Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid."

Transkript

1 Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/ Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag til vedtak 1. Proneos delrapport 1 og 2 for Lensmyra næringspark tas til orientering. 2. Inderøy kommune igangsetter arbeid med å regulere Lensmyra næringspark. Anbefalt planløsning skissert av Selberg og Proneo legges til grunn for planarbeidet. 3. Rådmannen får fullmakt til å arbeide videre med mulig erverv av arealer i området for framtidig bruk til næringsformål. Det forutsettes politisk behandling av eventuelle avtaler. 4. Rådmannen får fullmakt til å arbeide videre med en fremtidig organisering av utbyggingen. Behandling i Hovedutvalg Natur Saksordfører: Tore Huseth Øyvind Treider Olsen fremmet følgende forslag på vegne av Venstre: Nytt punkt 5: Parsell B tas ut av planen, og med det unngå at Inderøy kommune bidrar til nedbygging av 47.6 daa dyrka jord. Avstemming Forslaget fra Øyvind Treider Olsen falt mot 2 stemmer. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

2 Innstilling i Hovedutvalg Natur Behandling i Hovedutvalg Natur Saksordfører: Tore Huseth Øyvind Treider Olsen fremmet følgende forslag på vegne av Venstre: Nytt punkt 5: Parsell B tas ut av planen, og med det unngå at Inderøy kommune bidrar til nedbygging av 47.6 daa dyrka jord. Avstemming Forslaget fra Øyvind Treider Olsen falt mot 2 stemmer. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Hovedutvalg Natur Proneos delrapport 1 og 2 for Lensmyra næringspark tas til orientering. 2. Inderøy kommune igangsetter arbeid med å regulere Lensmyra næringspark. Anbefalt planløsning skissert av Selberg og Proneo legges til grunn for planarbeidet. 3. Rådmannen får fullmakt til å arbeide videre med mulig erverv av arealer i området for framtidig bruk til næringsformål. Det forutsettes politisk behandling av eventuelle avtaler. 4. Rådmannen får fullmakt til å arbeide videre med en fremtidig organisering av utbyggingen. Vedlegg 1 Delrapport 1 - Lensmyra næringspark 2 Delrapport 2 - Lensmyra næringspark. Bakgrunn Inderøy kommune fikk i 2012 utarbeidet en mulighetsstudie for et ca. 300 daa stort område på Lensmyra på Røra til et større næringsområde. Området er i kommunedelplan avsatt til framtidig næringsareal, med unntak av jordbruksarealet i søndre del av dette området. Mulighetsstudiet ble utarbeidet av Selberg Arkitekter AS.(Lensmyra Utviklingspark). Mulighetsstudien beskriver en mulig regulering og utforming av området med offentlig infrastruktur, prinsippløsninger med hensyn til utnyttelse og en mulig trinnvis utbygging fra sør mot nord. De økonomiske kalkyler indikerer en realisering av en utbygging til selvkost som bør kunne gjøre området konkurransedyktig de med tilliggende næringsarealer. Mulighetsstudien skisserer en kostnad på anslagsvis 100 mill. kroner for en fullstendig utbygging av «Lensmyra Utviklingspark». Området vurderes å ha gunstig beliggenhet til veg og jernbane, midt mellom Levanger og Steinkjer. Området er avgrenset av sentrum på Røra, FV 755 og E6/jernbane. Hele området består av 9 ulike eiendommer; 5 eiendommer på totalt 71 daa på det eksisterende næringsarealet og 4 eiendommer på det nye arealet. Inderøy kommune kjøpte i sommeren 2013 en av eiendommene på det nye arealet.

3 Denne eiendommen, som er ca. 116 daa, avgrenser området mot nord. Det eksisterende næringsarealet ligger langs FV 755 og er utbygget av ulike typer næringsaktører i hovedsak innen bygg og anlegg. Mulighetsstudien ble behandlet i formannskapet i juni Formannskapet vedtok da å arbeide videre med utvikling av Lensmyra som regionalt næringsområde i et forprosjekt med grunnlag i mulighetsstudien. Forprosjektet skal gjennomføres i nært samarbeid med private interesser og samarbeidende kommuner i Inntrøndelagsregionen (INVEST). Det ble innvilget et tilskudd på kr fra regionalt næringsfond. Disse midlene ble brukt til grunnundersøkelser av området. Inderøy kommune gjennomførte i januar 2013 møte med private interesser vedrørende utvikling av Lensmyra. Konklusjonen fra dette møte var at det må arbeides videre med prosjektet, og det er inngått intensjonsavtaler mellom kommunen og alle private interesser med unntak av eier av et mindre areal på ca. 16 daa. Inderøy kommune vedtok i desember strategisk næringsplan for perioden Planen legger opp til en generell satsing på næringsareal, og det er særlig pekt på Lensmyra. Felles strategisk næringsplan Inntrøndelagsregionen er utarbeidet, men ikke politisk behandlet. Steinkjer kommune har uten forpliktelser signalisert interesse for å være med på en utvikling av Lensmyra. Det er også gjennomført møte med SIVA (mars 2014). SIVA poengterer at et eventuelt engasjement fra dem må utløses av en konkret etablering på området. De anbefaler at kommunen tar grunnlagsinvesteringene, og anbefaler etappevis utbygging. Jernbaneverket planlegger å bygge ny vei inn i området, som tilførselsvei til eiendommer nord for området, for å gi adkomst til FV 755 i stedet for avkjørsel fra E6 med planoverganger for passering av jernbane. Inderøy kommune har gjort vedtak om å bidra til ny vei inn i området, slik at veien kan oppgraderes til tilførselsvei inn i næringsområdet. Kostnadene til ekstra grunnundersøkelser ble dekket via det før nevnte tilskuddet fra InnTrøndelag regionale fond. I et møte den 30. april 2014 ba Inderøy kommune Proneo AS om å utarbeide forslag til et forprosjekt for etablering av en større næringspark på Røra under den foreløpige arbeidstittel Lensmyra Næringspark. Mål for prosjektet: Inderøy kommune vil med å etablere Lensmyra Næringspark bidra til å styrke Inderøy kommunes posisjon og muligheter for næringsutvikling i et lokalt og regionalt perspektiv og skape ny utvikling i området. Konkrete mål for prosjektet: Forprosjektet skal legge grunnlaget for en beslutning om: I. Utbygging og videreføring av prosjektet i hovedprosjektfase, eller II. Utbygging skal ikke gjennomføres Konkret skal forprosjektet: Kvalitetssikre mulighetsstudiens konklusjoner og spesielt: o Plan for utnyttelse av området og eventuelle trinnvis utbygging o Opplegg og plan for masseutskifting o Investeringsanslag og finansieringsplan

4 o o Markedsvurdering/potensiale Gjennomføringsstrategi Utrede og foreslå organisering og eierskap til området og utbyggingsprosjektet, inkludert utarbeidelse av utkast til avtaler mellom interessenter Bistå Inderøy kommune i den nødvendige prosessen fram mot beslutning. Proneo har nå gjennomført kulepunkt en og to i forprosjektet. Delrapportene 1 og 2 er ferdigstilt. En eventuell gjennomføring av kulepunkt tre må skje etter at det er gjort vedtak på de to første kulepunkt. Delrapport 1 Kvalitetssikring av mulighetsstudien. Delrapport 2 Forslag til organisering av eierskap. Innholdet i delrapportene vil ikke bli gjentatt, men blir vurdert nedenfor. Vurdering Jernbaneverket planlegger å gjennomføre vegbygging inn i området i løpet av Veibygging er p.t ikke avklart med alle berørte parter, og det er lagt fram et annet alternativ til trase som berørte grunneiere så langt er positiv til. Denne traseen følger også vegløp som er foreslått i Selbergs mulighetsstudie. Statens Vegvesen har signalisert at planlagt ny E6 gjennom Røra kan berøre Lensmyra. Det vil i følge vegvesenet ikke legge føringer for et mindre tiltak som jernbaneverkets veg, men kan medføre at det blir satt begrensninger på muligheten til å utbygge området til næringsareal inntil ny E-6 trase er fastsatt. Rådmannen støtter Proneos forslag om trinnvis utbygging og at en i første omgang ikke starter utbyggingen fra områdets søndre del. (Motsatt ifht forslag fra Selberg). Dette er LNF-område område og har ikke status som industriområde. Det vil likevel være naturlig at området fortsatt inngår i videre langsiktig planarbeid. Med forslaget fra Proneno vil en utnytte Jernbaneverkets planlagte veiføring i nord samt hensyntar LNF-området i sør. Dersom jernbaneverket vegføring blir noe annerledes enn Proneo har lagt til grunn, men det er uansett naturlig å starte utbygging av området langs denne vegen. Lensmyra har utfordrende grunnforhold. Både i nord, sør og langs jernbanen er det registrert kvikkleirforekomster. Området har stort sett myrgrunn, med påfølgende behov for masseutskiftinger. Masseutskifting er å foretrekke for å sikre god fundamentering av bygg. Tunge bygg krever ekstra fundamentering. Loråsbekken krever sikring før området kan tas i bruk, og det er behov for ekstra grunnundersøkelser for å være på den sikre siden med utbygging, men områdestabiliteten på de store flate arealene skal ikke være noe problem. Rådmannen slutter seg til denne vurdereringen. Fossli AS (driver torvutvinning på bl.a. Leinsmyra Verdal) stiller seg i utgangspunktet interessert i å inngå avtale om torvhøsting, med de utfordring som blant annet miljømessig knytter seg til dette. Rådmannen vil ikke avvise dette, forutsatt at det utarbeides en driftsplan for torvhøsting for kommunens areal. Proneo har gitt en kostnadsvurdering, som vil bli betydelig høgere enn Selbergs estimat for 3-4 år siden. Anslagsvis en økning fra ca. 100 mill. kroner til ca. 135 mill. kroner. Proneo har sammen med Inderøy kommune utviklet 3 hovedmodeller for organisering av eierskap til utbygging av Lensmyra. Hovedmodellene bygger på de intensjoner som er inngått mellom kommunen og grunneiere:

5 1. Inderøy kommune etablerer et eget selskap for utbygging av eget areal 2. Inderøy kommune etablerer utbyggingsselskap sammen med Austad Maskinstasjon AS for utbygging av hele området på 235 daa. 3. Utbyggingsselskap, der alle grunneiere går inn med sine eiendommer. Proneo anbefaler at Inderøy kommune etablerer utbyggingsselskap sammen med Austad Maskinstasjon AS for utbygging av hele området på 235 daa. Dette er i tråd med ønske fra de andre grunneierne. Det er naturlig å avvente videre arbeid med utbyggingsselskap til regulering og eventuelle ytterligere grunnkjøp er gjennomført. Konklusjon På bakgrunn av Proneos rapporter mener Rådmannen mener det er grunnlag for å jobbe videre med utvikling av næringsområdet. Det neste naturlige skrittet vil være å igangsette arbeid med en reguleringsplan for området. Selberg Arkitektontors skisserte løsning for vegføring og tomteinndeling legges til grunn for reguleringsplanen. Så lenge ny E-6 trase er uavklart må en sannsynligvis legge inn en forutsetning om rekkefølge på utbygging. Areal som kan være aktuelt som framtidig E6-trase (60-80 m bredde langs jernbanen) må sannsynligvis avventes i forhold til utbygging inntil framtidig vegtrase er avklart. Videre arbeid med å få på plass et utbyggingsselskap avventes inntil reguleringsarbeidet og eventuelt grunnkjøp er gjennomført.

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter

Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter Arkivsak-dok. 13/04164-19 Saksbehandler Olav Backe-Hansen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Møtedato Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter Rådmannens innstilling Skien kommune prioriterer

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-6 98263/14 31.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 147/14 10.06.2014

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 13.00 13:30: Informasjon fra Næringsselskapet. Saksbehandlingen

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

HARSTAD TEKNOLOGIPARK

HARSTAD TEKNOLOGIPARK HARSTAD TEKNOLOGIPARK Utvikling av Harstad teknologipark Vedlegg til søknad om tilskudd. Bakgrunn perspektiver for Nord-Norge og Harstad Regjeringen har gjennom sin nordområdestrategi og dokumentet Nye

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Rapport 01/2009 F Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Februar 2009 Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon R=Regnskapsrevisjon, N=Notat, G=Granskning

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3, Kantina Møtedato: 19.12.2013 Tid: 15.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3, Kantina Møtedato: 19.12.2013 Tid: 15.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 17.12.2013/TOA Møtested: Heggin 3, Kantina Møtedato: 19.12.2013 Tid: 15.00 Eventuelle forfall meldes Tone Åsrud Reime snarest. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer