BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING. Stadig nye sendinger med AKVARIE-FISK. 0c PLANTER. Ellers fører vi alt utstyr til AKUARIE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING. Stadig nye sendinger med AKVARIE-FISK. 0c PLANTER. Ellers fører vi alt utstyr til AKUARIE."

Transkript

1 DRAMMEN AKVARIEKLUBB (l -\--,

2 BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING Stadig nye sendinger med AKVARIE-FISK 0c PLANTER Ellers fører vi alt utstyr til AKUARIE.HOBBYEN

3 ,&mm!dd.if

4 ** **tt+***{-ji+'n*{'i+*'**+ lci-+-*l*li**lt*l*++*')a* *lt****** SJøHESTEN NR DRAI'OIEN AKVARIEKWBB **n S.**fr +i.14-l*t+***_+l+*h.ft l+****ja***ip* f *Jt+*+ *+ I REDAI$"IONEN I GYo Dyrendahl Lervl,k tlf: A Store Landiall 75, fooo ' Drarønen TorllL Andersen, tlft 8t Enlene 87 A, l0oo DraMen Kåre Andersen, tlf: Cråbelnsletta?7 A, to3o Konnerud ANNONSER I 4s1e Winnes P,edersen, t1f: a7 Og 65 ***+-*t+r** **-*x-*t+.ttr(.i+t+t!-xiii*+-:+*li+.*.r**t+*t tt**.tf * ET1ER1RYKX TILLÅTT MOT AT KILTE OPPCIS +**l(i+*****r*nli*tita.tttt+j+++***t **tita.*.ta****+l++* XONTAKTFERSONER FOR DRAMMEN AJ{V.A,RIEKUJBB I FORMANN: Xåre Andersen. t].f: G?åbelnsletta 27 A, toto Konnerud KASSERER I Jens Petersen, SlektJernvn. '14, 10æ DR.AJ{MEN AKVAR]EKIIJBB,S POS?CIROI 46 5A 2E KONTINCANT SENIoRER: k. 5O,- JUNIOREfi.: ' kr æ r.f*+*l+*+.****{-**+**.!+11+,ftf **++****f HIPPOCAMzuS-KOMITE FOR OPPDRE?TSBEDø.IMING: Asle Wlnnes Pedersen, ttf; 87 OB 65 Torc Karlsen, tl-ft 8'17A 71 Andreas Nllsensv,!8, JOOo Draunen Helge Ardreassen, t1f: B1 9t 14 Jørgen Ringstadsvei.1, JOoO DraEnen Jørgen Jørgensen, tlf: Lensmaimstien 67, 3o3O Konnerud ***,t+.****n*.t+it*++t++**jt,d+** Jt-*-t-r.ll1**+lt*

5 J- nc 0Ltn6//a TI Z Ma/Et/rJ[fr/s8.2 /(/. /g e A/ / /t"o/>/l kuzrtnc/c:.burtl 3 /ottala_ o Tl,t nzs;-&^,, '.,/ /orennnt sca/et' AaLL.ior. Pczd* lask/cl/neclea. lako*ån"ur"' r'-/lhr-, at /a.- /.1 4*-4. 5

6 -6- PUSSIG OPPTEVELSE? I el av mine 25O lilers akvarier val ieg her om dagen vitne iil en, fol meg, merkelig opplevelse. I dette akvariet gar del el pal Cichlasoma l{icaraguens og el par med Heroiilapia Multispinosa. Begge parene var i lek. He.olilapia-palei hal v ert i lek fgr med bra resullal. llicara. guense.parel lekle tor torte gang. Desverre så spisie Herotilapia-hunnen opp eggene sine, som giorde sitt til al hannen ble megel aggressiv mol henne, 09 jaget henne bort tra lekeplassen som var en flal skiler ten. Selv holdl han seg i nærheten av stenen. Så kom dagen da Nicaraguense-parel kom svømmende med sine ca. IOO yngel. Etter et par dager synes ieg ikke de lrar s.erlig llink lil å holde åvkommel Bine i lett llokk. Så skiedde det leg syntes var me*elig. Ca. 20 yngel lorvillel seg litl lor hærme revirei lil Helotilapia-hannen, og ieg regnet med at nå ville de bli spisi av ham. Men nei, del skiedde ikke. lstedet itok han seg farger som giorde at l{icaragu nse.yngelen solde liltluk under ham. ]{icaraguense.hunnen opplagel hva som vår i lerd med å skie, og kom ilende til lor å henle sine yngel. l/len nei, det var ikke mulig, for Herotilapia-hannen torsvarte dem med alle midler, slik at l{icaraguense-hunnen måtte trekke seg lilbåke. Etter mine observasioner så hentet hun sin make, og likk den lil å angripe tra el hold, mens hun selv lorsøkte tra ei ainet, men nei det nlrtaet ikke, Herotilapia.hannen drev dem lilbåke begge lo. Også Helotilapia-hunnen prøvde a nærme seg hannen, nien ogsa hun ble iagel vekk. Slik holdt det på i tle dosn. Nicalaguense-paret hadde nå lått mer skikk på ungeflokken sin, slik at de holdt seg i reviret til foreldrene. Herotilapia-hunnen ikledde seg lekedrakt igien, og var sladig i nælhelen av reviret til hannen med rystende bevegelser, og hannen tattel interesse. I en av disse aklene så Nicaraguense. hunnen sitt snitt til et ntrtt angrep, og tør Herolilapia"hannen 9ppdaget hva som val i lerd med å skie, og tikk iagel henne vekk, hadde hun fang t lem av sine unger i munnen som hun sp].ttet ut i den store flokken i sitt eoet revir. Disse tem ungene stakk med-en gang ut av den stole tlokken, og lre av dem klarle å komme seg over revirgrensen slik at de igien ble iatt under beskytlelse av Herotilapia.hannen. Det utviklet seg lil dels harde kamper mellom Nicaraguense.hannen 09 Herolilapia.hannen, ia så hårde at i g valgle å suge opp de Nicalaguense.ungene som HerotilaDia-hannen forsvarte. Etter at ieg hadde giort det, slutlet den inlense striden mellom 1{icaraguense.peret og Herolilapia-hannen. Herotilapiå.hannen otrel seg nå lullt og helt for en ny lek med Herotilapia-hunnen. ASLE

7 -t- TNTER{A r lonal NELS D.lsl.t.n C.o.sia hrr nyli8ca bft..t q ry lrg sod njruud.r ins.dod.t åy,isk 5e fii!.logr t Ftffi i C.o.Ai.. Xonsekvens.n * itetr. åi åll$å ått inhcdsl llsk iå int. ftlsas fiir.it råttrs i.t<yqim, æn rål trdr.tt slitta3 på \-ok sm b.t., &ultlleintst.li.t E.dd.lår att d.t f1c 20oo åiert.flstodl.r.. elslqportc. hå! 6&at 12 gång.r ud.r d6 s.n st. 10-bsp.!iod6 t! sllllcr.r kronor. RisodX.ld b6nd.r ulfånås rv Flrk.ri- o.h yart.nr.surs burar atr oiuå lrfns* våd..fisk uisgurnur &grillleldatus. alrld rhu 3{lås,{ df.t tiul J.pån.lå. d.n an6 sn.n stor dcltbt.sr. Eslånd (F6r ltotot6 tobt.n E*3trdd) vr A1ån Carling, 23, siånd. sin 2oebandlår H Sond.rs. Col&a.bour lzn.l Arilto!, iijr lishd3s)and.1. Nd tdpte s1n gutdlisk fiir s0 p.,.n d.nna hd. ett stort hål i sida. v.r+ rinår.n Å1ån Harson 3oE iu3pekte;ad. firke r.pp6rt.fde infor råttcr: - Det n.st hlmna håde va.it att onedelbart avlie glldfisken. Den har ltsatt5 fijr onttdiat trldand. at! la!å den l.vå i d.tta skickr Affårsinnehavåren r{r Sed.rr såe.r i 1r b.ev tilt rurt.n atr fir3va.å årå1et rkulle kostat 9150 i iuridiska snoden vi*.t e. f6r dylr fdr en gxldfl3l. Rått.n fåm 4tFed Saders sltrdls dll at tijrorsak r fiste. onddiat lldåndc genor.it fai.slllmt ått ge den nddvåndtg tiusf och vård. H.n dddi.s till 12 tånad.rs villkorligt och att betalå i rått.gångsgångskostnadc!. sil salrons in. slnonbor. Sonc Sred.! cs'r. Sakset fra "Biotopenl nr t-82 Stockholm Akvariefdrening

8 -8 - SUMAI RABREGN E N S.j:.!tri!-re;nei l-is:rer: J!t'e!å.guhot8Tess-pLanten. Po!- skjellen e! bl.a,'at s',reatrabregnen har Litt størr:e blade!. S[ratiabregnei lokser best flytende ]å valrnflaten sori overflatepla.te. Gulloi Eoss vokser også bra plantet i sard. SegFe plantene er re6et hurtigvok- 6enCe og letie å holde. )etie er vj.!ke1i6 ejl plaite for de akvarister som vi1 bellante et stolt akvariud, Den son. ikke hal pencbr. Den cr også fin for den sonrril:l(e får ti1 planterl. S*rliS sr..l:a lra breenen ka:, utville et idpoielenc;e rotnet!. I ;xitt eåei akvelie har jeg Eålt e!: roilengde på 60 cn på en slik stor flitellante. I'or å få til- slike ::e6ultater tr: nåier eri bare vanlig vann med tenleratur 2O-10 oc og flye l-vs. iji.ie gulrotai.ess og sunatrabregnen krever nye ]J. for : vo.r\. e si,j::,elr.-, I-kqvel,an er- goo- nolde fisk son C.a1 ha du'rkel belys:,in6 i et slikt akvariuii. ll-antene solger foi tran E 6ky8g ful1e 6tede!. Slike sklgr,efulle sieier ef Cet svejrc'! Ea:6e fisk 6oE setter pris på.!å 6: urm av r:oinetiet er llanten godt e net i oppdrettgaina:iel, Yngele:: flr hei no; av SjenEesteder. Ved sin enorne llantevekst er suratrablegnen egnet ti1 å holde algene i sjal-k. ilar dere først fått susatr.abregnen ti1 å vokse skihkelig,vil alpeveksier vær:e hiniral. S'-T3trabrc nen ioi:oeier seg ved ai det vokser ut nje t:.r:te: j ii: ker.! ;: ::ade!.r, L:- dl ):ie:e::s6r1 i trer.qp

9 -Yplanter, skal du bare la løse blade. bli :-gjenie i ekra - riet- Da vil du sna.t 6e at det vokse! ut E?ssevis av $Je Plantex. Den eoeste uleolen ved srma tr:abregnen jeg kan kon!c få, e1 at den vokse! 6å folt at nye plantex nå ijelnes anske ofte(hvis en nå kår kalle det ån ulempe). IIos Eeg t!å jeg virkelig lenske ut en gang.i måtreden, ]'loralen 1 denne ariikkelen bli!: Dette er en plåite for b&ie videregående og nybegtmnere son kanskje lkke fåx plalrtene ti1 å vokse kikkelig. d.en for alle. Jeg kan trygt Sven Brun anbefale Sakset fra nf 2-78 Asker Akvarieklubb \ \ S_\!Ptxabreår':e, det hølf,e bladet er bes:ltt aed nl.e pladter soa vokser ut fra bladet,

10 * /oi I TL_G! -)it Gi_fJR_/,ft4r:-\Li-:. lh..t d,u tiint på Ltt v,l^6a 6iÅh6ani2jø\ ha ett. 6ii4blu(6ande sbrt tphmtuing\onvuide? I fingj- W ii^ offi'ådena du6!.ton AhtJfu &t clv ocetretl. Jo,g tijrhql nii^nltt på cibliåe^na,htipla\t.t1t, och de ii4gaiggande tthlbatlryina. Duaq $dnæjei lllnn6 h?+4uerte^nåe i både srdt^e/lth^ och A[riht, oeh d,e i$gaigganle tudh.øttptrø deåau.ton i A^ietL. c-i.hulet to l$i lldi {iåb&lna tag,i,t Åig tivett oces.nenna? 0e han htl4pø.lt ha Åituøa, edtutuon d.ø 6Lut4 ii^ tleta 66tvo-tterl5 Lte, tnrdgan 6-'L lel btlilld. hon del brlrha^ helt. F1tthl.a+Lrgen Uggen (,Le^o hutårt niljonq^ ful Li.Ub4ht i tiåe^, då Sqdorret Lha och Afui-ho. vai ÅfuLerlade ti)2 en enda ktnt- LrLeat, C{ndaaraland. lnd.ie+ Anla bla och AJJ,tttaLi-et lsde ochåd L,Ui-gale (6,LbirrdelÅe nld dennt bonl'i-nelrl. PA grtad, av tlii,leiåøt i jottdena it*e baiitå b.onl,btent-eir"1 iåån, och detl tlii^el^\si iiø ii.c.g. SgdtnuLLhl och AdLiba hoinu esl Ft. ceklj:1qåel 'onlåii,ltett tiingzc (tt'i.n vartnd^,a (iin ealje dn, Indt-øn h,an {r6t',åt-tjt}t1. 6Lg Å^Ån 66d^1 A{tLLht till A -øna aqdhu.tt dii.t lzcllltlonen h,zr gett. uppltov Li.ll de valdiga ver.hb,i.ld,n iryai 6on htllaå Hihtlaga. Ae ÅiAhia'1ili e,'l 60r'.' Åaa6 $ dz utr-tpttug 4o. honl,inetterlna (6t-jde w.tual-i4tvi-t ned pt,zglttaa.n iiver. leven, ElterÅom dlil d.e.t htk ^hedde 6iiL ni.ljonei dz te.da.n ÅA tgdel d.e,t f. a.ti. nånga 6i-Ah6dn;lje^,Ledan d'å voi utvelhfu.de i Aila gurdd^-ag. 'spn e7l. L^thøtsana lahfrnn i da,t hiit aønønho.nge,t ktn nitana alt AlllzottlItden och du6 bi(lodcj,, 6ont ju iii [6n aå ni.nga øv uåta ahvo.t ieli.tba^, 6a.bLi-LW u^åp1!.ng!-lgen a4nn 6nån i;6tp^ Li,Ll viiåtu: DQ,t r':: niitt Sydøneniha och

11 , - tt_ \{td-fu va,t Åiinenr.de hed, vut4nd,ni. Oen rulv4,wndø Antaotaqra,Lnget?,ig då. v.id nuva,1l1hdl W{enbenAbuÅten i APLLht. \e^g^hedjan And.eLM htd.e d& AMJI inlø b.i.uoåå. Lirøn on hontinatllkbti ten vo^ Ziinge ngchet orøttiåd.,diirt- (6tL o.tl. no,n htz vef.u;hafl.i4t hnndø l,tthttjt! lu)i len htnde gd L,IL, Tenti-n [i;tnu 66Mt 6J1tn ev 64tai,Llhs.rlen tt)eg- 'erch L b6,ljan qv Åehlaj. Nunev, iiihnaå pfttlehtnni,ken, Li22 le.t vibligaate 6on tiint 'iion getlogan på. ngckef tiinge, Ktntiilettura. och oeet!e^'4 USse^ fi pttlltn ton 46rLÅbjufa i 66,Lh ftnde tilt veinnd^a. oet ia,l quiåa ifie.. tu^a htntiie.nte^m Aon 6ijuhju.tÅ, uås.n he,tt pf.atlan. Ltt ^d hon thelt. han bøviaar ø o!)ha rw, t,ex. getan uttptla hrlingøtiv benggtud.en på. gldone^iht 5 iiåalaråt och Adniha.t &itthjat, genon joanmgre,,tbn unlei'aertingah wn, Sakset fra IORtsJCRI.' (I'EMSEIIUS rrscalaren,' nt. U-19A2 (prebro Akv. ktubb) + * t(*l(t({ ** *t+j+t(* t+j(jej+*t(t(*ltal+3( *r(.*+lft(* t(* *J(l++ +lt t+* +l+ taj+ * + Hanner av lhvsta ansorali kjøpesl f f Henvendelse: cunnar Myrvang. Merkurve-ien 29C i i Stenseth, Krokstadelvå - e ****t++***xi**rex*icl *+.r**l(x**+*********xx*re******* {**********lc*****je.i(*tar(**************r-r(******++j(1, *! li 12O liters Akvariulo konplett med utstyr selgef * til salgs etter kl. 17.b0 - + X tlf: Vebjørn Sørby I ***r+*.**++{ l(****l+r({c tc+**r**r(*.***+************ ** **** tfu."usruu,' St-oFF F/7'7 fflu 6Bea5

12 _/2- såkset faa rparallyflakenrr Bergen Akvarieklubb - desember 81 V.ftDliNS S1'[IRST]i CICill,lt)lt KOli]ll1'll.Dli,.\ TANG.{NYTI{ \-SJøJIN. lloulenaerochronrls II icrolepis Cichj-idene (Cichttdao) har sin rtt're.lelsp -i Sør'- og i{ellon-r\merlka,.,\f]'il(a med }Iadagaskar og India/Sri l,anka. I(anskje spesiellt noen av de Aln'rikanake aitene oppnår berrndringsvor.li0e størrels. tll akvarloflsk. No6rt Cichlasoma sddi hlir!o-5o crn, lanee, t{en ae ai.i ei-ttegiiclchlidcne holder nindre stor)_e1ser, a1t fri lt-e cln. oit opp tll rundt?o.jri. ll.1!lglllj_e-g!-f_9!t:.n_tå9t9_lq!:: ira'rar,;,;,ny i l(a* s.,jar i l,lfl.'i lr,rr i Ostirf"ika, or on.r\. s.iaonr. dr')s.t interossarrte flsker. Oil delr er av.ijorrlt don si;srste?iv cichlldorre; Individer over BO c.fi. i lenitde er rapportertl l',lilr l).,jjcroleois lefi,'ier e.ie, by,y-er,len fol.st et rode i sanden, Dette re.let er et ve itabelt l(rater - et stort l.ull 6n mete. d-vpt oit trefire oeter i diameter,r lflerfoldif]e tonn med s.rn(] fjerdes under' byggr.ngen.r Der 6--.'te. fisl<ene sjne ealg - l2.ooo tll 15.Ooo stk. - o/a parct ttiir deretter sammen oln :1 bestrytte.1eni, o{t serlerc,vnrf ele n. ll, microlepis er err utmerket ma!fjsk, ori for tirlen forskes det p.i nulighetene for kunstia formering og oppf6rin,t aw yngs1, I{åpet er at dcn skal kunn6 Drodugeros 1ike hra som ørxet oij lal(s hor -i Landet. Svai b r.'^e a i

13 I : I -13*.-c naiurlig storlek Den "f ilippinskå dvårg-smijrbulten" år vå'ldens minstå fisk. D n våber bara iem milligram, år fårglijs och nåstan ganomsftinlig, (Från Cud" ger, r9.11. Efter Herre/ 1927.) Vårldens minsta fisk, likaså våil' dens minsta ry8gfådsdjur, år den "F i- f ippinska dvårg-smdrbul\ett" (P and a' ca pysmaea). Den år inti stdrre ån en myg8lårv, 7,5 lill I I millimeter, men lenor, ljåll och sinnesorgan år perlekt utbildade. Se bild 5. Cellema ha. med vissa undånlåg såmma ilorlek som hos åndrå fiskar. DvårBvåxl n beror på,ll del lolåla cellantålel år så

14 ]:AC lln EeJ.L L]*S-KASSE v/ton v/a1ker Kassen Lages av f.eks. 7 kan beises nec lakkbeis tll iiafloi_ih6f f,if o. rr{1.+-fåi' rm furufiner. Fur! teak, palisander o.1.,a:t?* Kapp sidestykkene ) mn Lergre enn todb-dl-aten, TbhhoF ck,l h2 an l.låfin^ hå., 3 hh ( si-ørie ) enn karet, Husk at sidene går ned til MINST høyeste varyrsiartd. Toppen skaf hvile i sidestykkene. ilusk å l-age hul-l- t1] slanger og lednlnger, ;i*ri l(assen bør lines r,led varvlfast lim' og: fores j-nnvendj.g ned fo1ie. Lysarnaiur festes i klosser sorir blir lint fast til talet i kassen. Skru eller dtifi kassen samnen ned lirnet.,-. cfar-. ]/.- r^ fvlkfro må fineren være, q- l.c<- rhpn holder ikke alt verdens tryll( av blonsterpotter, statuer o.1., rnen lettere ting kan gjerne plasseres oppå.

15 *t5-,.'! r/ f \''\ t\ -3 3!1 tl.p (\\ 3 P \\\ a'\ Er P it ø3 : \.o\'\ P I.5 P.

16 - /6, 6'^ a.t i"ti"""",", vr en tildnlhzt her. "atå.

17 r? Akvarie-eiere" tr.ikk i bollen Alr.itl Ien er frø vc,/1-7, oe er od en adyar8el. (a.ljkke-len er sjeqitl ^enr Eed tillatels. lrå Vc) a' a o! a s oco a a o e o ooo a aaa c a o a a a a oa o a F*.6r"'.4-'e a aa &i <q s4r d,,4 a aaatlaa?aoaaaaaaaaraaaotegoaaaaaoa ooaaaaaa, i:ti,,*t,/t-,, o(rrl:.,u.)i c,. '' 7. 7; / Llt"Dv"''

18 AKVARISTER Ønsker du å lime ditt eget akvarie - Vi hielper deg gjerne med GLASS GLASSMESTEF frts t0teebtet hg. Rybergsgl Drammen lll AKIIARISTER HOS OSS FAR DERE ALT DERE TRENGER TIL AKVARIE.HOBBYEN Tollbugt 101 vls å vl3 Grans-utsalgel Toleion 8l 18 65

19 Vi har stort utvalg i FISK-PLAIITER da vi får stadig nye sendinger Gfi r{r,zoo huset TA EN TUR INNOM DA VEL... AKUARIE.IilTERESS Vi kan tor øvrig hielpe deg med alt til akvarie-hobbyen ønsker DU AKVARTER på spestelle N4Å1, HJELPEB VI DEG GJERNE Telefon

20 \...o?w (. $* *N-.: c\.\\ \ s*$* \\Y ss s\ -L'to \' \ s.. s\ d* o

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

/c't - (, ),, DRAMMEN AKVARIEKLUBB. ffi. ffi ffi ,92 UTKOMMER DANN OG VANN

/c't - (, ),, DRAMMEN AKVARIEKLUBB. ffi. ffi ffi ,92 UTKOMMER DANN OG VANN DRAMMEN AKVARIEKLUBB /c't - (, ),, Æ @ ffi @ ro ry ffi ffi W,92 UTKOMMER DANN OG VANN BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING Stadig nye sendinger med AKVARIE.FISK PLANTER Ellers fører vi alt utstyr til

Detaljer

DRAMMEN AKVARIEKLUBB. ffi. ffi ffi ffi ffi UTKOMMER DANN OG VANN

DRAMMEN AKVARIEKLUBB. ffi. ffi ffi ffi ffi UTKOMMER DANN OG VANN DRAMMEN AKVARIEKLUBB Æ Æ ffi @ ffi ffi ffi ffi UTKOMMER DANN OG VANN BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING AKVARIE-FISK PLANTER Ellers fører vi alt utstyr til AKUARIE.HOBBYEN -t- ' a {t**f *t*t t+}+-:i{

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 1 31. Tor 2. Tor & 4 پ0 11. Mtt. Hv 4 &پ0 11. Mtt. Hv 41. Mtt Hj Alltd Vank (dansk kst) L J hj all td ud L jeg vl op J hj all td ud jeg vl op van k spپ0ٹ3n luk mt van k spپ0ٹ3n luk mt Je su f hm l tl dt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Månedsbrev Newton Oktober 2014

Månedsbrev Newton Oktober 2014 Månedsbrev Newton Oktober 2014 Hei alle foreldre! Vi har hatt en fin måned med masse artige ting. Været har oftest vart greit og vi har kost oss. Som jeg skrev i tidligere brev så jobber vi mye med å skape

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn?

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn? BURN THIS Anna og Pale har vært i et forhold tidligere. Hun har laget en danseforestilling basert på forholdet hun hadde med Pale. Dette er deres første møte etter premieren, som de begge har sett. INT.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Fritt Fram 3 Temabok 6 Bliss-utgave 2007 Oversatt til Bliss av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter ved Jørn Østvik Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Temabok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Martin Ødegaard. "Ein vanleg arbeidsmann"

Martin Ødegaard. Ein vanleg arbeidsmann Mrtn Ødegrd "En vnleg rbedsnn" ortrett v oeten Olv H. Hge (2011) or 9 steer (SSSAATTBB) og elektrokstkk rghet: 12' 30'' Bestlt v rnenborg oklenseble erornce notes; xnoteheds: whser the text, not s the

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

Sjøhesten nr. 6-2001 NR. 6-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 6-2001 NR. 6-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 6-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 6-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Prioriterade järvprover från Jämtland

Prioriterade järvprover från Jämtland SEP0004879 Ind882 Hane 12.03.2009 A Voksen hane, men ikke identifisert tidligere Hona? Sekret (Jerv) SEP0004885 Ind884 Hona 21.05.2009 A Voksen hona SEP0006612 Ind884 Hona 11.06.2009 A SEP0006613 Ind884

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

C 3342. Erik Hillestad, tekst Karoline Krüger, musikk Øyvind Kristiansen, arrangør. Rammet av Kjærlighet, Jakobmesse IV PARTITUR

C 3342. Erik Hillestad, tekst Karoline Krüger, musikk Øyvind Kristiansen, arrangør. Rammet av Kjærlighet, Jakobmesse IV PARTITUR C 3342 Erik Hillestad, tekst Karoline Krüger, musikk Øyvind Kristiansen, arrangør Rammet av Kærlighet, akomesse IV PARTITR CANTANDO MSIKKFORLAG AS WWWMSIKKFORLAGETNO Score 3 min Tårnmusikk 4 4 INTRO piano

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

: Watfra. tnfl.. "W> ~ffinaffina:=5:efiflai~.~~~~~,:-n: vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkt"y:.:, :ffit

: Watfra. tnfl.. W> ~ffinaffina:=5:efiflai~.~~~~~,:-n: vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkty:.:, :ffit :ffit ' '''''''». - ' :1:: "4" "." 51122 ", ` ": "x"a Elkem Skorovas AS vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkt"y:.:, Elkem Skorovas :. ji :r :. Rapport fra kalkforekomst i Kolvereid.....

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser.

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser. D da Vår rfras Vår sasbhadlr Drs da Drs rfras gby, lf. 33 41 25 00 I hhld il lis 1 av 5 Arivd 422 Krav sir påfylligsardig, raspr g rig av ballasj fr bial il alhlfyr pisr. Dirra fr safssirh g brdsap (DSB)

Detaljer

Barneaktiviteter på Oslofjordmuseet

Barneaktiviteter på Oslofjordmuseet Oslofjordmuseets Venner presenterer Barneaktiviteter på Oslofjordmuseet Program for JUNI JULI AUGUST alle søndager kl 14 Chr. Jensens vei 8, 1390 Vollen Tlf 474 71 980/66 93 66 30 Kontaktperson for programmet:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

ÅnslqøTE. -tr PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5. www.sipalki.no OSLO SIPALKI KLUBB. [lffo'*t*o,.ou,,o. Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. {.

ÅnslqøTE. -tr PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5. www.sipalki.no OSLO SIPALKI KLUBB. [lffo'*t*o,.ou,,o. Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. {. Osl Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvrsen Libakkfaret BB, 1184 Osl +47 95100991 / sipalki@sipalki.n / www.sipalki.n OSLO SIPALKI KLUBB www.sipalki.n HI {.i(b_ -tr [lff'*t*,.u,, PROTOKOLL

Detaljer

FARTSMÅLING/ TRAF'IKKTELLING I DRAMMENSVEIEN

FARTSMÅLING/ TRAF'IKKTELLING I DRAMMENSVEIEN Egelsrud Vel v/ Bjør Greger Drarmesveie lll 385 Asker Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforeig Posfôoks 9 2 I -- I, Drammesveie.doc Vethe 2. jui 2 FARTSMÅLING/ TRAF'IKKTELLING I DRAMMENSVEIEN Vi viser til

Detaljer

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5 Ernas reise av Gruppe 5 2010 Gruppe 5 Åpning EXT. Scene 1 En regnfull ettermiddag utenfor advokat-garasjen. Det er grått og trist. Kameraet zoomer inn på garasjen og inn mot vinduet. Her ser vi Erna titte

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Srtten Kontrollutvalgservice

Srtten Kontrollutvalgservice $ Srtten Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8138 Inndyr VAr dato: 08.02.201'7 Jnr I 7/080 ark 4t9-5.I Medlemmer i Sorfold kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MOTE I KONTROLLUTVALGET Motedato: Mandag

Detaljer

Som avslutning på et vellykket karneval, fikk barna fastelavnsboller som de har vært med på å lage selv.

Som avslutning på et vellykket karneval, fikk barna fastelavnsboller som de har vært med på å lage selv. I februar har vi Februar har vært en opplevelsesrik måned. Måneden startet med samisk kulturuke, og da fikk vi høre mye spennende om samene. Barna syntes det var kjekt å se på bilder av samene, klærne

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset

Kommunedelplan for Hjelset ll f Hjlt 20162026 l: 201301 VEDEGG 2: ti 2 Ilftl 1. ti... 4 2. l til lifål... 10 2.1 1 Hl... 10 2.2 2 y ø... 12 2.3 3 ø t... 14 2.4 4... 16 2.5 5 ø... 18 2.6 6 t... 20 2.7 7 t ø... 22 2.8 8... 24 2.9

Detaljer

AIS Sydvaranger. Prospekteringsavdeling. Tlf: 538976-120518 Nordraaks vei 2. 1324 Lysaker, Norge INTERN RAPPORT. ArtalI sider 16 DATO: RAPPORT NR:

AIS Sydvaranger. Prospekteringsavdeling. Tlf: 538976-120518 Nordraaks vei 2. 1324 Lysaker, Norge INTERN RAPPORT. ArtalI sider 16 DATO: RAPPORT NR: 3. I INTERN RAPPORT AIS Sydvaranger Prospekteringsavdeling. Tlf: 538976-120518 Nordraaks vei 2. 1324 Lysaker, Norge DATO: SAKSBEARBEIDER RAPPORT NR: K. Berge KARTBLAD :3214 ArtalI sider 16 RAPPORT VEDPORENDE:

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Høgskolen i Hedmark 3REV240 VERDSETTELSE

Høgskolen i Hedmark 3REV240 VERDSETTELSE Q :/ (4') \. Høgskolen i Hedmark 3REV240 VERDSETTELSE Kontinueringseksamen høsten 2014 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 14. januar 2015 Eksamenstid: 09.00 13.00 Sensurfrist: 4. februar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

BRAZIL. i j,.l. ;AMBA )=no. f:'-] 2.Clarinet / 2nd Cornet/Flugelhorn$'B') Part 2 in Bb. Ary Barroso Arr.: Inge Sunde

BRAZIL. i j,.l. ;AMBA )=no. f:'-] 2.Clarinet / 2nd Cornet/Flugelhorn$'B') Part 2 in Bb. Ary Barroso Arr.: Inge Sunde 2.Clarinet / 2nd Cornet/Flugelhorn$'B') Part 2 in Bb ;AMBA )=no f:'-] i j,.l ISMN M 66102-49s-8 Copyright @ peermusic AB, Stockhohr Adrn. inorge av: Norsk Musikforlag A/S' Oslo Tryk med tillatelse. Published

Detaljer

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser.

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser. Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser www.utdanningsforbundet.no Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige

Detaljer

S1 kapittel 4 Logaritmer Løsninger til oppgavene i boka

S1 kapittel 4 Logaritmer Løsninger til oppgavene i boka Løsninger til oppgvene i ok S kpittel 4 Logritmer Løsninger til oppgvene i ok 4. Vi leser v fr tllet 4 på y-ksen og ser t vi får den tilhørende verdien,6 på -ksen. lg 4,6 Vi leser v fr tllet,5 på y-ksen

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider. INT. S LEILIGHET. SEN ETTERMIDDAG. Det er åpent. Hei. Hallo kan jeg hjelpe deg? Jeg heter Cynthia

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer