Lunner kommune. Resultatrapportering 2. tertial 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lunner kommune. Resultatrapportering 2. tertial 2012"

Transkript

1 Lunner kommune Resultatrapportering 2. tertial 2012 Roa,

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING Brukere Organisasjon Økonomi SAMFUNNSUTVIKLING Regnskap pr. funksjon KOMMUNEORGANISASJON Regnskap pr. funksjon KULTUR Regnskap pr. funksjon OPPVEKST Regnskap pr. funksjon OMSORG Regnskap pr. funksjon TEKNISK Regnskap pr. funksjon SKATT, TILSKUDD OG FINANSIERING Status finans Regnskap pr. funksjon INVESTERING

3 1 RÅDMANNENS INNLEDNING 1.1 Brukere Kjære leser 2. tertial er langt på vei gjennomført som planlagt. Med dyktige og dedikerte medarbeidere, som i vår tydelig tilbakemeldte at de er stolte av å jobbe i kommunen, responderer mange brukere positivt på møtet med kommunen som tjenesteleverandør. Det er stor aktivitet i kommunen både når det gjelder drift og utvikling. I forhold til utviklingsprosessene gjelder det Lea n (foredle det bestående), Samhandlingsreformen (som kommer til politisk behandling i november), Læringsmiljø Hadeland, Rv4, Revisjon av kommuneplanen og stedsutviklingen på Harestua. Tilsvarende berører dette pågående politiske prosesser til alle kommunedelplanene med tilhørende komitearbeide. Året 2012 har så langt hatt ufordringer innen pleie og omsorg ved økt behov for både institusjonsplasser og hjemmetjenester. Iverksetting av samhandlingsreformen fra nyttår har satt krav til raskere mottak av utskrivingsklare pasienter, for å avlaste dette har vi hittil i år kjøpt 2 faste plasser ved Søster Ninas sykehjem. Vi har også hatt noe høyere forbruk av behandling i sykehus i forhold ordningen med 20% medfinansiering. Barnevernet opplever fortsatt press på tjenestene, og har i 2. tertial også fått nye akuttsaker. Tjenesten uttrykker stor bekymring for at politiet ikke klarer å holde fristene om avhør av barn innen tre uker etter anmeldelse i familievoldssaker, og at det nå er fire til seks måneders ventetid på avhør hos Barnehuset på Hamar. Det er igangsatt et forprosjekt med bygging av omsorgs- og avlastningsboliger på Harestua. Pr 2 tertial er disse boligene ferdig prosjektert og skal ut i markedet for anbud i slutten av september. Byggestart er forventet i januar 2013, planlagt ferdigstillelse er juni To flyktningeboliger er tatt i bruk som barneboliger i påvente av at disse skal bygges. Det er fortsatt et økende behov for avlastning, og man ser frem til at boligene skal stå ferdige i Tilrettelagte tjenester har hittil i år opplevd et økt press på tjenestene, da nye brukere har kommet til eller er i ferd med å motta tjenester. Læringsmiljø Hadeland ble startet høsten 2010 og har i inneværende skoleår jobbet systematisk med vurdering for læring. Fra høsten 2012 starter arbeidet med innføring av pedagogisk analysemodell. Målet er at utviklingsarbeidet skal ha effekt både på elevenes læringsresultater og trivsel. Ved alle skolene opplever man en oppgang i elevtallet. På Lunner barneskole er kapasieten på småtrinnet nådd taket, og det må sees på løsninger for småtrinnet og SFO neste år. Rehabiliteringen av Lunner nye ungdomsskole er i full gang, og man forventer innflyttin 1. mars Voksenopplæringen opplever fortsatt økende aktivitet, noe som blant annet kommer som følge av vedtak om økt bosetting av flyktninger og innføring av 2 årig grunnskole. I tillegg merker man økt etterspørsel av undervisning pga økt antall gjestearbeidere og voksne med krav om grunnskoleundervisning. Innen barnehagesektoren oppnådde vi å kunne definere full barnehagedekning ved opptaket i mars. Det vil si at vi har gitt plass til alle som etter loven har krav til det fra august Etter opptaket var det ca 10 ledige plasser. Disse er fyllt opp gjennom løpende opptak fra mars til juni. 3

4 Flyktningkontoret har pr 2 tertial bosatt hele den vedtatte kvote for En så rask bosetting har krevd stort arbeidspress. På den annen side betyr dette at høsten i større grad kan brukes på oppfølging av integreringsarbeidet. Innen teknisk område er det et stort aktivitetsnivå. Ombyggingen av gamle Roa videregående skole til nye Lunner ungdomsskole fikk sin oppstart i sommer og er pr 2 tertial godt i gang. Arbeidene omfatter også utvidede og oppgraderte parkeringsarealer ved skolen og ved rådhuset. Prosjektet ved skolevegen på Harestua har medført mye prosjekteringsarbeid og er pr 2 tertial ferdig prosjektert. Frøystad fikk vedtak om rehabilitering/ombygging i juni og planleggingen er også her kommet godt i gang. Oppstart av bygningsmessige arbeider skjer når ungdsomsskolen flytter. Det har gjennom året vært noen utfordringer mht overforbruk på drift. Disse områdene er vinterbrøyting, veivedlikehold og generelt bygningsmessig vedlikehold. Forprosjektet for ny idrettshall Harestua er i gangsatt, med en bredt sammensatt prosjektgruppe. Disse skal komme frem med løsninger for hvordan idrettshallen på Harestua skal se ut. Rådhuset er i ferd med å få utvidet og rehabilitert parkeringsplassene. Dette gjør at parkeringsforholdene rundt rådhuset får et betydelig løft. Arealavdelingen opplever stor aktivitet spesielt knyttet til de store utbyggningsplanene på Harestua, og Bislingen i tillegg til arbeidet med Rv4 og ny kommuneplan. 1.2 Organisasjon Det er fortsatt en utfordring å rekruttere førskolelærere. Ved utlysing av ledige stillinger som pedagogiske ledere fra august 2012 fikk vi for få søknader hvor søkerne hadde godkjent utdanning. Vi går derfor mot en situasjon hvor vi i større grad enn tidligere må søke dispensasjon fra utdanningskravet. Det er også stor mangel på vernepleiere. Det er rekuttert ny undervisningsinspektør stilling til Lunner barneskole, som begynte 1. august Prosjektet samhandlingsreformen for Lunner og Gran fikk i mai et vedtak om videre konkretisering av 2 alternativer. I tillegg ba kommunestyret om et alternativ der Lunner kommune løser reformen i egen regi. Denne saken legges tilbake til vedtak i kommunestyret i november. Det er gjennomført IS-møter, dvs møter mellom vertskommune og sammarbeidskommune for alle interkommunale samarbeider på Hadeland, hvor forventninger og anerkjennelse søkes avklart for alle samarbeidene. Gjennom disse møtene gjøres det bestillinger som tas med tilbake til de enkelte komiteer, slik at de kan avklares i høstens IS møte. 1.3 Økonomi Etter 8 måneders drift i 2012 er prognose for regnskapsmessig merforbruk kr 3 mill. Bak dette tallet skjuler det seg større avvik både positive og negative. De største beskrives under. I tillegg kommenteres på enkelte vesentlige poster. 4

5 Frie inntekter ble opprinnelig budsjettert med en forutsetning om høyere vekst i folketallet enn det som ble reelt, samt et høyere skatteanslag, slik at kommunens opprinnelige budsjett lå kr 3 mill over statsbudsjettet. Revidert nasjonalbudsjett viser en netto økning på kr 3,3 mill i forhold til statsbudsjettet for Forventningen om høyere skatteinntekter enn regjeringens anslag opprettholdes slik at budsjettet ikke justeres og fortsatt ligger kr 3 mill over KS-modellen. Ny prognose fra KS vil først foreligge etter statsbudsjettet i oktober. Det er oppdaget en feil i opprinnelig budsjett knyttet til budsjettering av renter. Det er budsjettert for lave renteutgifter og for høye renteinntekter. Dette utgjør til sammen kr 3,2 mill. Av disse foreslås kr 2 mill budsjettjustert, mens det ikke er funnet rom for å budsjettjustere de siste kr 1,2 mill. Minimumsavdrag er rekalkulert og dette øker med kr 450 i forhold til opprinnelig budsjett. Vi har mottatt nye oppstillinger fra KLP og SPK knyttet til pensjon. KLP viser at pensjonsutgiften i 2012 vil bli kr 2,5 mill lavere enn budsjettert, mens utgiften til SPK vil bli kr 0,4 mill høyere enn budsjettert. Innenfor området til Familie og oppvekst er det et merforbruk knyttet til barnevernstiltak utenfor hjemmet på kr 1,5 mill. Dette foreslås delvis dekket opp ved et mindreforbruk knyttet til utsatt kjøp av institusjonsplass innen rus på kr 0,8 mill. Innenfor området til Eiendom og infrastruktur er det flere store avvik. Det forventes at selvkostområdene vil bidra med om lag kr 1,7 mill mindre enn budsjettert. Dette er knyttet til lavere rente på statsobligasjoner. Det er imidlertid forventet en mindreutgift på strøm som beløper seg til det samme. Teglsteinsfasaden blir kr 650 dyrere enn forventet knyttet til at det ble avdekket større mangler. Det forventes et merforbruk innenfor politisk på kr 0,5 mill. En rekke mindre avvik på tjenestene er kommentert under kapitlene om kommunedelplanene. Når det gjelder investeringer vises til kommentarer under kapittel 9. 5

6 Budsjett, regnskap og avvik pr funksjon 2 tertial 2012 Sum Avvik: Regnskap - per bud Regnskap 1 tertial 2012 Periodisert budsjett 1 tertial 2012 Justert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Funk avvik Lønn A utg Innt. Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM 100 Politiske styring og kontr.org -508,7-293,2-225,5 10, ,2 531,2-20, , ,0 305,7-10, , , ,5-15, , , ,5-15, ,7 110 Kontroll og revisjon -53,2-14,4-62,8 24,1 50,4 722,8-48,7 724,4 36,0 659,9-24,7 671,3 65,0 990,0-37, ,0 65,0 990,0-37, ,0 120 Administrasjon 144,3-46,4-661,6 852, , , , , , ,8-794, , , , , , , , , ,9 121 Forv.utg. i eiend.forv. 237,2 188,1 46,7 2,4 172,1 404,1-3,1 573,1 360,2 450,7-0,7 810,3 578,8 533,9-1, ,7 578,8 515,1-1, ,8 130 Administrasjonslokaler -354,8 7,5-416,6 54,2 298, ,3-471, ,4 306, ,8-417,4 980,6 487, ,1-626, ,7 487, ,1-626, ,7 170 Premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,7 0,0 0, , ,7 0,0 0, ,7 171 Amort tidl års premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,1 0,0 0, , ,1 0,0 0, ,1 180 Diverse fellesutgifter -164,4-127,0-50,6 13, ,9 101,7-14, , ,9 51,1-0, ,2 969,4 227,0-1, ,2 989,2 38,5-1, ,5 190 Interne serviceenheter -709,9-393,9-194,2-121, ,1 618, , , ,2 424, , , ,9 849, , , , , , ,1 201 Førskole -937,1-739, ,2 932, , , , , , , , , , , , , , , , ,9 202 Grunnskole 22, ,3-144, , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 211 Styrket tilbud til førsk.barn -41,7-226,5-83,1 267, ,6 54,7-334, , ,2-28,4-66, , ,9 223,7-133, , ,9 223,7-133, ,6 213 Voksenopplæring 179,2-67,3 118,7 127, , , , , , , , , , , , , , , , ,6 215 Skolefritidstilbud -33,7 66,1 138,2-238, ,1 487, ,3 491, ,2 625, ,3 457, , , , , , , , ,4 221 Førskolelokaler og skyss -171,7-183,2-43,6 55, ,3 770,7-649, ,5 969,0 727,1-594, , , ,8-489, , , ,1-528, ,8 222 Skolelokaler 1 531,0 41,5 185, , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 223 Skoleskyss 152,2 0,0-43,1 195,3 0, ,4-195, ,1 0, ,3 0, ,3 0, ,8 0, ,8 0, ,8 0, ,8 231 Aktivitetstilbud barn og unge 655,6 8,6 380,7 266,3 116,9 285,3-266,3 135,9 125,5 666,0 0,0 791,5 160, ,5 0, ,1 104, ,9 0, ,0 232 Foreb. - skole- og helsest.tj. 3,9 0,0-10,9 14, ,7 187,4-280, , ,7 176,6-265, , ,9 705,9-808, , ,0 610,5-633, ,4 233 Annet forebyggende helsearb. -157,0-84,2 748,0-820,8 518,1 41,3 4,1 563,5 433,9 789,3-816,7 406,5 519,2 850, ,0 144,7 819, , ,0 644,7 234 Aktivisering eldre og funk.hem 104,1-90,7-14,7 209, ,3 567,3-597, , ,5 552,6-387, , , ,1-521, , , ,2-487, ,8 241 Diagnose, behandling, rehab. -5,4 117,0-162,0 39, , ,3-731, , , ,4-691, , , , , , , , , ,0 242 Råd, veiledn.og sos.foreb.arb. -12,2 26,8-61,9 22,9 815, ,8-707, ,3 842, ,9-684, , , , , , , , , ,1 243 Tilb. til pers. med rusprobl. 210,2 0,1 214,3-4,2 89,8 262,8-76,4 276,1 89,9 477,1-80,7 486,4 142, ,0-81, ,8 142, ,6-81, ,5 244 Barneverntjeneste -1,5 5,4-454,4 447, , , , , ,4 814,4-882, , , , , , ,1 889,5-804, ,4 251 Barneverntiltak i familien -9,8-12,3 7,9-5,4 530,1 387,5-200,0 717,5 517,8 395,4-205,4 707,7 780,4 778,3-208, ,6 540,4 490,9-8, ,1 252 Barneverntiltak utenfor fam. -604,2 167,1-511,5-259, , , , , , , , , , , , , , , , ,5 253 Pleie, omsorg, hjelp i inst. -371,2-92, ,1 968, , , , , , , , , , , , , , , , ,4 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 695,8 372,8-288,2 611, , , , , , , , , , , , , , , , ,4 255 Medfin somatiske tj -229,2 0,0-229,2 0,0 0, ,8 0, ,8 0, ,7 0, ,7 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 261 Botilbud i institusjon 499,6 19,3-310,0 790,3 842, ,5-418, ,9 861,4 828,5 371, , , , , , , , , ,9 265 Kommunalt disponerte boliger 223,9-3,7 18,3 209,2 3,6 73,4-281,7-204,6 0,0 91,8-72,5 19,2 0,0 457, ,8-760,8 0,0 457, ,8-760,8 273 Kommunale sysselsettingstiltak 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 661,6 0,0 661,6 0,0 679,7 0,0 679,7 0,0 679,7 0,0 679,7 0,0 679,7 0,0 679,7 275 Introduksjonsprogram -77,3 8,6-24,6-61, , , , , , , , , , , , , , , , ,6 276 Kvalifiseringsordningen 480,1 0,0 480,1 0,0 0,0 524,4 0,0 524,4 0, ,6 0, ,6 0, ,8 0, ,8 0, ,8 0, ,8 281 Økonomisk sosialhjelp 226,4 0,0 141,6 84,8 0, ,3-113, ,4 0, ,0-29, ,8 0, , , ,5 0, , , ,5 283 Bist. etabl./oppr.h. egen bol. 93,3 1,5 63,2 28,7 170,8 47,0-34,2 183,7 172,4 110,2-5,5 277,0 276,7 613,9-499,5 391,2 276,7 613,9-499,5 391,2 285 Tj utenfor ord komm ansv omr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 290 Interkomm. Samarb. -6,3-154,7 223,0-74, ,2 222, , , ,6 445, , , , , ,0 90, , , ,0 90,2 301 Plansaksbehandling 142,8 1,2 16,1 125,5 780,9 156,1-552,1 384,9 782,1 172,2-426,5 527, ,4 542,3-683, , ,4 527,3-668, ,9 302 Bygge-, delings-, seksj.saker -13,4 0,6-24,6 10, ,6 92, ,3-20, ,2 67, ,8-33, ,3 445, ,1 127, ,3 445, ,1 127,3 303 Kart og oppmåling 156,2 5,9-27,2 177,5 808,1 257,1-441,7 623,5 813,9 229,9-264,2 779, ,5 782,9-308, , ,5 752,9-843, ,7 315 Boligb. og fysiske bom.tiltak 290,0 0,0 0,0 290,0 0,0 0,0-290,0-290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0-290,0-90,0 0,0 200,0 0,0 200,0 320 Kommunal næringsvirks. 1,8 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0-1,8-1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 325 Tilrettel.og bist.for næringsl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 235,0 0,0 235,0 0,0 235,0 0,0 235,0 0,0 714,9 0,0 714,9 0,0 714,9 0,0 714,9 329 Landbr forvaltn og -næringsutv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 876,5-154,8 721,6 0,0 876,5-154,8 721,6 0, ,9-346, ,7 0, ,9-346, ,7 333 Komm.veger, nyanl.,drift,vedlh 121,7 58,3 67,2-3,9 862, ,7-372, ,9 920, ,9-376, , , ,9-564, , , ,9-564, ,3 334 Komm.veger, miljø- og trafikks 362,1 41,1 256,3 64,7 114,7 421,4-182,6 353,5 155,8 677,7-117,9 715,6 190, ,9-475,1 919,0 190, ,9-481,9 737,3 338 Foreb. brann og andre ulykker 142,7 1,3 141,4 0,0 2,9 448,0 0,0 450,9 4,2 589,4 0,0 593,6 4,9 884,6-889,5 0,0 123,0 716,2-839,2 0,0 339 Beredsk branner/andre ulykker 831,4-2,9 847,3-13,0 2, ,8-24, ,8 0, ,1-37, ,2 0, ,4-56, ,5 0, ,4-56, ,5 340 Produksjon av vann -432,0-58,1-188,3-185,6 318,4 966,0-475,0 809,5 260,3 777,8-660,6 377,5 416, ,1-990,9 683,3 416, ,1-990,9 683,3 345 Distribusjon av vann 135,3-16,2-353,7 505,2 620, , , ,4 603,9 806, , ,1 959, , , ,7 959, , , ,7

7 Sum Avvik: Regnskap - per bud Regnskap 1 tertial 2012 Periodisert budsjett 1 tertial 2012 Justert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Funk avvik Lønn A utg Innt. Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM 350 Avløpsrensing -470,0-139,8-335,5 5,3 891, ,2-5, ,7 751, ,7 0, , , ,9 0, , , ,9 0, ,4 353 Avløpsnett/innsaml avløpsvann 1 718,5-22,0-21, , ,5 632, , , ,5 611, , , , , , , , , , ,3 354 Tømming slamavsk., septikt. ol 886,3 1,9-2,0 886,4 208,7 791, ,3-534,5 210,5 789,1-647,9 351,7 334, , ,9-16,5 334, , ,9-16,5 360 Naturforvaltning og friluftsl. -15,4 3,2-39,6 21,1 452,5 286,3-759,1-20,3 455,7 246,6-738,0-35,7 765,2 971,4-921,9 814,6 765,2 581,6-539,9 806,8 370 Bibliotek 35,5-4,2 30,3 9, ,9 313,9-125, , ,7 344,1-116, , ,5 678,0-129, , ,6 627,1-41, ,7 375 Museer 114,1 0,0 164,1-50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 164,1-50,0 114,1 0,0 328,2-100,0 228,2 0,0 328,2-100,0 228,2 377 Kunstformidling 245,1 0,0 245,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 245,1 0,0 245,1 0,0 490,1 0,0 490,1 0,0 490,1 0,0 490,1 380 Idrett 165,8 0,0 165,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,8 0,0 165,8 0,0 331,6 0,0 331,6 0,0 579,5 0,0 579,5 381 Komm idr.bygg og -anl. 153,8 9,6 44,3 99,8 208,0 638,9-272,7 574,2 217,6 683,2-172,8 728,0 345, , , ,7 345, , , ,6 383 Musikk og kulturskoler -669,3 0,0-669,3 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 669,7 0,0 669,7 0, ,4 0, ,4 0, ,4 0, ,4 385 Andre kulturakt. og utg kulturbygg 349,7 0,0 349,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 349,7 0,0 349,7 0,0 730,2 0,0 730,2 0,0 730,2 0,0 730,2 386 Kommunale kulturbygg 52,0-4,5 30,2 26,3 44,9 114,4-53,1 106,2 40,4 144,6-26,8 158,2 64,3 351,1-77,1 338,3 64,3 314,3-40,3 338,3 390 Den norske kirke 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,8 0, ,8 0, ,8 0, ,8 0, ,6-10, ,6 0, ,6-10, ,6 392 Andre relgiøse formål 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 167,8 0,0 167,8 0,0 167,8 0,0 167,8 800 Skatt på inntekt og formue ,5 0,0 0, ,5 0,0 0, , ,5 0,0 0, , ,9 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 840 Stat.ram.tilsk.+øvr.gen.statil 1 314,5 0,0 0, ,5 0,0 0, , ,1 0,0 0, , ,6 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 850 Gen.statstilskudd vedr.flykt. -71,8 0,0 0,0-71,8 0,0 0, , ,6 0,0 0, , ,4 0,0 0, , ,7 0,0 0, , ,7 860 Motpost avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 870 Renter/utbytte og lån 766,6 0, , ,2 0, , , ,5 0, , , ,1 0, , , ,1 0, , , ,1 880 Interne finansieringstrans. 0,0 0, , ,7 0, , ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0, , , ,1 899 Årets regnsk.m. mer-/mindrefor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , , , , , , ,8 628, , , ,4 0, , , ,8 0,0

8

9

10 2 SAMFUNNSUTVIKLING 2.1 Regnskap pr. funksjon (alle tall i 1000 kr.) Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 2. tertial 2. tertial 2. tertial Budsjett budjett budsj.just Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Plansaksbehandling Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Kart og oppmåling Tilrettelegging og bistand for næringslivet Landbruksforvaltning og -næringsutvikling Naturforvaltning og friluftsliv Avviksforklaring Funksjon 121 o Pensjon og AA for høyt budsjettert her, skal flyttes til annen funksjon Funksjon 301 o Høyere gebyrinntekter enn budsjettert på reguleringsplaner. Siden dette området ikke er fullstendig selvkostfinansiert vil det virke positivt inn på kommunens resultat Funksjon 303 o Høyere gebyrinntekter oppmåling enn i justert budsjett. Kommentar til budsjettjustering Kommentar til prognose Funksjon 301 o Merinntekt kr 150 jfr. avviksforklaring over Funksjon 302 o Mindreinntekt byggesak kr 400, hvorav kun kr 90 kan dekkes fra selvkostfond Funksjon 303 o Merinntekt kr 270 jfr. avviksforklaringer

11 3 KOMMUNEORGANISASJON 3.1 Regnskap pr. funksjon (alle tall i 1000 kr.) Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 2. tertial 2. tertial 2. tertial Budsjett budjett budsj.just Politisk styring og kontrollorgan Kontroll og revisjon Administrasjon Diverse fellesutgifter Interkommunale samarbeider Avviksforklaring Funksjon 100 o Manglende periodisering kr 170 o For øvrig merforbruk folkevalgte; møtegodtgjørelser og kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste Funksjon 110 o Merforbruk kontrollutvalget knyttet til høyere aktivitet og for lavt budsjetterte møtegodtgjørelser/kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste o Ekstra møter i f.m. arbeid med overordnet analyse og etablering av plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (=lovpålagte oppgaver) o gjennomføring/avslutning av selskapskontroll av Hadeland Energi AS Funksjon 120 o Vi har fått tilbakeført kr 275 fra Skattedirektoratet vedr. mva-krav fra Dette var ikke budsjettert. For øvrig periodisering Funksjon 180 o Merforbruk afp kr 100 o Merforbruk overformynderi kr 50 Kommentar til budsjettjustering Funksjon 180 o Reservert tilleggsbevilgning tømmes for å dekke behov for budsjettjusteringer på andre funksjoner Kommentar til prognose Funksjon 100 o Merforbruk kr 500 pga møtegodtgjørelser og kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste Funksjon 110 o Merforbruk Kontrollutvalget kr 100, mindreforbruk revisjon kr 30, netto merforbruk kr 70 jfr. avviksforklaring over Funksjon 120 o Mindreforbruk knyttet til vakanser og sykepengerefusjoner kr 600 o Merinntekt jfr avviksforklaring over kr 275 Funksjon 180 o Afp merforbruk kr

12 4 KULTUR 4.1 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 2. tertial 2. tertial 2. tertial Budsjett budjett budsj.just Aktivitetstilbud barn og unge Bibliotek Museer Kunstformidling Idrett Musikk- og kulturskoler Andre kulturaktiviteter og utgifter til kulturbygg Den norske kirke Andre religiøse formål Avviksforklaring Alle funksjoner o Manglende periodisering Kommentar til budsjettjustering Kommentar til prognose 12

13 5 OPPVEKST 5.1 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 2. tertial 2. tertial 2. tertial Budsjett budjett budsj.just Førskole Grunnskole Styrket tilbud førskolebarn Voksenopplæring Skolefritidstilbud Forebygging - skole og helsestasjon Barneverntjenesten Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Introduksjonsprogram Avviksforklaring Funksjon 201 o manglende periodisering Funksjon 213 o merinntekter knyttet til tidlig bosetning av flyktninger og derigjennom økte tilskudd til undervisning av disse. Videre mindreforbruk på området SPU Funksjon 252 o knyttet til nye plasseringer Funksjon 275 o mindre sykelønnsrefusjon og noe lavere leieinntekter enn budsjettert Kommentar til budsjettjustering Funksjon 213 o øke budsjettet med kr 265 til Husleie brakkene LUPRO, jf K-sak 7/11 som ved en feil ikke var tatt med i opprinnelig budsjett Dette har tilsvarende endring på funksjon 880 bruk av disp fond. Funksjon 252 o det foreslås å omdisponere kr 800 fra funksjon 243 Rusmiddeltiltak pga utsatt tiltak, til funsjon 252. Dekker deler av merforbruket på 252 Kommentar til prognose Funksjon 213 o Reelt mindreforbruk SPU kr 80, bruker ikke tilført kr 200 fra overskudd 2011, kr 265 husleie brakker dekkes innenfor ordinært budsjett og de friske midlene benyttes således ikke Funksjon 275 o Mindreforbruk kr 200, da Voksenopplæringen ber om kr 400 mindre enn budsjettert fra Flyktningtjenesten, oppveies til dels av negative avvik, spesielt på sykelønnsrefusjon 13

14 6 OMSORG 6.1 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 2. tertial 2. tertial 2. tertial Budsjett budjett budsj.just Annet forebyggende helsearb. (samh.ref.) Aktivisering eldre og funksjonshemmede Diagnose, behandling og rehabilitering Råd, veiledn. og sosialt forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Pleie, omsorg og hjelp i institusjon Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Medfinansiering somatiske tjenester Kommunale sysselsettingstiltak Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp Bistand etabl. og oppretth av egen bolig Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Avviksforklaringer: Funksjon 233 o manglende periodisering Funksjon 234 o manglende periodisering Funksjon 243 o budsjettert kjøp av institusjonsplass rus utsatt Funksjon 253. o merforbruk innen tilrettelagte tjenester pga oppstart av en ny barnebolig 1/ da blir det 2 barneboliger i stede for en i I tillegg merforbruk avlastning, da bemanning opprettholdes pga forventet flytting ikke skjedde Funksjon 254 o mindreforbruk, forventet oppstart av tjeneste innenfor 2545 Røyskattlia bofelleskap "utsatt" - oppstart fra 1 okt. 14

15 Funksjon 255 o økt a konto trekk fra Helsedepartementet med kr 130 pr mnd fra juni Funksjon 276 o færre deltakere i kvalifiseringsprogrammet enn forventet, men forventes å øke utover høsten Funksjon 281 o lavere utbetaling av sosialhjelp enn forventet men forventes å øke utover høsten Funksjon 283 o manglende periodisering Funksjon 315 o ikke budsjettert infrastrukturbidrag - vil bli foreslått avsatt til fond jfr f 880 Kommentar til budsjettjustering Funksjon 243 o kr 800 som er anslått mindreforbruk foreslås overført funksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien. Kommentar til prognose Funksjon 243 o kr 800 i lavere utgifter enn opprinnelig budsjett grunnet utsatt kjøp av institusjonsplass. Funksjon 253 o Kr 300 i merforbruk, etter administrative omdisponeringer innen tilrettelagte tjenester, pga oppstart av en ny barnebolig 1/6-12 som ikke var budsjettert og ikke budsjettert opprettholdelse av avlastning se avviksforklaring Funksjon 254 o Mindreforbruk kr 300, etter administrative omdisponeringer innen tilrettelagte tjenester, pga utsatt oppstart av tjeneste innenfor 2545 Røyskattlia bofelleskap, se avviksforklaring Funksjon 255 o kr 200 merutgift medfinansiering av spesialisthelsetjenesten, men vanskelig å anslå før vi ser låste tall for 2. tertial 15

16 7 TEKNISK 7.1 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 2. tertial 2. tertial 2. tertial Budsjett budjett budsj.just Adm lokaler Interne serviceenheter Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Botilbud i institusjon Kommunalt disponerte boliger Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvar Kommunal næringsvirksomhet Kommunale veier, nyanl Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak Forebygging av brann og andre ulykker Beredskap brann og andre ulykker Produksjon av vann Distribusjon av vann Renseanlegg Avløpsnett/innsamling avløpsvann Tømming slamavskillere, septik og lignende Kommunale idrettsbygg- og -anlegg Kommunale kulturbygg

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: 1. Det gjøres følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon

Detaljer

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Innhold Rådmannens forord...3 Budsjettprosess 2013...5 Organisasjon...6 Økonomisk status...7 Budsjettforslaget sett i forhold til vedtatt

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 MODUM KOMMUNE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 MODUM KOMMUNE ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 MODUM KOMMUNE INNHOLD 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 1 2 ÅRSBERETNING... 6 3 NØKKELTALL FOR MODUM... 27 4 SENTRALADMINISTRASJON... 29 5 UNDERVISNINGSSEKTOR... 33 6 HELSE- OG SOSIALSEKTOR...

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer:...

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015 PR. 1. TERTIAL

STATUSRAPPORT 2015 PR. 1. TERTIAL STATUSRAORT 2015 R. 1. TERTIAL Rådmannen 13.mai 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE STATUSVURDERING... 2 Vedtatt budsjett vs årsprognose... 2 Sammendrag... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

5.6 Kommunalområde samfunn

5.6 Kommunalområde samfunn 5.6 Kommunalområde samfunn Tabellen viser endringer fra budsjett 2011 på virksomhetsnivå: (i 1000) Virksomhetsområde Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Boligkontor -2 050-4 100-6 150-8

Detaljer

FORORD. Vadsø 3. november 2003. Svein Tore Dørmænen rådmann

FORORD. Vadsø 3. november 2003. Svein Tore Dørmænen rådmann FORORD I det følgende presenteres Vadsø kommunes Styringsdokument 2004 strategi og handlingsplan 2005 07. Dette dokument er rådmannens tilrådning for kommunens drifts- og investeringsbudsjett kommende

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 Ringerike kommune 1 Innhold HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 OPPVEKST OG KULTUR... 25 HELSE- OG OMSORG...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2014

RAPPORT 1. TERTIAL 2014 RAPPORT 1. TERTIAL 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. SATSINGSOMRÅDER 2014-2017...4 3. ØKONOMI SAMLET...5 3.1 Innledning... 5 3.2 Revidert nasjonalbudsjett 2014 og Kommuneproposisjonen 2015... 5 3.3 Driftsregnskapet...

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Økonomirapport II 31. august 2009

Økonomirapport II 31. august 2009 Økonomirapport II 31. august 2009 Tromsø kommune Behandles i: Finans og byggeutvalget 19. 10 Formannskapet 19. 10 Kommunestyret 28. 10 Innholdsfortegnelse Innstilling til vedtak... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012

Stokke kommune. Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Stokke kommune Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Kommunestyrets vedtak 19.12. 2011 1 2 Innhold 1. INNLEDNING 5 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 7 3. RÅDMANN OG STAB 13 4 OPPVEKST,

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 05.05.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 76/12 Sak 77/12 Sak 78/12 Sak 79/12 Sak 80/12 Sak 81/12

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 16.10.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 59/08 Sak 60/08 Sak 61/08 Sak 62/08 Sak 63/08 Sak 64/08 Sak

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

Virksomhetsplan 2015-2018

Virksomhetsplan 2015-2018 Harsdriftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 20152018 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Budsjett 2015 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Oversikt for drift og investering... 10 Investeringsbudsjett... 15 Driftsbudsjett... 18 Betalingssatser...

Detaljer

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG 20.11.2012 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Økonomiplan 20132016... 4 3. Budsjettprosess... 5 4. Administrasjonens budsjettforslag... 5 4.1 Konsekvensjustert

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

2. tertialrapport august 2013 Nedre Eiker kommune

2. tertialrapport august 2013 Nedre Eiker kommune NEDRE EIKER KOMMUNE Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg L.nr.: 24901/ Arkivnr.: 150/&14 Saksnr.: 2008/1898 Utvalgssak 2. tertialrapport august Nedre Eiker kommune Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer