Barne- og familietjenesten. Fosterhjemsundersøkelsen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barne- og familietjenesten. Fosterhjemsundersøkelsen 2014"

Transkript

1 Barne- og familietjenesten Fosterhjemsundersøkelsen 214

2

3 Innhold 1. Innledning Om Fosterhjemsundersøkelsen Datagrunnlag, svarprosent og avgrensninger Hvordan lese og tolke resultatene Oppfølging av resultatene fra måling til forbedring Resultater Oppsummering og bakgrunnsinformasjon Type fosterhjem Bostedsadresse Sivilstand Egne barn Nasjonalitetsmessig bakgrunn hos fostermor Nasjonalitetsmessig bakgrunn hos fosterfar Opplæring i henhold til fosterhjemsoppdraget Har andre fosterbarn i hjemmet Tidligere oppdrag som fosterforeldre Annet arbeid i tillegg til oppdrag som fostermor Annet arbeid i tillegg til oppdrag som fosterfar Alder på barnet som er plassert Lengde på plassering i dette fosterhjem Type plassering Nasjonalitetsmessig bakgrunn på barnet Er barnet enslig mindreårig flyktning Har barnet søsken Hvis barnet har søsken, hvor bor disse? Hvilken bydel har forvaltningsansvaret for fosterbarnet Oppsummering av resultatene I forkant av plassering Oppdragsbetingelser Opplæring, veiledning og støtte Tilgjengelighet og stabilitet Samarbeid Samvær Generelt/helhetsvurdering Resultater splittet på bakgrunnsvariabler Type fosterhjem Bostedsadresse... 2

4 Opplæring i henhold til fosterhjemsoppdraget Type plassering Alder på barnet som er plassert Lengde på plassering i dette fosterhjem Egne barn Søsken som er plassert i samme fosterhjem og har fosterforeldre med egne hjemmeboende barn Oppsummering og refleksjoner... 26

5 Innledning Kapittel 1 1. Innledning 1.1. Om Fosterhjemsundersøkelsen 214 Trondheim kommune er opptatt av å utvikle og forbedre de tjenester som ytes til byens innbyggere og internt i organisasjonen. Tilbakemeldingene i denne undersøkelse er derfor viktig for å sikre at våre kunder er tilfredse med de tjenestene de mottar. Formålet med undersøkelsen er å gi oss i Barne- og familietjenesten en god oversikt over hva fosterforeldre mener bør forbedres i arbeidet med plassering og oppfølging av barn og ungdom i fosterhjem. Barne- og familietjenesten blir i hele undersøkelsen omtalt som BFT. Dette betyr at BFT Bydel/forvaltning og BFT Omsorgsenheten skal ses i sammenheng gjennom hele undersøkelsen Datagrunnlag, svarprosent og avgrensninger Deltakelse i fosterhjemsundersøkelsen har vært helt frivillig og er gjennomført ved bruk av spørreskjema 1. Familier med flere fosterbarn har fått tilsendt en undersøkelse pr barn. Alle kommunale fosterhjem og fosterhjem som er tilknyttet private eller ideelle organisasjoner ble invitert til å delta. Undersøkelsen er gjennomført i september/oktober 214. Svarfristen var først satt til 17. oktober men på bakgrunn av lav svarprosent ble denne utvidet til 31. oktober. Før fristens utløp fikk alle fosterforeldre purring tilsendt på e- post. Det kom inn totalt 137 svar, som gir en svarprosent på,7 %. Undersøkelsen omfatter ikke beredskapshjem og statlige fosterhjem Hvordan lese og tolke resultatene Resultatene fra fosterhjemsundersøkelsen blir i hovedsak presentert gjennom søylediagram, som viser resultatene for hvert temaområde i undersøkelsen. I begynnelsen av rapporten presenteres i tillegg en oppsummering av bakgrunnsinformasjon i undersøkelsen. På slutten av rapporten presenteres noen resultater som er krysset opp mot ulike bakgrunnsinformasjon. På bakgrunn av noe lav svarprosent må svarene leses med noe forsiktighet. Vi mener likevel at 137 svar fra fosterforeldre gir BFT et godt grunnlag for videre arbeid med resultatene Oppfølging av resultatene fra måling til forbedring Spørreundersøkelsen er ikke et mål i seg selv. Rapporten er et bidrag for å videreutvikle Barne- og familietjenesten sitt arbeid med oppfølging av plasserte barn. BFT er bevisst på at det å gjennomføre en spørreundersøkelse uten rom for egne kommentarer og tilbakemeldinger med egne ord, kan ses på som noe begrensende. Hvis man skulle ha gitt rom for utdypende svar ville denne undersøkelsen ha blitt vesentlig mer ressurskrevende. BFT vil i etterkant av undersøkelsen invitere et utvalg av fosterforeldre til dialogseminar i Trondheim for å utdype ulike temaer og tilbakemeldinger i undersøkelsen. Dette seminar vil 1 Datainnsamlingsverktøyet QuestBack, en tjeneste for nettbaserte spørreundersøkelser, ble benyttet. Fosterhjemsundersøkelsen 214 5

6 Kapittel 1 I nnledning bli gjennomført i løpet av vårhalvåret 215. Rapporten vil også bli presentert, gjennomgått og drøftet i samarbeid med Fosterhjemsforeningen i Sør-Trøndelag i tillegg til at den legges frem for formannskapet i Trondheim kommune i januar F osterhjemsundersøkelsen 214

7 Resultater Kapittel 2 2. Resultater 2.1. Oppsummering og bakgrunnsinformasjon Type fosterhjem ,9 Kommunalt fosterhjem 14,1 Fosterhjem tilknyttet private Bostedsadresse ,8,1 16,1 Trondheim Annet sted i Trøndelag Annen del av landet Fosterhjemsundersøkelsen 214 7

8 Kapittel 2 R esultater Sivilstand ,5 Samboer/gift 12,5 Enslig Egne barn ,5 Har egne hjemmeboende barn 48,5 Har ikke egne hjemmeboende barn Nasjonalitetsmessig bakgrunn hos fostermor ,5 Norsk 3,,7 2,2 1,5 Annen vestlig bakgrunn (inkl. Nord-Amerika) Afrika Asia Oseania 8 F osterhjemsundersøkelsen 214

9 Resultater Kapittel Nasjonalitetsmessig bakgrunn hos fosterfar ,1 Norsk 3,3,8,8, Annen vestlig bakgrunn (inkl. Nord-Amerika) Afrika Asia Oseania Opplæring i henhold til fosterhjemsoppdraget ,1 33,1 8,8 Fullført pride opplæring Deler av pride opplæring Ingen pride opplæring Har andre fosterbarn i hjemmet ,7 Ja 76,3 Nei Fosterhjemsundersøkelsen 214 9

10 Kapittel 2 R esultater Tidligere oppdrag som fosterforeldre ,8 Ja 68,2 Nei Annet arbeid i tillegg til oppdrag som fostermor 2 1,9 25,4 3,7 Ja Nei Ikke aktuelt Annet arbeid i tillegg til oppdrag som fosterfar ,5 6,9 Ja Nei Ikke aktuelt 1 F osterhjemsundersøkelsen 214

11 Resultater Kapittel Alder på barnet som er plassert ,4,7 38, -6 år 7-12 år > Lengde på plassering i dette fosterhjem ,4,1 Under 1 år 1-3 år 4 år og oppover Type plassering 2 1,1 Familie- og nettverksplassering 69,9 Annen plassering Fosterhjemsundersøkelsen

12 Kapittel 2 R esultater Nasjonalitetsmessig bakgrunn på barnet ,8 Norsk,7 2,2,7 Annen vestlig bakgrunn (inkl. Nord-Amerika) Øst-Europa Mellom- og Sør- Amerika 5,1 Afrika Asia Er barnet enslig mindreårig flyktning 2 1 5,3 Ja 9 Nei Har barnet søsken ,9 Ja 23,1 Nei 12 F osterhjemsundersøkelsen 214

13 Resultater Kapittel Hvis barnet har søsken, hvor bor disse? ,9 23,8 27,6 6,7 I samme fosterhjem I annet fosterhjem I biologisk familie Søsken i egen bolig Hvilken bydel har forvaltningsansvaret for fosterbarnet ,3 25,4 27,6 15,7 Heimdal Lerkendal Midtbyen Østbyen Fosterhjemsundersøkelsen

14 Kapittel 2 R esultater 2.2. Oppsummering av resultatene Som nevnt innledningsvis er spørsmålene i fosterhjemsundersøkelsen gruppert under ulike tema. I undersøkelsen er det stilt et alt i alt -spørsmål under de fleste temaene. I hvilken grad er du/dere fornøyd med Gjennomsnittsscore (indeks) det arbeidet som ble gjort i forkant av plassering? oppdragsbetingelsene? opplæring, veiledning og støtte fra den kommunale barneverntjenesten? tilgjengelighet og stabilitet i BFT? samarbeidet med BFT? det arbeidet som gjøres i forbindelse med samvær? den oppfølgingen du/dere får fra Trondheim kommune? 14 F osterhjemsundersøkelsen 214

15 Resultater Kapittel I forkant av plassering Før barn flytter i fosterhjem er det viktig med forberedelser både for fosterhjemmet og barneverntjenesten. Vi tenker her på opplæring, avklaring i forhold til avtaler, ansvar, informasjonsutveksling og tilsynsordning. I hvilken grad Gjennomsnittsscore (indeks) var informasjonen om barnet tilstrekkelig? var gjennomgangen av Fosterhjemsavtalen tilstrekkelig? fikk dere tilstrekkelig informasjon om hva oppdraget som fosterforeldre gikk ut på? fikk dere nødvendig informasjon om BFT sin organisering og systemet i Trondheim kommune? er dere fornøyd med informasjonen som ble gitt vedrørende ordningen tilsynsperson for barn i fosterhjem? har eventuelle behov for bruk av tolk blitt ivaretatt? har dere fått nødvendig opplæring i forkant av plassering? 8. Alt i alt, i hvilken grad er dere fornøyd med det arbeidet som ble gjort i forkant av plassering? 4,1 4,2 3,9 4, 4,1 4, Oppdragsbetingelser Oppdraget som fosterforeldre reguleres i fosterhjemsavtalen, der barneverntjenesten og fosterforeldrenes oppgave, ansvar og rettigheter er kontraktfestet. I hvilken grad er dere fornøyd med den årlige gjennomgangen av fosterhjemsavtalen? mener dere at oppdragets betingelser står i samsvar med barnets behov? har dere fått tilgang til bruk av tolk ved behov etter plassering? får dere nødvendig informasjon om barnevernssaken underveis? 13. Alt i alt, i hvilken grad er dere fornøyd med oppdragsbetingelsene? Gjennomsnittsscore (indeks) 3,9 3,4 Fosterhjemsundersøkelsen

16 Kapittel 2 R esultater 2.5. Opplæring, veiledning og støtte Barneverntjenestelovens paragraf 4-16 pålegger plasseringskommunen og følge opp barn som er i fosterhjem. Loven påpeker at kommunen skal følge barnets utvikling, og gjennomføre lovpålagte hjemmebesøk. Dette blant annet for å veilede, støtte eller bidra til å gjøre fosterfamilien best mulig i stand til å ivareta sitt oppdrag. I hvilken grad var opplæringen i forbindelse med (forkant eller etterkant av) plasseringen tilpasset deres behov og oppfattet som nyttig? har egne forventninger til opplæring, veiledning og støtte blitt innfridd? opplever dere at den veiledning dere mottar gis ut fra familiens og deres behov? opplever dere at BFT har en oppmerksomhet rettet mot eventuelle biologiske barn i familien? opplever dere antallet fosterhjemsbesøk som tilstrekkelig? 19. Alt i alt, i hvilken grad er dere fornøyd med oppl., veiled. og støtte fra den kommunale barneverntj.? Gjennomsnittsscore (indeks) 4,2 3,6 5, Tilgjengelighet og stabilitet I fosterhjemsomsorgen er det en forutsetning at en oppretter et gjensidig forpliktende samarbeid mellom fosterhjemmene og barneverntjenesten. I dette ligger et ansvar for å opparbeide gode rutiner for kontakt mellom alle involverte parter og være tilgjengelig for hverandre når det er behov for dette. I hvilken grad opplever dere BFT som tilgjengelige når dere har behov? får dere svar innen rimelig tid ved spørsmål til BFT? opplever dere stabilitet/kontinuitet i BFT sin oppfølging av fosterhjemmet? opplever dere ved et eventuelt skifte av saksbehandler eller oppfølger, at informasjon overlappes fra gammel til ny? har dere fått nødvendig informasjon om endringer i oppfølgingen fra BFT? 25. Alt i alt, i hvilken grad er dere fornøyd med tilgjengelighet og stabilitet i BFT? Gjennomsnittsscore (indeks) 3,9 4,2 16 F osterhjemsundersøkelsen 214

17 Resultater Kapittel Samarbeid Et konstruktivt samarbeid er avhengig av mange forhold. Vi vet at gode relasjoner mellom saksbehandlere/oppfølgere og fosterforeldre er viktig og at det skal være rom for å ta opp vanskelige ting. Et godt samarbeid bygger også på gjensidig tillit til at de involverte forplikter seg og følger opp det en har gjort avtale om. I hvilken grad er det mulig å ta opp problemer med de ansatte i BFT? følger de ansatte i BFT opp de avtaler som gjøres? oppfattes dialogen med BFT som god? lykkes BFT å koordinere/samordne de ulike hjelpetiltakene (PPT, BUP og andre) som er involvert?.... får dere tilbakemeldinger/bekreftelse fra BFT på det viktige oppdraget dere har som fosterforeldre? opplever dere at det er rom for at dere gir konstruktive tilbakemeldinger til BFT? opplever dere at tilbakemeldinger til BFT tas på alvor? 33. Alt i alt, i hvilken grad er dere fornøyd med samarbeidet med BFT? Gjennomsnittsscore (indeks) 4,9 4,8 4, Samvær Barneverntjenesteloven hjemler retten for barn og foreldre til å ha samvær om ikke annet er bestemt. I mange saker er det fylkesnemnda eller domstolen som bestemmer hvor ofte det skal gjennomføres og også premisser for disse samværene. BFT sammen med fosterforeldrene har (al ) likevel et stort ansvar for at disse møtene blir gode, både for barnet og familiene. I hvilken grad følger ansatte i BFT opp samværsordningene som finnes for barnet? er samvær med biologisk familie for barnet tilstrekkelig planlagt/ tilrettelagt fra BFT sin side? får dere nødvendig oppfølging/veiledning fra BFT i forhold til barnets samvær med biologisk familie? 37. Alt i alt, i hvilken grad er dere fornøyd med det arbeidet som gjøres i forbindelse med samvær? Gjennomsnittsscore (indeks) Fosterhjemsundersøkelsen

18 Kapittel 2 R esultater 2.9. Generelt/helhetsvurdering I hvilken grad vil du anbefale andre til å bli fosterhjem til barn plassert av Trondheim kommune? 39. Alt i alt, i hvilken grad er du/dere fornøyd med den oppfølgingen du/dere får fra Trondheim kommune? Gjennomsnittsscore (indeks) 18 F osterhjemsundersøkelsen 214

19 Resultater Kapittel Resultater splittet på bakgrunnsvariabler Type fosterhjem I hvilken grad er du/dere fornøyd med det arbeidet som ble gjort i forkant av plassering? oppdragsbetingelsene? opplæring, veiledning og støtte fra den kommunale barneverntjenesten? tilgjengelighet og stabilitet i BFT? samarbeidet med BFT? det arbeidet som gjøres i forbindelse med samvær? den oppfølgingen du/dere får fra Trondheim kommune? Gjennomsnittsscore (1-6) 4,1 Samlet Kommunalt Privat Fosterhjemsundersøkelsen

20 Kapittel 2 R esultater Bostedsadresse I hvilken grad er du/dere fornøyd med det arbeidet som ble gjort i forkant av plassering? oppdragsbetingelsene? opplæring, veiledning og støtte fra den kommunale barneverntjenesten? tilgjengelighet og stabilitet i BFT? samarbeidet med BFT? det arbeidet som gjøres i forbindelse med samvær? den oppfølgingen du/dere får fra Trondheim kommune? Gjennomsnittsscore (1-6) 4,2 4,2 4,2 4,8 5, 4,8 Samlet Tr.heim Annet Tr.lag Annet i landet 2 F osterhjemsundersøkelsen 214

21 Resultater Kapittel Opplæring i henhold til fosterhjemsoppdraget I hvilken grad er du/dere fornøyd med det arbeidet som ble gjort i forkant av plassering? oppdragsbetingelsene? opplæring, veiledning og støtte fra den kommunale barneverntjenesten? tilgjengelighet og stabilitet i BFT? samarbeidet med BFT? det arbeidet som gjøres i forbindelse med samvær? den oppfølgingen du/dere får fra Trondheim kommune? Gjennomsnittsscore (1-6) 4,1 4, 3,8 4,2 4,1 4,1 4,8 3,6 Samlet Fullført pride Deler av pride Ingen pride Fosterhjemsundersøkelsen

22 Kapittel 2 R esultater Type plassering I hvilken grad er du/dere fornøyd med det arbeidet som ble gjort i forkant av plassering? oppdragsbetingelsene? opplæring, veiledning og støtte fra den kommunale barneverntjenesten? tilgjengelighet og stabilitet i BFT? samarbeidet med BFT? det arbeidet som gjøres i forbindelse med samvær? den oppfølgingen du/dere får fra Trondheim kommune? Gjennomsnittsscore (1-6) 4, 4,2 4,8 Samlet Familie-/nettverk Annen 22 F osterhjemsundersøkelsen 214

23 Resultater Kapittel Alder på barnet som er plassert I hvilken grad er du/dere fornøyd med det arbeidet som ble gjort i forkant av plassering? oppdragsbetingelsene? opplæring, veiledning og støtte fra den kommunale barneverntjenesten? tilgjengelighet og stabilitet i BFT? samarbeidet med BFT? det arbeidet som gjøres i forbindelse med samvær? den oppfølgingen du/dere får fra Trondheim kommune? Gjennomsnittsscore (1-6) 4, 4,2 4,2 4,2 4,8 Samlet -6 år 7-12 år 13 år eller eldre Fosterhjemsundersøkelsen

24 Kapittel 2 R esultater Lengde på plassering i dette fosterhjem I hvilken grad er du/dere fornøyd med det arbeidet som ble gjort i forkant av plassering? oppdragsbetingelsene? opplæring, veiledning og støtte fra den kommunale barneverntjenesten? tilgjengelighet og stabilitet i BFT? samarbeidet med BFT? det arbeidet som gjøres i forbindelse med samvær? den oppfølgingen du/dere får fra Trondheim kommune? Gjennomsnittsscore (1-6) Samlet -3 år 4 år og oppover 24 F osterhjemsundersøkelsen 214

25 Resultater Kapittel Egne barn I hvilken grad er du/dere fornøyd med Gjennomsnittsscore (1-6) det arbeidet som ble gjort i forkant av plassering? oppdragsbetingelsene? opplæring, veiledning og støtte fra den kommunale barneverntjenesten? tilgjengelighet og stabilitet i BFT? samarbeidet med BFT? det arbeidet som gjøres i forbindelse med samvær? den oppfølgingen du/dere får fra Trondheim kommune? 4,2 4,2 4,1 4,8 Samlet Hjemmeboende Ikke hjemmeboende Søsken som er plassert i samme fosterhjem og har fosterforeldre med egne hjemmeboende barn I hvilken grad er du/dere fornøyd med det arbeidet som ble gjort i forkant av plassering? oppdragsbetingelsene? opplæring, veiledning og støtte fra den kommunale tilgjengelighet og stabilitet i BFT? samarbeidet med BFT? det arbeidet som gjøres i forbindelse med samvær? den oppfølgingen du/dere får fra Trondheim kommune? Gjennomsnittsscore (1-6) 3,5 4,8 Samlet Søsken samme hjem + egne barn Fosterhjemsundersøkelsen

26 Kapittel 3 Oppsummering av refleksjoner 3. Oppsummering og refleksjoner Barne- og familietjenesten (BFT) synes at dette arbeidet har vært veldig interessant i forhold til forbedring av våre fosterhjemstjenester. Vi ser at det er nyttig å få konkrete tilbakemeldinger på hvordan vårt arbeid oppleves. Våre vurderinger har tidligere i stor grad vært basert på egne opplevelser og erfaringer, og det er ikke alltid at dette er i samsvar med fosterforeldrenes opplevelser og erfaringer. Vi hadde ønsket at flere hadde deltatt i denne undersøkelsen, men er samtidig glad for at 137 fosterforeldre har svart. En svarprosent på over % er akseptabelt, samtidig som vi har et klart mål om høyere svarprosent til neste gang. Spesielt er det her ønskelig med å få økt svarprosenten vedrørende fosterforeldre og fosterbarn med annen nasjonalitetsmessig bakgrunn enn norsk. Kanskje vil dette kreve en annen type tilrettelegging i neste undersøkelse for å få opp denne svarprosenten. Resultatene fra undersøkelsen viser at fosterforeldre i stor grad er fornøyd med tjenestene de får fra BFT. Spesielt positive områder er opplæring, veiledning og støtte, tilgjengelighet og stabilitet, samarbeid og tilrettelegging i forbindelse med samvær. Spesielt fornøyd er fosterforeldrene med antallet fosterhjemsbesøk i året der de i gjennomsnitt scorer 5,2. Fosterforeldre opplever at de i stor grad kan ta opp problemer med de ansatte i BFT og dialogen med de ansatte oppleves som god. Fosterforeldrene er også fornøyd med hvordan de ansatte følger opp avtaler som gjøres og vurderer at de ansatte følger opp samværsordningene som finnes for barnet på en god måte. Formålet med undersøkelsen er som vi tidligere har formidlet, å gi Barne- og familietjenesten en god oversikt over hva fosterforeldre mener bør forbedres i arbeidet med plassering og oppfølging av barn og ungdom i fosterhjem. BFT må ha spesielt fokus og oppmerksomhet rettet mot arbeidet i forkant av plassering og oppdragsbetingelser. Fosterforeldrene er noe misfornøyd med den informasjon de fikk i forkant av plasseringen om BFT sin organisering og systemet i Trondheim kommune. De er i mindre grad fornøyd med den informasjon som ble gitt vedrørende ordningen tilsynsperson for barn i fosterhjem. Den årlige gjennomgangen av fosterhjemsavtalen vurderes som mindre god og tilgang til bruk av tolk ved behov etter plassering utmerker seg som et viktig forbedringsområde. Et område som peker seg ut er BFT s oppmerksomhet rettet mot eventuelle biologiske barn i fosterfamilien. Fosterforeldrene gir også tilbakemelding om at BFT ikke i stor nok grad sikrer en god overlapping ved skifte av saksbehandler eller oppfølger. Alt i alt er BFT fornøyd med resultatene som fremkommer i denne undersøkelsen. Fosterforeldrene er i stor grad fornøyd med den oppfølgingen de får fra BFT og de fleste fosterforeldre vil anbefale andre til å bli fosterhjem til barn plassert av Trondheim kommune. 26 F osterhjemsundersøkelsen 214

27

28 Trondheim kommune Barne- og familietjenesten Postboks 2 Sluppen 4 Trondheim pi12874 Print: Grafisk senter, Tk Opplag: 1 Januar 215

Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008

Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 20.04.2009-28/09 Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008 I henhold til barnevernlovens internkontroll-forskrift samt barneverntjenestens

Detaljer

Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK

Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK «Jeg har jo opplevd at mange tror at det er noe feil med meg når jeg

Detaljer

FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK

FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN OG UNGE KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Jeg har jo opplevd at mange tror at det er noe feil

Detaljer

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18 Spørreundersøkelse Innhold... 2 Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5 1.1.1 Innledning... 5 1.1.2 Oppfølging fra barnevernet... 5 1.1.3 Tilsynsførerordningen... 10 Vedlegg... 18 Oppfølging fosterhjem

Detaljer

Resultat av fosterhjemsundersøkelse i barneverntjenesten

Resultat av fosterhjemsundersøkelse i barneverntjenesten Fosterhjemsundersøkelse 14 Resultat av fosterhjemsundersøkelse i barneverntjenesten Bakgrunn Barneverntjenesten gjennomførte i 14 en undersøkelse blant de 39 fosterhjem de følger opp. I første forsøk sendte

Detaljer

Hvem er det som sikrer de helhetlige ansvaret for Jonas?

Hvem er det som sikrer de helhetlige ansvaret for Jonas? MANUAL MED TIPS TIL TEMAER FOR DISKUSJON ETTER Å HA SETT FILMEN TILFELLET JONAS Jeg vil være hos mamma, men det går ikke. Novellefilmen Tilfellet Jonas er en oppfølger av filmkonseptet Fredag ettermiddag

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Plan for tilsynsbesøkene: Dato for tilsynsbesøket: Rapporten gjelder tilsyn for: (sett kryss)

TILSYNSRAPPORT. Plan for tilsynsbesøkene: Dato for tilsynsbesøket: Rapporten gjelder tilsyn for: (sett kryss) TILSYNSRAPPORT Barnets navn: Født: Bor i fosterhjem hos: Tilsynsperson: Tilsynskommune: Omsorgskommune: Dato for tilsynsbesøket: Rapporten gjelder tilsyn for: (sett kryss) 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal

Detaljer

FOSTERHJEM I SLEK T OG NE T T VERK

FOSTERHJEM I SLEK T OG NE T T VERK Illustrasjonsfoto: Tine Poppe I K K E A LLE BA RN O G U N G E K A N B O H J EMM E. M A N G E AV D EM Ø NSK ER Å B O H OS N O EN D E K J EN N ER FR A FØ R. FOSTERHJEM I SLEK T OG NE T T VERK Jeg har jo

Detaljer

NAV i Sør-Trøndelag. Resultater brukerundersøkelsen 2012 12 30. november

NAV i Sør-Trøndelag. Resultater brukerundersøkelsen 2012 12 30. november NAV i Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen. november Hvordan tolke funnene i undersøkelsen Målgruppe: Personer som har møtt på NAV-kontoret og har henvendt seg i mottaket eller hadde timeavtale

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4.1 Valg av plasseringssted Når fylkesnemnda og barnevernet har bestemt at et barn må flytte, skal det vurderes grundig hvor barnet skal flytte

Detaljer

Ikke alle barn kan bo hjemme

Ikke alle barn kan bo hjemme Ikke alle barn kan bo hjemme Innhold Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk være fosterforeldre? 11 Hvordan

Detaljer

MORGENDAGENS FOSTERHJEMSOMSORG. Kjære jubilanter! Gratulerer med jubileet og takk for 30 års innsats for vanskeligstilte barn i landet vårt!

MORGENDAGENS FOSTERHJEMSOMSORG. Kjære jubilanter! Gratulerer med jubileet og takk for 30 års innsats for vanskeligstilte barn i landet vårt! MORGENDAGENS FOSTERHJEMSOMSORG Kjære jubilanter! Gratulerer med jubileet og takk for 30 års innsats for vanskeligstilte barn i landet vårt! Jeg er barnevernsjef i Stavanger og leder for en organisasjon

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Høringsuttalelse fra Norsk Fosterhjemsforening Forslag til endringer i forskrift 18. desember 2003 nr. 1659 om fosterhjem

Detaljer

AVTALE. mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse

AVTALE. mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse 1 BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET 1999 AVTALE mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse (jf lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 4-12 og 4-8 og forskrift av 21.

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem

Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet Barnets medvirkning Råd

Detaljer

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013 Fosterhjem 2013-16 11. mars 2013 1. Innledning... 2 2. Etablering av barn i fosterhjem... 2 3. Veiledning og oppfølging av fosterforeldre... 3 4. Beredskap for fosterhjemmene... 4 5. Samvær mellom fosterbarn

Detaljer

«Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre.

«Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre. 1 Sluttrapport: «Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre. «Snakk om det!» er produsert av Voksne for Barn og Landsforeningen for Barnevernsbarn, i samarbeid med Filmmakeriet AS.

Detaljer

Kundeundersøkelse 2015

Kundeundersøkelse 2015 ? Kundeundersøkelse 0 Etat for bygg og eiendom «Våre eiendommer skal gjøre byen stolt» Innhold Innledning.... Om kundeundersøkelsen.... Gjennomføring.... Svarprosent og feilmargin.... Resultater og fremstilling....

Detaljer

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN K AN BO HJEMME Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe INNHOLD Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i

Detaljer

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) E-post: post@barnevernsforeldrene.no www.barnevernsforeldrene.no Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet e-post: postmottak@bld.dep.no Oslo 11.12.2013

Detaljer

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN K AN BO HJEMME Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe INNHOLD Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer

Detaljer

FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER

FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Det har vært en stor økning i antallet barn under 15 år som kommer alene til Norge for å søke asyl. Mer enn 9 av 10 av disse

Detaljer

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Resultater fra foreldreundersøkelsen i barnehage 2016 Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført for første gang høsten 2016. 86 000 foreldre har svart på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent

Detaljer

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26.06.1992

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Norsk Fosterhjemsforenings innspill til Blds Arbeidsgruppe 2011

Norsk Fosterhjemsforenings innspill til Blds Arbeidsgruppe 2011 Norsk Fosterhjemsforenings innspill til Blds Arbeidsgruppe 2011 August 2011 v/generalsekretær Tove M S Wahlstrøm Norsk Fosterhjemsforening legger vekt på at fosterhjemsomsorgen må få en høyere kvalitet

Detaljer

Alle løpende utgifter anses dekket av det beløp som månedlig ytes i utgiftsdekning og av barnetrygden. (fra fosterhjemsavtalen)

Alle løpende utgifter anses dekket av det beløp som månedlig ytes i utgiftsdekning og av barnetrygden. (fra fosterhjemsavtalen) 1 Retningslinje for Trondheim kommunes presisering og håndtering av fosterhjemsavtalens pk. 6.3.2 og pk. 6.3.3., samt rammer for ytelser innenfor pk. 6.3.3. Tekst som er klippet direkte fra fosterhjemsavtalen

Detaljer

Kundeundersøkelse 2015

Kundeundersøkelse 2015 ? Kundeundersøkelse 0 Etat for bygg og eiendom «Våre eiendommer skal gjøre byen stolt» Innhold Innledning.... Om kundeundersøkelsen.... Gjennomføring.... Svarprosent og feilmargin.... Resultater og fremstilling....

Detaljer

Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet

Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet Verktøy i Mitt Liv Barnevernstjeneste Mai 2017 Innholdsfortegnelse Forord fra Proffene... 3 Hva mener vi at du bør se etter gjennom intervjuet?... 3 Forslag

Detaljer

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av

Detaljer

HVA ER ET FOSTERHJEM?

HVA ER ET FOSTERHJEM? FOSTERHJEM Her kan du lese litt om hva et fosterhjem er, hvordan man kan bli et, hva som kreves av fosterforeldre og hvordan det økonomisk kan gå opp i en familie som har åpnet opp for å bli en fosterfamilie.

Detaljer

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Støttekontakt Barneverntjenesten i Bodø engasjerer støttekontakter

Detaljer

Landsomfattende tilsyn

Landsomfattende tilsyn Landsomfattende tilsyn 2013-2016 2013-2014: Tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2015-2016: Tilsyn med barneverntjenestens arbeid med meldinger 2013/2014 -Tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem

Detaljer

Kapittel 3 Barnets planer

Kapittel 3 Barnets planer Kapittel 3 Barnets planer Lovpålagte planer etter barnevernloven I dette kapitlet kan du lese mer om de planer barneverntjenesten skal utarbeide for barn i barnevernet, både de som for hjelpetiltak og

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN Saksframlegg Arkivsak: 16/650-2 Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2015 K-kode: F47 &32 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til vedtak: Brukerundersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT BERGHEIM BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR NORSK FOSTERHJEMSFORENING SØR-TRØNDELAG 2017

AKTIVITETSPLAN FOR NORSK FOSTERHJEMSFORENING SØR-TRØNDELAG 2017 AKTIVITETSPLAN FOR NORSK FOSTERHJEMSFORENING SØR-TRØNDELAG 2017 Prioriterte hovedområder fra handlingsplanen for Norsk Fosterhjemsforening 2016-2018 ligger som grunnlag for fylkeslagets aktivitetsplan.

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT STAVSETMYRA BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

BODØ KOMMUNE Barneverntjeneste Postboks BODØ

BODØ KOMMUNE Barneverntjeneste Postboks BODØ BODØ KOMMUNE Barneverntjeneste Postboks 903 8001 BODØ Tlf. 75 55 55 40 Fax 75 55 55 48 Høringsuttalelse fra barneverntjenesten i Bodø kommune Forslag til endringer i barnevernloven: kvalitets- og strukturreform.

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref. Vår ref. Dato

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref. Vår ref. Dato r;' DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Pb. 2233 3103TØNSBERG Deres ref. Vår ref. Dato 12/8090-02.08.2013 Tildelingsbrev til Barne-,

Detaljer

Kartleggingsrapport 2015

Kartleggingsrapport 2015 Kartleggingsrapport 2015 Tilsyn med barn i fosterhjem Fylkesmannen i Oslo og Akershus Innhold 1. Bakgrunn og formål med kartleggingen... 2 2. Tilsynsoppfølging og kartlegging... 2 3. Dialogmøter... 3 4.

Detaljer

Meldinger ved plassering i beredskapshjem/fosterhjem. Ivar Bøe. Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu

Meldinger ved plassering i beredskapshjem/fosterhjem. Ivar Bøe. Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu Meldinger ved plassering i beredskapshjem/fosterhjem 1 06.12.2012 Ivar Bøe. Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu Utfordringer i hverdagen Plasseringene skjer raskt, særlig ved plasseringer i beredskapshjem.

Detaljer

Brukerundersøkelse Byggesakskontoret

Brukerundersøkelse Byggesakskontoret Rapport Trondheim Kommune Brukerundersøkelse Byggesakskontoret Enhet for service og internkontroll Desember 2016 Web-versjon 16/46195 TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll RAPPORT Rapport-tittel:

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

Foredrag for overordnet samarbeidsorgan (OSO) barnevern Nord-Norge. Tromsø den Assisterende direktør Aud Lysenstøen

Foredrag for overordnet samarbeidsorgan (OSO) barnevern Nord-Norge. Tromsø den Assisterende direktør Aud Lysenstøen Kartlegging av kommunenes tilfredshet med Bufetats inntak til institusjon og formidling av fosterhjem Foredrag for overordnet samarbeidsorgan (OSO) barnevern Nord-Norge. Tromsø den 8.12.16 Assisterende

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Forslag til forbedringer i barnevernet - oppfølging, godt samarbeid med barn, foreldre, fosterforeldre og barneverntjenesten og samvær

Forslag til forbedringer i barnevernet - oppfølging, godt samarbeid med barn, foreldre, fosterforeldre og barneverntjenesten og samvær Fra Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) Forslag til forbedringer i barnevernet - oppfølging, godt samarbeid med barn, foreldre, fosterforeldre og barneverntjenesten og samvær På bakgrunn av to

Detaljer

Hvilken informasjon bør fosterhjemmet få når et barn skal flytte i fosterhjem? En sjekkliste for barneverntjenesten

Hvilken informasjon bør fosterhjemmet få når et barn skal flytte i fosterhjem? En sjekkliste for barneverntjenesten Hvilken informasjon bør fosterhjemmet få når et barn skal flytte i fosterhjem? En sjekkliste for barneverntjenesten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse

Detaljer

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksframlegg Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen 27.01.2015

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FORSØK MED ØKT KOMMUNALT ANSVAR PÅ BARNEVERNSOMRÅDET - ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FORSØK MED ØKT KOMMUNALT ANSVAR PÅ BARNEVERNSOMRÅDET - ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1226-1 Arkiv: F47 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FORSØK MED ØKT KOMMUNALT ANSVAR PÅ BARNEVERNSOMRÅDET - ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilsyn med fosterhjem

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilsyn med fosterhjem TRONDHEIM KOMMUNE Tilsyn med fosterhjem Januar 2004 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen Tilsyn med fosterhjem. Undersøkelsen ble foretatt i desember 2003. Rådmannen har hatt

Detaljer

Brukerundersøkelse Byggesakskontoret

Brukerundersøkelse Byggesakskontoret Rapport Internett-versjon Trondheim Kommune Brukerundersøkelse Byggesakskontoret Enhet for service og internkontroll Oktober 2014 RAPPORT TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 7004 Trondheim

Detaljer

BLI TRAINEE. i Bufetat! Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten

BLI TRAINEE. i Bufetat! Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten BLI TRAINEE Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten i Bufetat! Vi søker deg som har ikke-vestlig minoritetsbakgrunn og sosialfaglig utdanning Folder_BufDir_Trainee.indd 1 25.02.10 13.56 ETNISK

Detaljer

Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Anvendelsesområdet for barnevernloven 4-6 første ledd Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner Brev av 27.10.2016 Tre problemstillinger Bvl.

Detaljer

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011 Vann- og avløpstjenesten Time Kommune 2011 Om undersøkelsen Bakgrunn/hensikt Barometer Markedsanalyse AS har gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Time Kommune. Hensikten er å få tilbakemeldinger

Detaljer

Kontaktmøte med barneverntjenesten i Oslo Seniorrådgiver Hilde Håland

Kontaktmøte med barneverntjenesten i Oslo Seniorrådgiver Hilde Håland Kontaktmøte med barneverntjenesten i Oslo 1.12.16 Felles barn, felles utfordringer og felles mål «Det jeg har lært fra skolen, er at for å ha en bra framtid, så må man gå på skole. Jeg tenkte på framtiden

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

KS Troms Høstkonferanse

KS Troms Høstkonferanse KS Troms Høstkonferanse Pål Christian Bergstrøm Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Hva er OSO s formål? «Et samlet barnevern skal tilby barn og unge og deres familier rett hjelp til rett tid.» Sikre barn

Detaljer

Velkommen til høstens aktiviteter ved Fosterhjemstjenesten i Akershus - Helgerud ressurssenter for fosterhjem

Velkommen til høstens aktiviteter ved Fosterhjemstjenesten i Akershus - Helgerud ressurssenter for fosterhjem Til fosterforeldre og ansatte i barneverntjenestene i Akershus Velkommen til høstens aktiviteter ved Fosterhjemstjenesten i Akershus - Helgerud ressurssenter for fosterhjem Region øst Vi trenger hele tiden

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Vestby kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Vestby kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Vestby kommune Follo distriktsrevisjon Side 2 Vestby kommune Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Vestby kommune

Detaljer

Samvær mellom søsken etter omsorgsovertakelse

Samvær mellom søsken etter omsorgsovertakelse Søsken kan få samværsrett ved omsorgsovertakelse Publisert 2012-09-07 17:25 (/file/thumb/file/6/ 683192&width=424&height=512&zwidth=424&zheight=512&x=213&y=257.jpg) Søsken gis aldri samværsrett ved omsorgsovertakelse.

Detaljer

Oppsummering av spørreundersøkelse bydelsstyrerepresentantene

Oppsummering av spørreundersøkelse bydelsstyrerepresentantene Saksnr: 200906699-1 Saksbehandler: LLEN Delarkiv: BYDE-0239 Oppsummering av spørreundersøkelse bydelsstyrerepresentantene I forbindelse med oppsummeringen av bydelsstyrenes første år ble det sendt ut spørreskjema

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Sosial- og familieavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Sosial- og familieavdelingen Sosial- og familieavdelingen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036, Dep 0030 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 201200643 8.5.2012 2012/10546-2 S-BFS

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette.

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette. Samarbeidsavtale om videregående opplæring etter opplæringslova for unge bosatt i institusjoner i fylkeskommunen som kommer inn under barnevernlova 5-1 og 5-8, jf opplæringslova 13-2. Avtale mellom Barneverninstitusjon,

Detaljer

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim 30.03.2016 Prosessen med å gjennomføre medarbeiderundersøkelse Evaluering av prosessen Forberedelser Felles handling og

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN Anne-Christin Boge, Bergen kommune

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN Anne-Christin Boge, Bergen kommune BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN 016 Anne-Christin Boge, Bergen kommune INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015. «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern»

Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015. «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern» Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015 «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern» oktober 2014 2 Bakgrunn Barneombudets hovedprosjekt sommeren 2014 høsten 2015 er tvangsbruk

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn Arkivsak. Nr.: /- Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd.9. Rådet for likestilling av funksjonshemmede.9. Hovedutvalg Folk.9. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg

Detaljer

OPPLÆRINGSMATERIELL FOR TILSYNSPERSONER

OPPLÆRINGSMATERIELL FOR TILSYNSPERSONER OPPLÆRINGSMATERIELL FOR TILSYNSPERSONER Modul 1 De formelle rammene for tilsynsordningen Side 1 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE Anne-Christin Boge, Bergen kommune BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT - 017 INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

VEILEDER. Foreldresamarbeid

VEILEDER. Foreldresamarbeid VEILEDER Foreldresamarbeid Frampå 2013 2016 I Barnehagelovens 1 Formål er det samarbeidet med hjemmet som innleder lovteksten: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

Informasjon om Organisasjonen for barnevernsforeldre og innspill til familievernets tilbud til foreldre med barn plassert av barnevernet

Informasjon om Organisasjonen for barnevernsforeldre og innspill til familievernets tilbud til foreldre med barn plassert av barnevernet Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) E-post: post@barnevernsforeldrene.no www.barnevernsforeldrene.no Postadresse: c/o Voksne for barn, Stortorvet 10, 0155 OSLO Org. nr. 913 017 544 Til Alle landets

Detaljer

Spørreskjema Bokmål

Spørreskjema Bokmål Spørreskjema 2015 Bokmål Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten.

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Numedal barneverntjeneste 2014 Vertskommunens adresse: Nore og Uvdal kommune, Sentrum 16, 3630 Rødberg

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/19052 Forslag til vedtak: Formannskapet tar resultatene fra brukerundersøkelse i trondheimsbarnehagene i 2007 til orientering.

Detaljer

Arbeidsmåter. Mitt Liv Barneverntjeneste

Arbeidsmåter. Mitt Liv Barneverntjeneste Arbeidsmåter Mitt Liv Barneverntjeneste Om arbeidsmåter i Mitt Liv Barneverntjeneste Dette heftet inneholder de 30 arbeidsmåtene som ble prøvd ut i Mitt Liv Kommunebarnevern i 2014 og 2015. Over 100 små

Detaljer

Intervjuguide ungdom som har/ har hatt kreft

Intervjuguide ungdom som har/ har hatt kreft Intervjuguide ungdom 15-25 som har/ har hatt kreft Ungdom under 18 år intervjues med en foresatt Ungdom over 18 kan ha med seg en foresatt dersom de ønsker det I INNLEDNINGSVIS - Fortelle informanten om

Detaljer

Land barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester.

Land barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Land barnevernstjeneste Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Tilsynsprosessen Startet 11. november. Sluttføres i løpet av høsthalvåret.

Detaljer

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Molde

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Molde Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Molde 16.06.2016 Prosessen med å gjennomføre medarbeiderundersøkelse Evaluering av prosessen Forberedelser Felles handling og oppfølging

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEØKONOMIENS INNVIRKNING PÅ BARNEVERNETS VURDERINGER Arkivsaksnr.: 05/39804

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEØKONOMIENS INNVIRKNING PÅ BARNEVERNETS VURDERINGER Arkivsaksnr.: 05/39804 Saksframlegg KOMMUNEØKONOMIENS INNVIRKNING PÅ BARNEVERNETS VURDERINGER Arkivsaksnr.: 05/39804 Forslag til innstilling: 1. Bystyret er tilfreds med revisjonsrapportens hovedkonklusjon om at økonomien ikke

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg Medarbeiderundersøkelsen 2007 Arkivsaksnr.: 07/18397 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 07/18397

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven

Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven 1. Innledning og bakgrunn Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

HØRING NOU 2012:5 BEDRE BESKYTTELSE AV BARNS UTVIKLING

HØRING NOU 2012:5 BEDRE BESKYTTELSE AV BARNS UTVIKLING 1 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo 11.09.2012 HØRING NOU 2012:5 BEDRE BESKYTTELSE AV BARNS UTVIKLING Norsk Fosterhjemsforening takker Barne-, likestillings-

Detaljer