Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden"

Transkript

1 Stortingsmelding 5 ( ) Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden NTLs høringsnotat om pensjonsreformen Oslo, mars 2007

2 Oppnevning og mandat for arbeidsgruppa Regjeringen la den fram en Stortingsmelding om folketrygdens alderspensjon. Meldingen tar for seg både opptjeningsmodellen og uttak av pensjon. Pensjonsreformen gjennomføres i tre trinn. 1. Det første trinnet var avklaringen av hovedtrekk i det framtidige pensjonssystemet. Den avklaringen av viktige prinsipper og mål ble gjort gjennom pensjonsforliket i Stortinget 26.mai Det andre trinnet er å utforme en konkret opptjeningsog uttaksmodell for folketrygdens alderspensjon, som er selve fundamentet for pensjonssystemet. 3. Trinn tre er å tilpasse dagens tidlig- og tjenestepensjonsordninger til den nye folketrygden. Vi står nå overfor trinn 2 og 3. Landsmøtet 2002 ga en klar uttalelse om pensjon som fortsatt krever oppfølging. Regjeringen foreslår i meldingen betydelige endringer for de fleste av oss, i forhold til den folketrygden vi kjenner, og i forhold til pensjonskommisjonens forslag fra januar Den sier også at det vil bli en klarere og sterkere sammenheng mellom arbeidsinntekten gjennom livet og den årlige pensjonen. NTL har tidligere arbeidet mye med pensjonsspørsmål. Vi har avgitt uttalelser og kommet med gode innspill til LO kongressen. Dette krever en oppfølging før formelle vedtak og lovendringer gjøres i Stortinget. NTL vil arbeide videre med de forslag som Regjeringen har lagt fram. Både direkte mot de ulike politiske nivåer, men også gjennom LO, vil NTL arbeide for et framtidig godt pensjonssystem til beste for samfunnet og våre medlemmer. Det er på denne bakgrunnen at NTLs forbundsstyre besluttet å opprette en arbeidsgruppe som kan se på de anbefalinger som regjeringen har lagt fram, innhente synspunkter fra organisasjonsledd og utarbeide forslag til høringsuttalelser. Arbeidsgruppen har bestått av: Leder John Leirvaag NTL forbundskontoret Sekretær Sture Stokland NTL forbundskontoret Turid Lilleheie NTL forbundskontoret Dag Westhrin NTL forbundskontoret Rune Loftesnes NTL Luftfarten Dag Agledal NTL Forsvaret Terje Evensen NTL Nav/Trygd Hilde Jappe Skjærmoen NTL Nav/Arbeid Trygve Roll Hansen NTL Sentraladministrasjonen Evy Nilsen NTL Riksrevisjonen Arbeidsgruppas innstilling ble behandlet i NTLs forbundsstyret den 15. mars Forbundsstyret vedtok noen endringer i forhold til arbeidsgruppas innstilling. Dette dokumentet er forbundets høringsuttalelse til Stortingsmelding Opprettet av Eva Boldermo Bergan 2

3 Innledning Regjeringen la 20. oktober fram St. meld. nr 5 om opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden. Dette er en oppfølging av pensjonsforliket i Stortinget i mai I meldingen legger Regjeringen fram nye modeller for opptjening og uttak av alderspensjon. NTL mener klart at dagens folketrygd bør forbedres, og vi har i gjentatte uttalelser påpekt det usosiale og urettferdige ved minstepensjonsfella i dagens folketrygd. Regjeringens forslag reduserer denne urimeligheten. Ingen som har vært i arbeid vil med denne modellen bli minstepensjonister. NTL vil fortsatt ha et pensjonssystem som er bygd på folketrygden, et system som har legitimitet i befolkningen og som ivaretar viktige velferdspolitiske prinsipper prinsipper som fagbevegelsen har voktet over i mer enn hundre år og som har sikret folket trygghet og omfordeling. Vi er fornøyd med at omfordelingseffekten i Regjeringens forslag, er en klar forbedring fra Pensjonskommisjonen og bedre enn LO-kongressens vedtak Opprettet av Eva Boldermo Bergan 3

4 Ny modell for alderspensjon i folketrygden minstepensjonsfella Et av NTLs krav til en ny folketrygdpensjon er at selv de laveste inntektene skal gi mer pensjon enn minstepensjon. Regjeringens forslag gir de som verken har vært i arbeid eller hatt omsorg for barn garantipensjon som sikrer en minstepensjon for alle. For grupperinger som har vært i inntektsgivende arbeid, eller på annen måte får godskrevet pensjonsopptjening, får sin alderspensjon beregnet, vil inntekter mellom kr (beregnet ut i fra 43 års opptjening) avkortes mot garantipensjonen. Disse inntektene vil gi 20 pensjonsører for hver opptjente pensjonskrone. Inntekt over dette nivået og opp til 7 G vil ikke avkortes, men få full uttelling. Øker garantipensjonen, vil også pensjonister med inntekt over (i 43 år) bli rammet av avkortingsregelen. NTL ser at avkorting mot garantipensjon vil gir personer med lave inntekter svakere arbeidsinsentiver, enn personer med midlere - eller høyere inntekt. Dette er allikevel en klar forbedring fra dagens ordning og man reduserer minstepensjonsfella. arbeidsinntekt ikke avkortes mot garantipensjon Tak på pensjonsopptjening Kravet om at alle med inntekter opp til 8 G (i overkant av ) med 40 års opptjening skulle få bedre pensjon enn i dagens system er innfridd i regjeringens modell. NTL frykter likevel at folketrygdens legitimitet blant høyere lønte kan bli svekket ved at pensjonstaket nå settes til 7G, mot en (redusert) opptjening helt opp til 12G i dagens folketrygd. Opptjeningstaket på 7G kombinert med at det ikke åpnes for ekstra opptjening under utdanning, gjør det også vanskeligere for utdanningsgruppene å opptjene en tilfredsstillende pensjon. Opptjening av pensjonspoeng under utdanning NTL er overrasket over at regjeringen har valgt å ikke gi pensjonsuttelling for utdanning. Dersom målet er å realisere heltidsstudenten, og å motivere til å ta lang utdanning, vil dette slå beina under slike gode intensjoner. NTL frykter at den nye pensjonsreformen kan gjøre det økonomisk ugunstig å ta høyere utdanning ved at man ikke får pensjonsopptjening under studiene. Med en overgang til alleårsregelen vil alle inntektsgivende år danne grunnlag for pensjonen. Folk som velger å ta høyere utdanning kommer senere ut i yrkesliver, og må derfor jobbe lengre enn folk uten høyere utdanning. Dette er et større problem her enn i mange andre land, siden Norge har små lønnsforskjeller mellom folk med og uten høyere utdanning. heltidsstudenter må få godskrevet pensjonsopptjening ingen skal tape pensjonsopptjening ved videre- og etterutdanning Opprettet av Eva Boldermo Bergan 4

5 Opptjening av pensjon ved omsorgsarbeid mv. NTL var skeptiske til innføring av alleårsregelen, men vi ser at den kan gi et bedre beregningsgrunnlag om man korrigerer for år med ulønnet omsorg, studier, arbeidsledighet, tvungen deltid og lignede. NTL støtter derfor regjeringens forslag om opptjening for de som har omsorg for barn. Vi er imidlertid skuffet over at spørsmålet om tilbakevirkende omsorgsopptjening i dagens folketrygd utsettes til det påfølgende lovarbeidet. Vi ber Stortinget legge klare føringer i dette spørsmålet, slik at ikke økonomiske hensyn stopper en slik tilbakevirkende opptjening. Dette er et sterkt rettferdighetskrav for mange kvinner med liten pensjonsopptjening. NTL forutsetter at regjeringen følger opp kravet om bedret pensjonsopptjening for arbeidsledige, ansatte med ufrivillig deltid og vernepliktige. pensjonsopptjening for ulønnet omsorgsoppgaver gis med tilbakevirkende kraft det korrigeres for redusert pensjonsopptjening ved langvarig sykdom, skade eller lyte Tjenestepensjoner NTL understreker prinsippet om at pensjon er sparing og avsatt lønn. Offentlig sektor har vært banebrytende og trendsetter på mange områder når det gjelder å skape sikre og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Dette har i mange tilfeller vært sentrale krav i forbindelse med tariffoppgjørene. NTL mener offentlig sektor skal videreføre sin rolle som trendsetter for private pensjonsordninger. NTL krever: at alle skal ha en tjenestepensjon som er fri for kjønns- og aldersdiskriminering at alle pensjonsordninger gir mulighet for full overføring av opptjening ved jobbskifte at pensjonskassene innrettes med lave driftskostnader offentlig forvaltede og partsstyrte tjenestepensjonsordninger for alle Tjenestepensjon i offentlig sektor I pkt i meldingen gjentar regjeringen forsikringen om at bruttopensjonene i offentlig sektor ligger fast. Dette prinsippet har NTLs fulle støtte. I dag reguleres tjenestepensjonene lik med folketrygdens pensjon, ved endring av grunnbeløpet. NTL ønsker at framtidig regulering av tjenestepensjoner også skjer på samme måte som for folketrygden, med grunnlag i lønnsveksten. Dette vil gi en forutsigbar og rettferdig regulering av pensjonen de første årene som pensjonist. Vi vil videre godta at man fra fylte Opprettet av Eva Boldermo Bergan 5

6 70 år regulerer tjenestepensjonen ut i fra et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst. NTL kan være villig til å se på den nåværende aldersgrense på 70 år. brutto bruttopensjonsordningene i offentlig sektor videreføres regulering av tjenestepensjon skjer med grunnlag av lønnsvekst fram til pensjonisten er 70 år regulering av tjenestepensjon ut i fra et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst etter fylte 70 år Særaldersgrenser Aldersgrensene for yrkesbefal i Forsvaret er fastsatt i lov av 8. juni 1973 nr. 36. For øvrige stillinger er aldersgrensen fastsatt med hjemmel i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. av 21. desember 1956 nr. 1 (aldersgrenseloven). Lavere aldersgrense kan fastsettes hvor: Tjenesten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning på tjenestemennene slik at de normalt ikke makter å skjøtte arbeidet forsvarlig til fylte 70 år. Tjenesten stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, som normalt blir sterkere svekket før fylte 70 år enn det en forsvarlig utføring av tjenesten tilsier. De lavere aldersgrenser kan være 65, 63 eller 60 år. Dersom det ikke treffes vedtak om særaldersgrense av Stortinget eller Arbeids- og administrasjonsdepartementet vil nyopprettede stillingskoder automatisk få den alminnelige aldersgrense på 70 år. Ansatte i stillinger med særaldersgrense kan få pensjon inntil tre år før aldersgrensen. Forutsatt at summen av alder og samlet medlemstid i SPK, eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger som er omfattet av en egen overføringsavtale, er minst 85 år. Vi mener at innføringen av særaldersgrensene har hatt sine gode grunner, og at behovet for slike grenser fortsatt er til stede. Det kan likevel være grunn til å ha en ny gjennomgang av de ulike grensene, ut fra at det enkelte steder kan være skjedd endringer i arbeidslivet. Det kan imidlertid være vanskelig å realisere at den enkelte ansatte når særaldersgrensen nås, kan utføre annet arbeid. Det ligger ikke til rette for en slik håndtering på alle arbeidsplasser. NTL ønsker en gjennomgang av særaldersgrensene: Reglene for særaldersgrenser må bygge på dagens kriterier De som omfattes av særaldersgrensene må beholde 66 % garantien av sluttlønn Opprettet av Eva Boldermo Bergan 6

7 Avtalefestet Pensjon(AFP) NTL understreker prinsippet om at avtalefestet pensjon er sparing og avsatt lønn. Avtalefestet pensjon (AFP) ble opprettet i 1988 som del av tariffoppgjøret mellom LO og NHO. Den ble senere del av tariffoppgjøret for andre avtaleområder, men med en noe annen utforming i offentlig sektor for årgangene Etableringen av AFP bygde på en erkjennelse av at behovet for tidligpensjonering kunne være særlig stort for visse grupper, som hadde måttet bruke uføretrygding, lang tid på sykemelding eller ledighetstrygd som nødløsninger. Den endelige utformingen av en framtidig AFP fremmes ikke i meldingen. Det er imidlertid svært positivt at regjeringen vil lovfeste det statlige bidraget i AFP, og at dette bidraget vil øke i takt med omfanget av ordningen. Den framtidige AFP må tilpasses den generelle retten til å gå av ved 62 år. Denne tilpasningen må skje i samarbeid og forståelse med partene i arbeidslivet, og med respekt for fremforhandlede rettigheter. Vi deler myndighetenes ønske om å fremme muligheten for lenger yrkesdeltakelse, særlig i en tid der arbeidsstyrken vokser lite og antallet pensjonister vokser sterkt. Dette må imidlertid skje ved et arbeidsliv som gir bedre muligheter for seniorene. Det er vesentlig at AFP-ordningen ikke utformes slik at den enkelte straffes for å gå av tidlig. Dette vil ramme de som trenger ordningen mest. NTL forutsetter at LO gjennom de videre drøftingene om tilpasningen av AFP sørger for at denne ordningen fortsatt ivaretar de grupper den i første rekke var ment for, ved at pensjonsnivået ved 62 år opprettholdes på linje med dagens ordning, og at AFP i offentlig sektor fortsatt beregnes etter kravet om 30 års opptjeningstid. AFPs pensjonsnivå fra 62 år opprettholdes som i dag uttak av AFP ikke skal medføre en livslang avkorting på pensjonen AFP i offentlig sektor fortsatt må beregnes etter kravet om 30 års opptjeningstid Levealdersjustering (delingstall) Regjeringen foreslår at ordningen med levealdersjustering (delingstall) iverksettes for nye alderspensjonister fra 2010, og at den konkrete gjennomføringen vil bli drøftet i det kommende lovarbeidet. NTL krever at det foretas grundige sosiale, demografiske og økonomiske analyser både av behovet for, og eventuelt formelen for delingstall. NTL kan ikke akseptere at delingstall innføres på bakgrunn av rene aktuariske beregninger. De demografiske resonnementene fra pensjonskommisjonen som gjennomgående er fulgt opp i regjeringens pensjonsmeldinger, pensjonsforliket, og de fleste politiske partienes behandling, bygger på langtids framskrivninger. Det kan stilles spørsmål ved holdbarheten i disse resonnementene, blant annet med hensyn til undervurdert fruktbarhet, overvurdert levealderutvikling for de eldste, og framskrivinger ut fra Opprettet av Eva Boldermo Bergan 7

8 observerte trender. Dette er det nærmere redegjort for i vedlegget til denne høringsuttalelsen. Dersom delingstall på pensjonsrettighetene innføres, vil den økonomiske risiko i forbindelse med økte utgifter ved økt levealder i befolkningen automatisk overføres fra staten (kollektivet) til pensjonisten (individet). Innføres delingstall må en få til et system, som ikke fastsetter delingstall ved overgang til pensjon, men hvor delingstallet først slår inn ved fylte 70 år. En vil da få en bedre overgang fra arbeid til pensjon som gjøres jevnere inntektsmessig. Det vil også gi sikrere prognoser for levealder, og opprettholde pensjonsnivået i de første og mest aktive pensjonsårene. NTL krever primært at behovet for- og utformingen av delingstall underlegges en grundig analyse effekten delingstall vil ha for den enkelte analyseres samfunnets behov for en slik innretning utredes NTL krever sekundært at levealderjusteringens avkortningseffekt ikke må komme til anvendelse før pensjonisten er 70 år Pensjon for uføre Regjeringen Bondevik II nedsatte 5. august 2005 et offentlig utvalg under ledelse av Oluf Arntsen, som fikk i oppdrag å utrede en ny uførepensjonsordning. Utvalget har frist til 15. mars Utvalget skal blant annet vurdere tildelingsreglene for uførepensjon, foreslå hvordan uførepensjonen skal utmåles og vurdere hvordan uførepensjonister skal opparbeide rett til alderspensjon, herunder når uførepensjonister skal gå over på alderspensjon. Etter at innstillingen fra utvalget foreligger, vil Regjeringen komme tilbake til Stortinget med vurdering og forslag til hvordan uføreordningen bør tilpasses pensjonsreformen. ingen uførepensjonister får dårligere pensjonsnivå enn i dag uførepensjonsnivået reguleres i takt med lønnsutviklingen pensjonsnivået for unge uføre og fødte uføre, må bedres Opprettet av Eva Boldermo Bergan 8

9 Pensjon for etterlatte ektefeller/samboere/partnere I henhold til pensjonsforliket skal etterlattepensjonen i folketrygden vurderes i sammenheng med om alderspensjonen i framtiden vil bli samordnet mellom ektefeller/samboere/partnere eller ikke. Regjeringen bes om å utrede dette spørsmålet videre etter at Stortinget har tatt stilling til ny opptjeningsmodell i folketrygdens alderspensjon. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en vurdering og anbefaling i forhold til etterlattepensjon. reglene for etterlattepensjon endres slik at de også omfatter samboere/registrerte partnere Deling av pensjonsrettigheter ved samlivsbrudd Spørsmålet om deling av pensjonsrettigheter er av privatrettslig karakter. Pensjonspoeng opptjent i parforhold skal etter NTL sin oppfatning kunne inngå i booppgjøret ved samlivsbrudd. En slik deling bør være av privatrettslig art og en eventuell overveltning av økonomiske forpliktelser til tredjepart må unngås. Vi mener at ordningen med deling av pensjonsrettigheter bør utredes nærmere med sikte på en enkel og praktikabel løsning. pensjonspoeng opptjent i parforhold skal kunne inngå i booppgjøret ved samlivsbrudd Forvaltning av tjenestepensjoner Regjeringen vurderer bredere ordninger for tjenestepensjoner i privat sektor som kan forvaltes i samarbeid med arbeidslivets parter. Dette har NTLs fulle støtte. Tjenestepensjonsordningene i privat sektor bør underlegges offentlig forvaltning, i et tett samarbeid med partene i arbeidslivet. En slik forvaltning vil gi vesentlig billigere forvaltning enn i finansmarkedet. Kostnadene ved forvaltning av dagens pensjonsordninger i folketrygden er kun 1-3 %, mens de private koster mellom 5-20 %. Sparte kostnader gir mer pensjon til pensjonistene evt. lavere innbetaling for arbeidsgivere. En nasjonal (offentlig) forvaltning vil også kunne danne grunnlag for en ordning hvor arbeidstakere enkelt kan overføre sine pensjonsrettigheter når de endrer sine arbeidsforhold. de private tjenestepensjonsordningene underlegges offentlig forvaltning, i tett samarbeid med partene i arbeidslivet Opprettet av Eva Boldermo Bergan 9

10 Alternativ til innsparinger i ytelsene NTL vil også bemerke at innsparingene som pensjonsreformen skal bidra til, kan unngås om en fra 2010 til 2050 øker skatter og avgifter med 1,5 promille hvert år. Det er derfor god grunn til å revurdere det generelle behovet for dette sparetiltaket. Vi bør være villig til å akseptere at de i framtidige generasjoner, med god helse og høyere levealder, også kan stå lengre i arbeide. Det bør legges større vekt på å tilrettelegge arbeidsbetingelser som gjør det mulig og attraktivt for den enkelte til å stå lengre i arbeid på frivillig grunnlag. Vi konstaterer at regjeringen bygger på at den enkelte arbeidstaker lar seg påvirke først og fremst av pensjonsopptjening og inntekt. Men vi tror det er langt flere ting som påvirker dette. Det er ikke alltid opp til den enkelte å velge hvor mye vedkommende ønsker å arbeide eller hvor lenge. Det er ofte kraftige utstøtingsmekanismer i arbeidslivet, ikke minst i det offentlige. Slike utstøtingsmekanismer koblet sammen med en dårlig tidligpensjon, vil virke svært urettferdig, ikke minst fordi det ofte kan være de som får en særlig dårlig pensjon som er mest utsatt for utstøting. andre innsparings- og finansieringsmekanismer utredes og iverksettes før det eventuelt kuttes i opparbeidede rettigheter Tilpasning av skattereglene I skattereglene for pensjonsinntekt har man innført differensiert minstefradrag og avkorting i særfradraget. NTL mener dette har komplisert skattereglene unødvendig og derfor bør avvikles. Gjeninnføring av ett felles minstefradrag uansett om grunnlaget for beregningen er lønns- eller pensjonsinntekt vil gjøre skattereglene enklere. Å ta bort fradrag i skattesystemet skaper erfaringsmessig alltid engasjement hos interessegrupper. Erfaringer viser at det etter press fra interessegrupper gjøres unntak fra skattereglene for bestemte grupper/tilfeller, unntak som stort sett bidrar til å komplisere skattesystemet. Skal ordningen med særfradrag for alder videreføres bør det gjøres som ett standardisert fradrag som gis skattytere som tar ut alderspensjon, uavhengig av graden av pensjon som tas ut. Dersom man får hele fradraget selv om man bare tar ut en mindre grad av alderspensjon vil dette være med å styrke insentivene til å fortsette i arbeid. NTL vil også knytte en kommentar til meldingens beskrivelse av skattebegrensningsregelen økonomiske insentiver. Skattebegrensningsregelen er innført for å gi personer som, under bestemte forutsetninger, har lav inntekt eller liten skatteevne en reduksjon i utlignet skatt. I 2007 er beløpsgrensene for skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt kr for enslige, herunder enslige forsørgere, og kr for ektefeller som lignes felles eller særskilt Opprettet av Eva Boldermo Bergan 10

11 At skattebegrensningsregelen skulle gi noen insentiver om å ta ut pensjon fremfor å arbeide, anses vi som lite trolig. Vi mener man med rimelighet må kunne anta at folk i sin alminnelighet ønsker å ha høyest mulig inntekt for å vedlikeholde levestandard før/etter pensjonering. Å innføre justeringer i ordningen med skattebegrensning for personer mellom 62 og 67 år vil bidra til å komplisere skattesystemet. Dette vil med stor sannsynlighet ramme personer som har jobbet deltid eller vært i lavlønnsyrker (eksempelvis ansatte i offentlig sektor). Et alternativ er å fjerne hele ordningen med skattebegrensning for lav alminnelig inntekt og innføre totalt skattefritak for alminnelig inntekt fra lønn og pensjon under kr ,- / ,-. Dette ville innebære en betydelig forenkling i skattesystemet både for skattyterne og for Skatteetaten, men ha store provenymessige effekter. ordningen med ett felles minstefradrag gjeninnføres Opprettet av Eva Boldermo Bergan 11

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden St.meld. nr. 5 (2006 2007) 20. oktober 2006 Svakheter ved dagens pensjonssystem Lite lønnsomt å arbeide Null opptjening for lave inntekter og inntekter

Detaljer

Status for den norske pensjonsreformen

Status for den norske pensjonsreformen NFT 4/2007 Status for den norske pensjonsreformen av Fredrik Haugen Arbeidet med reform av det norske pensjonssystemet begynte i 2001. Gjennom to omfattende forlik om pensjonsreformen i Stortinget i 2005

Detaljer

Pensjon for dummies og smarties

Pensjon for dummies og smarties Pensjon for dummies og smarties John Torsvik, leder Utdanningsforbundet Hordaland 1S Pensjonsvilkårene er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. De viktigste elementene er: ( Folketrygdens

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009?

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Tariffoppgjøret 2009 Pensjon Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Bakgrunn Grunnlag stortingets pensjonsforlik Alleårsregel Levealdersjustering - delingstall Indeksering De offentlige pensjonene skulle

Detaljer

Avtale om pensjonsreform

Avtale om pensjonsreform Avtale om pensjonsreform Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre (heretter kalt avtalepartene ) er enige om følgende avtale om pensjonsreform, jf. St. meld. nr. 12 (2004-2005).

Detaljer

1. Innledning og sammendrag

1. Innledning og sammendrag 1. Innledning og sammendrag 1.1 Om høringsnotatet Stortinget har gjennom vedtak av 26. mai 2005 og 23. april 2007 klargjort hovedtrekkene i ny alderspensjon i folketrygden. Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Uførereformen: Hva skjedde og hvor står vi?

Uførereformen: Hva skjedde og hvor står vi? Uførereformen: Hva skjedde og hvor står vi? Pensjonsforum 13. februar 2015 Roar Bergan Aftenposten mars 2005 2 Uførereformen - Ny uføreordning i folketrygden - Regler for alderspensjon til uføre - Ny uføreordning

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Pensjonsreform Trygghet for pensjonene

Pensjonsreform Trygghet for pensjonene Pensjonsreform Trygghet for pensjonene Finansminister Per-Kristian Foss Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten 10. desember 2004 1 Færre år som yrkesaktiv flere år som pensjonist 90 80 70 60 50 40

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Vi snakker om kvinner og pensjon

Vi snakker om kvinner og pensjon Vi snakker om kvinner og pensjon Økonomi hvorfor er vi så lite opptatt av det? 44 prosent vil om skilsmissemønsteret forblir uendret, ha minst én skilsmisse bak seg, innen de er 60 år (kilde ssb) Folketrygdens

Detaljer

Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon. Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon

Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon. Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon Individuelle eller solidariske løsninger Privat ansvar Ikke samfunnet til byrde

Detaljer

Ny alderspensjon i folketrygden

Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i folketrygden «.. En alderdom uten store økonomiske bekymringer» Da forrige generasjon arbeidet med å innføre allmenn folketrygd formulerte Arbeiderpartiet «at alle skal kunne gå sin

Detaljer

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon?

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Notat, Stein Stugu, De Facto, mai 2011 Avtalefestet pensjon (AFP) i privat og offentlig sektor er nå to fundamentalt forskjellige pensjonssystem. Mens AFP i offentlig

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Orientering Oslo militære samfund Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) 28.januar 2013 Oblt (P) Karl O Bogevold 1 FORSVARETS SENIORFORBUND Forsvarets Pensjonistforbund

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor 1 Innledning Forsvarets pensjonistforbund (FPF) viser til høringsnotat av 20. november 2009. Med bakgrunn i Stortingets pensjonsforlik

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Tre av ti arbeidsgivere føler seg forberedt på henvendelser om ny alderspensjon Halvparten

Detaljer

Ny offentlig uførepensjon

Ny offentlig uførepensjon Notat 4:2012 Stein Stugu Ny offentlig uførepensjon Samordning med ny uføretrygd noen momenter Om notatet Notatet er skrevet etter avtale med Forsvar offentlig pensjon (FOP) for å få fram viktige momenter

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

Vet du nok om. pensjon?

Vet du nok om. pensjon? Vet du nok om pensjon? 1 Pensjonsreformen skritt for skritt: 2001: Pensjons-kommisjonen ble nedsatt 26. mai 2005: Første pensjonsforlik i Stortinget Oktober 2006: Stortingsmelding nr 5 om opptjening og

Detaljer

Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon

Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon Roar Bergan, Aktuarforeningen 29. november 2012 1 Mange på trygd 700 600 500 400 300 200 100 0 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1998 2000

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

PENSJONSKOMMISJONENS INNSTILLING

PENSJONSKOMMISJONENS INNSTILLING Vedlegg 1 PENSJONSKOMMISJONENS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Einar Madsen brukte i sin innledning. Når 68-erne blir 67 De er krevende vil bestemme selv De har tid vil ha aktivitet De er rike og vil

Detaljer

Høringsnotat. 20. november Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

Høringsnotat. 20. november Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Høringsnotat 20. november 2009 Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Innhold 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Pensjonsforliket fra 2005... 2 1.3 Avtalen i lønnsoppgjøret

Detaljer

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon?

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Arbeids- og sosialdepartementet Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Silje Aslaksen 19. april 2016 Ny statsråd 16. desember rapport 17. desember! 2 Prosessen Arbeids- og sosialministeren og partene

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL

ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL 28. november 2011 UIO ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL Etter pensjonsreformen - en arbeidstakerorganisasjon 1i YS Innhold Pensjonsreformen endringer Offentlig tjenestepensjon - modellen Ny og gammel folketrygd

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Pensjonsreformen, hva og hvorfor

Pensjonsreformen, hva og hvorfor YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen, hva og hvorfor ØRNULF KASTET YS Hva inneholder pensjonsreformen Ny alderspensjon Ny uførestønad Obligatorisk tjenestepensjon Ny AFP Supplerende pensjoner

Detaljer

Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret april 2008

Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret april 2008 Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret 8 2. april 8 Hvorfor bidrar Regjeringen? Slitne arbeidstakere skal kunne gå av ved 62 år uten å tape AFP videreføres, men må tilpasses når folketrygden

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 Åsne Skjelbred Refsdal, NTL Abelia nettverkssamling NTL HVA FÅR DERE? DERE FÅR IKKE Et kurs som gir svar på absolutt alle spørsmål Et ekspertkurs som tar utgangspunkt i at

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Innledning Forsvar offentlig pensjon Oslo 12/2 2013 Stein Stugu Pensjon ved forkjellig uttaksalder (Stein, født 1953, pensjonsgrunnlag ca. 540 000, pensjon hvert

Detaljer

Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833. Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013

Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833. Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013 Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833 Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013 Levealdersjustering 1944 eller senere årskull (Gradvis innfasing) Uføre? Pensjonsreformen

Detaljer

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Anders Kvam Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Generelt om pensjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 2 Hva er pensjon? Tradisjonelt: Lønnserstatning

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til krav om minste tilsettingstid (karensperiode) i stilling med lavere før pensjonsrett foreligger etter lov om Statens pensjonskasse Utsendt: 16.

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Actuarial and economic analysis Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Den Norske Aktuarforening 27.11.2014 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Dagens gjennomgang Behovet for

Detaljer

Pensjonsreformen og folketrygdens ytelser til uføre

Pensjonsreformen og folketrygdens ytelser til uføre Pensjonsreformen og folketrygdens ytelser til uføre Oppfølging av NOU 2007: 4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre Pensjonsforum 12. mars 2010 Roar Bergan, Disposisjon 1. Status for pensjonsreformen

Detaljer

Folketrygden i støpeskjeen hva skjer? Seniorrådgiver Fredrik Haugen Forsikringsforeningen 26. mars 2008

Folketrygden i støpeskjeen hva skjer? Seniorrådgiver Fredrik Haugen Forsikringsforeningen 26. mars 2008 Folketrygden i støpeskjeen hva skjer? Seniorrådgiver Fredrik Haugen Forsikringsforeningen 26. mars 2008 Hvorfor pensjonsreform? Behov for arbeidskraft kort og lang sikt Rette opp urettferdigheter Enkle

Detaljer

Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden,

Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden, Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden, Vennlig hilsen Per Sørensen Leder Arendal Høyre Tel: 37033808 Mob: 92032760 Mail: pso@flosta.com

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

Høring om ny alderspensjon i folketrygden - gjennomføring av pensjonsforliket

Høring om ny alderspensjon i folketrygden - gjennomføring av pensjonsforliket Høring om ny alderspensjon i folketrygden - gjennomføring av pensjonsforliket Bjarne Håkon Hanssen 28. januar 2008 Hvorfor pensjonsreform? Behov for arbeidskraft kort og lang sikt Rette opp urettferdigheter

Detaljer

Høringssvar om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler

Høringssvar om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo 20.12.2017 Høringssvar om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler Pensjonistforbundet

Detaljer

i offentlig sektor 4. juni 2009

i offentlig sektor 4. juni 2009 Tjenestepensjon j og AFP i offentlig sektor 4. juni 2009 Begrunnelsen for pensjonsreformen Bærekraftig pensjonssystem Mer valgfrihet for den enkelte Mer sosialt rettferdig 2 Antall yrkesaktive kti pr.

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017

PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017 PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017 Jorunn Folkvord Utdanningsforbundet Åsne S. Refsdal NTL 1872 - DEN ENKELTES ANSVAR De ansatte maa holde sig friske. Lønudbetalinger standses øjeblikkelig i Tilfælde Sykdom.

Detaljer

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Alderspensjon og avtalefesta pensjon 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Bakgrunn Pensjonsreform 2011 Planlegg din pensjonsøkonomi NAVs nettjeneste Ditt Nav NAV Kontaktsenter Pensjon 55 55 33 34 Det

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

Framtidig velferd - Ny folketrygd. Statssekretær Ole Morten Geving

Framtidig velferd - Ny folketrygd. Statssekretær Ole Morten Geving Framtidig velferd - Ny folketrygd Statssekretær Ole Morten Geving Antall yrkesaktive pr. pensjonist 1967: 3,9 27: 2,6 25: 1,8 Etter et år med store utfordringer i penge- og kredittmarkedene, ser det nå

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer

Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer NHOs forsikringskonferanse 12. november 2014 Roar Bergan Tre faser i arbeidet hittil 2008 2010 2012 2012 2014 Tilpasninger til pensjonsreformen: Avtale

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Offentlig pensjon: tilpasning til pensjonsreformen? Jan Mønnesland Utdanningsforbundet

Offentlig pensjon: tilpasning til pensjonsreformen? Jan Mønnesland Utdanningsforbundet Offentlig pensjon: tilpasning til pensjonsreformen? Jan Mønnesland Utdanningsforbundet To påstander -det offentlige pensjonsoppgjøret er et brudd med pensjonsreformens prinsipper - det offentlige pensjonsoppgjøret

Detaljer

Alderspensjoner (1) Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010

Alderspensjoner (1) Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Alderspensjoner (1) Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Pensum Bongaarts, J.: Population Aging and the Rising Cost of Public Pensions St. melding nr. 5 (2006-2007): Opptjening og uttak

Detaljer

Pensjon og tariff 2008

Pensjon og tariff 2008 Pensjon og tariff 2008 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forskerforbundets Landsråd Hotel Bristol, 16. oktober 2007 www.unio.no 1 Ny folketrygd og dagens FT 1,35 pst opptjening, 80 pst avkorting, jamn inntekt

Detaljer

Aon Offentlig tjenestepensjon

Aon Offentlig tjenestepensjon Aon Offentlig tjenestepensjon Jan Fredrik Nordby 16. mars 2017 Aon Norway AS 1 PensjonsNorge ER endret gjennom siste 15 år, som følge av Pensjonskommisjonens utredninger Banklovkommisjonens utredninger

Detaljer

Tjenestepensjon i et likestillingsperspektiv. Axel West Pedersen Oslo, 27. oktober 2015

Tjenestepensjon i et likestillingsperspektiv. Axel West Pedersen Oslo, 27. oktober 2015 Tjenestepensjon i et likestillingsperspektiv Axel West Pedersen Oslo, 27. oktober 2015 Hva er det med kvinner og pensjon? Mer deltid og kortere yrkeskarrierer (større innsats i uformelt omsorgsarbeid)

Detaljer

MOTTATT Z 9 APR2008. LHLs hovedsynspunkt

MOTTATT Z 9 APR2008. LHLs hovedsynspunkt Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep ARBEIDS - OG INKLIIDERINGSDERARTEMENTET MOTTATT Z 9 APR2008 0030 Oslo ref. AKH/FRJ/MOJ/ ab Deres r 200800221- /SEB Dato 25. april 2008 HØRINGSNOTAT OM

Detaljer

Grunnlovsvernet, levealderjustering og delingstall/forholdstall.

Grunnlovsvernet, levealderjustering og delingstall/forholdstall. arbeids- og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 dept 0030 Oslo M OTTATT 13 JAN2010 ARBEIDSDEPARTEMENT Trondheim 12.01.10 HØRINGSSVAR FRA NTL SENTRALFORVALTNINGEN OPPFØLGING AV AVTALE OM OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

Veivalg for offentlig tjenestepensjon

Veivalg for offentlig tjenestepensjon Veivalg for offentlig tjenestepensjon Noen innspill fra sidelinjen Axel West Pedersen NTL-konferanse om offentlig tjenestepensjon 2. juni 2015 Pensjonsreformens hovedprinsipper Nytt opptjeningssystem med

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte

Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte Prop.. 107 L (2009-2010) 2010) Høring i Arbeids- og sosialkomiteen 10. mai 2010 1 Avtalen fra 2009: Videreføring av bruttoordningen

Detaljer

Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status. Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011

Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status. Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011 Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011 Pensjonsreformen Pensjonskommisjonens begrunnelse: - eldrebølgen gjør at dagens system krever sterk

Detaljer

Pensjonsreformen. Hva har den betydd for dagens unge og hva har de i vente? Seminar BI 19.10.15 / Geir Veland / Fafo

Pensjonsreformen. Hva har den betydd for dagens unge og hva har de i vente? Seminar BI 19.10.15 / Geir Veland / Fafo Pensjonsreformen Hva har den betydd for dagens unge og hva har de i vente? Seminar BI 19.10.15 / Geir Veland / Fafo Spørsmål 1: Hva har pensjonsreformen betydd for dagens unge? Svar: ingenting Spørsmål

Detaljer

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Forsvar offentlig pensjon konferanse 8. september 2014 Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTL Pensjon Den nye regjeringens

Detaljer

Pensjonsreformen: Hva vet vi? Hvilke utfordringer står vi overfor? Innlegg Vest-Agder fylkeslag Kristiansand

Pensjonsreformen: Hva vet vi? Hvilke utfordringer står vi overfor? Innlegg Vest-Agder fylkeslag Kristiansand Pensjonsreformen: Hva vet vi? Hvilke utfordringer står vi overfor? Innlegg Vest-Agder fylkeslag Kristiansand 13.02.09 Jan Mønnesland Folketrygden Pensjonskommisjonens begrunnelse: - eldrebølgen gjør at

Detaljer

Endringer i pensjonsskattereglene

Endringer i pensjonsskattereglene 1 Endringer i pensjonsskattereglene Bakgrunn for forslag til skatteendringer Pensjonsreformen trer i kraft fra 211 Dette krever endringer i pensjonsskattereglene 2 Store utfordringer knyttet til en aldrende

Detaljer

Om Offentlig tjenestepensjon hva skjer? Naturviternes tariffkonferanse 9. mars 2016 Anders Kvam

Om Offentlig tjenestepensjon hva skjer? Naturviternes tariffkonferanse 9. mars 2016 Anders Kvam Om Offentlig tjenestepensjon hva skjer? Naturviternes tariffkonferanse 9. mars 2016 Anders Kvam 2 Agenda Pensjonsreformen Offentlig tjenestepensjon etter 2009 Utviklingen i privat sektor En ny offentlig

Detaljer

Offentlig pensjon. Torfinn Thomassen

Offentlig pensjon. Torfinn Thomassen Offentlig pensjon Torfinn Thomassen Agenda/disposisjon 1 2 3 4 5 Pensjon på agendaen Hvorfor er pensjonsreform både nødvendig og viktig? Ny alderspensjon i Folketrygden og ny AFP i privat sektor ASD rapporten

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Noe av det jeg vil komme inn på..

Noe av det jeg vil komme inn på.. Noe av det jeg vil komme inn på.. Myter, muligheter, begrensinger og utfordringer Nytt regelverk: innlåsing eller fleksibilitet? Erfaringer og trender så langt hva gjelder: Pensjonsuttak med og uten arbeid

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

Hvem har tjent på besteårsregelen?

Hvem har tjent på besteårsregelen? Hvem har tjent på besteårsregelen? Av: Espen Halland Dahl Sammendrag En analyse av det første kullet som har hatt mulighet til full opptjening til alderspensjon, viser at menn har hatt størst fordel av

Detaljer

NY AFP FRA 2011. 1. Det nye fra 2011. 2. Bare å jobbe ved siden av. 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt

NY AFP FRA 2011. 1. Det nye fra 2011. 2. Bare å jobbe ved siden av. 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 2/10 NY AFP FRA 2011 1. Det nye fra 2011 2. Bare å jobbe ved siden av 3. Men utsatt uttak gir mye høyere pensjon 4. Hvor stor blir

Detaljer

Alderspensjoner (1) Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2014

Alderspensjoner (1) Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2014 Alderspensjoner (1) Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2014 Pensum Bongaarts, J.: Population Aging and the Rising Cost of Public Pensions St. melding nr. 5 (2006-2007): Opptjening og uttak

Detaljer

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler?

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? NAV Pensjon Steinkjer Anita Hanssen Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? Livet er en reise. Planlegg den godt. Sjekk Din pensjon på nav.no NAV Pensjon Steinkjer NAV Pensjon Steinkjer

Detaljer

Pensjonskampen våren Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2009

Pensjonskampen våren Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2009 Pensjonskampen våren 2009 Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2009 250000 Gjennomsnitt: 300 000 de 20 beste inntektsåra Her er de tre delene av alderspensjonen: 200000 SPK-AFP fra 65 år SPK/KLP 66%

Detaljer

Ny tjenestepensjon i offentlig sektor

Ny tjenestepensjon i offentlig sektor Arbeids- og sosialdepartementet Ny tjenestepensjon i offentlig sektor Pensjonsforum 18. desember 2015 Roar Bergan Ny statsråd! Arbeids- og sosialdepartementet Oppstarten 3 Hva skjedde? Arbeids- og sosialministeren

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14 Det norske pensjonssystemet Til hinder for arbeidsmobiliteten? NALF 27.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

Pensjonsreformen og offentlig tjenestepensjon

Pensjonsreformen og offentlig tjenestepensjon Pensjonsreformen og offentlig tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forskerforbundets Landsråd Oslo 14. oktober 2008 www.unio.no 1 Hva er gjort og hva gjenstår? Ferdig: Hovedtrekkene i Ny Folketrygd

Detaljer

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres?

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Noen av mine erfaringer i møtet med den enkelte og bedrift hva

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad // NOTAT Ved utgangen av 2.kvartal 2016

Detaljer

PENSJON FOR AKERSHUS JUNI 2017

PENSJON FOR AKERSHUS JUNI 2017 PENSJON FOR AKERSHUS JUNI 2017 Jorunn Folkvord Utdanningsforbundet INNHOLD HVA DET IKKE ER Ikke hjelp til utregning av egen pensjon Ikke et kurs som gir svar på absolutt alle spørsmål Ikke et ekspertkurs

Detaljer

PENSJONSKURS NTL HELFO 8. MARS Åsne Skjelbred Refsdal

PENSJONSKURS NTL HELFO 8. MARS Åsne Skjelbred Refsdal PENSJONSKURS NTL HELFO 8. MARS 2017 Åsne Skjelbred Refsdal NTL Sentralfor valtningen INNHOLD I KURSET HVA KURSET IKKE ER Ikke hjelp til utregning av egen pensjon Ikke et kurs som gir svar på absolutt alle

Detaljer

Høringsnotat

Høringsnotat Høringsnotat 21.9.2017 Tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler levealdersjustering og samordning Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Tidlig uttak av folketrygd over forventning?

Tidlig uttak av folketrygd over forventning? LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr xx/12 Tidlig uttak av folketrygd over forventning? 1. Høydepunkter 2. Nærmere om utviklingen i antall mottakere av alderspensjon 3.

Detaljer