Integreringskonferansen 2014 Introduksjonsordningen 10 år hvor står vi?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Integreringskonferansen 2014 Introduksjonsordningen 10 år hvor står vi?"

Transkript

1 Integreringskonferansen 2014 Introduksjonsordningen 10 år hvor står vi? 1

2 Integreringskonferansen 2014 Introduksjonsordningen 10 år hvor står vi? Fra myter til fakta om integreringsarbeidet i Agder og Telemark Innhold Målsettingen med Integreringskonferansen 2014 er å synliggjøre kunnskapsproduksjonen på integreringsfeltet i Agder og Telemark. I tillegg markerer vi at introduksjonsordningen er 10 år i Introduksjonsordningen er det mest sentrale virkemiddelet for å sikre kvalifisering og integrering av nyankomne flyktninger. Innhold...3 Samarbeidspartnere: Program dag Program dag Intro en voksen tiåring...6 Statsminister Erna Solberg og introduksjonsloven i 2004 og i Foredragsholdere...9 Foredragsholdere parallellseminarer deltakere i introduksjons programmet Resultater fra introduksjons programmet Kulturelle innslag Refugee Alliance

3 Program dag 1 Mandag 1.Mandag september 1. september Program dag Registrering :00og lett Registrering måltid mingling og lett imåltid foajeen mingling i foajeen Tirsdag 2.Tirsdag september 2. september 09:00-11:00 Parallellseminarer 09:00-11:00 Parallellseminarer (De to første går fra(de 09-10; to første de togår siste fra fra 09-10; 10-11) de to siste fra 10-11) I Dansesalen: I Dansesalen: Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger v/bjørn Notto Eppeland, v/bjørn Husbanken Notto Eppeland, RegionHusbanken sør Region sør Veien til arbeidslivet: Veien Sysselsetting til arbeidslivet: av flyktninger, Sysselsetting fra arbeidsgivers av flyktninger,ståsted fra arbeidsgivers ståsted v/harald Bjøran, Lillesand v/haraldvoksenopplæring Bjøran, Lillesand voksenopplæring 12:00-14:40til integreringskonferansen Velkommen Velkommen til integreringskonferansen Videohilsen fra statsminister VideohilsenErna fra statsminister Solberg Erna Solberg Sivilisering i en velferdsambisiøs Sivilisering i enstat velferdsambisiøs stat v/marianne Rugkåsa, v/marianne HiOA Rugkåsa, HiOA I Multisalen: I Multisalen: Læreres hjelperroller Læreres i voksenopplæringen hjelperroller i voksenopplæringen v/eugene Guribye,v/Eugene Agderforskning Guribye, Agderforskning Fellesskap og utenforskap. Fellesskap Etnografiske og utenforskap. innganger Etnografiske til integreringsfeltet innganger til integreringsfeltet kvinner og arbeid kvinner o v/hege Wallevik ogv/hege HanneWallevik Haaland,og Universitetet Hanne Haaland, i Agder Universitetet i Agder 10 år med Introduksjonsordningen 10 år med Introduksjonsordningen hvor står kommunene hvoristår Agder kommunene og Telemark? i Agder og Telemark? Funn fra IMDi Sørs Funn spørreundersøkelse. fra IMDi Sørs spørreundersøkelse. v/pernille Baardsonv/Pernille og AstridBaardson Espegren, ogimdi Astrid Espegren, IMDi Bosetting og integrering Bosetting i Agder og integrering og Telemarki Agder en analyse og Telemark en analyse v/ Kristian Rose Tronstad, v/ Kristian NIBR Rose Tronstad, NIBR Underskudd i bosettingen: Underskudd Hvorfor i bosettingen: tar ikke kommunene Hvorfor tarimot ikke flere kommunene flyktninger? imot flere flyktninger? v/eugene Guribye,v/Eugene Agderforskning Guribye, Agderforskning :15-12:00 Kaffe/te 14:40-15:10 og kake/frukt Kaffe/te og kake/frukt Refleksjoner 11:15-12:00og avslutning Refleksjoner og avslutning (May-Linda Magnussen, (May-Linda Agderforskning, Magnussen, Joseph Agderforskning, Salomonsen, Joseph IMDi Salomonsen, og Marit Aamodt IMDiNilsen, og Marit Aamodt Universitetet i Agder) Universitetet i Agder) Hvilke kunnskapsgap Hvilke peker kunnskapsgap seg ut i integreringsfeltet? peker seg ut i integreringsfeltet? Temaer og innspill Temaer til mulige ogmastergrader innspill til mulige om integreringsfeltet mastergrader om integreringsfeltet 15:10-17:00 menerhvordan hverdagen, skal men kommunen hvordan bevege skal kommunen seg fra dugnad bevege til drift? seg fra dugnad til drift? Mangfold er hverdagen, Mangfold v/joseph Salomonsen, v/joseph IMDi Salomonsen, IMDi Likestillingsintegrering Likestillingsintegrering i Kristiansand i Kristiansand v/toril Hogstad, Kristiansand v/toril Hogstad, kommune Kristiansand kommune Innlegg om likestilling, Innlegg inkludering om likestilling, og mangfoldsplanen inkludering og (LIM-planen) mangfoldsplanen i Agder (LIM-planen) i Agder v/kristin Tofte Andresen, v/kristin Vest-Agder Tofte Andresen, fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune 4 Veien videre: Integreringskonferansen Veien videre: Integreringskonferansen :00-13:00 Lunsj 12:00-13:00 og vel hjem Lunsj og vel hjem Kulturelle innslag ved Kulturelle Igor Dunderovic innslag ved Igor Dunderovic Lydspor ved Erik Gunvaldsen Lydspor ved og Erik Cecilie Gunvaldsen Dahle og Cecilie Dahle 5

4 Intro en voksen tiåring Av Geir Barvik, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) Det er grunn til å feire at introduksjonsordningen er 10 år! Den er det viktigste virkemiddelet for å kvalifisere nyankomne flyktninger til arbeid og utdanning, og bidra til at de blir økonomisk selvstendige. Gjennom tett samarbeid med kommunene skal IMDi bidra til at flyktningene får like muligheter og levekår. Vi arbeider kontinuerlig med å dokumentere, analysere og utvikle introduksjonsordningen. Utdanning og arbeid er viktig for å styrke menneskers muligheter for deltakelse i samfunnslivet, og her har introduksjonsordningen spilt en viktig rolle. Gratulerer med jubileet! Introduksjonsprogrammet tilbys av kommunene og er obligatorisk for nyankomne flyktninger. Antallet deltakere har steget fra personer i 2005 til i Det er et mål at 55 prosent av deltakerne skal gå over til arbeid eller utdanning etter avsluttet program. Det er imidlertid store forskjeller mellom kommunene når det gjelder måloppnåelse, og i 2013 oppnådde en tredel regjeringens målsetting. Det er flere årsaker til dette. En undersøkelse fra SSB viser at kommunenes arbeid med introduksjonsordningen har mye å si for disse forskjellene, mer enn regionalt arbeidsmarked og kjennetegn ved individuelle deltakere. For deltakere som mangler grunnskole kan veien til arbeidsmarkedet være lang. 34 prosent av deltakerne i introduksjonsordningen i 2013 gikk over til grunnskoleopplæring eller andre kvalifiseringstiltak etter endt program. 6 7

5 Statsminister Erna Solberg og introduksjonsloven i 2004 og i 2014 Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)ble fremmet for Stortinget av daværende kommunal- og regionalminister Erna Solberg i Bondevik II-regjeringen. Loven ble vedtatt den 4. juli 2003 og trådte i kraft for nøyaktig 10 år siden den 1. september I forordet til det aller første rundskrivet til introduksjonsloven skrev Erna Solberg: Introduksjonsloven innebærer en stor reform for kommunenes arbeid med nyankomne innvandrere. Allerede da loven kom var den historisk fordi den er den første loven som regulerer integreringsarbeidet i Norge. Statsminister Erna Solberg (H) Erna Solberg uttalte i 2004 følgende om målsettingen med loven: Regjeringen legger opp til å vri inntektssikringen fra passiv sosialhjelp til godtgjøring for aktiv deltakelse. Det er en viktig målsetting for Regjeringen å redusere arbeidsledigheten, øke sysselsettingen og forhindre at innvandrere utvikler seg til en ny underklasse. Dette er bakgrunnen for denne første milepælen i integreringsarbeidet. Foredragsholdere Marianne Rugkåsa er sosialantropolog og ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, Fakultetet for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes forsknings- og undervisningsområder er velferdsstat, integrasjon, barnevern og migrasjon. Marianne har blant annet utgitt boka Likhetens dilemma. Om sivilisering og integrasjon i en velferdsambisiøs norsk stat. Pernille Baardson er utdannet sosialantropolog og ansatt som utrednings leder i Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDi). Hun arbeider med analyse- og rapporteringsoppgaver, kompetanseheving og faglig utvikling, med hovedfokus på problemstillinger knyttet til introduksjonsordningen. Pernille har tidligere erfaring fra oppdragsforskning og undervisning. I dag, nøyaktig 10 år etterpå, er vi samlet i Kristiansand for å markere denne store reformen i kommunenes integreringsarbeid. Vi gleder oss til å høre videohilsen fra vår tidligere kommunal- og regionalminister nå statsminister Erna Solberg i anledning dagen. 8 9

6 Astrid Espegren er statsviter fra Universitet i Oslo og ansatt som seniorrådgiver ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Hun jobber blant annet med IMDi Sørs årlige spørreundersøkelse og med å fremskaffe fakta om integrering på kommunenivå. Astrid har tidligere jobbet i Utlendingsdirektoratet (UDI) og for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Kristian Rose Tronstad er ansatt som forsker ved Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR), hvor han blant annet er koordinator for Migration and Integration Research (MIR). Kristian er utdannet statsviter fra Universitet i Oslo, og har mange års erfaring fra Fafo og Statistisk sentralbyrå. I 2009 var han på utlån til OECD, International Migration Division, hvor han bisto med de norske analysene i prosjektet Jobs for immigrants. I var han SSBs representant i Eurostats Task Force on Equality Statistics. 10 Eugene Guribye er seniorforsker ved Agderforskning og leder for Avdelingen for velferdsforskning. Han er sosialantropolog med doktorgrad fra Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Eugene har også hatt en post doc stilling ved Folkehelseinstituttet og har bakgrunn som forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse og Antro Kulturkompetanse. Tematisk har forskningen hans fokusert på minoriteter og marginaliserte grupper. Toril Hogstad jobber i Kristiansand kommunes by-og samfunnsenhet, hvor hun koordinerer kommunens innsats for likestilling, inkludering og mangfold. Toril er cand.mag fra UiO med sosiologi, statsvitenskap og fransk, og pedagogikk. Hun har jobbet i skolen, i FNsambandets Agder/Telemarksavdeling, på Innvandrerkontoret i Kristiansand kommune, og i UDI Region sør på 90-tallet. 11

7 Foredragsholdere parallellseminarer Joseph Salomonsen er statsviter og jobber nå med kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling i Integreringsog mangfoldsdirektoratet (IMDi). Joseph har vært leder for Kristiansand Innvandrerråd og styremedlem i Stiftelsen Arkivet og Europabevegelsen. Han har publisert flere artikler, bl.a. en om folkeavstemminger som vant Europarådets artikkelkonkurranse Kristin Tofte Andresen er konstituert Fylkesrådmann i Vest-Agder. Hun er ansvarlig for arbeidet med Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold i Agder , LIM-planen. Kristin har tidligere hatt flere lederstillinger i Kristiansand og Songdalen kommune. Bjørn Notto Eppeland, seniorrådgiver i Husbanken Region sør. Harald Bjøran, rektor ved Lillesand voksen opplæring. Hanne Sortevik Haaland, instituttleder for Institutt for utviklingsstudier ved Universitetet i Agder. 12 Hege Wallevik, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder May-Linda Magnussen, forsker/stipendiat ved Agderforskning. 13

8 2014-deltakere i introduksjons programmet Hva mener deltakerne om introduksjonsprogrammet. Her representert ved fire fra Kongsgård skolesenter i Kristiansand. 1. Hva er det beste med introduksjonsprogrammet? 2. Hva er din drøm etter introduksjonsprogrammet? Abdihakin Mohammed Alder: 22 Nasjonalitet: Somalia Tid i introduksjonsprogrammet: 9 måneder Hovedaktivitet i introduksjons programmet: norskopplæring og arbeidspraksis i Idrettsetaten i Kristiansand kommune. 1. Det er mange ting! Det beste er å lære norsk, men praksis er også veldig viktig. Hvis du har praksis kan du få jobb og tjene egne penger. Det er viktig. Det er også viktig med introduksjons programmet for å bli integrert. De som jobber på skolen er flinke. 2. Jeg vil finne en god jobb. Jeg vil enten jobbe i butikk eller bli taxisjåfør. Jeg går på trafikkskole nå og skal ta førerkortet. Jeg liker veldig godt å kjøre bil, så taxisjåfør passer meg fint. 14 Saba Welday Alder: 41 Nasjonalitet: Eritrea Tid i introduksjonsprogrammet: 2 år Hovedaktivitet i introduksjons programmet: norskopplæring og arbeidspraksis i barnehage 1. Det beste med introduksjons programmet er å lære språk. Jeg har hatt en veldig flink lærer, Christina, i to år. Det har hjulpet meg masse. Jeg lærer også mye norsk når jeg har praksis. Jeg har hatt praksis på sykehjem og det var bra, men nå skal jeg i barnehage og da får jeg snakket enda mer. Vi lærer også mye om arbeidslivet og det er viktig når vi skal ut i jobb. 2. Min plan er å jobbe. Jeg vil gjerne jobbe i barnehage. Da lærer jeg også mye norsk når jeg snakker med barna. Jeg har selv barn og det er viktig å ha en jobb. Abubakar Jeylani Mohamed Alder: 29 Nasjonalitet: Somalia Tid i introduksjonsprogrammet: 1 år Hovedaktivitet i introduksjons programmet: norskopplæring og arbeidspraksis i barnehage 1. Det beste er å lære språk på skolen og være i praksis. Språk er nøkkelen til Norge. Skolen er veldig bra og jeg er fornøyd med lærerne. Det eneste som ikke er bra er vinteren i Norge. Men denne vinteren gikk vi på ski med skolen. Det var gøy og jeg fikk det til. Så neste vinter blir veldig bra! 15

9 2. Jeg håper veldig jeg får jobb. Jeg ønsker å jobbe i barnehage, helst med barn som er fra 3-5 år. Da får jeg snakket masse norsk. Jeg liker livet i Norge og er glad det er demokrati og et fritt land. Livet i Norge er godt. 1. Hva er det beste med introduksjonsprogrammet? 2. Hva er din drøm etter introduksjonsprogrammet? Mutula Honda Alder: 26 Nasjonalitet: Kongo Tid i introduksjonsprogrammet: 6 måneder Hovedaktivitet i introduksjons programmet: norskopplæring og arbeidspraksis i kantine 1. Det er mange ting. Jeg kan starte med språk. Jeg har lært språket på skolen og det hjelper meg med å prate med andre folk; naboer og folk i byen. Jeg har fått renholdssertifikat og nå jobber jeg i kantina. Det er veldig bra å få masse praksis slik at jeg får erfaring og lettere kan få jobb. Introduksjonsprogrammet hjelper meg å bli integrert i Norge. Vi lærer mye om hvordan livet er i Norge og hva vi trenger for å leve livet vårt her. Resultater fra introduksjons programmet 2013 Målet med introduksjonsordningen er at deltakerne skal komme raskt over i arbeid eller utdanning. Utdanning defineres som skolegang på fulltid (videregående skole eller høyere utdanning). 47 prosent direkte over i arbeid eller utdanning gikk 47 prosent av deltakerne over i arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet introduksjonsprogram. En tredjedel av kommunene nådde regjeringens målsetting på 55 prosent. Til sammen 3132 personer var i 2013 ferdige med introduksjonsprogrammet på landsbasis. Det er det høyeste antallet siden programmet ble innført i Ved Arendal voksen opplæring kan deltakerne i introduksjons programmet bruke nettbrett i lese og skriveopplæring. Foto: Arendal voksenopplæring 2. Godt spørsmål! Jeg har veldig lyst til å bli rørlegger. Jeg liker å fikse ting og vil bli rørlegger når jeg kan enda mer norsk. Jeg vil ha et godt liv og skal gjøre det bra. Jeg ser positivt på fremtiden! 16 17

10 introduksjonsprogram. En tredjedel av kommunene nådde regjeringens målsetting på 55 prosent. Til sammen 3132 personer var i 2013 ferdige med introduksjonsprogrammet på landsbasis. Det er det høyeste antallet siden programmet ble innført i Grafen under viser overgang til arbeid eller utdanning etter Her er en graf som viser overgang til arbeid eller utdanning etter avsluttet avsluttet introduksjonsprogram, etter avslutningsår. introduksjonsprogram, etter avslutningsår. Tabellen nedenfor viser hvor mange prosent av deltakerne i introduksjonsprogrammet i kommunene i Agder og Telemark som gikk over i arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet program i De oransje søylene viser overgang til arbeid eller utdanning dersom man inkluderer overgang til grunnskoleopplæring i måloppnåelsen. Tallene i parentes viser hvor mange deltakere som avsluttet introduksjonsprogrammet i kommunene i Kommuner med færre enn 5 deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i 2013 er ikke med i statistikken av personvernhensyn. 100 % 80 % 68 % 60 % 40 % 54 % Direkte etter avsluttet introduksjonsprogram (Kilde: Nasjonalt introduksjonsregister) 63 % 60 % 61 % 63 % 50 % 53 % 44 % 42 % 46 % 47 % 47 % 20 % 0% Ett år etter avsluttet introduksjonsnprogram (Kilde: Statistisk sentralbyrå) Resultater fra introduksjonsprogrammet i kommuner i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder i 2013 Flere over i andre kvalifiseringstiltak 1% Arbeid og utdanning (vidregående skole eller høyere) 11 % Kvalifiseringstiltak i regi av NAV 63% (8) Evje og Hornnes 60% (5) Lillesand i Søgne 57% (7) Vennesla 55% (11) Kristiansand 55% (75) 55% (11) Bø (Telemark) 49% (41) Arendal 1% 63% (8) Lyngdal grunnskoleopplæring. Aldri før har denne andelen vært så høy. Dette gikkdeltakerne deltakerne til direkte etter avsluttet Dette gikk over over til direkte etter avsluttet introduksjonsprogram 2013: introduksjons program i 2013: 81% (16) Grimstad I tillegg til de 47 prosent av flyktningene som startet i Flere over i andre kvalifiseringstiltak yrkeslivet eller utdanning, begynte 34 prosent i andre kvalifiserings t iltak, som tiltak gjennom NAV og grunn I tillegg til de 47 prosent av flyktningene som startet i yrkeslivet eller utdanning, begynte 34 prosent Aldri i andre som tiltak gjennom NAV og skoleopplæring. førkvalifiseringstiltak, har denne andelen vært så høy. 34% (102) Skien 33% (6) Tinn 33% (21) Notodden Songdalen 31% (13) Bamble 30% (20) 47 % Andre avslutningsårsaker (flyttet, sosialstønad, svangerskap, andre trygdeytelser m.m.) Grunnskoleopplæring Kvalifiseringstiltak i regi av andre enn NAV 21 % Arbeid med lønnstilskudd 25% (8) Risør 22% (9) Sauherad 22% (9) Gjerstad Porsgrunn 21% (14) Lindesnes 20% (5) Seljord 20% (5) Kragerø 19% (16) 17% (6) Drangedal 8% (12) Tvedestrand Kilde: Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) Kilde: Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) 47% Landsgjennomsnitt 55% Regjeringens måltall 0% 18 Stor variasjon i kommunenes resultater Resultat inkl. overgang til grunnskole 25% (32) Mandal 19 % Resultat 20% 40% 60% 80% 100% 19

11 Kulturelle innslag Igor Dunderovic er utdannet M.Sc. i Produksjon og Produktutvikling fra NTNU. Han har skrevet og produsert teater for barn og voksne og er selv utøvende artist og humorist. Igor har spilt klassisk gitar siden 1987 og har komponert og utgitt musikk til teater, visesang og lettere politiske ytringer om integrering og norsk kultur. Mange vil kjenne igjen Igor fra duoen Igor og Elvis som deltok i Norske Talenter på TV2 i

12 Notater 22

13 24

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN Disposisjon Bolig og dens betydning Boligsosialt arbeid Ny boligsosial strategi Segmenteringsmodellen

Detaljer

Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017

Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017 Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017 1 Anmodningstallene for 2016 Plantall for 2017 0121 Rømskog Kommune Anmodning 2016 Plantall 2017

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Kristian Rose Tronstad Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder NOTAT 2014:107 Tittel: Forfatter: Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

Springbrett for integrering

Springbrett for integrering Springbrett for integrering Introduksjonsordningen skal gjøre nyankomne innvandrere i stand til å forsørge seg selv og sin familie, samtidig som de blir kjent med det norske samfunnet. Tre av fem er i

Detaljer

Opplæring til arbeid

Opplæring til arbeid Opplæring til arbeid Kvalifisering av flyktninger i region vest og sør Bente Blytt og Grethe Haugøy, ass regiondirektører IMDi Vest og Sør 1 Vår presentasjon 2 Regional spørreundersøkelse Bosetting Resultater

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 / Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Vestfold og Telemark, Skien 13. desember 2017 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids og velferdsdirektoratet Endringer i regelverket Engangsretten Varighet av program og re-inntak Permisjonsreglene

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet

Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet Tilknytning til utdanningsog arbeidsmarkedet Effektiviseringsnettverk introduksjonsordningen. November 2015 Anette Walstad Enes, awe@ssb.no Introduksjonsprogrammet

Detaljer

Bosetting og kvalifisering av flyktninger i Telemark. Ingrid Sætre, regiondirektør IMDi Sør

Bosetting og kvalifisering av flyktninger i Telemark. Ingrid Sætre, regiondirektør IMDi Sør Bosetting og kvalifisering av flyktninger i Telemark Ingrid Sætre, regiondirektør IMDi Sør Innhold: Status og behov for bosetting og integrering Kvalifisering og sysselsetting av flyktninger Økonomi 02.03.2016

Detaljer

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger?

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? 58 DYPDYKK 2016: HVA KJENNETEGNER KOMMUNER SOM ANSETTER FLYKTNINGER? DYPDYKK 2016 Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det

Detaljer

Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet

Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet Tilknytning til utdanningsog arbeidsmarkedet Effektiviseringsnettverk introduksjonsordningen. November 2015 Anette Walstad Enes, awe@ssb.no Introduksjonsprogrammet

Detaljer

Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger. 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand. Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør

Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger. 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand. Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør Bolig for velferd (2014-2020) «Alle skal bo godt og trygt»

Detaljer

Rett til utdanning? Hedda Haakestad. Faktorer som påvirker kommunal bruk av grunnskole i introduksjonsprogram 04.11.2014

Rett til utdanning? Hedda Haakestad. Faktorer som påvirker kommunal bruk av grunnskole i introduksjonsprogram 04.11.2014 Rett til utdanning? Faktorer som påvirker kommunal bruk av grunnskole i introduksjonsprogram Hedda Haakestad 04.11.2014 Hva er introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere? «Det viktigste virkemiddelet

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker?

Introduksjonsordningen hva virker? Introduksjonsordningen hva virker? Maryann Knutsen, IMDi Introduksjonsprogrammet EffektiviseringsNettverk 2015 1 Tema Introduksjonsordningen hva virker? - Formålet med loven - Resultater 2014 - Faktorer

Detaljer

«Arbeidsretting» «Hvordan gjøre hverandre gode» Voksenopplæringene Vrådal Terje Tønnessen Fylkesdirektør NAV Telemark

«Arbeidsretting» «Hvordan gjøre hverandre gode» Voksenopplæringene Vrådal Terje Tønnessen Fylkesdirektør NAV Telemark «Arbeidsretting» «Hvordan gjøre hverandre gode» Voksenopplæringene Vrådal 3.11.14 Terje Tønnessen Fylkesdirektør NAV Telemark Flere i JOBB HVORDAN KNEKKE INKLUDERINGSKODEN? - Komme inn - bli værende /

Detaljer

Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM Informasjon om Jobbsjansen

Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM Informasjon om Jobbsjansen Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM 2017 Informasjon om Jobbsjansen 18.1.2017 Manzoor Khan, IMDi Øst Program 10:00 10:05 Velkommen ved seksjonsleder Anders Fyhn, IMDi Øst 10:05 11:00 Informasjon om Jobbsjanseordningen

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 04.12.2013 Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/10126-1

Detaljer

Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen

Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen Introduksjonsloven lov av 4.juli 2003 nr. 80 Styrke mulighet for: Økonomisk selvstendighet Deltakelse i arbeid eller videre utdanning

Detaljer

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder Fylkestingssalen 7. oktober 2015, Arendal Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder FLYKTNINGER REGISTRERT I NAV Norge Aust-Agder Somalia 2096 personer

Detaljer

Saksbehandler: Anders Glette Saksnr.: 17/ Rådmannens innstilling: Sak om integrering av flyktninger i Ås kommune tas til orientering

Saksbehandler: Anders Glette Saksnr.: 17/ Rådmannens innstilling: Sak om integrering av flyktninger i Ås kommune tas til orientering Integrering av flyktninger i Ås kommune Saksbehandler: Anders Glette Saksnr.: 17/01338-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Kommunestyret Rådmannens innstilling: Sak om integrering

Detaljer

Kort innføring i introduksjonsprogrammet

Kort innføring i introduksjonsprogrammet Kort innføring i introduksjonsprogrammet Sadegh Nazarzadeh IMDi Øst 46432060 23.01.2017 1 Tema for i dag: Formålet med introduksjonsloven Hvem kan delta i introduksjonsprogram «Kan-gruppen» Sentrale byggestener

Detaljer

Innvandreres kompetansenivå og forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet. Hanne C. Kavli

Innvandreres kompetansenivå og forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet. Hanne C. Kavli Innvandreres kompetansenivå og forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet Hanne C. Kavli Foto: Bax Lindhardt, NTB scanpix Disposisjon Hva vet vi om hvor mye utdanning flyktningene har? Hva slags tilbud

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger i et psykososialt perspektiv

Bosetting og integrering av flyktninger i et psykososialt perspektiv Bosetting og integrering av flyktninger i et psykososialt perspektiv 15.06.2016 IMDi Sør Fevik 06.06. «Bærekraftig integrering er en ordinær kommunal oppgave og hele kommunens ansvar» 15.06.2016 2 Hva

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid ENDELIG TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Rennebu kommune 1. november 2015 1 Innhold Innhold... 2 1. Tilsynets tema og formål... 3 Formålet med tilsynet... 3 Hjemmel

Detaljer

Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo

Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo Hovedutfordringer Lite kunnskap om hva som virker Den kunnskapen som foreligger peker på: Mer av det

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet.

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Bjugn kommune 1 / SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Innledning Grunnlaget for avtalen er Rundskriv 0-27/2015

Detaljer

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver 1 4.02.2014 2 14.02.2014 Et helhetlig integrerings- og kvalifiseringsperspektiv Målsettingen med

Detaljer

Opplæring til arbeid

Opplæring til arbeid Opplæring til arbeid Regional ledersamling, Tromsø 11.03.14 1 Utredningsleder IMDi, Lars Erik Lillefloth Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Forvalter introduksjonsloven på direktoratsnivå Individuell

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 14/2207-28 Arkivnr.: 034 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ORGANISATORISK INNPLASSERING AV VOKSENOPPLÆRINGEN Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Kvalifisering og integrering i Norge (og land vi liker å sammenligne oss med)

Kvalifisering og integrering i Norge (og land vi liker å sammenligne oss med) Kvalifisering og integrering i Norge (og land vi liker å sammenligne oss med) IMDI fagdag, Tønsberg 7/12-2017 Kristian Rose Tronstad forsker Internasjonale studier og migrsjon 67235676 kristian.tronstad@nibr.hioa.no

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

Innvandring og integrering langsiktige konsekvenser for de nordiske velferdsstatene. Anne Britt Djuve, Fafo

Innvandring og integrering langsiktige konsekvenser for de nordiske velferdsstatene. Anne Britt Djuve, Fafo Innvandring og integrering langsiktige konsekvenser for de nordiske velferdsstatene Anne Britt Djuve, Fafo Den norske arbeids- og velferdsmodellen Modellen produserer og hviler på Større økonomisk likhet

Detaljer

Tilpasset norskopplæring: Hva sier flyktninger?

Tilpasset norskopplæring: Hva sier flyktninger? Tilpasset norskopplæring: Hva sier flyktninger? Juhar Yasin Abamosa juhare81@gmail.com 6.april 2017 Oslo Kontekst Definisjon En flyktning eren person som har envelbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Vedlegg 1: KRAVSPESIFIKASJON for Komparativ gjennomgang av introduksjonsprogram i Skandinavia

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Vedlegg 1: KRAVSPESIFIKASJON for Komparativ gjennomgang av introduksjonsprogram i Skandinavia Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Vedlegg 1: KRAVSPESIFIKASJON for Komparativ gjennomgang av introduksjonsprogram i Skandinavia Sak: 14-02298 Kunngjøringsdato: 8. 8. 2014 Versjon 1.0 1 Innhold

Detaljer

Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Rundskriv Alle landets kommuner Arbeids- og velferdsdirektoratet Nr. Vår ref Dato Q-20/2015 14/2807-4.5.2015 Rundskriv

Detaljer

Nasjonal lederkonferanse 2017

Nasjonal lederkonferanse 2017 Nasjonal lederkonferanse 2017 Ved Anders Fyhn Anders Fyhn Seksjonsleder Seksjon for kvalifisering og arbeid, IMDi IMDis hovedoppgaver er blant annet: Samarbeide med kommuner om bosetting, norskopplæring

Detaljer

Innvandreres kompetansenivå og forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet. Hanne C. Kavli, 11 oktober 2016

Innvandreres kompetansenivå og forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet. Hanne C. Kavli, 11 oktober 2016 Innvandreres kompetansenivå og forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet Hanne C. Kavli, 11 oktober 2016 Disposisjon Hvem er innvandrerne i Norge) Hvor mye utdanning har de med seg? Hva slags tilbud

Detaljer

Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk

Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Justis- og beredskapsdepartementet Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Statssekretær Hanne Caroline S. Iversen Voksenåsen, 8. juni 2016 Integrering for fremtiden Den norske velferdsmodellen

Detaljer

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner?

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Oslo, 17. februar 2015 Ranveig Nygård, fagleder innvandrertjenesten Hammerfest 1.januar 2015:10400 innbyggere 15% av befolkningen har innvandrerbakgrunn

Detaljer

Hvordan opplever flyktninger å delta i introduksjonsprogrammet?

Hvordan opplever flyktninger å delta i introduksjonsprogrammet? Hvordan opplever flyktninger å delta i introduksjonsprogrammet? 22.-23.9-2016 Nettverksamling Effektiviseringsnettverk for integrering av flyktninger Clarion Hotel & Congress Oslo Airport I denne presentasjonen

Detaljer

Strategien Bolig for velferd- IMDis bidrag Arendal

Strategien Bolig for velferd- IMDis bidrag Arendal Strategien Bolig for velferd- IMDis bidrag Arendal 19.10.16 03.11.2016 IMDi Sør IMDis bidrag inn i bolig for velferd må ses i sammenheng med vårt oppdrag IMDis hovedmål: Innvandrere og barna deres skal

Detaljer

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet Norge Begrepene interkulturell og flerkulturell pedagogikk brukes om hverandre i Norge. Dette ligger innenfor det utdanningsvitenskapelige feltet. Ved institutter som arbeider med dette innenfor det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Grunnlaget for inngåelse av samarbeid er presentert i dette dokumentet.

Grunnlaget for inngåelse av samarbeid er presentert i dette dokumentet. Notat lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Kommunens beslutningsgrunnlag Gran og Lunner kommuner og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har en felles ambisjon om at innen 31. mars 2016 skal

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

i n Hvordan oppnå gode resultater for deltakere i introduksjonsprogram i p s

i n Hvordan oppnå gode resultater for deltakere i introduksjonsprogram i p s i n tr Hvordan oppnå gode resultater for deltakere i introduksjonsprogram o t i p s Forord Siden introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere ble innført i 2004, har det vært interesse for programmets

Detaljer

Mangfold og integrering angår det deg?

Mangfold og integrering angår det deg? Mangfold og integrering angår det deg? SAMPLAN 07.03.17 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Tema - IMDis oppgaveportefølje - Vårt samfunnsoppdrag - Planarbeid - Normalisering av arbeidet med innvandrere

Detaljer

IMDis arbeid med ny Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Grethe Haugøy Assisterende regiondirektør IMDi Sør

IMDis arbeid med ny Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Grethe Haugøy Assisterende regiondirektør IMDi Sør IMDis arbeid med ny Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Grethe Haugøy Assisterende regiondirektør IMDi Sør Mål for arbeidet Utvikle ny og helhetlig politikk for å forbedre kunnskaper og

Detaljer

Flyktningarbeidet i Karlsøy

Flyktningarbeidet i Karlsøy Flyktningarbeidet i Karlsøy Ha på plass minimum en boligsosial plan skal kunne brukes i praktisk arbeid i kommunen og i forhold til Husbankens retningslinjer Ha på plass en plan for flyktningarbeidet skal

Detaljer

10 nye boenheter står klare til bruk fra oktober

10 nye boenheter står klare til bruk fra oktober 10 nye boenheter står klare til bruk fra oktober 22300 innbyggere 6,1% innvandrere Bosetter 45 + familiegjenforente 4 ansatte ved Flyktningtjeneste Over 70 deltakere i intro Gode intro-resultat i Stjørdal

Detaljer

Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars. Gode grep og statlige virkemidler NAV

Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars. Gode grep og statlige virkemidler NAV Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars Gode grep og statlige virkemidler NAV Ledighetsprosent innvandrer Ledighetsprosent norskfødte 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% NAV, 17.03.2016 Side 2 Fakta

Detaljer

IMDi Nord

IMDi Nord IMDi Nord 07.03.2016 1 2015: 31 145 asylsøkere (5 297 enslige mindreårige) 2016: 50-60 000 asylsøkere (høyeste prognose) (mange enslige mindreårige) 2015: 11 342 flyktninger ble bosatt i kommunene (691

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

Mangfold og integrering angår det deg?

Mangfold og integrering angår det deg? Mangfold og integrering angår det deg? SAMPLAN 09.03.16 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid

Detaljer

Utviklingsprogram for inkludering av innvandrere Læringsnettverk for bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger og innvandrere

Utviklingsprogram for inkludering av innvandrere Læringsnettverk for bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger og innvandrere Utviklingsprogram for inkludering av innvandrere Læringsnettverk for bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger og innvandrere Tredje nettverkssamling 20. - 21. september 2017, Quality hotel

Detaljer

LEVANGER ARENA ARBEID -

LEVANGER ARENA ARBEID - LEVANGER ARENA ARBEID - Nye muligheter for innvandrerkvinner med lite utdanning Toril Sundal Leirset, prosjektleder, Levanger voksenopplæring & Tove Håpnes, seniorforsker, SINTEF, 1. november 2016 Grunnlovens

Detaljer

Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid. Kurs for nyansatte,

Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid. Kurs for nyansatte, Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid Kurs for nyansatte, 12.04.16 Introloven- en lov, to ordninger Introduksjonsordningen (introduksjonsprogram)

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor,

Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor, NAV og introduksjonsprogrammet- et NAV-lebeskuende foredrag Ved John Helland leder NAV Alta 7.11.2013 Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor, hvem og hvordan? Blir det flere i arbeid av at NAV

Detaljer

Velkommen til faglig forum

Velkommen til faglig forum Velkommen til faglig forum for programrådgivere, flyktningkonsulenter og voksenopplæringen Tirsdag 28.februar 2017 Dagens program Kl. 09.00-11.30 Velkommen Kombinasjonsklasser i Østfold - status og samarbeid

Detaljer

INKLUDERING I PRAKSIS. Av: Amir Tanovic Bergen, 30.november

INKLUDERING I PRAKSIS. Av: Amir Tanovic Bergen, 30.november INKLUDERING I PRAKSIS Av: Amir Tanovic Bergen, 30.november IMMIGRASJON I VERDEN 214 millioner immigranter 3% av verdens befolkning 7-8% immigranter pga. undertrykking, vold eller naturkatastrofer Om lag

Detaljer

Fra innflytter til innbygger

Fra innflytter til innbygger Fra innflytter til innbygger Hvordan lykkes med integreringen? 1 Samling for ordførere og rådmenn 12.02 2016 Disposisjon Presentasjon av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Vellykket integrering Hva?

Detaljer

Virker NAV for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo.

Virker NAV for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo. Virker NAV for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo. Yrkesdeltakelse, Norge 30.10.2014 Presentasjon 2 3 Årsaker til lavere yrkesdeltakelse Flyktninger: Mismatch mellom kompetanse og etterspørsel Arbeidsinnvandrere:

Detaljer

Kvalifisering av flyktninger

Kvalifisering av flyktninger Kvalifisering av flyktninger Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid Kurs for nyansatte, 28.10.16 Introloven- en lov, to ordninger Introduksjonsordningen (introduksjonsprogram)

Detaljer

Hva er problemet? Ideologi og styringsutfordringer i integreringssektoren Hanne C. Kavli

Hva er problemet? Ideologi og styringsutfordringer i integreringssektoren Hanne C. Kavli Hva er problemet? Ideologi og styringsutfordringer i integreringssektoren Hanne C. Kavli Disposisjon Kvalifiseringsprogrammet og innvandrere Ideologi: hva tror vi er årsaken til at noen ikke jobber? Styringsutfordringer:

Detaljer

Fra utenforskap til ny sjanse Samordnet innsats for voksnes læring (Meld.St.16 (2016))

Fra utenforskap til ny sjanse Samordnet innsats for voksnes læring (Meld.St.16 (2016)) Fra utenforskap til ny sjanse Samordnet innsats for voksnes læring (Meld.St.16 (2016)) Avdelingsdirektør Tone H. Sollien, 31.05.17 Nye voksengrupper og endringer i arbeidslivet krever nytenkning Voksenbefolkningen

Detaljer

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere Rundskriv Dato: 21.04.2008 Nr:A-27/2007 Dette rundskrivet beskriver forpliktelser og

Detaljer

NAV Kristiansand Introduksjonsavdelingen. Tor Noraas

NAV Kristiansand Introduksjonsavdelingen. Tor Noraas NAV Kristiansand Introduksjonsavdelingen Tor Noraas Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere 1 Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse

Detaljer

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik Kunnskapsdepartementet HØRINGSUTTALELSE, NOU 2010:7 I NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING har Østbergutvalget analysert, belyst og drøftet en rekke områder som er relevant for målgrupper for den kommunale

Detaljer

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet Seminar Imdi 05.12.11 Grünerløkka Introduksjonsprogrammet Disposisjon NAV Grünerløkka Introduksjonsprogrammet 2011 Bakgrunn Historisk tilbakeblikk Introduksjonsprogrammets innhold Introduksjonsprogrammet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

Tittel Søker Kommune Samarbeids-partnere Søkt beløp Tildeling. Knutepunkt Sørlandet Kristiansand Lillesand Farsund Kommune, Kristiansand.

Tittel Søker Kommune Samarbeids-partnere Søkt beløp Tildeling. Knutepunkt Sørlandet Kristiansand Lillesand Farsund Kommune, Kristiansand. 0006 0007 Prosjektskjønn 2017 Tittel Søker Samarbeids-partnere Søkt beløp Tildeling Sørlandet - Folkehelsenettverket Sørlandet - Utprøving av teknologistøttet oppfølging i oppfølging av personer med psykiske

Detaljer

Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet

Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet Vårres unga - vårres framtid Fylkesmannens oppvekstkonferanse 2014, Bodø 15.-16. september. Seminar 16. september NAV utvidet ledermøte Dulo Dizdarevic 1 Regiondirektør,

Detaljer

Mangfold er hverdagen. IMDis strategi

Mangfold er hverdagen. IMDis strategi Mangfold er hverdagen IMDis strategi "Norge er et mangfoldig samfunn og har vel alltid vært det" Mangfold er hverdagen! Navnet på IMDis nye strategi sier det meste: Norge er et mangfoldig samfunn - og

Detaljer

HELHETLIG OPPLÆRING INKLUDERING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I SKOLE OG BEDRIFT UTFORDRINGER OG MULIGHETER

HELHETLIG OPPLÆRING INKLUDERING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I SKOLE OG BEDRIFT UTFORDRINGER OG MULIGHETER HELHETLIG OPPLÆRING INKLUDERING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I SKOLE OG BEDRIFT UTFORDRINGER OG MULIGHETER Berit Berg, Institutt for sosialt arbeid, NTNU/ NTNU Samfunnsforskning Innvandrerbefolkningen

Detaljer

Ti års erfaringer En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere

Ti års erfaringer En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere Ti års erfaringer En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli Disposisjon Implementering Resultater Brukererfaringer Kunnskapshull Kunnskapsstatus

Detaljer

Innst. 191 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:3 (2010 2011)

Innst. 191 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:3 (2010 2011) Innst. 191 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:3 (2010 2011) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere

EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere Elisabeth Holen, NAV-direktør i Buskerud NAV, 07.11.2014 Side 1 Utfordringene 2 600 000

Detaljer

Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser

Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Gunnar Ridderström Strategistaben Region sør 1 Min målsetting: Gi en

Detaljer

Kvalifisering av flyktninger. - Arbeid med individuell plan - Rollen som programrådgiver

Kvalifisering av flyktninger. - Arbeid med individuell plan - Rollen som programrådgiver Kvalifisering av flyktninger - Arbeid med individuell plan - Rollen som programrådgiver Rammer rundt introduksjonsprogrammet Sikre grunnleggende kvalifisering Fulltid / helårlig Inntil 2 år, med mulighet

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Kragerø kommune.

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Kragerø kommune. ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Kragerø kommune Januar 2018 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

utgangspunktet: surt liv på det blide Sørland..

utgangspunktet: surt liv på det blide Sørland.. Folkehelsesamlingen Revsnes hotell 16 september 2011 Agder 2011 En region i vekst Økende industri, men konkurranseutsatt 13000 nye arbeidsplasser Økende deltakelse i arbeidslivet Total avhengighet av arbeidsmarkedet

Detaljer

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN Hele landet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN Hele landet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN 14-1 Hele landet Innhold 1 Planlegging, organisering og tiltak for en mangfoldig befolkning 2 Bosetting boligtilbud til flyktninger 09 3 Introduksjonsordningen

Detaljer

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter! 1. september 2004 ble introduksjonsordningen innført i alle kommuner som bosetter flyktninger.

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer