Integreringskonferansen 2014 Introduksjonsordningen 10 år hvor står vi?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Integreringskonferansen 2014 Introduksjonsordningen 10 år hvor står vi?"

Transkript

1 Integreringskonferansen 2014 Introduksjonsordningen 10 år hvor står vi? 1

2 Integreringskonferansen 2014 Introduksjonsordningen 10 år hvor står vi? Fra myter til fakta om integreringsarbeidet i Agder og Telemark Innhold Målsettingen med Integreringskonferansen 2014 er å synliggjøre kunnskapsproduksjonen på integreringsfeltet i Agder og Telemark. I tillegg markerer vi at introduksjonsordningen er 10 år i Introduksjonsordningen er det mest sentrale virkemiddelet for å sikre kvalifisering og integrering av nyankomne flyktninger. Innhold...3 Samarbeidspartnere: Program dag Program dag Intro en voksen tiåring...6 Statsminister Erna Solberg og introduksjonsloven i 2004 og i Foredragsholdere...9 Foredragsholdere parallellseminarer deltakere i introduksjons programmet Resultater fra introduksjons programmet Kulturelle innslag Refugee Alliance

3 Program dag 1 Mandag 1.Mandag september 1. september Program dag Registrering :00og lett Registrering måltid mingling og lett imåltid foajeen mingling i foajeen Tirsdag 2.Tirsdag september 2. september 09:00-11:00 Parallellseminarer 09:00-11:00 Parallellseminarer (De to første går fra(de 09-10; to første de togår siste fra fra 09-10; 10-11) de to siste fra 10-11) I Dansesalen: I Dansesalen: Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger v/bjørn Notto Eppeland, v/bjørn Husbanken Notto Eppeland, RegionHusbanken sør Region sør Veien til arbeidslivet: Veien Sysselsetting til arbeidslivet: av flyktninger, Sysselsetting fra arbeidsgivers av flyktninger,ståsted fra arbeidsgivers ståsted v/harald Bjøran, Lillesand v/haraldvoksenopplæring Bjøran, Lillesand voksenopplæring 12:00-14:40til integreringskonferansen Velkommen Velkommen til integreringskonferansen Videohilsen fra statsminister VideohilsenErna fra statsminister Solberg Erna Solberg Sivilisering i en velferdsambisiøs Sivilisering i enstat velferdsambisiøs stat v/marianne Rugkåsa, v/marianne HiOA Rugkåsa, HiOA I Multisalen: I Multisalen: Læreres hjelperroller Læreres i voksenopplæringen hjelperroller i voksenopplæringen v/eugene Guribye,v/Eugene Agderforskning Guribye, Agderforskning Fellesskap og utenforskap. Fellesskap Etnografiske og utenforskap. innganger Etnografiske til integreringsfeltet innganger til integreringsfeltet kvinner og arbeid kvinner o v/hege Wallevik ogv/hege HanneWallevik Haaland,og Universitetet Hanne Haaland, i Agder Universitetet i Agder 10 år med Introduksjonsordningen 10 år med Introduksjonsordningen hvor står kommunene hvoristår Agder kommunene og Telemark? i Agder og Telemark? Funn fra IMDi Sørs Funn spørreundersøkelse. fra IMDi Sørs spørreundersøkelse. v/pernille Baardsonv/Pernille og AstridBaardson Espegren, ogimdi Astrid Espegren, IMDi Bosetting og integrering Bosetting i Agder og integrering og Telemarki Agder en analyse og Telemark en analyse v/ Kristian Rose Tronstad, v/ Kristian NIBR Rose Tronstad, NIBR Underskudd i bosettingen: Underskudd Hvorfor i bosettingen: tar ikke kommunene Hvorfor tarimot ikke flere kommunene flyktninger? imot flere flyktninger? v/eugene Guribye,v/Eugene Agderforskning Guribye, Agderforskning :15-12:00 Kaffe/te 14:40-15:10 og kake/frukt Kaffe/te og kake/frukt Refleksjoner 11:15-12:00og avslutning Refleksjoner og avslutning (May-Linda Magnussen, (May-Linda Agderforskning, Magnussen, Joseph Agderforskning, Salomonsen, Joseph IMDi Salomonsen, og Marit Aamodt IMDiNilsen, og Marit Aamodt Universitetet i Agder) Universitetet i Agder) Hvilke kunnskapsgap Hvilke peker kunnskapsgap seg ut i integreringsfeltet? peker seg ut i integreringsfeltet? Temaer og innspill Temaer til mulige ogmastergrader innspill til mulige om integreringsfeltet mastergrader om integreringsfeltet 15:10-17:00 menerhvordan hverdagen, skal men kommunen hvordan bevege skal kommunen seg fra dugnad bevege til drift? seg fra dugnad til drift? Mangfold er hverdagen, Mangfold v/joseph Salomonsen, v/joseph IMDi Salomonsen, IMDi Likestillingsintegrering Likestillingsintegrering i Kristiansand i Kristiansand v/toril Hogstad, Kristiansand v/toril Hogstad, kommune Kristiansand kommune Innlegg om likestilling, Innlegg inkludering om likestilling, og mangfoldsplanen inkludering og (LIM-planen) mangfoldsplanen i Agder (LIM-planen) i Agder v/kristin Tofte Andresen, v/kristin Vest-Agder Tofte Andresen, fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune 4 Veien videre: Integreringskonferansen Veien videre: Integreringskonferansen :00-13:00 Lunsj 12:00-13:00 og vel hjem Lunsj og vel hjem Kulturelle innslag ved Kulturelle Igor Dunderovic innslag ved Igor Dunderovic Lydspor ved Erik Gunvaldsen Lydspor ved og Erik Cecilie Gunvaldsen Dahle og Cecilie Dahle 5

4 Intro en voksen tiåring Av Geir Barvik, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) Det er grunn til å feire at introduksjonsordningen er 10 år! Den er det viktigste virkemiddelet for å kvalifisere nyankomne flyktninger til arbeid og utdanning, og bidra til at de blir økonomisk selvstendige. Gjennom tett samarbeid med kommunene skal IMDi bidra til at flyktningene får like muligheter og levekår. Vi arbeider kontinuerlig med å dokumentere, analysere og utvikle introduksjonsordningen. Utdanning og arbeid er viktig for å styrke menneskers muligheter for deltakelse i samfunnslivet, og her har introduksjonsordningen spilt en viktig rolle. Gratulerer med jubileet! Introduksjonsprogrammet tilbys av kommunene og er obligatorisk for nyankomne flyktninger. Antallet deltakere har steget fra personer i 2005 til i Det er et mål at 55 prosent av deltakerne skal gå over til arbeid eller utdanning etter avsluttet program. Det er imidlertid store forskjeller mellom kommunene når det gjelder måloppnåelse, og i 2013 oppnådde en tredel regjeringens målsetting. Det er flere årsaker til dette. En undersøkelse fra SSB viser at kommunenes arbeid med introduksjonsordningen har mye å si for disse forskjellene, mer enn regionalt arbeidsmarked og kjennetegn ved individuelle deltakere. For deltakere som mangler grunnskole kan veien til arbeidsmarkedet være lang. 34 prosent av deltakerne i introduksjonsordningen i 2013 gikk over til grunnskoleopplæring eller andre kvalifiseringstiltak etter endt program. 6 7

5 Statsminister Erna Solberg og introduksjonsloven i 2004 og i 2014 Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)ble fremmet for Stortinget av daværende kommunal- og regionalminister Erna Solberg i Bondevik II-regjeringen. Loven ble vedtatt den 4. juli 2003 og trådte i kraft for nøyaktig 10 år siden den 1. september I forordet til det aller første rundskrivet til introduksjonsloven skrev Erna Solberg: Introduksjonsloven innebærer en stor reform for kommunenes arbeid med nyankomne innvandrere. Allerede da loven kom var den historisk fordi den er den første loven som regulerer integreringsarbeidet i Norge. Statsminister Erna Solberg (H) Erna Solberg uttalte i 2004 følgende om målsettingen med loven: Regjeringen legger opp til å vri inntektssikringen fra passiv sosialhjelp til godtgjøring for aktiv deltakelse. Det er en viktig målsetting for Regjeringen å redusere arbeidsledigheten, øke sysselsettingen og forhindre at innvandrere utvikler seg til en ny underklasse. Dette er bakgrunnen for denne første milepælen i integreringsarbeidet. Foredragsholdere Marianne Rugkåsa er sosialantropolog og ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, Fakultetet for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes forsknings- og undervisningsområder er velferdsstat, integrasjon, barnevern og migrasjon. Marianne har blant annet utgitt boka Likhetens dilemma. Om sivilisering og integrasjon i en velferdsambisiøs norsk stat. Pernille Baardson er utdannet sosialantropolog og ansatt som utrednings leder i Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDi). Hun arbeider med analyse- og rapporteringsoppgaver, kompetanseheving og faglig utvikling, med hovedfokus på problemstillinger knyttet til introduksjonsordningen. Pernille har tidligere erfaring fra oppdragsforskning og undervisning. I dag, nøyaktig 10 år etterpå, er vi samlet i Kristiansand for å markere denne store reformen i kommunenes integreringsarbeid. Vi gleder oss til å høre videohilsen fra vår tidligere kommunal- og regionalminister nå statsminister Erna Solberg i anledning dagen. 8 9

6 Astrid Espegren er statsviter fra Universitet i Oslo og ansatt som seniorrådgiver ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Hun jobber blant annet med IMDi Sørs årlige spørreundersøkelse og med å fremskaffe fakta om integrering på kommunenivå. Astrid har tidligere jobbet i Utlendingsdirektoratet (UDI) og for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Kristian Rose Tronstad er ansatt som forsker ved Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR), hvor han blant annet er koordinator for Migration and Integration Research (MIR). Kristian er utdannet statsviter fra Universitet i Oslo, og har mange års erfaring fra Fafo og Statistisk sentralbyrå. I 2009 var han på utlån til OECD, International Migration Division, hvor han bisto med de norske analysene i prosjektet Jobs for immigrants. I var han SSBs representant i Eurostats Task Force on Equality Statistics. 10 Eugene Guribye er seniorforsker ved Agderforskning og leder for Avdelingen for velferdsforskning. Han er sosialantropolog med doktorgrad fra Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Eugene har også hatt en post doc stilling ved Folkehelseinstituttet og har bakgrunn som forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse og Antro Kulturkompetanse. Tematisk har forskningen hans fokusert på minoriteter og marginaliserte grupper. Toril Hogstad jobber i Kristiansand kommunes by-og samfunnsenhet, hvor hun koordinerer kommunens innsats for likestilling, inkludering og mangfold. Toril er cand.mag fra UiO med sosiologi, statsvitenskap og fransk, og pedagogikk. Hun har jobbet i skolen, i FNsambandets Agder/Telemarksavdeling, på Innvandrerkontoret i Kristiansand kommune, og i UDI Region sør på 90-tallet. 11

7 Foredragsholdere parallellseminarer Joseph Salomonsen er statsviter og jobber nå med kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling i Integreringsog mangfoldsdirektoratet (IMDi). Joseph har vært leder for Kristiansand Innvandrerråd og styremedlem i Stiftelsen Arkivet og Europabevegelsen. Han har publisert flere artikler, bl.a. en om folkeavstemminger som vant Europarådets artikkelkonkurranse Kristin Tofte Andresen er konstituert Fylkesrådmann i Vest-Agder. Hun er ansvarlig for arbeidet med Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold i Agder , LIM-planen. Kristin har tidligere hatt flere lederstillinger i Kristiansand og Songdalen kommune. Bjørn Notto Eppeland, seniorrådgiver i Husbanken Region sør. Harald Bjøran, rektor ved Lillesand voksen opplæring. Hanne Sortevik Haaland, instituttleder for Institutt for utviklingsstudier ved Universitetet i Agder. 12 Hege Wallevik, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder May-Linda Magnussen, forsker/stipendiat ved Agderforskning. 13

8 2014-deltakere i introduksjons programmet Hva mener deltakerne om introduksjonsprogrammet. Her representert ved fire fra Kongsgård skolesenter i Kristiansand. 1. Hva er det beste med introduksjonsprogrammet? 2. Hva er din drøm etter introduksjonsprogrammet? Abdihakin Mohammed Alder: 22 Nasjonalitet: Somalia Tid i introduksjonsprogrammet: 9 måneder Hovedaktivitet i introduksjons programmet: norskopplæring og arbeidspraksis i Idrettsetaten i Kristiansand kommune. 1. Det er mange ting! Det beste er å lære norsk, men praksis er også veldig viktig. Hvis du har praksis kan du få jobb og tjene egne penger. Det er viktig. Det er også viktig med introduksjons programmet for å bli integrert. De som jobber på skolen er flinke. 2. Jeg vil finne en god jobb. Jeg vil enten jobbe i butikk eller bli taxisjåfør. Jeg går på trafikkskole nå og skal ta førerkortet. Jeg liker veldig godt å kjøre bil, så taxisjåfør passer meg fint. 14 Saba Welday Alder: 41 Nasjonalitet: Eritrea Tid i introduksjonsprogrammet: 2 år Hovedaktivitet i introduksjons programmet: norskopplæring og arbeidspraksis i barnehage 1. Det beste med introduksjons programmet er å lære språk. Jeg har hatt en veldig flink lærer, Christina, i to år. Det har hjulpet meg masse. Jeg lærer også mye norsk når jeg har praksis. Jeg har hatt praksis på sykehjem og det var bra, men nå skal jeg i barnehage og da får jeg snakket enda mer. Vi lærer også mye om arbeidslivet og det er viktig når vi skal ut i jobb. 2. Min plan er å jobbe. Jeg vil gjerne jobbe i barnehage. Da lærer jeg også mye norsk når jeg snakker med barna. Jeg har selv barn og det er viktig å ha en jobb. Abubakar Jeylani Mohamed Alder: 29 Nasjonalitet: Somalia Tid i introduksjonsprogrammet: 1 år Hovedaktivitet i introduksjons programmet: norskopplæring og arbeidspraksis i barnehage 1. Det beste er å lære språk på skolen og være i praksis. Språk er nøkkelen til Norge. Skolen er veldig bra og jeg er fornøyd med lærerne. Det eneste som ikke er bra er vinteren i Norge. Men denne vinteren gikk vi på ski med skolen. Det var gøy og jeg fikk det til. Så neste vinter blir veldig bra! 15

9 2. Jeg håper veldig jeg får jobb. Jeg ønsker å jobbe i barnehage, helst med barn som er fra 3-5 år. Da får jeg snakket masse norsk. Jeg liker livet i Norge og er glad det er demokrati og et fritt land. Livet i Norge er godt. 1. Hva er det beste med introduksjonsprogrammet? 2. Hva er din drøm etter introduksjonsprogrammet? Mutula Honda Alder: 26 Nasjonalitet: Kongo Tid i introduksjonsprogrammet: 6 måneder Hovedaktivitet i introduksjons programmet: norskopplæring og arbeidspraksis i kantine 1. Det er mange ting. Jeg kan starte med språk. Jeg har lært språket på skolen og det hjelper meg med å prate med andre folk; naboer og folk i byen. Jeg har fått renholdssertifikat og nå jobber jeg i kantina. Det er veldig bra å få masse praksis slik at jeg får erfaring og lettere kan få jobb. Introduksjonsprogrammet hjelper meg å bli integrert i Norge. Vi lærer mye om hvordan livet er i Norge og hva vi trenger for å leve livet vårt her. Resultater fra introduksjons programmet 2013 Målet med introduksjonsordningen er at deltakerne skal komme raskt over i arbeid eller utdanning. Utdanning defineres som skolegang på fulltid (videregående skole eller høyere utdanning). 47 prosent direkte over i arbeid eller utdanning gikk 47 prosent av deltakerne over i arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet introduksjonsprogram. En tredjedel av kommunene nådde regjeringens målsetting på 55 prosent. Til sammen 3132 personer var i 2013 ferdige med introduksjonsprogrammet på landsbasis. Det er det høyeste antallet siden programmet ble innført i Ved Arendal voksen opplæring kan deltakerne i introduksjons programmet bruke nettbrett i lese og skriveopplæring. Foto: Arendal voksenopplæring 2. Godt spørsmål! Jeg har veldig lyst til å bli rørlegger. Jeg liker å fikse ting og vil bli rørlegger når jeg kan enda mer norsk. Jeg vil ha et godt liv og skal gjøre det bra. Jeg ser positivt på fremtiden! 16 17

10 introduksjonsprogram. En tredjedel av kommunene nådde regjeringens målsetting på 55 prosent. Til sammen 3132 personer var i 2013 ferdige med introduksjonsprogrammet på landsbasis. Det er det høyeste antallet siden programmet ble innført i Grafen under viser overgang til arbeid eller utdanning etter Her er en graf som viser overgang til arbeid eller utdanning etter avsluttet avsluttet introduksjonsprogram, etter avslutningsår. introduksjonsprogram, etter avslutningsår. Tabellen nedenfor viser hvor mange prosent av deltakerne i introduksjonsprogrammet i kommunene i Agder og Telemark som gikk over i arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet program i De oransje søylene viser overgang til arbeid eller utdanning dersom man inkluderer overgang til grunnskoleopplæring i måloppnåelsen. Tallene i parentes viser hvor mange deltakere som avsluttet introduksjonsprogrammet i kommunene i Kommuner med færre enn 5 deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i 2013 er ikke med i statistikken av personvernhensyn. 100 % 80 % 68 % 60 % 40 % 54 % Direkte etter avsluttet introduksjonsprogram (Kilde: Nasjonalt introduksjonsregister) 63 % 60 % 61 % 63 % 50 % 53 % 44 % 42 % 46 % 47 % 47 % 20 % 0% Ett år etter avsluttet introduksjonsnprogram (Kilde: Statistisk sentralbyrå) Resultater fra introduksjonsprogrammet i kommuner i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder i 2013 Flere over i andre kvalifiseringstiltak 1% Arbeid og utdanning (vidregående skole eller høyere) 11 % Kvalifiseringstiltak i regi av NAV 63% (8) Evje og Hornnes 60% (5) Lillesand i Søgne 57% (7) Vennesla 55% (11) Kristiansand 55% (75) 55% (11) Bø (Telemark) 49% (41) Arendal 1% 63% (8) Lyngdal grunnskoleopplæring. Aldri før har denne andelen vært så høy. Dette gikkdeltakerne deltakerne til direkte etter avsluttet Dette gikk over over til direkte etter avsluttet introduksjonsprogram 2013: introduksjons program i 2013: 81% (16) Grimstad I tillegg til de 47 prosent av flyktningene som startet i Flere over i andre kvalifiseringstiltak yrkeslivet eller utdanning, begynte 34 prosent i andre kvalifiserings t iltak, som tiltak gjennom NAV og grunn I tillegg til de 47 prosent av flyktningene som startet i yrkeslivet eller utdanning, begynte 34 prosent Aldri i andre som tiltak gjennom NAV og skoleopplæring. førkvalifiseringstiltak, har denne andelen vært så høy. 34% (102) Skien 33% (6) Tinn 33% (21) Notodden Songdalen 31% (13) Bamble 30% (20) 47 % Andre avslutningsårsaker (flyttet, sosialstønad, svangerskap, andre trygdeytelser m.m.) Grunnskoleopplæring Kvalifiseringstiltak i regi av andre enn NAV 21 % Arbeid med lønnstilskudd 25% (8) Risør 22% (9) Sauherad 22% (9) Gjerstad Porsgrunn 21% (14) Lindesnes 20% (5) Seljord 20% (5) Kragerø 19% (16) 17% (6) Drangedal 8% (12) Tvedestrand Kilde: Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) Kilde: Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) 47% Landsgjennomsnitt 55% Regjeringens måltall 0% 18 Stor variasjon i kommunenes resultater Resultat inkl. overgang til grunnskole 25% (32) Mandal 19 % Resultat 20% 40% 60% 80% 100% 19

11 Kulturelle innslag Igor Dunderovic er utdannet M.Sc. i Produksjon og Produktutvikling fra NTNU. Han har skrevet og produsert teater for barn og voksne og er selv utøvende artist og humorist. Igor har spilt klassisk gitar siden 1987 og har komponert og utgitt musikk til teater, visesang og lettere politiske ytringer om integrering og norsk kultur. Mange vil kjenne igjen Igor fra duoen Igor og Elvis som deltok i Norske Talenter på TV2 i

12 Notater 22

13 24

Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Kristian Rose Tronstad Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder NOTAT 2014:107 Tittel: Forfatter: Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Detaljer

Introduksjonsordningen

Introduksjonsordningen Høgskolen i Telemark Introduksjonsordningen veien til inkludering? Marianne B. Øvrebø og Trine Skeie Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Det Samfunnsvitenskapelige fakultet Master i sosialt arbeid Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere: En studie av faktorer og prosesser som har vært sentrale for å lykkes

Detaljer

Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner

Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner NIBR-rapport 2015:2 Kristian Rose Tronstad Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner Hva betyr organiseringen for overgangen til arbeid og utdanning? Introduksjonsprogram for flyktninger i

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Til deg som skal begynne på INTRODUKSJONSPROGRAM. Utlendingsdirektoratet

Til deg som skal begynne på INTRODUKSJONSPROGRAM. Utlendingsdirektoratet Til deg som skal begynne på INTRODUKSJONSPROGRAM Utlendingsdirektoratet INTRODUKSJONSPROGRAM Gir deg nye muligheter i Norge Jeg heter Sayed Salih Nasir og er kurder fra Mosel i Irak. Jeg er 33 år, gift

Detaljer

FOU-PROSJEKT ANALYSE AV RESULTAT- OPPNÅELSE I INTRODUK- SJONSORDNINGEN

FOU-PROSJEKT ANALYSE AV RESULTAT- OPPNÅELSE I INTRODUK- SJONSORDNINGEN Beregnet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato September 2011 FOU-PROSJEKT ANALYSE AV RESULTAT- OPPNÅELSE I INTRODUK- SJONSORDNINGEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri

Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri Rett til utdanning? Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere Æ Ø Anne Britt

Detaljer

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter! 1. september 2004 ble introduksjonsordningen innført i alle kommuner som bosetter flyktninger.

Detaljer

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Innhold De l 1: S i d e 1 0 4 5 Del 2: Side 46 93 Norskopplæringen :10 12: Norskopplæring

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Prosjekt og design: Faktotum Informasjon AS Trykk: Nr1 Arktrykk Utgitt februar 2009 Opplag: 10 000

Detaljer

Integrering og samfunnsdeltakelse blant kvinner som har innvandret til Norge gjennom ekteskap med en norsk mann

Integrering og samfunnsdeltakelse blant kvinner som har innvandret til Norge gjennom ekteskap med en norsk mann Marjan Nadim og Marianne Tveit En fot innenfor? Integrering og samfunnsdeltakelse blant kvinner som har innvandret til Norge gjennom ekteskap med en norsk mann Marjan Nadim og Marianne Tveit En fot innenfor?

Detaljer

Integrering til besvær

Integrering til besvær Institutt for arkeologi og sosialantropologi Integrering til besvær En undersøkelse av integreringsprosesser med bakgrunn i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Valborg Borgan Hanssen Masteroppgave

Detaljer

Evaluering av introduksjonsprogrammene i storbyene. Linn Synnøve Skutlaberg, Kari Anne K. Drangsland og Asle Høgestøl

Evaluering av introduksjonsprogrammene i storbyene. Linn Synnøve Skutlaberg, Kari Anne K. Drangsland og Asle Høgestøl Evaluering av introduksjonsprogrammene i storbyene Linn Synnøve Skutlaberg, Kari Anne K. Drangsland og Asle Høgestøl ideas2evidence-rapport 09:2014 ideas2evidence 09:2014 ideas2evidence Villaveien 5 5007

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Integreringskart 2009

Integreringskart 2009 IMDi-rapport 7-2009 Integreringskart 2009 Integrering i økonomiske nedgangstider Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Tekst intervju: Lasse Lønnebotn Bilder: Wayne Conradi,

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Innhold Fakta 4 5 Hvem er familieinnvandrede kvinner? Nettverk 10 12 Det viktige bindeleddet Godkjenning av

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Fafo Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige

Detaljer

Innvandrerkvinner - en ressurs i distrikts-norge

Innvandrerkvinner - en ressurs i distrikts-norge 1/2012 Innvandrerkvinner - en ressurs i distrikts-norge Foto: Marit Schrøder Elvik Av: Gunhild Thunem, KUN senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Innvandrerkvinner en ressurs i distrikts-norge

Detaljer

S a k n r. 1 [10:01:54] Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n. fra stortingsrepresentantene Trine Skei

S a k n r. 1 [10:01:54] Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n. fra stortingsrepresentantene Trine Skei 2015 29. jan. Representantforslag fra repr. Skei Grande, Nybø og Raja om å opprette en egen lovavdeling på Stortinget Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n D

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET LEKSEHJELP 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp 06 Varianter av leksehjelp 08 Frivillige

Detaljer