Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2013"

Transkript

1 Lunner kommune Resultatrapportering 1. tertial 2013 Roa,

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING Brukere Organisasjon Økonomi SAMFUNNSUTVIKLING Regnskap pr. funksjon KOMMUNEORGANISASJON Regnskap pr. funksjon KULTUR Regnskap pr. funksjon OPPVEKST Regnskap pr. funksjon OMSORG Regnskap pr. funksjon TEKNISK Regnskap pr. funksjon SKATT, TILSKUDD OG FINANSIERING Status finans Regnskap pr. funksjon INVESTERING

3 1 RÅDMANNENS INNLEDNING 1.1 Brukere Kjære leser 1. tertial er langt på vei gjennomført som planlagt.,mange brukere responderer positivt på møtet med kommunen som tjenesteleverandør. Dette har nær sammenheng med dyktige og dedikerte medarbeidere, som gjennom medarbeiderundersøkelsen gir tilbakemelding om at de er stolte av å jobbe i kommunen. Det er stor aktivitet i kommunen både når det gjelder drift og utvikling. I forhold til utviklingsprosessene gjelder det Lea n (foredle det bestående), revisjon av kommuneplanen, Samhandlingsreformen (som kommer til politisk behandling i juni), Læringsmiljø Hadeland, revisjon av kommunedelplanen og stedsutviklingen på Harestua. Lunner ungdomsskole flyttet inn i fullrenoverte lokaler, tidligere Roa vgs. Gjennom stor innsats fra personalet og elever ble flyttingen smidig og vellykket gjennomført. Tilbakemeldingene på den nye skole er gode og det er nå fokus på å etablere gode sosiale utearealer idet sommeren nærmer seg. Gjennom arbeidet med å sikre oss en god fasestyring av prosjekter, både drift og investeringer har det blitt utarbeidet et forslag som vil erstatte dagens rutiner i kap 8.3 i økonomireglementet. For å avstemme kvaliteten i rutinene blir flere investeringsprosjekter bearbeidet og innfaset i denne milepælsplanen. Første eksemplet blir trolig det kommunale byggeriet i Klemmaparken. Der har man avventet videre prosjektering av idrettshall alene og ser isteden på løsninger av barnehage og hall i sammen. Målsettningen er å legge dette frem til politisk beslutning før sommeren. Medvirkningsprosessene med frivillige lag og foreninger, i særdeleshet Harestua idrettslag, har gitt merverdi og kreativitet til valg av løsninger. Lunner barneskole arbeider med å tilpasse driften til rammen som for 2013 er redusert med underskuddsoverføringen fra LUB har også arbeidet med å skape bedre vilkår for SFO og klasseromsbruken gjennom vedtatt ombygging Barnevernet har styrket sin bemanning gjennom Dette har gjort oss bedre i stand til å repondere raskere og med bedre kvalitet enn tidligere og medført e en markant økning i antall omsorgsovertakelsessaker.for 2013 vil dette gi kommunen økte utgifter. I tillegg har vi styrket innsatsen rundt det å koordinere innsatsen for enkeltpersoner gjennom å få på plass et tverrfaglig ressursteam. På Hadeland videreføres det omfattende læringsløftet i skolen, med Lunner kommune som prosjektleder. Etableringen av Dagaktivitetsenteret psykiatri er midlertidig utsatt i påvente av to forhold. Det har vært behov for å etablere en tydeligere fasebeskrivelse for investeringer med klargjøring av politiske vedtakspunkter og hva som skal inngå i saksutredningen. En slik rutinebeskrivelse er langt på vei etablert og det ses nå på avhengigheter til for eksempel kommunedelplanenes tiltakslister. Kontrollutvalget arbeider samtidig med å belyse sakens kvaliteter og erfaringene før dette vil bli innarbeidet i rutinene. Vedtatt budsjettramme viser seg ikke å dekke både kjøp og nødvendig ombygging til hensiktsmessige lokaler. Resultatet av disse to forholdene har gjort at rådmannen velger å bruke nødvendig tid til å etablere en komplett sak i henhold til overnevnte rutine. Saken er planlagt fremlagt for 3

4 politisk behandling rett over sommeren. Ulempene håndteres gjennom dagens fragmenterte tilbud. Lunner kommune har tatt over ansvaret for en ny bruker med omfattende tjenestetilbud. I dag gis dette gjennom bruk av institusjon. Det er en målsetning å tilby omsorg i egen bolig før sommeren. Eiendom & Infrastruktur (E&I) styrer faglig investeringsprosjektene i Lunner kommune. Det er derfor krevende at det har vist seg vanskelig å få rekruttert inn nødvendig prosjektlederstilling. Ny utlysning skjer i disse dager. Mange store investereingsprosjekter krever dessuten deltakelse på medvirkningsarenaer og prosjektmøter for ulike enheter. Et eksempel på dette er IKT-avdelingen som ofte berøres. Ved stengingen av Grua renseanlegg har det vært innkjøringsproblemer ved Harestua renseanlegg. I perioder har dette gitt uønsket sjenerende lukt. Forholdet er leverandørens ansvar og dette ansvaret er fulgt tett opp. Endringer i arealnormen med virkning fra 1. august betyr at det for noen barnehager er en utfordring i å ha nok plasser. Det vil derfor komme en sak til politisk behandling før sommeren med forslag til ekstraordinære tiltak for å sikre full barnehagedekning for neste år. Nedleggningen av familiebarnehagen Drømmen bidrar til denne utfordringen. I løpet av 1. tertial arbeides det med konsekvenser av samhandlingsreform og fremtidig tjenestetilbud innen pleie- og omsorgstjenester. Det har vært gjennomført omfattende prosesser i forhold til lokalisering og avklaringer med Gran kommune om innholdet i et mulig felles omsorgstilbud. Avhengig av muligheten av å få på plass nødvendige avklaringer kommer saken til politisk besluttning før sommeren eller til septembermøtet i kommunestyret. Lunner omsorgssenter har i 1. tertial hatt utfordringer knyttet til å endre driften stabilt til 4 % reduksjonen for 2013 og justeringer vil derfor fremdeles være nødvendig. Dette mrkes særlig på at pasienter i hjemmesykepleien i stadig større grad har et mer omfattende pleiebehov. Av disse årsaker er pr. i dag en prognose på at LOS vil får et merforbruk på i overkant av 1 mill ved årets slutt. Det er lagt ut nye byggetomter for salg på Harestua. I tillegg er det flere reguleringsplaner under arbeid. Ønsket om økt innbyggervekst merkes derfor på Arealforvaltningen. I tillegg gjennomføres det revisjon av kommuneplanen og merknadsbehandlingen vil trolig bli lagt frem før sommerferien. Samtidig har 1. tertial vært preget av at alle 6 kommunedelplaner blir revidert med tilhørende politisk arbeid i de ulike komiteene. Langtidsfravær og annet fravær har gitt utfordringer knyttet til stabsavdelingens evne til å levere som ønsket. Omfattende oppgradering av arkivsystem ESA, og overgang til nytt målkartsystem har vært utfordrende. I perioder har kommunen derfor vært forsinket med utlagte postlister. I løpet av siste måned har det vært en vesentlig positiv utvikling. Biblioteket har fått nye og utvidede åpningstider på Roa og Harestua. Samtidig er barnebokstua nedlagt på Grua og bibliotekets arbeid for grunnskolene avsluttet. Vedtatt etablering av nødetatsbygg går nå som planlagt med ferdigstillelse rett over sommeren. Stevningen som kommunen har mottatt for feil tolkning av lov om offentlige anskaffelser kommer trolig for retten sent på høsten. Oppsummert kan man si at det er positivt strevsomt i Lunner kommune 1. tertial. Omstilling, vekst og utvikling krever sitt, men er samtidig motiverende og lærerikt. Vi vil fortsette å arbeide med å gjøre dagens oppgaver smartere gjennom å Lea n. Det er inspirerende og 4

5 oppleve at en rekke andre kommuner har henvendt seg til Lunner for å se på den helhetlige tanken som ligger bak vårt systematiske forbedringsarbeid. Dette arbeidet skal også være en vesentlig bidragsyter til Kommune Organisasjon Lunner kommune er i ferd med å etablere bedre rutiner og større oppmerksomhet knyttet til strategisk kompetanseplaner som et del av Lea n arbeidet. Se for mer info. For å få til økt og stabil satsing på læringer har vi i 1. tertial sett på endret styring av budsjettet og ny organisering. Målet er å ha dette på plass før Det er en utfordring å rekruttere førskolelærere, vernepleiere, ingeniører og prosjektledere. Kommunalsjefen sa opp sin stilling i løpet av 1. tertial etter ca 10 år i kommunen. Det er håp om at en ny vil være på plass i løpet av september måned. Skatteoppkreveren for Hadeland har ønsket å gå over i annen stilling og kommunen har søkt etter hennes erstatter. Dagens tjenesteleder for Lunner omsorgssenter er gått over i prosjektlederstilling for etablering av nytt sykehjem og omsorgsboliger og det er konstituert ny tjenesteleder ved LOS i denne prosjekttiden. Samhandlingsreformen skal delevis løses sammen med Gran. Innholdet av dette vil komme som egen sak, enten rett før eller rett etter sommeren avhengig av om Gran kommune har mulighet til å få frem nødvendige avklaringer. I tillegg vil Lunner kommune se på alternative plasseringer for nytt sykehjem, dagaktivitetsenter og omsorgsboliger. Svaret på dette vil komme før årskiftet. Det er et omfattende og godt innterkommunalt sammarbeid på Hadeland. I henhold til reglene for sammarbeidene er vertskommunen for Kultur, Gran kommune, blitt gjort oppmerksom på at Lunner vurderer om de skal gjennomføre en evaluering av tjenesten for å se på om det kan være ønskelig å gjøre ting annerledes. 1.3 Økonomi Etter fire måneders drift, har vi en utfordring på kr 3,7 mill i merforbruk som vi pr i dag ikke har løsning for. Rådmannen søker dette løst gjennom justering av driften frem til ny prognose 2. tertial. Prognose for regnskapsmessig merforbruk/mindreinntekt før anbefalte justeringer er i ca kr 9,2 mill. Evt. mindreinntekt skatt/ramme på kr 4 mill kan dekkes av fond avsatt gjennom årsoppgjøret til å dekke variasjon/usikkerhet knyttet til frie inntekter. Diverse mindreforbruk og merinntekter dekker merutgifter på renter og avdrag samt deler av merutgiftene i drift. Prognosen på kr 9,2 mill før anbefalte justeringer skyldes i hovedsak anslag på: Mindreinntekt frie inntekter kr 4 mill (sikret gjennom beløp avsatt på fond) Merutgift renter og avdrag kr 2 mill (foreslått inndekket i budsj. just.) Merutgift FO Oppvekst - Barnevern kr 1,9 mill (foreslått dekket 0,5 mill i budsj. just.) Merutgift TT kr 1 mill, netto (foreslått dekket 0,4 mill i budsj. just.) Merutgift LOS kr 1,3 5

6 De største avvikene beskrives under. I tillegg kommenteres på enkelte vesentlige poster. Frie inntekter lå opprinnelig kr 7,9 mill over det KS-modellen skulle tilsi, hvorav kr 4,2 mill skyldtes antatt befolkningsvekst og kr 3,7 mill var en ren saldering av budsjettet. Faktisk befolkningsvekst pr viser seg å være noe lavere enn forutsatt, slik at det kun skulle vært lagt inn kr 3,7 mill i vekst. Videre tyder ikke skatteinngangen pr april på at vi får ekstra inntekter på 3,7 mill utover dette. Ny prognose KS-modellen tilsier en økning på 0,2 mill. Vi ligger dermed kr 7,7 mill over KS-modellen. Regner med at vi kan få kr 3,7 mill pga beholkningsvekst, mens resterende beløp utover KS-modellen på kr 4 mill settes som prognosemerforbruk. Dette følges videre og det foretas en evt. budsjettjustering mot fond avsatt i fht usikkerhet knyttet til frie inntekter ved neste rapportering. Under rammeinntekter budsjetteres også skjønnsmidler, herunder ekstraordinært skjønn. Det ble i opprinnelig budsjett forutsatt ekstraordinære skjønnsmidler på kr Pr i dag har vi kun fått tildelt kr 842 Det er usikkerhet knyttet til om vi vil få resterende budsjettert beløp på ca kr 1,2 mill. Kommunen kommer evt tilbake til dette ved neste rapportering og budsjettjustering. Innen finans er det en samlet prognose på merforbruk på kr 2 mill, hvorav 1,4 gjelder renter investeringslån og kr 0,6 mill avdrag investeringslån. Når det gjelder renter, skyldes dette i hovedsak tre lån som det på slutten av året ble gjort rentebindingsavtaler på. Dette ble gjort for å ha tilstrekkelig med fastrente-lån i hht økonomireglementet. Da budsjettet ble lagt, var disse lånene forutsatt å ha flytende rente. Videre måtte vi ta opp investeringslånet for 2012 til dårligere betingelser enn forutsett i budsjettet. Kommunalbanken hadde ikke anledning til å gi oss lån, jf nye egenkapitalkrav til bankene. Minimumsavdrag er rekalkulert og dette øker avdragsutgiftene med kr 600 i forhold til opprinnelig budsjett. Det foreslås inndekning av dette beløpet i budsjettjusteringssaken Innenfor området til Familie og oppvekst er det en prognose på et merforbruk knyttet til barnevernstiltak utenfor hjemmet på kr 1,9 mill. Hovedårsaken er markant økning i antall fosterbarn. Det foreslås i budsjettjusteringssaken å dekke kr 500 av dette beløpet. Kommunen må se på løsninger for inndekning av resterende anslag på merforbruk ved neste tertial. Enheten Tilrettelagte tjenester rapporterer om et antatt netto merforbruk på kr 1 mill, etter at økt prognose på ressurskrevende brukere er trukket fra. Dette skyldes i hovedsak ekstra store utgifter knyttet til kjøp av plass i institusjon i 2013, lovpålagt tjeneste som ikke var forutsatt i budsjett. Anslaget på merforbruk forutsetter en rimeligere løsning siste del av 2013 ved at kommunen selv klarer å ta hånd om tjenesten. Det foreslås å dekke ca kr 400 av anslått merfobruk på kr 1 mill. i budsjettjusteringssaken. LOS har pr april et anslag på merforbruk på kr 1,3 mill kr. Dette skyldes sterkt press på Hjemmetjenesten, og at det har vært vanskelig å ta ned driften raskt i fht 4 % kutt. Det jobbes med å finne løsninger som bedrer prognosen ved årsslutt. Det foreligger følgende prognoser på mindreutgifter/merinntekter som foreslås å dekke merforbruk finans, deler av merforbruket på barnevern og deler av merforbruket innen tilrettelagte tjenester: Revidert, innsendt krav ressurskrevende brukere for 2012 viser seg å være ca kr 600 høyere enn anslått ved årsavslutningen og regnskapsført i Merinntekten inntektsføres i Strøm-budsjettet viser pr april et anslått mindreforbruk på kr

7 Merinntekt utbytte Gjenesidige forsikring på kr 122 Lønnsoppgjøret 2013 har vist seg å bli billigere enn forutsatt i budsjett. Det var forutsatt en lønnsvekst i samsvar med statsbudsjettet på 4 %, mens virkningene av lønnsoppgjøret faktisk ble på 3,54 %. Det er gjort beregninger på dette som viser at dette utgjør kr 1,5 mill., inkl sosiale utgifter. En rekke mindre avvik på tjenestene er kommentert under kapitlene om kommunedelplanene. Når det gjelder investeringer vises til kommentarer under kapittel 9. 7

8 Budsjett, regnskap og avvik pr funksjon 1 tertial 2013 Sum Avvik: Regnskap - per bud Regnskap 1 tertial 2013 Periodisert budsjett 1 tertial 2013 Justert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Funk avvik Lønn A utg Innt. Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM 100 Politiske styring og kontr.org -51,5 76,1-130,7 3,0 468,7 246,6-7,5 707,7 544,8 115,9-4,5 656, , ,3-16, , , ,3-16, ,8 110 Kontroll og revisjon 7,6 0,0 1,6 6,0 0,0 325,8-19,4 306,4 0,0 327,3-13,3 314,0 54, ,0-40, ,0 54, ,0-40, ,0 120 Administrasjon 32,2-389,6 166,9 255, , , , , , ,9-821, , , , , , , , , ,4 121 Forv.utg. i eiend.forv. 143,0 133,7 9,1 0,3 30,6 3,8-0,6 33,7 164,2 12,9-0,3 176,8 450,8 543,4-1,0 993,2 450,8 543,4-1,0 993,2 130 Administrasjonslokaler 208,4 15,0-16,2 209,6 168,2 345,3-275,4 238,1 183,2 329,1-65,7 446,5 502, ,1-640, ,1 502, ,1-640, ,1 170 Premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 0,0 0, , ,5 0,0 0, ,5 171 Amort tidl års premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,2 0,0 0, , ,2 0,0 0, ,2 180 Diverse fellesutgifter -316,1-233,4-81,3-1,4 656,6 94,3-1,2 749,7 423,1 13,0-2,6 433,6 954,2 26,1-63,6 916,7 808,6 26,1-5,2 829,4 190 Interne serviceenheter 107,4-161,8-8,6 277, ,3 197,5-933, , ,5 188,9-655, , ,0 878, , , ,0 878, , ,2 201 Førskole -148,9-279,4-104,1 234, , , , , , , , , , , , , , , , ,4 202 Grunnskole -639,7-891,3-44,7 296, , , , , , , , , , , , , , , , ,7 211 Styrket tilbud til førsk.barn 150,2-87,4 117,7 119, ,3 13,2-119, , ,9 130,9 0, , ,2 336,5-133, , ,0 336,5-133, ,4 213 Voksenopplæring -32,8-88,2-255,2 310, ,8 671,0-623, , ,6 415,8-313, , , , , , , , , ,6 215 Skolefritidstilbud 184,7 79,9 227,6-122, ,1 143, ,3 121, ,1 370, ,1 305, , , , , , , , ,1 221 Førskolelokaler og skyss -42,5-3,0-94,1 54,5 582,2 380,8-117,7 845,3 579,3 286,8-63,2 802, , , , , , , , ,7 222 Skolelokaler -243,0-30,8-550,4 338, , , , , , , , , , , , , , , , ,7 223 Skoleskyss -149,3 0,0-253,1 103,8 0, ,7-103, ,9 0, ,6 0, ,6 0, ,2 0, ,2 0, ,2 0, ,2 231 Aktivitetstilbud barn og unge 15,4 13,3 2,2 0,0 29,7 606,9 0,0 636,6 43,0 609,1 0,0 652,1 116, ,5 0, ,0 116, ,5 0, ,0 232 Foreb. - skole- og helsest.tj. -142,1-88,2-8,7-45, ,8 91,6-88, , ,6 82,9-133, , ,0 495,5-481, , ,0 495,5-425, ,5 233 Annet forebyggende helsearb. -54,3-52,5-1,9 0,0 104,4 0,0 0,0 104,4 51,9-1,9 0,0 50,0 138,1 0,2-1,2 137,1 138,1 0,2-1,2 137,1 234 Aktivisering eldre og funk.hem 39,0-0,7-45,6 85, ,4 308,2-422, , ,6 262,6-337, , , ,5-519, , , ,5-519, ,4 241 Diagnose, behandling, rehab. -131,1-16,9-119,9 5, , ,0-348, , , ,1-343, , , , , , , , , ,2 242 Råd, veiledn.og sos.foreb.arb. -57,9 14,6-80,0 7,5 474, ,6-25, ,5 489, ,6-18, , , , , , , , , ,7 243 Tilb. til pers. med rusprobl. 28,0 7,6-4,2 24,6 47,7 12,8-25,1 35,5 55,3 8,7-0,5 63,5 149,0 499,9-76,5 572,4 149,0 499,9-76,5 572,4 244 Barneverntjeneste -417,7-22,8-482,9 88, ,0 988,7-828, , ,2 505,8-740, , , , , , , ,4-927, ,3 251 Barneverntiltak i familien 40,9 62,0-21,1 0,0 85,4 226,1 0,0 311,5 147,3 205,0 0,0 352,3 633,6 765,0 0, ,6 753,6 485,0 0, ,6 252 Barneverntiltak utenfor fam ,0-89, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 253 Pleie, omsorg, hjelp i inst. -500,1-452,8-787,1 739, , , , , , , , , , , , , , , , ,7 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 151,0-273,9 549,2-124, , , , , , , , , , , , , , , , ,3 255 Medfin somatiske tj -86,7 0,0-86,7 0,0 0, ,0 0, ,0 0, ,3 0, ,3 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 261 Botilbud i institusjon -194,8-30,6-273,0 108,8 544,5 920,6-224, ,5 513,9 647,6-115, , , , , , , , , ,1 265 Kommunalt disponerte boliger -26,5-2,3-32,0 7,8 2,3 57,8-44,8 15,3 0,0 25,8-36,9-11,2 0,0 417, ,8-691,0 0,0 417, ,8-691,0 273 Kommunale sysselsettingstiltak 9,3 0,0 9,3 0,0 0,0 341,7 0,0 341,7 0,0 351,0 0,0 351,0 0,0 702,1 0,0 702,1 0,0 702,1 0,0 702,1 275 Introduksjonsprogram -28,4 40,8-157,4 88, , ,1-97, , , ,8-9, , , , , , , , , ,8 276 Kvalifiseringsordningen -47,0 0,0-47,0 0,0 0,0 396,9 0,0 396,9 0,0 349,9 0,0 349,9 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 281 Økonomisk sosialhjelp -14,7 0,0-21,9 7,2 0, ,3-19, ,6 0, ,4-12, ,9 0, , , ,5 0, , , ,5 283 Bist. etabl./oppr.h. egen bol. -54,4-56,0-453,1 454,8 160,0 631,9-626,7 165,3 104,0 178,8-171,9 110,9 280,1 633,9-515,8 398,1 280,1 633,9-515,8 398,1 285 Tj utenfor ord komm ansv omr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 290 Interkomm. Samarb. -51,4 21,9 60,4-133, ,2 244, , , ,1 305, , , , , ,6-38, , , ,6-38,7 301 Plansaksbehandling -25,1 1,5-29,8 3,3 476,0 86,1-50,3 511,8 477,5 56,2-47,0 486, ,0 358,8-592, , ,0 358,8-592, ,5 302 Bygge-, delings-, seksjoneringssaker -30,9-6,7-31,9 7,6 683,5 92,9-633,1 143,3 676,8 61,0-625,5 112, ,5 476, ,7-21, ,2 476, ,5-21,9 303 Kart og oppmåling 17,8 3,2-7,1 21,8 488,1 191,9-705,2-25,2 491,2 184,8-683,4-7, ,0 755,9-875, , ,0 755,9-875, ,0 315 Boligb. og fysiske bom.tiltak -1,1 0,0-1,1 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320 Kommunal næringsvirks. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 325 Tilrettel.og bist.for næringsl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 673,4 0,0 673,4 0,0 673,4 0,0 673,4 329 Landbr forvaltn og -næringsutv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 833,1 0,0 833,1 0,0 833,1 0,0 833,1 0, ,4-352, ,6 0, ,4-352, ,6 332 Komm. veier, miljø og sikk. -52,8 62,4-313,6 198,4 525, ,9-294, ,4 587, ,3-96, , , , , , , , , ,8 333 Komm.veger, nyanl.,drift,vedlh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 334 Komm.veger, miljø- og trafikks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 338 Foreb. brann og andre ulykker -211,2 1,9 46,5-259,5 0,0 417,4 1,2 418,6 1,9 463,9-258,3 207,4 5, , ,3-9,0 5, , ,3-9,0 339 Beredsk branner/andre ulykker 59,1 0,0 92,9-33,9 0, ,4 14, ,9 0, ,3-19, ,9 0, ,7-58, ,7 0, ,7-58, ,7 340 Produksjon av vann -108,0-31,3 179,4-256,1 326,3 264,9 0,0 591,2 295,0 444,4-256,1 483,2 795, , , ,9 795, , , ,9 345 Distribusjon av vann -625,5-155,2-515,9 45,6 904,1 979, , ,5 748,9 463, , , , , , , , , , ,7

9 Sum Avvik: Regnskap - per bud Regnskap 1 tertial 2013 Periodisert budsjett 1 tertial 2013 Justert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Funk avvik Lønn A utg Innt. Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM 350 Avløpsrensing -647,5-24,1-629,9 6,5 282, ,3-6, ,8 258,8 704,5 0,0 963,2 697, ,3 0, ,9 697, ,3 0, ,9 353 Avløpsnett/innsaml avløpsvann 1 965,3-41,6-52, ,1 422,4 394, , ,8 380,8 342, , , , , , , , , , ,2 354 Tømming slamavsk., septikt. ol 192,7-15,2 198,9 9,0 142,7 138,2-239,4 41,5 127,6 337,1-230,4 234,3 343, , ,4-4,2 343, , ,4-4,2 360 Naturforvaltning og friluftsl. 94,8 119,0-40,7 16,5 155,5 85,3-16,5 224,4 274,5 44,6 0,0 319,1 783,6 681,4-678,2 786,8 783,6 681,4-678,2 786,8 370 Bibliotek 46,7 29,7 9,4 7,6 488,6 171,7-32,8 627,5 518,3 181,1-25,2 674, ,9 586,9-71, , ,1 524,7-66, ,0 375 Museer 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 113,0 0,0 113,0 0,0 113,1 0,0 113,1 0,0 226,3 0,0 226,3 0,0 226,3 0,0 226,3 377 Kunstformidling 40,1 0,0 40,1 0,0 0,0 213,0 0,0 213,0 0,0 253,1 0,0 253,1 0,0 506,3 0,0 506,3 0,0 506,3 0,0 506,3 380 Idrett 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 171,0 0,0 171,0 0,0 171,2 0,0 171,2 0,0 342,5 0,0 342,5 0,0 342,5 0,0 342,5 381 Komm idr.bygg og -anl. 5,5 17,3-45,7 33,9 112,4 205,9-33,9 284,4 129,7 160,1 0,0 289,9 349, , , ,8 349, , , ,8 383 Musikk og kulturskoler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,6 0, ,6 0, ,6 0, ,6 385 Andre kulturaktiviteter og utg kulturbygg -39,7 0,0-39,7 0,0 0,0 401,0 0,0 401,0 0,0 361,3 0,0 361,3 0,0 722,6 0,0 722,6 0,0 722,6 0,0 722,6 386 Kommunale kulturbygg 83,5 5,5 71,4 6,6 18,6 24,4-32,8 10,2 24,1 95,7-26,2 93,7 65,0 380,0-78,5 366,5 65,0 380,0-78,5 366,5 390 Den norske kirke 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,9 0, ,9 0, ,9 0, ,9 0, ,3-8, ,0 0, ,3-8, ,0 392 Andre relgiøse formål 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 166,4 0,0 166,4 0,0 166,4 0,0 166,4 800 Skatt på inntekt og formue -528,1 0,0 0,0-528,1 0,0 0, , ,5 0,0 0, , ,6 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 840 Stat.ram.tilsk.+øvr.gen.statil 95,3 0,0 0,0 95,3 0,0 0, , ,5 0,0 0, , ,2 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 850 Gen.statstilskudd vedr.flykt. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,5 0,0 0, , ,5 0,0 0, , ,3 0,0 0, , ,1 860 Motpost avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 870 Renter/utbytte og lån 1 093,8 0, ,5-81,7 0, , , ,2 0, , , ,0 0, , , ,0 0, , , ,0 880 Interne finansieringstrans. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0-360, ,9 0, ,0-360, ,9 899 Årets regnsk.m. mer-/mindrefor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , , , , , , , , , , ,1 0, , , ,3 0,0 9

10 Regnskapsstatus 2013 For perioden januar til og med april 2013 Likviditet Avvik på skatt og ramme i forhold til budsjett Alle tall i millioner kroner. Likviditet April Kasse, post, bank (mest likvide OM = oml midl) 107,0 106,8 89,1 125,0 103,3 KSG (kortsiktig gjeld) 68,5 69,6 72,7 93,9 93,4 Likviditetsgrad 2 (bør være større enn 1) 1,6 1,5 1,2 1,3 1,1 Øvrige omløpsmidler 30,2 55,6 60,6 81,0 66,4 Arbeidskapital (OM - KSG) 68,7 92,8 77,0 112,1 76,3 Skatt (i regnskap / på konto md etter) April 187,9 186,0 Skatteinngang HIÅ 165,6 189,4 169,5 185,1 58,7 Skatteinngang budsjett 164,3 179,4 168,6 184,2 59,3 Avvik i forhold til budsjett 1,3 10,0 0,9 0,9-0,6 Rammetilskudd HIÅ 98,5 96,9 179,6 199,2 78,9 Rammetilskudd budsjett 98,6 102,1 174,8 197,7 78,7 Avvik i forhold til budsjett -0,1-5,2 4,7 1,5 0,2 Sum skatt og ramme* 264,1 286,3 349,1 384,3 137,6 Budsjett HIÅ skatt og ramme 263,0 281,5 343,4 381,9 138,0 Avvik i forhold til budsjett 1,2 4,8 5,7 2,4-0,4 Sykefravær Mars Egenmeldt fravær 0,8 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % 1,1 % Øvrig fravær i arbeidsgiverperioden 1,6 % 2,1 % 2,5 % 2,7 % 2,3 % Fravær utover arbeidsgiverperioden 5,6 % 5,5 % 5,0 % 5,7 % 4,7 % Totalt 8,1 % 8,4 % 8,4 % 9,3 % 8,1 % Driftsregnskapet (hittil i år) April ,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 Folkevalgt styring April Adm, kontroll og revisjon 5,6 % Interk. samarb Reserv tilleggsbevilgn Mest likvide OM Interne service enheter Barnehage Tjenestekategorier Foreb og Diagn, behandl, Sosiale Eldreom s og Skole aktiviser rehab tjenester hjemmetj Utgifter HIÅ 464,3 517,9 569,2 633,0 211,0 0,7 12,7 1,8 0,0 2,9 28,6 52,1 4,2 4,3 18,6 61,3 3,4 5,5 4,1 1,9 1,6 0,0 0,0 7,3 0,0 Budsjett HIÅ 460,8 509,0 558,1 616,0 204,0 0,7 12,3 1,9 0,0 2,7 28,1 50,3 4,0 4,1 16,0 60,0 3,4 4,4 3,9 2,0 1,6 0,0 0,0 8,5 0,0 Utgift avvik -3,5-8,9-11,1-17,0-7,0-0,1-0,4 0,1 0,0-0,2-0,5-1,8-0,2-0,1-2,6-1,4-0,0-1,0-0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 Sykefravær 5,5 % 5,0 % Arbeidskapital 5,7 % 4,7 % 1,6 % 2,1 % 2,5 % 2,7 % 2,3 % 0,8 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % 1,1 % Mars 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6, Arealforvaltn April Bundne investeringsfond Ub. investeringsfond Disposisjonsfond (inkl udisp årsres dr/inv) Teknisk drift - selvkost Teknisk drift - annet Skatteinngang Fondsmidler Kultur Bundne driftfond Kirkelige formål Skatt og ramm e Endret regnskapsprinsipp (likv.res) April Skatt og statlige overf Avskriv n Renter/ avdrag Finans trans Inntekter HIÅ 474,8 532,7 581,8 641,9 193,5 0,0 1,4 2,9 0,0 0,9 4,8 6,9 0,5 0,3 1,6 9,0 1,4 11,8 0,3 0,1 0,0 150,3 0,0 1,2 0,0 Budsjett HIÅ 460,8 509,0 558,1 616,0 190,7 0,0 0,9 3,1 0,0 0,7 4,3 6,0 0,5 0,3 1,0 10,1 1,4 10,2 0,1 0,1 0,0 150,7 0,0 1,3 0,0 Inntekts avvik 13,9 23,6 23,7 25,9 2,8 0,0 0,5-0,1 0,0 0,3 0,4 0,9 0,0 0,0 0,7-1,1 0,1 1,6 0,2 0,0 0,0-0,4 0,0-0,1 0,0 Netto resultat 10,4 14,8 12,6 8,9-17,5-0,7-11,3 1,1 0,0-1,9-23,8-45,2-3,7-3,9-17,0-52,3-2,0 6,3-3,8-1,8-1,6 150,3 0,0-6,1 0,0 Budsjettert resultat 0,0 0,0 0,0 0,0-13,3-0,7-11,4 1,1 0,0-2,0-23,8-44,3-3,5-3,8-15,1-49,8-2,1 5,8-3,8-2,0-1,6 150,7 0,0-7,2 0,0 Netto avvik 10,4 14,8 12,6 8,9-4,1-0,1 0,1-0,1 0,0 0,1-0,0-0,9-0,1-0,1-1,9-2,5 0,1 0,6 0,0 0,1 0,0-0,4 0,0 1,1 0,0 Fondsmidler April Disposisjonsfond (inkl udisp årsres dr/inv) 20,1 29,5 26,1 25,6 25,7 Endret regnskapsprinsipp (likv.res) -5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 Ub. investeringsfond 5,6 2,7 0,8 0,8 0,8 Bundne driftfond 25,9 26,1 23,7 19,3 19,8 Bundne investeringsfond 5,2 5,5 3,1 4,9 4,9 Sum 51,9 58,9 48,7 45,6 46,1 3,5 2,5 1,5 0,5-0,5-1,5 Adm, kontroll og revisjon Interk. samarb Interne service enheter Skole Foreb og aktiviser Nettoavvik pr. Tjenestekategori Diagn, behandl, rehab Sosiale tjenester Eldreoms og hjemmetj Folkevalgt styring Reserv tilleggsbevilgn Barnehage Arealforvaltn Teknisk Teknisk drift - drift - annet selvkost Kultur Kirkelige formål Skatt og statlige overf Avskrivn Renter/ avdrag Finans trans -2, :52 Øk avd -3,5

11 Avviksrapport iht ansvarsstruktur i Lunner kommune Perioden Budsjett Regnskap Avvik Prognose Prognose etter Budsjett budsjettjust. 1. Ansvar hittil i år hittil i år hittil i år avvik året tert året 1010 Rådmann (adm. og personal) Kommunalsjef Idun Kommunalsjef Investering Tildelingskontoret IKT og Informasjonsforvaltning Controller Økonomi og personal Skatteoppkreveren Hadeland Lunner barneskole Grua skole Harestua skole Lunner ungdomsskole Eventyrskogen barnehage Gamleskolen barnehage Harestua barnehage Malmgruben barnehage Roa barnehage Kalvsjø barnehage Voksenopplæringen Lunner omsorgssenter Tilrettelagte tjenester Familie og oppvekst Flyktningetjenesten Eiendom og Infrastruktur Arealforvaltning Hele utvalget, totalt Prognose hittil i år Prognose pr md Feb Apr Mai Aug Okt Nov Feb Apr Mai Aug Okt Nov

12 2 SAMFUNNSUTVIKLING 2.1 Regnskap pr. funksjon (alle tall i 1000 kr.) Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Plansaksbehandling Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Kart og oppmåling Tilrettelegging og bistand for næringslivet Landbruksforvaltning og -næringsutvikling Naturforvaltning og friluftsliv Avviksforklaring Funksjon 121 o Avviket skyldes bl a at for liten andel av lønn leder E&I er belastet denne funksjonen. Vil bli ompostert fra andre tjenester. Funksjon 360 o Avviket her skyldes at det er gjort en feil på lønn som vil bli rettet opp ved neste lønnskjøring.

13 3 KOMMUNEORGANISASJON 3.1 Regnskap pr. funksjon (alle tall i 1000 kr.) Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Politisk styring og kontrollorgan Kontroll og revisjon Administrasjon Diverse fellesutgifter Interkommunale samarbeider Avviksforklaring Funksjon 100 o Manglende periodisering Ungdommens kommunestyre kr 33 o 18 folkevalgt organ. Mangelfull periodisering. Kommer med prognose ved neste tertialrapportering, når møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste 1. halvår er utbetalt og regnskapsført. Funksjon 180 o o Merforbruk afp kr 306. Delvis periodiseringsavvik. Merforbruk overformynderi kr 8. Overformynderiet vil få et merforbruk. Prognose er mellom og kroner i merforbruk. Ved budsjettbehandlingen for 2013 ble aktivitet etter 31. juli 2013 kuttet. Dette fordi Fylkesmannen overtar virksomheten fra 1. juli Det viser seg nå at aktiviteten har vært nødt til å øke grunnet overføring av klientjournaler, tidlige regnskapsavslutninger mm. Dette i tillegg til den ordinære virksomheten Overformynderiet utøver. Funksjon 290 o Funksjonen skal regnskapsmessig gå i 0 pr Kommentar til prognose Funksjon 100 o Basert på fjorårets tall er det usikkerhet knyttet til om budsjettet holder. Kommer tilbake til dette ved 2. tertial, når møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste 1. halvår er utbetalt og regnskapsført. Funksjon 180 o Merforbruk Overformynderiet kr 60. Det er for øvrig usikkerhet knyttet til om budsjett A år vil holde. Kan se ut som et tilsvarende merforbruk som i 2012 på ca kr 200 Foretar en nærmere beregning av dette før neste rapportering. 13

14 4 KULTUR 4.1 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Aktivitetstilbud barn og unge Bibliotek Museer Kunstformidling Idrett Musikk- og kulturskoler Andre kulturaktiviteter og utgifter til kulturbygg Den norske kirke Andre religiøse formål Avviksforklaring Alle funksjoner o Ingen spesielle avvik 14

15 5 OPPVEKST 5.1 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Førskole Grunnskole Styrket tilbud førskolebarn Voksenopplæring Skolefritidstilbud Forebygging - skole og helsestasjon Barneverntjenesten Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Introduksjonsprogram Avviksforklaring Funksjon 201 o Intet vestentlig avvik. Funksjon 202 o Lunner barneskole vil ikke klare å dekke opp alt underskuddet de har fått overført fra Årsprognosen for Grunnskolen vil derfor være et merforbruk på kr 400. Funksjon 211 o Avviket skyldes en overføring til private barnehager som skulle vært gjort 1. tertial, men som ikke er blitt gjennomført. Funksjon 215 o Avviket skyldes en merinntekt på brukerbetalinger for SFO på Harestua skole, og skulle vært periodisert annerledes da antall SFO brukere vil gå ned til høsten pga færre 1. klassinger. Funksjon 232 o Helsestasjontjeneste; Feilkontert lønn på kr 72 og periodisert bruk av driftsfond på k. 40 som ikke brukes før årsslutt. Feilkontert lønn overføres funksjon 251. Funksjon 244 o Bruk av konsulenter pga langvarige sykemelding/permisjon, advokat og sakkyndige utgifter i saker. Det jobbes med å se på løsninger som kan redusere avviket. Vesentilg reduksjon er urealistisk ift. antall barnevernsmeldinger som må håndteres. Funksjon 251 o Feil kontert lønn på funksjon 232 kr 72 skal flyttes hit. I tillegg, har det vært en økning i bruken av statlige tiltak som kan føre til et merforbruk knyttet til nye plasseringer Funksjon 252 o Antall barn plassert utenfor hjemmet økte fra 16 i 2011 til 25 i Økte kostnader knyttet til instusjonplasser og lønnsgodtgjørelse til fosterhjem gir en prognose på merforbruk på kr

16 6 OMSORG 6.1 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Annet forebyggende helsearb. (samh.ref.) Aktivisering eldre og funksjonshemmede Diagnose, behandling og rehabilitering Råd, veiledn. og sosialt forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Pleie, omsorg og hjelp i institusjon Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Medfinansiering somatiske tjenester Kommunale sysselsettingstiltak Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp Bistand etabl. og oppretth av egen bolig Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Avviksforklaringer: Funksjon 233 o I hovedsak utgifter samhandlingsreformen. Dekkes av midler avsatt til fond. Funksjon 241 o Uforventede utgifter til HELFO for innbyggere med opphold og legetjenester i andre kommuner i Kr 112 o Legevakt - Lønnsperiodisering - det blir ikke utgifter til lønn etter Kr 44 Funksjon 242 o Sosialkontortjeneste. Første regningen fra NAV legges på denne tjeneste, så fordeles mellom ulike tjenester når årsavregning kommer. 2. regning blir, med andre ord, mindre på denne tjenesten. Funksjon 253. o merforbruk LOS. Vanskelig å ta ned driften raskt nok i fht 4 % kutt. Det jobbes med å finne løsninger som bedrer prognosen ved årsslutt. Funksjon 254 o Ufakturert kjøp av tjenester for institusjonsplass FO, ubenyttede timer med borgerstyrte personlige assistenter. Mindreforbruk kr 667 o Merforbruk LOS 611. Sterkt press på hjemmetjenesten, med bl a stadig flere brukere med økt pleiebehov og som ofte trenger besøk av 2 personer samtidig. Funksjon 255 o A konto trekk ligger noe høyere enn beregnet pr april. Funksjon 283 o manglende periodisering 16

17 Kommentar til budsjettjustering Funksjon 253 o kr 422 til delvis dekning av anslått merforbruk kr kjøp av plass TT på kr Funksjon 254 o Økt inntekt avregning ressurskrvende brukere på kr 600. Kommentar til prognose Funksjon 234 o Markant økning i støttekontakt-vedtak. Merforbruk kr 100 hvis trenden fortsetter. Funksjon 241 o Anslått merforbruk på kr 80 pga uforventede utgifter til HELFO for innbyggere med opphold og legetjenester i andre kommuner i Funksjon 253 o Kr i anslått merforbruk ny tjeneste kjøp av institusjonsplass tilrettelagte tjenester o kr 800 i anslått merforbruk LOS institusjon pr april, se avviklsforklaring over. Funksjon 254 o kr 500 anslått merforbruk Hjemmetjenesten på LOS. Sterkt press med bl a stadig flere brukere med økt pleiebehov. o Kr 200 mindreforbruk FO Omsorg pga ubenyttet borgerstyrt personlig assistent 17

18 TEKNISK 6.2 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budsjett budsj.just Adm lokaler Interne serviceenheter Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Botilbud i institusjon Kommunalt disponerte boliger Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak Forebygging av brann og andre ulykker Beredskap brann og andre ulykker Produksjon av vann Distribusjon av vann Renseanlegg Avløpsnett/innsamling avløpsvann Tømming slamavskillere, septik og lignende Kommunale idrettsbygg- og -anlegg Kommunale kulturbygg Avviksforklaring: Funksjon 130 o manglende periodisering Funksjon 190 o utgifter på 190-funksjonen blir omfordelt til andre tjenester ved årets utløp Funksjon 222 o manglende periodisering. Funksjon 223 o manglende periodisering Funksjon 261 o manglende periodisering. n Funksjon 332 o manglende periodisering Funksjon 338 o manglende periodisering Funksjon

19 o manglende periodisering Funksjon 340/345 o manglende periodisering, selvkostområde vann som balanseres mot fond. o endringer i rentenivå eller avskrivningsgrunnlag gir svingninger i bidraget fra selvkostområdet. Følges nærmere opp ved neste rapportering Funksjon 350/353 o manglende periodisering, selvkostområde avløp som balanseres mot fond o endringer i rentenivå eller avskrivningsgrunnlag gir svingninger i bidraget fra selvkostområdet. Følges nærmere opp ved neste rapportering Funksjon 354 o selvkostområde, manglende periodisering Funksjon 386 o manglende periodisering og noe mindreforbruk på strøm Kommentar til budsjettjustering Funksjon 222/261 o Anslag mindreforbruk strøm på til sammen kr

20 7 SKATT, TILSKUDD OG FINANSIERING 7.1 Status finans Tekst Saldo Rente Kommentarer Kasse beholdning i kassene på rådhuset og LOS Sp b 1 Ringerike Hadeland driftskonto ingen begrensning på uttak Sp b 1 Ringerike Hadeland ocr konto DNB og Skogavgift Sp b 1 Ringerike Hadeland direkte remittering avregning Lindorff og Startlån Sp b 1 Ringerike Hadeland procasso ocr Sp b 1 Ringerike Hadeland forskuddstrekk tømmes 2 hver måned i forb m skattetrekkoppgjør Sum finansielle omløpsmidler Innskuddsrente i Sparebank 1 Ringerike Hadeland fastsettes basert på 3 md NIBOR + 1,25%. Likviditetssituasjonen er stabilt god. Det har ikke vært foretatt plasseringer i løpet av året. Snitt Tekst Saldo rente Kommentarer Husbanken, form lån, flytende rente ,09 % se under Husbanken, form lån fast rente ,48 % utløp 2017 Husbanken, inv lån, flytende rente ,79 % Husbanken, inv lån, fast rente 0 0,00 % Utløpt Kommunalbanken, flytende rente ,50 % p.t. rente Kommunalbanken, fast rente ,07 % Utløp KLP, flytende rente ,49 % p.t. rente KLP, fast rente ,20 % Utløp 50 % 4,11 % 2013, 50 % 4,71% 2016 Sum langsiktig lånegjeld Andel fastrente 46 % økonomireglement mellom 1/3 og 2/3 Andel flytende rente 54 % økonomireglement mellom 1/3 og 2/3 Husbankens flytende rente beregnes med grunnlag i statens innlånsrente på lån med kort gjenstående løpetid (0-3 md statskasseveksler). Ved utlån fra Husbanken legges det til en rentemargin på 0,5 prosentpoeng. Renten blir justert hvert kvartal. Gjennomsnittlig innlånsrente i første kvartal er grunnlaget for utlånsrenten i tredje kvartal osv. Husbanken vil dermed være på etterskudd i forhold til markedet til enhver tid.

21 Vi har en høy andel av vår lånegjeld i Kommunalbanken etter at vi refinansierte kr 85 mill fra Kommunekreditt til Kommunalbanken i begynnelsen av Som følge av den globale finanskrisen var Kommunekreditt siden høsten 2008 ikke konkurransedyktige i forhold til rentebetingelser. Kommunekreditt er overtatt av KLP, og er igjen konkurransedyktige. Låneopptak skjer ved anbudsprosesser og tildeles etter økonomisk mest fordelaktige betingelser. 21

22 7.2 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Skatt på inntekt og formue Statstilskudd/sektortilskudd Spes. Statstilskudd flyktninger Avskrivninger Renter/utbytte/lån Interne finansieringstransaksjoner Årets regnskapsmessige resultat Avviksforklaring Funksjon 800/840 o Funksjon 800 og 840 budsjettert iht. KS-modellen, og må ses i sammenheng. o Opprinnelig budsjett skatt ble lagt til kr 3,7 mill, utover det KS-modell og befolkningsvekst tilsier. I tillegg ble befolkningsvekst frem mot lavere enn forutsatt i budsjett (Tillegget skulle vært kr 3,7 mill, mot kr 4,2 i budsjett). Når prognose i KS-modellen er oppjustert med ca kr 200, er nivået på skatt kr 4 mill høyere enn KS-modell+ befolkningsvekst tilsier. Budsjettet er periodisert i fht historisk kunnskap om hvordan skatteinntektene fordeles seg gjennom året, slik at mindreinntekten antas å være reell. Funksjon 870 o Vesentlig periodiseringsfeil, se anslått merfobruk under prognose. Kommentar til budsjettjustering Funksjon 800/840 o Skatt er oppjustert og rammetilskuddet nedjustert tilsvarende i hht oppdatert KS-modell. Funksjon 860 o Avskrivninger er rekalkulert og vil bli kr 1,3 mill høyere enn budsjettert. Dette får ingen effekt på bunnlinjen, da tilsvarende budsjettjusteringer med omvendt fortegn vil komme på øvrige funksjoner (ikke innarbeidet i øvrige tabeller, da det vil påvirke nærmest alle funksjoner med mindre beløp) Funksjon 870 o Inndekning av anslått merfobruk renter og avdrag på kr 2 mill, se kommentar under prognose. Kommentar til prognose Funksjon 800/840 o Prognose på mindreinntekt på kr 4 mill, se avviksforklaring. o Forutsatt om ektraordinære skjønnsmidler på kr i ramme. Pr i dag kun søkt om og tildelt kr 842 i ekstraordinært skjønn. Usikkerhet knyttet til om vi får restende beløp. Funksjon 850 o Pr i dag prognose på merinntekt på kr 150. Funksjon 870 o Renteutgiftene ser ut til å bli ca kr 1,4 mill høyere enn budsjettert. Årsaken til dette er hovedsakelig en del lån der det er inngått rentebindingsavtaler med høyere rente etter at budsjette ble lagt. Videre fikk vi ikke de rentebetingelser vi forutsatte på nytt låneopptak i Det var liten konkurranse om låneiopptaket, da Kommunalbanken ikke hadde flere midler å låne ut. Vi har også gjort nye beregninger på minimumsavdrag, basert på faktisk gjeld og anleggsmidler pr , samt nye anslag på avskrivninger. Dette tilsier kr 0,6 mill i høyere avdragsutgifter enn det som er budsjettert.

23 8 INVESTERING Denne investeringsrapporten forutsetter at endelig rebudsjetteringssak ble vedtatt uten endringer. Rebudsjetteringssaken overfører resten av rammen på tidligere års prosjekter til PROSJEKTOVERSIKT 2013 utgifter nybygg og nyanlegg. P Tiltak Samlet vedtatt budsjett pr Brukt tidligere år Til disp. i 2013 Brukt pr. april*) Rest til disposisjon forutsatt vedtak om rebudsjettering. Prognose rest pr Antatt avvik sluttføring Kommentarer til avvik. Forutsetninger mht. kvalitet, framdrift, økonomi og HMS, samt dato for sluttføring 006 Lunner barnesko,.oppgradering av hovedhus Kan se ut til at prosjektet må vente til våren 2014, men det er noe usikkert enda. Vi avventer derfor periodisering av budsjettet 012 Visma Enterprise Avsluttes i Roa vg skole,møbler vestibyle Ombygging Frøystad og rehab Roa vgs Nøkkelsystem LOS Sees sammen med P 206 P101 overført til P207 i 2012 og avsluttet. Føringsfeil blir rettet opp i mai Avventer vedtak på evt. nytt sykehjem før man setter framdriftsplan for dette prosjektet 113 Trådløst nettverk LOS Sluttføres i Vegbelysning, oppgradering Sagtomta - Utbyggingsavtale Roa barnehage, utbygging LOS, teknisk oppgradering/carport Prosjekt avsluttet i Ny saksutredning pågår. Alternative løsninger fremmes i egen sak 23

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2012

Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2012 Lunner kommune Resultatrapportering 1. tertial 2012 Roa, 22.05.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDM ANNENS INNLEDNING...... 3 1.1 Brukere... 3 1.2 Organisasjon... 4 1.3 Økonomi... 4 2 SAMFUNNSUTVIKLING......10

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Lunner kommune. Resultatrapportering 2. tertial 2012

Lunner kommune. Resultatrapportering 2. tertial 2012 Lunner kommune Resultatrapportering 2. tertial 2012 Roa, 24.09.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 Brukere... 3 1.2 Organisasjon... 4 1.3 Økonomi... 4 2 SAMFUNNSUTVIKLING...10 2.1

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Lunner kommune. Resultatrapportering. 2.tertial 2010

Lunner kommune. Resultatrapportering. 2.tertial 2010 Lunner kommune Resultatrapportering 2.tertial 2010 Roa, 24.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING 3 1.1 Brukere... 3 1.2 Organisasjon... 4 1.3 Økonomi... 5 2 SAMFUNNSUTVIKLING 11 2.1 Regnskap

Detaljer

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE 100 POLITISK STYRING 10000 POLITISK STYRING 110 KONTROLL OG REVISJON 11000 KONTROLL OG REVISJON 120 ADMINISTRASJON 12000 ADMINISTRASJON 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 12100 FORVALTNINGSUTGIFTER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1963-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie, økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre, controller Maria Rosenberg. Budsjettjusteringer 1.

Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie, økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre, controller Maria Rosenberg. Budsjettjusteringer 1. Arkivsaksnr.: 14/878-18 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie, økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre, controller Maria Rosenberg Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Arkivsaksnr.: 12/922-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Mona Sørlie REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Hjemmel: Kommuneloven 45 og 46 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200701779 Arkivkode: 122 Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 17.12.2008 ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER 2008 I denne sak legges det fram regnskapstabeller

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Opphaveleg Budsjett BUDSJETTVERSJON Tiltak Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015/V:540 2015 2016 2017 2018 100

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/873-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. SIGDL KOMMUNE SKSFRMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud rkiv: 210 rkivsaksnr.: 14/103 REGNSKPSRPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. TERTIL 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 1 Metode Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser, har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-17 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Handlingsprogram/ økonomiplan 2012-2015 og årsbudsjett 2012

Handlingsprogram/ økonomiplan 2012-2015 og årsbudsjett 2012 Lunner kommune Handlingsprogram/ økonomiplan 2012-2015 og årsbudsjett 2012 Vi skal skape best mulig tjenester innenfor de rammer vi har til rådighet Kommunestyret vedtak, sak 121/11, 15.12.2011 Arkiv 11/975-50

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer