Lunner kommune. Resultatrapportering 2. tertial 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lunner kommune. Resultatrapportering 2. tertial 2012"

Transkript

1 Lunner kommune Resultatrapportering 2. tertial 2012 Roa,

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING Brukere Organisasjon Økonomi SAMFUNNSUTVIKLING Regnskap pr. funksjon KOMMUNEORGANISASJON Regnskap pr. funksjon KULTUR Regnskap pr. funksjon OPPVEKST Regnskap pr. funksjon OMSORG Regnskap pr. funksjon TEKNISK Regnskap pr. funksjon SKATT, TILSKUDD OG FINANSIERING Status finans Regnskap pr. funksjon INVESTERING

3 1 RÅDMANNENS INNLEDNING 1.1 Brukere Kjære leser 2. tertial er langt på vei gjennomført som planlagt. Med dyktige og dedikerte medarbeidere, som i vår tydelig tilbakemeldte at de er stolte av å jobbe i kommunen, responderer mange brukere positivt på møtet med kommunen som tjenesteleverandør. Det er stor aktivitet i kommunen både når det gjelder drift og utvikling. I forhold til utviklingsprosessene gjelder det Lea n (foredle det bestående), Samhandlingsreformen (som kommer til politisk behandling i november), Læringsmiljø Hadeland, Rv4, Revisjon av kommuneplanen og stedsutviklingen på Harestua. Tilsvarende berører dette pågående politiske prosesser til alle kommunedelplanene med tilhørende komitearbeide. Året 2012 har så langt hatt ufordringer innen pleie og omsorg ved økt behov for både institusjonsplasser og hjemmetjenester. Iverksetting av samhandlingsreformen fra nyttår har satt krav til raskere mottak av utskrivingsklare pasienter, for å avlaste dette har vi hittil i år kjøpt 2 faste plasser ved Søster Ninas sykehjem. Vi har også hatt noe høyere forbruk av behandling i sykehus i forhold ordningen med 20% medfinansiering. Barnevernet opplever fortsatt press på tjenestene, og har i 2. tertial også fått nye akuttsaker. Tjenesten uttrykker stor bekymring for at politiet ikke klarer å holde fristene om avhør av barn innen tre uker etter anmeldelse i familievoldssaker, og at det nå er fire til seks måneders ventetid på avhør hos Barnehuset på Hamar. Det er igangsatt et forprosjekt med bygging av omsorgs- og avlastningsboliger på Harestua. Pr 2 tertial er disse boligene ferdig prosjektert og skal ut i markedet for anbud i slutten av september. Byggestart er forventet i januar 2013, planlagt ferdigstillelse er juni To flyktningeboliger er tatt i bruk som barneboliger i påvente av at disse skal bygges. Det er fortsatt et økende behov for avlastning, og man ser frem til at boligene skal stå ferdige i Tilrettelagte tjenester har hittil i år opplevd et økt press på tjenestene, da nye brukere har kommet til eller er i ferd med å motta tjenester. Læringsmiljø Hadeland ble startet høsten 2010 og har i inneværende skoleår jobbet systematisk med vurdering for læring. Fra høsten 2012 starter arbeidet med innføring av pedagogisk analysemodell. Målet er at utviklingsarbeidet skal ha effekt både på elevenes læringsresultater og trivsel. Ved alle skolene opplever man en oppgang i elevtallet. På Lunner barneskole er kapasieten på småtrinnet nådd taket, og det må sees på løsninger for småtrinnet og SFO neste år. Rehabiliteringen av Lunner nye ungdomsskole er i full gang, og man forventer innflyttin 1. mars Voksenopplæringen opplever fortsatt økende aktivitet, noe som blant annet kommer som følge av vedtak om økt bosetting av flyktninger og innføring av 2 årig grunnskole. I tillegg merker man økt etterspørsel av undervisning pga økt antall gjestearbeidere og voksne med krav om grunnskoleundervisning. Innen barnehagesektoren oppnådde vi å kunne definere full barnehagedekning ved opptaket i mars. Det vil si at vi har gitt plass til alle som etter loven har krav til det fra august Etter opptaket var det ca 10 ledige plasser. Disse er fyllt opp gjennom løpende opptak fra mars til juni. 3

4 Flyktningkontoret har pr 2 tertial bosatt hele den vedtatte kvote for En så rask bosetting har krevd stort arbeidspress. På den annen side betyr dette at høsten i større grad kan brukes på oppfølging av integreringsarbeidet. Innen teknisk område er det et stort aktivitetsnivå. Ombyggingen av gamle Roa videregående skole til nye Lunner ungdomsskole fikk sin oppstart i sommer og er pr 2 tertial godt i gang. Arbeidene omfatter også utvidede og oppgraderte parkeringsarealer ved skolen og ved rådhuset. Prosjektet ved skolevegen på Harestua har medført mye prosjekteringsarbeid og er pr 2 tertial ferdig prosjektert. Frøystad fikk vedtak om rehabilitering/ombygging i juni og planleggingen er også her kommet godt i gang. Oppstart av bygningsmessige arbeider skjer når ungdsomsskolen flytter. Det har gjennom året vært noen utfordringer mht overforbruk på drift. Disse områdene er vinterbrøyting, veivedlikehold og generelt bygningsmessig vedlikehold. Forprosjektet for ny idrettshall Harestua er i gangsatt, med en bredt sammensatt prosjektgruppe. Disse skal komme frem med løsninger for hvordan idrettshallen på Harestua skal se ut. Rådhuset er i ferd med å få utvidet og rehabilitert parkeringsplassene. Dette gjør at parkeringsforholdene rundt rådhuset får et betydelig løft. Arealavdelingen opplever stor aktivitet spesielt knyttet til de store utbyggningsplanene på Harestua, og Bislingen i tillegg til arbeidet med Rv4 og ny kommuneplan. 1.2 Organisasjon Det er fortsatt en utfordring å rekruttere førskolelærere. Ved utlysing av ledige stillinger som pedagogiske ledere fra august 2012 fikk vi for få søknader hvor søkerne hadde godkjent utdanning. Vi går derfor mot en situasjon hvor vi i større grad enn tidligere må søke dispensasjon fra utdanningskravet. Det er også stor mangel på vernepleiere. Det er rekuttert ny undervisningsinspektør stilling til Lunner barneskole, som begynte 1. august Prosjektet samhandlingsreformen for Lunner og Gran fikk i mai et vedtak om videre konkretisering av 2 alternativer. I tillegg ba kommunestyret om et alternativ der Lunner kommune løser reformen i egen regi. Denne saken legges tilbake til vedtak i kommunestyret i november. Det er gjennomført IS-møter, dvs møter mellom vertskommune og sammarbeidskommune for alle interkommunale samarbeider på Hadeland, hvor forventninger og anerkjennelse søkes avklart for alle samarbeidene. Gjennom disse møtene gjøres det bestillinger som tas med tilbake til de enkelte komiteer, slik at de kan avklares i høstens IS møte. 1.3 Økonomi Etter 8 måneders drift i 2012 er prognose for regnskapsmessig merforbruk kr 3 mill. Bak dette tallet skjuler det seg større avvik både positive og negative. De største beskrives under. I tillegg kommenteres på enkelte vesentlige poster. 4

5 Frie inntekter ble opprinnelig budsjettert med en forutsetning om høyere vekst i folketallet enn det som ble reelt, samt et høyere skatteanslag, slik at kommunens opprinnelige budsjett lå kr 3 mill over statsbudsjettet. Revidert nasjonalbudsjett viser en netto økning på kr 3,3 mill i forhold til statsbudsjettet for Forventningen om høyere skatteinntekter enn regjeringens anslag opprettholdes slik at budsjettet ikke justeres og fortsatt ligger kr 3 mill over KS-modellen. Ny prognose fra KS vil først foreligge etter statsbudsjettet i oktober. Det er oppdaget en feil i opprinnelig budsjett knyttet til budsjettering av renter. Det er budsjettert for lave renteutgifter og for høye renteinntekter. Dette utgjør til sammen kr 3,2 mill. Av disse foreslås kr 2 mill budsjettjustert, mens det ikke er funnet rom for å budsjettjustere de siste kr 1,2 mill. Minimumsavdrag er rekalkulert og dette øker med kr 450 i forhold til opprinnelig budsjett. Vi har mottatt nye oppstillinger fra KLP og SPK knyttet til pensjon. KLP viser at pensjonsutgiften i 2012 vil bli kr 2,5 mill lavere enn budsjettert, mens utgiften til SPK vil bli kr 0,4 mill høyere enn budsjettert. Innenfor området til Familie og oppvekst er det et merforbruk knyttet til barnevernstiltak utenfor hjemmet på kr 1,5 mill. Dette foreslås delvis dekket opp ved et mindreforbruk knyttet til utsatt kjøp av institusjonsplass innen rus på kr 0,8 mill. Innenfor området til Eiendom og infrastruktur er det flere store avvik. Det forventes at selvkostområdene vil bidra med om lag kr 1,7 mill mindre enn budsjettert. Dette er knyttet til lavere rente på statsobligasjoner. Det er imidlertid forventet en mindreutgift på strøm som beløper seg til det samme. Teglsteinsfasaden blir kr 650 dyrere enn forventet knyttet til at det ble avdekket større mangler. Det forventes et merforbruk innenfor politisk på kr 0,5 mill. En rekke mindre avvik på tjenestene er kommentert under kapitlene om kommunedelplanene. Når det gjelder investeringer vises til kommentarer under kapittel 9. 5

6 Budsjett, regnskap og avvik pr funksjon 2 tertial 2012 Sum Avvik: Regnskap - per bud Regnskap 1 tertial 2012 Periodisert budsjett 1 tertial 2012 Justert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Funk avvik Lønn A utg Innt. Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM 100 Politiske styring og kontr.org -508,7-293,2-225,5 10, ,2 531,2-20, , ,0 305,7-10, , , ,5-15, , , ,5-15, ,7 110 Kontroll og revisjon -53,2-14,4-62,8 24,1 50,4 722,8-48,7 724,4 36,0 659,9-24,7 671,3 65,0 990,0-37, ,0 65,0 990,0-37, ,0 120 Administrasjon 144,3-46,4-661,6 852, , , , , , ,8-794, , , , , , , , , ,9 121 Forv.utg. i eiend.forv. 237,2 188,1 46,7 2,4 172,1 404,1-3,1 573,1 360,2 450,7-0,7 810,3 578,8 533,9-1, ,7 578,8 515,1-1, ,8 130 Administrasjonslokaler -354,8 7,5-416,6 54,2 298, ,3-471, ,4 306, ,8-417,4 980,6 487, ,1-626, ,7 487, ,1-626, ,7 170 Premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,7 0,0 0, , ,7 0,0 0, ,7 171 Amort tidl års premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,1 0,0 0, , ,1 0,0 0, ,1 180 Diverse fellesutgifter -164,4-127,0-50,6 13, ,9 101,7-14, , ,9 51,1-0, ,2 969,4 227,0-1, ,2 989,2 38,5-1, ,5 190 Interne serviceenheter -709,9-393,9-194,2-121, ,1 618, , , ,2 424, , , ,9 849, , , , , , ,1 201 Førskole -937,1-739, ,2 932, , , , , , , , , , , , , , , , ,9 202 Grunnskole 22, ,3-144, , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 211 Styrket tilbud til førsk.barn -41,7-226,5-83,1 267, ,6 54,7-334, , ,2-28,4-66, , ,9 223,7-133, , ,9 223,7-133, ,6 213 Voksenopplæring 179,2-67,3 118,7 127, , , , , , , , , , , , , , , , ,6 215 Skolefritidstilbud -33,7 66,1 138,2-238, ,1 487, ,3 491, ,2 625, ,3 457, , , , , , , , ,4 221 Førskolelokaler og skyss -171,7-183,2-43,6 55, ,3 770,7-649, ,5 969,0 727,1-594, , , ,8-489, , , ,1-528, ,8 222 Skolelokaler 1 531,0 41,5 185, , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 223 Skoleskyss 152,2 0,0-43,1 195,3 0, ,4-195, ,1 0, ,3 0, ,3 0, ,8 0, ,8 0, ,8 0, ,8 231 Aktivitetstilbud barn og unge 655,6 8,6 380,7 266,3 116,9 285,3-266,3 135,9 125,5 666,0 0,0 791,5 160, ,5 0, ,1 104, ,9 0, ,0 232 Foreb. - skole- og helsest.tj. 3,9 0,0-10,9 14, ,7 187,4-280, , ,7 176,6-265, , ,9 705,9-808, , ,0 610,5-633, ,4 233 Annet forebyggende helsearb. -157,0-84,2 748,0-820,8 518,1 41,3 4,1 563,5 433,9 789,3-816,7 406,5 519,2 850, ,0 144,7 819, , ,0 644,7 234 Aktivisering eldre og funk.hem 104,1-90,7-14,7 209, ,3 567,3-597, , ,5 552,6-387, , , ,1-521, , , ,2-487, ,8 241 Diagnose, behandling, rehab. -5,4 117,0-162,0 39, , ,3-731, , , ,4-691, , , , , , , , , ,0 242 Råd, veiledn.og sos.foreb.arb. -12,2 26,8-61,9 22,9 815, ,8-707, ,3 842, ,9-684, , , , , , , , , ,1 243 Tilb. til pers. med rusprobl. 210,2 0,1 214,3-4,2 89,8 262,8-76,4 276,1 89,9 477,1-80,7 486,4 142, ,0-81, ,8 142, ,6-81, ,5 244 Barneverntjeneste -1,5 5,4-454,4 447, , , , , ,4 814,4-882, , , , , , ,1 889,5-804, ,4 251 Barneverntiltak i familien -9,8-12,3 7,9-5,4 530,1 387,5-200,0 717,5 517,8 395,4-205,4 707,7 780,4 778,3-208, ,6 540,4 490,9-8, ,1 252 Barneverntiltak utenfor fam. -604,2 167,1-511,5-259, , , , , , , , , , , , , , , , ,5 253 Pleie, omsorg, hjelp i inst. -371,2-92, ,1 968, , , , , , , , , , , , , , , , ,4 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 695,8 372,8-288,2 611, , , , , , , , , , , , , , , , ,4 255 Medfin somatiske tj -229,2 0,0-229,2 0,0 0, ,8 0, ,8 0, ,7 0, ,7 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 261 Botilbud i institusjon 499,6 19,3-310,0 790,3 842, ,5-418, ,9 861,4 828,5 371, , , , , , , , , ,9 265 Kommunalt disponerte boliger 223,9-3,7 18,3 209,2 3,6 73,4-281,7-204,6 0,0 91,8-72,5 19,2 0,0 457, ,8-760,8 0,0 457, ,8-760,8 273 Kommunale sysselsettingstiltak 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 661,6 0,0 661,6 0,0 679,7 0,0 679,7 0,0 679,7 0,0 679,7 0,0 679,7 0,0 679,7 275 Introduksjonsprogram -77,3 8,6-24,6-61, , , , , , , , , , , , , , , , ,6 276 Kvalifiseringsordningen 480,1 0,0 480,1 0,0 0,0 524,4 0,0 524,4 0, ,6 0, ,6 0, ,8 0, ,8 0, ,8 0, ,8 281 Økonomisk sosialhjelp 226,4 0,0 141,6 84,8 0, ,3-113, ,4 0, ,0-29, ,8 0, , , ,5 0, , , ,5 283 Bist. etabl./oppr.h. egen bol. 93,3 1,5 63,2 28,7 170,8 47,0-34,2 183,7 172,4 110,2-5,5 277,0 276,7 613,9-499,5 391,2 276,7 613,9-499,5 391,2 285 Tj utenfor ord komm ansv omr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 290 Interkomm. Samarb. -6,3-154,7 223,0-74, ,2 222, , , ,6 445, , , , , ,0 90, , , ,0 90,2 301 Plansaksbehandling 142,8 1,2 16,1 125,5 780,9 156,1-552,1 384,9 782,1 172,2-426,5 527, ,4 542,3-683, , ,4 527,3-668, ,9 302 Bygge-, delings-, seksj.saker -13,4 0,6-24,6 10, ,6 92, ,3-20, ,2 67, ,8-33, ,3 445, ,1 127, ,3 445, ,1 127,3 303 Kart og oppmåling 156,2 5,9-27,2 177,5 808,1 257,1-441,7 623,5 813,9 229,9-264,2 779, ,5 782,9-308, , ,5 752,9-843, ,7 315 Boligb. og fysiske bom.tiltak 290,0 0,0 0,0 290,0 0,0 0,0-290,0-290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0-290,0-90,0 0,0 200,0 0,0 200,0 320 Kommunal næringsvirks. 1,8 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0-1,8-1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 325 Tilrettel.og bist.for næringsl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 235,0 0,0 235,0 0,0 235,0 0,0 235,0 0,0 714,9 0,0 714,9 0,0 714,9 0,0 714,9 329 Landbr forvaltn og -næringsutv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 876,5-154,8 721,6 0,0 876,5-154,8 721,6 0, ,9-346, ,7 0, ,9-346, ,7 333 Komm.veger, nyanl.,drift,vedlh 121,7 58,3 67,2-3,9 862, ,7-372, ,9 920, ,9-376, , , ,9-564, , , ,9-564, ,3 334 Komm.veger, miljø- og trafikks 362,1 41,1 256,3 64,7 114,7 421,4-182,6 353,5 155,8 677,7-117,9 715,6 190, ,9-475,1 919,0 190, ,9-481,9 737,3 338 Foreb. brann og andre ulykker 142,7 1,3 141,4 0,0 2,9 448,0 0,0 450,9 4,2 589,4 0,0 593,6 4,9 884,6-889,5 0,0 123,0 716,2-839,2 0,0 339 Beredsk branner/andre ulykker 831,4-2,9 847,3-13,0 2, ,8-24, ,8 0, ,1-37, ,2 0, ,4-56, ,5 0, ,4-56, ,5 340 Produksjon av vann -432,0-58,1-188,3-185,6 318,4 966,0-475,0 809,5 260,3 777,8-660,6 377,5 416, ,1-990,9 683,3 416, ,1-990,9 683,3 345 Distribusjon av vann 135,3-16,2-353,7 505,2 620, , , ,4 603,9 806, , ,1 959, , , ,7 959, , , ,7

7 Sum Avvik: Regnskap - per bud Regnskap 1 tertial 2012 Periodisert budsjett 1 tertial 2012 Justert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Funk avvik Lønn A utg Innt. Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM 350 Avløpsrensing -470,0-139,8-335,5 5,3 891, ,2-5, ,7 751, ,7 0, , , ,9 0, , , ,9 0, ,4 353 Avløpsnett/innsaml avløpsvann 1 718,5-22,0-21, , ,5 632, , , ,5 611, , , , , , , , , , ,3 354 Tømming slamavsk., septikt. ol 886,3 1,9-2,0 886,4 208,7 791, ,3-534,5 210,5 789,1-647,9 351,7 334, , ,9-16,5 334, , ,9-16,5 360 Naturforvaltning og friluftsl. -15,4 3,2-39,6 21,1 452,5 286,3-759,1-20,3 455,7 246,6-738,0-35,7 765,2 971,4-921,9 814,6 765,2 581,6-539,9 806,8 370 Bibliotek 35,5-4,2 30,3 9, ,9 313,9-125, , ,7 344,1-116, , ,5 678,0-129, , ,6 627,1-41, ,7 375 Museer 114,1 0,0 164,1-50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 164,1-50,0 114,1 0,0 328,2-100,0 228,2 0,0 328,2-100,0 228,2 377 Kunstformidling 245,1 0,0 245,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 245,1 0,0 245,1 0,0 490,1 0,0 490,1 0,0 490,1 0,0 490,1 380 Idrett 165,8 0,0 165,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,8 0,0 165,8 0,0 331,6 0,0 331,6 0,0 579,5 0,0 579,5 381 Komm idr.bygg og -anl. 153,8 9,6 44,3 99,8 208,0 638,9-272,7 574,2 217,6 683,2-172,8 728,0 345, , , ,7 345, , , ,6 383 Musikk og kulturskoler -669,3 0,0-669,3 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 669,7 0,0 669,7 0, ,4 0, ,4 0, ,4 0, ,4 385 Andre kulturakt. og utg kulturbygg 349,7 0,0 349,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 349,7 0,0 349,7 0,0 730,2 0,0 730,2 0,0 730,2 0,0 730,2 386 Kommunale kulturbygg 52,0-4,5 30,2 26,3 44,9 114,4-53,1 106,2 40,4 144,6-26,8 158,2 64,3 351,1-77,1 338,3 64,3 314,3-40,3 338,3 390 Den norske kirke 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,8 0, ,8 0, ,8 0, ,8 0, ,6-10, ,6 0, ,6-10, ,6 392 Andre relgiøse formål 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 167,8 0,0 167,8 0,0 167,8 0,0 167,8 800 Skatt på inntekt og formue ,5 0,0 0, ,5 0,0 0, , ,5 0,0 0, , ,9 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 840 Stat.ram.tilsk.+øvr.gen.statil 1 314,5 0,0 0, ,5 0,0 0, , ,1 0,0 0, , ,6 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 850 Gen.statstilskudd vedr.flykt. -71,8 0,0 0,0-71,8 0,0 0, , ,6 0,0 0, , ,4 0,0 0, , ,7 0,0 0, , ,7 860 Motpost avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 870 Renter/utbytte og lån 766,6 0, , ,2 0, , , ,5 0, , , ,1 0, , , ,1 0, , , ,1 880 Interne finansieringstrans. 0,0 0, , ,7 0, , ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0, , , ,1 899 Årets regnsk.m. mer-/mindrefor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , , , , , , ,8 628, , , ,4 0, , , ,8 0,0

8

9

10 2 SAMFUNNSUTVIKLING 2.1 Regnskap pr. funksjon (alle tall i 1000 kr.) Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 2. tertial 2. tertial 2. tertial Budsjett budjett budsj.just Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Plansaksbehandling Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Kart og oppmåling Tilrettelegging og bistand for næringslivet Landbruksforvaltning og -næringsutvikling Naturforvaltning og friluftsliv Avviksforklaring Funksjon 121 o Pensjon og AA for høyt budsjettert her, skal flyttes til annen funksjon Funksjon 301 o Høyere gebyrinntekter enn budsjettert på reguleringsplaner. Siden dette området ikke er fullstendig selvkostfinansiert vil det virke positivt inn på kommunens resultat Funksjon 303 o Høyere gebyrinntekter oppmåling enn i justert budsjett. Kommentar til budsjettjustering Kommentar til prognose Funksjon 301 o Merinntekt kr 150 jfr. avviksforklaring over Funksjon 302 o Mindreinntekt byggesak kr 400, hvorav kun kr 90 kan dekkes fra selvkostfond Funksjon 303 o Merinntekt kr 270 jfr. avviksforklaringer

11 3 KOMMUNEORGANISASJON 3.1 Regnskap pr. funksjon (alle tall i 1000 kr.) Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 2. tertial 2. tertial 2. tertial Budsjett budjett budsj.just Politisk styring og kontrollorgan Kontroll og revisjon Administrasjon Diverse fellesutgifter Interkommunale samarbeider Avviksforklaring Funksjon 100 o Manglende periodisering kr 170 o For øvrig merforbruk folkevalgte; møtegodtgjørelser og kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste Funksjon 110 o Merforbruk kontrollutvalget knyttet til høyere aktivitet og for lavt budsjetterte møtegodtgjørelser/kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste o Ekstra møter i f.m. arbeid med overordnet analyse og etablering av plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (=lovpålagte oppgaver) o gjennomføring/avslutning av selskapskontroll av Hadeland Energi AS Funksjon 120 o Vi har fått tilbakeført kr 275 fra Skattedirektoratet vedr. mva-krav fra Dette var ikke budsjettert. For øvrig periodisering Funksjon 180 o Merforbruk afp kr 100 o Merforbruk overformynderi kr 50 Kommentar til budsjettjustering Funksjon 180 o Reservert tilleggsbevilgning tømmes for å dekke behov for budsjettjusteringer på andre funksjoner Kommentar til prognose Funksjon 100 o Merforbruk kr 500 pga møtegodtgjørelser og kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste Funksjon 110 o Merforbruk Kontrollutvalget kr 100, mindreforbruk revisjon kr 30, netto merforbruk kr 70 jfr. avviksforklaring over Funksjon 120 o Mindreforbruk knyttet til vakanser og sykepengerefusjoner kr 600 o Merinntekt jfr avviksforklaring over kr 275 Funksjon 180 o Afp merforbruk kr

12 4 KULTUR 4.1 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 2. tertial 2. tertial 2. tertial Budsjett budjett budsj.just Aktivitetstilbud barn og unge Bibliotek Museer Kunstformidling Idrett Musikk- og kulturskoler Andre kulturaktiviteter og utgifter til kulturbygg Den norske kirke Andre religiøse formål Avviksforklaring Alle funksjoner o Manglende periodisering Kommentar til budsjettjustering Kommentar til prognose 12

13 5 OPPVEKST 5.1 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 2. tertial 2. tertial 2. tertial Budsjett budjett budsj.just Førskole Grunnskole Styrket tilbud førskolebarn Voksenopplæring Skolefritidstilbud Forebygging - skole og helsestasjon Barneverntjenesten Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Introduksjonsprogram Avviksforklaring Funksjon 201 o manglende periodisering Funksjon 213 o merinntekter knyttet til tidlig bosetning av flyktninger og derigjennom økte tilskudd til undervisning av disse. Videre mindreforbruk på området SPU Funksjon 252 o knyttet til nye plasseringer Funksjon 275 o mindre sykelønnsrefusjon og noe lavere leieinntekter enn budsjettert Kommentar til budsjettjustering Funksjon 213 o øke budsjettet med kr 265 til Husleie brakkene LUPRO, jf K-sak 7/11 som ved en feil ikke var tatt med i opprinnelig budsjett Dette har tilsvarende endring på funksjon 880 bruk av disp fond. Funksjon 252 o det foreslås å omdisponere kr 800 fra funksjon 243 Rusmiddeltiltak pga utsatt tiltak, til funsjon 252. Dekker deler av merforbruket på 252 Kommentar til prognose Funksjon 213 o Reelt mindreforbruk SPU kr 80, bruker ikke tilført kr 200 fra overskudd 2011, kr 265 husleie brakker dekkes innenfor ordinært budsjett og de friske midlene benyttes således ikke Funksjon 275 o Mindreforbruk kr 200, da Voksenopplæringen ber om kr 400 mindre enn budsjettert fra Flyktningtjenesten, oppveies til dels av negative avvik, spesielt på sykelønnsrefusjon 13

14 6 OMSORG 6.1 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 2. tertial 2. tertial 2. tertial Budsjett budjett budsj.just Annet forebyggende helsearb. (samh.ref.) Aktivisering eldre og funksjonshemmede Diagnose, behandling og rehabilitering Råd, veiledn. og sosialt forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Pleie, omsorg og hjelp i institusjon Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Medfinansiering somatiske tjenester Kommunale sysselsettingstiltak Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp Bistand etabl. og oppretth av egen bolig Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Avviksforklaringer: Funksjon 233 o manglende periodisering Funksjon 234 o manglende periodisering Funksjon 243 o budsjettert kjøp av institusjonsplass rus utsatt Funksjon 253. o merforbruk innen tilrettelagte tjenester pga oppstart av en ny barnebolig 1/ da blir det 2 barneboliger i stede for en i I tillegg merforbruk avlastning, da bemanning opprettholdes pga forventet flytting ikke skjedde Funksjon 254 o mindreforbruk, forventet oppstart av tjeneste innenfor 2545 Røyskattlia bofelleskap "utsatt" - oppstart fra 1 okt. 14

15 Funksjon 255 o økt a konto trekk fra Helsedepartementet med kr 130 pr mnd fra juni Funksjon 276 o færre deltakere i kvalifiseringsprogrammet enn forventet, men forventes å øke utover høsten Funksjon 281 o lavere utbetaling av sosialhjelp enn forventet men forventes å øke utover høsten Funksjon 283 o manglende periodisering Funksjon 315 o ikke budsjettert infrastrukturbidrag - vil bli foreslått avsatt til fond jfr f 880 Kommentar til budsjettjustering Funksjon 243 o kr 800 som er anslått mindreforbruk foreslås overført funksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien. Kommentar til prognose Funksjon 243 o kr 800 i lavere utgifter enn opprinnelig budsjett grunnet utsatt kjøp av institusjonsplass. Funksjon 253 o Kr 300 i merforbruk, etter administrative omdisponeringer innen tilrettelagte tjenester, pga oppstart av en ny barnebolig 1/6-12 som ikke var budsjettert og ikke budsjettert opprettholdelse av avlastning se avviksforklaring Funksjon 254 o Mindreforbruk kr 300, etter administrative omdisponeringer innen tilrettelagte tjenester, pga utsatt oppstart av tjeneste innenfor 2545 Røyskattlia bofelleskap, se avviksforklaring Funksjon 255 o kr 200 merutgift medfinansiering av spesialisthelsetjenesten, men vanskelig å anslå før vi ser låste tall for 2. tertial 15

16 7 TEKNISK 7.1 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 2. tertial 2. tertial 2. tertial Budsjett budjett budsj.just Adm lokaler Interne serviceenheter Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Botilbud i institusjon Kommunalt disponerte boliger Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvar Kommunal næringsvirksomhet Kommunale veier, nyanl Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak Forebygging av brann og andre ulykker Beredskap brann og andre ulykker Produksjon av vann Distribusjon av vann Renseanlegg Avløpsnett/innsamling avløpsvann Tømming slamavskillere, septik og lignende Kommunale idrettsbygg- og -anlegg Kommunale kulturbygg

17 Avviksforklaring: Funksjon 130 o teglsteinprojektet, behov for utbedring fasaden rådhuset og skjulte feil/mangler som fremkom under gjennomføring Funksjon 190 o utgifter på 190-funksjonen blir omfordelt til andre tjenester ved årets utløp Funksjon 222 o mindreutgifter strøm, ellers manglende periodisering Funksjon 223 o manglende periodisering Funksjon 261 o mindreutgifter strøm, ellers manglende periodisering Funksjon 265 o manglende periodisering Funksjon 333 o mindreutgifter strøm, ellers manglende periodisering Funksjon 334 o manglende periodisering Funksjon 338 o manglende periodisering Funksjon 339 o manglende periodisering Funksjon 340/345 o manglende periodisering, selvkostområde vann som balanseres mot fond. o endringer i rentenivå eller avskrivningsgrunnlag gir svingninger i bidraget fra selvkostområdet Funksjon 350/353 o manglende periodisering, selvkostområde avløp som balanseres mot fond o endringer i rentenivå eller avskrivningsgrunnlag gir svingninger i bidraget fra selvkostområdet Funksjon 354 o selvkostområde, manglende periodisering Funksjon 381 o manglende periodisering Kommentar til budsjettjustering Kommentar til prognose Funksjon 130 o merforbruk kr 650 Teglsteinprojektet, behov for utbedring fasaden rådhuset og skjulte feil/mangler som først fremkom under gjennomføring Funksjon 340/345 o kr 300 i lavere bidrag til kommuneregnskapet pga edringer i rentenivå Funksjon 350/353 o kr 1400 i lavere bidrag til kommuneregnskapet pga edringer i rentenivå Funksjon 130,221,222,261,334,381 med flere o mindreutgifter strøm på anslagsvis til sammen kr Har ikke justert prognose pr funksjon i fht dette 17

18 8 SKATT, TILSKUDD OG FINANSIERING 8.1 Status finans Tekst Saldo Rente Kommentarer Kasse beholdning i kassene på rådhuset og LOS DnB NOR Bank ASA drift ingen begrensning på uttak DnB NOR Bank ASA ocr DnB NOR Bank ASA depositum 0 Skogavgift DnB NOR Bank ASA direkte rem avregning Lindorff og Startlån DnB NOR Bank ASA ocr kronekort DnB NOR Bank ASA forskuddstrekk tømmes 2 hver måned i forb m skattetrekkoppgjør Sum finansielle omløpsmidler Innskuddsrente i DnB NOR ASA fastsettes basert på 1 md NIBOR + 0,25%. Bankavtale har vært på anbud og fra oktober 2012 bytter vi hovedbankforbindelse fra DnB NOR ASA til Sparebank1 Ringerike Hadeland. Likviditetssituasjonen er stabilt god. Det har ikke vært foretatt plasseringer i løpet av året. Snitt Tekst Saldo rente Kommentarer Husbanken, form lån, flytende rente ,09 % se under Husbanken, form lån fast rente ,88 % utløp Husbanken, inv lån, flytende rente ,08 % Husbanken, inv lån, fast rente ,69 % Utløp 2012 Kommunalbanken, flytende rente ,50 % p.t. rente Kommunalbanken, fast rente ,36 % Utløp KLP, flytende rente ,98 % p.t. rente KLP, fast rente ,41 % Utløp 50% 4,11% 2013, 50% 4,71% 2016 Sum langsiktig lånegjeld Andel fastrente 47 % økonomireglement mellom 1/3 og 2/3 Andel flytende rente 53 % økonomireglement mellom 1/3 og 2/3 Husbankens flytende rente beregnes med grunnlag i statens innlånsrente på lån med kort gjenstående løpetid (0-3 md statskasseveksler). Ved utlån fra Husbanken legges det til en rentemargin på 0,5 prosentpoeng. Renten blir justert hvert kvartal. Gjennomsnittlig innlånsrente i første kvartal er grunnlaget for utlånsrenten i tredje kvartal osv. Husbanken vil dermed være på etterskudd i forhold til markedet til enhver tid.

19 Vi har en høy andel av vår lånegjeld i Kommunalbanken etter at vi refinansierte kr 85 mill fra Kommunekreditt til Kommunalbanken i begynnelsen av Som følge av den globale finanskrisen var Kommunekreditt siden høsten 2008 ikke konkurransedyktige i forhold til rentebetingelser. Kommunekreditt er overtatt av KLP, og er igjen konkurransedyktige. Låneopptak skjer ved anbudsprosesser og tildeles etter økonomisk mest fordelaktige betingelser. 8.2 Regnskap pr. funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 2. tertial 2. tertial 2. tertial Budsjett budjett budsj.just Premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Skatt på inntekt og formue Statstilskudd/sektortilskudd Spes. Statstilskudd flyktninger Avskrivninger Renter/utbytte/lån Interne finansieringstransaksjoner Årets regnskapsmessige resultat Avviksforklaring Funksjon 800 o funksjon 800 og 840 budsjettert iht. KS-modellen, og må ses i sammenheng o budsjettet baserte seg på et høyere folketall enn det som ble det reelle folketallet per , og i tillegg ble det lagt inn en forventning om skatteinntekter utover det ks-modellen viser. Dette utgjør til sammen kr 3 mill. Forventningen om høyere skatteinntekter på kr 3 mill er opprettholdt også etter 2 tertial bud korr. Funksjon 840 o funksjon 800 og 840 budsjettert iht. KS-modellen, og må ses i sammenheng Funksjon 870 o periodisering Kommentar til budsjettjustering Funksjon 860 o Avskrivninger er rekalkulert og vil bli kr 3,2 mill høyere enn budsjettert. Dette får ingen effekt på bunnlinjen, da tilsvarende budsjettjusteringer med omvendt fortegn vil komme på øvrige funkjsjoner (ikke innarbeidet i øvrige tabeller, da det vil påvirke nærmest alle funksjoner med mindre beløp) Funksjon 870 o Renter og avdrag er til sammen budsjettert kr 3,6 mill for lavt. Av dette er det funnet rom for å foreslå budsjettjustering av kr 1,2 mill. Det arbeides med å finne dekning for de siste kr 1,2 mill Funksjon 880 o Bruk av fond knyttet til husleie LUPRO funk 213 Kommentar til prognose Funksjon 170 o Nye oppstillinger fra KLP og SPK viser at pensjonsutgiftene vil reduseres med om lag kr 2,1 mill sammenlignet med opprinnelig budsjett. Dette vil påvirke både funksjon 170 og nærmest alle andre funksjoner, og er ikke innarbeidet i tabellene. Funksjon 870 o Kr 1,2 mill som ikke er budsjettjustert (se kommentar under budsjettjustering) 19

20 9 INVESTERING P Tiltak Samlet vedtatt budsjett pr Brukt tidligere år Til disp. i 2012 Brukt pr. august.*) Rest til disposisjon Prognose rest pr Antatt avvik sluttføring Kommentarer til avvik. 001 Varmeanlegg Harestua Avsluttet Avsluttet 002 Varmeanlegg LOS Avsluttet Avsluttet 006 LUB, oppgradering av hovedhus Forutsetninger mht. kvalitet, framdrift, økonomi og HMS, samt dato for sluttføring Overføres til 2013 i rebud.saken. Utvikling av anbudspapirer for å ivareta fredning av huset blir utført høst 2012, sammen med konsulent innen eldre håndtverk. Mulig litt bruk av midler til dette. 007 Eventyrskogen bhg. utvidelse Avsluttet Avsluttet Rest medgår til rekrutteringsmodulen i Enterprise. Rekrutteringsmodulen var en del av opprinnelig budsjett, men installeres 012 Visma enterprise først i disse dager og regning ikke mottatt. 019 Trafikksikkerhetstiltak Roa vg sk., møbler vestibyle Sees sammen med 206 Tiltak og utbedringer LUS Rammen er overført prosjekt 219 i budsjettjusteringssaken pr 1. tertial. Forventet ferdig Ombygging Frøystadanlegget Lunner barneskole, utvendig oppgradering Rest benyttet til å tette lekkasje rundt pipetopp Prosjekt 905 og 101 overføres prosjekt 207. Tabellen kom ikke med i K-sak 42/12. Legger tabellen med i saken for budsjettjustering investering 2. tertial Ferdig

Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2012

Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2012 Lunner kommune Resultatrapportering 1. tertial 2012 Roa, 22.05.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDM ANNENS INNLEDNING...... 3 1.1 Brukere... 3 1.2 Organisasjon... 4 1.3 Økonomi... 4 2 SAMFUNNSUTVIKLING......10

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Arkivsaksnr.: 12/922-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Mona Sørlie REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Hjemmel: Kommuneloven 45 og 46 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2013

Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2013 Lunner kommune Resultatrapportering 1. tertial 2013 Roa, 27.05.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 Brukere... 3 1.2 Organisasjon... 5 1.3 Økonomi... 5 2 SAMFUNNSUTVIKLING...12 2.1

Detaljer

Lunner kommune. Resultatrapportering. 2.tertial 2010

Lunner kommune. Resultatrapportering. 2.tertial 2010 Lunner kommune Resultatrapportering 2.tertial 2010 Roa, 24.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING 3 1.1 Brukere... 3 1.2 Organisasjon... 4 1.3 Økonomi... 5 2 SAMFUNNSUTVIKLING 11 2.1 Regnskap

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011.

Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011. Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011. Vedtak: 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Teknisk 2012 2015 godkjennes med endringer innarbeidet i plangruppas forslag til rullert

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1963-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE 100 POLITISK STYRING 10000 POLITISK STYRING 110 KONTROLL OG REVISJON 11000 KONTROLL OG REVISJON 120 ADMINISTRASJON 12000 ADMINISTRASJON 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 12100 FORVALTNINGSUTGIFTER

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/873-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Opphaveleg Budsjett BUDSJETTVERSJON Tiltak Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015/V:540 2015 2016 2017 2018 100

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie, økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre, controller Maria Rosenberg. Budsjettjusteringer 1.

Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie, økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre, controller Maria Rosenberg. Budsjettjusteringer 1. Arkivsaksnr.: 14/878-18 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie, økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre, controller Maria Rosenberg Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. SIGDL KOMMUNE SKSFRMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud rkiv: 210 rkivsaksnr.: 14/103 REGNSKPSRPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. TERTIL 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2011-2014 PLANGRUPPAS FORSLAG TIL RULLERING AV PLANEN

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2011-2014 PLANGRUPPAS FORSLAG TIL RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 08/111-28 Arkivnr.: 146 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2011-2014 PLANGRUPPAS FORSLAG TIL RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2011-2014 FORSLAG TIL REVISJON AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2011-2014 FORSLAG TIL REVISJON AV PLANEN Arkivsaksnr.: 07/226-35 Arkivnr.: 144 G00 &30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2011-2014 FORSLAG TIL REVISJON AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

Handlingsprogram/ økonomiplan 2012-2015 og årsbudsjett 2012

Handlingsprogram/ økonomiplan 2012-2015 og årsbudsjett 2012 Lunner kommune Handlingsprogram/ økonomiplan 2012-2015 og årsbudsjett 2012 Vi skal skape best mulig tjenester innenfor de rammer vi har til rådighet Kommunestyret vedtak, sak 121/11, 15.12.2011 Arkiv 11/975-50

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK Årsrapport KOMMUNALTEKNIKK Inderøy kommune Årsrapport Om resultatenheten Kommunalteknikk ansvar 510, vann ansvar 520 og avløp ansvar 521 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder

Detaljer

Handlingsprogram/ økonomiplan 2009-2012 og årsbudsjett 2009

Handlingsprogram/ økonomiplan 2009-2012 og årsbudsjett 2009 Lunner kommune Handlingsprogram/ økonomiplan 2009-2012 og årsbudsjett 2009 Vi skal skape best mulig tjenester innenfor de rammer vi har til rådighet Kommunestyrets vedtak 18.12.08 sak 98/08 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4067

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4067 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4067 ØKONOMIRAPPORT PR JULI 2014 Rådmannens innstilling: Økonomirapport pr. juli 2014 tas til orientering. Saksopplysninger: Frie inntekter

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Rådmannens svar til Høyre

Rådmannens svar til Høyre Rådmannens svar til Høyre Spørsmålene Det ser som om vi bruker veldig mye mer enn andre på både hjemmehjelp og institusjon. o Hvorfor? o Hva er døgnpris pr pasient på LOS? Ex renter og avskrivninger Hva

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Handlingsprogram/ økonomiplan 2010-2013 og årsbudsjett 2010

Handlingsprogram/ økonomiplan 2010-2013 og årsbudsjett 2010 Lunner kommune Handlingsprogram/ økonomiplan 2010-2013 og årsbudsjett 2010 Vi skal skape best mulig tjenester innenfor de rammer vi har til rådighet Kommunestyrets vedtak 17.12.09 sak xx/09 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Lunner kommune. Resultatrapportering. 1. tertial 2008

Lunner kommune. Resultatrapportering. 1. tertial 2008 Lunner kommune Resultatrapportering 1. tertial 2008 Roa, 21.05.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 4 2 SAMLET ØKONOMISK RAPPORTERING 5 3 SAMFUNN 10 3.1 Status... 10 3.1.1 Arealforvaltning... 10 3.1.2

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 09.06.2009 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-17 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer