Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING"

Transkript

1 Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

2 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens tverrfaglige samarbeid. Vi skal ta initiativ og samarbeide med utvalgte eksterne aktører. Samlet skal dette gi et helhetlig læringstilbud fra kommunen. De viktigste virkemidlene er Samarbeidsavtaler med interne og eksterne aktører. Kartlegge/synliggjøre de ressursene som hver enkelt deltaker har som grunnlag for å møte det norske samfunnet Utadrettet informasjon og formidling av kunnskap for å tydeliggjøre lokalsamfunnets rolle i å ta imot flyktninger til kommunen Utvikle og stimulere samarbeidet med næringslivet i kommunen Tiltak 2012/2013: Ansvarlig Tidsfrist Samarbeidsavtale med HiT ( videreføring av tiltak fra i fjor) Leder Bygge opp en fadderordning der tidligere deltakere kan bidra som faddere i skolen og i fritiden ( videreføring av tiltak fra i fjor) Brobygger Ny i Notodden- engasjere det frivillige Notodden for å integrere dem som er nye i Notodden Bruke sosiale medier som facebook og twitter for å dele informasjon. Engasjere oss som organisasjon med faglige innspill i den offentlige debatten om kvalifisering og integrering. Delta aktivt på frokostmøtene i regi av LæringTelemark og NUAS. Brobygger Alle Leder og brobygger Kontinuerlig Kontinuerlig

3 Rapport: Samarbeidsavtale med HiT ble underskrevet september 2013: «Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden og Notodden voksenopplæring skal arbeide for å realisere samarbeid på flest mulig av følgende områder: norskkurs for studenter med minoritetsspråklig bakgrunn mentorskap for høyt utdannede med minoritetsbakgrunn språkpraksisplasser voksenopplæringen som praksisskole forskning og utredning samt studentprosjekter knyttet til området sosial integrasjon og språk, flerkulturelle spørsmål et felles internasjonalt studentmiljø på Notodden» Fadderordning er prøvd ut i ulike former, men er ikke formalisert. Dette er et punkt som vi absolutt må jobbe videre med. Det frivillige i Notodden er fortsatt aktive medspillere sammen med Notodden voksenopplæring. Frivilligsentralen og leksehjelperne; både privat og i regi av Røde Kors står her i særstilling. Notodden orienteringslag, Notodden turlag og flere fotballag er aktivt med på integreringsarbeidet i Notodden kommune. Foreldrene i skolen og FAU vil være et satsningsområde neste skoleår. Vi er aktive i sosiale medier, facebooksiden har nesten 400 følgere. Vi fikk tildelt 2 forskningsprosjekt fra KommunaleUtviklingsmidler 2013; TalentTank og Utdanningsreisen. Arbeidet med disse prosjektene blir oppdatert på sosiale medier og rapportene vil legges på nettsidene våre så snart de foreligger. Vi har blitt bedt om å dele våre erfaringer på samlinger i regi av IMDi vest og IMDi øst. Flere voksenopplæringer og kvalifiseringssenter har tatt kontakt for å få vite mer om hvordan vi jobber. Vi ble også bedt om å være i en referansegruppe til et nytt forskningsprosjekt i regi av Norsk institutt for by- og regionforskning, NIBR, hvor de skal se på hvilken betydning organisering av introduksjonsprogrammet har på resultatene. Internt i kommunen deltar vi aktivt i brobyggerne og samarbeider tett med grunnskolene og barnehagene om å bygge opp et godt tilbud til nyankomne innvandrerbarn. NAV og Notodden voksenopplæring redegjorde for vårt arbeid til formannskapet i forbindelse med ny anmodning fra IMDi angående mottak av flyktninger for Notodden voksenopplæring er aktiv deltaker i Læring Telemark. Læring Telemark har deltatt på frokostmøte 1 gang. Dette punktet er mulig å jobbe videre med

4 2. DELTAKERE: Velferd og arbeid til alle. Våre deltakere skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter gjennom kartlegging, tilrettelagt opplæring og høye læringsforventninger. De viktigste virkemidlene er Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Opplæring i norsk for nyankomne elever med innvandrerbakgrunn i grunnskolen Mestringsgruppe for voksne med kommunikasjonsutfordringer etter hjerneslag eller andre skader. Bruk av tospråklig støtte i undervisning i grunnskolen og på voksenopplæringen Grunnskole for voksne som legger til rette for at deltakerne kan tilegne seg grunnleggende ferdigheter. Fullt tilbud til ungdomsskoleelever uten skolebakgrunn fra hjemlandet med opplæring i norsk og i grunnleggende ferdigheter Fokusere på ordkunnskap og matematikk Bruke de ulike læringsarenaene skole, språkpraksis, fritidsaktiviteter til å vise deltakernes egne ressurser og bygge videre på disse i et kvalifiseringsløp. Legge til rette for at deltakerne kan utvikle sitt eget nettverk. Målsetting norskprøver og introduksjonsprogram: 65% av dem som har gjennomført introduksjonsordningen skal gå over til utdanning eller arbeid 100 % av dem som deltar i norskopplæring og som er registrert i NIR, skal gå opp til offisiell norskprøve med målsetting om at: 95 % av dem som går opp til muntlig norskprøve skal bestå. 65 % av dem som går opp til skriftlig norskprøve skal bestå 40 % av deltakerne med liten eller ingen skolebakgrunn (spor 1) skal bestå norskprøve 2 skriftlig Rapport: 88 % av dem som har gjennomført introduksjonsordningen går over til utdanning eller arbeid. 100 % av dem som deltar i norskopplæring og som er registrert i NIR har gått opp til offisiell norskprøve. Fra er dette obligatorisk for alle deltakere i NIR. Norskprøver: Resultat - se neste side. Vårt satsningsområde er grunnleggende ferdigheter spesielt for spor 1 ( analfabetbakgrunn) og spor 2 deltakere (ingen eller liten skolebakgrunn). For denne gruppen er ofte norskprøve 2 skriftlig høyeste nivå. De vil da ha mulighet for å få ekstravakter i Notodden kommune. Vi er derfor svært stolte over en høy andel som har bestått norskprøve 2 skriftlig.

5 Resultat på norskprøve 3 er litt under landsgjennomsnitt og gjenspeiler at vårt satsningsområde er grunnleggende ferdigheter.

6 Resultat norskprøver 2012 Spor Antall møtt Antall bestått Prosent Resultater nasjonalt Norskprøve 2 muntlig Totalt % 89 % spor 1 spor 2 spor 3 Analfabet bakgrunn/ lite skolebakgrunn % Litt skolebakgrunn ( grunnskolenivå,) % Videregående skole og høyere utdanning % Norskprøve 2 skriftlig Spor Antall møtt Antall bestått Prosent Resultater nasjonalt Totalt % 62 % spor 1 spor 2 spor 3 Analfabet bakgrunn/ lite skolebakgrunn % Litt skolebakgrunn ( grunnskolenivå,) % Videregående skole og høyere utdanning % Norskprøve 3 muntlig Spor Antall møtt Antall bestått Prosent Resultater nasjonalt Totalt % 74 % spor 1 spor 2 spor 3 Analfabet bakgrunn/ lite skolebakgrunn % Litt skolebakgrunn ( grunnskolenivå,) % Videregående skole og høyere utdanning % Norskprøve 3 skriftlig Spor Antall møtt Antall bestått Prosent Resultater nasjonalt Totalt % 51 % spor 1 spor 2 spor 3 Analfabet bakgrunn/ lite skolebakgrunn % Litt skolebakgrunn ( grunnskolenivå,) % Videregående skole og høyere utdanning %

7 Tiltak 2012/2013 Ansvarlig Tidsfrist Kompetanseheving i metodikk for Inspektør matematikkundervisning i grunnleggende ferdigheter Kompetanseheving og kompetansedeling på metodikk for å bygge ordkunnskap. Utvikle tilbudet til barn i grunnskolen. Lage rutiner for overgang fra norskopplæring til hjemskolen. Lage rutiner for bruk av tospråklig støtte i grunnskolen. Evaluere ordningen. Bygge opp arenaer hvor deltakernes meninger blir hørt Legge til rette for en lærende kultur mellom lærere og tospråklige assistenter, mellom vo og grunnskolene, mellom skolen og samfunnet rundt. Alle Vo i samarbeid med grunnskolene Vo i samarbeid med deltakerne Alle Kontinuerlig evaluering, større evaluering våren Kontinuerlig Rapport: Anne Rash Halvorsen har hatt en forelesningsrekke på skolen hvor tema har vært matematikkundervisning Vi har delt erfaringer på metodikk for å bygge ordkunnskap Det er utviklet rutiner for et tilbud til barn i grunnskolen. Arbeidet har etter hvert også inkludert barn i barnehagen. Tilbudet er evaluert og forbedrede rutiner arbeides med i skoleåret 2013/ TalentTank har vært en arena hvor deltakerne aktivt har formet innholdet i prosjektet. Det har vært diskutert opprettelsen av et forum for ulike innvandrerorganisasjoner, men dette arbeidet er ikke igangsatt. Dette arbeidet bør jobbes videre med i skoleåret 2013/2014 Oppstarten av Vurdering for læring prosjektet i kommunen har gitt oss mulighet for å videreutvikle egne læringsarenaer internt på skolen. Dette arbeidet fortsetter skoleåret 2013/2014. Vi arbeider kontinuerlig for å utvikle ulike læringsarenaer for oss ansatte og samfunnet rundt oss, og bruker ulike samarbeidsmøter, samarbeidsavtaler, ulike rutiner for å opprettholde og videreutvikle kunnskap om integrering, norskopplæring, grunnopplæring, arbeidsformidling, samarbeid på tvers av virksomhetsgrenser, samarbeid mellom skolen og samfunnet rundt.

8 3. ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE Vi vil utvikle en inkluderende og lærende organisasjon. De viktigste virkemidlene er: Samhandling preget av verdiene åpenhet, raushet og respekt Utvikle den enkeltes kompetanse og fremme en kultur hvor vi deler kunnskap og erfaring med kolleger. Tiltak 2012 /2013: Ansvarlig Tidsfrist Sosiale tiltak for å bli kjent i en ny organisasjon og med Alle Kontinuerlig hverandre. Finne et felles navn for den nye organisasjonen som inkluderer alle områder vi arbeider på Alle Rapport: Vi har hatt flere sosiale tiltak. Vi har ikke startet prosessen med å finne et felles navn. Dette må jobbes videre med i skoleåret 2013/ 2014

9 4. ØKONOMI Vi skal ha god økonomistyring og utnytte det handlingsrommet som budsjettet til enhver tid gir oss. Tiltak 2012/2013: Ansvarlig Tidsfrist Få en forpliktende økonomisk avtale for de deltakerne som trenger hjelp på veien mot fagbrev (videreført tiltak fra i fjor) Leder Rapport: Prosjektet «Utdanningsreisen» ( fra analfabet til fagbrev) har lagt til rette for et samarbeid mellom videregående skole, nav og voksenopplæringen i dette arbeidet. Besøksadresse: Storgata 81, 3674 Notodden. Postadresse: Pb 193, 3672 Notodden

VIRKSOMHETSPLAN 2010/ 2011 - årsrapport

VIRKSOMHETSPLAN 2010/ 2011 - årsrapport VIRKSOMHETSPLAN 2010/ 2011 - årsrapport VÅRE MÅL: 1. SAMFUNN: Notodden voksenopplæring skal delta aktivt i kommunens tverrfaglige samarbeid. Vi skal samarbeide med utvalgte eksterne aktører. Samlet skal

Detaljer

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2010

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2010 Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2010 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Verdigrunnlag... 3 4. Enhetens ansvarsområder og organisering... 4

Detaljer

Integrering 2013. 25. april 2013

Integrering 2013. 25. april 2013 Integrering 2013 25. april 2013 1. Innledning... 2 2. Rammebetingelser og organisering... 2 3. Bosetting... 5 4. Barnehage... 6 5. Skole... 8 6. Forebygging og barnevern... 10 7. Voksenopplæring... 12

Detaljer

1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER...

1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER... INNHOLD 1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER... 2 1.2. SITUASJONSBESKRIVELSE, INNVANDRERE OG INTEGRERING...

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Årsrapport 2011. FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS Åsenveien 10 1400 Ski 30.03.12

Årsrapport 2011. FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS Åsenveien 10 1400 Ski 30.03.12 Årsrapport 2011 FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS Åsenveien 10 1400 Ski 30.03.12 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. -INNLEDNING ---------------------------------------------------------------3 1.1. FOLLO KVALIFISERINGSSENTER

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Flyktningområdet 2015-2027

Flyktningområdet 2015-2027 Planprogram for Flyktningområdet 2015-2027 Vedtatt av kommunestyret 06.10.2014 Innhold Innledning 3 1.1 Kommuneplan 2011-23 3 1.2 Vedtak og føringer 3 2 Arbeid med flyktninger i Grimstad kommune 4 2.1

Detaljer

LANGREISTE TALENTER LOKALE MULIGHETER

LANGREISTE TALENTER LOKALE MULIGHETER TALENTTANK LANGREISTE TALENTER LOKALE MULIGHETER Åse Streitlien Sluttrapport Høgskolen i Telemark 2014 Prosjektnavn: «TalentTank, langreiste talenter lokale muligheter» Rapport: Sluttrapport 2014 ISBN:

Detaljer

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune.

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. Dette er KFU sine kommentarer med innspill fra FAU. 1. Innledning KFU verdsetter arbeidet Fredrikstad kommune har gjort med en kommunedelplan

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

DRAMMEN SOM INTRODUKSJONSARENA

DRAMMEN SOM INTRODUKSJONSARENA DRAMMEN SOM INTRODUKSJONSARENA EN GJENNOMGANG AV kommunens INTRODUKSJONS- OG KVALIFISERINGSARBEID FOR NYANKOMNE INNVANDRERE Anja Bredal og Julia Orupabo Rapport 2014:04 Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012 Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon 2 2. Verdigrunnlag 3 3. Enhetens ansvarsområder og organisering 4 3.1. Basistjenester eksistensgrunnlag 4

Detaljer

INTEGRERING OG INKLUDERING BOSETTING AV FLYKTNINGER I KONGSVINGER

INTEGRERING OG INKLUDERING BOSETTING AV FLYKTNINGER I KONGSVINGER INTEGRERING OG INKLUDERING BOSETTING AV FLYKTNINGER I KONGSVINGER 2013-2016 2016 1 2 Fra flyktning til aktiv samfunnsborger i Kongsvinger. Enhver har rett til i andre land å søke og å ta imot asyl mot

Detaljer

HAMAR KOMMUNE ANALYSE AV HAMAR KOMMUNES ARBEID MED INTEGRERING AV INNVANDRERE

HAMAR KOMMUNE ANALYSE AV HAMAR KOMMUNES ARBEID MED INTEGRERING AV INNVANDRERE Beregnet til Hamar kommune Dokument type Sluttrapport Dato Februar 2011 HAMAR KOMMUNE ANALYSE AV HAMAR KOMMUNES ARBEID MED INTEGRERING AV INNVANDRERE HAMAR KOMMUNE ANALYSE AV HAMAR KOMMUNES ARBEID MED

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004006 : E: A00 &13 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 HØRING VEDRØRENDE

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE LEVANGER KOMMUNE PRØVEPROSJEKT GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING OG ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE SLUTTRAPPORT TIL UTLENDINGSDIREKTORATET Levanger 01.03.02 Svein Olav Skogstad

Detaljer

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014 utkast pr 29.11.11 Skedsmo voksenopplæringssenter Virksomhetsplan 2014 07.02.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D.

Detaljer

ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13

ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13 ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13 1. FORORD Byråd for barnehage og skole satte ned en arbeidsgruppe i januar

Detaljer

bydelene i Groruddalen

bydelene i Groruddalen Berit Aasen Sigrid Skålnes Introduksjonsprogrammet i de fire bydelene i Groruddalen NOTAT 2015:101 Tittel: Forfatter: Introduksjonsprogrammet i de fire bydelene i Groruddalen Berit Aasen og Sigrid Skålnes

Detaljer

PÅ GRENSEN. Hvordan integrere unge enslige flyktninger mellom 18-25 år?

PÅ GRENSEN. Hvordan integrere unge enslige flyktninger mellom 18-25 år? PÅ GRENSEN Hvordan integrere unge enslige flyktninger mellom 18-25 år? Forord Denne eksempelsamlingen er resultat av et samarbeid mellom Hordaland Røde Kors, IMDi vest og Husbanken vest om å fokusere på

Detaljer

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015.

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. FLESBERG OG ROLLAG KOMMUNER flyktningtjenesten Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppbygging av planen.... 3 1.2 Bosetting

Detaljer

PROSJEKTSKISSE UTVIKLINGSMIDLER

PROSJEKTSKISSE UTVIKLINGSMIDLER PROSJEKTSKISSE UTVIKLINGSMIDLER Notodden voksenopplæring «TalentTank - langreiste talenter, lokale muligheter» 1. Ansvarlig virksomhet, leder og samarbeidspartnere a) Notodden Voksenopplæring i. Benedicte

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Introduksjonsordningen Moss kommune

Introduksjonsordningen Moss kommune Introduksjonsordningen Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. november 2012 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling...

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer