BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING. Stadig nye sendinger med AKVARIE-FISK. 0c PLANTER. Ellers fører vi alt utstyr til AKUARIE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING. Stadig nye sendinger med AKVARIE-FISK. 0c PLANTER. Ellers fører vi alt utstyr til AKUARIE."

Transkript

1 DRAMMEN AKVARIEKLUBB (l -\--,

2 BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING Stadig nye sendinger med AKVARIE-FISK 0c PLANTER Ellers fører vi alt utstyr til AKUARIE.HOBBYEN

3 ,&mm!dd.if

4 ** **tt+***{-ji+'n*{'i+*'**+ lci-+-*l*li**lt*l*++*')a* *lt****** SJøHESTEN NR DRAI'OIEN AKVARIEKWBB **n S.**fr +i.14-l*t+***_+l+*h.ft l+****ja***ip* f *Jt+*+ *+ I REDAI$"IONEN I GYo Dyrendahl Lervl,k tlf: A Store Landiall 75, fooo ' Drarønen TorllL Andersen, tlft 8t Enlene 87 A, l0oo DraMen Kåre Andersen, tlf: Cråbelnsletta?7 A, to3o Konnerud ANNONSER I 4s1e Winnes P,edersen, t1f: a7 Og 65 ***+-*t+r** **-*x-*t+.ttr(.i+t+t!-xiii*+-:+*li+.*.r**t+*t tt**.tf * ET1ER1RYKX TILLÅTT MOT AT KILTE OPPCIS +**l(i+*****r*nli*tita.tttt+j+++***t **tita.*.ta****+l++* XONTAKTFERSONER FOR DRAMMEN AJ{V.A,RIEKUJBB I FORMANN: Xåre Andersen. t].f: G?åbelnsletta 27 A, toto Konnerud KASSERER I Jens Petersen, SlektJernvn. '14, 10æ DR.AJ{MEN AKVAR]EKIIJBB,S POS?CIROI 46 5A 2E KONTINCANT SENIoRER: k. 5O,- JUNIOREfi.: ' kr æ r.f*+*l+*+.****{-**+**.!+11+,ftf **++****f HIPPOCAMzuS-KOMITE FOR OPPDRE?TSBEDø.IMING: Asle Wlnnes Pedersen, ttf; 87 OB 65 Torc Karlsen, tl-ft 8'17A 71 Andreas Nllsensv,!8, JOOo Draunen Helge Ardreassen, t1f: B1 9t 14 Jørgen Ringstadsvei.1, JOoO DraEnen Jørgen Jørgensen, tlf: Lensmaimstien 67, 3o3O Konnerud ***,t+.****n*.t+it*++t++**jt,d+** Jt-*-t-r.ll1**+lt*

5 J- nc 0Ltn6//a TI Z Ma/Et/rJ[fr/s8.2 /(/. /g e A/ / /t"o/>/l kuzrtnc/c:.burtl 3 /ottala_ o Tl,t nzs;-&^,, '.,/ /orennnt sca/et' AaLL.ior. Pczd* lask/cl/neclea. lako*ån"ur"' r'-/lhr-, at /a.- /.1 4*-4. 5

6 -6- PUSSIG OPPTEVELSE? I el av mine 25O lilers akvarier val ieg her om dagen vitne iil en, fol meg, merkelig opplevelse. I dette akvariet gar del el pal Cichlasoma l{icaraguens og el par med Heroiilapia Multispinosa. Begge parene var i lek. He.olilapia-palei hal v ert i lek fgr med bra resullal. llicara. guense.parel lekle tor torte gang. Desverre så spisie Herotilapia-hunnen opp eggene sine, som giorde sitt til al hannen ble megel aggressiv mol henne, 09 jaget henne bort tra lekeplassen som var en flal skiler ten. Selv holdl han seg i nærheten av stenen. Så kom dagen da Nicaraguense-parel kom svømmende med sine ca. IOO yngel. Etter et par dager synes ieg ikke de lrar s.erlig llink lil å holde åvkommel Bine i lett llokk. Så skiedde det leg syntes var me*elig. Ca. 20 yngel lorvillel seg litl lor hærme revirei lil Helotilapia-hannen, og ieg regnet med at nå ville de bli spisi av ham. Men nei, del skiedde ikke. lstedet itok han seg farger som giorde at l{icaragu nse.yngelen solde liltluk under ham. ]{icaraguense.hunnen opplagel hva som vår i lerd med å skie, og kom ilende til lor å henle sine yngel. l/len nei, det var ikke mulig, for Herotilapia-hannen torsvarte dem med alle midler, slik at l{icaraguense-hunnen måtte trekke seg lilbåke. Etter mine observasioner så hentet hun sin make, og likk den lil å angripe tra el hold, mens hun selv lorsøkte tra ei ainet, men nei det nlrtaet ikke, Herotilapia.hannen drev dem lilbåke begge lo. Også Helotilapia-hunnen prøvde a nærme seg hannen, nien ogsa hun ble iagel vekk. Slik holdt det på i tle dosn. Nicalaguense-paret hadde nå lått mer skikk på ungeflokken sin, slik at de holdt seg i reviret til foreldrene. Herotilapia-hunnen ikledde seg lekedrakt igien, og var sladig i nælhelen av reviret til hannen med rystende bevegelser, og hannen tattel interesse. I en av disse aklene så Nicaraguense. hunnen sitt snitt til et ntrtt angrep, og tør Herolilapia"hannen 9ppdaget hva som val i lerd med å skie, og tikk iagel henne vekk, hadde hun fang t lem av sine unger i munnen som hun sp].ttet ut i den store flokken i sitt eoet revir. Disse tem ungene stakk med-en gang ut av den stole tlokken, og lre av dem klarle å komme seg over revirgrensen slik at de igien ble iatt under beskytlelse av Herotilapia.hannen. Det utviklet seg lil dels harde kamper mellom Nicaraguense.hannen 09 Herolilapia.hannen, ia så hårde at i g valgle å suge opp de Nicalaguense.ungene som HerotilaDia-hannen forsvarte. Etter at ieg hadde giort det, slutlet den inlense striden mellom 1{icaraguense.peret og Herolilapia-hannen. Herotilapiå.hannen otrel seg nå lullt og helt for en ny lek med Herotilapia-hunnen. ASLE

7 -t- TNTER{A r lonal NELS D.lsl.t.n C.o.sia hrr nyli8ca bft..t q ry lrg sod njruud.r ins.dod.t åy,isk 5e fii!.logr t Ftffi i C.o.Ai.. Xonsekvens.n * itetr. åi åll$å ått inhcdsl llsk iå int. ftlsas fiir.it råttrs i.t<yqim, æn rål trdr.tt slitta3 på \-ok sm b.t., &ultlleintst.li.t E.dd.lår att d.t f1c 20oo åiert.flstodl.r.. elslqportc. hå! 6&at 12 gång.r ud.r d6 s.n st. 10-bsp.!iod6 t! sllllcr.r kronor. RisodX.ld b6nd.r ulfånås rv Flrk.ri- o.h yart.nr.surs burar atr oiuå lrfns* våd..fisk uisgurnur &grillleldatus. alrld rhu 3{lås,{ df.t tiul J.pån.lå. d.n an6 sn.n stor dcltbt.sr. Eslånd (F6r ltotot6 tobt.n E*3trdd) vr A1ån Carling, 23, siånd. sin 2oebandlår H Sond.rs. Col&a.bour lzn.l Arilto!, iijr lishd3s)and.1. Nd tdpte s1n gutdlisk fiir s0 p.,.n d.nna hd. ett stort hål i sida. v.r+ rinår.n Å1ån Harson 3oE iu3pekte;ad. firke r.pp6rt.fde infor råttcr: - Det n.st hlmna håde va.it att onedelbart avlie glldfisken. Den har ltsatt5 fijr onttdiat trldand. at! la!å den l.vå i d.tta skickr Affårsinnehavåren r{r Sed.rr såe.r i 1r b.ev tilt rurt.n atr fir3va.å årå1et rkulle kostat 9150 i iuridiska snoden vi*.t e. f6r dylr fdr en gxldfl3l. Rått.n fåm 4tFed Saders sltrdls dll at tijrorsak r fiste. onddiat lldåndc genor.it fai.slllmt ått ge den nddvåndtg tiusf och vård. H.n dddi.s till 12 tånad.rs villkorligt och att betalå i rått.gångsgångskostnadc!. sil salrons in. slnonbor. Sonc Sred.! cs'r. Sakset fra "Biotopenl nr t-82 Stockholm Akvariefdrening

8 -8 - SUMAI RABREGN E N S.j:.!tri!-re;nei l-is:rer: J!t'e!å.guhot8Tess-pLanten. Po!- skjellen e! bl.a,'at s',reatrabregnen har Litt størr:e blade!. S[ratiabregnei lokser best flytende ]å valrnflaten sori overflatepla.te. Gulloi Eoss vokser også bra plantet i sard. SegFe plantene er re6et hurtigvok- 6enCe og letie å holde. )etie er vj.!ke1i6 ejl plaite for de akvarister som vi1 bellante et stolt akvariud, Den son. ikke hal pencbr. Den cr også fin for den sonrril:l(e får ti1 planterl. S*rliS sr..l:a lra breenen ka:, utville et idpoielenc;e rotnet!. I ;xitt eåei akvelie har jeg Eålt e!: roilengde på 60 cn på en slik stor flitellante. I'or å få til- slike ::e6ultater tr: nåier eri bare vanlig vann med tenleratur 2O-10 oc og flye l-vs. iji.ie gulrotai.ess og sunatrabregnen krever nye ]J. for : vo.r\. e si,j::,elr.-, I-kqvel,an er- goo- nolde fisk son C.a1 ha du'rkel belys:,in6 i et slikt akvariuii. ll-antene solger foi tran E 6ky8g ful1e 6tede!. Slike sklgr,efulle sieier ef Cet svejrc'! Ea:6e fisk 6oE setter pris på.!å 6: urm av r:oinetiet er llanten godt e net i oppdrettgaina:iel, Yngele:: flr hei no; av SjenEesteder. Ved sin enorne llantevekst er suratrablegnen egnet ti1 å holde algene i sjal-k. ilar dere først fått susatr.abregnen ti1 å vokse skihkelig,vil alpeveksier vær:e hiniral. S'-T3trabrc nen ioi:oeier seg ved ai det vokser ut nje t:.r:te: j ii: ker.! ;: ::ade!.r, L:- dl ):ie:e::s6r1 i trer.qp

9 -Yplanter, skal du bare la løse blade. bli :-gjenie i ekra - riet- Da vil du sna.t 6e at det vokse! ut E?ssevis av $Je Plantex. Den eoeste uleolen ved srma tr:abregnen jeg kan kon!c få, e1 at den vokse! 6å folt at nye plantex nå ijelnes anske ofte(hvis en nå kår kalle det ån ulempe). IIos Eeg t!å jeg virkelig lenske ut en gang.i måtreden, ]'loralen 1 denne ariikkelen bli!: Dette er en plåite for b&ie videregående og nybegtmnere son kanskje lkke fåx plalrtene ti1 å vokse kikkelig. d.en for alle. Jeg kan trygt Sven Brun anbefale Sakset fra nf 2-78 Asker Akvarieklubb \ \ S_\!Ptxabreår':e, det hølf,e bladet er bes:ltt aed nl.e pladter soa vokser ut fra bladet,

10 * /oi I TL_G! -)it Gi_fJR_/,ft4r:-\Li-:. lh..t d,u tiint på Ltt v,l^6a 6iÅh6ani2jø\ ha ett. 6ii4blu(6ande sbrt tphmtuing\onvuide? I fingj- W ii^ offi'ådena du6!.ton AhtJfu &t clv ocetretl. Jo,g tijrhql nii^nltt på cibliåe^na,htipla\t.t1t, och de ii4gaiggande tthlbatlryina. Duaq $dnæjei lllnn6 h?+4uerte^nåe i både srdt^e/lth^ och A[riht, oeh d,e i$gaigganle tudh.øttptrø deåau.ton i A^ietL. c-i.hulet to l$i lldi {iåb&lna tag,i,t Åig tivett oces.nenna? 0e han htl4pø.lt ha Åituøa, edtutuon d.ø 6Lut4 ii^ tleta 66tvo-tterl5 Lte, tnrdgan 6-'L lel btlilld. hon del brlrha^ helt. F1tthl.a+Lrgen Uggen (,Le^o hutårt niljonq^ ful Li.Ub4ht i tiåe^, då Sqdorret Lha och Afui-ho. vai ÅfuLerlade ti)2 en enda ktnt- LrLeat, C{ndaaraland. lnd.ie+ Anla bla och AJJ,tttaLi-et lsde ochåd L,Ui-gale (6,LbirrdelÅe nld dennt bonl'i-nelrl. PA grtad, av tlii,leiåøt i jottdena it*e baiitå b.onl,btent-eir"1 iåån, och detl tlii^el^\si iiø ii.c.g. SgdtnuLLhl och AdLiba hoinu esl Ft. ceklj:1qåel 'onlåii,ltett tiingzc (tt'i.n vartnd^,a (iin ealje dn, Indt-øn h,an {r6t',åt-tjt}t1. 6Lg Å^Ån 66d^1 A{tLLht till A -øna aqdhu.tt dii.t lzcllltlonen h,zr gett. uppltov Li.ll de valdiga ver.hb,i.ld,n iryai 6on htllaå Hihtlaga. Ae ÅiAhia'1ili e,'l 60r'.' Åaa6 $ dz utr-tpttug 4o. honl,inetterlna (6t-jde w.tual-i4tvi-t ned pt,zglttaa.n iiver. leven, ElterÅom dlil d.e.t htk ^hedde 6iiL ni.ljonei dz te.da.n ÅA tgdel d.e,t f. a.ti. nånga 6i-Ah6dn;lje^,Ledan d'å voi utvelhfu.de i Aila gurdd^-ag. 'spn e7l. L^thøtsana lahfrnn i da,t hiit aønønho.nge,t ktn nitana alt AlllzottlItden och du6 bi(lodcj,, 6ont ju iii [6n aå ni.nga øv uåta ahvo.t ieli.tba^, 6a.bLi-LW u^åp1!.ng!-lgen a4nn 6nån i;6tp^ Li,Ll viiåtu: DQ,t r':: niitt Sydøneniha och

11 , - tt_ \{td-fu va,t Åiinenr.de hed, vut4nd,ni. Oen rulv4,wndø Antaotaqra,Lnget?,ig då. v.id nuva,1l1hdl W{enbenAbuÅten i APLLht. \e^g^hedjan And.eLM htd.e d& AMJI inlø b.i.uoåå. Lirøn on hontinatllkbti ten vo^ Ziinge ngchet orøttiåd.,diirt- (6tL o.tl. no,n htz vef.u;hafl.i4t hnndø l,tthttjt! lu)i len htnde gd L,IL, Tenti-n [i;tnu 66Mt 6J1tn ev 64tai,Llhs.rlen tt)eg- 'erch L b6,ljan qv Åehlaj. Nunev, iiihnaå pfttlehtnni,ken, Li22 le.t vibligaate 6on tiint 'iion getlogan på. ngckef tiinge, Ktntiilettura. och oeet!e^'4 USse^ fi pttlltn ton 46rLÅbjufa i 66,Lh ftnde tilt veinnd^a. oet ia,l quiåa ifie.. tu^a htntiie.nte^m Aon 6ijuhju.tÅ, uås.n he,tt pf.atlan. Ltt ^d hon thelt. han bøviaar ø o!)ha rw, t,ex. getan uttptla hrlingøtiv benggtud.en på. gldone^iht 5 iiåalaråt och Adniha.t &itthjat, genon joanmgre,,tbn unlei'aertingah wn, Sakset fra IORtsJCRI.' (I'EMSEIIUS rrscalaren,' nt. U-19A2 (prebro Akv. ktubb) + * t(*l(t({ ** *t+j+t(* t+j(jej+*t(t(*ltal+3( *r(.*+lft(* t(* *J(l++ +lt t+* +l+ taj+ * + Hanner av lhvsta ansorali kjøpesl f f Henvendelse: cunnar Myrvang. Merkurve-ien 29C i i Stenseth, Krokstadelvå - e ****t++***xi**rex*icl *+.r**l(x**+*********xx*re******* {**********lc*****je.i(*tar(**************r-r(******++j(1, *! li 12O liters Akvariulo konplett med utstyr selgef * til salgs etter kl. 17.b0 - + X tlf: Vebjørn Sørby I ***r+*.**++{ l(****l+r({c tc+**r**r(*.***+************ ** **** tfu."usruu,' St-oFF F/7'7 fflu 6Bea5

12 _/2- såkset faa rparallyflakenrr Bergen Akvarieklubb - desember 81 V.ftDliNS S1'[IRST]i CICill,lt)lt KOli]ll1'll.Dli,.\ TANG.{NYTI{ \-SJøJIN. lloulenaerochronrls II icrolepis Cichj-idene (Cichttdao) har sin rtt're.lelsp -i Sør'- og i{ellon-r\merlka,.,\f]'il(a med }Iadagaskar og India/Sri l,anka. I(anskje spesiellt noen av de Aln'rikanake aitene oppnår berrndringsvor.li0e størrels. tll akvarloflsk. No6rt Cichlasoma sddi hlir!o-5o crn, lanee, t{en ae ai.i ei-ttegiiclchlidcne holder nindre stor)_e1ser, a1t fri lt-e cln. oit opp tll rundt?o.jri. ll.1!lglllj_e-g!-f_9!t:.n_tå9t9_lq!:: ira'rar,;,;,ny i l(a* s.,jar i l,lfl.'i lr,rr i Ostirf"ika, or on.r\. s.iaonr. dr')s.t interossarrte flsker. Oil delr er av.ijorrlt don si;srste?iv cichlldorre; Individer over BO c.fi. i lenitde er rapportertl l',lilr l).,jjcroleois lefi,'ier e.ie, by,y-er,len fol.st et rode i sanden, Dette re.let er et ve itabelt l(rater - et stort l.ull 6n mete. d-vpt oit trefire oeter i diameter,r lflerfoldif]e tonn med s.rn(] fjerdes under' byggr.ngen.r Der 6--.'te. fisl<ene sjne ealg - l2.ooo tll 15.Ooo stk. - o/a parct ttiir deretter sammen oln :1 bestrytte.1eni, o{t serlerc,vnrf ele n. ll, microlepis er err utmerket ma!fjsk, ori for tirlen forskes det p.i nulighetene for kunstia formering og oppf6rin,t aw yngs1, I{åpet er at dcn skal kunn6 Drodugeros 1ike hra som ørxet oij lal(s hor -i Landet. Svai b r.'^e a i

13 I : I -13*.-c naiurlig storlek Den "f ilippinskå dvårg-smijrbulten" år vå'ldens minstå fisk. D n våber bara iem milligram, år fårglijs och nåstan ganomsftinlig, (Från Cud" ger, r9.11. Efter Herre/ 1927.) Vårldens minsta fisk, likaså våil' dens minsta ry8gfådsdjur, år den "F i- f ippinska dvårg-smdrbul\ett" (P and a' ca pysmaea). Den år inti stdrre ån en myg8lårv, 7,5 lill I I millimeter, men lenor, ljåll och sinnesorgan år perlekt utbildade. Se bild 5. Cellema ha. med vissa undånlåg såmma ilorlek som hos åndrå fiskar. DvårBvåxl n beror på,ll del lolåla cellantålel år så

14 ]:AC lln EeJ.L L]*S-KASSE v/ton v/a1ker Kassen Lages av f.eks. 7 kan beises nec lakkbeis tll iiafloi_ih6f f,if o. rr{1.+-fåi' rm furufiner. Fur! teak, palisander o.1.,a:t?* Kapp sidestykkene ) mn Lergre enn todb-dl-aten, TbhhoF ck,l h2 an l.låfin^ hå., 3 hh ( si-ørie ) enn karet, Husk at sidene går ned til MINST høyeste varyrsiartd. Toppen skaf hvile i sidestykkene. ilusk å l-age hul-l- t1] slanger og lednlnger, ;i*ri l(assen bør lines r,led varvlfast lim' og: fores j-nnvendj.g ned fo1ie. Lysarnaiur festes i klosser sorir blir lint fast til talet i kassen. Skru eller dtifi kassen samnen ned lirnet.,-. cfar-. ]/.- r^ fvlkfro må fineren være, q- l.c<- rhpn holder ikke alt verdens tryll( av blonsterpotter, statuer o.1., rnen lettere ting kan gjerne plasseres oppå.

15 *t5-,.'! r/ f \''\ t\ -3 3!1 tl.p (\\ 3 P \\\ a'\ Er P it ø3 : \.o\'\ P I.5 P.

16 - /6, 6'^ a.t i"ti"""",", vr en tildnlhzt her. "atå.

17 r? Akvarie-eiere" tr.ikk i bollen Alr.itl Ien er frø vc,/1-7, oe er od en adyar8el. (a.ljkke-len er sjeqitl ^enr Eed tillatels. lrå Vc) a' a o! a s oco a a o e o ooo a aaa c a o a a a a oa o a F*.6r"'.4-'e a aa &i <q s4r d,,4 a aaatlaa?aoaaaaaaaaraaaotegoaaaaaoa ooaaaaaa, i:ti,,*t,/t-,, o(rrl:.,u.)i c,. '' 7. 7; / Llt"Dv"''

18 AKVARISTER Ønsker du å lime ditt eget akvarie - Vi hielper deg gjerne med GLASS GLASSMESTEF frts t0teebtet hg. Rybergsgl Drammen lll AKIIARISTER HOS OSS FAR DERE ALT DERE TRENGER TIL AKVARIE.HOBBYEN Tollbugt 101 vls å vl3 Grans-utsalgel Toleion 8l 18 65

19 Vi har stort utvalg i FISK-PLAIITER da vi får stadig nye sendinger Gfi r{r,zoo huset TA EN TUR INNOM DA VEL... AKUARIE.IilTERESS Vi kan tor øvrig hielpe deg med alt til akvarie-hobbyen ønsker DU AKVARTER på spestelle N4Å1, HJELPEB VI DEG GJERNE Telefon

20 \...o?w (. $* *N-.: c\.\\ \ s*$* \\Y ss s\ -L'to \' \ s.. s\ d* o

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

LØVELOVEN VI ER VENNER.

LØVELOVEN VI ER VENNER. LØVELOVEN KAN DU LØVELOVEN? JEG SKAL VÆRE MEG, MEN GI PLASS TIL ANDRE, SLIK AT DE BLIR SEG. BRY MEG OM EN ANNEN HJELPE HVIS JEG KAN. SLIK BLIR LIVET BEDRE FOR BARN I ALLE LAND. SER DU EN SOM PLAGES? DET

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Av en født forbryters dagbok

Av en født forbryters dagbok Johan Borgen: Av en født forbryters dagbok Bestefar er en stokk. Han bor på loftet og banker i gulvet når jeg har sovet og er våt fordi jeg har tisset på meg, og når jeg skal sove og jeg er tørr fordi

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 12 Risen som ikke hadde noe hjerte på seg Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner, og dem holdt han

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn?

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn? BURN THIS Anna og Pale har vært i et forhold tidligere. Hun har laget en danseforestilling basert på forholdet hun hadde med Pale. Dette er deres første møte etter premieren, som de begge har sett. INT.

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Din sykkel, ditt ansvar. Gjør det selv! Del 1: Pedalskifte

Din sykkel, ditt ansvar. Gjør det selv! Del 1: Pedalskifte Din sykkel, ditt ansvar. Gjør det selv! Del 1: Pedalskifte Sykkel historie: Ordet sykkel kommer ifra det greske ordet klykos som betyr hjul. Hjul har vært den viktigste delen på tråsykklen etter den ble

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

: Først over Atlanteren

: Først over Atlanteren : Først over Atlanteren Hans l. Pirner: TUFTE]I$ HEITTR (LUFTENS HELTER,, er et nytt blad lor flyinteressert ungdom i alle aldre. (LUFTENS HELTER,, bringer spennende flyhistorier bygget på opplevelser

Detaljer

astronaut Yrke: TEMA ASTRONAUT

astronaut Yrke: TEMA ASTRONAUT TEMA ASTRONAUT astronaut Yrke: Christer Fuglesang er den eneste personen fra hele Norden som jobber som astronaut. Du må nemlig være veldig heldig for å bli det. TEKST: VERA MICAELSEN FOTO: NASA/ESA Selv

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

TørRskodd trivsel i Bergen

TørRskodd trivsel i Bergen TørRskodd Ber gen har alt, unn tatt sta bilt god vær. Men væ ret bør ikke hind re noen i å ha et her lig opp hold i Vest lan dets hovedstad. Mange av stedene hvor du kan gå inn for å kose deg, er reisemål

Detaljer

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO O s k k B h o B v N o o d L o Uraneck Barnas Første Idébok D i M m o I a D N e a Patentkontoret CURO Dette er Iderika Dette er Iderik IDERIK er den av guttene som får flest idéer når en oppgave skal løses.

Detaljer

Et informasjonsblad fra Norges Blindeforbund Nr 3/2005. Da jeg våknet opp etter middagskvilen var jeg blind Edla Henriksen, Sørøya

Et informasjonsblad fra Norges Blindeforbund Nr 3/2005. Da jeg våknet opp etter middagskvilen var jeg blind Edla Henriksen, Sørøya Et informasjonsblad fra Norges Blindeforbund Nr 3/2005 Da jeg våknet opp etter middagskvilen var jeg blind Edla Henriksen, Sørøya Etter 60 år i mørke skimter Edla i dag litt lys Det blåser friskt inn fra

Detaljer

Mørke. Fotskritt i gangen. Småprat. Noen fomler med nøklene i låsen. Inn kommer Rose og så kommer Cliff som har en six pack i en pose.

Mørke. Fotskritt i gangen. Småprat. Noen fomler med nøklene i låsen. Inn kommer Rose og så kommer Cliff som har en six pack i en pose. DRØMMESPINNEREN Et noe uvanlig første møte mellom en mann og ei kvinne. INT. S LEILIGHET. Mørke. Fotskritt i gangen. Småprat. Noen fomler med nøklene i låsen. Inn kommer Rose og så kommer Cliff som har

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

INFORMASJON. Kan sondeernæring være et alternativ for mitt barn?

INFORMASJON. Kan sondeernæring være et alternativ for mitt barn? INFORMASJON Kan sondeernæring være et alternativ for mitt barn? Vanlige spørsmål fra foreldre Etter å ha diskutert muligheten for sondeernæring med barnets lege eller klinisk ernæringsfysiolog, har du

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer