Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2012"

Transkript

1 Lunner kommune Resultatrapportering 1. tertial 2012 Roa,

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDM ANNENS INNLEDNING Brukere Organisasjon Økonomi SAMFUNNSUTVIKLING Regnskap pr. funksjon KOMMUNEORGANISASJON Regnskap pr. funksjon KULTUR Regnskap pr. funksjon OPPVEKST Regnskap pr. funksjon OMSORG Regnskap pr. funksjon TEKNISK Regnskap pr. funksjon SKATT, TILSKUDD OG FINANSIERING Status finans Regnskap pr. funksjon INVESTERING

3 1 RÅDMANNENS INNLEDNING 1.1 Brukere Kjære leser 1. tertial er langt på vei gjennomført som planlagt. Med dyktige og dedikerte medarbeidere, som i vår tydelig tilbakemeldte at de er stolte av å jobbe i kommunen, responderer mange brukere positivt på møtet med kommunen som tjenesteleverandør. Det er stor aktivitet i kommunen både når det gjelder drift og utvikling. I forhold til utviklingsprosessene gjelder det Lea n (foredle det bestående), Samhandlingsreformen, Læringsmiljø Hadeland, Rv4, Revisjon av kommuneplanen og områdereguleringen på Harestua. Året 2012 har så langt hatt størst ufordring innen pleie og omsorg. Også innen området psykiatri ser vi økende utfordringer. Barnevernet har i 1. tertial opplevd å måtte ta over omsorgen for 10 barn. Dette har ført til et betydelig press på tjenesten, så vel økonomisk som personellmessig. Ved Lunner omsorgssenter ser vi at det er store utfordringer knyttet til økt press på tjenestene. Effekten av økt tildeling i 2012 vil synes i større grad etter 1. tertial. Det er igangsatt et forprosjekt med bygging av omsorgs- og avlastningsboliger på Harestua. To flyktningeboliger er tatt i bruk som barneboliger i påvente av at disse skal bygges. Det er fortsatt et økende behov for avlastning, og man ser frem til at boligene skal stå ferdige i Vernepleiere er fortsatt mangelpersonell for kommunen og det skaper utfordringer for Tilrettelagte tjenesters mulighet til å levere ønskede tjenester. Det er blitt etablert en egen innføringsklasse på Lunner barneskole for minoritetsspråkelige elever. Denne har 12 elever med to pedagoger som har ansvaret for å følge opp disse elevene. Læringsmiljø Hadeland ble startet høsten 2010 og har i inneværende skoleår jobbet systematisk med vurdering for læring. Fra høsten 2012 starter arbeidet med innføring av pedagogisk analysemodell. Målet er at utviklingsarbeidet skal ha effekt både på elevenes læringsresultater og trivsel. Det er i løpet at 1. tertial blitt gjennomført dialogmøter på alle skolene, som et ledd i skolenes forsvarlige system. Ved dette møtet møtes ansatte og ledelse fra skolen, elever, foreldre, politikere og kommunens øverste ledelse for å snakke om hva skolen har vært opptatt av det siste året, måloppnåelse og fokusområder. Voksenopplæringen opplever fortsatt økende aktivitet, noe som blant annet kommer som følge av vedtak om økt bosetting av flyktninger og innføring av 2 årig grunnskole. I tillegg merker man økt etterspørsel av undervisning pga økt antall gjestearbeidere og voksne med krav om grunnskoleundervisning. Innen barnehagesektoren oppnådde vi å kunne definere full barnehagedekning ved opptaket i mars. Det vil si at vi har gitt plass til alle som etter loven har krav til det fra august Flyktningkontoret ligger så langt i 2012 greit i rute med bosetting. Innen teknisk område har det vært overforbruk av tjenester innen veivedlikehold og snøbrøyting første 1. tertial. Arealavdelingen opplever stor aktivitet spesielt knyttet til de store utbyggningsplanene på Harestua, og Bislingen i tillegg til arbeidet med Rv4 og ny kommuneplan. 3

4 1.2 Organisasjon Fra 1. januar 2012 ble stabsenhetene Informasjonsforvaltning og IKT- avdelingen slått sammen til en avdeling. Det er en utfordring å kunne rekruttere førskolelærere. Ved utlysing av ledige stillinger som pedagogiske ledere fra august 2011 fikk vi inn få søknader hvor søkerne hadde godkjent utdanning. Vi går derfor mot en situasjon hvor vi i større grad enn tidligere må søke dispensasjon fra utdanningskravet. Det er også stor mangel på vernepleiere. I forbindelse med den statlige satsningen på samhandlingsreformen har hovedaktiviteten 1. tertial vært rigging av veien videre i politisk sak lagt frem før sommeren. Lunner kommune driver ulike gjøremål som det viser seg at andre verdsetter og er nysgjerrige på. I 1. tertail har derfor kommunen mottatt invitasjon og vært deltakere på ulike seminarer/samlinger med tema som ipolitiker, helhetlig planstruktur, Lea n, trepartssamarbeid, læringsmiljø Hadeland og utviklingsarbeidet på Harestua. I 1 tertal har arbeidet med å strukturere opp og planlegge gjennomføringen av strategiske kompetanseplaner blitt godt påbegynt. Det er gjennomført IS-møter, dvs møter mellom vertskommune og sammarbeidskommune for alle interkommunale samarbeider på Hadeland, hvor forventninger og anerkjennelse søkes avklart for alle samarbeidene. Gjennom disse møtene gjøres det bestillinger som tas med tilbake til de enkelte komiteer, slik at de kan avklares i høstens IS møte. 1.3 Økonomi Etter 4 måneders drift i 2012 er prognose for regnskapsmessig merforbruk kr 0,6 mill. Bak dette tallet skjuler det seg større avvik både positive og negative. De største beskrives under. I tillegg kommenteres på enkelte vesentlige poster. Frie inntekter ble opprinnelig budsjettert med en forutsetning om høyere vekst i folketallet enn det som ble reelt, samt et høyere skatteanslag, slik at kommunens opprinnelige budsjett lå kr 3 mill over statsbudsjettet. Revidert nasjonalbudsjett viser en netto økning på kr 3,3 mill i forhold til statsbudsjettet for Forventningen om høyere skatteinntekter enn regjeringens anslag opprettholdes slik at budsjettet etter justering ligger kr 3 mill over KSmodellen. Avregning tilskudd til ressurskrevende brukere utgjør en merinntekt på kr 0,7 mill. I tillegg er estimatet for slikt tilskudd i 2012 tilsvarende. Det endrede tilskuddet i 2012 medfører økte utgifter, men disse utgiftene oppveies av andre sent igangsatte tilbud slik at det ikke blir behov for budsjettjustering. Tilrettelagte tjenester forventer utover dette et mindreforbruk på kr 0,6 mill pga sen oppstart av tilbud. Det er store utfordringer innen barnevern, og tjenestene innenfor dette området ligger an til et merforbruk på kr 2,5 mill. Kr 1,4 mill er dekket opp gjennom disponering av årsresultatet for Det forventes et merforbruk på kr 0,7 mill til kjøp av institusjonsplasser knyttet til overbelegg på LOS. Det ligger an til et merforbruk på kr 0,7 mill innenfor området til Eiendom og Infrastruktur. Dette er knyttet til vedlikeholdsavtaler brøyting, gatelys og lekkasje i varmeanlegget ved Harestua skole. 4

5 Innenfor området til Arealforvaltningsavdelingen forventes et negativt avvik på kr 0,7 mill. Dette er mindreinntekt gebyrer på kr 0,6 mill på oppmåling knyttet til at det blir senere oppstart av siste byggetrinn Haneknemoen enn forventet, som delvis oppveies av bruk av fond med kr 0,1 mill. I tillegg er utgifter til felles landbrukskontor for lavt budsjettert med kr 0,2 mill. Overføring til private barnehager vil pga øket kapasitet i private barnehager gi et merforbruk på kr 0,6 mill. Økte satser for skoleskyss vil medføre et merforbruk på kr 0,5 mill. Det vesentlige av forventede avvik i driftsregnskapet ved årets slutt blir foreslått budsjettjustert per Når det gjelder investeringer vises til kommentarer under kapittel 9. 5

6 Budsjett, regnskap og avvik pr funksjon 1 tertial 2012 Sum Avvik: Regnskap - per bud Regnskap 1 tertial 2012 Periodisert budsjett 1 tertial 2012 Justert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Funk avvik Lønn A utg Innt. Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM 100 Politiske styring og kontr.org 18,2 12,1 3,2 2,9 563,4 176,9-8,1 732,1 575,5 180,1-5,3 750, , ,5-15, , , ,5-15, ,7 110 Kontroll og revisjon -27,4 21,0-64,4 16,0 0,0 648,7-28,3 620,4 21,0 584,3-12,3 593,0 65,0 990,0-37, ,0 65,0 990,0-37, ,0 120 Administrasjon -32,3-233,9-191,6 393, , ,3-808, , , ,7-414, , , , , , , , , ,9 121 Forv.utg. i eiend.forv. -132,0-131,2-0,6-0,2 341,5 376,6-0,1 718,0 210,3 376,0-0,3 586,0 578,8 515,1-1, ,8 578,8 515,1-1, ,8 130 Administrasjonslokaler -78,8 21,6-70,8-29,6 155,5 413,4-179,1 389,8 177,1 342,6-208,7 311,0 487, ,1-626, ,7 487, ,1-626, ,7 170 Premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,7 0,0 0, , ,7 0,0 0, ,7 171 Amort tidl års premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,1 0,0 0, , ,1 0,0 0, ,1 180 Diverse fellesutgifter -105,6-95,5-10,9 0,8 686,6 30,0-1,2 715,4 591,1 19,0-0,4 609,8 868,0 38,5-1,2 905,2 989,2 38,5-1, ,5 190 Interne serviceenheter -254,3-84,9-74,5-94, ,8 304,9-693, , ,9 230,4-788, , , , , , , , , ,1 201 Førskole -588,5-505,1-825,9 742, , , , , , , , , , , , , , , , ,9 202 Grunnskole -527,4-555,9 32,9-4, , , , , , , , , , , , , , , , ,0 211 Styrket tilbud til førsk.barn -19,6-124,1-49,1 153, ,5 34,9-153, , ,4-14,2 0, , ,9 223,7-133, , ,9 223,7-133, ,6 213 Voksenopplæring -70,9-54,7 3,4-19, ,5 476,0-268, , ,8 479,5-288, , , , , , , , , ,6 215 Skolefritidstilbud 98,4 169,7 84,9-156, ,6 270, ,7 235, ,3 355, ,8 333, , , , , , , , ,4 221 Førskolelokaler og skyss -162,1-77,3-139,3 54,5 637,2 430,1-193,0 874,3 559,8 290,8-138,5 712, , ,1-528, , , ,1-528, ,8 222 Skolelokaler 735,5 144,9 183,7 406, , , , , , ,6-936, , , , , , , , , ,2 223 Skoleskyss 164,9 0,0 59,1 105,8 0, ,4-105, ,6 0, ,5 0, ,5 0, ,8 0, ,8 0, ,8 0, ,8 231 Aktivitetstilbud barn og unge -0,1-2,1-264,0 266,0 52,3 269,2-266,0 55,5 50,2 5,2 0,0 55,4 119, ,9 0, ,0 104, ,9 0, ,0 232 Foreb. - skole- og helsest.tj. 9,4-7,7 18,0-1, ,3 83,7-174, , ,6 101,8-175, , ,0 740,5-763, , ,0 610,5-633, ,4 233 Annet forebyggende helsearb. -40,2-39,6 405,8-406,4 314,4 36,5-1,9 348,9 274,8 442,3-408,3 308,7 519,2 850, ,0 144,7 819, , ,0 644,7 234 Aktivisering eldre og funk.hem 74,5-35,9 16,4 93,9 940,1 241,7-454,5 727,3 904,2 258,1-360,6 801, , ,2-521, , , ,2-487, ,8 241 Diagnose, behandling, rehab. 9,3 139,4-42,7-87, , ,3-258, , , ,6-345, , , , , , , , , ,0 242 Råd, veiledn.og sos.foreb.arb. -21,0 17,2-32,1-6,1 472, ,3-41, ,9 489, ,2-47, , , , , , , , , ,1 243 Tilb. til pers. med rusprobl. 0,4 0,2-5,3 5,6 51,4 9,6-5,9 55,0 51,5 4,2-0,3 55,4 142, ,0-81, ,8 142, ,6-81, ,5 244 Barneverntjeneste -350,5-5,7-382,3 37, ,7 686,1-135, , ,9 303,8-97, , , , , , ,1 889,5-804, ,4 251 Barneverntiltak i familien -255,5-158,6-94,1-2,7 316,4 245,1 0,0 561,5 157,8 151,0-2,7 306,0 465,9 564,9-8, ,6 540,4 490,9-8, ,1 252 Barneverntiltak utenfor fam. -319,3-155,0-32,6-131, , , , , , , , , , , , , , , , ,5 253 Pleie, omsorg, hjelp i inst. -27,6-52,7-646,9 672, , , , , , , , , , , , , , , , ,4 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 395,7 506,2-462,1 351, , , , , , , , , , , , , , , , ,4 255 Medfin somatiske tj 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,8 0, ,8 0, ,8 0, ,8 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 261 Botilbud i institusjon 217,5-2,3 75,1 144,7 496,7 663,0-312,7 847,0 494,4 738,1-168, , , , , , , , , ,9 265 Kommunalt disponerte boliger 117,1-2,0 8,4 110,7 2,0 37,3-147,0-107,7 0,0 45,7-36,3 9,4 0,0 457, ,8-760,8 0,0 457, ,8-760,8 273 Kommunale sysselsettingstiltak 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 330,8 0,0 330,8 0,0 339,8 0,0 339,8 0,0 679,7 0,0 679,7 0,0 679,7 0,0 679,7 275 Introduksjonsprogram -16,8-13,0 12,9-16, ,6 817,9-139, , ,5 830,8-156, , , , , , , , , ,6 276 Kvalifiseringsordningen 196,1 0,0 196,1 0,0 0,0 234,4 0,0 234,4 0,0 430,5 0,0 430,5 0, ,8 0, ,8 0, ,8 0, ,8 281 Økonomisk sosialhjelp 198,1 0,0 197,2 0,9 0, ,2-13, ,8 0, ,4-12, ,9 0, , , ,5 0, , , ,5 283 Bist. etabl./oppr.h. egen bol. -3,7 0,4-2,1-2,0 100,4 6,9-0,7 106,5 100,8 4,8-2,8 102,8 276,7 613,9-499,5 391,2 276,7 613,9-499,5 391,2 285 Tj utenfor ord komm ansv omr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 290 Interkomm. Samarb. 524,0 192,5 211,8 119, ,5 116, , , ,0 328, ,1-917, , , ,0 90, , , ,0 90,2 301 Plansaksbehandling -17,9 1,6-17,0-2,6 446,6 67,7-90,3 424,1 448,2 50,7-92,8 406, ,4 527,3-668, , ,4 527,3-668, ,9 302 Bygge-, delings-, seksj.saker 7,9 1,8-0,3 6,4 647,7 48,3-571,6 124,4 649,5 48,0-565,2 132, ,3 445, ,1 127, ,3 445, ,1 127,3 303 Kart og oppmåling 43,4-2,8-2,1 48,4 469,4 226,0-189,8 505,6 466,5 223,9-141,4 549, ,5 782,9-873, , ,5 752,9-843, ,7 315 Boligb. og fysiske bom.tiltak 290,0 0,0 0,0 290,0 0,0 0,0-290,0-290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 200,0 320 Kommunal næringsvirks. 1,8 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0-1,8-1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 325 Tilrettel.og bist.for næringsl 38,3 0,0 38,3 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 238,3 0,0 238,3 0,0 714,9 0,0 714,9 0,0 714,9 0,0 714,9 329 Landbr forvaltn og -næringsutv 0,0 0,0 50,6-50,6 0,0-25,6 25,6 0,0 0,0 25,0-25,0 0,0 0, ,9-346, ,7 0, ,9-346, ,7 333 Komm.veger, nyanl.,drift,vedlh -292,8 14,7-241,8-65,8 510, ,5-122, ,8 525,2 936,7-188, , , ,9-564, , , ,9-564, ,3 334 Komm.veger, miljø- og trafikks 180,1 3,9 114,0 62,1 78,1 171,6-96,1 153,6 82,0 285,6-34,0 333,7 190, ,9-481,9 737,3 190, ,9-481,9 737,3 338 Foreb. brann og andre ulykker -291,4 0,8 4,3-296,5 2,9 448,0 0,0 450,9 3,7 452,3-296,5 159,5 4,9 884,6-889,5 0,0 123,0 716,2-839,2 0,0 339 Beredsk branner/andre ulykker 98,2-2,9 103,3-2,2 2, ,1-16, ,2 0, ,4-19, ,4 0, ,4-56, ,5 0, ,4-56, ,5 340 Produksjon av vann -228,5-30,0 131,7-330,3 181,4 270,1 0,0 451,5 151,4 401,8-330,3 223,0 416, ,1-990,9 683,3 416, ,1-990,9 683,3 345 Distribusjon av vann 1 331,2 11,4-256, ,4 340,9 656, , ,1 352,3 399, , ,9 959, , , ,7 959, , , ,7

7 Sum Avvik: Regnskap - per bud Regnskap 1 tertial 2012 Periodisert budsjett 1 tertial 2012 Justert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Funk avvik Lønn A utg Innt. Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM 350 Avløpsrensing -106,5-32,2-81,2 6,9 471, ,2-6, ,3 438, ,0 0, , , ,9 0, , , ,9 0, ,4 353 Avløpsnett/innsaml avløpsvann 2 765,7 30,0-66, ,9 610,8 351, , ,0 640,8 285, , , , , , , , , , ,3 354 Tømming slamavsk., septikt. ol 148,5-1,9 307,3-157,0 122,8 97,9-138,7 82,0 120,9 405,2-295,7 230,4 334, , ,9-16,5 334, , ,9-16,5 360 Naturforvaltning og friluftsl. -31,7 0,6-39,9 7,6 262,4 258,2-498,3 22,3 263,0 218,4-490,7-9,3 765,2 683,4-671,9 776,6 765,2 581,6-539,9 806,8 370 Bibliotek 20,7 19,1-2,0 3,6 581,9 204,9-59,6 727,2 601,0 202,9-56,1 747, ,2 633,9-83, , ,6 627,1-41, ,7 375 Museer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 328,2-100,0 228,2 0,0 328,2-100,0 228,2 377 Kunstformidling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 490,1 0,0 490,1 0,0 490,1 0,0 490,1 380 Idrett 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 331,6 0,0 331,6 0,0 579,5 0,0 579,5 381 Komm idr.bygg og -anl. 312,6 5,1 215,8 91,7 119,8 81,2-178,2 22,8 124,8 297,0-86,4 335,4 345, , , ,5 345, , , ,6 383 Musikk og kulturskoler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,4 0, ,4 0, ,4 0, ,4 385 Andre kulturakt. og utg kulturbygg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 730,2 0,0 730,2 0,0 730,2 0,0 730,2 386 Kommunale kulturbygg 43,0-2,0 34,1 10,9 25,3 43,7-24,3 44,7 23,2 77,9-13,4 87,7 64,3 351,1-77,1 338,3 64,3 314,3-40,3 338,3 390 Den norske kirke 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,6 0, ,6 0, ,6 0, ,6 0, ,6-10, ,6 0, ,6-10, ,6 392 Andre relgiøse formål 55,9 0,0 55,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,9 0,0 55,9 0,0 167,8 0,0 167,8 0,0 167,8 0,0 167,8 800 Skatt på inntekt og formue -14,1 0,0 0,0-14,1 0,0 0, , ,4 0,0 0, , ,5 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 840 Stat.ram.tilsk.+øvr.gen.statil 50,8 0,0 0,0 50,8 0,0 0, , ,4 0,0 0, , ,6 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 850 Gen.statstilskudd vedr.flykt. -35,9 0,0 0,0-35,9 0,0 0, , ,1 0,0 0, , ,9 0,0 0, , ,7 0,0 0, , ,7 860 Motpost avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 870 Renter/utbytte og lån -13,3 0,0 166,7-180,0 0, ,3-951, ,7 0, , , ,4 0, , , ,1 0, , , ,1 880 Interne finansieringstrans. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,1 0, , , ,1 899 Årets regnsk.m. mer-/mindrefor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , , , , , , , , , , ,3 0, , , ,8 0,0 7

8 8

9

10 2 SAMFUNNSUTVIKLING 2.1 Regnskap pr. funksjon (alle tall i 1000 kr.) Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Plansaksbehandling Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Kart og oppmåling Tilrettelegging og bistand for næringslivet Landbruksforvaltning og -næringsutvikling Naturforvaltning og friluftsliv Avviksforklaring Funksjon 121 o Lønnsutgifter som har sitt budsjett på funksjon 190. Lønnsutgiftene vil bli flyttet. Kommentar til budsjettjustering Funksjon 303 o Utsatt oppstart siste byggetrinn Haneknemoen gir reduserte gebyrinntekter o Kan til dels ses i sammenheng med bruk av fond knyttet til Kommuneplan kr 100 på f800 Kommentar til prognose

11 3 KOMMUNEORGANISASJON 3.1 Regnskap pr. funksjon (alle tall i 1000 kr.) Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Politisk styring og kontrollorgan Kontroll og revisjon Administrasjon Diverse fellesutgifter Interkommunale samarbeider Avviksforklaring Funksjon 180 o Manglende periodisering o Noe merutgifter afp Funksjon 290 Kommentar til budsjettjustering Funksjon 100 o Etterfakturering utgifter valg 2010 Funksjon 180 o Etterfakturering utgifter overformynderi 2010 kr 125 o Reservert tilleggsbervilgning kr 165 Kommentar til prognose 11

12 4 KULTUR 4.1 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Aktivitetstilbud barn og unge Bibliotek Museer Kunstformidling Idrett Musikk- og kulturskoler Andre kulturaktiviteter og utgifter til kulturbygg Den norske kirke Andre religiøse formål Avviksforklaring Funksjon 392 Kommentar til budsjettjustering Kommentar til prognose 12

13 5 OPPVEKST 5.1 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Førskole Grunnskole Styrket tilbud førskolebarn Voksenopplæring Skolefritidstilbud Forebygging - skole og helsestasjon Barneverntjenesten Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Introduksjonsprogram Avviksforklaring Funksjon 201 o Merutgifter private barnehager pga økt antall plasser Funksjon 202 Funksjon 213 Funksjon 215 Funksjon 244, 251, 252 o økte utfordringer innen barnevern knyttet til omsorgsovertagelser og akuttsaker Kommentar til budsjettjustering Funksjon 201 o økt antall plasser private barnehager Funksjon 244, 251, 252 o Dette kommer i tillegg til kr 1,4 mill foreslått som disponering av årsresultatet Kommentar til prognose 13

14 6 OMSORG 6.1 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Annet forebyggende helsearb. (samh.ref.) Aktivisering eldre og funksjonshemmede Diagnose, behandling og rehabilitering Råd, veiledn. og sosialt forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Pleie, omsorg og hjelp i institusjon Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Medfinansiering somatiske tjenester Kommunale sysselsettingstiltak Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp Bistand etabl. og oppretth av egen bolig Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Avviksforklaringer: Funksjon 234 Funksjon 254 Funksjon 276 Funksjon 281 Funksjon 315 o ikke budsjettert infrastrukturbidrag - vil bli foreslått avsatt til fond jfr f 880 Kommentar til budsjettjustering Funksjon 253 o kr 700 Kjøp av tjenester Søster Nina s sykehjem ifbm overbelegg LOS 14

15 Funksjon 254 o Kr 652 avregning tilskudd til ressurskrevende brukere 2011 o Kr 700 justert estimat tilskudd til ressurskrevende brukere 2012 Kommentar til prognose Funksjon 253 o kr 600 mindreutgift knyttet til forsinket oppstart barnebolig 15

16 7 TEKNISK 7.1 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Adm lokaler Interne serviceenheter Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Botilbud i institusjon Kommunalt disponerte boliger Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvar Kommunal næringsvirksomhet Kommunale veier, nyanl Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak Forebygging av brann og andre ulykker Beredskap brann og andre ulykker Produksjon av vann Distribusjon av vann Renseanlegg Avløpsnett/innsamling avløpsvann Tømming slamavskillere, septik og lignende Kommunale idrettsbygg- og -anlegg Kommunale kulturbygg

17 Avviksforklaring: Funksjon 130 Funksjon 190 o utgifter på 190-funksjonen blir omfordelt til andre tjenester ved årets utløp Funksjon 222 og utgifter knyttet til hasteoppdrag Funksjon 223 Funksjon 261 Funksjon 265 Funksjon 333 o økte utgifter knyttet til vedlikeholdsavtaler ny avtale dyrere enn den gamle avtalen Funksjon 334 o økte driftskostnader gatelys hittil i år Funksjon 338 Funksjon 339 Funksjon 340/345 o selvkostområde vann som balanseres mot fond o endringer i rentenivå eller avskrivningsgrunnlag gir svingninger i bidraget fra selvkostområdet Funksjon 350/353 o selvkostområde avløp som balanseres mot fond o endringer i rentenivå eller avskrivningsgrunnlag gir svingninger i bidraget fra selvkostområdet Funksjon 354 o selvkostområde, manglende periodisering Funksjon 381 Kommentar til budsjettjustering Funksjon 222 o utbedring av lekkasje varmeanlegg Harestua skole Funksjon 223 o Økte satser per person skoleskyss Funksjon 333 o Prisstigning vedlikeholdsavtaler/snøbrøyting etter at de i 2011 ble lagt ut på nytt anbud Funksjon 334 o Høyere forbruk gatebelysning hittil i år sammenlignet med budsjett Kommentar til prognose 17

18 8 SKATT, TILSKUDD OG FINANSIERING 8.1 Status finans Tekst Saldo Rente Kommentarer Kasse beholdning i kassene på rådhuset og LOS DnB NOR Bank ASA drift 390 ingen begrensning på uttak DnB NOR Bank ASA ocr DnB NOR Bank ASA depositum Skogavgift DnB NOR Bank ASA dir. rem avregning Lindorff og Startlån DnB NOR Bank ASA ocr kronekort DnB NOR Bank ASA forskuddstrekk tømmes 2 hver måned i forb m skattetrekkoppgjør Sum finansielle omløpsmidler Innskuddsrente i DnB NOR ASA fastsettes basert på 1 md NIBOR + 0,25%. Likviditetssituasjonen er stabilt god. Det har ikke vært foretatt plasseringer i løpet av året. Snitt Tekst Saldo rente Kommentarer Husbanken, form lån, flytende rente ,45 % se under Husbanken, form lån fast rente ,88 % utløp Husbanken, inv lån, flytende rente ,58 % Husbanken, inv lån, fast rente ,69 % Utløp 2012 Kommunalbanken, flytende rente ,07 % p.t. rente Kommunalbanken, fast rente ,35 % Utløp KLP, flytende rente ,98 % p.t. rente KLP, fast rente ,41 % Utløp 50% 4,11% 2013, 50% 4,71% 2016 Sum langsiktig lånegjeld Andel fastrente 47 % økonomireglement mellom 1/3 og 2/3 Andel flytende rente 53 % økonomireglement mellom 1/3 og 2/3 Husbankens flytende rente beregnes med grunnlag i statens innlånsrente på lån med kort gjenstående løpetid (0-3 md statskasseveksler). Ved utlån fra Husbanken legges det til en rentemargin på 0,5 prosentpoeng. Renten blir justert hvert kvartal. Gjennomsnittlig innlånsrente i første kvartal er grunnlaget for utlånsrenten i tredje kvartal osv. Husbanken vil dermed være på etterskudd i forhold til markedet til enhver tid.

19 Lånegjeld fordelt på banker 17% 13% 70% Husbanken Kommunalbanken KLP Kommunekreditt Vi har en høy andel av vår lånegjeld i Kommunalbanken etter at vi refinansierte kr 85 mill fra Kommunekreditt til Kommunalbanken i begynnelsen av Som følge av den globale finanskrisen var Kommunekreditt siden høsten 2008 ikke konkurransedyktige i forhold til rentebetingelser. Kommunekreditt er overtatt av KLP, og er igjen konkurransedyktige. Låneopptak skjer ved anbudsprosesser og tildeles etter økonomisk mest fordelaktige betingelser. 8.2 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Skatt på inntekt og formue Statstilskudd/sektortilskudd Spes. Statstilskudd flyktninger Avskrivninger Renter/utbytte/lån Interne finansieringstransaksjoner Årets regnskapsmessige resultat Avviksforklaring Funksjon 800 o funksjon 800 og 840 budsjettert iht. KS-modellen, og må ses i sammenheng o budsjettet baserte seg på et høyere folketall enn det som ble det reelle folketallet per , og i tillegg ble det lagt inn en forventning om skatteinntekter utover det ks-modellen viser. Dette utgjør til sammen kr 3 mill. Forventningen om høyere skatteinntekter på kr 3 mill er opprettholdt også etter 1 tertial bud korr. Funksjon 840 o funksjon 800 og 840 budsjettert iht. KS-modellen, og må ses i sammenheng Kommentar til budsjettjustering Funksjon 880 o øket bruk av disp fond knyttet til kommuneplanarbeidet kr 100 jfr f303 o avsetning av infrastrukturbidrag til disp fond k4r 290 jfr f315 Kommentar til prognose. 19

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Innhold Rådmannens forord...3 Budsjettprosess 2013...5 Organisasjon...6 Økonomisk status...7 Budsjettforslaget sett i forhold til vedtatt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: 1. Det gjøres følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 MODUM KOMMUNE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 MODUM KOMMUNE ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 MODUM KOMMUNE INNHOLD 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 1 2 ÅRSBERETNING... 6 3 NØKKELTALL FOR MODUM... 27 4 SENTRALADMINISTRASJON... 29 5 UNDERVISNINGSSEKTOR... 33 6 HELSE- OG SOSIALSEKTOR...

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

FORORD. Vadsø 3. november 2003. Svein Tore Dørmænen rådmann

FORORD. Vadsø 3. november 2003. Svein Tore Dørmænen rådmann FORORD I det følgende presenteres Vadsø kommunes Styringsdokument 2004 strategi og handlingsplan 2005 07. Dette dokument er rådmannens tilrådning for kommunens drifts- og investeringsbudsjett kommende

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer:...

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Årsrapport 2008 1

RINGERIKE KOMMUNE Årsrapport 2008 1 RINGERIKE KOMMUNE Årsrapport 2008 1 Innhold FORORD... 3 BEFOLKNINGEN I RINGERIKE... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 25 OPPVEKST OG KULTUR... 26 HELSE OG OMSORG... 34 TEKNISKE

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

5.6 Kommunalområde samfunn

5.6 Kommunalområde samfunn 5.6 Kommunalområde samfunn Tabellen viser endringer fra budsjett 2011 på virksomhetsnivå: (i 1000) Virksomhetsområde Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Boligkontor -2 050-4 100-6 150-8

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015 PR. 1. TERTIAL

STATUSRAPPORT 2015 PR. 1. TERTIAL STATUSRAORT 2015 R. 1. TERTIAL Rådmannen 13.mai 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE STATUSVURDERING... 2 Vedtatt budsjett vs årsprognose... 2 Sammendrag... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 05.05.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

I Modum strekker vi oss lenger

I Modum strekker vi oss lenger Modum kommune I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 Vedtatt av kommunestyret Vikersund, 14.12.2012 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG 20.11.2012 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Økonomiplan 20132016... 4 3. Budsjettprosess... 5 4. Administrasjonens budsjettforslag... 5 4.1 Konsekvensjustert

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 MODUM KOMMUNE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 MODUM KOMMUNE ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 MODUM KOMMUNE INNHOLD 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 1 2 ÅRSBERETNING... 7 3 NØKKELTALL FOR MODUM... 30 4 SENTRALADMINISTRASJON... 32 5 UNDERVISNINGSSEKTOR... 37 6 HELSE- OG SOSIALSEKTOR...

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012

Stokke kommune. Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Stokke kommune Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Kommunestyrets vedtak 19.12. 2011 1 2 Innhold 1. INNLEDNING 5 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 7 3. RÅDMANN OG STAB 13 4 OPPVEKST,

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2014

RAPPORT 1. TERTIAL 2014 RAPPORT 1. TERTIAL 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. SATSINGSOMRÅDER 2014-2017...4 3. ØKONOMI SAMLET...5 3.1 Innledning... 5 3.2 Revidert nasjonalbudsjett 2014 og Kommuneproposisjonen 2015... 5 3.3 Driftsregnskapet...

Detaljer

Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Årsmelding 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1. Forord... 5 2. Hovedtrekk i kommunens økonomiske situasjon... 7 2.1. Driftsregnskap... 7

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Stokke kommune. Årsrapport 2012. Rådmannen 2013

Stokke kommune. Årsrapport 2012. Rådmannen 2013 Stokke kommune Årsrapport 2012 og Årsregnskap 2012 Rådmannen 2013 INNHOLD 1. Generelt... 4 2. Rådmann og stab... 6 3. Grunnskolen... 11 4. Barnehager... 14 5. Barneverntjenesten... 18 6. Kultur og fritid...

Detaljer