Interessentanalyse vedrørende nytt kulturhus i Levanger. 13. november Arne U. Hoff PTL. Side 1 av 27. Skrevet av: Arne U. Hoff Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interessentanalyse vedrørende nytt kulturhus i Levanger. 13. november 2006. Arne U. Hoff PTL. Side 1 av 27. Skrevet av: Arne U. Hoff Dato: 14.11."

Transkript

1 Interessentanalyse vedrørende nytt kulturhus i Levanger 13. november 2006 Arne U. Hoff PTL Side 1 av 27

2 Innhold OM OPPDRAGET LEVANGERS HAVNEOMRÅDE HVA GJØRES I ANDRE BYER? UTGANGSPUNKT PR MAI 2006 INTERESSENTANALYSE GENERELT Side 2 av 27

3 YTRE HAVNEOMRÅDE HELGA DEN FAGRES GATE LEVANGERELVA GUNNL. ORMTUNGES GATE HELGA DEN FAGRES GATE FERGELEIET GUNNLAUG ORMTUNGES GATE ANDRE INTERESSENTER SAMLEDE KOMMENTARER GJENNOMFØRINGSSTRATEGI UTBYGGINGSAVTALER FINANSIERING TOMTEVERDI Side 3 av 27

4 KONKLUSJON AVSLUTNING VEDLEGG Side 4 av 27

5 Om oppdraget Levanger kommune har gitt PTL i oppdrag å gjennomføre en interessentanalyse i forbindelse med planlagt bygging av kulturhus i tilknytning til mulig hotell på havneområdet. Prosjektet har hatt fokus på de som eier eiendom i området og som har interesse i utvikling av havneområdet. Å finne en god måte å finansiere utbyggingen på har stått sentralt. Et eget prosjekt med en annen konsulent har sett nærmere på drift av selve kulturhuset og mulighetene for å finansiere dette. Med bakgrunn i eier- og leierforhold i området har vi kontaktet eiendomsbesittere, festere og andre interessenter for å få frem informasjon om økonomiske og finansielle forutsetninger for realisering av prosjektet. Målet med interessentanalysen har vært å analysere interesse og grunnlag for å gå videre med planene om et kulturhus / hotell og hvilken rolle de ulike interessentene kan spille i et mulig utbyggingsprosjekt. På et felles informasjonsmøte i Levanger Rådhus ble hensikten med interessentanalysen og de foreløpige utbyggingsplanene presentert. Samtlige var skriftlig invitert og det ble i tillegg annonsert med møtet i avisene. Møtet ble også referert i media. Utredningen har blitt gjennomført med hjelp av spørreskjema og personlige intervjuer. Det er tatt utgangspunkt i eksisterende tegninger, skisser og planverk. Utarbeidelse av alternative tegninger, skisser eller tekniske beregninger har ikke vært en del av prosjektet. Kommunen ga oss en liste over aktuelle og mulige interessenter og prosjektet har indirekte og direkte kontakt vært i kontakt med ca 60 personer. Vi har inntrykk av at prosjektet har vært drøftet i flere styrer og administrasjoner. Vi har intervjuet 42 personer, hvorav 5 ikke har konkrete investeringer i området i dag, men er potensielle interessenter. De vi har snakket med representerer 27 parseller (eiendommer) i området. Vi har innhentet informasjon om samtlige parseller. Interessentene til 5 parseller er av ulike grunner ikke intervjuet.. Side 5 av 27

6 Fra Prosjekt og teknologiledelse AS (PTL har Arnt Ove Okstad, Arnhild Herrem og Arne U. Hoff arbeidet med prosjektet. Vi benytter anledningen til å takke alle som har bidratt. Trondheim den 13.november 2006 Arnt Ove Okstad Arnhild Herrem Arne U. Hoff Side 6 av 27

7 Levangers havneområde Den aktuelle bydelen begrenses av krysset Kirkegata og Gunnlag Ormtunges gate til Levangerbrua og ut til og med ytre havneområde. I tillegg har vi sett nærmere på kvartalet mellom Sjøgata og ferjeleiet. I området fester Levanger kommune bort arealer i størrelsesorden m2. På disse arealene står det en bygningsmasse bestående av ca 30 bygninger med grovt beregnet ca m2 Side 7 av 27

8 grunnflate. Bebyggelsen i nord ligger på oppfylt areal. Området utvides løpende med oppfylling. Klipp fra Kommunedelplanen : Havneområdet preges av industribygg fra forskjellige epoker. Arkitekturen i området er i høyeste grad variabel og naturlig nok bryter den med arkitekturen for øvrig i byen. Plassering av bygningene gir et rotete inntrykk med mye parkeringsareal. Bygningene har ingen spesiell verneverdi. Næringslivet i området sysselsetter i underkant av 600 personer (kilde: Kommunedelplanen) og består av variert virksomhet. I tillegg til lett industri er mye av næringsvirksomheten knyttet opp mot varedistribusjon og logistikk. Kommunen har formulert følgende målsettinger for området (Kilde: Kommunedelplanen): 1. Tydeliggjøre og videreutvikle Levanger sin posisjon som den grønne byen ved fjorden. 2. Ta vare på og videreutvikle miljøet slik at opplevelse og trivsel blir dominerende i området. 3. Gi næringslivet forutsigbare og stabile rammevilkår for utvikling, vekst og mangfold. 4. Legge til rette for boligbygging med godt bo- og oppvekstmiljø i egnede områder. 5. Sikre området god tilgjengelighet i forhold til byen og fra sjøsiden. 6. Arkitektonisk og estetisk tilpassing skal vektlegges. 7. Det skal legges til rette for videreutvikling av båtliv og maritimt miljø i Sundet. Reguleringsplanen åpner for en kombinasjon av næring og bolig i deler av området. Nedenfor har vi sakset noen viktige momenter fra planen: Havna med nærområdene representerer betydelige arealressurser. Her er det et attraktivt område for næringsvirksomhet. Målet må være at dette området etter hvert skal fremstå som en bydel. Langsiktig mål åpner for kombinasjon av bolig og næring i kvartalet mellom ferjeleiet og G. Ormtunges gate og i havneområdet mellom Havnevegen og Sundet. Boligene orienteres mot Sundet. Næring prioriteres på gateplan (1.etasje). Området kan bygges ut med 3 etasjer. Side 8 av 27

9 Målet er at havneområdet skal utvikles til en pulserende bydel der boliger vil være en del av mangfoldet som kjennetegner et levende sentrum. Innslaget av boliger skal på ingen måte fortrenge videre utvikling basert på næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser. Areal som har kombinert formål bolig/næring utgjør en mindre del av havneområdet slik at næringsvirksomhet har en høg prioritering fortsatt. Hva gjøres i andre byer? Mange byer utvikler nye bydeler med utgangspunkt i områder som tidligere har vært dominert av industri, havneretta virksomhet, varetransport, etc. I Stortingsmeldinga om arealplanlegging er det bl.a. anbefalt: Det må legges til rette for virksomhet i tettsteder og bysentre. Det er viktig å ta i bruk gamle havnearealer, industritomter, jernbaneområder og veganlegg som ikke lenger er i aktiv bruk. Det må legges opp til et mangfold i funksjoner som gir rikdom og variasjon i aktiviteter gjennom døgnet, uka og året og stimulerer til flerbruk med blanding av funksjoner som kan støtte opp om hverandre. Tilgjengelighet til forretninger og andre aktiviteter må sikres samtidig som de som bor og ferdes i sentrum skjermes mot forurensning, støy og fare fra trafikken. Sentrumsområdene må gjøres vakre, trygge og trivelige. Det offentlige rom må sikres høy bruksmessig og miljømessig kvalitet. Det bør opparbeides gode, sentrumsnære boligområder for å sikre liv i sentrum til ulike tider. Dette er også gunstig med tanke på å redusere bruken av bil til daglige gjøremål. Side 9 av 27

10 Utgangspunkt pr mai 2006 Slik vi har forstått situasjonen har Platon-gruppen (se nedenfor) lansert planer om et nytt hotell ut mot Levanger-sundet i området mellom indre og ytre havn. Kommunen ønsker å bygge kulturhus, og man har sett på mulighetene for å bygge hotell og kulturhus på samme tomt for å få sambruk og synergi. Dette er en løsning som også er kjent fra andre byer. Det er en utfordring å finne gode finansielle løsninger, og mange leter etter alternativer som innebærer forskjellige former for samarbeid mellom private og det offentlige. Dette gjelder også Levanger. Dersom det blir bygging av kombinert hotell og kulturhus, vil bydelen endre karakter i vesentlig grad: noe som vil føre til en betydelig verdistigning på eiendom i området. Levanger Havn og Levanger kommune eier de fleste tomtene i området (festekontrakter) og vil da sitte på store verdier. Utfordringen blir å synliggjøre disse verdiene i en tidlig fase for å kunne finansiere utbyggingen. Med utgangspunkt i mulig utbygging av hotell/kulturhus har vi i interessentanalysen kartlagt ståsted, ønsker og behov i forhold til investering og drift i området. Vi har fått interessentenes synspunkter på planene og kartlagt deres eventuelle interesse i å delta i en utbygging av bydelen. Det har vært vår oppgave å speile interessentenes oppfatninger og rapportere om dette. Det har ikke vært innenfor vårt mandat å komme med analyse og vurdering av hva som bør gjøres med området og hvordan det ideelt sett bør bygges ut. Rapporten inneholder kun en oppsummering av konkrete ønsker og anbefalinger som har fremkommet fra interessentene. Nedenfor gjengis resultatene av undersøkelsen samt forslag til finansiering av utbyggingen. Side 10 av 27

11 Interessentanalyse Generelt Med noen få unntak har samtlige av de 25 parsellene vi har studert nærmere festekontrakter med enten Levanger kommune eller Havnevesenet. Det finnes i området kun 5 parseller som eies av de som har sin virksomhet der. Nesten samtlige vi har snakket med er positive til det som skjer i området og støtter initiativ for å videreutvikle bydelen. Det er forståelse for at utviklingen vil innebære endringer i hva området skal benyttes til i fremtiden; noen vil tilpasse seg dette og bli værende i området, mens andre ser at det om noen år vil Side 11 av 27

12 være vanskelig å drive den virksomhet de driver. Ca 1/3 sier de vurderer å bygge ut på eiendommen, mens de øvrige ikke har slike planer. Noen få har konkrete planer om å flytte fra området. Vi har delt inn interessentene i følgende områder: 1. Ytre havneområde 2. Helga Den Fagres gate Levangerelva 3. Gunnlaug Ormtunges gate Helga den Fagres gata 4. Fergeleiet Gunnlaug Ormtunges gate 5. Andre interessenter Vi vil nedenfor kort gjengi de innspill og momenter som vi har fått. For g.nr og bnr henviser vi til oversiktstabellen i vedlegg Side 12 av 27

13 Ytre havneområde 315/ /142 Eiendomsbesittere her er Nortroll, Havnevegen 15, Persøy Eiendom og Havnevesenet. Nortroll har nylig kjøpt bygningen (bygd i 1995) og ønsker å bli i området. De har den lengste festekontrakten på havna (frem til år 2045). Havnevegen 15 (Fritjof Sandstad) er brukt som grønnsakslager og sorteringsanlegg. Bygget ble restauret/modernisert i Side 13 av 27

14 Persøy sitt bygg er fra Han har konkrete planer om å utvikle sin eiendom til en kombinasjon av næring (maritimt senter/maskinutleie) og bolig (leiligheter). Persøy har bruksrett på kaiarealer knyttet til slipp for vedlikehold av båter, hvor allmennhetens tilgjengelighet og ferdsel skal ivaretas. Han mener at dette kan kombineres med boligbygging. Havnevesenet eier øvrig bygningsmasse. Ett bygg (267) leies ut til Innherred Produkter AS (vaskeri). Sistnevnte ble restaurert i 2001 og har relativt lang restlevetid. Øvrige bygg kan saneres. Innherred Produkter hevder å ha opsjon på parsellene 122 og 123. Interessentene mener at området er attraktivt, særlig hvis det åpnes for kombinasjon bolig/næring og det blir fortsatt med å fylle opp mot sjøen/elva. Noen hevder at deler av oppfyllingen på deler av området er av dårlig kvalitet og må skiftes ut. Platon-gruppen består av Platon Prosjektutvikling as (eies av Bjørn Lyng og Per Joar Wold), Fritjof Sandstad (som er eier av Havnevegen 15) og David Letnes (entreprenør fra Inderøy). Gjennom firma Levanger Brygge eiendom AS (100 % eid av Platon Prosjektutvikling as) arbeides det med et prosjekt for å videreutvikle ytre havneområde til boområde (leiligheter). Platon-gruppen er samtidig initiativtaker til et hotellbygg mot Sundet i overgangen mellom ytre og indre havn. De mener at et hotell på havna vil styrke hele området og bidra til verdistigning. Tomta eies av Havnevesenet (142). Platon har fått med seg lokale investorer til å delfinansiere de utredninger rundt hotell som pågår. Det er ikke avklart hvordan man skal finansiere byggingen eller hvem som skal drive hotellet. Platon har lansert muligheten for å kanalisere overskudd fra salg av leiligheter på ytre havn inn mot finansiering av hotellet. Side 14 av 27

15 Helga Den Fagres gate Levangerelva Eiendomsbesittere (festere) er Levanger Maskin (Aasmund Erstaas), Rolf Langnes, Norcem, Steen Eiendom, Innherred Diesel og Olje, Helga Den Fagres gate 12 (Ketil Fjerdingen m.fl.), Norsk Salgssentral (Bjørn Pedersen), Kiropraktor1 (Rolf Østhus) og Grendahl Bil. Hydro Texaco. LevaFro, Heie/Skjerve Bygg og Norsk Inkasso Eiendom er selveiere. Sistnevntes bygg er nylig oppusset. LevaFro sitt bygg ble oppusset i Rolf Langnes (315/295) framleier til Levanger kommune (vedproduksjon/-lager). Virksomheten planlegges flyttet og de ønsker å selge etter at reguleringen er gjennomført. Side 15 av 27

16 Helga den Fagres gt. 12 AS har bl.a. Posten som leietaker og ønsker å bidra til å utvikle denne delen av indre havn til boligbygging. Norsk Salgssentral Eiendom AS ønsker å utvikle eiendommen med næring / bolig. Heia/Skjerve Bygg AS har hatt planer om rehabilitering og/eller påbygg. Kiropraktor1 rehabiliterte sitt bygg i Arkitekt Kosberg og Norcem har planer om å utnytte sement-siloen til boligformål. Norcem er innstilt på å flytte sin virksomhet til Verdal Havn, dersom det blir aktuelt med en utbygging. Bygningsmassen ble satt opp på 60-tallet. Noe rehabilitering i Havnevegen 6 (Levanger Maskin) er bygd i 1968 og rehabilitert i flere omganger fra 1991 og frem til i dag. Området kan altså være aktuell for boligutvikling, kombinert med lettere næringsvirksomhet dersom det blir åpnet for dette i reguleringsplanen. Side 16 av 27

17 Gunnl. Ormtunges gate Helga den Fagres gate Området er dominert av to aktører. Innherred Produkter as, som er eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Verdal kommune og Levanger kommune, har parsellene 107 og 112. Kirkegata 73 A/B Levanger as eier parsell 265 og fester parsell 109. Selskapet eies av Grande Holding og Jonny og Erna Myhre. De to sistnevnte eier og driver firmaet Medipro (medisinsk utstyr og forbruksmateriell) som har lokaler i kvartalet. Kirkegata 73 er planlagt bygd ut med leiligheter og næringsareal i 1. etasje ut mot Kirkegata. Etter det vi har forstått er byggestart nært forestående. Flere av dem vi har snakket med peker på muligheten for å flytte Innherred Produkter ut av området og at dette, sammen med en utbygging av Kirkegata 73, vil medføre en betydelig mulighet for utbygging av bolig og næring i området. Side 17 av 27

18 Fergeleiet Gunnlaug Ormtunges gate Vi har snakket med Bjørn Hallem (106) som er leder for Hallem & Sønn AS og med Levanger Hjemmel AS ved Stein Rune Leschbrandt (114, 288), leder for et rådgivings- og finansieringsselskap som heter Caveo og som står bak etablering av Levanger Hjemmel as. Sistnevnte er solgt videre i andeler til private investorer. (se: ). Sjøgt 33 er nylig restaurert og Levanger Hjemmel har ingen konkrete planer om utbygging. Sjøgt 33 (Hallem & sønn) ble oppusset i Side 18 av 27

19 Andre interessenter Flere av eiendomsbesitterne i området har samarbeid med eksterne investorer. Eksempler på dette er firma Maske i Trondheim, Byggmester Grande (Verdal), Tronstad på Steinkjer og Ketil Fjerdingen m.fl.. Vi har ikke intervjuet slike potensielle interessenter, da henvendelser til disse fortrinnsvis bør gå gjennom de lokale interessentene. Noen av de som opprinnelig sto på listen over mulige interessenter er avventende og ønsker å bli kontaktet på et senere tidspunkt når planene er mer konkrete. Blant disse er Coop Inn-Trøndelag (Bjørn Storhaug), Berg Eiendom (Arild Berg) og Black Design (Frode Vevle). Vi har også snakket med potensielle interessenter blant de som pr i dag ikke er eiendomsbesittere i havneområdet. Disse er: Vidar Burmo (Innherred Utvikling), Eilif Due, Trond Thomassen (Normilk), Kjetil Hveding (Innherred-Bygg), Atle Romstad (RG Prosjekt) og Ole R. Jørstad (K4 Eiendomsutvikling). Det er interesse blant disse for å delta i utvikling og utbygging av havneområdet. Deres innspill og forslag harmonerer godt med det eiendomsbesitterne i området har ment (se avsnittene foran). Side 19 av 27

20 Samlede kommentarer Vi har nedenfor forsøkt å oppsummere de inntrykk vi har fått gjennom intervjuene. Samtalene har vært fortrolige og ingen er av den grunn direkte sitert. Det er betydelig interesse for hva som kan skje i Levangers havneområde. Samtlige vi har snakket med er positive til utvikling av området, men mange hevder at det er behov for en bredere sammensetting av investorer og større innslag av langsiktig, tålmodig kapital for at planene kan realiseres. Noen uttrykker at de har fått for liten informasjon om hva som skjer, og uttrykker skepsis til kommunens rolle i arbeidet. Det hevdes at det som har skjedd hittil har vært en for lukket prosess og at kommunen ikke har vært kritisk nok. Mange etterlyser en samlet plan for området, uavhengig av enkeltinteresser, der kommunen tar styring. Dersom en slik plan foreligger, kan flere tenke seg å delta for å gjennomføre en utbygging. Mange mener at indre havneområde må utvikles først. Det er relativt få av de næringsdrivende som ser på en mulig utvikling av området som en trussel for virksomheten sin. Flere virksomheter ble etablert i en periode hvor mye transport gikk gjennom Levanger by; det vil i fremtiden være mindre behov for transport og lagerplass i selve byen. Det er vår klare oppfatning at det finnes interessenter som er villig til å arbeide sammen med kommunen i en utvikling av havneområdet. Side 20 av 27

21 Gjennomføringsstrategi Gjennom den pågående reguleringsplanprosessen for området må det samlede investeringsbehov i infrastruktur avklares. Kommunen må ha en aktiv rolle i dette. Utbyggingen kan skje i kommunens regi eller gjennom felles utbyggingsselskap for området. Det må forventes at utviklingen av området vil skje gradvis og over lang tid. Det må legges til rette for alternative tomteområder for de som ønsker å flytte fra bydelen. Det må avklares hvor mye av den tekniske infrastrukturen som må være etablert før utbygging av området kan starte og hva som kan etableres etter hvert. Reguleringsplanen har to hovedvirkemidler for gjennomføring: Plankrav er krav om bebyggelsesplan for deler av området. Kravet om bebyggelsesplan kan være aktuelt for å sikre kvalitet i utforming av bebyggelse og uterom, avklaring av adkomst- og parkering, m.m. Rekkefølgekrav er krav som skal sikre at nødvendig infrastruktur og samfunnstjenester etableres i takt med utbyggingen. Det skal være en rimelig sammenheng mellom utbyggingstiltak og det aktuelle infrastruktur-tiltaket, som kan gjelde gater/veganlegg og friområder. Konsekvensene av rekkefølgekravene knyttet til området må konkretiseres slik at kostnadsnivået blir kjent og forutsigbart for partene. Rekkefølgekravene bør detaljeres i bebyggelsesplaner og byggesaker for de konkrete utbyggingsprosjektene. Side 21 av 27

22 Utbyggingsavtaler PBL har fått et nytt kapittel XI-A som omhandler utbyggingsavtaler. Bestemmelsen trådte i kraft 1. juli Utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet og gjelder gjennomføring av kommunal arealplan. Utbyggingsavtalene skal sikre finansiering basert på en hensiktsmessig og rettferdig fordeling av kostnadene. I følge 64 b kan avtalen bl.a. gå ut på at utbygger helt eller delvis skal besørge og bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtaket gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i kommuneplan/reguleringsplan/ bebyggelsesplan regulere antall boliger, boligstørrelse, eventuell kommunal fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelsene etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen Gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtaket Rekkefølgekrav i arealplanene for området er nødvendig for å gi kommunen sikkerhet for at utbyggingen ikke kan skje før nødvendige infrastrukturtiltak er på plass, eller at utbyggingsavtaler som sikrer gjennomføring av disse tiltakene er inngått. Når utbyggingsavtaler er inngått, vil kommunen ha et grunnlag for evt. å gi dispensasjon fra rekkefølgekravene hvis det er særlige grunner for det. Side 22 av 27

23 Som nevnt ovenfor vil utfordringen være hvordan store infrastrukturanlegg skal gjennomføres når utvikling og utbygging av området vil skje over lang tid. For de tekniske hovedanleggene kan det skisseres to hovedstrategier som begge er basert på prinsippet om full kostnadsinndekning gjennom inngåtte utbyggingsavtaler: Kommunal forskottering av viktige hovedanlegg. Dette medfører at kommunen påtar seg risiko og kapitalutgifter ettersom det kan gå lang tid mellom investering og tidspunkt for innbetaling av bidrag ved det enkelte utbyggingsprosjekt Etappevis etablering av infrastruktur i takt med utbyggingen Dette innebærer at kommunen avventer utbygging av infrastruktur inntil at utbyggingsprosjekter i området realiseres i et slikt omfang at det gir finansieringsgrunnlag for hele eller deler av hovedanleggene. Side 23 av 27

24 Finansiering Kommunen er den store eiendomsbesitteren i området og har mulighet til å frigjøre kapital ved å selge arealer. I dagens marked er det klart beste alternativet for å frigjøre midler at man gjør om arealer til boliger (leiligheter), eventuelt i kombinasjon med næring (butikk) på gateplan. Våre undersøkelser tyder på at det finnes konkrete interessenter som kan tenke seg å delta sammen med kommunen i en utbygging av havneområdet. Flere mener at dette bør skje ved at man i fellesskap etablerer utbyggingsselskap med både private og kommunen som eiere. Kommunen kan legge inn tomteareale i havneområdet som egenkapital og invitere til aksjetegning med formål å bygge ut hele bydelen. Dersom man etablerer ett aksjeselskap som står for utbygging av indre havneområde og etablerer et annet selskap i samarbeid med Havnevesenet som skal stå for utvikling av ytre havneområde, kan de ulike investorene velge hvor de vil være med. To selskap vil kunne konkurrere om både kapital og kompetanse. Konkurranse er erfaringsmessig en fordel for lettere å kunne få finansiert de best funderte prosjektene. Begge utbyggingsselskapene bør samtidig fristes til å være med som medeiere i kulturhuset. Dette kan presenteres som en premiss fra Levanger kommune sin side i etablering av utbyggingsselskapet(ene). Kommunen kan så, etter nærmere avtale, velge å selge andeler i utbyggingsselskap(ene) på et senere tidspunkt for å finansiere bygging og drift av kulturhus. I en utbyggingsfase vil verdiene på arealene stige etter hver som utbyggingen skrider frem; de første årene vil arealene ha en lavere pris enn når området er ferdig utviklet. Suksessivt nedsalg av andeler vil derfor øke verdien for kommunen. Side 24 av 27

25 Tomteverdi Totalt er det m2 i havneområdet som eies av kommunen og havneselskapet. Det er nylig gjennomført analyser fra tilsvarende områder i Sverige, der prisintervallene pr m2 for tomter til flerbostadshus (leiligheter) er som følger: Tabell: Oppnådd pris pr m2 tomtearealer til flerbostadshus. By Høy Lav Gj.snitt Stockholm Gøteborg Malmø Linkøping Lund Lerum Gjennomsnitt Attraktiv beliggenhet gir høyere priser og dette er årsaken til at det varierer så mye. Prisberegninger er dessuten avhengig av utnyttelesegrad på tomtene Dersom man legger en gjennomsnittspris på kr pr m2 til grunn, vil verdiene av Levanger kommunes tomteareal være verdt mill kroner. Til fradrag kommer utviklingskostnader og investeringer i forbindelse med kjøp, riving og eventuelt rehabilitering av bygningsmasse på tomtene. I Malmø er de i ferd med å bygge ut Vestre hamnen i en kombinasjon av bolig og næring. Området er på ca m2 BTA. Byggetakten beregnes å bli 300 leiligheter og 300 arbeidsplasser pr år fremover (dette er ca 30 % av det årlige behovet). Malmø har basert seg på en gjennomsnittlig verdi på ca kroner pr m2 og gjort følgende nåverdiberegning for utbyggingen: Kostnader til utvikling av området Salg av tomter (over en periode på 15 år) 700 mill SEK 900 mill SEK Malmø sitt overskudd på 200 mill tilsvarer 22 % av tomteverdien (900 mill). For Levanger sin del skulle dette bety at kommunen vil sitte igjen med en netto på mill, tilsvarende i underkant av 300 kroner pr m2 tomteareal. Side 25 av 27

26 Vestra Hamnen i Malmø Grønn farge viser hva som skal videreutvikles. Side 26 av 27

27 Konklusjon Interessentanalysen har pekt på at det er et stort potensial i å videreutvikle havneområdet, og Levanger kommune bør så snart som mulig følge opp dette. Vi har merket oss at det på Ytre Havn er to offentlige aktører. Det er viktig at man klargjør roller og samordner alle gode krefter for å få til en best mulig utvikling på havneområdet. Vi foreslår følgende: 1. Prosjektet hotell/kulturhus utvides og defineres til å være et helhetlig byutviklingsprosjekt. 2. Det etableres et kommunalt eid utbyggingsselskap for havneområdet (evt. eget selskap for ytre havn). 3. Man bør snarest få inn en langsiktig, kompetent investor som hovedsamarbeidspartner i prosjektet og i utbyggingsselskapet(ene). En byutvikling er et langsiktig prosjekt som vil pågå minst i 10 år. Dette krever langsiktig tankegang og overordnet planlegging. Levanger kommune som grunneier er den sentrale aktøren som starter og driver prosessen i den første fasen, men vi anbefaler at kommunen kompletterer sin kompetanse med å inngå sterke bånd til en utenforstående investor som i første omgang kan gå inn i utbyggingsselskapet, for eksempel som arbeidende styreformann. Vedkommende må muligvis være garantert å få komme med i første bølge av investorer som inviteres inn i et bearbeidet prosjekt. Den det gjelder må kunne vise til topp nasjonal kompetanse og kunnskap innenfor denne type eiendomsutvikling og stå for et meget bredt nettverk. God bestiller-kompetanse er viktig. Det er naturlig at vedkommende vil be om klare fullmakter og relativt vide rammer fra eieren (styret). Personen vil fungere som et naturlig og akseptert kontaktpunkt og være fyrtårnet som tiltrekker seg potensielle investorer og innflyttere til den nye bydelen. Side 27 av 27

28 Avslutning Prosjektet har hatt som formål å kartlegge interessenters syn på en utbygging av Levanger Havn i forbindelse med planer om å bygge kulturhus/hotell. Interessentene viser stor interesse for utbyggingen og flere uttrykker også ønske om å delta i å utvikle området. Når det gjelder utbygging i området, er det vår anbefaling at kommunen konverterer hele eller deler av sitt tomteareal i havneområdet til kapital for å finansiere planene. Kommunen bør snarest etablere et selskap som i samarbeid med ekstern kompetanse planlegger den nye bydelen. Deretter bør man invitere inn investorer på bred basis for å delta i utbyggingen. Vi håper nærværende rapport er et fyllestgjørende svar på oppgaven og ønsker lykke til videre. Side 28 av 27

29 Vedlegg Oversikt over parsellene Virksomhet Navn Gate-adresse BNR Utløp Løpetid m 2 Avgift Sum Persøy Liften as / Persøy Liftutleie Geir Tore Persøy Havnevegen 10B * , Nortroll as Runar Myhre Havnevegen 17B , Kiropraktikk & Helse as Ingjerd og Rolf Østhus Helga den Fagres gt 8B * , Innherred Diesel & Olje Arne Skive Havneveien 308 jul , Steen Eiendom a/s Frode Norum Steen Havnevegen 3 A 307 jan , Norsk Salgssentral Eiend. as Bjørn Pedersen Helga den Fagres gt feb , Helga den Fagres gt 12 as Ketil Fjerdingen Helga den Fagres gt mar , Norcem Cement as Viggo Eriksen Havnevegen des , Norcem Cement as Viggo Eriksen Havnevegen 5 41 des , Rolf og Eli Langnes Rolf Langnes Havnevegen jan , Levanger Maskin a/s Aasmund Ertsaas Havnevegen 6B 294 jan , Levanger Hjemmel as Stein Rune Leschbrandt Sjøgata , Levanger Hjemmel as Stein Rune Leschbrandt Sjøgata , HydroTexaco Trond Heistad Kirkegata Selveier HydroTexaco Trond Heistad Kirkegata Selveier Innherred Produkter as (vaskeriet) Alf Skjerve Havnevegen 267 jan * * Innherred Produkter as Nils M. Sellgren Helga den Fagres gt jul.05 * , Innherred Produkter as Nils M. Sellgren Helga den Fagres gt jul , Kirkegata 73 ab Levanger as Jonny Myhre Kirkegata Selveier Kirkegata 73 ab Levanger as Jonny Myhre Kirkegata * , Levanger brygge eiendom Fritjof Sandstad Havnevn , Hallem & Sønn Bjørn Hallem Sjøgata 33c 106 okt , Norsk Inkasso Eiendom as Arnfinn Falstad Kirkegata 75A Selveier Grendahl bil Bjørn Grendahl Kirkegata 75D * * * Heia / Skjerve Bygg as Anders Olav Skjerve Kirkegata 75C Selveier Leva-Fro as Rune Lyngen Kirkegata 75e Selveier sum / * Spesifikke data mangler snitt ,88 482` Side 29 av 27

Interessentanalyse. Arne U. Hoff. 13.11.2006 Møte med Levanger kommune

Interessentanalyse. Arne U. Hoff. 13.11.2006 Møte med Levanger kommune Interessentanalyse Arne U. Hoff Levanger havn grunnkart Vår oppfatning av situasjonen Nåsituasjon Kommunen mangler kapital til å realisere kulturhus Ønske om å koble hotell og kulturhus. Et signalbygg.

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen ARBEIDSNOTAT vedr. UTVIKLING AV HAVNEOMRÅDET LEVANGER Levanger kommune Kommunalsjef Alf Birger Haugnes 1 NOTATETS HENSIKT Levanger kommune Overordna målsettinger for området Hvordan byen skal møte fjorden

Detaljer

BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID

BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID Jan Willy Føreland 04.12.2014 Planfaser Interessentmedvirkning I. Avklaringer Behov - og premissavklaring II. Planforslag Ide- og konsept utvikling III.

Detaljer

SAMSPILL OG UTVIKLING

SAMSPILL OG UTVIKLING SAMSPILL OG UTVIKLING Jan Willy Føreland 31.10.2013 Utvikling og grunneiersamarbeid - utfordringer Behov for helhetlig utvikling på tvers av eiendomsgrenser Viktig for å sikre kvalitet og gode planfaglige

Detaljer

Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk

Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk Frokostmøte Boligutvikling, Dagens situasjon i Levanger Markedsplassen Levanger, 13.11.2012 Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken /

Detaljer

STEDSUTVIKLING OG SAMARBEID

STEDSUTVIKLING OG SAMARBEID STEDSUTVIKLING OG SAMARBEID Jan Willy Føreland 21.11.2012 Stedsutvikling og samarbeid - utfordring Behov for helhetlig utvikling på tvers av eiendomsgrenser Viktig for å sikre kvalitet og gode planfaglige

Detaljer

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING Ca. 20 dekar utviklingsområde Ca. 16 dekar til byggeområde Ca. 4 dekar til parkområde GODE SENTRUMS- MULIGHETER 2 3 SELGER: Porsgrunn Utvikling AS ; Kjølnes ring 30,

Detaljer

EKSEMPLER PÅ GODE PROSESSER. Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no

EKSEMPLER PÅ GODE PROSESSER. Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no EKSEMPLER PÅ GODE PROSESSER Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no Eksempler på gode prosesser knyttet til bolig-og sentrumsutvikling Utgangspunkt å få til ønsket utvikling i et område med: Mange grunneiere

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

SAMARBEID OFFENTLIG PRIVAT Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no

SAMARBEID OFFENTLIG PRIVAT Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no SAMARBEID OFFENTLIG PRIVAT Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no Samspillet mellom det offentlige og private Kommunen har flere roller: Samfunnsutvikler Myndighetsutøver Grunneier Private aktører

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

Prinsippskisse for utvikling av Grimstad havneområde - Muligheter og metoder for arbeidet med Reguleringsplanen for Grimstad Havneområde

Prinsippskisse for utvikling av Grimstad havneområde - Muligheter og metoder for arbeidet med Reguleringsplanen for Grimstad Havneområde Sak til orientering i Grimstad Kommunestyre 27. Oktober 2008 Prinsippskisse for utvikling av Grimstad havneområde - Muligheter og metoder for arbeidet med Reguleringsplanen for Grimstad Havneområde Bakgrunn

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen ARBEIDSNOTAT vedr. UTVIKLING AV HAVNEOMRÅDET LEVANGER Levanger kommune Kommunalsjef Alf Birger Haugnes 1 NOTATETS HENSIKT Levanger kommune SVAR PÅ UTFORDRINGER vedr. : Overordna målsettinger for området

Detaljer

TETTSTEDSUTVIKLING I SØRUMSAND: HVORDAN FÅ TIL SAMARBEID OG GJENNOMFØRING? SØRUMSAND, 10 MARS- 2014. JAN WILLY FØRELAND

TETTSTEDSUTVIKLING I SØRUMSAND: HVORDAN FÅ TIL SAMARBEID OG GJENNOMFØRING? SØRUMSAND, 10 MARS- 2014. JAN WILLY FØRELAND TETTSTEDSUTVIKLING I SØRUMSAND: HVORDAN FÅ TIL SAMARBEID OG GJENNOMFØRING? SØRUMSAND, 10 MARS- 2014. JAN WILLY FØRELAND Agenda for presentasjonen Kort presentasjon av Faveo Teoretiske og praktiske betraktning

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010. Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010. Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as. Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2008/1011-36 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010 Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as.

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Utbyggingsavtaler Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Innhold Forskjell rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale Definisjon - lovhjemmel i pbl - forskrift forutsetninger avtalens

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta - oppstart av detaljregulering

Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta - oppstart av detaljregulering Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/7388-9 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta

Detaljer

Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner. «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013

Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner. «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013 Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013 Hovedtema Forholdet mellom planlegging og gjennomføring Om utbyggingsavtale som virkemiddel

Detaljer

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.04.2012 22724/2012 2012/2213 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/74 Formannskapet 02.05.2012 Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 05.09.2007 132/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 05.09.2007 132/07 Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 07/27588 Saksbehandler: Ivar Enoksen, telefon: Kommunale service- og støttetjenester Støperiet. Kjøp av tomt. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 05.09.2007 132/07

Detaljer

SAMARBEID KREVENDE PROSJEKTER Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no

SAMARBEID KREVENDE PROSJEKTER Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no SAMARBEID KREVENDE PROSJEKTER Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no Prosess for å få gjennomført umulige prosjekter Utgangspunkt å få :l ønsket utvikling i et område med: Mange grunneiere Veldig blanding

Detaljer

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Geir Øystein Andersen, Kongsberg kommunale eiendom KF Side 1 Gjensidig gevinst Eiendomsutvikling som strategi for sentrumsutvikling er like mye sentrumsutvikling

Detaljer

Fagseminar 12.11.10 - Thon Hotell Oslofjord. Plan og byggesak Plantema fortetting Rekkefølgebestemmelser, utbyggingsplaner og anleggsfond i praksis

Fagseminar 12.11.10 - Thon Hotell Oslofjord. Plan og byggesak Plantema fortetting Rekkefølgebestemmelser, utbyggingsplaner og anleggsfond i praksis Fagseminar 12.11.10 - Thon Hotell Oslofjord Plan og byggesak Plantema fortetting Rekkefølgebestemmelser, utbyggingsplaner og anleggsfond i praksis v/adv. Olav Todnem, Kluge advokatfirma DA 1 Utgangspunktet

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Trones og sentrum bydelsutvalg 03.06.09 sak 9/09. Sandnes, 08.05.2009

Trones og sentrum bydelsutvalg 03.06.09 sak 9/09. Sandnes, 08.05.2009 Trones og sentrum bydelsutvalg 03.06.09 sak 9/09 Til adressater i henhold til vedlagt liste Byggesak Sandnes, 08.05.2009 Deres ref.: Vår ref : 200701287-7 Saksbehandler: Paul Korsberg Arkivkode : O: :

Detaljer

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Bakgrunn. Solem Arkitektur AS er engasjert av Amfi Bygg Verdal AS til å fremme reguleringsplan (detaljregulering) for utvidelse av AMFI Verdal.

Detaljer

Kommunens strategi for aktiv bruk av utbyggingsavtaler som verktøy i byutviklingsprosesser. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen,

Kommunens strategi for aktiv bruk av utbyggingsavtaler som verktøy i byutviklingsprosesser. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Kommunens strategi for aktiv bruk av utbyggingsavtaler som verktøy i byutviklingsprosesser Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Utfordringen Hvordan sette sammen et spleiselag som fordeler kostnader ved byveksten

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYUTVIKLINGSPROSJEKT I GRIMSTAD HAVNEOMRÅDE

SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYUTVIKLINGSPROSJEKT I GRIMSTAD HAVNEOMRÅDE Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 18.03.2009 2008/2976-5494/2009 / L12 Saksframlegg Saksbehandler: Kåre Kristensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYUTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

ARBEIDSNOTAT vedr. UTVIKLING AV HAVNEOMRÅDET LEVANGER

ARBEIDSNOTAT vedr. UTVIKLING AV HAVNEOMRÅDET LEVANGER Levanger kommune Rådmannen ARBEIDSNOTAT vedr. UTVIKLING AV HAVNEOMRÅDET LEVANGER Siste gang revidert 18.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE: 0 Notatets hensikt... 3 1 Innledning... 3 1.1 Status eiendomsforhold og

Detaljer

Tor Harald Tusvik tor.harald.tusvik@hamar.kommune.no www.hamar.kommune.no/utbyggingsavtaler

Tor Harald Tusvik tor.harald.tusvik@hamar.kommune.no www.hamar.kommune.no/utbyggingsavtaler Utbyggingsavtaler Erfaringer i Hamar kommune Kommunens rolle og erfaringer med utbyggingsavtaler i bebygde og ubebygde områder med en eller flere grunneiere Tor Harald Tusvik tor.harald.tusvik@hamar.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Notat. Infrastruktur alternative løsninger og anbefalinger. Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka

Notat. Infrastruktur alternative løsninger og anbefalinger. Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka Notat Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka Faveo Prosjektledelse AS Vestre Strandgt 27 29, 4611 Kristiansand www.faveoprosjektledelse.no ORG. NR 881 894 742 MVA Sted:

Detaljer

Utviklingsprosjekt infrastruktur og finansiering

Utviklingsprosjekt infrastruktur og finansiering Utviklingsprosjekt infrastruktur og finansiering Hvilke rettslige rammer finnes, og hvordan går en frem for å finne de beste løsninger i et virvar av rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler? Advokat/Partner

Detaljer

Eiermøte 10. februar 2014

Eiermøte 10. februar 2014 Eiermøte 10. februar 2014 Innhold Selskapets formål Viktige hendelser i 2013 Nøkkeltall 2013 Veien videre Forutsetninger for å lykkes Planlagte prosjekter Eier og Formål AS Aurskog-Høland Utbyggingsselskap

Detaljer

Områderegulering utfordring for kommune-norge?

Områderegulering utfordring for kommune-norge? Erfaringer etter 4 år med ny planlov Områderegulering utfordring for kommune-norge? Wenche Ø. Clarke Bakgrunn for lovendring Odelstings proposisjonen nr 32 Kampen om arealene Utbyggingsformål i mellom

Detaljer

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Hensikt med boligmeldingen Analysere boligpolitiske utfordringer og muligheter knyttet til forventet befolkningsvekst.

Detaljer

Tomteutvikling Levanger kommune

Tomteutvikling Levanger kommune Tomteutvikling Levanger kommune Status sept. 2012 Formannskapet 05.09.2012: Låneopptak til kjøp og regulering av Holåsen Vest Øyvind Nybakken Enhet Kommunalteknikk Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune FBA kurs 23.11-11 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør Utbyggingsavtaler som verktøy og virkemiddel Politisk mandat Kort om Ensjø Planlegging

Detaljer

Boligprodusentenes Fagdager Tomtereserver; Bolig- og byutvikling. 5. november 2015 Petter Wiberg Byggesakssjef

Boligprodusentenes Fagdager Tomtereserver; Bolig- og byutvikling. 5. november 2015 Petter Wiberg Byggesakssjef Boligprodusentenes Fagdager Tomtereserver; Bolig- og byutvikling. 5. november 2015 Petter Wiberg Byggesakssjef Næringsrådet: plan og byggesaksprosesser til hinder for en ønsket byutvikling Folkeveksten

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

REGULERINSENDRING YTRE HAVN og INDRE HAVN? BAKGRUNN

REGULERINSENDRING YTRE HAVN og INDRE HAVN? BAKGRUNN REGULERINSENDRING YTRE HAVN og INDRE HAVN? BAKGRUNN Privatrettslig avtale knyttet opp mot utbygging av Sjøsiden Områderegulering Levanger havneområde grunnlag for diskusjon PUK 22. april 2015 Kommunalsjef

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353.

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353. Melding til utvalg for byutvikling 17.09.08-83/08 Sekse & Co advokatfirma as v/sveinung Eliassen Jærveien 15 4319 SANDNES Byplan Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd., postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Byutvikling på Marienlyst

Byutvikling på Marienlyst Byutvikling på Marienlyst Multifunksjonshall utredet i 2010 Manglende finansiering stoppet prosjektet Marienlyst - moden for byutvikling Friidrettsbanen er moden for oppgradering Byaksen er ikke ferdigstilt

Detaljer

«Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015

«Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015 «Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015 1 «Kvartal 32» Planen for Kvartal 32 er viktig for den videre utvikling av kvadraturen. Arbeidet med

Detaljer

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage Bakgrunn for notat AMT vedtok i møte 28.01.2015 sak 15/3 å legge forslag til Detaljregulering

Detaljer

Tronnofoten Eiendom AS

Tronnofoten Eiendom AS Tronnofoten Eiendom AS Reguleringsplan for TRONNOFOTEN(OPPRINNELIG FORSLAG) (Omr. B1 i Kjønstadmarka boligfelt, etappe 1) Dato 19.09.2008 Rev. A 18.12.2008 Prosjekt nr. L06050 Bakgrunn Planområdet omfatter

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER

BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER Jan Willy Føreland 04.12.2014 Utbyggingsavtaler - erfaring Utbyggingsavtalen skal være et praktisk hjelpemiddel til å sikre gjennomføring av planen: Avklare ansvarsdeling for

Detaljer

Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november. Bjørn Erik Fosseide

Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november. Bjørn Erik Fosseide Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november Bjørn Erik Fosseide Generelt Veldig lav arbeidsledighet i Møre og Romsdal Mange bedrifter benytter kontorfasiliteter som en mulighet for å kapre

Detaljer

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu forventninger, planer og realiteter Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu før 8.10.1998 Fornebu 2020! 6000 boliger 12-15000 beboere 20-25000 arbeidsplasser VISJONER OG MÅL

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta)

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Saknr. 12/2909-4 Ark.nr. 611 Saksbehandler: Hilde Merete Godager Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Sjøgata 33C AS PLANBESKRIVELSE

Sjøgata 33C AS PLANBESKRIVELSE Sjøgata 33C AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØGATA 33C Levanger kommune 25.11.11, revidert 20.01.12 2 INNHOLD 1. FORORD... 3 2. OMRÅDEBESKRIVELSE... 4 2.1 BELIGGENHET... 4 2.2 GRUNNFORHOLD... 4 2.3

Detaljer

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Arealsituasjonen i aksen Studentersamfundet Grensen Hovedbygget. Tilråding:

Detaljer

Praktisk bruk av plan utbyggingsavtaler og kostnadsfordeling med fokus på hytte- og reisemålsutvikling

Praktisk bruk av plan utbyggingsavtaler og kostnadsfordeling med fokus på hytte- og reisemålsutvikling Praktisk bruk av plan utbyggingsavtaler og kostnadsfordeling med fokus på hytte- og reisemålsutvikling Kristiansand 29.09.2010 Erik Plathe, Asplan Viak AS 1 Hytte- og reisemålsutvikling var ikke hovedtema

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten AS Levanger Tomteselskap Fagansvarlig barnehage, Levanger kommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 Steinkjer Kjønstadmarka

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR KROKBAKKEN GNR 18 BNR 849 PLANBESKRIVELSE. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 10.09.

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR KROKBAKKEN GNR 18 BNR 849 PLANBESKRIVELSE. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 10.09. 2013 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR KROKBAKKEN GNR 18 BNR 849 PLANBESKRIVELSE Åsmund Rajala Strømnes 10.09.2013 Navn på plan/tiltak: Krokbakken gnr 18 bnr 849 Kommune: Vestvågøy kommune Plantype: Detaljregulering

Detaljer

Møteprotokoll. 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10

Møteprotokoll. 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Innherred samkommune. Levanger sentrum- E6 utenom byen

Innherred samkommune. Levanger sentrum- E6 utenom byen Innherred samkommune Levanger sentrum- E6 utenom byen 1 Levanger sentrum 2www.innherred-samkommune.no Hovedpunkt i foredraget: Bykjerne geografiske utfordringer Historisk utvikling Viktige utfordringer

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 16. FEBRUAR 2015 - KL.18.00. STED : AULAEN, LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN Innkalling inneholder: Saksdokumenter knyttet til kjøp av Mozart Eiendom AS og som

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: STEIGEN FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 05.03.2008 Tid: Kl. 12:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75778800 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Næringskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Næringskomiteen. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Næringskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 07.03.2013 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Marka. Øyern & Svellet. Tiltak: Etablere reguleringsplan for marka Beliggenhet: Området innenfor markagrensa. Eksisterende arealbruk:

Marka. Øyern & Svellet. Tiltak: Etablere reguleringsplan for marka Beliggenhet: Området innenfor markagrensa. Eksisterende arealbruk: Marka Tiltak: Etablere reguleringsplan for marka Området innenfor markagrensa Eksisterende arealbruk: LNF Eksisterende dokumentasjon: Ukjent Planen vil kunne gjøre det lettere å organisere opprusting av

Detaljer

Framlagt på møte 15.02.2012 Styresak 05-2012 Saknr. 11/00181 Arknr. 411.2

Framlagt på møte 15.02.2012 Styresak 05-2012 Saknr. 11/00181 Arknr. 411.2 STYRESAK OPSJONSAVTALE FOR PULKNESET INDUSTRIOMRÅDE, SØR-VARANGER KOMMUNE Saken ble fremmet for styret som orienteringssak i desember 2011. Saken legges fram for styret fordi avtalen på sikt kan generere

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012 Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012 SPØRSMÅL STILT I FORMANNSKAPSSAK 84/2012 UTVIKLING AV MARIENLYSTOMRÅDET MED NY MULTIFUNKSJONSHALL

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Arkivsak: 201401771-1 Arkivkode: 512 Saksbeh: Gro Borgersrud Saksgang Møtedato Byutviklingskomiteen 02.02.2015 Bydelsutvalget

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Rammeavtale og Aksjonæravtale for utvikling av Kongsvinger Park

Rammeavtale og Aksjonæravtale for utvikling av Kongsvinger Park Rammeavtale og Aksjonæravtale for utvikling av Kongsvinger Park Endelige avtaler 29.07.2007 Rammeavtale for utvikling av Kongsvinger Park er inngått mellom Kongsvinger kommune (heretter KK) og KB-gruppen

Detaljer

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/2263-4 Arkivnr.: GNR 98/9 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

TRANSFORMASJONSPROSJEKTER

TRANSFORMASJONSPROSJEKTER TRANSFORMASJONSPROSJEKTER Enkelte rettslige temaer ved kjøp, planlegging, utbygging og salg av boliger Mikkel Vislie Eiendomsrettsseminaret 2015 Sundvolden Hotell, 10. september 2015 Temaer Transformasjonsprosjekter

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/7030-15 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 22.08.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/7030-15 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 22.08.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Prodev A/S Verftsgata 48 7800 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/7030-15 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 22.08.2013 Privat

Detaljer

KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ

KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ LANGNES NORD A/S Nesbruveien 42 N 1396 BILLINGSTAD Mellom Tromsø kommune Orgnr 940 101 808 Pb 6900 9299 Tromsø som grunneier og selger (heretter

Detaljer

Gjennomføring av reguleringsplaner. Kurs i reguleringsplanlegging etter ny plan- og bygningslov 8-9 desember 2010 Radisson Blue Hotel Norge Bergen

Gjennomføring av reguleringsplaner. Kurs i reguleringsplanlegging etter ny plan- og bygningslov 8-9 desember 2010 Radisson Blue Hotel Norge Bergen Gjennomføring av reguleringsplaner Kurs i reguleringsplanlegging etter ny plan- og bygningslov 8-9 desember 2010 Radisson Blue Hotel Norge Bergen Sammenhengen mellom utforming av og mulig gjennomføring

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Orientering om status for TEATERHUSPROSJEKTET. Formannskapet 9. oktober 2014

Orientering om status for TEATERHUSPROSJEKTET. Formannskapet 9. oktober 2014 Orientering om status for TEATERHUSPROSJEKTET Formannskapet 9. oktober 2014 Hva har skjedd siden januar 2014. - Avslutta forprosjekt med Tindved Kulturhage, kostnad ca 80 mill. kroner - NTT kjøper ut rettighetene

Detaljer

Den ønskede bruk av tomtearealet krever omregulering av ovennevnte areal da gjeldende reguleringsplan ikke omhandler byggebruk av arealet.

Den ønskede bruk av tomtearealet krever omregulering av ovennevnte areal da gjeldende reguleringsplan ikke omhandler byggebruk av arealet. inn: ;:s)}%ié3 5lé; Alstahaug kommune I é i. Strandgata 52 Ã$MA*Zlm å i-1-'e 3.[' 623?l 8800Sandnessjøen i; i j. l Att: Det faste utvalg for plansaker Sandnessjøen/ Oslo 21.05.2014 Det vises til møte mellom

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Innherred Næringsselskap AS

Innherred Næringsselskap AS Arne U. Hoff 7.april 2005 Mandat I styremøte 09.12.2004, sak nr 2, vedtok styret i Levanger Næringsselskap AS følgende: 2a. Levanger Næringsselskap AS skifter navn til og utvikler en kommersiell del som

Detaljer