Oppsummering fra brukerundersøkelse juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering fra brukerundersøkelse juni 2010"

Transkript

1 Dato: Oppsummering fra brukerundersøkelse juni 2010 Bakgrunn Brukerundersøkelsen som ble gjennomført i juni 2010 føyer seg inn i rekken av tre tidligere brukerundersøkelser på Mølla; gjennomført i hhv 2002, 2004 og Undersøkelsen denne gang bestod av dialogkonferanse og et enkelt spørreskjema. Brukerundersøkelsen ble gjennomført 14.juni Denne rapporten vil oppsummere funnene fra undersøkelsen. Implikasjoner for Møllas praksis med bevarings/forbedringsområder vil bli oppsummert i en egen tiltaksplan inneholdende både bevarings- og forbedringsområder. Planen vil bli forelagt Mølla kompetansesenter sitt styre i november 2010 og publisert på Møllas hjemmeside i løpet av desember Brukerundersøkelser er et viktig ledd i Møllas kontinuerlige kvalitetsarbeid og skal etter planen gjennomføres hvert annet år. I 2009 har vi jobbet med å utarbeide et nytt format for brukerundersøkelser. Dette arbeidet har resultert i at det fra oktober 2010 er igangsatt en rullerende nettbasert spørreundersøkelse (QuestBack). Skjemaet skal sendes alle Møllas deltakere/arbeidssøkere etter avsluttet kurs eller tiltak. For å få utfyllende kvalitativ informasjon om kvalitet på de tjenester Mølla tilbyr, vil det i tillegg til QuestBack bli avholdt dialogkonferanser hvert annet år for Møllas tiltaks- og kursdeltakere. For oppdragsgivere og arbeidsgivere har vi som mål å gjennomføre tilsvarende undersøkelser med supplerende dialogkonferanser hvert 4. Hensikter med brukerundersøkelsen i juni 2010 Mølla kompetansesenter har som mål å levere tjenester av høy faglig kvalitet til sine brukergrupper. En viktig hensikt med seminaret var derfor at deltakerne skulle få si sin mening om kvaliteten på Møllas tjenester og ha påvirkningsmuligheter når det gjelder hvordan Mølla drives. En annen og viktig hensikt denne gang var å samle informasjon som kunne brukes til å

2 2 formulere spørsmål i QuestBack-undersøkelsen som det vises til innledningsvis. En tredje hensikt har vært å få informasjon om hvor fornøyd deltakerne er med Mølla samlet sett. Metode Brukerundersøkelsen tok utgangspunkt i en kvalitativ tilnærming med dialog som det sentrale virkemidlet. Gjennom dialog skapes en åpen og fordomsfri arena hvor deltakerne får anledning til å reflektere fritt og komme med de tilbakemeldingene de ønsker. På slutten av seminaret besvarte samtlige deltakere et enkelt spørreskjema. På denne måten fikk vi kombinert en hovedsakelig kvalitativ tilnærming med en mer kvantitativ. Spørreskjemaet inneholdt både åpne og lukkede spørsmål. Gjennom lukkede spørsmål får vi innhentet konkret informasjon og faktabaserte data. Gjennom åpne spørsmål får vi ytterligere refleksjoner og mer kvalitativ informasjon om hvordan Møllas deltakere oppfatter tilbudet vi gir. Noe av hensikten med seminar som bygger på dialog, er å få fram refleksjon hos deltakerne. Refleksjonen forsterkes gjennom oppgaver som deltakerne skal løse både individuelt, i gruppe og i plenum. På seminaret hadde vi oppgaver knyttet til tre områder: 1. Forventninger til seminaret 2. Erfaringer med Mølla 3. Ønskede forbedringer Gjennom dialogen får deltakerne også anledning til å gå i dybden på informasjonen som kommer frem. Dialogkonferansen bygger på PLA-metodikk (Participatory Learning and Action). PLA er et verktøy som har som mål å ivareta deltakelse og innspill gjennom gruppeprosesser. Metoden sikrer reell medvirkning gjennom en styrt dialog og anerkjennelse av alle deltakernes synspunkter (Aune, Foss & Skåra, 2001; Pretty et al 1995). To trenede instruktører i PLA veiledet i prosessen assistert av to medhjelpere. Deltakerne arbeidet både individuelt, gruppevis og i plenum. Gruppene var tilfeldig sammensatt på tvers av Møllas tiltak og kurs. Praktisk gjennomføring og kriterier for utvalg Et representativt utvalg fra Møllas ulike tiltak, kurs og prosjekter ble invitert til seminaret. MButdanningen og Ung i Jobb ble ikke invitert fordi de følges opp med egne

3 3 undersøkelser/evalueringer. Invitasjon ble sendt fra fagstab via avdelingsledere til sine respektive rådgivere/tilrettelegger/kursledere som igjen kontaktet sine deltakere. For å tilstrebe representativt utvalg tallfestet vi antallet på hvert kurs/tiltak ut fra forholdstall (antall deltakere på hvert kurs/tiltak). Målet var 51 deltakere. I tabellen under fremkommer de som ble invitert fra hvert tiltak/kurs og de som faktisk møtte: Kurs/tiltak Inviterte Frammøtte Det hele mennesket 2 0 Individuell karriereoppfølging 12 8 Flyktningkurs/Intro 5 4 AB/Fokus APS 5 0 VTA 2 1 Totalt Tilbakemeldinger fra ansatte og deltakere viste at rekrutteringen ble vanskeliggjort av følgende årsaker: Vanskelig tidspunkt på året Lengden på seminaret (for lang tid) Deltakere i praksis/arbeid Rekrutteringsprosessen ble igangsatt i seneste laget til å kunne følge opp ordentlig Dette tatt i betraktning var det til slutt 28 personer som meldte seg på seminaret. Av disse var det 23 som møtte opp. 2 meldte avbud på grunn av jobb, 2 på grunn av sykdom, 1 av ukjent årsak. Deltakerne bestod av 17 kvinner, 6 menn. Den yngste var 27 år, den eldste 65 år. Gjennomsnittlig alder antas å være rundt 40 år. 7 personer oppga ikke alder. Resultater og tilbakemeldinger Deltakerne jobbet med og ga tilbakemeldinger på følgende oppgaver: 1. Hva ønsker du å få ut av denne dagen? 2. Hva er det ved tilbudet du får mest utbytte av og hva er du mest fornøyd med? 3. Hva skal til for at tilbudet på Mølla skal bli bedre for deg?

4 4 Deltakerne var tilfeldig delt inn i fem grupper på tvers av hvilket kurs eller tiltak de tilhørte. Instruktørene og assistentene veiledet i prosessen. Gruppene selv var flinke til å vise hensyn og bistå gruppemedlemmer ved språkproblemer, usikkerhet osv. 1. Hva ønsker DU å få ut av denne dagen? Deltakernes forventninger til dagen fordelte seg på følgende variabler; informasjon (om Møllas tilbud og tjenester), erfaringer (hvordan andre i samme situasjon og med forskjellig bakgrunn opplever Møllas tilbud), bli hørt (at Mølla lærer av deltakernes erfaringer og tilbakemeldinger) og arbeidsform (tips og tanker om hvordan Mølla kan få deltakerne fremover og i jobb). Deltakerne ønsker informasjon om Møllas totale tilbud, men det ble også etterspurt konkret informasjon om time-/semesterplaner for kurs. Som ved tidligere undersøkelser forventer deltakerne at brukerseminaret skal gi dem muligheter til å komme med innspill til hvordan Mølla blir et bedre sted å komme til. Og også på dette seminaret ble viktigheten av å få muligheten til å delta i et brukerseminar, møte andre deltakere og ansatte, samt dele sine erfaringer vedrørende tilbudet, understreket av mange. De fleste deltakerne oppfattet at de fikk innfridd de fleste av sine forventninger til seminaret. Imidlertid var det mange av deltakerne som hadde forventet at de på seminaret skulle få flere konkrete tips når det gjelder jobbsøk; spesielt tips om hvordan de skulle få og beholde jobb. Denne forventningen ble ikke innfridd. Det at et flertall av deltakerne på seminaret hadde så tydelige forventninger til dette, er interessant sett ut fra Møllas mål om å være døråpner til arbeidslivet. På tross av at utvalget i denne undersøkelsen var lavt, kan det likevel indikere at mange av Møllas deltakere har som hovedmål å få seg jobb og at deltakere og Mølla derved har samme mål i sikte. Ivaretakelsen av denne forventningen skal imidlertid i første rekke skje i samhandlingen mellom deltakere og tilretteleggere/rådgivere på de ulike kursene og tiltakene. Når det så tydelig var en forventning også til brukerseminaret, kan det være viktig å vurdere hvorvidt dette temaet skal løftes fram tydeligere også i seminaret. En direkte konsekvens av denne erfaringen er at spørsmålet er løftet fram og tydeliggjort i den rullerende QuestBack-undersøkelsen. Der settes det også søkelys på hvordan den enkelte deltaker sev bidrar til å nå sitt mål om jobb og karriere. Også når det gjaldt informasjon ble det rapportert sprik mellom forventninger og oppnåelse. Det ble uttrykt ønske om en annen gruppeinndeling slik at man fikk delt erfaringer med flere i samme

5 5 situasjon; altså de på samme kurs eller tiltak. Det kom opp forslag om å lage brukerfora i tilknytning til kursene som et ledd i bedre informasjonsflyt. 2. Hva er det ved tilbudet på Mølla du får mest utbytte av, er mest fornøyd med? Deltakerne sorterte sine svar under følgende felles formuleringer og overskrifter: a. Oppfølging og veiledning Deltakerne er gjennomgående veldig fornøyd med oppfølgingen og veiledningen de får på Mølla. De er fornøyd med sin tilrettelegger/rådgiver/kursleder. De får god individuell veiledning, bra veiledning i jobbsøknader, god oppfølging i praksis og på arbeidsplasser, oppfølging vis a vis NAV og hjelp til å finne ut av hva de kan og vil. De synes at tilretteleggeren bruker tilstrekkelig med tid til å følge opp på arbeidsplassen og gir nok tid til personlig utvikling. De får informasjon om forskjellige jobber. Den gode oppfølgingen og veiledningen gir hjelp til selvhjelp. Kvaliteten på samhandling og god dialog med tilrettelegger/rådgiver/kursleder er viktig for alle. Flere av deltakerne omtaler sine rådgivere/tilretteleggere/kursledere som: inkluderende, inspirerende, humoristiske, faglig sterke. Noen framhever at det er positivt at Mølla ikke har en kontrollfunksjon som det NAV har. En deltaker uttalte at det beste ved Mølla var å få bekreftet egne karriereønsker og mål. Andre rapporterte at Mølla ga mulighet for å ha noe å gjøre mens man søker jobber. Flere deltakere fremhever karriereveiledningsverktøyet som viktig: Får vite om forskjellige jobber som passer for meg, unngår feilvalg. Deltakere på kurs fremhever at det er nyttig med en progresjon fra gruppeprosess til individuelt fokus: gruppen løftet oss fram og man blir fulgt opp dersom man glemmer å ta kontakt. b. Praktisk bistand til jobbsøking Deltakerne er fornøyd med den praktiske bistanden de får til å planlegge karriere, formulere CV og til å skrive jobbsøknader og hjelp til å finne hvilke jobber som passer. Andre fremhever at de har opplevd praksisplassene som relevante når det gjelder jobbvalg; det har vært god sosial match og godt miljø på praksisplassene. Den praktiske bistanden knyttes av mange opp mot å hjelpe til å finne fram i systemet, eksempelvis NAV. Bistanden gitt fra Mølla opp mot NAV og arbeidsgivere er effektiv og gir gjennomslagskraft, rapporteres det. Videre får deltakerne god hjelp til å bruke PC, de er fornøyd med utstyret og tilretteleggingen på datarommet. En deltaker sier at han opplever at rådgiver står på for å skaffe arbeid.

6 6 c. Miljø på Mølla og tilbudene som gis Deltakerne er opptatt av hvordan de blir møtt av ansatte på Mølla. De er gjennomgående veldig fornøyd med miljøet, lokalene og møtet med ansatte. En deltaker sier at: det er alltid hyggelig å komme inn på Mølla; her er positive ansatte. Flere av de som deltar på Møllas kurs fremhever betydningen av å ha struktur på hverdagen, ha noe å gå til hver dag og noe å forholde seg til (timeplan). d. Selvutvikling Mølla bidrar til å at deltakerne blir tryggere på seg selv, bedre kjent med seg selv og egne forutsetninger og til at andre ser at jeg duger til det jeg selv mener jeg kan. En deltaker sier at Mølla har bidratt til å tørre, men ikke være redd for å dumme meg ut! Gjennom tilbudene på Mølla får deltakerne bekreftet seg selv, blir mer bevisst sine evner og muligheter og får anledning til å være litt egoistisk, tenke på seg selv, hva man vil og hva man ikke vil. Andre fremhever at aktivitet er viktig for selvutvikling. 3. Hva skal til for at tilbudet på Mølla skal bli bedre for deg? Mer tilrettelagt informasjon og individuelle opplegg, mer hjelp til å komme i arbeid og bredere kurstilbud, er temaer som kom fram i dette gruppearbeidet. Temaene er samlet i følgende overskrifter: a. Jobb/praksis Deltakerne ønsker at Mølla skal bli bedre på å samarbeide med bedrifter. En deltaker uttrykker at Mølla: ikke er så flink til å ha tett kontakt med bedrifter og å presse bedrifter til å ta imot praktikanter. Andre snakker om samarbeid med bedrifter som et viktig forbedringsområde for Mølla. Deltakerne gir tips om at samarbeidet kan bedres gjennom å ha tettere kontakt med bedrifter, lage samarbeidsavtaler med bedrifter og invitere bedrifter til Mølla for å informere om sin virksomhet til kurs- og tiltaksdeltakere. Gjennom godt samarbeid mener en deltaker at Mølla kan: påvirke bedrifter til å se fordeler med voksne arbeidssøkere, og andre mener at Mølla bør bli flinkere til å sjekke arbeidsplassene nøyere før praksisutplassering for å oppnå bedre jobbmatch.

7 7 Noen tar opp at det brukes for mye tid på jobbsøking og ønsker seg mer rett inn i bedriftene med Møllas hjelp. Erfaringen fra flere var at det var en tung jobb å skrive søknader på egen hånd og stadig oppleve å få avslag på jobber de kunne tenke seg mer hjelp til denne biten. Det understrekes fra flere at Mølla er gode til å finne arbeid, men at vi kan: hjelpe oss enda mer for å få jobb og til å komme i arbeid. En deltaker ønsket seg tidsbegrensede praksisplasser og mente at 6 mnd burde være tilstrekkelig. b. Informasjon, koordinering og samarbeid Deltakerne var opptatt av informasjon på to nivåer: Det første nivået er informasjon om innhold, timeplaner, endringer/justeringer på Møllas kurs. Det ble uttrykt ønske om bedre informasjon i forkant av kurs så deltakerne bedre vet hva de søker seg til. Flere mente at Mølla måtte bidra tydeligere her slik at informasjonen fra NAV ble tydeligere i innsøkingsfasen. Bedre informasjonsflyt ved kurslederes sykdom, avlysninger, endringer i timeplaner og bedre koordinering for å unngå krasj mellom de ulike modulene ble etterlyst av flere. Det var også ønske om bedre samarbeid med somatisk og psykisk helse for å følge opp at det beste tilbudet gis. Det andre nivået var informasjon om Mølla til samfunnet og til arbeidsgivere/bedrifter. Det kom opp to sentrale forhold: 1. Mølla kan bli bedre til å informere NAV om hva Mølla står for, hvilke tilbud vi har, slik at NAV igjen kan bli bedre på å gi korrekt informasjon til brukerne 2. Mølla bør bli flinkere til å informere om virksomheten sin i nærmiljøet for å bedre omdømmet. En deltaker uttrykte at hun hadde grudd seg til å begynne på Mølla men hadde så opplevd å bli positivt overrasket da hun ble kjent med oss: Det er jo vanlige mennesker som søker jobb som er på Mølla!. c. Kurs/opplæring Mange deltakere etterspurte et bredere kurstilbud, samt flere moduler på kursene. Det etterlyses bedre tilrettelagt opplegg på kursene: særlig for oss som ikke søker jobb men som trenger bistand til utredning av arbeidskapasitet, evt utdannelse osv. Noen opplevde at kursene de hadde deltatt på var irrelevante i forhold til egne ønsker og mål og etterlyste: mer skriftlig konkret informasjon i forkant om varighet, opplegg, tilbud, system og fremdrift, for lettere å kunne vurdere om kurset passer for den enkelte.

8 8 En deltaker ønsker: flere moduler om ulike temaer, så flere av oss finner noe som passer og får flere ting å pynte på CV en med. Det var ønske om blomsterbindingskurs, teaterkurs, regnskapsog språkkurs. Treningsrom/trimgruppe ble også etterlyst av noen. Det var også ønske fra flere om at Mølla kunne tilby opplegg hver dag i kursperioden. Det var ønske om å kunne bruke Mølla som en møteplass for brukere uavhengig av kurs. Noen ønsket at Mølla kan bli flinkere til å utnytte brukernes erfaringer og kompetanse, for eksempel ved å invitere brukere til å holde foredrag på temadager med andre brukere. Spørreskjema til deltakere på brukerseminaret: Spørreskjemaet inneholdende 9 sentrale spørsmål ble besvart av samtlige 23 seminardeltakere. I skjemaet fikk deltakerne anledning til å svare på spørsmål med avkrysningsbokser og skalavurderinger. I tillegg var det åpne spørsmål med svarbokser. Skjemaet skulle være et supplement til informasjonen som kom fram i brukerseminaret. Under følger en gjennomgang av svarene på noen sentrale spørsmål, samt oppsummering av tilleggskommentarer: Hva gjorde du før du kom til Mølla? Her varierer svarene fra langtidssykmeldt, uføre/attføring, innlagt på sykehus, deltakelse på skjermede virksomheter, utdanning, språkopplæring, introduksjonsprogram, til ordinær deltids/heltidsjobb, arbeidsledighet og ha drevet egen virksomhet. Hvordan opplever du samarbeidet med din tilrettelegger/rådgiver/kursleder på Mølla? Veldig bra 15 Bra 5 Tilstrekkelig 3 Dårlig Veldig dårlig Tabellen over viser at det er en hovedvekt som opplever samarbeidet som veldig bra eller bra. Det er ingen som opplever samarbeidet som dårlig eller veldig dårlig, mens tre personer opplever samarbeidet som tilstrekkelig. Får du veiledning om hvordan du kan bruke dine ressurser og ferdigheter i en jobb? Veldig god veiledning 6 God veiledning 9 Tilstrekkelig veiledning 6 Dårlig veiledning 2

9 9 Veldig dårlig veiledning Tabellen over viser at er det større spredning i svarene på dette spørsmålet enn på hvordan man opplever samarbeidet. Det trenger derfor ikke nødvendigvis å være sammenheng mellom opplevelse av godt samarbeid og opplevelse av god veiledning for hvordan den enkelte kan bruke sine ressurser og ferdigheter i en jobb. Hva ønsker du å oppnå gjennom tiltaket/kurset på Mølla? På tvers av kurs/tiltakstilhørighet er det et stort flertall som ønsker jobb, definert som hel/deltidsjobb med lønn og en jobb som passer til meg og som jeg trives i. En informant ønsker informasjon om kurs, en annen ønsker utredning for å finne ut om han/hun skal jobbe eller ikke. En ønsker å få praksisplass, mens en ikke ønsker seg noe spesielt og uttaler samtidig at:..det er jo NAV som ønsker å se hva jeg har av restarbeidsevne! På en skala fra 1 til 10 hvor motivert er du for å være deltaker på Mølla? Kryss av det som passer (1=veldig umotivert, 10=veldig motivert) På dette spørsmålet var det 22 som svarte. Gjennomsnittet scorer mellom 7 og 10 på skalaen. To scorer 1, tre scorer 10. Det er med andre ord relativt høy motivasjonsgrad for å delta på Mølla dersom man ser på disse scorene isolert. Om livskvalitet På en skala fra 1 til 10 hvor viktig er arbeid for deg? Kryss av det som passer (1=overhodet ikke viktig, 10=svært viktig) Her var det også 22 som svarte. Et overveldende flertall scoret 9 og 10 på dette spørsmålet. En scoret 5 og det er samme respondent som svarte at det er NAV som ønsker å få vurdert vedkommendes restarbeidsevne. Dette kan tolkes som at livskvalitet gjennom arbeid er en viktig verdi. De få som scorer lavt har uttrykt både gjennom seminaret og spørreskjemaet at de ikke ønsker jobb. Er du samlet sett fornøyd med hjelpen du har fått så langt på Mølla? Veldig fornøyd 13 Fornøyd 7 Passe fornøyd 3 Ikke fornøyd Igjen viser tabellen at det er stor grad av fornøydhet blant brukerne som svarte på spørreskjemaet når man ser på svarene i skjemaet isolert. Som vi allerede har sett bidrar informasjonen samlet

10 10 inn gjennom seminaret til å nyansere bildet og det kommer fram konkrete forslag til forbedringsområder. Andre kommentarer: Det var få av respondentene som benyttet anledningen til å utfylle svarene sine. Det kan skyldes at skjemaet ble fylt ut etter en lang dag med refleksjon og diskusjon og at de følte de hadde tømt seg nok. Én kommentar gikk på viktigheten av at Mølla har en flat struktur og at det ikke legges opp til forskjellsbehandling; vedkommende hadde opplevelse av å tilhøre en større gruppe bestående av både fast ansatte, kurs- og tiltaksdeltakere gjennom å delta på Mølla. En annen respondent var kritisk til kursopplegget, spesielt når det gjaldt gruppearbeid med gule lapper uten faktisk handling og framdrift som gjorde det vanskelig å konsentrere seg om eget prosjekt med andre ord ønsket vedkommende mer individuell tilrettelegging på kursene. samme respondent kommenterte at utbyttet av deltakelse på Mølla for vedkommende hadde vært heller magert utover hyggelige mennesker, lunsj, bra lokaler. Respondentens kritiske kommentar var imidlertid rettet like mye mot NAV som mot Mølla: NAV må selektere bedre når det gjelder å sende folk på kurs. kurstilbud og tema var ikke tilpasset min situasjon. Som nevnt tidligere ble spørreskjemaet brukt for å innhente supplerende informasjon til det som kom fram i seminaret. Som ved tidligere undersøkelser er det samsvar mellom tendensen som kommer fram i svarene i spørreskjemaet og den dybdeinformasjonen vi får gjennom brukerseminaret. Dette forsterker valget vi har tatt når det gjelder gjennomføring av fremtidige undersøkelser hvor vi har valgt en rullerende kvantitativ i kombinasjon med kvalitativ dialogkonferanse. Oppsummering Hensikten med brukerundersøkelsen er å sikre brukermedvirkning og kvalitet på de tjenestene som ytes. Deltakerne på undersøkelsen i juni viste stort engasjement og interesse for å bidra med sine erfaringer og sine innspill. Det kom fram konstruktive og konkrete tilbakemeldinger; ros og ris. Deltakerne er opptatt av at Mølla blir tydeligere i sin informasjon, spesielt gjelder dette deltakerne på kurs. De ønsker bedre praktisk informasjon knyttet til selve gjennomføringen av kursene til enhver tid. De ønsker også at Mølla i større grad skal gi et helhetlig tilbud til sine kursdeltakere og brukere; gjennom ulike temabaserte kurs, trening, kosthold og helse. De ønsker mulighet for kontakt med andre kursdeltakere utenom ordinær kurstid/tilbud og vil gjerne få mulighet til å holde innlegg for andre brukere om sine erfaringer, men også om sine interesser/hobbyer osv.

11 11 Andre deltakere understreker tydelig at de ønsker enda sterkere fokus på jobb og har konkrete innspill til at Møllas ansatte bør bli flinkere i samarbeid med arbeidsgivere og bedrifter. De ønsker seg raskere ut i jobb, vil bruke mindre tid på karriereplanlegging/cv og jobbsøk, kortere arbeidspraksisperioder og mer reelle, ordinære arbeidsforhold. Det er en interessant motsetning mellom disse tilbakemeldingene. Noen deltakere er innadvendte og ønsker seg Mølla som en trygg base i hverdagen. Andre ønsker det motsatte å få mer hjelp til å oppnå reelle arbeidsforhold der ute. Informasjon har vært et sentralt gjennomgangstema både i dette brukerseminaret og i tidligere brukerundersøkelser. Vøyenenga, Grete Wangen

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2009 Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 RAPPORT 1/2010 Side 2 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Metode...3 1.3 Informasjon om respondentene...4

Detaljer

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN UNGDOMMMERS ERFARINGER MED HJELPEAPPARATET Psykologene Unni Heltne og Atle Dyregrov Bakgrunn Denne undersøkelsen har hatt som målsetting å undersøke ungdommers erfaringer med

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010

Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010 Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010 Innledning Denne evalueringsrapportens hovedkilde er en surveyundersøkelse som ble gjennomført på siste forelesning (20.04.2010). Svarene fra surveyundersøkelsen

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Evaluering av Aorg210 våren 2010

Evaluering av Aorg210 våren 2010 Evaluering av Aorg210 våren 2010 Denne evalueringen er basert på evalueringsskjema som ble delt ut på siste forelesning onsdag 28.04. Det ble samlet inn 11 besvarelser av i alt 33 oppmeldte studenter til

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet

Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet Litt om Providor Attføringsbedrift i Brumunddal i Ringsaker kommune 33 ordinært ansatte Ca. 175 tiltaksdeltakere (inkludert ART) 12 plasser i Avklaring skjermet

Detaljer

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75).

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75). Side 1av 13 Bakgrunn I oktober 2000 sendte prosjektet ut 400 spørreskjema til pasientene ved Tiller Psykiatriske poliklinikk. Bakgrunnen for utsendelsen var at man hadde opplevd å få manglende oppslutning

Detaljer

Barne- og familietjenesten. Fosterhjemsundersøkelsen 2014

Barne- og familietjenesten. Fosterhjemsundersøkelsen 2014 Barne- og familietjenesten Fosterhjemsundersøkelsen 214 Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Om Fosterhjemsundersøkelsen 214...5 1.2. Datagrunnlag, svarprosent og avgrensninger...5 1.3. Hvordan lese og tolke

Detaljer

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?)

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) En studie av hvilke faktorer som avgjør om deltakere i tiltaket Arbeid med bistand kommer seg ut i arbeidslivet Plan for presentasjonen 1.

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Det kvalitative intervjuet Analyse av beretninger 1 To ulike syn på hva slags informasjon som kommer fram i et intervju Positivistisk syn:

Detaljer

Foreldremøte. Ask barnehage 21. mai 2014

Foreldremøte. Ask barnehage 21. mai 2014 Foreldremøte Ask barnehage 21. mai 2014 Ved å uttale forventninger kan vi bli mer bevisste på hvilke forventninger som er realistisk å bli møtt på, og hvilke vi ikke kan bli møtt på. En forventning er

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes. Diabetesforskningskonferanse 16.nov 2012 Førsteamanuensis Bjørg Oftedal

Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes. Diabetesforskningskonferanse 16.nov 2012 Førsteamanuensis Bjørg Oftedal Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes 16.nov Førsteamanuensis Bjørg Oftedal Overordnet målsetning Utvikle kunnskaper om faktorer som kan være relatert til motivasjon for selvregulering

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Prosessledelse av ungdomsrådet

Prosessledelse av ungdomsrådet Prosessledelse av ungdomsrådet "Vil du være så snill å si meg hvilken vei jeg burde gå for å komme bort herfra?» spurte Alice. "Det avhenger i høy grad av hvor du ønsker å komme hen," sa katten. Alice

Detaljer

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT VTA Varig tilrettelagt arbeidsplass KAT Kommunalt Aktivitetstilbud Som et ledd i vårt kvalitetssikringsprogram, equass, er vi pliktig til å legge frem

Detaljer

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Bakgrunn Nordland fylkeskommune starter høsten 0 prosessen med å revidere samarbeidsavtalene med kommunene om folkehelsearbeidet. I den anledning gjennomførte Folkehelseavdelingen

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo

Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo Trondheim kommune Omsorgstrappa Hjemmetjenester 4 bydeler Helsehus

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport Beregnet til Mental Helse Dokument type Rapport Dato September 2012 EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123)

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKSJON OG METODE... 3 2.0 RESULTATER... 4 2.01 Demografiske data på utvalget i undersøkelsen... 4 2.02 Henvendelsesårsaker...

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009 1 Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009 Et verktøy for utvikling av arbeidsmiljø ved NTNU Utviklet internt i NTNU for NTNU, ble gjennomført for første gang i 2007 Gir et oversiktsbilde over situasjonen

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering

TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering Barnehagebasert vurdering er et ledd i Trondheim kommunes tilsyn med barnehagene. Tilsynet er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. I følge loven skal kommunen gi

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR Side1 Sortertetterviktigstefaktorer:...4 Innholdsfortegnelse Hvasomhargittmesteffekt...4 Innledning... 3 Forebygging av sykefravær... 3 Hvordan

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar resultater fra brukerundersøkelse i kommunale barnehager 2004 til orientering.

Detaljer

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser Tromsø, 8.3.203 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Hvorfor skal kommunen gjennomføre brukerundersøkelser? For å få svar på hva brukerne synes om tjenesten.

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Bakgrunn: I Helse Vest RHF sitt oppdragsdokument beskrives det at HSR skal: «Gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkingar på behandlingseiningsnivå

Detaljer

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd Ny i NAV Veien til arbeid og velferd Dag 1 Agenda TID TEMA Velkommen! Overordnet blikk på brukeroppfølging i NAV NAV-veileders kompetanse og rolle Helhetlig oppfølging Arbeidsrettet brukeroppfølging Bedre

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016:

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Gjennomføring av spørreundersøkelse av arbeidstakere på vta: Vi har i uke 49, år 2016, gjennomført en spørreundersøkelse blant våre arbeidstakere på

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Studentevaluering av undervisning

Studentevaluering av undervisning Studentevaluering av undervisning En håndbok til bruk for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Utvalg for utdanningskvalitet Norges musikkhøgskole 2004 Generelt om studentevaluering av undervisning

Detaljer

Evaluering av seminarene i Aorg101 våren 2010

Evaluering av seminarene i Aorg101 våren 2010 Evaluering av seminarene i Aorg101 våren 2010 Denne evalueringen er basert på skjema som ble delt ut på siste samling i seminargruppene på Aorg101 i uke 16. Alt i alt er det 28 studenter av til sammen

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Medarbeidersamling Gausdal Høifjellshotell wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP)

Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) Forskningskonferanse innen sykefravær, arbeid og helse 24. november 2015 Solveig Osborg Ose dr.polit, samfunnsøkonom, seniorforsker

Detaljer

Evaluering av styret. Oppsummering

Evaluering av styret. Oppsummering Evaluering av styret Oppsummering 2 Forutsetninger og mål Lite forbedrings- Stort forbedringspotensial potensial 1 2 3 4 5 6 a) Er din forståelse av forutsetningene og målene med styrearbeidet klare? 4

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2012. Mølleplassen Totalt Antall svar (N): 23

Brukerundersøkelse Kanvas 2012. Mølleplassen Totalt Antall svar (N): 23 Brukerundersøkelse 2012 Mølleplassen Antall svar (N): 23 Utsagnene i brukerundersøkelsen Årets brukerundersøkelse for er basert på utsagnene på denne og neste side. Svarene på utsagnene, som ble stilt

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Spørreskjema til NAV-kontoret

Spørreskjema til NAV-kontoret Spørreskjema til NAV-kontoret Dette skjemaet er ment for forberedelse før besvarelse av undersøkelsen via tilsendt e-post lenke. Skjemaet inneholder en oversikt over alle spørsmål i undersøkelsen. Dere

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Enhet for voksenopplæring. Samarbeidsprosjektet NAV - EVO (SNE)

Enhet for voksenopplæring. Samarbeidsprosjektet NAV - EVO (SNE) Enhet for voksenopplæring Samarbeidsprosjektet NAV - EVO (SNE) Initiativ Prosjektet ble igangsatt i 2011 i et samarbeid mellom NAV i Trondheim og Enhet for voksenopplæring (EVO). Det var behov for et tilbud

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg EVALUERING AV TILRETTELAGT FRITID FOR VOKSNE Arkivsaksnr.: 10/8895 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til etterretning. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Samlerapport for kommunale og private barnehager i Lillehammer

Samlerapport for kommunale og private barnehager i Lillehammer Barnehageundersøkelsen 00 Samlerapport for kommunale og private barnehager i Lillehammer Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Innhold. Innledning.... Hvordan lese resultatene?..... Statistisk

Detaljer

Bakgrunn I styremøtet 29.11. 12 ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble lagt fram et forslag til opplegg for styreevaluering.

Bakgrunn I styremøtet 29.11. 12 ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble lagt fram et forslag til opplegg for styreevaluering. Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: / Sak nr. Møte:.0. Om opplegg for styreevaluering Bakgrunn I styremøtet 9.. ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble

Detaljer

Totalt for Den Blå Appelsin Antall innkomne svar: 49 TNS Gallup 2013

Totalt for Den Blå Appelsin Antall innkomne svar: 49 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 86 14 100 97 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 94 6 100 97 98 98 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet mitt

Detaljer

Oppsummering av studentevaluering av SOS105 våren 2010

Oppsummering av studentevaluering av SOS105 våren 2010 Oppsummering av studentevaluering av SOS105 våren 2010 Innledning Denne evalueringsrapportens hovedkilde er en surveyundersøkelse som ble gjennomført på siste forelesning (26.04.2010). Svarene fra surveyundersøkelsen

Detaljer

Bygdekompasset Evaluering av de tre første kursene

Bygdekompasset Evaluering av de tre første kursene Bygdekompasset Evaluering av de tre første kursene Gunnar Nossum Jon Olav Veie NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2002 ii Tittel Forfattere : BYGDEKOMPASSET Evaluering av de tre første kursene : Gunnar

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Notat STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824

Notat STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824 Notat Til : Helse- og sosialdirektøren Fra : Prosjektleder P 1824 Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/2010-30 233 A10 DRAMMEN 01.12.2008 STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824 Mål Prosjektets hovedmål

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

Styresak 129-2015 Evaluering av styrets underutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

Styresak 129-2015 Evaluering av styrets underutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet Direktøren Styresak 129-2015 Evaluering av styrets underutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet Saksbehandler: Svein Blix Saksnr.: 2010/1702 Dato: 08.12.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Spørreskjema

Detaljer

Del 3 Handlingskompetanse

Del 3 Handlingskompetanse Del 3 Handlingskompetanse - 2 - Bevisstgjøring og vurdering av egen handlingskompetanse. Din handlingskompetanse er summen av dine ferdigheter innen områdene sosial kompetanse, læringskompetanse, metodekompetanse

Detaljer

Kundeundersøkelse 2017

Kundeundersøkelse 2017 Årlig gjennomfører vi en kundeundersøkelse hos NAV Larvik, - i forbindelse med vår leveranse på arbeidsog inkluderingstjenester til NAV. Undersøkelsen er delt i to, - første del med spørsmål i forhold

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet En ny modell for samarbeid, med IKEA Slependen Etablert samarbeide siden slutten av 1990-tallet. Etablert ny modell høsten 2010 IKEA Slependen ønsket denne gangen deltagere

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Prosjektnavn: Erfaring og fag side om side:

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Prosjektnavn: Erfaring og fag side om side: SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2015/FB16326 Prosjektnavn: Erfaring og fag side om side: Erfaringsformidlere i undervisning av helsepersonell Søkerorganisasjon: og Forord Rapporten

Detaljer

Sorggrupper i Norge - hva sier forskningen?

Sorggrupper i Norge - hva sier forskningen? Sorggrupper i Norge - hva sier forskningen? Senter for Krisepsykologi Kari Dyregrov (prosjektleder) Iren Johnsen Atle Dyregrov Bakgrunn Studien besto av to delstudier: 1)Gruppelederstudien 2)Deltakerstudien

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer