INKLUDERING I PRAKSIS. Av: Amir Tanovic Bergen, 30.november

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INKLUDERING I PRAKSIS. Av: Amir Tanovic Bergen, 30.november"

Transkript

1 INKLUDERING I PRAKSIS Av: Amir Tanovic Bergen, 30.november

2 IMMIGRASJON I VERDEN 214 millioner immigranter 3% av verdens befolkning 7-8% immigranter pga. undertrykking, vold eller naturkatastrofer Om lag 40% bor i u-land Asia, Afrika og Latin-Amerika Innvandring til Norge Etterkrigsperioden 0.4% 70-tallet 1.5% Ved utgangen av 80-tallet 3.5% Ved inngangen av % ( personer fra 219 land) Nettoinnvandring vil på sikt bli mellom personer årlig

3 MÅL: INTEGRERING AV INNVANDRERE St.meld. nr. 74, Innvandrere i Norge Den enkelte innvandrer må likestilles med norske borgere med hensyn til rettigheter og plikter. De ulike innvandrer- og minoritetsgruppers kulturelle, sosiale og religiøse særtrekk må dessuten respekteres og gis muligheter til utfoldelse på lik linje med majoritetssamfunnets kultur St.meld. nr. 39, Om innvandringspolitikken På slutten av 1980-tallet ble integreringsbegrepet supplert med begrepet om likestilling. Det ble sagt at likestillingspolitikken omfatter alle samfunnsmedlemmer, og målet om likestilling mellom ulike grupper skulle ikke anses som noe spesifikt ved flyktning- og innvandringspolitikken. St.meld. nr. 17, Om innvandring og det flerkulturelle Norge. Dette føres videre til 2000-tallet, samtidig som det innføres en større vektlegging av at innvandrerne i tillegg til rettigheter, også skal ha plikter.

4 MÅL: INTEGRERING AV INNVANDRERE St.prp. nr. 1 fra definerer at: regjeringer har som overordnet mål at alle, uavhengig av opprinnelse og kjønn, skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser St.meld. nr. 6 ( ) «En helhetlig integreringspolitikk» sier at «Alle innbyggere i Norge har plikter og rettigheter. Alle skal ha muligheter til å delta og bidra i arbeids- og samfunnsliv.»

5 OVERGANG FRA ASSIMILERING TIL INKLUDERING Assimileringsperiode Krigsfanger Tsjekkoslovakiske flyktninger Regimeskiftet i 1948 og Norge tok imot ca. 600 personer Ungarske flyktninger Russisk invasjon i 1956 Norge tok imot ca personer og Flyktning rådet tok ansvar Arbeidsinnvandrere Fra slutten av 1960-tallet fram til 1975

6 INTEGRERINGSPERIODEN Familie gjenforening Bestemt av Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon (art. 8 mfl.) og FNs Menneskerettighetskonvensjoner, som Norge var forpliktet av. Flyktninger Arbeidsledighet blant flyktninger var 3 til 4 ganger høyere enn for resten av befolkningen. Gruppen var overrepresentert som sosialhjelpsmottakere og de slet med levekår. Etter hvert ble dette en stor belastning for enkelte kommuner som krevde bedre samordning mellom ulike instanser og endringer både i den politiske og den samfunnsfaglige diskursen.

7 FLYPROSJEKTET Et utviklingsprosjekt for kommunalt flyktningarbeid som ble gjennomført i perioden Et sentralt tema i dette prosjektet var hvordan og i hvilken grad ulike organisasjons-og arbeidsformer kan bidra til å oppfylle målsettingene om integrering, likestilling og deltagelse. I denne perioden finner vi de samme ordene som introduksjonsloven baserer sitt introduksjonsprogram på Integrering og ikke assimilering, flerkulturelt samfunn, mangfold, likestilling, like muligheter osv. 20 år senere ble ordet mangfold supplert med ordet respekt og ordet likestilling med like verd. Dette innebar et nytt perspektiv som ble stadig mer fokusert utover på 90-tallet og som fikk sin fulle betydning senere med introduksjonsloven.

8 KVALIFISERINGSPROSJEKTER En rekke kommuner i landet hadde selv satt i gang kvalifiseringsprosjekter inspirert av Fly-prosjektet. Kommunal- og regionaldepartementet inviterte disse kommunene til å være med på et prosjekt som skulle undersøke hvorledes man kunne vri inntekter for nyankomne flyktninger og innvandrere fra passiv sosialhjelp til aktive tiltak som fremmer deltakelse i ordinært arbeid og utdanning. Fafo fikk oppdrag til å lede prosjektet og poenget lå i å komme frem til lovvedtak.

9 INKLUDERINGSPERIODEN Den tredje perioden viser at man har med introduksjonsprogram funnet fram til et godt virkemiddel for rask deltakelse i kvalifisering og arbeid hvor retten til krav om deltakelse i individuelt tilrettelagt kvalifisering er koblet med plikt til å delta i ordningen. Innvandrere og flyktninger skal nå behandles som vanlige norske. De får nye rettigheter, men stadig også flere og sterkere plikter. Det er altså avgjørende hva som gjøres i praksis rundt om og hvorledes bosettingskommuner inkluderer våres nye landsmenn i storsamfunnet.

10 LOV OM INTRODUKSJONSORDNING (St.meld. nr. 17 ( ) s.8, 54,61) Hensikten med loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes-og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. (jf. 1.). Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkning, Vedlegg til St.prp. Nr. 1 ( ) Den tar tak i fire områder som er avgjørende for å lykkes i inkluderingsarbeidet: Arbeid, Oppveks, utdanning og språk, Likestilling og Deltakelse.

11 BOSETTING Skjer i samarbeid med IMDI (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet) Møte med flyktning og presentasjon av Asker kommune På mottak eller flyplass Hjelp til oppstart i barnehage/skole/sfo Alle som bosettes får tilbud om bolig Kontrakt Kommunen gir depositumsgaranti, Søknad om bostøtte Alle mottar etableringsstøtte(kr ) og klespenger. Alle får hjelp til å handle inn og møblere sin bolig, bestilling av tv, telefoni, internett

12 BOSETTING FORTSETTER Politi, Folkeregister, Bank Helsesjekk Fastlege Tannlege Synskontroll Startinfo

13 KOMMUNENS ANSVAR (JF. 3) (Innst. S.nr. 197 ( ) Kommunen har ansvar for introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger som er bosatt i kommunen. Kommunen skal så snart som mulig, og innen tre måneder etter bosetting, kartlegge den enkelte i forhold til kompetanse og behov for grunnleggende kvalifisering. Oversette papirer og sende til realkompetanse vurdering/nokut

14 INNHOLD I PROGRAMMET (JF. 4.4) Minstekrav loven stiller til programmet er: Norskopplæring: Opplæring i samfunnskunnskap Tiltak som forbereder til arbeid eller utdanning.

15 NORSKOPPLÆRINGENS BAKGRUNN «Forskrift om voksenopplæring» nr. 342, ( ) av gitt i medhold av skriv av nr. 35 om voksenopplæring, har definert flyktninger som gruppe som på grunn av manglende kunnskaper har en vanskelig livssituasjon og skal prioriteres i forhold til tildeling av tilskudd. Forskriften plasserer ansvaret for norskopplæring og samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksene elever hos bosettingskommunen ( , 1992). Våren 2007 vedtok Stortinget an norskopplæringen skal legges om fra en timebasert modell til en nivåbasert modell. Målsettingen var at hver enkelte flyktning får tilrettelagt norskundervisning i forhold til definerte nivå av språkferdigheter (NOU:2001:20, s.32).

16 NORSKOPPLÆRING Innst.S.nr. 192 ( ) Norskundervisning er organisert i to deler Voksenopplæring: Grunnskole Skole for deltakere med spesielle behov Ca. 15 elever Folkeuniversitetet i Asker: alle andre deltakere ca. 75 elever fra alle kontinenter

17 UNDERVISNING I NORSK VED FU ER DELT I TO Innst. S. nr ( ) 1. Norskopplæring Spor og nivå bestemmes etter karlegging av hver enkelte deltaker Spor: antall skoleår deltakeren har (grunnskole, vgs, høyskole) Nivå: hvor mye norsk de har lært så langt (Kunnskap og antall timer) Dette skjer etter EU-rammeverk for språkopplæring Ut ifra dette plasseres de i riktig klasse/gruppe

18 DEL 2 Samfunnskunnskap/temakurs Skal gi elevene kunnskap/kjentskap til det norske samfunnet De ulike temakursene: 1. Arbeidsnorsk 2. Helse 3. Bo i Norge 4. Trafikkunnskap 5. Dataopplæring

19 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING For deltakere over 25 år som ønsker studiekompetanse Hvis de kan dokumentere grunnskole fra sitt hjemland kan de søke på voksenopplæring. For å få studiekompetanse må de ta eksamen i 6 fag: norsk, engelsk, mattematikk, naturfag, historie og samfunnsfag. Hvis de kan dokumentere vgs. + et år på universitetet, er det nok med eksamen i norsk og engelsk. Norsknivå: norskprøve 3 Hvis de ikke kan dokumentere grunnskole Grunnskole på 2år Få en realkompetansevurdering på grunnskolenivå

20 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING For deltakere over 25 år som ønsker yrkesfag Ved dokumentasjon av grunnskole fra hjemland Kan de søke videregående skole De får bare plass hvis det er ledige plasser, etter at de med rett, har fått plass Norsknivå: norskprøve 3 Hvis de ikke kan dokumentere grunnskole kan de Ta grunnskole på 2 år Få en realkompetanse på grunnskolenivå

21 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING For de under 25 år De mellom 16 og 22 år har rett til videregående opplæring De som har videregående skole fra sitt hjemland og er under 25 år (mellom 22-24) har ikke rett på opplæring De faller mellom to stoler, og kan få plass hvis ledige plasser på vgs. De vil bli kalt inn på norsktest Hvis de ikke kan dokumentere grunnskole kan de ta grunnskole i løpet av introduksjonsprogrammet Også mulighet for realkompetansevurdering

22 ARBEID Språkpraksisplass Tverrfaglig samtale mellom skole, NAV og flyktningteamet Registreres som aktive arbeidssøkere hos NAV Arbeidsmarkedsopplærings tiltak Praksisplass kurs AMO kurs Lønnstilskudd

23 DELTAGELSE - FRIVILLIGHET FOR ALLE ST.MELD.NR.39 ( ) Flyktningguide Leksehjelp Leksegruppe(Haselbakken) Engelsk om kvelden Kvinnegruppe (Frivillighetens hus) Åpen barnehage Aktiv på dagtid Skigruppe, svømmegruppe, turgruppe Fritidsaktiviteter for barn Sommerferie for flyktningfamilier Sommeraktiviteter for barna Sommerjobb for ungdommer

24 INKLUDERING Slik jeg ser på ordet inkludering handler om å åpne porten og ønske våre nye landsmenn velkommen til vårt samfunn hvor alle skal ha like muligheter til å delta i fellesskapet. Det er grunnleggende viktig for det norske fellesskapet å bli enig om hvilke spilleregler som skal brukes for å nå målet.

25 MIN MENING, KUNNSKAP OG FORSTÅELSE Trekke ut noen viktige forutsetninger for varig suksess De som arbeider med innvandrere og flyktninger i kommunene må: Få kunnskap og forståelse for bakgrunnen for introduksjonsprogrammet. Kjenne den forskningsmessige og politiske dokumentasjonen som ligger til grunn for hver enkelt del av programmet, og begrunnelsen for helheten i programmet. For å ivareta dette på en systematisk måte, må det formaliseres gjennom et eget utdanningsopplegg for de som arbeider med innvandrere, gjerne på en av våre utdanningsinstitusjoner.

26

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015.

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. FLESBERG OG ROLLAG KOMMUNER flyktningtjenesten Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppbygging av planen.... 3 1.2 Bosetting

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Introduksjonsordningen

Introduksjonsordningen Høgskolen i Telemark Introduksjonsordningen veien til inkludering? Marianne B. Øvrebø og Trine Skeie Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID EIGERSUND KOMMUNE SEPTEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Integrering til besvær

Integrering til besvær Institutt for arkeologi og sosialantropologi Integrering til besvær En undersøkelse av integreringsprosesser med bakgrunn i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Valborg Borgan Hanssen Masteroppgave

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS Hedmark Akershus fylke o Oslo Lufthavn - Gardermoen Europaveger Riksveger Jernbane Asker og Bærum Oppland Hurdal Eidsvoll Follo Nedre

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Innhold De l 1: S i d e 1 0 4 5 Del 2: Side 46 93 Norskopplæringen :10 12: Norskopplæring

Detaljer

Regional integreringspolitikk og praksis

Regional integreringspolitikk og praksis Regional integreringspolitikk og praksis Kunnskapsstatus og utviklingsmuligheter Rogaland som case Brita Gjerstad Øystein Lund Johannessen Svein Ingve Nødland Geir Skeie Gunn Vedøy 1 2 Senter for Interkulturell

Detaljer

Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri

Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri Rett til utdanning? Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere Æ Ø Anne Britt

Detaljer

Arbeidsplassen som arena for integrering av arbeidsinnvandrere med høy kompetanse i det norske samfunnet

Arbeidsplassen som arena for integrering av arbeidsinnvandrere med høy kompetanse i det norske samfunnet Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Arbeidsplassen som arena for integrering av arbeidsinnvandrere med høy kompetanse i det norske samfunnet Elena Bjørgve Masteroppgave i samfunnsplanlegging

Detaljer

Karriereveiledning for innvandrere

Karriereveiledning for innvandrere 1 Karriereveiledning for innvandrere erfaringer fra Bærum kommunale voksenopplæring 2 Karriereveiledning for innvandrere - erfaringer fra Bærum kommunale voksenopplæring Forfattere: Cathinca F. Hatlem,

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 1 a) Økonomisk sosialhjelp: ministeren ønsker å se nærmere på den ulike praksisen som skjer rundt omkring i kommunene når

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 30. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring i kommunale dokumenter side 3 2. Nasjonale

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

«Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge. Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15. www.distriktssenteret.no 1

«Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge. Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15. www.distriktssenteret.no 1 «Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15 www.distriktssenteret.no 1 Innhold s. 3 Direktørene har ordet s. 4 Innvandring er redningen for Distrikts-Norge

Detaljer

Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering

Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering Dato: 7. september 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering SOSE SARK-03-201100086-70 Hva saken gjelder: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer