INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN"

Transkript

1 INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN

2 Disposisjon Bolig og dens betydning Boligsosialt arbeid Ny boligsosial strategi Segmenteringsmodellen Husbankens virkemidler 2

3 Husbankens visjon Alle skal bo godt og trygt 3

4 Bolig som en sentral velferdspilar - sammen med: Helse Utdanning/arbeid Inntekt Bolig for velferd NOU 2011:15 Rom for alle 4

5 Hva sier Lov om sosiale tjenester Formål: Bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet Bidra til at utsatte barn og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud Bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer 5

6 Barnevernloven Formål: Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår 6

7 Helse- og omsorgstjenesteloven Formål: Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forbygge sosiale problemer Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfull tilværelse med andre 7

8 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen om bolig 15 Boliger til vanskeligstilte Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet 27 Midlertidig bolig Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv 8

9 Litt boligsosial historikk Prosjekt bostedsløse På vei til egen bolig Programarbeid fra 2009 Bolig for velferd

10 Boligsosialt programarbeid Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner for økt boligsosial kompetanse Oppstart i 2009 Varighet: 3-5 år for den enkelte kommune Overordnede mål: 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse i kommunene 10

11 Programkommuner i Agder og Telemark Arendal Porsgrunn Skien Mandal Kristiansand 11

12 Ny boligsosial strategi 12

13 SAMARBEID EN FORUTSETNING 13

14 Boligutvalget slo fast viktige utfordringer Mange får ikke nok hjelp Vanskelig å påvise resultater Manglende samarbeid på alle nivåer Arbeidet er uoversiktlig 14

15 Strategien ble varslet - kap 6 - i boligmeldingen En strategi som samler og målretter innsatsen Fem ansvarlige departementer Seks direktorater skal iverksette KS og frivillig sektor skal med 15

16 Strategien bygger på tidligere erfaringer Mer av det vi vet fungerer Tar utgangspunkt i den enkeltes situasjon Bred og langsiktig Kommunen har nøkkelrollen 16

17 Felles ansvar krever felles mål og innsats Mål 1: Alle skal ha et godt sted å bo Innsatsområder Hjelp fra midlertidig til varig bolig Hjelp til å skaffe en egnet bolig 17

18 Felles ansvar krever felles mål og innsats Mål 2: Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet Innsatsområder Forhindre utkastelser Gi oppfølging og tjenester i hjemmet 18

19 Felles ansvar krever felles mål og innsats Mål 3: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv Innsatsområder Sikre god styring og målretting av arbeidet Stimulere til nytenkning og sosial innovasjon Planlegge for gode bomiljøer 19

20 Særlig innsats ovenfor barnefamilier og unge Alle skal bo godt og trygt Resultatmål: Utleieboliger for barnefamilier skal være av god kvalitet og i et trygt bomiljø Midlertidige botilbud skal unntaksvis benyttes av barnefamilier og unge og ikke vare mer enn 3 mnd Bostedsløshet blant barnefamilier og unge skal forebygges og reduseres 20

21 ANSVARSFORDELING Departementene skal sikre gode rammebetingelser Direktoratene skal iverksette den statlige politikken Samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner Kommunene har nøkkelrollen 21

22 Når barn ikke bor bra, skal alle varselklokker ringe. Statsråd Jan Tore Sanner 22

23 Trygge og stabile boforhold er grunnleggende for å gi gode helse- og omsorgstjenester, og det gir brukerne bedre muligheter til å mestre sine helseproblemer. Helse- og omsorgsminister Bent Høie 23

24 For å forebygge kriminalitet er det viktig at offentlige myndigheter bidrar slik at færre mister sin bolig under straffegjennomføring og at flere uten bolig får tilbud om dette ved løslatelse Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Vidar Brein- Karlsen 24

25 Skal vi klare det, vil bolig være selve nøkkelen til at den enkelte kan senke skuldrene og rette fokus mot deltakelse i arbeidslivet. Bolig og tilknytning til arbeidslivet henger sammen. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson 25

26 En stabil boligsituasjon er viktig for alle barn. Jeg er opptatt av at barn som har fått oppholdstillatelse i Norge, snarest mulig får et sted å bo i en kommune. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne 26

27 Alle kan bo! Strategien slår tydelig fast: Ingen skal måtte gjøre seg fortjent eller kvalifisert til å få hjelp! Bort med boevnefokuset! Alle må bo og med riktig hjelp kan alle bo! 27

28 Husbanken får større ansvar Koordinerende rolle Nasjonalt Regionalt Årlige tiltaksplaner Årlige statusrapporter Utvikle boligsosial veileder Gjennomføre prosjekt: Bedre styringsinformasjon 29

29 Noen av årets styringssignaler til Husbanken 30

30 Eieretablering for vanskeligstilte Forskning viser at det er økt potensiale for eieretablering Øke kompetansen i kommunene Økt bruk av startlån for flyktninger Prioritere de med langvarige finansieringsproblemer Økende bruk av leie til eie modeller 31

31 Tilstrekkelig godt og fleksibelt utleieboligtilbud Samlokaliserte boliger HB komme tidlig inn i planleggingen Flere utleieboliger i det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom Flere egnede boliger og tjenester innen rus og psykiatri Kommunene bedre utnytte potensialet i det private markedet Fremskaffe flere egnede boliger for flyktninger 32

32 Husbankens samarbeid med IMDi Underskrevet samarbeidsavtale på direktørnivå Årlige samarbeidsmøter Invitasjon til å delta på aktuelle konferanser 33

33 Segmenteringsmodell 65 kommuner 50 kommuner Storbysegment Segment 2. Basert på størrelse, sosiale utfordringer og boligmarkedet Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim 140 kommuner 84 kommuner Segment 3 HH (høye sosiale utfordringer og høy boligpris) Segment 3 HL (høye sosiale utfordringer og lav boligpris) 86 kommuner Segment 3 LH (lave sosiale utfordringer og høy boligpris) Segment 3 LL (lave utfordringer og lav pris) Alle skal bo godt og trygt 34

34 Segmenteringsmodell Region sør (Agder og Telemark) Ingen Storbysegment 7 kommuner 11 kommuner Segment 2. Basert på størrelse, sosiale utfordringer og boligmarkedet 20 kommuner 5 kommuner Segment 3 HH (høye sosiale utfordringer og høy boligpris) Segment 3 HL (høye sosiale utfordringer og lav boligpris) 5kommun er Segment 3 LH (lave sosiale utfordringer og høy boligpris) Segment 3 LL (lave utfordringer og lav pris) Alle skal bo godt og trygt 35

35 Segment 2 - Basert på størrelse, sosiale utfordringer og boligmarkedet Kommuner i Region sør: Porsgrunn Skien Bamble Kragerø Grimstad Arendal Kristiansand 36

36 Segment 3 Høye sosiale utfordringer og høy boligpris Kommuner i Region sør: Bø Risør Froland Iveland Evje og Hornnes Mandal Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Lyngdal 37

37 Husbankens virkemidler Grunnlån Startlån Tilskudd til utleieboliger Tilskudd til etablering Tilskudd til tilpasning Tilskudd til utredning og prosjektering Bostøtte Boligsosialt kompetansetilskudd 38

38 Bruk av Husbankens virkemidler Telemark 2013 Kommune Innbyggere Startlån Pr innb Bostøtte Pr innb Bamble Skien Nome Tinn Seljord Porsgrunn Notodden Drangedal Kragerø Bø Sauherad Siljan Hjartdal Tokke Kviteseid Nissedal Fyresdal Vinje

39 Bruk av Husbankens virkemidler Aust-Agder 2013 Kommune Innbyggere Startlån Pr innb Bostøtte Pr innb Vegårshei Arendal Iveland Evje og Hornes Risør Gjerstad Froland Tvedestrand Grimstad Bygland Birkenes Lillesand Åmli Valle Bykle

40 Bruk av Husbankens virkemidler Vest-Agder 2013 Kommune Innbyggere Startlån Pr innb Bostøtte Pr innb Songdalen Mandal Lindesnes Lyngdal Vennesla Kvinesdal Søgne Farsund Flekkefjord Sirdal Marnardal Kristiansand Audnedal Åseral Hægebostad

41 Skien kommune 42

42 Boligsosiale kontaktpersoner i Husbanken Karina Culley Mobil Siv Kløvfjell Mobil Roy Bendiksen Mobil Bjørn Notto Eppeland Mobil

43 Takk for oppmerksomheten 44

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. KBL konferansen 3.6.2015

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. KBL konferansen 3.6.2015 Bolig for velferd Felles ansvar felles mål KBL konferansen 3.6.2015 2 3 4 På agendaen Bolig for velferd bakgrunn og tenkning Økt tilgang på boliger for vanskeligstilte Bolig, bomiljø og nærmiljø Gjesteinnlegg:

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Bodil Storm-Olsen Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning (NKFs konferanse 14. februar 2012) Grensegangen mellom NAV og kommunene Ca 19000 ansatte

Detaljer

Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013

Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013 Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013 Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold Side Forord 3 Boligsosialt arbeid 4 Samarbeid med andre velferdsaktører 4 Bosetting av flyktninger

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2015-2025

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2015-2025 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2015-2025 1 INNHOLD Bakgrunn for boligsosial handlingsplan... 3 Oppsummering av planen... 4 Utarbeidelse av planen... 4 Overordnede føringer og rammer for kommunens arbeid...

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

INNHOLD. Sidetall. 1 Innledning 3. 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4

INNHOLD. Sidetall. 1 Innledning 3. 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4 INNHOLD Sidetall 1 Innledning 3 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4 3 Situasjonsbeskrivelse 3.1 Befolkning og bosetting 3.2 Kommunale utleieboliger 5 3.3 Boligbygging i Skjervøy kommune 2004 2013

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 -.BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 16. april 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Forslag til Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Arbeidsdokument 19.06.15 Innholdsfortegnelse i 1.0 Innledning boligpolitiske plan 4 1.1 Bakgrunn 4 2.1 Aktuelt lovverk 5 2.2 Øvrige planer i Lenvik kommune

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2013 2016

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2013 2016 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2013 2016 Rullering 2013 INNHOLD side 1. INNLEDNING Hovedmål for dagens boligpolitikk 3 Kommunens verdimanifest Samarbeid og utgiftsfordeling 3 Hvem er de vanskeligstilte på boligmarkedet

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 KRISTIANSAND KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 KRISTIANSAND KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 KRISTIANSAND KOMMUNE REVIDERT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 4 Revisjonen... 4 Mandat for planprosessen... 4 Følgende hovedprinsipp gjelder for kommunens boligsosiale

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016. Kvalsund kommune. Et godt sted å bo

Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016. Kvalsund kommune. Et godt sted å bo Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016 Kvalsund kommune Et godt sted å bo Innledning Kvalsund kommune har ikke tidligere hatt en boligpolitisk plan. Denne planen har kommet til av to grunner: 1. Statlige

Detaljer

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere PÅ VEI TIL EGEN BOLIG Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere Innhold Forord...4 1 Innledning... 5 1.1 Kommunen- en hovedaktør... 5 1.2 Strategien

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020 Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Sist endret: Iveland 12.11.2014 1 Innhold Del 1.... 4 Strategi for den kommunale

Detaljer

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold Boligsosial handlingsplan 2012-2014 Innhold Contents Innhold s. 3 Oppsummering s. 4 Forutsetninger for boligsosialt arbeid s. 7 Vanskeligstilte på boligmarkedet s. 10 Flere skal eie s. 12 Færre bostedsløse

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

Kurs og studietur til Metochi studiesenter på Lesbos 21. 28.august 2008

Kurs og studietur til Metochi studiesenter på Lesbos 21. 28.august 2008 Kurs og studietur til Metochi studiesenter på Lesbos 21. 28.august 2008 1 Innhold: Del 1 Innledning 4 Del 2 Kurset og studieturens mål 6 Del 3 Lesbos og Metochi 7 3.1 Lesbos 7 3.2 Metochi studiesenter

Detaljer

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Oslo kommune Byrådet Byrådssak 152.2/12 Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Tabeller... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Innledning... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Prosess og brukermedvirkning...

Detaljer

BoligSosial handlingsplan 2011-2025

BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Levanger kommune Temaplan: BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Visjon: Livskvalitet og vekst Alle skal kunne bo trygt og godt. Prosjektgruppas forslag, Levanger 01.04.2011 Levanger kommune - Boligsosial

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet 08.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 Komite for helse og sosial

Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet 08.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 Komite for helse og sosial RÆLINGEN KOMMUNE Arkivkode/-sak: F30 / 2015/2253-4 Saksframlegg Saksbehandler: Brynhild Belsom Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet 08.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 Komite for helse og sosial Anmodning

Detaljer