ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten Visjon ULNA`s betydning og filosofi Etiske retningslinjer Vårt samfunnsansvar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar."

Transkript

1 Årsplan 2014

2 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten Visjon ULNA`s betydning og filosofi Etiske retningslinjer Vårt samfunnsansvar Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven Rammeplanen m/temahefter (Verdigrunnlag for ULNA AS) Kommunale retningslinjer Stortingsmeldinger og veiledere Årsplanens formål 4. Informasjon om barnehagen 4.1 Presentasjon av barnehagen Praktisk informasjon Faglig innhold 5.1. Barnehagen mål og satsingsområder Danning gjennom omsorg, lek og læring Språklig kompetanse og inkluderende fellesskap Barns medvirkning Sosial kompetanse Fagområdene 6.1. Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Planarbeid, progresjon og læringsutbytte 7.1 Planlegging, dokumentasjon og vurdering Progresjon og læringsutbytte Samarbeid 8.1. Samarbeid med barnas hjem Samarbeid/sammenheng mellom barnehage og skole 32

3 8.3. Tverrfaglig samarbeid Personalsamarbeid og personalutvikling Årshjul 10. Helse, miljø og sikkerhet 3 "Det finns bara två bestående gåvor vi kan ge våra barn. Den ena är rötter, den andra är vingar." - HOODING CARTER -

4 1. ULNA AS 1.1 Virksomheten ULNA A/S er et norsk privateid foretak som drifter barnehagetjenester i Norge, Sverige og Tyskland. Vi har per i dag 16 barnehager i Norge, 12 barnehager i Sverige og 1 barnehage i Tyskland. ULNA`s eiere og administrasjon har opparbeidet en solid erfaringsbase ved overtakelse, oppstart og drift av barnehager og er en profesjonell aktør på alle nivåer. Vi leverer et fleksibelt barnehagetilbud av høy kvalitet, med et godt faglig innhold og gode kvalitetssikringssystemer. 4 I tillegg til aktive eiere som har sitt daglige virke i tilknytning til den daglige driften av selskapet, har ULNA AS egen økonomiavdeling, egen utviklingsavdeling, med bred sammensatt kompetanse, samt nært samarbeid med selskapets søsterselskap BAB omsorg AS. På denne måten drar man nytte av synergieffekter selskapene imellom i Norge, i tillegg til samarbeid med driftsselskapene i Sverige og Tyskland. Lokal forankring, særegenhet og ivaretagelse av identitet Selskapet har felles overordnet ledelse, overordnede kvalitetssikringssystemer og et felles overordnet verdigrunnlag. I tillegg er lokal forankring, tilpasning og ivaretakelse av særegenhet og identitet viktige elementer i ULNA`s filosofi. Det legges sterk vekst på at den enkelte barnehage opprettholder og videreutvikler sin egenart, og driftes som en selvstendig enhet, der tjenesteleder, foreldregruppe, personal og individuelle behov i den enkelte kommune/bydel vektlegges. 1.2 Visjon Vi griper barndommens muligheter!

5 1.3 ULNA s betydning og filosofi Utvikling - Lek Nærhet Ansvar Verdigrunnlaget representerer de verdier, normer og holdninger som skal prege vår virksomhet og være grunnlaget for bedriftskulturen. 5 Verdigrunnlaget skal bidra til en etisk bevisstgjøring i forhold til vårt samfunnsansvar, menneskets egenverdi og i tillegg være drivkraft i vårt daglige virke Verdigrunnlaget skal være førende for alt vårt planarbeid og gjenspeiles i den enkeltes arbeid, holdninger og handlinger Utvikling: Å gi barna gode utviklingsmuligheter i lek, livsutfoldelse, meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og utfordrende omgivelser. Dette skjer i nært samarbeid med foreldrene. Kjennetegn hos barna når vi lykkes i arbeidet med utvikling: Barna er entusiastiske i forhold til nye oppgaver Barna mestrer oppgaver på sitt nivå Barna er nysgjerrige, stiller spørsmål og utforsker på egen hånd Personalet stimulerer og tilrettelegger for utvikling gjennom å: Tilrettelegge aktiviteter på barnets nivå Utforsker sammen med barna Være entusiastiske og nysgjerrige voksne Lek: Å anerkjenne leken som barnas viktigste læringsarena. Leken skal ha en fremtredende plass i barnehagens hverdag. Kjennetegn hos barna når vi lykkes i arbeidet med lek:

6 Barna deltar aktivt i lek med andre barn Barna tar initiativ i leken Barna tuller og ler med hverandre samt med de voksne Personalet stimulerer og tilrettelegger for lek gjennom å: Lage grupper basert på barnas behov Veilede barn som har problemer med å delta i lek Inspirere til lek gjennom humor og glede 6 Nærhet La barna oppleve fysisk og omsorgsfull nærhet i form av tilstedeværelse og anerkjennelse fra engasjerte voksne. Kjennetegn hos barna når vi lykkes i arbeidet med nærhet: Barna oppsøker voksne for kos og trøst Barna trøster andre barn når de har slått seg og lignende Barna hjelper hverandre Personalet stimulerer og tilrettelegger for nærhet gjennom å: Være forutsigbare voksne Anerkjenne barna Se barna og være tilstedeværende voksne Ansvar Å gi barna ansvar for medvirkning i egen hverdag. Vi skal bidra til å ansvarliggjøre barn til å uttrykke egne behov, grenser og følelser og lære de til å se andres behov, grenser og følelser. Kjennetegn hos barna når vi lykkes i arbeidet med nærhet: De sier stopp til andre barn som opptrer truende De henter opp ting de har mistet på gulvet Gir barn kos og trøst hvis de har slått og lignende Personalet stimulerer og tilrettelegger for ansvar gjennom å: Lære barna å sette grenser for seg selv gjennom stopp-teknikken Oppmuntre barna til å hente leken de har mistet på gulvet selv Gi barna mestringsglede i forhold til det å løse problemer selv.

7 1.4 Etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer skal bidra til at vi tar de riktige valgene i jobbsituasjoner. De skal verne om vårt formål, omdømme og verdigrunnlag. ULNA sine etiske retningslinjer ligger til grunn for vår virksomhet i forhold til mellommenneskelige relasjoner, for å skape tillit til det arbeidet vi gjør og vår rolle i samfunnet. Formålet med de etiske retningslinjene er å sikre en god etisk praksis i alle ledd i virksomheten og med det å definere en felles standard for alle ansatte. 7 ULNA sine etiske retningslinjer er å finne i Kvalitetssikringssystemet, Kap Vårt samfunnsansvar Å bidra til at alle barn i våre barnehager får en så god start i livet er det viktigste vi kan gjøre for samfunnet. Med utgangspunkt i barnehagelovens formålsparagraf og ULNA s grunnfilosofi legger vi vekt på at barna er deltagende i et inkluderende fellesskap der helhet og sammenheng i barnas læring og utvikling er i tråd med samfunnsutviklingen og føringer fra sentrale myndigheter. Våre medarbeidere skal møte barna med tillit og respekt og ivareta de behov enkeltbarnet har ut i fra sitt ståsted. Samtidig skal alle medvirke til å danne en grunnleggende kultur der alle behandles som likeverdige individer og motarbeide diskriminering. Språkstimulering og integrering er et av våre sentrale satsningsområder. ULNA s barnehager gir barna et godt grunnlag for livslang læring. Å skape gode og frydefulle øyeblikk i hverdagen, der man griper mulighetene og det som vekker barnas oppmerksomhet og nysgjerrighet, er sentrale elementer i ULNA s filosofi. 2. Sentrale styringsdokumenter Sentrale styringsdokumenter skal gi oss grunnlag for å oppfylle barnehagenes hovedoppgave gi barn et godt grunnlag for livslang læring og de beste forutsetninger for å møte fremtiden, samt å tilrettelegge for en god hverdag for barn og dets foreldre.

8 2.1 Barnehageloven Lov om barnehager med forskrifter regulerer barnehagens formål og innhold, ref. deler av barnehagelovens 1 «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier der barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 8 Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering» 2.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver m/ temahefter Rammeplanen er en utfyllende forskrift til «barnehageloven». Rammeplanen redegjør for barnehagens innhold, verdigrunnlag, oppgaver og barnehagens Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en rekke temahefter som benyttes i barnehagens planlegging og faglige arbeid. Faglighet i barnehagekontekst handler om å sette barnas behov, erfaringer og læring i sentrum Verdigrunnlag for ULNA AS ULNA er i stadig vekst og utvikling, og verdigrunnlaget er utarbeidet med det formål å samles om et felles verdigrunnlag for å bygge og videreutvikle felles identitet på tvers av de ulike enhetene/barnehagene. Ved å utforme og forankre felles verdier, dannes grunnlaget for en felles bedriftskultur som skal være forpliktende i forhold til hvordan selskapet/barnehagene og medarbeidere fremstår overfor sine omgivelser. Verdigrunnlaget representerer de verdier, normer og holdninger som skal prege vår virksomhet og være grunnlaget for bedriftskulturen. Verdigrunnlaget skal bidra til en etisk bevisstgjøring i forhold til vårt samfunnsansvar, menneskets egenverdi og i tillegg være drivkraft i vårt daglige virke Verdiene skal være grunnleggende for alt vårt planarbeid og gjenspeiles i den enkeltes arbeid, holdninger og handlinger

9 2.4 Kommunale retningslinjer Enkelte kommuner utarbeider retningslinjer i forhold til samarbeid og faglig arbeid/innhold i barnehagene som ULNA implementerer i sine barnehager. 2.5 Stortingsmeldinger og veiledere. Publisering av Stortingsmeldinger og øvrige veiledere er nyttige verktøy i forhold til barnehagenes faglige arbeid, da de belyser samfunnets utvikling og utfordringer og på denne måten er retningsgivende for barnehagenes fokusområder Årsplanens formål Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Årsplanen skal informere om hvordan barnehagen skal jobbe innholdet som er beskrevet i sentrale lover, forskrifter og øvrige styringsdokumenter. Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal gi foreldrene oversikt og muligheter til å påvirke og følge med i det pedagogiske arbeidet i barnehagen, samtidig som den gir praktisk informasjon. Den er grunnlaget for kommunens tilsyn med barnehagen Den skal gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid. Årsplanen vedtas av barnehagens samarbeidsutvalg (SU) Evaluering av årsplan skjer i fellesskap med SU, på personalmøter og i drøfting på pedagogisk ledermøter. 4. Informasjon om Årsplanen barnehage 4.1 Presentasjon av barnehagen Vi tar barnas lek og læring på alvor Alléen Sansehage er en fireavdelings barnehage som holder til like ved Fyrstikktorget på Helsfyr. Vi er fire pedagogiske ledere, en førskolelærer II, ni assistenter og en enhetsleder. Barnehagen åpnet den 29. september 2009 i nyoppusset lokaler med tre sanserom og et forskningsrom, i tillegg til avdelingsrommene.

10 Vår barnehage er et godt sted å være. Vi har lekekameratene, eventyrene, forundringene, latteren og de lure smilene. Hos oss møtes små og store hender i en kombinasjon av lek og ansvar, trygghet og utfordringer. Vi mener at barn lærer og påvirkes av miljøet rundt oss. Hos oss får barna lukte, høre, se og føle. Farger, lys, og lydeffekter lokker store og små til å komme inn i fra Nederland og er et navn for en type aktiviteter som tar utgangspunkt i sanselige opplevelser. Sansene er ikke bare tåkeprat, det er via sansene vi har kontrakt med verden og oss selv, og det er via sansene vi har mulighet for indre utvikling. 10 Miljøene stimulerer både til aktiv og passiv sansing. Vi mener derfor at vi alltid blir påvirket av miljøet rundt oss. Alleen Sansehage prøver å legge til rette for forsterkede sanseinntrykk. Dette for at barna skal få sanse, påvirke, delta, velge, være aktive, undersøke, samhandle, erfare, mestre, observere, oppleve, nyte, underholdes, være sammen om, undre og leke. De spesialutformede rommene våre er for å vekke forundring, tankefullhet og glede. Barnehagens profil bygger på inspirasjon fra Snoezel-ideen, som baserer seg på læring gjennom sansene. Snoezelmiljøet er særlig rettet mot utviklingsområdene: Sansing, motorikk og sanseintegrasjon Samspill og kommunikasjon Våre sanserom: Det grønne rommet På denne avdelingen finner vi det grønne rommet: Det inviterer til aktivitet og ulike sanseopplevelser ved for eksempel å bruke ballbassenget, baller, balansebrett, madrasser, tunnel, etc. Det hvite rommet Til stillhet, ro og avslapning - musikk, lys og lyd. Rommet innbyr til interaksjon. Her finner du vannseng, prosjektor, huske, mange puter, lyd og boblerør med farger. Det gule rommet Dette rommet inneholder ulike typer instrumenter, lyd og musikk. Rommet innbyr til utprøving av de ulike instrumentene og stimulerer til egenaktivitet og utvikling av fantasi og kreativitet. Forskningsrommet Barna har tilgang på ulike forskningsmaterialer. Vi har et flott forskningskap som skal inspirere barna og vekke nysgjerrigheten deres. Vi har en SMART board også som er enkel å bruke og kombinerer datamaskin, projektor og tavle til en interaktiv enhet. På en SMART board kan du styre alle typer programvare direkte på tavlen, vise bilder og internettsider eller spille av film- og lydfiler. Det er mer

11 sosialt å bruke en SMART board fremfor en pc. Det er plass til flere barn og voksne. Rammeplanen for barnehager sier: Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap Praktisk informasjon Alléen Sansehage Fyrstikkalléen 19, 0661 Oslo Enhetsleder Anita Celin Nymark Telefon: E- post: Stedfortreder: Siri Marte Finnanger Avdelinger: Regnbuen: Harmonia: Spretten: Spektrum: Åpningstid: Kl , bortsett fra sommerstengt uke 28 og 29, jule- og Nyttårsaften. Onsdag før påske stenger vi kl Barnehagen har fem planleggingsdager per pr og er da stengt. Foreldresamarbeid Samarbeidsutvalget (SU) I Barnehagelovens 4 står det at:

12 Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet 12 og samarbeidsutvalget. (Se barnehageloven 1. januar 2013). Hos oss består Samarbeidsutvalget av to foreldrerepresentanter og to vara, styrer representerer eier, og fra personalet møter to representanter. Foreldresamarbeid i ULNA innebærer blant annet; dugnader, foreldresamtaler, foreldremøter, daglig kommunikasjon, aktivt deltakelse på høstfest og sommerfest og andre merkedager. Førskolebarn Vi har førskoleklubb en dag i uka. Da får de som er skolestartere påfølgende høst, være i gruppe sammen. De har aktiviteter og opplegg rettet mot skolestart, og barna blir særlig utfordret på selvstendighetstrening. Det skal være et tett samarbeid mellom lederen på førskolegruppa og hjemmet, slik at det sikres at barnet er tilstrekkelig forberedt når det begynner på skole. Alleen Sansehage sine forventninger til foreldre Vi forventer at foreldre setter seg inn i årsplanen og dens virke, deltar aktivt på møter, holder seg oppdatert på Alleen sin nettside og annen informasjon gitt av barnehagen. I tillegg forventes det at foreldre forholder seg til øvrige vedtekter. Vi setter pris på en god dialog og tar gjerne en samtale der foreldre føler de har et ekstra behov. Vi oppfordrer til å ta direkte kontakt med pedagogisk leder på avdelingen. Vårt mål i år er å få foreldre mer engasjert i barnehagen via felles dugnad, deltakelse på planleggingsdag i forbindelse med årsplan og deltakelse på personalmøter. Samarbeidspartnere til Alleen Sansehage: Barnevernet Helsestasjon

13 Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) Fagsenteret Barne- og ungdomspsykiatrisk (BUP) Bydel Gamle Oslo Skoler Faglig innhold 5.1 Barnehagens mål og satsningsområder for perioden Hovedmål for Allèen Sansehage 2014 Som Sansehage, ønsker vi at barna skal kunne ta nytte av kroppens sanser og iboende ferdigheter, gjennom bruk av våre sanserom. Vi ønsker å støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og læretrang, med utgangspunkt i de forutsetninger barna innehar. Vårt mål for 2014 blir derfor å bruke Sanserommene som en læringsarena for både store og små, hvor vi kan gi mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge, og samtidig utfordrende, omgivelser (Vi henviser til Rammeplanen og Barnehageloven 2) Tema for 2014 I år har vi valgt temaet YRKER. Hver måned tar vi barna med på en reise gjennom et nytt yrke, hvor vi fletter inn alle fagområdene fra Rammeplanen tverrfaglig. Vi vil gjennomføre spesielle aktiviteter knyttet til hvert yrke. I forbindelse med dette arbeidet ønsker vi at foreldrene bidrar med sin kompetanse og deltar aktivt der de har mulighet. Januar: Politi Februar: Idrett og sport Mars: Brannmann April: Lærer og barnehage Mai: Statsminister og konge Juni: Søppeltømmer Juli: Reiseliv August: Bonde September: Kokk

14 Oktober: Lege November: Malemester Desember: Post Fagområder Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle temaer. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter (Barnehageloven pkt. 2 Barnehagens innhold) 14 Satsingsområder Natur, miljø og teknikk Vi ønsker å gi barna flere muligheter med å være ute, som muligheten til å bruke kroppen og stemmen på en helt annen måte enn når det er innendørs. Vi ønsker å fremme samspillet mellom menneske og natur, gjennom å være ute, utfolde seg og undre seg, i naturen. Gjennom pedagogisk opplegg, ønsker vi at barna får kjennskap til naturen, forståelse og respekt for natur og liv, og at barna skal få kjennskap til at man må leve i takt med naturen. I hverdagen ønsker vi å jobbe med bøker, smartboard og gå turer for å oppfylle våre mål. For at barna skal få en praktisk kjennskap til samspillet mellom menneske og natur, vil vi bruke forskningsrommet og forskningsskapet vårt aktivt. Blant annet kan vi ta med insekt, planter, stein og andre ting tilbake og forske på dette med forskningsfrakker og forstørrelsesglass. Barna skal også få en kjennskap til kretsløpet mellom liv og død. Vi bruker grønnsakshagen fra tidlig vår til høst, hvor vi kan så, vanne og ta ansvar for planter og grønnsaker for så å høste inn fruktene. Vi observerer hva som skjer med mat som råtner, og vi vil gi barna en forståelse for hvor maten vår kommer fra. På turene kommer vi til å møte små og større dyr, og vi vil gi barna en begynnende forståelse for livets kretsløp. Det vi observerer og opplever på tur, ønsker vi å ta med oss videre, for å gi kjennskap, kunnskap og tanker om det å være i naturen. Vi ønsker å bruke resirkulering aktivt med barna, for å gjøre de mer miljøbevisste, og samtidig gi lærdom og kunnskap om natur og miljø. Vi voksne vil være gode eksempel, og vise vei når det kommer til å ta hensyn til miljøet. Kropp, bevegelse og helse I Alleen Sansehage ønsker vi å ha et fokus på kroppslig mestring og gode vaner når det kommer til kosthold og hygiene. Vi ønsker å fremme gode vekstvilkår for motoriske ferdigheter, samt gi de mulighetene til å bruke sansene aktivt på flere

15 områder. Vi ønsker å ta i bruk både fasilitetene i barnehagen, og utenfor barnehagen. Blant annet har vi sanserommene; gule rommet, grønne rommet og hvite rommet. Disse er tilrettelagt for sansing og fysisk utfoldelse. Samtidig ønsker vi å bruke alle rommene godt for fysisk aktivitet, og vi har også et stort uteareal til disposisjon, sommer og vinter. Gjennom fysisk aktivitet og god helse, fremmer vi også sosiale ferdigheter og kompetanse hos barna. Et godt kosthold er viktig for både store og små, og derfor ønsker å bringe gode vaner, god innsikt og kunnskap om mat til barna, og de voksne. 15 Vi ønsker å gjennomføre aktiviteter med barna som fremmer fysisk mestring. Dette innebærer blant annet dans. Vi bruker kroppen for å lære rytme, kroppskontroll, instruksjon og koreografi, balanse, fin- og grovmotorikk. Gjennom sport, lærer barna regler og normer dette medfører samarbeid, sosial kompetanse, grovmotorikk og høyner ambisjoner. Litt konkurranseinstinkt hos barna er bare sunt! Det å bli kjent med sin egen kropp, og ha positive opplevelser med sin egen kropp, og andres, kan gi barna god selvfølelse og trygghet i sin egen kropp. Gjennom meditasjon og massasje, som vi ønsker å gjennomføre, kan vi skape en rolig stemning med barna. Da tenner vi lys, og barna lærer seg små visuelle historier med berøring. Barna finner ro, får respekt for hverandres kropper, og det innebærer finmotorisk øvelse, sosial kompetanse og ro. Andre dager, kan vi finne på mer spenstige og originale aktiviteter, blant annet karneval, hvor vi ansiktsmaler, danser og koser oss med lek, rytme og fantasi. Fagområdet kropp, bevegelse og helse omfatter ikke bare kroppslig mestring og utfordringer, men også innøvde vaner. Blant annet ønsker vi å fremme gode rutiner rundt hygiene og matvaner i vår barnehage. Dette kan blant annet være å vaske hendene ofte, ha det rent og ryddig rundt seg, gode vaskerutiner, spise sunt og næringsrikt og å være uthvilt. 5.2 Danning gjennom omsorg, lek og læring Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. (Mål fra Lov om barnehager og rammeplanen)

16 Barna skal få oppleve barnehagen som et trygt sted å være, der barna kan lære med hverandre og av hverandre Kjennetegn hos barna da vi lykkes i arbeidet med danning gjennom omsorg, lek og læring: Barna får erfaring med felles regler og normer Lærer å ta hensyn til hverandre Hjelper hverandre Sier takk Viser hverandre respekt Venter på tur Er en del av et fellesskap samtidig som de blir selvstendige 16 Personalet stimulerer og tilrettelegger for danning gjennom omsorg, lek og læring gjennom å: Være til stede for å hjelpe barnet i lek Være rollemodeller, støttespillere og inspirasjonskilde Tar vare på hverandre, viser hensyn, verdsette og bevisstgjøre det sosiale samspillet mellom barn og voksen. Å fange opp de som faller utenfor leken Å gi barna oppgaver som de mestrer, samtidig som de møter utfordringer Å bruke barnas egen lek til læring Læring i formelle situasjoner som er planlagt og ledes av personalet, samt i uformelle situasjoner som er knyttet til hverdagsaktiviteter 5.3 Språklig kompetanse og inkluderende fellesskap «Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur» Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverd. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering» (Lov om barnehager og Rammeplanen) For ULNA AS er det viktig at alle barn får «Lik tilgang på godene». Sammen skal vi bidra til at alle barn har likestilte muligheter til lek, opplevelser, erfaringer, læring og knytning av positive vennskapsbånd. Å beherske norsk språket av vesentlig betydning i så måte. (ULNA sitt Kvalitetssikringssystem Kap.1 «Lik tilgang på godene»

17 Språkutvikling gjennom meningsfylt aktivitet Kjennetegn hos barna når vi lykkes i arbeidet med språklig kompetanse og inkluderende fellesskap: 17 Barna blir forstått og får mulighet til å uttrykke seg Barna uttrykker seg tydelig med et godt muntlig språk Barna får et godt ordforråd Bruker verbal språk og kroppsspråk Bruker både morsmålet sitt og norsk Personalet stimulerer og tilrettelegger for språklig kompetanse og inkluderende felleskap gjennom å: Være språklige forbilder Bruke samtaler, høytlesning og varierte aktiviteter Ha språkgrupper Hjelpe barna med et annet morsmål til å lære mest mulig norsk før skolestart Bruke språkposer/eventyrposer 5.4 Barns medvirkning «Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tilrettelegges vekt i samsvar med alder og modenhet.» (Barnehagelovens 3 Barns rett til medvirkning) Barna skal ha medvirkning på sin egen hverdag i barnehagen Kjennetegn hos barna når vi lykkes i arbeidet med barns medvirkning: Den gode leken blir fremtredende Samarbeidsevnen øker

18 Barna er trygge, føler seg sett og hørt Selvstendighet Fantasifulle og kreative Personalet stimulerer og tilrettelegger for barns medvirkning gjennom å: La barna aktivt være med å påvirke sin egen hverdag gjennom kommunikasjon med personalet for eksempel i samlingsstund, frilek, påkledningssituasjoner, ved matbordet o.l. La barna velge turmål La hvert barn være ordensbarn etter tur Lytte og være observante for det barnet uttrykker, for så å ivareta barnets innspill. Engasjerte voksne som legger til rette for god lek og kreativitet Sosial kompetanse «Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og, mestring i et sosialt og kulturelt felleskap.» (Lov om barnehager og Rammeplanen) Barna skal få utvikle sin sosiale kompetanse ved å løre god interaksjon via eventyr og dramalek Barna skal lære å uttrykke følelser ved å bruke drama, teater og musikk Kjennetegn hos barna når vi lykkes i arbeidet med sosial kompetanse: Barna viser empati God omsorgsevne Å kunne lytte til hverandre Å vite man er en liten del av en større gruppe Samarbeidsevne Mestringsfølelse/glade, trygge barn Fantasi og trygghet til å utføre det man vil Personalet stimulerer og tilrettelegger for sosial kompetanse gjennom å:

19 Bruke det pedagogiske verktøyet Steg for Steg Være gode rollemodeller både språkmessig og atferdsmessig Reflektere sammen med barna om ulike temaer (i f.eks. samling/gruppe) Veilede barna i hverdagen, lærer dem enkle små teknikker for å for eksempel sette grenser (f.eks. stoppregelen) Fagområdene «Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnas interesser, kunnskaper og ferdigheter» (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Virksomhetsplanen/årsplanen inneholder en progresjonsplan som viser hvilke konkrete tiltak barnehagene jobber med opp mot de ulike aldersgruppene for å bidra til utvikling og progresjon innenfor fagområdene. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Fagområdene er: 1. Kommunikasjon, språk og tekst 2. Kropp, bevegelse og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Natur, miljø og teknikk 5. Etikk, religion og filosofi 6. Nærmiljø og samfunn 7. Antall, rom og form 6.1 Kommunikasjon, språk og tekst. «Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk» (Rammeplanen kap. 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst) For å utvikle et godt muntlig språk, non-verbalt språk, og forståelse for begrep, bruker vi flere virkemidler. Noen av disse er daglige lesestunder, eventyrstunder, sangleker, rim og regler. Vi leker også med bokstaver og tall, og deres form. Vi lar barna få ta ordet i samlingsstund, men samtidig lærer de å lytte til hverandre. Barn som er tospråklige, eller med spesielle behov for oppfølging og

20 tilrettelegging, får hjelp gjennom våre samarbeidspartnere og gjennom daglig virke i barnehagen. Barna skal få mulighet til å bli kjent med vår rikholdige litteraturskatt Barna skal via eventyr/historier, rim og regler og sang få utvikle og bruke kreativiteten og fantasien sin 20 Kjennetegn hos barna når vi lykkes i arbeidet med kommunikasjon, språk og tekst: Gode/bedre språkferdigheter Kan forestille seg historier Kan dikte og formidle egne historier Et godt fantasiliv (bygger på leken) Personalet stimulerer og tilrettelegger for utvikling av kommunikasjon, språk og tekst gjennom å: Legge til rette for et godt språkmiljø Er gode språkmodeller Bruke språket bevisst i alle rutiner bevisstheten skal gjennomsyre hverdagen Ha bøker, film og musikk tilgjengelig Kartlegge barn og veilede dem der de er i sin språkutvikling Lekegrupper/språkgrupper Progresjonsplan/tiltak 1-2 år 3-4 år Skolestartere Pek og fortell Fortellerstund for Lesestund med barna barna De voksne er språklige forbilder Lyttetrening i lek, spill og samlinger Rim, regler og lage egne fortellinger Mye bevegelsessang Fokus på rollelek Bli kjent med alfabetet skriftlig og muntlig Repetisjon av enkle eventyr Eventyrstunder med dramatisk lek Tulle og leke med språket.

21 6.2 Kropp, bevegelse og helse. «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Gjennom kroppslige aktiviteter lærer barn verden og seg selv å kjenne» (Rammeplanen kap. 3.2 Kropp, bevegelse og helse) 21 Vi bruker det grønne rommet aktiv. Her øver vi på å balansere, stupe kråke samt dansing. Vi går på turer i utfordrende miljø, hvor barna får øvd på koordinasjon og balanse. Vi lærer gjennom bruk av sansene våre, noe som øker bevisstheten til barna i forhold til bruk av dem. Gjennom sunne måltider, som grovt brød, variert og næringsrikt pålegg, lærer vi barna om kosthold. Varierte retter og et stort utvalg av grønnsaker er mat vi serverer barna. Barna tar også del i matlagingen og får stimulert smaks- og luktesansen. Vi har fokus på hygiene og har nøye rutiner i forhold til håndvask, toalettbesøk og smitte ved sykdom. Barna skal få kjennskap til hvordan kroppen fungerer Barna skal få kjennskap til hva slags betydning mat og drikke har for kroppen sin Barna skal få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring Kjennetegn hos barna når vi lykkes i arbeidet med kropp, bevegelse og helse: Aktive barn Barn som liker å være ute Barn som liker å gå på tur Barn som liker å være aktive Kreative barn (finner på aktive leker) De tør å smake på nye, sunne matvarer Personalet stimulerer og tilrettelegger for ivaretakelse av kropp, bevegelse og helse gjennom å: Ha fokus på motoriske aktiviteter som for eksempel: hinderløype, kaste på blink, hauk og due, balansering, gå sikksakk, gå i ujevnt terreng Samarbeider med barna om å lage sunn og god mat Være aktive med i barnas verden Vise barna forskjellige bevegelsesleker, regelleker og aktiviteter Gi dem ulike bevegelseserfaringer. (for eks: dans/disko, ringleker, yoga)

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..4 1.4. Etiske retningslinjer 6 1.5. Vårt samfunnsansvar.

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..4 1.4. Etiske retningslinjer 6 1.5. Vårt samfunnsansvar. Årsplan 2014 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..4 1.4. Etiske retningslinjer 6 1.5. Vårt samfunnsansvar.7 2 2. Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven..7

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Rosenhagen barnehage Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 trine-lise.lysholm@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494050 / 99285170 Webside på kommunens

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017

Detaljer

Kværnerdalen barnehage Støperiet

Kværnerdalen barnehage Støperiet Oslo kommune Kværnerdalen barnehage Kværnerdalen barnehage Støperiet Kværnerdalen barnehage Støperiet linda.gardar@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 97573101 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/kvaernerdalenbarnehage/

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Dr. Rustads vei)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Dr. Rustads vei) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Dr. Rustads vei) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/hakkebakkeskogen-familiebarnehage-dr-rustads-vei/

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Rosenhagen barnehage Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 trine-lise.lysholm@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494050 / 99285170 Webside på kommunens

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 Styrer.løren@barnehagenvaar.no 21918449 www.barnehagenvaar.no Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage

Hakkebakkeskogen familiebarnehage Hakkebakkeskogen familiebarnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016/17 Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/sokeresultater/?q=hakkebakkeskogen&category ID=14&searchID=forside

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Oslo kommune Bydel Østensjø Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Lopperud barnehage avdeling Paviljongen lopperud.paviljongen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438711 /97738885 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer