Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2013"

Transkript

1 Lunner kommune Resultatrapportering 1. tertial 2013 Roa,

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING Brukere Organisasjon Økonomi SAMFUNNSUTVIKLING Regnskap pr. funksjon KOMMUNEORGANISASJON Regnskap pr. funksjon KULTUR Regnskap pr. funksjon OPPVEKST Regnskap pr. funksjon OMSORG Regnskap pr. funksjon TEKNISK Regnskap pr. funksjon SKATT, TILSKUDD OG FINANSIERING Status finans Regnskap pr. funksjon INVESTERING

3 1 RÅDMANNENS INNLEDNING 1.1 Brukere Kjære leser 1. tertial er langt på vei gjennomført som planlagt.,mange brukere responderer positivt på møtet med kommunen som tjenesteleverandør. Dette har nær sammenheng med dyktige og dedikerte medarbeidere, som gjennom medarbeiderundersøkelsen gir tilbakemelding om at de er stolte av å jobbe i kommunen. Det er stor aktivitet i kommunen både når det gjelder drift og utvikling. I forhold til utviklingsprosessene gjelder det Lea n (foredle det bestående), revisjon av kommuneplanen, Samhandlingsreformen (som kommer til politisk behandling i juni), Læringsmiljø Hadeland, revisjon av kommunedelplanen og stedsutviklingen på Harestua. Lunner ungdomsskole flyttet inn i fullrenoverte lokaler, tidligere Roa vgs. Gjennom stor innsats fra personalet og elever ble flyttingen smidig og vellykket gjennomført. Tilbakemeldingene på den nye skole er gode og det er nå fokus på å etablere gode sosiale utearealer idet sommeren nærmer seg. Gjennom arbeidet med å sikre oss en god fasestyring av prosjekter, både drift og investeringer har det blitt utarbeidet et forslag som vil erstatte dagens rutiner i kap 8.3 i økonomireglementet. For å avstemme kvaliteten i rutinene blir flere investeringsprosjekter bearbeidet og innfaset i denne milepælsplanen. Første eksemplet blir trolig det kommunale byggeriet i Klemmaparken. Der har man avventet videre prosjektering av idrettshall alene og ser isteden på løsninger av barnehage og hall i sammen. Målsettningen er å legge dette frem til politisk beslutning før sommeren. Medvirkningsprosessene med frivillige lag og foreninger, i særdeleshet Harestua idrettslag, har gitt merverdi og kreativitet til valg av løsninger. Lunner barneskole arbeider med å tilpasse driften til rammen som for 2013 er redusert med underskuddsoverføringen fra LUB har også arbeidet med å skape bedre vilkår for SFO og klasseromsbruken gjennom vedtatt ombygging Barnevernet har styrket sin bemanning gjennom Dette har gjort oss bedre i stand til å repondere raskere og med bedre kvalitet enn tidligere og medført e en markant økning i antall omsorgsovertakelsessaker.for 2013 vil dette gi kommunen økte utgifter. I tillegg har vi styrket innsatsen rundt det å koordinere innsatsen for enkeltpersoner gjennom å få på plass et tverrfaglig ressursteam. På Hadeland videreføres det omfattende læringsløftet i skolen, med Lunner kommune som prosjektleder. Etableringen av Dagaktivitetsenteret psykiatri er midlertidig utsatt i påvente av to forhold. Det har vært behov for å etablere en tydeligere fasebeskrivelse for investeringer med klargjøring av politiske vedtakspunkter og hva som skal inngå i saksutredningen. En slik rutinebeskrivelse er langt på vei etablert og det ses nå på avhengigheter til for eksempel kommunedelplanenes tiltakslister. Kontrollutvalget arbeider samtidig med å belyse sakens kvaliteter og erfaringene før dette vil bli innarbeidet i rutinene. Vedtatt budsjettramme viser seg ikke å dekke både kjøp og nødvendig ombygging til hensiktsmessige lokaler. Resultatet av disse to forholdene har gjort at rådmannen velger å bruke nødvendig tid til å etablere en komplett sak i henhold til overnevnte rutine. Saken er planlagt fremlagt for 3

4 politisk behandling rett over sommeren. Ulempene håndteres gjennom dagens fragmenterte tilbud. Lunner kommune har tatt over ansvaret for en ny bruker med omfattende tjenestetilbud. I dag gis dette gjennom bruk av institusjon. Det er en målsetning å tilby omsorg i egen bolig før sommeren. Eiendom & Infrastruktur (E&I) styrer faglig investeringsprosjektene i Lunner kommune. Det er derfor krevende at det har vist seg vanskelig å få rekruttert inn nødvendig prosjektlederstilling. Ny utlysning skjer i disse dager. Mange store investereingsprosjekter krever dessuten deltakelse på medvirkningsarenaer og prosjektmøter for ulike enheter. Et eksempel på dette er IKT-avdelingen som ofte berøres. Ved stengingen av Grua renseanlegg har det vært innkjøringsproblemer ved Harestua renseanlegg. I perioder har dette gitt uønsket sjenerende lukt. Forholdet er leverandørens ansvar og dette ansvaret er fulgt tett opp. Endringer i arealnormen med virkning fra 1. august betyr at det for noen barnehager er en utfordring i å ha nok plasser. Det vil derfor komme en sak til politisk behandling før sommeren med forslag til ekstraordinære tiltak for å sikre full barnehagedekning for neste år. Nedleggningen av familiebarnehagen Drømmen bidrar til denne utfordringen. I løpet av 1. tertial arbeides det med konsekvenser av samhandlingsreform og fremtidig tjenestetilbud innen pleie- og omsorgstjenester. Det har vært gjennomført omfattende prosesser i forhold til lokalisering og avklaringer med Gran kommune om innholdet i et mulig felles omsorgstilbud. Avhengig av muligheten av å få på plass nødvendige avklaringer kommer saken til politisk besluttning før sommeren eller til septembermøtet i kommunestyret. Lunner omsorgssenter har i 1. tertial hatt utfordringer knyttet til å endre driften stabilt til 4 % reduksjonen for 2013 og justeringer vil derfor fremdeles være nødvendig. Dette mrkes særlig på at pasienter i hjemmesykepleien i stadig større grad har et mer omfattende pleiebehov. Av disse årsaker er pr. i dag en prognose på at LOS vil får et merforbruk på i overkant av 1 mill ved årets slutt. Det er lagt ut nye byggetomter for salg på Harestua. I tillegg er det flere reguleringsplaner under arbeid. Ønsket om økt innbyggervekst merkes derfor på Arealforvaltningen. I tillegg gjennomføres det revisjon av kommuneplanen og merknadsbehandlingen vil trolig bli lagt frem før sommerferien. Samtidig har 1. tertial vært preget av at alle 6 kommunedelplaner blir revidert med tilhørende politisk arbeid i de ulike komiteene. Langtidsfravær og annet fravær har gitt utfordringer knyttet til stabsavdelingens evne til å levere som ønsket. Omfattende oppgradering av arkivsystem ESA, og overgang til nytt målkartsystem har vært utfordrende. I perioder har kommunen derfor vært forsinket med utlagte postlister. I løpet av siste måned har det vært en vesentlig positiv utvikling. Biblioteket har fått nye og utvidede åpningstider på Roa og Harestua. Samtidig er barnebokstua nedlagt på Grua og bibliotekets arbeid for grunnskolene avsluttet. Vedtatt etablering av nødetatsbygg går nå som planlagt med ferdigstillelse rett over sommeren. Stevningen som kommunen har mottatt for feil tolkning av lov om offentlige anskaffelser kommer trolig for retten sent på høsten. Oppsummert kan man si at det er positivt strevsomt i Lunner kommune 1. tertial. Omstilling, vekst og utvikling krever sitt, men er samtidig motiverende og lærerikt. Vi vil fortsette å arbeide med å gjøre dagens oppgaver smartere gjennom å Lea n. Det er inspirerende og 4

5 oppleve at en rekke andre kommuner har henvendt seg til Lunner for å se på den helhetlige tanken som ligger bak vårt systematiske forbedringsarbeid. Dette arbeidet skal også være en vesentlig bidragsyter til Kommune Organisasjon Lunner kommune er i ferd med å etablere bedre rutiner og større oppmerksomhet knyttet til strategisk kompetanseplaner som et del av Lea n arbeidet. Se for mer info. For å få til økt og stabil satsing på læringer har vi i 1. tertial sett på endret styring av budsjettet og ny organisering. Målet er å ha dette på plass før Det er en utfordring å rekruttere førskolelærere, vernepleiere, ingeniører og prosjektledere. Kommunalsjefen sa opp sin stilling i løpet av 1. tertial etter ca 10 år i kommunen. Det er håp om at en ny vil være på plass i løpet av september måned. Skatteoppkreveren for Hadeland har ønsket å gå over i annen stilling og kommunen har søkt etter hennes erstatter. Dagens tjenesteleder for Lunner omsorgssenter er gått over i prosjektlederstilling for etablering av nytt sykehjem og omsorgsboliger og det er konstituert ny tjenesteleder ved LOS i denne prosjekttiden. Samhandlingsreformen skal delevis løses sammen med Gran. Innholdet av dette vil komme som egen sak, enten rett før eller rett etter sommeren avhengig av om Gran kommune har mulighet til å få frem nødvendige avklaringer. I tillegg vil Lunner kommune se på alternative plasseringer for nytt sykehjem, dagaktivitetsenter og omsorgsboliger. Svaret på dette vil komme før årskiftet. Det er et omfattende og godt innterkommunalt sammarbeid på Hadeland. I henhold til reglene for sammarbeidene er vertskommunen for Kultur, Gran kommune, blitt gjort oppmerksom på at Lunner vurderer om de skal gjennomføre en evaluering av tjenesten for å se på om det kan være ønskelig å gjøre ting annerledes. 1.3 Økonomi Etter fire måneders drift, har vi en utfordring på kr 3,7 mill i merforbruk som vi pr i dag ikke har løsning for. Rådmannen søker dette løst gjennom justering av driften frem til ny prognose 2. tertial. Prognose for regnskapsmessig merforbruk/mindreinntekt før anbefalte justeringer er i ca kr 9,2 mill. Evt. mindreinntekt skatt/ramme på kr 4 mill kan dekkes av fond avsatt gjennom årsoppgjøret til å dekke variasjon/usikkerhet knyttet til frie inntekter. Diverse mindreforbruk og merinntekter dekker merutgifter på renter og avdrag samt deler av merutgiftene i drift. Prognosen på kr 9,2 mill før anbefalte justeringer skyldes i hovedsak anslag på: Mindreinntekt frie inntekter kr 4 mill (sikret gjennom beløp avsatt på fond) Merutgift renter og avdrag kr 2 mill (foreslått inndekket i budsj. just.) Merutgift FO Oppvekst - Barnevern kr 1,9 mill (foreslått dekket 0,5 mill i budsj. just.) Merutgift TT kr 1 mill, netto (foreslått dekket 0,4 mill i budsj. just.) Merutgift LOS kr 1,3 5

6 De største avvikene beskrives under. I tillegg kommenteres på enkelte vesentlige poster. Frie inntekter lå opprinnelig kr 7,9 mill over det KS-modellen skulle tilsi, hvorav kr 4,2 mill skyldtes antatt befolkningsvekst og kr 3,7 mill var en ren saldering av budsjettet. Faktisk befolkningsvekst pr viser seg å være noe lavere enn forutsatt, slik at det kun skulle vært lagt inn kr 3,7 mill i vekst. Videre tyder ikke skatteinngangen pr april på at vi får ekstra inntekter på 3,7 mill utover dette. Ny prognose KS-modellen tilsier en økning på 0,2 mill. Vi ligger dermed kr 7,7 mill over KS-modellen. Regner med at vi kan få kr 3,7 mill pga beholkningsvekst, mens resterende beløp utover KS-modellen på kr 4 mill settes som prognosemerforbruk. Dette følges videre og det foretas en evt. budsjettjustering mot fond avsatt i fht usikkerhet knyttet til frie inntekter ved neste rapportering. Under rammeinntekter budsjetteres også skjønnsmidler, herunder ekstraordinært skjønn. Det ble i opprinnelig budsjett forutsatt ekstraordinære skjønnsmidler på kr Pr i dag har vi kun fått tildelt kr 842 Det er usikkerhet knyttet til om vi vil få resterende budsjettert beløp på ca kr 1,2 mill. Kommunen kommer evt tilbake til dette ved neste rapportering og budsjettjustering. Innen finans er det en samlet prognose på merforbruk på kr 2 mill, hvorav 1,4 gjelder renter investeringslån og kr 0,6 mill avdrag investeringslån. Når det gjelder renter, skyldes dette i hovedsak tre lån som det på slutten av året ble gjort rentebindingsavtaler på. Dette ble gjort for å ha tilstrekkelig med fastrente-lån i hht økonomireglementet. Da budsjettet ble lagt, var disse lånene forutsatt å ha flytende rente. Videre måtte vi ta opp investeringslånet for 2012 til dårligere betingelser enn forutsett i budsjettet. Kommunalbanken hadde ikke anledning til å gi oss lån, jf nye egenkapitalkrav til bankene. Minimumsavdrag er rekalkulert og dette øker avdragsutgiftene med kr 600 i forhold til opprinnelig budsjett. Det foreslås inndekning av dette beløpet i budsjettjusteringssaken Innenfor området til Familie og oppvekst er det en prognose på et merforbruk knyttet til barnevernstiltak utenfor hjemmet på kr 1,9 mill. Hovedårsaken er markant økning i antall fosterbarn. Det foreslås i budsjettjusteringssaken å dekke kr 500 av dette beløpet. Kommunen må se på løsninger for inndekning av resterende anslag på merforbruk ved neste tertial. Enheten Tilrettelagte tjenester rapporterer om et antatt netto merforbruk på kr 1 mill, etter at økt prognose på ressurskrevende brukere er trukket fra. Dette skyldes i hovedsak ekstra store utgifter knyttet til kjøp av plass i institusjon i 2013, lovpålagt tjeneste som ikke var forutsatt i budsjett. Anslaget på merforbruk forutsetter en rimeligere løsning siste del av 2013 ved at kommunen selv klarer å ta hånd om tjenesten. Det foreslås å dekke ca kr 400 av anslått merfobruk på kr 1 mill. i budsjettjusteringssaken. LOS har pr april et anslag på merforbruk på kr 1,3 mill kr. Dette skyldes sterkt press på Hjemmetjenesten, og at det har vært vanskelig å ta ned driften raskt i fht 4 % kutt. Det jobbes med å finne løsninger som bedrer prognosen ved årsslutt. Det foreligger følgende prognoser på mindreutgifter/merinntekter som foreslås å dekke merforbruk finans, deler av merforbruket på barnevern og deler av merforbruket innen tilrettelagte tjenester: Revidert, innsendt krav ressurskrevende brukere for 2012 viser seg å være ca kr 600 høyere enn anslått ved årsavslutningen og regnskapsført i Merinntekten inntektsføres i Strøm-budsjettet viser pr april et anslått mindreforbruk på kr

7 Merinntekt utbytte Gjenesidige forsikring på kr 122 Lønnsoppgjøret 2013 har vist seg å bli billigere enn forutsatt i budsjett. Det var forutsatt en lønnsvekst i samsvar med statsbudsjettet på 4 %, mens virkningene av lønnsoppgjøret faktisk ble på 3,54 %. Det er gjort beregninger på dette som viser at dette utgjør kr 1,5 mill., inkl sosiale utgifter. En rekke mindre avvik på tjenestene er kommentert under kapitlene om kommunedelplanene. Når det gjelder investeringer vises til kommentarer under kapittel 9. 7

8 Budsjett, regnskap og avvik pr funksjon 1 tertial 2013 Sum Avvik: Regnskap - per bud Regnskap 1 tertial 2013 Periodisert budsjett 1 tertial 2013 Justert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Funk avvik Lønn A utg Innt. Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM 100 Politiske styring og kontr.org -51,5 76,1-130,7 3,0 468,7 246,6-7,5 707,7 544,8 115,9-4,5 656, , ,3-16, , , ,3-16, ,8 110 Kontroll og revisjon 7,6 0,0 1,6 6,0 0,0 325,8-19,4 306,4 0,0 327,3-13,3 314,0 54, ,0-40, ,0 54, ,0-40, ,0 120 Administrasjon 32,2-389,6 166,9 255, , , , , , ,9-821, , , , , , , , , ,4 121 Forv.utg. i eiend.forv. 143,0 133,7 9,1 0,3 30,6 3,8-0,6 33,7 164,2 12,9-0,3 176,8 450,8 543,4-1,0 993,2 450,8 543,4-1,0 993,2 130 Administrasjonslokaler 208,4 15,0-16,2 209,6 168,2 345,3-275,4 238,1 183,2 329,1-65,7 446,5 502, ,1-640, ,1 502, ,1-640, ,1 170 Premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 0,0 0, , ,5 0,0 0, ,5 171 Amort tidl års premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,2 0,0 0, , ,2 0,0 0, ,2 180 Diverse fellesutgifter -316,1-233,4-81,3-1,4 656,6 94,3-1,2 749,7 423,1 13,0-2,6 433,6 954,2 26,1-63,6 916,7 808,6 26,1-5,2 829,4 190 Interne serviceenheter 107,4-161,8-8,6 277, ,3 197,5-933, , ,5 188,9-655, , ,0 878, , , ,0 878, , ,2 201 Førskole -148,9-279,4-104,1 234, , , , , , , , , , , , , , , , ,4 202 Grunnskole -639,7-891,3-44,7 296, , , , , , , , , , , , , , , , ,7 211 Styrket tilbud til førsk.barn 150,2-87,4 117,7 119, ,3 13,2-119, , ,9 130,9 0, , ,2 336,5-133, , ,0 336,5-133, ,4 213 Voksenopplæring -32,8-88,2-255,2 310, ,8 671,0-623, , ,6 415,8-313, , , , , , , , , ,6 215 Skolefritidstilbud 184,7 79,9 227,6-122, ,1 143, ,3 121, ,1 370, ,1 305, , , , , , , , ,1 221 Førskolelokaler og skyss -42,5-3,0-94,1 54,5 582,2 380,8-117,7 845,3 579,3 286,8-63,2 802, , , , , , , , ,7 222 Skolelokaler -243,0-30,8-550,4 338, , , , , , , , , , , , , , , , ,7 223 Skoleskyss -149,3 0,0-253,1 103,8 0, ,7-103, ,9 0, ,6 0, ,6 0, ,2 0, ,2 0, ,2 0, ,2 231 Aktivitetstilbud barn og unge 15,4 13,3 2,2 0,0 29,7 606,9 0,0 636,6 43,0 609,1 0,0 652,1 116, ,5 0, ,0 116, ,5 0, ,0 232 Foreb. - skole- og helsest.tj. -142,1-88,2-8,7-45, ,8 91,6-88, , ,6 82,9-133, , ,0 495,5-481, , ,0 495,5-425, ,5 233 Annet forebyggende helsearb. -54,3-52,5-1,9 0,0 104,4 0,0 0,0 104,4 51,9-1,9 0,0 50,0 138,1 0,2-1,2 137,1 138,1 0,2-1,2 137,1 234 Aktivisering eldre og funk.hem 39,0-0,7-45,6 85, ,4 308,2-422, , ,6 262,6-337, , , ,5-519, , , ,5-519, ,4 241 Diagnose, behandling, rehab. -131,1-16,9-119,9 5, , ,0-348, , , ,1-343, , , , , , , , , ,2 242 Råd, veiledn.og sos.foreb.arb. -57,9 14,6-80,0 7,5 474, ,6-25, ,5 489, ,6-18, , , , , , , , , ,7 243 Tilb. til pers. med rusprobl. 28,0 7,6-4,2 24,6 47,7 12,8-25,1 35,5 55,3 8,7-0,5 63,5 149,0 499,9-76,5 572,4 149,0 499,9-76,5 572,4 244 Barneverntjeneste -417,7-22,8-482,9 88, ,0 988,7-828, , ,2 505,8-740, , , , , , , ,4-927, ,3 251 Barneverntiltak i familien 40,9 62,0-21,1 0,0 85,4 226,1 0,0 311,5 147,3 205,0 0,0 352,3 633,6 765,0 0, ,6 753,6 485,0 0, ,6 252 Barneverntiltak utenfor fam ,0-89, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 253 Pleie, omsorg, hjelp i inst. -500,1-452,8-787,1 739, , , , , , , , , , , , , , , , ,7 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 151,0-273,9 549,2-124, , , , , , , , , , , , , , , , ,3 255 Medfin somatiske tj -86,7 0,0-86,7 0,0 0, ,0 0, ,0 0, ,3 0, ,3 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 261 Botilbud i institusjon -194,8-30,6-273,0 108,8 544,5 920,6-224, ,5 513,9 647,6-115, , , , , , , , , ,1 265 Kommunalt disponerte boliger -26,5-2,3-32,0 7,8 2,3 57,8-44,8 15,3 0,0 25,8-36,9-11,2 0,0 417, ,8-691,0 0,0 417, ,8-691,0 273 Kommunale sysselsettingstiltak 9,3 0,0 9,3 0,0 0,0 341,7 0,0 341,7 0,0 351,0 0,0 351,0 0,0 702,1 0,0 702,1 0,0 702,1 0,0 702,1 275 Introduksjonsprogram -28,4 40,8-157,4 88, , ,1-97, , , ,8-9, , , , , , , , , ,8 276 Kvalifiseringsordningen -47,0 0,0-47,0 0,0 0,0 396,9 0,0 396,9 0,0 349,9 0,0 349,9 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 281 Økonomisk sosialhjelp -14,7 0,0-21,9 7,2 0, ,3-19, ,6 0, ,4-12, ,9 0, , , ,5 0, , , ,5 283 Bist. etabl./oppr.h. egen bol. -54,4-56,0-453,1 454,8 160,0 631,9-626,7 165,3 104,0 178,8-171,9 110,9 280,1 633,9-515,8 398,1 280,1 633,9-515,8 398,1 285 Tj utenfor ord komm ansv omr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 290 Interkomm. Samarb. -51,4 21,9 60,4-133, ,2 244, , , ,1 305, , , , , ,6-38, , , ,6-38,7 301 Plansaksbehandling -25,1 1,5-29,8 3,3 476,0 86,1-50,3 511,8 477,5 56,2-47,0 486, ,0 358,8-592, , ,0 358,8-592, ,5 302 Bygge-, delings-, seksjoneringssaker -30,9-6,7-31,9 7,6 683,5 92,9-633,1 143,3 676,8 61,0-625,5 112, ,5 476, ,7-21, ,2 476, ,5-21,9 303 Kart og oppmåling 17,8 3,2-7,1 21,8 488,1 191,9-705,2-25,2 491,2 184,8-683,4-7, ,0 755,9-875, , ,0 755,9-875, ,0 315 Boligb. og fysiske bom.tiltak -1,1 0,0-1,1 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320 Kommunal næringsvirks. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 325 Tilrettel.og bist.for næringsl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 673,4 0,0 673,4 0,0 673,4 0,0 673,4 329 Landbr forvaltn og -næringsutv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 833,1 0,0 833,1 0,0 833,1 0,0 833,1 0, ,4-352, ,6 0, ,4-352, ,6 332 Komm. veier, miljø og sikk. -52,8 62,4-313,6 198,4 525, ,9-294, ,4 587, ,3-96, , , , , , , , , ,8 333 Komm.veger, nyanl.,drift,vedlh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 334 Komm.veger, miljø- og trafikks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 338 Foreb. brann og andre ulykker -211,2 1,9 46,5-259,5 0,0 417,4 1,2 418,6 1,9 463,9-258,3 207,4 5, , ,3-9,0 5, , ,3-9,0 339 Beredsk branner/andre ulykker 59,1 0,0 92,9-33,9 0, ,4 14, ,9 0, ,3-19, ,9 0, ,7-58, ,7 0, ,7-58, ,7 340 Produksjon av vann -108,0-31,3 179,4-256,1 326,3 264,9 0,0 591,2 295,0 444,4-256,1 483,2 795, , , ,9 795, , , ,9 345 Distribusjon av vann -625,5-155,2-515,9 45,6 904,1 979, , ,5 748,9 463, , , , , , , , , , ,7

9 Sum Avvik: Regnskap - per bud Regnskap 1 tertial 2013 Periodisert budsjett 1 tertial 2013 Justert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Funk avvik Lønn A utg Innt. Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM 350 Avløpsrensing -647,5-24,1-629,9 6,5 282, ,3-6, ,8 258,8 704,5 0,0 963,2 697, ,3 0, ,9 697, ,3 0, ,9 353 Avløpsnett/innsaml avløpsvann 1 965,3-41,6-52, ,1 422,4 394, , ,8 380,8 342, , , , , , , , , , ,2 354 Tømming slamavsk., septikt. ol 192,7-15,2 198,9 9,0 142,7 138,2-239,4 41,5 127,6 337,1-230,4 234,3 343, , ,4-4,2 343, , ,4-4,2 360 Naturforvaltning og friluftsl. 94,8 119,0-40,7 16,5 155,5 85,3-16,5 224,4 274,5 44,6 0,0 319,1 783,6 681,4-678,2 786,8 783,6 681,4-678,2 786,8 370 Bibliotek 46,7 29,7 9,4 7,6 488,6 171,7-32,8 627,5 518,3 181,1-25,2 674, ,9 586,9-71, , ,1 524,7-66, ,0 375 Museer 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 113,0 0,0 113,0 0,0 113,1 0,0 113,1 0,0 226,3 0,0 226,3 0,0 226,3 0,0 226,3 377 Kunstformidling 40,1 0,0 40,1 0,0 0,0 213,0 0,0 213,0 0,0 253,1 0,0 253,1 0,0 506,3 0,0 506,3 0,0 506,3 0,0 506,3 380 Idrett 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 171,0 0,0 171,0 0,0 171,2 0,0 171,2 0,0 342,5 0,0 342,5 0,0 342,5 0,0 342,5 381 Komm idr.bygg og -anl. 5,5 17,3-45,7 33,9 112,4 205,9-33,9 284,4 129,7 160,1 0,0 289,9 349, , , ,8 349, , , ,8 383 Musikk og kulturskoler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,6 0, ,6 0, ,6 0, ,6 385 Andre kulturaktiviteter og utg kulturbygg -39,7 0,0-39,7 0,0 0,0 401,0 0,0 401,0 0,0 361,3 0,0 361,3 0,0 722,6 0,0 722,6 0,0 722,6 0,0 722,6 386 Kommunale kulturbygg 83,5 5,5 71,4 6,6 18,6 24,4-32,8 10,2 24,1 95,7-26,2 93,7 65,0 380,0-78,5 366,5 65,0 380,0-78,5 366,5 390 Den norske kirke 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,9 0, ,9 0, ,9 0, ,9 0, ,3-8, ,0 0, ,3-8, ,0 392 Andre relgiøse formål 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 166,4 0,0 166,4 0,0 166,4 0,0 166,4 800 Skatt på inntekt og formue -528,1 0,0 0,0-528,1 0,0 0, , ,5 0,0 0, , ,6 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 840 Stat.ram.tilsk.+øvr.gen.statil 95,3 0,0 0,0 95,3 0,0 0, , ,5 0,0 0, , ,2 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 850 Gen.statstilskudd vedr.flykt. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,5 0,0 0, , ,5 0,0 0, , ,3 0,0 0, , ,1 860 Motpost avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 870 Renter/utbytte og lån 1 093,8 0, ,5-81,7 0, , , ,2 0, , , ,0 0, , , ,0 0, , , ,0 880 Interne finansieringstrans. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0-360, ,9 0, ,0-360, ,9 899 Årets regnsk.m. mer-/mindrefor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , , , , , , , , , , ,1 0, , , ,3 0,0 9

10 Regnskapsstatus 2013 For perioden januar til og med april 2013 Likviditet Avvik på skatt og ramme i forhold til budsjett Alle tall i millioner kroner. Likviditet April Kasse, post, bank (mest likvide OM = oml midl) 107,0 106,8 89,1 125,0 103,3 KSG (kortsiktig gjeld) 68,5 69,6 72,7 93,9 93,4 Likviditetsgrad 2 (bør være større enn 1) 1,6 1,5 1,2 1,3 1,1 Øvrige omløpsmidler 30,2 55,6 60,6 81,0 66,4 Arbeidskapital (OM - KSG) 68,7 92,8 77,0 112,1 76,3 Skatt (i regnskap / på konto md etter) April 187,9 186,0 Skatteinngang HIÅ 165,6 189,4 169,5 185,1 58,7 Skatteinngang budsjett 164,3 179,4 168,6 184,2 59,3 Avvik i forhold til budsjett 1,3 10,0 0,9 0,9-0,6 Rammetilskudd HIÅ 98,5 96,9 179,6 199,2 78,9 Rammetilskudd budsjett 98,6 102,1 174,8 197,7 78,7 Avvik i forhold til budsjett -0,1-5,2 4,7 1,5 0,2 Sum skatt og ramme* 264,1 286,3 349,1 384,3 137,6 Budsjett HIÅ skatt og ramme 263,0 281,5 343,4 381,9 138,0 Avvik i forhold til budsjett 1,2 4,8 5,7 2,4-0,4 Sykefravær Mars Egenmeldt fravær 0,8 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % 1,1 % Øvrig fravær i arbeidsgiverperioden 1,6 % 2,1 % 2,5 % 2,7 % 2,3 % Fravær utover arbeidsgiverperioden 5,6 % 5,5 % 5,0 % 5,7 % 4,7 % Totalt 8,1 % 8,4 % 8,4 % 9,3 % 8,1 % Driftsregnskapet (hittil i år) April ,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 Folkevalgt styring April Adm, kontroll og revisjon 5,6 % Interk. samarb Reserv tilleggsbevilgn Mest likvide OM Interne service enheter Barnehage Tjenestekategorier Foreb og Diagn, behandl, Sosiale Eldreom s og Skole aktiviser rehab tjenester hjemmetj Utgifter HIÅ 464,3 517,9 569,2 633,0 211,0 0,7 12,7 1,8 0,0 2,9 28,6 52,1 4,2 4,3 18,6 61,3 3,4 5,5 4,1 1,9 1,6 0,0 0,0 7,3 0,0 Budsjett HIÅ 460,8 509,0 558,1 616,0 204,0 0,7 12,3 1,9 0,0 2,7 28,1 50,3 4,0 4,1 16,0 60,0 3,4 4,4 3,9 2,0 1,6 0,0 0,0 8,5 0,0 Utgift avvik -3,5-8,9-11,1-17,0-7,0-0,1-0,4 0,1 0,0-0,2-0,5-1,8-0,2-0,1-2,6-1,4-0,0-1,0-0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 Sykefravær 5,5 % 5,0 % Arbeidskapital 5,7 % 4,7 % 1,6 % 2,1 % 2,5 % 2,7 % 2,3 % 0,8 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % 1,1 % Mars 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6, Arealforvaltn April Bundne investeringsfond Ub. investeringsfond Disposisjonsfond (inkl udisp årsres dr/inv) Teknisk drift - selvkost Teknisk drift - annet Skatteinngang Fondsmidler Kultur Bundne driftfond Kirkelige formål Skatt og ramm e Endret regnskapsprinsipp (likv.res) April Skatt og statlige overf Avskriv n Renter/ avdrag Finans trans Inntekter HIÅ 474,8 532,7 581,8 641,9 193,5 0,0 1,4 2,9 0,0 0,9 4,8 6,9 0,5 0,3 1,6 9,0 1,4 11,8 0,3 0,1 0,0 150,3 0,0 1,2 0,0 Budsjett HIÅ 460,8 509,0 558,1 616,0 190,7 0,0 0,9 3,1 0,0 0,7 4,3 6,0 0,5 0,3 1,0 10,1 1,4 10,2 0,1 0,1 0,0 150,7 0,0 1,3 0,0 Inntekts avvik 13,9 23,6 23,7 25,9 2,8 0,0 0,5-0,1 0,0 0,3 0,4 0,9 0,0 0,0 0,7-1,1 0,1 1,6 0,2 0,0 0,0-0,4 0,0-0,1 0,0 Netto resultat 10,4 14,8 12,6 8,9-17,5-0,7-11,3 1,1 0,0-1,9-23,8-45,2-3,7-3,9-17,0-52,3-2,0 6,3-3,8-1,8-1,6 150,3 0,0-6,1 0,0 Budsjettert resultat 0,0 0,0 0,0 0,0-13,3-0,7-11,4 1,1 0,0-2,0-23,8-44,3-3,5-3,8-15,1-49,8-2,1 5,8-3,8-2,0-1,6 150,7 0,0-7,2 0,0 Netto avvik 10,4 14,8 12,6 8,9-4,1-0,1 0,1-0,1 0,0 0,1-0,0-0,9-0,1-0,1-1,9-2,5 0,1 0,6 0,0 0,1 0,0-0,4 0,0 1,1 0,0 Fondsmidler April Disposisjonsfond (inkl udisp årsres dr/inv) 20,1 29,5 26,1 25,6 25,7 Endret regnskapsprinsipp (likv.res) -5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 Ub. investeringsfond 5,6 2,7 0,8 0,8 0,8 Bundne driftfond 25,9 26,1 23,7 19,3 19,8 Bundne investeringsfond 5,2 5,5 3,1 4,9 4,9 Sum 51,9 58,9 48,7 45,6 46,1 3,5 2,5 1,5 0,5-0,5-1,5 Adm, kontroll og revisjon Interk. samarb Interne service enheter Skole Foreb og aktiviser Nettoavvik pr. Tjenestekategori Diagn, behandl, rehab Sosiale tjenester Eldreoms og hjemmetj Folkevalgt styring Reserv tilleggsbevilgn Barnehage Arealforvaltn Teknisk Teknisk drift - drift - annet selvkost Kultur Kirkelige formål Skatt og statlige overf Avskrivn Renter/ avdrag Finans trans -2, :52 Øk avd -3,5

11 Avviksrapport iht ansvarsstruktur i Lunner kommune Perioden Budsjett Regnskap Avvik Prognose Prognose etter Budsjett budsjettjust. 1. Ansvar hittil i år hittil i år hittil i år avvik året tert året 1010 Rådmann (adm. og personal) Kommunalsjef Idun Kommunalsjef Investering Tildelingskontoret IKT og Informasjonsforvaltning Controller Økonomi og personal Skatteoppkreveren Hadeland Lunner barneskole Grua skole Harestua skole Lunner ungdomsskole Eventyrskogen barnehage Gamleskolen barnehage Harestua barnehage Malmgruben barnehage Roa barnehage Kalvsjø barnehage Voksenopplæringen Lunner omsorgssenter Tilrettelagte tjenester Familie og oppvekst Flyktningetjenesten Eiendom og Infrastruktur Arealforvaltning Hele utvalget, totalt Prognose hittil i år Prognose pr md Feb Apr Mai Aug Okt Nov Feb Apr Mai Aug Okt Nov

12 2 SAMFUNNSUTVIKLING 2.1 Regnskap pr. funksjon (alle tall i 1000 kr.) Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Plansaksbehandling Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Kart og oppmåling Tilrettelegging og bistand for næringslivet Landbruksforvaltning og -næringsutvikling Naturforvaltning og friluftsliv Avviksforklaring Funksjon 121 o Avviket skyldes bl a at for liten andel av lønn leder E&I er belastet denne funksjonen. Vil bli ompostert fra andre tjenester. Funksjon 360 o Avviket her skyldes at det er gjort en feil på lønn som vil bli rettet opp ved neste lønnskjøring.

13 3 KOMMUNEORGANISASJON 3.1 Regnskap pr. funksjon (alle tall i 1000 kr.) Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Politisk styring og kontrollorgan Kontroll og revisjon Administrasjon Diverse fellesutgifter Interkommunale samarbeider Avviksforklaring Funksjon 100 o Manglende periodisering Ungdommens kommunestyre kr 33 o 18 folkevalgt organ. Mangelfull periodisering. Kommer med prognose ved neste tertialrapportering, når møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste 1. halvår er utbetalt og regnskapsført. Funksjon 180 o o Merforbruk afp kr 306. Delvis periodiseringsavvik. Merforbruk overformynderi kr 8. Overformynderiet vil få et merforbruk. Prognose er mellom og kroner i merforbruk. Ved budsjettbehandlingen for 2013 ble aktivitet etter 31. juli 2013 kuttet. Dette fordi Fylkesmannen overtar virksomheten fra 1. juli Det viser seg nå at aktiviteten har vært nødt til å øke grunnet overføring av klientjournaler, tidlige regnskapsavslutninger mm. Dette i tillegg til den ordinære virksomheten Overformynderiet utøver. Funksjon 290 o Funksjonen skal regnskapsmessig gå i 0 pr Kommentar til prognose Funksjon 100 o Basert på fjorårets tall er det usikkerhet knyttet til om budsjettet holder. Kommer tilbake til dette ved 2. tertial, når møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste 1. halvår er utbetalt og regnskapsført. Funksjon 180 o Merforbruk Overformynderiet kr 60. Det er for øvrig usikkerhet knyttet til om budsjett A år vil holde. Kan se ut som et tilsvarende merforbruk som i 2012 på ca kr 200 Foretar en nærmere beregning av dette før neste rapportering. 13

14 4 KULTUR 4.1 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Aktivitetstilbud barn og unge Bibliotek Museer Kunstformidling Idrett Musikk- og kulturskoler Andre kulturaktiviteter og utgifter til kulturbygg Den norske kirke Andre religiøse formål Avviksforklaring Alle funksjoner o Ingen spesielle avvik 14

15 5 OPPVEKST 5.1 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Førskole Grunnskole Styrket tilbud førskolebarn Voksenopplæring Skolefritidstilbud Forebygging - skole og helsestasjon Barneverntjenesten Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Introduksjonsprogram Avviksforklaring Funksjon 201 o Intet vestentlig avvik. Funksjon 202 o Lunner barneskole vil ikke klare å dekke opp alt underskuddet de har fått overført fra Årsprognosen for Grunnskolen vil derfor være et merforbruk på kr 400. Funksjon 211 o Avviket skyldes en overføring til private barnehager som skulle vært gjort 1. tertial, men som ikke er blitt gjennomført. Funksjon 215 o Avviket skyldes en merinntekt på brukerbetalinger for SFO på Harestua skole, og skulle vært periodisert annerledes da antall SFO brukere vil gå ned til høsten pga færre 1. klassinger. Funksjon 232 o Helsestasjontjeneste; Feilkontert lønn på kr 72 og periodisert bruk av driftsfond på k. 40 som ikke brukes før årsslutt. Feilkontert lønn overføres funksjon 251. Funksjon 244 o Bruk av konsulenter pga langvarige sykemelding/permisjon, advokat og sakkyndige utgifter i saker. Det jobbes med å se på løsninger som kan redusere avviket. Vesentilg reduksjon er urealistisk ift. antall barnevernsmeldinger som må håndteres. Funksjon 251 o Feil kontert lønn på funksjon 232 kr 72 skal flyttes hit. I tillegg, har det vært en økning i bruken av statlige tiltak som kan føre til et merforbruk knyttet til nye plasseringer Funksjon 252 o Antall barn plassert utenfor hjemmet økte fra 16 i 2011 til 25 i Økte kostnader knyttet til instusjonplasser og lønnsgodtgjørelse til fosterhjem gir en prognose på merforbruk på kr

16 6 OMSORG 6.1 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Annet forebyggende helsearb. (samh.ref.) Aktivisering eldre og funksjonshemmede Diagnose, behandling og rehabilitering Råd, veiledn. og sosialt forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Pleie, omsorg og hjelp i institusjon Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Medfinansiering somatiske tjenester Kommunale sysselsettingstiltak Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp Bistand etabl. og oppretth av egen bolig Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Avviksforklaringer: Funksjon 233 o I hovedsak utgifter samhandlingsreformen. Dekkes av midler avsatt til fond. Funksjon 241 o Uforventede utgifter til HELFO for innbyggere med opphold og legetjenester i andre kommuner i Kr 112 o Legevakt - Lønnsperiodisering - det blir ikke utgifter til lønn etter Kr 44 Funksjon 242 o Sosialkontortjeneste. Første regningen fra NAV legges på denne tjeneste, så fordeles mellom ulike tjenester når årsavregning kommer. 2. regning blir, med andre ord, mindre på denne tjenesten. Funksjon 253. o merforbruk LOS. Vanskelig å ta ned driften raskt nok i fht 4 % kutt. Det jobbes med å finne løsninger som bedrer prognosen ved årsslutt. Funksjon 254 o Ufakturert kjøp av tjenester for institusjonsplass FO, ubenyttede timer med borgerstyrte personlige assistenter. Mindreforbruk kr 667 o Merforbruk LOS 611. Sterkt press på hjemmetjenesten, med bl a stadig flere brukere med økt pleiebehov og som ofte trenger besøk av 2 personer samtidig. Funksjon 255 o A konto trekk ligger noe høyere enn beregnet pr april. Funksjon 283 o manglende periodisering 16

17 Kommentar til budsjettjustering Funksjon 253 o kr 422 til delvis dekning av anslått merforbruk kr kjøp av plass TT på kr Funksjon 254 o Økt inntekt avregning ressurskrvende brukere på kr 600. Kommentar til prognose Funksjon 234 o Markant økning i støttekontakt-vedtak. Merforbruk kr 100 hvis trenden fortsetter. Funksjon 241 o Anslått merforbruk på kr 80 pga uforventede utgifter til HELFO for innbyggere med opphold og legetjenester i andre kommuner i Funksjon 253 o Kr i anslått merforbruk ny tjeneste kjøp av institusjonsplass tilrettelagte tjenester o kr 800 i anslått merforbruk LOS institusjon pr april, se avviklsforklaring over. Funksjon 254 o kr 500 anslått merforbruk Hjemmetjenesten på LOS. Sterkt press med bl a stadig flere brukere med økt pleiebehov. o Kr 200 mindreforbruk FO Omsorg pga ubenyttet borgerstyrt personlig assistent 17

18 TEKNISK 6.2 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budsjett budsj.just Adm lokaler Interne serviceenheter Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Botilbud i institusjon Kommunalt disponerte boliger Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak Forebygging av brann og andre ulykker Beredskap brann og andre ulykker Produksjon av vann Distribusjon av vann Renseanlegg Avløpsnett/innsamling avløpsvann Tømming slamavskillere, septik og lignende Kommunale idrettsbygg- og -anlegg Kommunale kulturbygg Avviksforklaring: Funksjon 130 o manglende periodisering Funksjon 190 o utgifter på 190-funksjonen blir omfordelt til andre tjenester ved årets utløp Funksjon 222 o manglende periodisering. Funksjon 223 o manglende periodisering Funksjon 261 o manglende periodisering. n Funksjon 332 o manglende periodisering Funksjon 338 o manglende periodisering Funksjon

19 o manglende periodisering Funksjon 340/345 o manglende periodisering, selvkostområde vann som balanseres mot fond. o endringer i rentenivå eller avskrivningsgrunnlag gir svingninger i bidraget fra selvkostområdet. Følges nærmere opp ved neste rapportering Funksjon 350/353 o manglende periodisering, selvkostområde avløp som balanseres mot fond o endringer i rentenivå eller avskrivningsgrunnlag gir svingninger i bidraget fra selvkostområdet. Følges nærmere opp ved neste rapportering Funksjon 354 o selvkostområde, manglende periodisering Funksjon 386 o manglende periodisering og noe mindreforbruk på strøm Kommentar til budsjettjustering Funksjon 222/261 o Anslag mindreforbruk strøm på til sammen kr

20 7 SKATT, TILSKUDD OG FINANSIERING 7.1 Status finans Tekst Saldo Rente Kommentarer Kasse beholdning i kassene på rådhuset og LOS Sp b 1 Ringerike Hadeland driftskonto ingen begrensning på uttak Sp b 1 Ringerike Hadeland ocr konto DNB og Skogavgift Sp b 1 Ringerike Hadeland direkte remittering avregning Lindorff og Startlån Sp b 1 Ringerike Hadeland procasso ocr Sp b 1 Ringerike Hadeland forskuddstrekk tømmes 2 hver måned i forb m skattetrekkoppgjør Sum finansielle omløpsmidler Innskuddsrente i Sparebank 1 Ringerike Hadeland fastsettes basert på 3 md NIBOR + 1,25%. Likviditetssituasjonen er stabilt god. Det har ikke vært foretatt plasseringer i løpet av året. Snitt Tekst Saldo rente Kommentarer Husbanken, form lån, flytende rente ,09 % se under Husbanken, form lån fast rente ,48 % utløp 2017 Husbanken, inv lån, flytende rente ,79 % Husbanken, inv lån, fast rente 0 0,00 % Utløpt Kommunalbanken, flytende rente ,50 % p.t. rente Kommunalbanken, fast rente ,07 % Utløp KLP, flytende rente ,49 % p.t. rente KLP, fast rente ,20 % Utløp 50 % 4,11 % 2013, 50 % 4,71% 2016 Sum langsiktig lånegjeld Andel fastrente 46 % økonomireglement mellom 1/3 og 2/3 Andel flytende rente 54 % økonomireglement mellom 1/3 og 2/3 Husbankens flytende rente beregnes med grunnlag i statens innlånsrente på lån med kort gjenstående løpetid (0-3 md statskasseveksler). Ved utlån fra Husbanken legges det til en rentemargin på 0,5 prosentpoeng. Renten blir justert hvert kvartal. Gjennomsnittlig innlånsrente i første kvartal er grunnlaget for utlånsrenten i tredje kvartal osv. Husbanken vil dermed være på etterskudd i forhold til markedet til enhver tid.

21 Vi har en høy andel av vår lånegjeld i Kommunalbanken etter at vi refinansierte kr 85 mill fra Kommunekreditt til Kommunalbanken i begynnelsen av Som følge av den globale finanskrisen var Kommunekreditt siden høsten 2008 ikke konkurransedyktige i forhold til rentebetingelser. Kommunekreditt er overtatt av KLP, og er igjen konkurransedyktige. Låneopptak skjer ved anbudsprosesser og tildeles etter økonomisk mest fordelaktige betingelser. 21

22 7.2 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Skatt på inntekt og formue Statstilskudd/sektortilskudd Spes. Statstilskudd flyktninger Avskrivninger Renter/utbytte/lån Interne finansieringstransaksjoner Årets regnskapsmessige resultat Avviksforklaring Funksjon 800/840 o Funksjon 800 og 840 budsjettert iht. KS-modellen, og må ses i sammenheng. o Opprinnelig budsjett skatt ble lagt til kr 3,7 mill, utover det KS-modell og befolkningsvekst tilsier. I tillegg ble befolkningsvekst frem mot lavere enn forutsatt i budsjett (Tillegget skulle vært kr 3,7 mill, mot kr 4,2 i budsjett). Når prognose i KS-modellen er oppjustert med ca kr 200, er nivået på skatt kr 4 mill høyere enn KS-modell+ befolkningsvekst tilsier. Budsjettet er periodisert i fht historisk kunnskap om hvordan skatteinntektene fordeles seg gjennom året, slik at mindreinntekten antas å være reell. Funksjon 870 o Vesentlig periodiseringsfeil, se anslått merfobruk under prognose. Kommentar til budsjettjustering Funksjon 800/840 o Skatt er oppjustert og rammetilskuddet nedjustert tilsvarende i hht oppdatert KS-modell. Funksjon 860 o Avskrivninger er rekalkulert og vil bli kr 1,3 mill høyere enn budsjettert. Dette får ingen effekt på bunnlinjen, da tilsvarende budsjettjusteringer med omvendt fortegn vil komme på øvrige funksjoner (ikke innarbeidet i øvrige tabeller, da det vil påvirke nærmest alle funksjoner med mindre beløp) Funksjon 870 o Inndekning av anslått merfobruk renter og avdrag på kr 2 mill, se kommentar under prognose. Kommentar til prognose Funksjon 800/840 o Prognose på mindreinntekt på kr 4 mill, se avviksforklaring. o Forutsatt om ektraordinære skjønnsmidler på kr i ramme. Pr i dag kun søkt om og tildelt kr 842 i ekstraordinært skjønn. Usikkerhet knyttet til om vi får restende beløp. Funksjon 850 o Pr i dag prognose på merinntekt på kr 150. Funksjon 870 o Renteutgiftene ser ut til å bli ca kr 1,4 mill høyere enn budsjettert. Årsaken til dette er hovedsakelig en del lån der det er inngått rentebindingsavtaler med høyere rente etter at budsjette ble lagt. Videre fikk vi ikke de rentebetingelser vi forutsatte på nytt låneopptak i Det var liten konkurranse om låneiopptaket, da Kommunalbanken ikke hadde flere midler å låne ut. Vi har også gjort nye beregninger på minimumsavdrag, basert på faktisk gjeld og anleggsmidler pr , samt nye anslag på avskrivninger. Dette tilsier kr 0,6 mill i høyere avdragsutgifter enn det som er budsjettert.

23 8 INVESTERING Denne investeringsrapporten forutsetter at endelig rebudsjetteringssak ble vedtatt uten endringer. Rebudsjetteringssaken overfører resten av rammen på tidligere års prosjekter til PROSJEKTOVERSIKT 2013 utgifter nybygg og nyanlegg. P Tiltak Samlet vedtatt budsjett pr Brukt tidligere år Til disp. i 2013 Brukt pr. april*) Rest til disposisjon forutsatt vedtak om rebudsjettering. Prognose rest pr Antatt avvik sluttføring Kommentarer til avvik. Forutsetninger mht. kvalitet, framdrift, økonomi og HMS, samt dato for sluttføring 006 Lunner barnesko,.oppgradering av hovedhus Kan se ut til at prosjektet må vente til våren 2014, men det er noe usikkert enda. Vi avventer derfor periodisering av budsjettet 012 Visma Enterprise Avsluttes i Roa vg skole,møbler vestibyle Ombygging Frøystad og rehab Roa vgs Nøkkelsystem LOS Sees sammen med P 206 P101 overført til P207 i 2012 og avsluttet. Føringsfeil blir rettet opp i mai Avventer vedtak på evt. nytt sykehjem før man setter framdriftsplan for dette prosjektet 113 Trådløst nettverk LOS Sluttføres i Vegbelysning, oppgradering Sagtomta - Utbyggingsavtale Roa barnehage, utbygging LOS, teknisk oppgradering/carport Prosjekt avsluttet i Ny saksutredning pågår. Alternative løsninger fremmes i egen sak 23

Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2012

Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2012 Lunner kommune Resultatrapportering 1. tertial 2012 Roa, 22.05.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDM ANNENS INNLEDNING...... 3 1.1 Brukere... 3 1.2 Organisasjon... 4 1.3 Økonomi... 4 2 SAMFUNNSUTVIKLING......10

Detaljer

Lunner kommune. Resultatrapportering 2. tertial 2012

Lunner kommune. Resultatrapportering 2. tertial 2012 Lunner kommune Resultatrapportering 2. tertial 2012 Roa, 24.09.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 Brukere... 3 1.2 Organisasjon... 4 1.3 Økonomi... 4 2 SAMFUNNSUTVIKLING...10 2.1

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

2014 1.tertialrapport

2014 1.tertialrapport 2014 1.tertialrapport 1 SAMMENDRAG...2 2 DRIFT TJENESTEOMRÅDER...3 2.1 VIRKSOMHETENE SAMLET...3 2.2 RESULTATER FOR VIRKSOMHETENE...6 2.3 PROGNOSE NETTO DRIFTSRESULTAT 2014...8 3 ANDRE FORHOLD... 12 3.1

Detaljer

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Innhold Rådmannens forord...3 Budsjettprosess 2013...5 Organisasjon...6 Økonomisk status...7 Budsjettforslaget sett i forhold til vedtatt

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Aktivitet med kulturskolen. Moro i barnehagen. På Lygna er det regulert for stor hytteutbygging. Bygdedag på Granavollen

ÅRSMELDING 2014. Aktivitet med kulturskolen. Moro i barnehagen. På Lygna er det regulert for stor hytteutbygging. Bygdedag på Granavollen ÅRSMELDING Aktivitet med kulturskolen Moro i barnehagen På Lygna er det regulert for stor hytteutbygging Bygdedag på Granavollen Versjon: 1 Kommunestyret 07.05.2015 ÅRSMELDING 1 KOMMUNE Merknad angående

Detaljer

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning Innhold I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 2 1.2 Virksomheten i 2005 2 1.3 Økonomisk analyse 7 1.4 Kort om finansforvaltningen 16 1.5 Avviksanalyse og regnskapsmessig resultat 19 II Rapport for virksomhetsområdene

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 MODUM KOMMUNE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 MODUM KOMMUNE ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 MODUM KOMMUNE INNHOLD 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 1 2 ÅRSBERETNING... 6 3 NØKKELTALL FOR MODUM... 27 4 SENTRALADMINISTRASJON... 29 5 UNDERVISNINGSSEKTOR... 33 6 HELSE- OG SOSIALSEKTOR...

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: 1. Det gjøres følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon

Detaljer

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer:...

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

Økonomirapport II 31. august 2009

Økonomirapport II 31. august 2009 Økonomirapport II 31. august 2009 Tromsø kommune Behandles i: Finans og byggeutvalget 19. 10 Formannskapet 19. 10 Kommunestyret 28. 10 Innholdsfortegnelse Innstilling til vedtak... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Åpning av Trintom Pluss. Nye Hadeland kultursal. Åpning av nytt hovedbibliotek. Folkeengasjement før skoledebatt

ÅRSMELDING 2012. Åpning av Trintom Pluss. Nye Hadeland kultursal. Åpning av nytt hovedbibliotek. Folkeengasjement før skoledebatt ÅRSMELDING 2012 Åpning av Trintom Pluss Nye Hadeland kultursal Åpning av nytt hovedbibliotek Folkeengasjement før skoledebatt Merknad angående oppsett for målrapportering Oppsett for målrapporteringen

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 Vedlegg: Strategisk analyse. Vedtatt av kommunestyret i juni 2013. Administrasjons innstilling INNHOLD

Detaljer

Rapport for 2. Tertial

Rapport for 2. Tertial 2012 Rapport for 2. Tertial Innhold 1 INNLEDNING:... 3 2 Resultatoppnåelse... 4 2.2.2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 6 3.1 Driftsregnskapet... 6 3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd...

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer