Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2012"

Transkript

1 Lunner kommune Resultatrapportering 1. tertial 2012 Roa,

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDM ANNENS INNLEDNING Brukere Organisasjon Økonomi SAMFUNNSUTVIKLING Regnskap pr. funksjon KOMMUNEORGANISASJON Regnskap pr. funksjon KULTUR Regnskap pr. funksjon OPPVEKST Regnskap pr. funksjon OMSORG Regnskap pr. funksjon TEKNISK Regnskap pr. funksjon SKATT, TILSKUDD OG FINANSIERING Status finans Regnskap pr. funksjon INVESTERING

3 1 RÅDMANNENS INNLEDNING 1.1 Brukere Kjære leser 1. tertial er langt på vei gjennomført som planlagt. Med dyktige og dedikerte medarbeidere, som i vår tydelig tilbakemeldte at de er stolte av å jobbe i kommunen, responderer mange brukere positivt på møtet med kommunen som tjenesteleverandør. Det er stor aktivitet i kommunen både når det gjelder drift og utvikling. I forhold til utviklingsprosessene gjelder det Lea n (foredle det bestående), Samhandlingsreformen, Læringsmiljø Hadeland, Rv4, Revisjon av kommuneplanen og områdereguleringen på Harestua. Året 2012 har så langt hatt størst ufordring innen pleie og omsorg. Også innen området psykiatri ser vi økende utfordringer. Barnevernet har i 1. tertial opplevd å måtte ta over omsorgen for 10 barn. Dette har ført til et betydelig press på tjenesten, så vel økonomisk som personellmessig. Ved Lunner omsorgssenter ser vi at det er store utfordringer knyttet til økt press på tjenestene. Effekten av økt tildeling i 2012 vil synes i større grad etter 1. tertial. Det er igangsatt et forprosjekt med bygging av omsorgs- og avlastningsboliger på Harestua. To flyktningeboliger er tatt i bruk som barneboliger i påvente av at disse skal bygges. Det er fortsatt et økende behov for avlastning, og man ser frem til at boligene skal stå ferdige i Vernepleiere er fortsatt mangelpersonell for kommunen og det skaper utfordringer for Tilrettelagte tjenesters mulighet til å levere ønskede tjenester. Det er blitt etablert en egen innføringsklasse på Lunner barneskole for minoritetsspråkelige elever. Denne har 12 elever med to pedagoger som har ansvaret for å følge opp disse elevene. Læringsmiljø Hadeland ble startet høsten 2010 og har i inneværende skoleår jobbet systematisk med vurdering for læring. Fra høsten 2012 starter arbeidet med innføring av pedagogisk analysemodell. Målet er at utviklingsarbeidet skal ha effekt både på elevenes læringsresultater og trivsel. Det er i løpet at 1. tertial blitt gjennomført dialogmøter på alle skolene, som et ledd i skolenes forsvarlige system. Ved dette møtet møtes ansatte og ledelse fra skolen, elever, foreldre, politikere og kommunens øverste ledelse for å snakke om hva skolen har vært opptatt av det siste året, måloppnåelse og fokusområder. Voksenopplæringen opplever fortsatt økende aktivitet, noe som blant annet kommer som følge av vedtak om økt bosetting av flyktninger og innføring av 2 årig grunnskole. I tillegg merker man økt etterspørsel av undervisning pga økt antall gjestearbeidere og voksne med krav om grunnskoleundervisning. Innen barnehagesektoren oppnådde vi å kunne definere full barnehagedekning ved opptaket i mars. Det vil si at vi har gitt plass til alle som etter loven har krav til det fra august Flyktningkontoret ligger så langt i 2012 greit i rute med bosetting. Innen teknisk område har det vært overforbruk av tjenester innen veivedlikehold og snøbrøyting første 1. tertial. Arealavdelingen opplever stor aktivitet spesielt knyttet til de store utbyggningsplanene på Harestua, og Bislingen i tillegg til arbeidet med Rv4 og ny kommuneplan. 3

4 1.2 Organisasjon Fra 1. januar 2012 ble stabsenhetene Informasjonsforvaltning og IKT- avdelingen slått sammen til en avdeling. Det er en utfordring å kunne rekruttere førskolelærere. Ved utlysing av ledige stillinger som pedagogiske ledere fra august 2011 fikk vi inn få søknader hvor søkerne hadde godkjent utdanning. Vi går derfor mot en situasjon hvor vi i større grad enn tidligere må søke dispensasjon fra utdanningskravet. Det er også stor mangel på vernepleiere. I forbindelse med den statlige satsningen på samhandlingsreformen har hovedaktiviteten 1. tertial vært rigging av veien videre i politisk sak lagt frem før sommeren. Lunner kommune driver ulike gjøremål som det viser seg at andre verdsetter og er nysgjerrige på. I 1. tertail har derfor kommunen mottatt invitasjon og vært deltakere på ulike seminarer/samlinger med tema som ipolitiker, helhetlig planstruktur, Lea n, trepartssamarbeid, læringsmiljø Hadeland og utviklingsarbeidet på Harestua. I 1 tertal har arbeidet med å strukturere opp og planlegge gjennomføringen av strategiske kompetanseplaner blitt godt påbegynt. Det er gjennomført IS-møter, dvs møter mellom vertskommune og sammarbeidskommune for alle interkommunale samarbeider på Hadeland, hvor forventninger og anerkjennelse søkes avklart for alle samarbeidene. Gjennom disse møtene gjøres det bestillinger som tas med tilbake til de enkelte komiteer, slik at de kan avklares i høstens IS møte. 1.3 Økonomi Etter 4 måneders drift i 2012 er prognose for regnskapsmessig merforbruk kr 0,6 mill. Bak dette tallet skjuler det seg større avvik både positive og negative. De største beskrives under. I tillegg kommenteres på enkelte vesentlige poster. Frie inntekter ble opprinnelig budsjettert med en forutsetning om høyere vekst i folketallet enn det som ble reelt, samt et høyere skatteanslag, slik at kommunens opprinnelige budsjett lå kr 3 mill over statsbudsjettet. Revidert nasjonalbudsjett viser en netto økning på kr 3,3 mill i forhold til statsbudsjettet for Forventningen om høyere skatteinntekter enn regjeringens anslag opprettholdes slik at budsjettet etter justering ligger kr 3 mill over KSmodellen. Avregning tilskudd til ressurskrevende brukere utgjør en merinntekt på kr 0,7 mill. I tillegg er estimatet for slikt tilskudd i 2012 tilsvarende. Det endrede tilskuddet i 2012 medfører økte utgifter, men disse utgiftene oppveies av andre sent igangsatte tilbud slik at det ikke blir behov for budsjettjustering. Tilrettelagte tjenester forventer utover dette et mindreforbruk på kr 0,6 mill pga sen oppstart av tilbud. Det er store utfordringer innen barnevern, og tjenestene innenfor dette området ligger an til et merforbruk på kr 2,5 mill. Kr 1,4 mill er dekket opp gjennom disponering av årsresultatet for Det forventes et merforbruk på kr 0,7 mill til kjøp av institusjonsplasser knyttet til overbelegg på LOS. Det ligger an til et merforbruk på kr 0,7 mill innenfor området til Eiendom og Infrastruktur. Dette er knyttet til vedlikeholdsavtaler brøyting, gatelys og lekkasje i varmeanlegget ved Harestua skole. 4

5 Innenfor området til Arealforvaltningsavdelingen forventes et negativt avvik på kr 0,7 mill. Dette er mindreinntekt gebyrer på kr 0,6 mill på oppmåling knyttet til at det blir senere oppstart av siste byggetrinn Haneknemoen enn forventet, som delvis oppveies av bruk av fond med kr 0,1 mill. I tillegg er utgifter til felles landbrukskontor for lavt budsjettert med kr 0,2 mill. Overføring til private barnehager vil pga øket kapasitet i private barnehager gi et merforbruk på kr 0,6 mill. Økte satser for skoleskyss vil medføre et merforbruk på kr 0,5 mill. Det vesentlige av forventede avvik i driftsregnskapet ved årets slutt blir foreslått budsjettjustert per Når det gjelder investeringer vises til kommentarer under kapittel 9. 5

6 Budsjett, regnskap og avvik pr funksjon 1 tertial 2012 Sum Avvik: Regnskap - per bud Regnskap 1 tertial 2012 Periodisert budsjett 1 tertial 2012 Justert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Funk avvik Lønn A utg Innt. Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM 100 Politiske styring og kontr.org 18,2 12,1 3,2 2,9 563,4 176,9-8,1 732,1 575,5 180,1-5,3 750, , ,5-15, , , ,5-15, ,7 110 Kontroll og revisjon -27,4 21,0-64,4 16,0 0,0 648,7-28,3 620,4 21,0 584,3-12,3 593,0 65,0 990,0-37, ,0 65,0 990,0-37, ,0 120 Administrasjon -32,3-233,9-191,6 393, , ,3-808, , , ,7-414, , , , , , , , , ,9 121 Forv.utg. i eiend.forv. -132,0-131,2-0,6-0,2 341,5 376,6-0,1 718,0 210,3 376,0-0,3 586,0 578,8 515,1-1, ,8 578,8 515,1-1, ,8 130 Administrasjonslokaler -78,8 21,6-70,8-29,6 155,5 413,4-179,1 389,8 177,1 342,6-208,7 311,0 487, ,1-626, ,7 487, ,1-626, ,7 170 Premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,7 0,0 0, , ,7 0,0 0, ,7 171 Amort tidl års premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,1 0,0 0, , ,1 0,0 0, ,1 180 Diverse fellesutgifter -105,6-95,5-10,9 0,8 686,6 30,0-1,2 715,4 591,1 19,0-0,4 609,8 868,0 38,5-1,2 905,2 989,2 38,5-1, ,5 190 Interne serviceenheter -254,3-84,9-74,5-94, ,8 304,9-693, , ,9 230,4-788, , , , , , , , , ,1 201 Førskole -588,5-505,1-825,9 742, , , , , , , , , , , , , , , , ,9 202 Grunnskole -527,4-555,9 32,9-4, , , , , , , , , , , , , , , , ,0 211 Styrket tilbud til førsk.barn -19,6-124,1-49,1 153, ,5 34,9-153, , ,4-14,2 0, , ,9 223,7-133, , ,9 223,7-133, ,6 213 Voksenopplæring -70,9-54,7 3,4-19, ,5 476,0-268, , ,8 479,5-288, , , , , , , , , ,6 215 Skolefritidstilbud 98,4 169,7 84,9-156, ,6 270, ,7 235, ,3 355, ,8 333, , , , , , , , ,4 221 Førskolelokaler og skyss -162,1-77,3-139,3 54,5 637,2 430,1-193,0 874,3 559,8 290,8-138,5 712, , ,1-528, , , ,1-528, ,8 222 Skolelokaler 735,5 144,9 183,7 406, , , , , , ,6-936, , , , , , , , , ,2 223 Skoleskyss 164,9 0,0 59,1 105,8 0, ,4-105, ,6 0, ,5 0, ,5 0, ,8 0, ,8 0, ,8 0, ,8 231 Aktivitetstilbud barn og unge -0,1-2,1-264,0 266,0 52,3 269,2-266,0 55,5 50,2 5,2 0,0 55,4 119, ,9 0, ,0 104, ,9 0, ,0 232 Foreb. - skole- og helsest.tj. 9,4-7,7 18,0-1, ,3 83,7-174, , ,6 101,8-175, , ,0 740,5-763, , ,0 610,5-633, ,4 233 Annet forebyggende helsearb. -40,2-39,6 405,8-406,4 314,4 36,5-1,9 348,9 274,8 442,3-408,3 308,7 519,2 850, ,0 144,7 819, , ,0 644,7 234 Aktivisering eldre og funk.hem 74,5-35,9 16,4 93,9 940,1 241,7-454,5 727,3 904,2 258,1-360,6 801, , ,2-521, , , ,2-487, ,8 241 Diagnose, behandling, rehab. 9,3 139,4-42,7-87, , ,3-258, , , ,6-345, , , , , , , , , ,0 242 Råd, veiledn.og sos.foreb.arb. -21,0 17,2-32,1-6,1 472, ,3-41, ,9 489, ,2-47, , , , , , , , , ,1 243 Tilb. til pers. med rusprobl. 0,4 0,2-5,3 5,6 51,4 9,6-5,9 55,0 51,5 4,2-0,3 55,4 142, ,0-81, ,8 142, ,6-81, ,5 244 Barneverntjeneste -350,5-5,7-382,3 37, ,7 686,1-135, , ,9 303,8-97, , , , , , ,1 889,5-804, ,4 251 Barneverntiltak i familien -255,5-158,6-94,1-2,7 316,4 245,1 0,0 561,5 157,8 151,0-2,7 306,0 465,9 564,9-8, ,6 540,4 490,9-8, ,1 252 Barneverntiltak utenfor fam. -319,3-155,0-32,6-131, , , , , , , , , , , , , , , , ,5 253 Pleie, omsorg, hjelp i inst. -27,6-52,7-646,9 672, , , , , , , , , , , , , , , , ,4 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 395,7 506,2-462,1 351, , , , , , , , , , , , , , , , ,4 255 Medfin somatiske tj 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,8 0, ,8 0, ,8 0, ,8 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 261 Botilbud i institusjon 217,5-2,3 75,1 144,7 496,7 663,0-312,7 847,0 494,4 738,1-168, , , , , , , , , ,9 265 Kommunalt disponerte boliger 117,1-2,0 8,4 110,7 2,0 37,3-147,0-107,7 0,0 45,7-36,3 9,4 0,0 457, ,8-760,8 0,0 457, ,8-760,8 273 Kommunale sysselsettingstiltak 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 330,8 0,0 330,8 0,0 339,8 0,0 339,8 0,0 679,7 0,0 679,7 0,0 679,7 0,0 679,7 275 Introduksjonsprogram -16,8-13,0 12,9-16, ,6 817,9-139, , ,5 830,8-156, , , , , , , , , ,6 276 Kvalifiseringsordningen 196,1 0,0 196,1 0,0 0,0 234,4 0,0 234,4 0,0 430,5 0,0 430,5 0, ,8 0, ,8 0, ,8 0, ,8 281 Økonomisk sosialhjelp 198,1 0,0 197,2 0,9 0, ,2-13, ,8 0, ,4-12, ,9 0, , , ,5 0, , , ,5 283 Bist. etabl./oppr.h. egen bol. -3,7 0,4-2,1-2,0 100,4 6,9-0,7 106,5 100,8 4,8-2,8 102,8 276,7 613,9-499,5 391,2 276,7 613,9-499,5 391,2 285 Tj utenfor ord komm ansv omr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 290 Interkomm. Samarb. 524,0 192,5 211,8 119, ,5 116, , , ,0 328, ,1-917, , , ,0 90, , , ,0 90,2 301 Plansaksbehandling -17,9 1,6-17,0-2,6 446,6 67,7-90,3 424,1 448,2 50,7-92,8 406, ,4 527,3-668, , ,4 527,3-668, ,9 302 Bygge-, delings-, seksj.saker 7,9 1,8-0,3 6,4 647,7 48,3-571,6 124,4 649,5 48,0-565,2 132, ,3 445, ,1 127, ,3 445, ,1 127,3 303 Kart og oppmåling 43,4-2,8-2,1 48,4 469,4 226,0-189,8 505,6 466,5 223,9-141,4 549, ,5 782,9-873, , ,5 752,9-843, ,7 315 Boligb. og fysiske bom.tiltak 290,0 0,0 0,0 290,0 0,0 0,0-290,0-290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 200,0 320 Kommunal næringsvirks. 1,8 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0-1,8-1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 325 Tilrettel.og bist.for næringsl 38,3 0,0 38,3 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 238,3 0,0 238,3 0,0 714,9 0,0 714,9 0,0 714,9 0,0 714,9 329 Landbr forvaltn og -næringsutv 0,0 0,0 50,6-50,6 0,0-25,6 25,6 0,0 0,0 25,0-25,0 0,0 0, ,9-346, ,7 0, ,9-346, ,7 333 Komm.veger, nyanl.,drift,vedlh -292,8 14,7-241,8-65,8 510, ,5-122, ,8 525,2 936,7-188, , , ,9-564, , , ,9-564, ,3 334 Komm.veger, miljø- og trafikks 180,1 3,9 114,0 62,1 78,1 171,6-96,1 153,6 82,0 285,6-34,0 333,7 190, ,9-481,9 737,3 190, ,9-481,9 737,3 338 Foreb. brann og andre ulykker -291,4 0,8 4,3-296,5 2,9 448,0 0,0 450,9 3,7 452,3-296,5 159,5 4,9 884,6-889,5 0,0 123,0 716,2-839,2 0,0 339 Beredsk branner/andre ulykker 98,2-2,9 103,3-2,2 2, ,1-16, ,2 0, ,4-19, ,4 0, ,4-56, ,5 0, ,4-56, ,5 340 Produksjon av vann -228,5-30,0 131,7-330,3 181,4 270,1 0,0 451,5 151,4 401,8-330,3 223,0 416, ,1-990,9 683,3 416, ,1-990,9 683,3 345 Distribusjon av vann 1 331,2 11,4-256, ,4 340,9 656, , ,1 352,3 399, , ,9 959, , , ,7 959, , , ,7

7 Sum Avvik: Regnskap - per bud Regnskap 1 tertial 2012 Periodisert budsjett 1 tertial 2012 Justert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Funk avvik Lønn A utg Innt. Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM 350 Avløpsrensing -106,5-32,2-81,2 6,9 471, ,2-6, ,3 438, ,0 0, , , ,9 0, , , ,9 0, ,4 353 Avløpsnett/innsaml avløpsvann 2 765,7 30,0-66, ,9 610,8 351, , ,0 640,8 285, , , , , , , , , , ,3 354 Tømming slamavsk., septikt. ol 148,5-1,9 307,3-157,0 122,8 97,9-138,7 82,0 120,9 405,2-295,7 230,4 334, , ,9-16,5 334, , ,9-16,5 360 Naturforvaltning og friluftsl. -31,7 0,6-39,9 7,6 262,4 258,2-498,3 22,3 263,0 218,4-490,7-9,3 765,2 683,4-671,9 776,6 765,2 581,6-539,9 806,8 370 Bibliotek 20,7 19,1-2,0 3,6 581,9 204,9-59,6 727,2 601,0 202,9-56,1 747, ,2 633,9-83, , ,6 627,1-41, ,7 375 Museer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 328,2-100,0 228,2 0,0 328,2-100,0 228,2 377 Kunstformidling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 490,1 0,0 490,1 0,0 490,1 0,0 490,1 380 Idrett 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 331,6 0,0 331,6 0,0 579,5 0,0 579,5 381 Komm idr.bygg og -anl. 312,6 5,1 215,8 91,7 119,8 81,2-178,2 22,8 124,8 297,0-86,4 335,4 345, , , ,5 345, , , ,6 383 Musikk og kulturskoler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,4 0, ,4 0, ,4 0, ,4 385 Andre kulturakt. og utg kulturbygg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 730,2 0,0 730,2 0,0 730,2 0,0 730,2 386 Kommunale kulturbygg 43,0-2,0 34,1 10,9 25,3 43,7-24,3 44,7 23,2 77,9-13,4 87,7 64,3 351,1-77,1 338,3 64,3 314,3-40,3 338,3 390 Den norske kirke 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,6 0, ,6 0, ,6 0, ,6 0, ,6-10, ,6 0, ,6-10, ,6 392 Andre relgiøse formål 55,9 0,0 55,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,9 0,0 55,9 0,0 167,8 0,0 167,8 0,0 167,8 0,0 167,8 800 Skatt på inntekt og formue -14,1 0,0 0,0-14,1 0,0 0, , ,4 0,0 0, , ,5 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 840 Stat.ram.tilsk.+øvr.gen.statil 50,8 0,0 0,0 50,8 0,0 0, , ,4 0,0 0, , ,6 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 850 Gen.statstilskudd vedr.flykt. -35,9 0,0 0,0-35,9 0,0 0, , ,1 0,0 0, , ,9 0,0 0, , ,7 0,0 0, , ,7 860 Motpost avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 870 Renter/utbytte og lån -13,3 0,0 166,7-180,0 0, ,3-951, ,7 0, , , ,4 0, , , ,1 0, , , ,1 880 Interne finansieringstrans. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,1 0, , , ,1 899 Årets regnsk.m. mer-/mindrefor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , , , , , , , , , , ,3 0, , , ,8 0,0 7

8 8

9

10 2 SAMFUNNSUTVIKLING 2.1 Regnskap pr. funksjon (alle tall i 1000 kr.) Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Plansaksbehandling Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Kart og oppmåling Tilrettelegging og bistand for næringslivet Landbruksforvaltning og -næringsutvikling Naturforvaltning og friluftsliv Avviksforklaring Funksjon 121 o Lønnsutgifter som har sitt budsjett på funksjon 190. Lønnsutgiftene vil bli flyttet. Kommentar til budsjettjustering Funksjon 303 o Utsatt oppstart siste byggetrinn Haneknemoen gir reduserte gebyrinntekter o Kan til dels ses i sammenheng med bruk av fond knyttet til Kommuneplan kr 100 på f800 Kommentar til prognose

11 3 KOMMUNEORGANISASJON 3.1 Regnskap pr. funksjon (alle tall i 1000 kr.) Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Politisk styring og kontrollorgan Kontroll og revisjon Administrasjon Diverse fellesutgifter Interkommunale samarbeider Avviksforklaring Funksjon 180 o Manglende periodisering o Noe merutgifter afp Funksjon 290 Kommentar til budsjettjustering Funksjon 100 o Etterfakturering utgifter valg 2010 Funksjon 180 o Etterfakturering utgifter overformynderi 2010 kr 125 o Reservert tilleggsbervilgning kr 165 Kommentar til prognose 11

12 4 KULTUR 4.1 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Aktivitetstilbud barn og unge Bibliotek Museer Kunstformidling Idrett Musikk- og kulturskoler Andre kulturaktiviteter og utgifter til kulturbygg Den norske kirke Andre religiøse formål Avviksforklaring Funksjon 392 Kommentar til budsjettjustering Kommentar til prognose 12

13 5 OPPVEKST 5.1 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Førskole Grunnskole Styrket tilbud førskolebarn Voksenopplæring Skolefritidstilbud Forebygging - skole og helsestasjon Barneverntjenesten Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Introduksjonsprogram Avviksforklaring Funksjon 201 o Merutgifter private barnehager pga økt antall plasser Funksjon 202 Funksjon 213 Funksjon 215 Funksjon 244, 251, 252 o økte utfordringer innen barnevern knyttet til omsorgsovertagelser og akuttsaker Kommentar til budsjettjustering Funksjon 201 o økt antall plasser private barnehager Funksjon 244, 251, 252 o Dette kommer i tillegg til kr 1,4 mill foreslått som disponering av årsresultatet Kommentar til prognose 13

14 6 OMSORG 6.1 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Annet forebyggende helsearb. (samh.ref.) Aktivisering eldre og funksjonshemmede Diagnose, behandling og rehabilitering Råd, veiledn. og sosialt forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Pleie, omsorg og hjelp i institusjon Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Medfinansiering somatiske tjenester Kommunale sysselsettingstiltak Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp Bistand etabl. og oppretth av egen bolig Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Avviksforklaringer: Funksjon 234 Funksjon 254 Funksjon 276 Funksjon 281 Funksjon 315 o ikke budsjettert infrastrukturbidrag - vil bli foreslått avsatt til fond jfr f 880 Kommentar til budsjettjustering Funksjon 253 o kr 700 Kjøp av tjenester Søster Nina s sykehjem ifbm overbelegg LOS 14

15 Funksjon 254 o Kr 652 avregning tilskudd til ressurskrevende brukere 2011 o Kr 700 justert estimat tilskudd til ressurskrevende brukere 2012 Kommentar til prognose Funksjon 253 o kr 600 mindreutgift knyttet til forsinket oppstart barnebolig 15

16 7 TEKNISK 7.1 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Adm lokaler Interne serviceenheter Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Botilbud i institusjon Kommunalt disponerte boliger Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvar Kommunal næringsvirksomhet Kommunale veier, nyanl Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak Forebygging av brann og andre ulykker Beredskap brann og andre ulykker Produksjon av vann Distribusjon av vann Renseanlegg Avløpsnett/innsamling avløpsvann Tømming slamavskillere, septik og lignende Kommunale idrettsbygg- og -anlegg Kommunale kulturbygg

17 Avviksforklaring: Funksjon 130 Funksjon 190 o utgifter på 190-funksjonen blir omfordelt til andre tjenester ved årets utløp Funksjon 222 og utgifter knyttet til hasteoppdrag Funksjon 223 Funksjon 261 Funksjon 265 Funksjon 333 o økte utgifter knyttet til vedlikeholdsavtaler ny avtale dyrere enn den gamle avtalen Funksjon 334 o økte driftskostnader gatelys hittil i år Funksjon 338 Funksjon 339 Funksjon 340/345 o selvkostområde vann som balanseres mot fond o endringer i rentenivå eller avskrivningsgrunnlag gir svingninger i bidraget fra selvkostområdet Funksjon 350/353 o selvkostområde avløp som balanseres mot fond o endringer i rentenivå eller avskrivningsgrunnlag gir svingninger i bidraget fra selvkostområdet Funksjon 354 o selvkostområde, manglende periodisering Funksjon 381 Kommentar til budsjettjustering Funksjon 222 o utbedring av lekkasje varmeanlegg Harestua skole Funksjon 223 o Økte satser per person skoleskyss Funksjon 333 o Prisstigning vedlikeholdsavtaler/snøbrøyting etter at de i 2011 ble lagt ut på nytt anbud Funksjon 334 o Høyere forbruk gatebelysning hittil i år sammenlignet med budsjett Kommentar til prognose 17

18 8 SKATT, TILSKUDD OG FINANSIERING 8.1 Status finans Tekst Saldo Rente Kommentarer Kasse beholdning i kassene på rådhuset og LOS DnB NOR Bank ASA drift 390 ingen begrensning på uttak DnB NOR Bank ASA ocr DnB NOR Bank ASA depositum Skogavgift DnB NOR Bank ASA dir. rem avregning Lindorff og Startlån DnB NOR Bank ASA ocr kronekort DnB NOR Bank ASA forskuddstrekk tømmes 2 hver måned i forb m skattetrekkoppgjør Sum finansielle omløpsmidler Innskuddsrente i DnB NOR ASA fastsettes basert på 1 md NIBOR + 0,25%. Likviditetssituasjonen er stabilt god. Det har ikke vært foretatt plasseringer i løpet av året. Snitt Tekst Saldo rente Kommentarer Husbanken, form lån, flytende rente ,45 % se under Husbanken, form lån fast rente ,88 % utløp Husbanken, inv lån, flytende rente ,58 % Husbanken, inv lån, fast rente ,69 % Utløp 2012 Kommunalbanken, flytende rente ,07 % p.t. rente Kommunalbanken, fast rente ,35 % Utløp KLP, flytende rente ,98 % p.t. rente KLP, fast rente ,41 % Utløp 50% 4,11% 2013, 50% 4,71% 2016 Sum langsiktig lånegjeld Andel fastrente 47 % økonomireglement mellom 1/3 og 2/3 Andel flytende rente 53 % økonomireglement mellom 1/3 og 2/3 Husbankens flytende rente beregnes med grunnlag i statens innlånsrente på lån med kort gjenstående løpetid (0-3 md statskasseveksler). Ved utlån fra Husbanken legges det til en rentemargin på 0,5 prosentpoeng. Renten blir justert hvert kvartal. Gjennomsnittlig innlånsrente i første kvartal er grunnlaget for utlånsrenten i tredje kvartal osv. Husbanken vil dermed være på etterskudd i forhold til markedet til enhver tid.

19 Lånegjeld fordelt på banker 17% 13% 70% Husbanken Kommunalbanken KLP Kommunekreditt Vi har en høy andel av vår lånegjeld i Kommunalbanken etter at vi refinansierte kr 85 mill fra Kommunekreditt til Kommunalbanken i begynnelsen av Som følge av den globale finanskrisen var Kommunekreditt siden høsten 2008 ikke konkurransedyktige i forhold til rentebetingelser. Kommunekreditt er overtatt av KLP, og er igjen konkurransedyktige. Låneopptak skjer ved anbudsprosesser og tildeles etter økonomisk mest fordelaktige betingelser. 8.2 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Skatt på inntekt og formue Statstilskudd/sektortilskudd Spes. Statstilskudd flyktninger Avskrivninger Renter/utbytte/lån Interne finansieringstransaksjoner Årets regnskapsmessige resultat Avviksforklaring Funksjon 800 o funksjon 800 og 840 budsjettert iht. KS-modellen, og må ses i sammenheng o budsjettet baserte seg på et høyere folketall enn det som ble det reelle folketallet per , og i tillegg ble det lagt inn en forventning om skatteinntekter utover det ks-modellen viser. Dette utgjør til sammen kr 3 mill. Forventningen om høyere skatteinntekter på kr 3 mill er opprettholdt også etter 1 tertial bud korr. Funksjon 840 o funksjon 800 og 840 budsjettert iht. KS-modellen, og må ses i sammenheng Kommentar til budsjettjustering Funksjon 880 o øket bruk av disp fond knyttet til kommuneplanarbeidet kr 100 jfr f303 o avsetning av infrastrukturbidrag til disp fond k4r 290 jfr f315 Kommentar til prognose. 19

20 9 INVESTERING P Tiltak Samlet vedtatt budsjett pr Brukt tidligere år Til disp. i 2012 Brukt pr. april.*) Rest til disposisjon Prognose rest pr Antatt avvik sluttføring Forutsetninger mht. kvalitet, framdrift, økonomi og HMS, samt dato for sluttføring 001 Varmeanlegg Harestua Avsluttet 002 Varmeanlegg LOS Avsluttet LUB, oppgradering av hovedhus Eventyrskogen bhg. utvidelse Avsluttet 012 Visma enterprise Trafikksikkerhetstiltak Roa vg sk., møbler vestibyle Ombygging Frøystadanlegget Lunner barneskole, utvendig oppgradering Ventilasjon LOS Avdelingskjøkken og skyllerom Nøkkelsystem LOS Økt kapasitet kjøkken Eventyrskogen Avsluttes. Utvidelse Eventyrskogen bhg Trådløst nettverk LOS Resten av rammen foreslås overført prosjekt 219 Forventet ferdig Forventet ferdig Kan ikke sette i gang hele prosjektet før riving av himlinger, m.m. Vil sette i gang med skallsikring i kjeller og varemottak snarest.

Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1084-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Lunner kommune. Resultatrapportering 2. tertial 2012

Lunner kommune. Resultatrapportering 2. tertial 2012 Lunner kommune Resultatrapportering 2. tertial 2012 Roa, 24.09.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 Brukere... 3 1.2 Organisasjon... 4 1.3 Økonomi... 4 2 SAMFUNNSUTVIKLING...10 2.1

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Arkivsaksnr.: 12/922-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Mona Sørlie REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Hjemmel: Kommuneloven 45 og 46 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2013

Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2013 Lunner kommune Resultatrapportering 1. tertial 2013 Roa, 27.05.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 Brukere... 3 1.2 Organisasjon... 5 1.3 Økonomi... 5 2 SAMFUNNSUTVIKLING...12 2.1

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Lunner kommune. Resultatrapportering. 2.tertial 2010

Lunner kommune. Resultatrapportering. 2.tertial 2010 Lunner kommune Resultatrapportering 2.tertial 2010 Roa, 24.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING 3 1.1 Brukere... 3 1.2 Organisasjon... 4 1.3 Økonomi... 5 2 SAMFUNNSUTVIKLING 11 2.1 Regnskap

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE 100 POLITISK STYRING 10000 POLITISK STYRING 110 KONTROLL OG REVISJON 11000 KONTROLL OG REVISJON 120 ADMINISTRASJON 12000 ADMINISTRASJON 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 12100 FORVALTNINGSUTGIFTER

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011.

Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011. Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011. Vedtak: 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Teknisk 2012 2015 godkjennes med endringer innarbeidet i plangruppas forslag til rullert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014

Detaljer

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Opphaveleg Budsjett BUDSJETTVERSJON Tiltak Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015/V:540 2015 2016 2017 2018 100

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016 Regnskap /2015 1 Sentrale styringsorganer/politikk 2015 1000 Politisk styring og kontroll 1 646 366 1 385 495 986 895-260 871 119 1 097 449 1100 Kontroll og revisjon 97 758 111 319 111 319 13 561 88 17

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 90744608 SAKSKART Saker til behandling

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200701779 Arkivkode: 122 Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 17.12.2008 ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER 2008 I denne sak legges det fram regnskapstabeller

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.09.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 22.10.2013 Barne- og

Detaljer

Plangruppe Oppvekst behandlet saken, saksnr. 1/11 den Vedtak:

Plangruppe Oppvekst behandlet saken, saksnr. 1/11 den Vedtak: Plangruppe Oppvekst behandlet saken, saksnr. 1/11 den 07.09.2011. Vedtak: 1. orslag til rullering av Kommunedelplan Oppvekst 2012 2015 godkjennes med følgende endringer/merknader: a. Kap. 5.3. Det er skrevet

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR PLANGRUPPE TEKNISK

MØTEPROTOKOLL FOR PLANGRUPPE TEKNISK MØTEPROTOKOLL FOR PLANGRUPPE TEKNISK MØTEDATO: 09.09.2011 MØTESTED: Utsikten MØTELEDER: Plangruppens leder Tove Brorson BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 1/11 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og

Detaljer

Handlingsprogram/ økonomiplan 2012-2015 og årsbudsjett 2012

Handlingsprogram/ økonomiplan 2012-2015 og årsbudsjett 2012 Lunner kommune Handlingsprogram/ økonomiplan 2012-2015 og årsbudsjett 2012 Vi skal skape best mulig tjenester innenfor de rammer vi har til rådighet Kommunestyret vedtak, sak 121/11, 15.12.2011 Arkiv 11/975-50

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.03.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014

Detaljer

Lunner kommune. Resultatrapportering 2. tertial 2011

Lunner kommune. Resultatrapportering 2. tertial 2011 Lunner kommune Resultatrapportering 2. tertial 2011 Roa, 20.09.2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 Brukere... 3 1.2 Organisasjon... 4 1.3 Økonomi... 5 2 SAMFUNNSUTVIKLING... 10

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.01.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 122.2 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 04.02.2014 Helse-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374. Hovedutvalg teknisk og miljø

Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374. Hovedutvalg teknisk og miljø SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 28.01.2016 BUDSJETT 2016 - TEKNISK ETAT Forslag til vedtak: Med bakgrunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4067

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4067 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4067 ØKONOMIRAPPORT PR JULI 2014 Rådmannens innstilling: Økonomirapport pr. juli 2014 tas til orientering. Saksopplysninger: Frie inntekter

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit K Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 1.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit K Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 1. SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit K Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 1. TERTIAL 2017 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie, økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre, controller Maria Rosenberg. Budsjettjusteringer 1.

Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie, økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre, controller Maria Rosenberg. Budsjettjusteringer 1. Arkivsaksnr.: 14/878-18 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie, økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre, controller Maria Rosenberg Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1963-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Saksframlegg BU sak 26/14

Saksframlegg BU sak 26/14 Saksframlegg BU sak 26/14 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 27.03.2014 Økonomirapportering per 28. februar 2014 Bokført denne periode Bokført hittil i år Budsjett

Detaljer

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP Øk.plan 2015-2018 GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP (ENDRING I FORHOLD. TIL RÅDMANNENS FORSLAG) Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2

Detaljer

Bydelen totalt per mars 2009

Bydelen totalt per mars 2009 Bydelen totalt per mars 29 Totalt FO 1 Helse, sosial og nærmiljø 12 83 38 874 34 152-4 722-2 572-2 15 132 635 133 639-629 FO 2A Barnehager 7 359 28 381 3 232 1 85 1 153 697 84 466 85 937-465 FO 2B Oppvekst

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 10/08

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 10/08 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 09. desember 2008 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 56 05 Møteleder: Tilstede: Ivar Børsheim Ulla

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 1 Metode Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser, har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. mars 2010

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. mars 2010 Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. mars 2010 Funksjon Funksjon (T) denne periode Totalt Avvik Sum korrigeringer Korrigert avvik Opprinnelig FO 1 Helse, sosial og nærmiljø 11 711 36 953 35 986-967

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. SIGDL KOMMUNE SKSFRMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud rkiv: 210 rkivsaksnr.: 14/103 REGNSKPSRPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. TERTIL 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/873-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Handlingsprogram/ økonomiplan 2009-2012 og årsbudsjett 2009

Handlingsprogram/ økonomiplan 2009-2012 og årsbudsjett 2009 Lunner kommune Handlingsprogram/ økonomiplan 2009-2012 og årsbudsjett 2009 Vi skal skape best mulig tjenester innenfor de rammer vi har til rådighet Kommunestyrets vedtak 18.12.08 sak 98/08 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1229 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL TEKNISK SEKTOR

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1229 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL TEKNISK SEKTOR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1229 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2017- TEKNISK SEKTOR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/15 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 07. desember 2015 kl. 17.00

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer