lokale læreplaner o Skolerute o Timeplaner o Godkjenning av forsøk med grunnopplæring utover tiårig grunnskoleløp for minoritetsspråklige elever, fra Utdanningsdirektoratet o Om Tønsberg voksenopplæring og tilbud fra kommunens hjemmesider o Individuell opplæringsplan o Plan for elevvurdering 11

13 Vedlegg 2: Deltakere i tilsynet Deltakere i åpningsmøtet Navn Tittel Arbeidssted Pål Thalmann Kommunaldirektør Tønsberg kommune Erik R. Tømte Fagenhetsleder Tønsberg kommune - Oppvekst Helga Daler Virksomhetsleder Tønsberg voksenopplæring Trond Frigstad Avdelingsleder grunnskole Tønsberg voksenopplæring Anne Rød Avdelingsleder Tønsberg voksenopplæring spesialundervisning Svein I. Fiane Rådgiver Fylkesmannen i Vestfold Susanne M. Hammernes Seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Oversikt over de som ble intervjuet Navn Tittel Arbeidssted Pål Thalmann Kommunaldirektør Tønsberg kommune Erik R. Tømte Fagenhetsleder Tønsberg kommune - Oppvekst Helga Daler Virksomhetsleder Tønsberg voksenopplæring Anne Rød Avdelingsleder Tønsberg voksenopplæring spesialundervisning Trond Frigstad Avdelingsleder grunnskole Tønsberg voksenopplæring Deltakere i sluttmøtet Navn Tittel Arbeidssted Pål Thalmann Kommunaldirektør Tønsberg kommune Erik R. Tømte Fagenhetsleder Tønsberg kommune - Oppvekst Solveig Laland Virksomhetsleder Tønsberg voksenopplæring Trond Frigstad Avdelingsleder grunnskole Tønsberg voksenopplæring Anne Rød Avdelingsleder Tønsberg voksenopplæring spesialundervisning Svein I. Fiane Rådgiver Fylkesmannen i Vestfold Susanne M. Hammernes Seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold 12

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Tønsberg kommune November 2013 - februar 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Tema for tilsynet... 3 3. Om

Detaljer

Endelig tilsynsrapport. Voksnes rett til grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne Nøtterøy kommune

Endelig tilsynsrapport. Voksnes rett til grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne Nøtterøy kommune Endelig tilsynsrapport Voksnes rett til grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne Nøtterøy kommune Mars - juli 2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1. Innledning... 2 2. Om tilsynet med

Detaljer

Endelig tilsynsrapport. Voksnes rett til grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne Horten kommune

Endelig tilsynsrapport. Voksnes rett til grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne Horten kommune Endelig tilsynsrapport Voksnes rett til grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne Horten kommune Februar - juni 2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1. Om tilsynet med Horten kommune...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Kragerø kommune.

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Kragerø kommune. ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Kragerø kommune Januar 2018 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Voksnes rett til grunnskoleopplæring

TILSYNSRAPPORT. Voksnes rett til grunnskoleopplæring TILSYNSRAPPORT Voksnes rett til grunnskoleopplæring Sola kommune 2012 1 Innhold 1. Tema, bakgrunn og målsetting for tilsynet... 3 1.1 Tema for tilsynet... 3 1.2 Bakgrunn for tilsynet... 3 1.3 Målsetting

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Bodø kommune 10.03.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet...3

Detaljer

Fylkesmannen i Vestfold. Tilsynsrapport. Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Stokke kommune

Fylkesmannen i Vestfold. Tilsynsrapport. Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Stokke kommune Fylkesmannen i Vestfold Tilsynsrapport Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Stokke kommune Desember 2013- mars 2014 Innholdsfortegnelse Innledning 2 Tema for tilsynet 3 Om gjennomføringen

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE Vår ref.: 2010/8945 Deres ref.: Arkivnr.: 632.4 Vår dato: 10.03.2011 Oversending av endelig tilsynsrapport

Detaljer

Voksnes rett til opplæring

Voksnes rett til opplæring Voksnes rett til opplæring Rett til grunnskoleopplæring og rett til spesialundervisning Christina Nyeng Thon, rådgiver oppvekst- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Nordland Hvem er Fylkesmannen? Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Hadsel kommune

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Hadsel kommune 1 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Hadsel kommune 2013 11.02.2013 2 1. Tema, bakgrunn og målsetting for tilsynet... 3 1.1. Tema for tilsynet...

Detaljer

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017 Velkommen til informasjonsmøte om Nye tilsynstema i grunnskolen for voksne 6. desember 2017 Opplæringsloven 14-1 Statleg tilsyn Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller dei

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Saltdal kommune 04.05.14 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Saltdal kommune.... 3

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Rana kommune

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Rana kommune 1 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Rana kommune 2012 30.01.2013 2 1. Tema, bakgrunn og målsetting for tilsynet... 3 1.1. Tema for tilsynet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Haugesund kommune Hendelsesbasert tilsyn ved Breidablik læringssenter 4A-2 Rett til spesialundervisning på grunnskolens område

TILSYNSRAPPORT Haugesund kommune Hendelsesbasert tilsyn ved Breidablik læringssenter 4A-2 Rett til spesialundervisning på grunnskolens område TILSYNSRAPPORT Haugesund kommune Hendelsesbasert tilsyn ved Breidablik læringssenter 4A-2 Rett til spesialundervisning på grunnskolens område 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn, tema og målsetting for tilsynet...3

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Voksnes rett til grunnskoleopplæring

TILSYNSRAPPORT. Voksnes rett til grunnskoleopplæring TILSYNSRAPPORT Voksnes rett til grunnskoleopplæring Stavanger kommune 2014 1 Innhold 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet... 3 3. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner... 4 3.1 Rett

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæringsloven kap. 5 Spesialundervisning Loppa kommune Side 2 av 9 Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/3029-11 5262/15 22.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 10.06.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen. Tilsyn våren 2014 TILSYNSRAPPORT. Voksnes rett til grunnskoleopplæring opplæringsloven 4A-1

Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen. Tilsyn våren 2014 TILSYNSRAPPORT. Voksnes rett til grunnskoleopplæring opplæringsloven 4A-1 1 Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen Tilsyn våren 2014 TILSYNSRAPPORT Voksnes rett til grunnskoleopplæring opplæringsloven 4A-1 Froland kommune Vår referanse: 2014/995 KONTAKTPERSON

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Opplæring i kriminalomsorgen

Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Opplæring i kriminalomsorgen Vestfold fylkeskommune Utdanningsavdelingen Svend Foynsgt. 9 3126 Tønsberg Vår saksbehandler / telefon: Vår referanse: Vår dato: Kristine Palm 2008/6042 23.12.2008 33372440 Arkivnr: 632.0 Rapport fra tilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Alstahaug kommune

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Alstahaug kommune 1 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Alstahaug kommune 2013 26.11.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tema, bakgrunn og målsetting for tilsynet...

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/883 KOMMUNENS ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi KOMMUNENR: 1112 TILSYNSGRUPPE: Jorunn H.

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Tilsyn våren 2013 TILSYNSRAPPORT. Voksnes rett til grunnskoleopplæring opplæringslova 4A-1

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Tilsyn våren 2013 TILSYNSRAPPORT. Voksnes rett til grunnskoleopplæring opplæringslova 4A-1 1 Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen Tilsyn våren 2013 TILSYNSRAPPORT Voksnes rett til grunnskoleopplæring opplæringslova 4A-1 Evje og Hornnes kommune Vår referanse: 2012/5745 KONTAKTPERSON

Detaljer

Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt

Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Regional ledersamling grunnskoleopplæring for voksne 18. September 2014 Jannicke Haaland Haarr, Fylkesmannen i Hordaland 1 Rett og plikt Voksne kan ha rett til grunnskoleopplæring

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Narvik kommune

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Narvik kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND Tilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Narvik kommune 18. desember 2013 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens

Detaljer

Introduksjonsloven. Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven. Bodø 19. sept Marit Helness

Introduksjonsloven. Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven. Bodø 19. sept Marit Helness Introduksjonsloven Bodø 19. sept. 2015 Marit Helness Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven 1 2 Lover og regler Rundskriv Q-20/2015. Inneholder lovtekst og forskriftsbestemmelser,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter TILSYNSRAPPORT Trafikkopplæring Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter 12.02.2016 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Brønnøy kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever Tilsyn med Finnmark

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED STRAND KOMMUNE TIDSPUNKT: 6. november 2009 Vår ref: 09/10121 KOMMUNENS ADRESSE: Strand kommune, Postboks 115, 4126 Jørpeland KOMMUNENR: 1130 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune. Februar mai 2015

Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune. Februar mai 2015 Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune Februar mai 2015 Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tilsynstema:

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 4. Opplæringstilbudet skal tilpasses den voksnes behov Opplæring etter 4A-1 første ledd første punktum er som hovedregel

Detaljer

Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar. Ann-Karin Bjerke

Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar. Ann-Karin Bjerke Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar Rett til opplæring - to ulike lovverk Voksne kan ha rett og/eller plikt til opplæring etter introduksjonsloven og samtidig ha rett til grunnskoleopplæring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Vefsn kommune

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Vefsn kommune 1 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Vefsn kommune 2012 30.01.2013 2 1. Tema, bakgrunn og målsetting for tilsynet... 3 1.1. Tema for tilsynet...

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Ballangen kommune

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Ballangen kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND Tilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Ballangen kommune 22. januar 2014 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæringsloven kap. 5 Spesialundervisning Finnmark fylkeskommune Lakselv videregående skole Side 2 av 9 Innhold 1. Tema for tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Verdal kommune Leksdal skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø... 3

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring,

/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, Hedmark fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftssentret 2325 HAMAR Vår dato Vår referanse 23.03.2017 2017/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning Bamble kommune 14.03. 28.05.2013 Barnehage- og utdanningsavdelingen Innhold 1. Tema for tilsynet: Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning

Detaljer

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver VOX-konferanse Tromsø 11.-12. mars 2014 Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver Introduksjonsperioden 1 Introduksjonsloven (Rundskriv Q20/2012) Opplæringsloven Erfaringer fra tilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

Tilsynssamling om introduksjonslova

Tilsynssamling om introduksjonslova Tilsynssamling om introduksjonslova Molde, 19. juni 2013 Liv Marie Opstad liv.marie.opstad@fylkesmannen.no 1 Jf. tilsynssamlinga 18.09.2012 Vedtak om innføring av statlig tilsyn (15.06.11) Lovendring fra

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Gjesdal kommune Rettedalen 7 4330 ÅLGÅRD Endelig tilsynsrapport Minoritetsspråklige elevers rett til særskilt språkopplæring Gjesdal kommune Ålgård skole Gjesdal ungdomsskole 1 1.Tema for tilsynet Tema

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 5 SPESIALUNDERVISNING. Tana kommune

TILSYNSRAPPORT OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 5 SPESIALUNDERVISNING. Tana kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 5 SPESIALUNDERVISNING Tana kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/882 KOMMUNENS ADRESSE: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund KOMMUNENR: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

Oppfølging av tilsyn med Levanger kommune som skoleeier - oversendelse av rapport og pålegg om lukking av avvik

Oppfølging av tilsyn med Levanger kommune som skoleeier - oversendelse av rapport og pålegg om lukking av avvik IFWMERRED SAMKOMMUNE Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (18 JULI 7201(1 Saksbehandler: Knut Olav Dypvik Tlf. direkte: 74 16 83 79 E-post: kdy@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 06.07.2010 Vår ref.: 201 0/1 962 Arkivnr:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Valgfag på Kautokeino ungdomsskole. Tilsyn med Kautokeino kommune

TILSYNSRAPPORT. Valgfag på Kautokeino ungdomsskole. Tilsyn med Kautokeino kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Valgfag på Kautokeino ungdomsskole Tilsyn med Kautokeino kommune 1 Innhold 1. Tema for tilsynet s. 3 2. Gjennomføring av tilsynet s. 3 3. Kontrollområde

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Tilsyn våren 2013 TILSYNSRAPPORT. Voksnes rett til grunnskoleopplæring opplæringslova 4A-1

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Tilsyn våren 2013 TILSYNSRAPPORT. Voksnes rett til grunnskoleopplæring opplæringslova 4A-1 1 Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen Tilsyn våren 2013 TILSYNSRAPPORT Voksnes rett til grunnskoleopplæring opplæringslova 4A-1 Lillesand kommune Vår referanse: 2012/5471 KONTAKTPERSON

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5991 Deres dato: Deres referanse: 13.01.2014 Stiftelsen Oslo Montessoriskole ved styrets leder Postboks 92 Slemdal 0710

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune Utdannings- og barnehageavdelingen Vegårshei kommune 4985 Vegårshei Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/1606 / FMAAIMS 29.06.2015 Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Randaberg kommune 2013 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndighet... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT 1 Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT Voksnes rett til grunnskoleopplæring opplæringsloven 4A-1 Arendal kommune Vår referanse: 2013/3288 KONTAKTPERSON

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport FYLKESMANNEN I NORDLAND Endelig tilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid Bodø kommune 29. april 2014 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forsvarlig system og spesialundervisning Gildeskål kommune 18.12.2013 1 Innhold Innhold 1. Tema for tilsynet: Spesialundervisning i grunnskolen... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17.

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. Januar 2018 Ved Jannicke Haaland Haarr seniorrådgjevar, Fylkesmannen

Detaljer

Nasjonalt tilsyn etter introduksjonsloven Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid

Nasjonalt tilsyn etter introduksjonsloven Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Nasjonalt tilsyn etter introduksjonsloven 2013-2015 Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Deltakere fra Fylkesmannen Tore Haugnes Margareth Halle Bakgrunn for tilsynet

Detaljer

Grunnskuleopplæring for vaksne

Grunnskuleopplæring for vaksne Grunnskuleopplæring for vaksne Regelverksamling 20. Januar 2015 Jannicke Haaland Haarr, Fylkesmannen i Hordaland 1 Hvem av disse voksne kan ikke ha rett til grunnskoleopplæring for voksne: Mirjam som har

Detaljer

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Porsgrunn kommune. Oktober Utdannings- og vergemålsavdelingen

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Porsgrunn kommune. Oktober Utdannings- og vergemålsavdelingen TILSYNSRAPPORT Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning Porsgrunn kommune Oktober 2013 Utdannings- og vergemålsavdelingen Innhold 1. Tema for tilsynet: Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Etnedal kommune Etnedal skule 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Etnedal kommune Etnedal skule... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Hol kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

T ilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid. Leirfjord kommune

T ilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid. Leirfjord kommune T ilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid Leirfjord kommune 15. 1 2.15 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens tilsynshjemmel og

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Felles nasjonalt tilsyn 2015 Kvinesdal kommune Liknes skole og

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN Opplæringsloven kap 4A-2 jf. Kap.5 19.Februar 2013 Tysværtunet 1 Lovgrunnlag Opplæringsloven kap. 4A om opplæring spesielt organisert for voksne Oppl. 4A-2

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena Alta kommune 23. april 2014 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Ammerud skole 5. februar 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Ammerud skole... 3 1.2

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Flå kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved. Hammerfest kommune ved rådmann Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hammerfest kommune - Fuglenes skole 19.12.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rapport fra. systemrevisjon med. Øvre Eiker kommune

Rapport fra. systemrevisjon med. Øvre Eiker kommune Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Rapport fra systemrevisjon med Øvre Eiker kommune TIDSROM: 12-13. april 2007 ARKIVKODE: 630 (saksnr. 07/1582) KOMMUNENS ADRESSE: Rådhuset, 3300

Detaljer

Inntak av vaksne til vidaregåande opplæring. Kari Volden, november 2014

Inntak av vaksne til vidaregåande opplæring. Kari Volden, november 2014 Inntak av vaksne til vidaregåande opplæring Kari Volden, november 2014 Minoritetsspråklege søkarar 3-1, tolvte ledd Rett til vidaregåande opplæring for ungdom ( ) Det er eit vilkår for rett til vidaregåande

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Nesna kommune

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Nesna kommune 1 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Nesna kommune 2013 26.11.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tema, bakgrunn og målsetting for tilsynet... 3 1.1.

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune - Borre ungdomsskole Januar - mai 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet Skriftlig tilsyn Innhold

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 8. Spesialundervisning etter 4A-2 Voksne som har rett til grunnskoleopplæring etter 4A-1 kan ha rett til spesialundervisning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 5 SPESIALUNDERVISNING. Porsanger kommune

TILSYNSRAPPORT OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 5 SPESIALUNDERVISNING. Porsanger kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 5 SPESIALUNDERVISNING Porsanger kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN RANA KOMMUNE 18.07.2014 Innhold 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet...

Detaljer

Introduksjonslova og tilsyn

Introduksjonslova og tilsyn Introduksjonslova og tilsyn Samling for kommunene i M&R Molde, 18.09.2012 Liv Marie Opstad Tlf. 71 25 88 22 / Mobil: 993 66 989 E-post: liv.marie.opstad@fmmr.no 1 Tilsyn med introduksjonsprogrammet Vedtak

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Vadsø kommune

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Vadsø kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever Tilsyn med Vadsø kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Persbråten videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Persbråten videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Persbråten videregående skole 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om

Detaljer

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole Til Karasjok kommune v/rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Karasjok kommune Karasjok skole 20. mai 2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Spydeberg

Detaljer