1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218"

Transkript

1 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/ /2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for miljø, plan og drift /15 Endelig vedtak fattes av HMPD Forslag til vedtak HMPD vedtar at forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid legges ut til offentlig ettersyn etter at følgende er rettet: Bestemmelsens endres fra «kan» til «skal» for å stemme overens med bestemmelsene ellers. Ny rekkefølgebestemmelse: «Før det gis tillatelse til nye boenheter i området skal det godkjennes en plan som viser utnyttelse av lekeområdet og nødvendig sikrikng av denne.» Tillegg til bestemmelsens 3.1.2: Det tilføyes:...», og lekeplassen skal sikres mot støy.» Ny bestemmelse: «I byggesøknad må det dokumenteres at uteoppholdsareal til bolig har en tilfredsstillende løsning i forhold til støy. Der det er nødvendig med tiltak for å oppnå dette skal støysikringstiltak beskrives. «Nytt rekkefølgekrav: «Det kan ikke gis tillatelse til tiltak innenfor planområdet før det er gjort tilstrekkelige avklaringer i planarbeidet for ny E39 gjennom Lyngdal.» Ny bestemmelse: «I felles parkeringsanlegg for bolig skal det etableres ladepunkt for elbil for hver 20. p- plass. «Ny bestemmelse: «Lekearealer og andre uteoppholdsarealer og adkomst til disse skal være universelt utformet.» Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling : Felles forslag til vedtak: Rådmannens forslag til vedtak vedtas, med endring om at rekkefølgekrav til E-39 tas ut. Felles forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

2 Side 2 Hovedutvalg for miljø, plan og drifts vedtak : Hovedutvalg for miljø, plan og drift vedtar at forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid legges ut til offentlig ettersyn etter at følgende er rettet: Bestemmelsens endres fra «kan» til «skal» for å stemme overens med bestemmelsene ellers. Ny rekkefølgebestemmelse: «Før det gis tillatelse til nye boenheter i området skal det godkjennes en plan som viser utnyttelse av lekeområdet og nødvendig sikring av denne.» Tillegg til bestemmelsens 3.1.2: Det tilføyes:...», og lekeplassen skal sikres mot støy.» Ny bestemmelse: «I byggesøknad må det dokumenteres at uteoppholdsareal til bolig har en tilfredsstillende løsning i forhold til støy. Der det er nødvendig med tiltak for å oppnå dette skal støysikringstiltak beskrives. «Ny bestemmelse: «I felles parkeringsanlegg for bolig skal det etableres ladepunkt for elbil for hver 20. p- plass. «Ny bestemmelse: «Lekearealer og andre uteoppholdsarealer og adkomst til disse skal være universelt utformet.» SAKSORIENTERING Økonomi Likestilling Vurdert i saksfremstillingen Ikke relevant x x Arkitektfirmaet Rambøll fremmer på vegne av grunneier Helge Foss et forslag til detaljreguleringsplan for boligog næringsarealer i Bøkeveien på Rom. Planforslaget omfatter hele kvartalet som avgrenses av E39, FV43/Kirkeveien, Bøkeveien og Steinbergveien. Området ligger sentralt plassert og er i reguleringsplan for Rom, planid xxx betegnet som delområde B/N1. Det er regulert til bolig og forretning og det er satt krav om detaljregulering før utbygging. Se utsnitt av overordnet reguleringsplan under.

3 Side 3 VURDERING Det er til planforslaget laget en oversiktlig planbeskrivelse. Temaer som er beskrevet der blir ikke gjentatt her i saksfremlegget. Planstatus Ny kommuneplan arbeid pågår. Forslag vurderes å være i samsvar med ny kommuneplan og følge opp de krav som stilles bortsett fra båndleggingssone for planarbeid for ny E39. Kommunedelplan for ny E39. Planarbeid med kommunedelplan for ny E39 har nettopp startet. Det er via forslag til «Arealdel til Kommuneplan for Lyngdal » opprettet en båndleggingssone som gir et byggeforbud i planområdet. Dette byggeforbudet vil ramme forslag til detaljregulering som nå er til behandling. På grunn av båndleggingsområdet må det settes inn et rekkefølgekrav om at tiltak i området ikke kan gjennomføres før planarbeid for ny E39 er avklart. Det er fra Vegvesenet opplyst at etter framdriftsplanen skal mange avklaringer være klare høsten 2015, og at planforslag legges fram vinter Overordnet reguleringsplan, reguleringsplan for Rom. Delområde B/N1 er regulert til kombinert bruk bolig og næring og har krav om detaljregulering før utbygging. Planprosess og eiendomsstruktur Planprosessen startet med oppstartmøte Flanforslag ble sendt inn I perioden mellom planoppstart og innlevering av plan har det skjedd endringer i forhold til kommuneplan. Endringen som påvirker planarbeidet er båndleggingssonen for ny E39. Rådmannen mener at denne båndleggingingssonen og byggeforbudet som den innebærer ikke vesentlig vil forhindre eller forsinke planlagte tiltak i forslag til detaljreguleringsplan fordi Vegvesenet har lagt opp en rask framdrift i sitt planarbeid. Rådmannens vurdering er derfor at planen kan behandles som vanlig, men at det settes innrekkefølgekrav som ivaretar planprosessen for ny E39. Innenfor området er det flere eiendommer, som eies av to andre grunneiere. Det har vært dialog grunneierne imellom for å finne gode løsninger. Eiendomsforholdene i området gjør i utgangspunktet at det blir dårlig mulighet for utnyttelse på noen av eiendommene. Grunneierne har i løpet av planprosessen funnet fram til noen løsninger som gjør den totale utnyttelsen bedre både for de selv og for reguleringsplanen.

4 Side 4 Vei og parkering Området er sterkt påvirket av to viktige veier. Nord for området går dagens E39 og denne seter føringer i form av byggegrenser på hvor nærme ny bebyygelse kan komme. Byggegrensen er satt i overordnet reguleringsplan og videreføres i forslag til detaljreguleringsplan. Noen av eiendommene innenfor planområdet er sterkt berørt av denne byggegrensen. Nå er det startet opp planarbeid for ny trasee for E39, og sannsynligvis vil E39 bli flyttet. Det er samtidig sannsynlig at det fortsatt vil være en viktig og mye trafikkert vei i denne trasseen. Byggegrensen må derfor videreføres i denne reguleringsplanen. Eventuelt er det mulig å revidere denne ved en senere anledning når E39 er flyttet. Vest for området går hovedvei inn til Lyngdal og videre ut til Farsund, FV 43. Langs strekningen som grenser til reguleringsplanen er denne veien smal, og har verken midtstripe eller fortau i dag. Det er i planforslaget tegnet inn dagens vegbredde, men det er regulert inn fortau bort til regulert innkjørsel. Det bør vurderes om det skal settes av noe mer plass for en utvidelse av veien. Mot lokalveiene mot sør og øst blir det mindre endringer. Mot øst blir avkjørslene som i dag, og bruken blir som i dag. For ny bebyggelse er det laget en internvei som skal betjene forretning, både kunder og varelevering, og nye boenheter. Denne veien er enveiskjørt med innkjøring fra vest og utkjøring mot sør. I tillegg er det planlagt egen nedkjøring mot sør til parkering for leiligheter. Løsningen virker god, og det er tatt høyde for svingradius for store kjøretøy som skal drive med varelevering. Det bil bli en god det trafikk på denne veien, og mye av trafikken vil være knyttet til næringslokalene. For å sikre myke trafikkanter og gjøre området tryggere for barn er det lagt inn fortau mellom lekeområdet sentralt i området og ut av området. Kommunens nye parkeringsbestemmelser setter krav om ladestasjoner for e-bil til næringsarealer. I Alleen har dette kravet blitt videreført til felles parkeringsanlegg. Det foreslås at dette også videreføres til dette prosjektet. Støy For området er det utarbeidet en støyrapport. Kilden til støy er veitrafikk fra E39 og Fylkesvei 43. Rapporten viser at deler av planområdet ligger i gul og rød støysone. Konklusjon fra støyrapport: «Planområdet ved Rom i Lyngdal kommune er i nærheten av to trafikkerte veier uten skjerming som gjør at store deler av planområdet er i rød og gul støysone. Avhengig av bruksformålet til ny bebyggelse og plassering av uteoppholdsareal, vil det kunne være nødvendig med lokal skjerming. Tiltak som å bruke bebyggelse som ikke er støyfølsom som skjerming bør vurderes, og det bør gjøres god planlegging av plassering av støyfølsomme rom i bygg og uteoppholdsareal.» Det er ikke satt noen spesielle bestemmelser i forhold til støy. Det bør sikres at lekeområdene får en tilfredsstillende løsning i forhold til støy og det foreslås en ny bestemmelse som skal ivareta dette. Det bør også settes krav om at andre uteoppholdsareal til boliger sikres i forhold til støy. Utnyttelse Utnyttelse er oppgitt på plankartet som % BYA av regulert byggeareal. Utnyttelsen er ulik for de ulike tomtene og er tilpasset hva som kan bygges med tanke på størrelse og byggegrenser. Regulant har vært i dialog med plankontoret angående utnyttelse, og det vurderes at utnyttelsen er høy, men realistisk. Det er ønske om høy utnyttelse for så sentrale områder som dette. I vurdering av utnyttelsen er det også tatt med om parkering og uteoppholdsarealer skal løses innenfor bygeområdet eller om det som for B/F/K6 for en stor grad løses utefor byggeområdet.

5 Side 5 Områet er planlagt med kombinert bebyggelse, og det er lagt opp til et stort nytt bygg med forretning i 1.etasje og leiligheter i 2. og 3.etsje. Det er beskrevet at det skal bygges parkeringskjeller under delområde B/F7K6 og knyttet rekkefølgekrav til dette. Bestemmelsen bør endres fra «kan» til «skal» for å stemme overens med bestemmelsene ellers. For eiendommene ut mot E39 er det mye eksisterende bebyggelse som fortsatt skal være, med det er også for disse eiendommene mulighet for fortetting og økt utnyttelse. Barn og unges interesser Det er markert ett lekeområde innenfor planområdet. Dette er ment å skulle dekke behovet for nærlekeplass. Det har foregått en dialog mellom Plankontoret, forslagsstiller og de øvrige grunneierne om plassering og utforming av denne. Det er i planen sikret en trygg adkomst via fortau til og fra lekeplassen fra de fleste boligene og mellom lekeområdet og ut av området. Lekeområdets størrelse er 192m2 og er større enn minimumskravet for slike lekeplasser. Det er ikke gjort beregninger av hvor mange boenheter som kan komme i området med full utbygging, så det er usikkert om lekearealet som er satt av er tilstrekkelig til det. Planforslaget løser ikke kravene til områdelekeplasser og aktivitetsområder som det er krav om etter bestemmelsene i ny kommuneplan. Det er vanlig at slike lekeog aktivitetsområder kan løses utenfor området for detaljreguleringsplanen. Det ble ved oppstart av planarbeid også meldt oppstart av arbeid med utbyggingsavtale. Det tas sikte på å løse øvrige krav til lekeog aktivitetsområder via en utbyggingsavtale. Utformingen av lekeoplassen er i bestemmelsene knyttet til å skulle følge kommunens norm. Før arbeid i området starter bør det avklares helt klart hvordan området skal brukes, og det settes inn rekkefølgekrav angående dette. Natur og miljø Området er allerede i stor grad bygget ut og det er ikke urørt natur i området. Det er derfor ikke nødvendig med spesielle hensyn til naturtyper e.l. Det er sagt i bestemmelsene at det ved beplantning i området ikke skal brukes fremmede uønskede arter (svartelistede) i utomhusanleggene. Universell utforming Det er ikke sagt noe spesielt om universell utforming i bestemmelsene. Området er flatt og det skal bygges et større bygg hvor det uansett blir krav om heis. Det ligger derfor godt til rette for at området skal ha en god tilgjengelighet for alle. Det bør settes inn bestemmelse som sikrer universell utforming på alle uteområder. KONKLUSJON Planforslaget med de endringer som er foreslått kan legges ut til offentlig ettersyn. Vedlegg Plankart Reguleringsbestemmelser Beskrivelse 4 C-rap-002-Rom-Støyutredning ROS Norman Udland Rådmann

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302 Arkiv: 167/68/167/31/L12 Saksmappe: 2013/551-4578/2015 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 17.03.2015 1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid

Detaljer

1.gangs behandling av Detaljreguleringsplan for Hausvik Feriesenter og fritidsboliger- planid 2011 01

1.gangs behandling av Detaljreguleringsplan for Hausvik Feriesenter og fritidsboliger- planid 2011 01 Arkiv: 9/1/9/26/9/36/L12 Saksmappe: 2011/136-11650/2014 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 05.09.2014 1.gangs behandling av Detaljreguleringsplan for Hausvik Feriesenter og fritidsboliger- planid

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra.

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra. Arkiv: 201203 Arkivsaksnr: 2012/1731-32 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 46/13 12.12.2013 Kommunestyret 58/13 16.12.2013 PlanID

Detaljer

1.2 Forslagsstiller Lindesnes kommune er selv forslagsstiller for detaljregulering for Sniksmoen

1.2 Forslagsstiller Lindesnes kommune er selv forslagsstiller for detaljregulering for Sniksmoen Sniksmoen planbeskrivelse Lindesnes kommune 1 Bakgrunn 1.1 Historikk Lindesnes kommune så behov for en omregulering av Sniksmoen planområde. Planområdet på andre siden av fylkesveien, Snik nord, har krav

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 17.03.2015

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Saksframlegg vedtak områdereguleringsplan Mørkvedbukta skoleområde.

Saksframlegg vedtak områdereguleringsplan Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19. 06.2015 46079/2015 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 01. 09.2015 Bystyret 10.09.2015 Saksframlegg vedtak

Detaljer

Ny høring. Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien

Ny høring. Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien Ny høring Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien 1 Saken gjelder Plan 2419 har vært ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 07.03.-22.04.2014. Som følge av merknader

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling SAMLET SAKSPROTOKOLL Arkivsak: 2011/2386-22 Arkiv: 0203R1111 Dato: 21.01.2013 Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato 2/13 Fast

Detaljer

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel.

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel. DETALJREGULERING FOR LENES ÅS PLANBESKRIVELSE 27. 05. 2014 1. BAKGRUNN Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Plan og Arkitektur Grenland, på vegne av Bamble kommune. Formålet med reguleringen er å legge

Detaljer

Rådmannens kommentar til kontrollutvalgets rapport - Løpshavn

Rådmannens kommentar til kontrollutvalgets rapport - Løpshavn Ràdmannen Kontrollutvalget vllars Hansen postboks 54 8138 INNDYR Dato:... 08.10.2009 Saksbehandler:...Svein Blix Telefon direkte: 75 55 50 11 Deres ref.: Løpenr.:.56199/2009 Saksnr./vår ref.: 200?,1477

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015 1803 Telefon: 77 79 0115 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN - 1803 STAKKEVOLLVEGEN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 08/3243 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN - OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 257/08 HAMAR FORMANNSKAP 20.08.2008

Detaljer

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID:

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: Saksframlegg Arkivsak: 11/2083-31 Sakstittel: DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: 2014001 K-kode: PLAN 2014001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS.

1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS. Vestby kommune Vangtunet Detaljregulering Planbeskrivelse Forslagstillers forslag: 21.06.2012 1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 Arkivsak: 09/4872-36 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 069000 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART SAKSFRAMLEGG Utvalg: Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART Forslag til

Detaljer

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE Saksprotokoll

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer