Saksliste og dokumenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste og dokumenter"

Transkript

1 Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68

2 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRIKT 104 K DISTRIKTSMØTE INNHOLDSFORTEGNELSE SAK SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAKSLISTE FOR DISTRIKTSMØTET FORRETNINGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTER... 4 RAPPORTER... 5 ORIENTERINGER...33 SAKER...35 REGNSKAP...40 BUDSJETT 2014/ VALG...49 VEDLEGG Behandlet i distriktsstyret, Jessheim, Jan Olav Hagen, DG Til tjeneste det gleder Side 2 av 68

3 SAKSLISTE FOR DISTRIKTSMØTET Åpning av distriktsmøteforhandlingene 2.0 Konstituering 2.1 Valg av møteleder og ass. møteleder 2.2 Valg av to referenter 2.3 Valg av to delegater til å skrive under protokollen 2.4 Valg av tellekorps 2.5 Valg av redaksjonskomité 2.6 Antall stemmeberettigede 2.7 Godkjenning av innkalling 2.8 Godkjenning av saksliste 3.0 Godkjenning av forretningsorden 4.0 Rapporter 4.1 Rapport fra IPDG 4.2 Foreløpig rapport fra DG 4.3 Rapport fra VDG-ene 4.4 Rapport fra DG og Fagansvarlige 4.5 Rapport fra Sonelederne 5.0 Orienteringer 5.1 Minsk 5.2 Kåring av distriktets beste klubbavis 5.3 Orientering om Riksmøtesaker Lunsj 6.0 Saker 6.1 Ny organisasjons struktur og distriktsinndeling for MD Brønnboring i Afrika Kontingent Handlingsplan Regnskap 7.1 Resultatregnskap med revisjonsberetning for Statusregnskap for Budsjett Kaffepause 9.0 Valg 10.0 Presentasjon av neste års distriktsråd 11.0 Avslutning Forslag til vedtak: Sakslista for DM 2014 godkjennes. Til tjeneste det gleder Side 3 av 68

4 FORRETNINGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTER 1. Distriktsmøtet skal benytte vanlig norske parlamentariske møteregler. 2. Møtet ledes av en møteleder og en assisterende møteleder. SAK Det velges to referenter til å føre protokollen, og to delegater til å underskrive protokollen. 4. Alle delegater og øvrige stemmeberettigede skal være utstyrt med delegatnummer og stemmesedler, slik at voteringskontroll kan utøves. Tallet på stemmeberettigede skal være fastlagt før votering finner sted. 5. Innledere (saksordførere) har anledning til straks å besvare direkte spørsmål. Ansees det ønskelig å innskrenke debatten, kan det fastsettes begrenset taletid, samt sette strek for inntegnede talere. Med unntak av innledningsforedraget, begrenses taletiden til 3 minutter. Dirigenten kan foreslå ytterligere begrensninger i taletid. Til forretningsorden og replikk brytes rekkefølgen i den tegnede talerlisten, men bare 1 (en) gang for den enkelte taler i samme sak og begrenset til 1 minutt. 6. Forslag leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet av forslagsstiller og med opplysninger om hvilke klubb vedkommende er medlem i. Forslag som opptas, men som på forespørsel fra dirigenten ikke får støtte fra andre delegater, bortfaller. Forslag som ikke har forbindelse med saker på dagsorden, kan ikke behandles. 7. Bortsett fra lovsaker avgjøres sakene med alminnelig flertall. Ved personvalg, og når et flertall av forsamlingen ønsker det, foregår avstemmingen skriftlig. 8. I protokollen føres inn talere, forslag, avstemmingsresultat og vedtak. Møteprotokollen skal undertegnes av møteleder, assisterende møteleder, referentene og to valgte delegater. Forslag til vedtak: Forretningsorden for distriktsmøtet godkjennes. Til tjeneste det gleder Side 4 av 68

5 SAK 4.0 RAPPORTER Rapport fra IPDG Sak 4.1 Fra Past Distriktsguvernør Hans Otto Glomsaas Distriktet. Per 30. juni 2013 hadde vårt distrikt 43 klubber fordelt på sju soner med til sammen 1253 medlemmer. Sonene. Sonene arbeider godt der mange klubber har et nært samarbeid. Det er lagt vekt på å styrke soneleddet både økonomisk og på utdanningssiden. Alle sonelederne fikk tilbud om å delta på Lions regionale leadership kurs høsten 2012 på distriktets regning. Tre av sonelederne deltok. Fire soneledere samt flere assisterende soneledere deltok på distriktets Sonelederforum 26. januar Vi mener dette er et godt tiltak der soneleders jobb blir gjennomgått, handlingsplaner for det kommende lionsåret blir drøftet og viktige saker blir tatt opp. Det er utarbeid arbeidsinstruks for soneledere i vårt distrikt. Sonene er tilført budsjettert sum kr som sonelederne selv bestemte skulle fordeles likt mellom de sju sonene. Alle soner har avholdt sonemøter, fem soner avholdt også presidenttreff i starten av lionsåret. Klubbene. Klubbene i vårt distrikt arbeider godt. Det er stor aktivitet. Gjennomsnittsalderen på medlemmene er imidlertid en utfordring. Vi har ikke for mange gamle medlemmer, men litt for få yngre! Dette er klubbene klar over og de forsøker å gjøre noe med dette. På den annen side skal vi huske at de som har levd en stund, har stor erfaring og et godt nettverk som kommer Lions til gode. Kvinneandelen i vårt distrikt er lav, og det temaet blir og har blitt tatt opp i ulike fora. Klubbene i vårt distrikt bidrar med formidable summer i hjelpearbeidet. Lionsåret var summene fordelt slik: Gitt lokalt: kr Gitt nasjonalt: kr Gitt til internasjonale formål: kr Totalt utdelt lionsåret : kr Klubbene har anslått at over arbeidstimer ble lagt ned på frivillig lionsarbeid Dette er meget imponerende tall. Jeg ønsket at alle klubbene skulle ha en handlingsplan. Dette ble tatt opp på sonenes presidenttreff. Det viste seg at 27 av våre 43 klubber hadde handlingsplan. Jeg påstår ikke at klubber som ikke arbeider etter planer gjør dårlig arbeid, men etter min mening er det greit å ha en rettesnor for arbeidet. Til tjeneste det gleder Side 5 av 68

6 Distriktsrådet. Rådet består av sju fagsjefer, sju soneledere, kasserer, sekretær, visedistriktsguvernør 1 og 2, forrige års distriktsguvernør og distriktsguvernøren. Det er avholdt fire planlagte møter, på Slobrua ved Skarnes, og i Kreftforeningens lokaler på Hamar, hvor vi har fått lov å benytte lokaler gratis, noe vi er svært takknemlige for. Det siste rådsmøtet ble avholdt 19. april, dagen før distriktsmøtet på Kongsvinger. 48 saker har vært oppe til behandling på de fire rådsmøtene. Frammøtet har vært godt. Distriktsstyret. Distriktsstyret består av forrige års guvernør, guvernøren, visedistriktsguvernør 1 og 2, kasserer, sekretær, en representant for sonelederne, fagsjef for informasjon og PR og fagsjef for informasjonsteknologi. Styret har hatt fire møter; i Kreftforeningens lokaler, , og Det siste styremøtet ble avholdt 19. april på Vinger Hotell. Det har også vært et telefonmøte. 29 saker har vært på saklista. DGs møter. Det er slutt på at distriktsguvernøren skal ha besøkt alle klubbene i distriktet. Primærkontakten med klubbene er det sonelederne som skal ha. DG har besøkt klubber som har ønsket besøk av meg. Det har vært viktig for meg å være med på sonemøter i distriktet. DG har deltatt på de fire distriktsrådsmøtene, distriktets fire styremøter samt telefonmøte, sonemøter i alle soner, presidenttreff i fem soner, seks klubbmøter, sonelederforum, fagsamlingene på Skreia og Elverum våren 2013, besøkt ungdomsleir på Strandenga juli 2012, de fire guvernørrådsmøtene (styret i Lions Norge), en ekstrasamling for guvernørene, tre møter om L2014 ( i Stjørdal, Oslo og Hamar),møte med internasjonal president Wayne Madden i Sandnes, Riksmøtet i Loen i mai og Convention i Busan, Sør-Korea. Ungdomsleir. Distriktets internasjonale ungdomsleir 2012 ble arrangert på Vea juli med vertsfamilier i sone 7 ukene i forkant av leiren. 23 ungdommer fra 16 nasjoner deltok. Leirens tema var Vann, Energi og Miljø. Leiren hadde vakter/verter, som pliktmessig møtte og ga de 23 deltakerne service og sikkerhet. Sone 4 hadde ansvaret for selve leiren, som ble en stor suksess, og jeg retter en hjertelig takk til alle som planla og gjennomførte leiren og som skaffet vertsfamilier i sone 7. Det er også riktig å nevne at leiren kostet oss langt mindre enn budsjettert takket være en strålende innsats med å få sponsorer og bevissthet med å få mest mulig ut av hver krone. Klubber og soner er utrolig flinke til å arrangere mange store og gode aktiviteter, arrangementer og hjelpetiltak i inn- og utland. Disse kan ikke listes opp her, men jeg vil uttrykke takknemlighet for det verdifulle arbeidet som utføres. Lions Dette var en viktig sak lionsåret Det er organiseringen og antall distrikter som har vært det store spørsmålet. Høsten 2012 fikk alle klubbene anledning til å uttale seg, og 32 av 43 klubber samt Hedersrådet i vårt distrikt kom med sine syn på temaet. Distriktsrådet laget en innstilling til guvernørrådet (styret i Lions Norge) der vi foreslo 8 distrikter på bakgrunn av innsendte synspunkter. Innstillingen fra prosjektgruppa på landsplan var 5 distrikter. Dette forslaget møtte mye motstand. Det ble avholdt et orienteringsmøte i auditoriet, Vikingskipet, Hamar, den 6. mars. Tilstede var guvernørrådsleder Christian H. Johansen og 57 medlemmer fra 22 klubber møtte fram. DG var også på møter i Trøndelag og Oslo om saken for å arbeide fram et omforent forslag på seks distrikter. L2014- saken ble tatt opp på vårt distriktsmøte i april 2013 og deretter på Riksmøtet i mai. Men saken fikk ikke noe konkret utfall på Riksmøtet 2013 og blir tatt opp igjen på Riksmøtet i Til tjeneste det gleder Side 6 av 68

7 Distriktsprosjektet i Minsk familiesenteret for kreftsyke barn. Dette har vært en meget komplisert og langdryg sak, og prosjektleder Erik Evang har gjort en fenomenal jobb i denne saken. Vi er nå ferdige med den finansielle delen. Prosjektet skal følges opp i fem år, men her er det avsatt de pålagte midlene. Hele Lions-året ventet vi på gjennombrudd i byråkratiet i Minsk. Distriktsmøtet 2013 fikk en grundig skriftlig orientering om status, sammen med en økonomisk analyse av forventede utgifter, og med en estimert balanse på NOK Det var da lagt inn en pålagt reserve på om lag NOK til oppfølging av prosjektet, og videre en dollarkurs på 7.20 i forutsatt støtte til anskaffelse av inventar og utstyr. Vi hadde fått signaler på forsommeren 2012 om at Minsk kommune hadde bevilget ½ mill. NOK til dekning av utgifter for etterarbeid / fullførelse av rehabiliteringsarbeidet. På det grunnlaget var det laget en framdriftsplan for innkjøp, innflytting og for å ta i bruk bygget. Medio mai 2013 skulle 1. etasje være klar til bruk, og i løpet av juni trinn 2 og skriver vår lokale kontakt «Slava» Scherba: «Nå er hele situasjonen kontrollert av autoriteter, veldig vanskelig for oss å gjøre noe som helst». Prosjektleder Evang opplevde signalet som om byggekomiteen var satt under administrasjon av «a new expert committee». Vi vet at Minsk kommune hadde økonomiske problemer. Fra Distriktsmøtet i april 2013 og fram til fant ikke prosjektleder at det hadde noen hensikt med prosjektbesøk. Situasjonen syntes fastlåst. «Slava» presset på, men for oss fra Norge å prøve å presse, vurderte vi som uaktuelt, noe tidligere forsøk har vist. Prosjektleder følger opp tett overfor «Slava», som i hele Lionsåret har sørget for fast vakthold i og ved bygget, og en viss oppvarming, betalt av egne midler. Jubileer og runde år i Lionsåret ( ). LC Vang 40 år LC Odal 45 år LC Åsnes 40 år DG var tilstede på disse jubileene. Sluttord. Det har vært et interessant og hyggelig år for meg som distriktsguvernør. Klubbene i vårt distrikt gjør en meget god innsats på alle plan. Men som i de andre distriktene i Norge har også vi utfordringer. Det er viktig å presisere at vedtak som fattes på Riksmøtet binder opp klubbene, enten de er tilstede på møtet eller ei. Vi har brukt mye tid på å purre på innbetalinger, og etter et par runder skal det også sies at klubbene har reagert positivt. Til klubbenes forsvar skal det sies at lionskontoret i Oslo har hatt utfordringer rundt regnskapssystemene sine. Jeg har dette året vært opptatt av IS og TV; dvs I for informasjon internt og eksternt, S for synlighet, T for trivsel og V for vekst. Det er med stor glede jeg erfarer at svært mange klubber klarer å få inn lionsstoff i lokalavisene og vi har mange flotte klubbaviser. Dessuten har vi nå et utmerket hjelpemiddel på den nye hjemmesida som heter Kjenn lions. Flere klubber har tatt dette i bruk. Den nye hjemmesida til Lions er enkel å benytte idet vi ikke trenger brukernavn og passord for å få tak en god del opplysninger. Jeg tror at informasjon og kjennskap til lions er med å skape større trivsel. Klubber har også tatt i bruk undersøkelsen Minitrivda for å finne ut hvordan medlemmene ønsker at klubben skal drives. Jeg vil også nevne at det var ekstra hyggelig at vinneren for Lions Norge i Lions tegnekonkurranse, fredsplakaten, kom fra vårt distrikt. Det var LC Nes Hedmark som var arrangør. Guvernørrådsleder Christian H. Johansen og undertegnede var til stede ved kåringen og delte ut premier. Til tjeneste det gleder Side 7 av 68

8 Per hadde vi ikke vokst. Tvert imot, vi er 5 færre medlemmer enn da vi startet dette lionsåret. Dette er beklagelig og er en stor utfordring framover. Men alt i alt utgjør klubbene våre et meget godt distrikt med svært stor aktivitet i lions ånd. Distriktet er helt i landstoppen når det gjelder Tulipanaksjonen, Ungdomsutvekslingen og summen av utdelte midler til humanitære formål. Hans Otto Glomsås (sign.) Forslag til vedtak: Rapporten fra IPDG godkjennes. Til tjeneste det gleder Side 8 av 68

9 Foreløpig rapport fra DG Sak 4.2 Rapport fra DG Jan Olav Hagen Klubbene. Det er 43 klubber i distrikt 104 K. Klubbene arbeider godt. Det er stor aktivitet og stor spredning i aktiviteter. Vi har fortsatt en utfordring når det gjelder gjennomsnittsalderen på våre medlemmer. Det er viktig å poengtere at vi ikke har for mange gamle medlemmer, men vi rekrutterer for få yngre. Jeg vet at dette er noe mange klubber har fokus på. For å belyse hva klubbene bidrar med både når det gjelder bevilgninger og dugnadstimer er summene for lionsåret Gitt lokalt: kr Gitt nasjonalt: kr Gitt internasjonalt: kr Totalt gitt kr Klubbene har i Lionsåret anslått å ha brukt timer på frivillig lionsarbeid. Dette er imponerende tall som vi skal være stolte av. Sonene. Distriktet vårt består av 7 soner med soneleder i spissen. I de fleste soner arbeides det godt. Klubbene har prosjekter og aktiviteter sammen som gjør at sonen spiller en viktig rolle. Alle påtroppende soneledere har hatt tilbud om sonelederopplæring og leadership institute. Det er viktig med opplæring på alle nivåer i Lions. Vi i vårt distrikt har i flere år hatt fokus på soner og sonearbeidet. Dette skal vi fortsette med slik at vi ser at alle sonene fungerer optimalt. Distriktet. Jeg synes at distrikt 104 K er et velfungerende distrikt med et godt samarbeid. Vi hadde per 1. juli medlemmer. Per 25.februar har vi 1248 medlemmer. Jeg har stor tro på at vi har 1260 medlemmer når vi kommer til 1. juli Det er viktig at vi får markedsført hva den flotte organisasjonen vi er medlemmer av gjør. Distriktsrådet. Distriktsrådet består av våre 7 fagsjefer, 7 soneledere, kasserer, sekretær, visedistriktsguvernør 2, visedistriktsguvernør 1, distriktsguvernør og forrige års distriktsguvernør. I år har visedistriktsguvernør 1 og 2 også vært fagsjefer. Det er i år planlagt og avholdt 4 distriktsrådsmøter. Det har vært mange saker oppe til behandling. Distriktsstyret. Distriktsstyret består av forrige års distriktsguvernør, distriktsguvernør, visedistriktsguvernør 1 og 2, kasserer, sekretær, representant fra sonelederne, fagsjef for PR og fagsjef for informasjonsteknologi.. Representant fra sonelederne har dette året vært Jens Olaf Rud med vara Stein Larsen. Styret har hatt 3 styremøter. Distriktsguvernørens møter. Jeg har dette året besøkt de klubbene som har kommet med forespørsel og ønsket besøk. Videre har jeg deltatt på sonemøter i alle 7 sonene. I tillegg har jeg vært på presidenttreff i 3 soner. Det har vært interessant og lærerikt å komme rundt i klubber og soner. Til tjeneste det gleder Side 9 av 68

10 DG har deltatt på 4 distriktsrådsmøter, 3 distriktsstyremøter, sonelederforum, 3 guvernørrådsmøter (styret i Lions Norge), 2 møter i komiteen for planlegging av ungdomsleiren på Strandenga til sommeren, kick-off møte for Lions Røde Fjær 2015 og Convention i Hamburg. Guvernørrådsmøtene har dette året vært avholdt i Bodø, Trondheim og Jessheim. Det siste avholdes i forbindelse med Riksmøtet i Oslo. I tillegg ble jeg valgt inn i arbeidsutvalget for Lions Norge. Her sitter guvernørrådsleder, assisterende guvernørrådsleder og 2 (av 10) distriktsguvernører. Generalsekretæren har sekretærfunksjonen. Det er avholdt 17 arbeidsutvalgsmøter hovedsakelig på dagtid. Arbeidsutvalget behandler saker og innstiller saker til guvernørrådet. Arbeidsutvalget er styret for LAN (øyehelseprosjektene) og styret for Lions Norges katastrofefond. Dette medfører mye interessant og lærerikt arbeid. Lions Reduksjon av antall distrikter i Lions Norge. Dette har vært en viktig og arbeidskrevende sak dette året, men i vårt distrikt har det gått greit. Forslaget til distriktsmøtene og riksmøtet er å redusere fra 10 til 6 distrikter ved at noen slår seg sammen og andre gir fra seg / får geografiske områder. Selve saksfremstillingen finner dere i distriktsmøtepapirene. Lions Røde Fjær Arbeidet med Lions Røde Fjær 2015 er i gang. Aksjonsdagen er satt til søndag 8. februar med aksjonsuke 2 8. februar. På riksmøtet i 2013 ble formålet Det er mitt valg valgt. Distriktskomite og arbeidsgruppe er på plass. Distriktsansvarlig er Kjell Børresen. Nå starter arbeidet med å gjøre Det er mitt valg kjent hos medlemmene og deretter i befolkningen. Sommerleir Strandenga På distriktsmøtet i 2013 ble det bestemt at klubbene skulle betale inn til en distriktsleir på Strandenga sommeren Leiren finner sted fra 29. juni til 5. juli. Leiren er ment for ca. 20 ungdommer som ellers ikke har noe sommerferietilbud. Planleggingen og påmeldingene er i rute. Dette blir en spennende leir med et variert program. Brønner. På distriktsmøtet i 2013 ble det bestemt at klubbene skulle betale inn til en brønn for rent vann i Afrika. Med innbetalinger fra tidligere år og årets innbetalinger er det gledelig at vi har bestilt 3 brønner i Zambia. I tillegg har flere av distriktets klubber egne brønnprosjekter hvor brønner er bestilt. Hjemmesidene Lions.no På hjemmesiden lions.no er det mye interessant å lese. Her er det bare å sette i gang. Distriktet på Facebook. Distriktet har dette året fått en egen åpen Facebook-side, lions distrikt 104 K. Denne må vi sammen utvikle videre. Til tjeneste det gleder Side 10 av 68

11 Jubileer og runde år i Lionsåret ( ). LC Ottestad 10 år LC Biri 40 år LC Våler i Solør 25 år LC Tynset 40 år LC Ringsaker nord 30 år LC Lunner 45 år LC Gjerdrum 35 år LC Eidsvoll 55 år Sluttord. Jeg har hatt et interessant, lærerikt og hyggelig år som distriktsguvernør. Klubbene og sonene gjør en stor innsats. Det er alltid hyggelig å komme på klubb og sonemøter og treffe nye lionsvenner. Dette lionsåret har jeg hatt som slagord jeg er en stolt Lion. Vi skal være stolte av organisasjonen vår og alt det vi sammen får til lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Jeg vil at vi skal ha fokus på klubbmiljø, klubbaktiviteter og medlemsrekruttering. Ved et godt klubbmiljø og gode aktiviteter tar vi vare på medlemmene våre. Kunnskap om lions hos våre medlemmer er viktig. I tillegg er det viktig å ha fokus på rekruttering av nye medlemmer. Distriktet vårt består av gode og aktive klubber. Vi har til årets tulipanaksjon rekord i antall bestilte tulipaner, i tallet. Vi sender ut 15 ungdommer til leire i utlandet. Vi har avholdt 17 Det er mitt valg kurs. 12 skoler deltok i tegnekonkurransen. Pluss mye mer. Alt dette kan vi være stolte av og viser at klubbene i distriktet er aktive. Jeg har stor tro på at vi oppfyller de mål som var satt i handlingsplanen for dette lionsåret. Tusen takk til dere alle sammen for den innsatsen dere gjør! Vi er venner som hjelper andre. DGs handlingsplan, statusrapport (se sak 4.4.) Forslag til vedtak: Rapporten fra DG tas til orientering. Til tjeneste det gleder Side 11 av 68

12 Rapport fra VDG1 Sak 4.3 Visedistriktsguvernør 1 Arve Lund. Dette året som VDG 1 har bestått av en del reising rundt i distriktet på besøk, møter og opplæring. Det har til tider vært hektisk. Jeg har truffet mange nye Lionsmedlemmer, og det er positivitet og glød å spore blant de mange klubber rundt omkring. Det er artig å se at mange klubber lykkes med det de satser på, samtidig så må jeg oppfordre de som føler at de sliter om å be andre om hjelp og råd. Jeg har deltatt i/på: - Distriktsrådsmøter og distriktsstyremøter. - Møter i DG team. - Sonelederforum med opplæring av påtroppende soneledere og sekretærer. - DG-opplæring. - NSR-møte. - Besøkt soner. Arve Lund (sign.) Rapport fra VDG2 Visedistriktsguvernør 2 Torstein Nærbøe Som VDG 2 har dette året vært første del av opplæring i Lions og aktiv deltaker på distriktets møter. Har deltatt på del 1 i lederopplæring. Deltatt på alle distriktsrådsmøter og distriktsstyremøter. Vært med på sonemøter. Torstein Nærbøe (sign.) Forslag til vedtak: Rapportene fra VDG-ene tas til orientering. Til tjeneste det gleder Side 12 av 68

13 Statusrapporter fra DG og fagsjefer (per 1. mars) Sak 4.4 DG (distriktsguvernør) Jan Olav Hagen Distriktets mål Virkemiddel Ansvar Status 1. Organisasjonen. 1.1 Videreutvikle soneleddet. Skolere soneledere gjennom sonelederforum og Lions leadership. I presidentopplæringen vektlegge soneleddet. DG(distriktsguvernør), VDG1 (visedistriktsguvernør 1), GLT (leder for lederopplæring), SL (soneleder). 1.2 Tilby klubbene CEP (klubbutviklingsprogram) og be klubbene vurdere vekstundersøkelsens resultater og foreta nødvendige endringer. 1.3 Fagsjefer og sonelederes handlingsplaner skal harmonere med distriktets og MDs (Lions Norges) planer og i stor grad være målbare. Tilføre soneleddet økonomiske midler. Gjøre retningslinjer for soneleder og gjennomført. Arbeide aktivt mot klubbene gjennom soneleddet. Sone- og klubbesøk. Arbeide med planer og innspill på distriktets sonelederforum og distriktsrådsmøter. DG og VDG1 må videreformidle og poengtere Lions Norges planer. Alle planer på nettet. GMT (leder medlems- og klubbutvikling), DG, VDG1, VDG2 og CEP-veiledere (klubbutvikling), SL. DG, VDG1, GLT, ITC (leder for informasjonsteknologi), SL. Påtroppende soneledere gis tilbud om Lions leadership. Soneleder-opplæring gjennomført i forbindelse med sonelederforum i Brumunddal lørdag Sonene får overført økonomiske midler. Budsjettert kr til sonene. Gjennomgått og delt ut retningslinjer for soneleder. Sonelederopplæring på nett på lions.no. Mange klubber har gjennomført klubbundersøkelsen. Hovedpunktene i planene er med i soner og mange klubbers handlingsplaner. DG og VDG 1 har ved sonebesøk videreformidlet Lions Norges planer. Til tjeneste det gleder Side 13 av 68

14 1.4 Utdanning av presidenter og fagsamlinger for presidenter, kasserere og klubbenes fagkontakter: a. 85 % av presidentene på opplæring. b. 50 % av klubbenes fagkontakter på fagsamling. 1.5 Medlems- og klubbutvikling: a. Redusere antall utmeldinger i forhold til de siste årene. b. Øke med netto 10 nye medlemmer i forhold til c. Øke kvinneandelen med 10 %. d. Øke bevisstheten rundt faddernes oppgaver og plikter slik at vi beholder medlemmene. Tidlig og god info om sted og tid for fagsamlingene. Interessante og motiverende fellestemaer på fagsamlingene. Klubbene blir orientert og oppdatert av fagsjefene på to fagsamlinger i mai/juni. Motivere klubbene til å gjennomføre Minitrivda, analysere resultatene og korrigere/fornye etter dette. Bedre lederutvikling/lederutdanning i klubbene. Benytte programmet Kjenn Lions for å skape mer kunnskap om Lions for egne medlemmer. Understreke betydningen av at medlemmene må trives i klubbene. Bevisstgjøre fadderansvaret, lage hjelpemidler for å bevisstgjøre faddernes ansvar og oppgaver. DG, VDG1, GLT, distriktets fagsjefer, DS, DK, SL, P. DG, GMT, GLT. (GMT og GLT i team). CEP- veiledere, PRC (leder for PR og informasjon), SL, klubbene. Få klubbene til å finne fremtidige ledere og sende disse på opplæring / kurs. Resultat fra opplæringsdagene 2013: 85 % av påtroppende presidenter på opplæring. 30 % av fagkontaktene på samling. Målet for fagkontaktene ikke nådd. Prøver med en lørdag (24. mai) i år og ser om det blir behov for evt. en kveld. Minitrivda tatt opp på sonemøter og klubb besøk. Sonelederne oppfordret klubbene til å gjennomføre den. Per har vi i distriktet 1248 medlemmer. Har fortsatt tro på at vi skal få en netto medlemsøkning dette året. Kvinneandelen med en liten økning. Anbefalt og vist hvor finner Kjenn Lions på lions.no for å øke kunnskapen om Lions blant medlemmene. Har hatt fokus på medlemspleie, trivsel, klubbaktiviteter og medlemsrekruttering på sonemøter. 1.6 Videreføre felles kontoplan for klubber og sone. Forbedre info internt og eksternt med brosjyrer, radio, TV, lokalpresse, nettet, osv. Distriktskasserer (DK) samordner videreføringen. DK (distriktskasserer). Dette er ikke gjennomført da svært liten interesse fra klubbene. 1.7 Klubbene får tilsendt årshjul og huskeliste for innbetalinger i løpet av september Fagsamling for kasserere. Distriktsstyret innhenter opplysninger. DG, VDG 1. Årshjul og huskeliste sendt ut i begynnelsen av september Til tjeneste det gleder Side 14 av 68

15 1.8. Forberede Lions Røde Fjær (RF 2015). 2. Hjelpearbeid 2.1 Internasjonalt: a. Distriktets klubber og soner skal realisere 1 brønn i Afrika. b. Øke antall fadderbarn. c. Oppfordre sonene til internasjonale soneaktiviteter. d. Følge opp distriktsog riksmøtevedtak. Få på plass distrikts/ soneorganisasjonen og RF 2015 kontaktene i klubbene. Informere klubber og soner via nett, mail og besøk. Distriktsstyret og RF 2015-komiteen i distriktet. DG, IRC (leder for internasjonalt arbeid), PRC, SL, P (klubbpresidenter). Distriktskomite og arbeidsgruppe på plass. Innmelding av klubbenes RF 2015-kontakter snart på plass. Distriktet har bestilt 3 brønner i Zambia som blir ferdig dette Lionsåret. Flere av distriktets klubber har realisert egne brønner. Fadderbarn som klubbene og enkeltmedlemmer har finnes det ingen oversikt over. Vet det er mange. Flere klubber og de fleste sonene driver internasjonale aktiviteter. Klubbene må følge opp distrikts og riksmøtevedtak. Nye innbetalingsrutiner. 2.2 Nasjonalt: Følge opp distrikts- og riksmøtevedtak. 2.3 Lokalt: a. Velge aktiviteter som passer til den enkelte klubb. b. Oppfordre sonene til lokale aktiviteter. Informere klubber og soner via nett, mail og besøk. PRC lager og distribuerer pressemeldinger. Understreke i klubb- og sonebesøk betydningen av å ha aktiviteter som medlemmene synes er givende, trivelige og inspirerende. PRK er aktiv i forhold til lokalpressen. DG, IRC, PRC, SL, ITC. Alle fra distriktsrådet som er på besøk i klubber og soner, PRK. Benytte hjemmesiden Lions.no PRC har laget pressemeldinger. Dette er gjennomført på klubb og sonemøter. Vi har mange og gode oppslag i lokalpressen. Klubbene flinke til å få inn stoff i aviser og tidsskrifter. 2.4 Samle inn info fra klubbene om bevilgninger gitt lokalt, nasjonalt og internasjonalt Se punkt 4.5. SL, DG, VDG1. Dette er gjennomført. Gitt lokalt kr Gitt nasjonalt kr Gitt internasjonalt kr Totalt kr Klubbene utførte i totalt dugnadstimer. Til tjeneste det gleder Side 15 av 68

16 3. Barne- og ungdomsarbeid 3.1 Gjennomføre 15 Det er mitt valg -kurs og oppfriskningskurs. Informere via nett, mail, besøk og fagsamlingene slik at klubbene kontakter skoler og barnehager. NAC, PRC, DMV-pilotene, SL, PRK, NAK. Det er gjennomført 17 Det er mitt valg -kurs og oppfriskningskurs. Dette er meget bra. 3.2 Ungdomsutveksling. Distriktets klubber skal sende 15 ungdommer til ungdomsleirer. Oppfordre klubbene til å benytte Det er mitt valg pilotene. Informere klubbene via besøk, mail, nett og fagsamlingene. Benytte tidligere utvekslingsungdom i infoarbeidet. YCEC, SL, PRC, YEK, PRK. Distriktets klubber sender ut 15 ungdommer til ungdomsleirer, 13 til Europa og 2 oversjøisk. Ansvarlig for ungdomsleirer i distriktet har hatt jevnlig kontakt med klubbkontaktene. Be ungdom som har vært på leir skrive i lokalavisen. Presse til stede på infomøter. PRC lager forslag til pressemelding. 3.3 Tulipanaksjonen, som er Den store Lionsdagen. a. Omsette tulipaner. b. Alle klubber skal markedsføre Lions under aksjonen. 3.4 Øke ungdomsaktiviteten, spesielt i forhold til vanskeligstilte barn. 3.5 Lions fredsplakatkonkurranse (tegnekonkurranse for barn) skal gjennomføres i alle soner. Informere om bestilling av tulipaner, profileringsutstyr og forslag til gjennomføring av dagen via besøk, mail, nett og fagsamlingene. Mediekontakt gjennom soneleddet fellesopplegg for klubbene i sonen. PRC lager forslag til pressemelding dersom klubber/soner ønsker det. Informere om muligheter for økonomisk støtte via Tulipanfondet. Info om eksisterende aktiviteter. Informere klubbene via besøk, mail, nett og fagsamlingene. PRC lager forslag til pressemelding. Deltagende klubber skal kontakte lokalpressen. NAC, PRC, DMV-pilotene, SL, P, PRK, NAK. NAC, DMV-pilotene, PRC, SL, P, NAK, PRK. NAC, PRC, DMV-pilotene, SL, P, PRK, NAK. Det er bestilt tulipaner. Dette er rekord. Flott av klubbene. PRC lager opplegg for info til lokalpressen i distriktet. Soneleder samkjører for sin sone. Det er rapport inn 8 arrangementer for barn og unge. 12 skoler deltok i årets fredsplakatkonkurranse. Distriktsvinner kåret og har mottatt diplom og gavesjekk av DG. God PR i lokalavisene. Til tjeneste det gleder Side 16 av 68

17 4. Kommunikasjon, informasjon, PR 4.1 DGs månedsbrev sendes klubbene innen 25. i hver måned. 4.2 IT som kommunikasjon og informasjonsplattform. Alle fagsjefer og soneledere skal benytte hjemmesidene aktivt. I tillegg til DGs informasjon brukes side to av fagsjefene etter behov/ønsker. Benytte nye hjemmesiden: Opplæring av distriktsstyret, fagsjefer, soneledere, klubbene og klubbmedlemmene. 4.3 Intern informasjon. Oppfordre klubbene til å informere om Lions på klubbmøter. Informerte medlemmer trives! Bruke Kjenn Lions som ligger på hjemmesidene. 4.4 a) Synliggjøring og informasjon gjennom media og lokalpresse. b) PRC sender ut pressemeldinger til alle aviser i distriktet. 4.5 PRC lager info/pressemeldinger til alle aviser, lokalradio og lokal TV i distriktet over lionsaktiviteter og hvor mye midler som deles ut og til hvilke formål. Oppfordre klubber og soner til å drive aktiv informasjon om Lions i forbindelse med aktiviteter. Alle lionsmedlemmer bør benytte lionsmerket. Benytte profileringsutstyr/klær på stands og under aktiviteter. PRC må få info fra distriktsrådet og klubbene. DG, fagsjefer, DS (distriktssekretær). ITC og andre fagsjefer, SL, ITK. GLT,ITK,PRC, SL, P, PRK. Oss alle, men spesielt PRC, PRK. PRC, men hele distriktsrådet og klubbene må informere PRC. DG har sendt ut sitt månedsbrev til klubbene innen den 20. i hver måned. Det er blitt informert om hvordan hjemmesiden kan benyttes og innholdet på denne. Det er opprettet en åpen Facebook-side for distriktet med adresse «Lions distrikt 104 K». Flere klubber har hatt oppe informasjon om Lions på sine medlemsmøter. DG har vært invitert og deltatt på klubbmøter for å snakke om Lions. Mange klubber er svært flinke. PRC har sendt ut pressemeldinger. PRC har sendt ut månedsinfo til alle klubbene om hva som skjer i distriktet og presentert klubber. Dette er utført. Til tjeneste det gleder Side 17 av 68

18 IRC (hjelpearbeid) Arve Lund Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Internasjonalt: a. Distriktets klubber/soner skal realisere 1 brønn i Afrika. b. Øke antall fadderbarn. c. Oppfordre sonene til internasjonale soneaktiviteter. Informere klubber og soner via nett, mail og besøk. DG, IRC (leder for internasjonalt arbeid), PRC, SL, P (klubbpresidenter). Per er det meldt inn 32 fadderbarn. Per er det 10 klubber + distriktet som deltar. Stimulere og oppfordre klubber til å etablere seg i fadderbarn-arbeidet. Bestilt 2 brønner per Distrikt K har per fått ett nytt fadderbarn da den forrige har blitt voksen. Lions fadderbarn fond har overtatt ansvaret. Nasjonalt: a. Følge opp distriktsog riksmøtevedtak. Lions Røde Fjær-aksjon Informere klubber og soner via nett, mail og besøk. PRC lager og distribuerer pressemeldinger. Involvere soner og klubber på et tidlig stadium slik at vi på en god måte kan lykkes med aksjonen. DG, IRC, PRC, SL, ITC. Skape et stort engasjement slik at aksjonen blir vellykket. Skaffe Røde Fjær-kontakter i alle klubber og soner. Følger opp innbetalingsoversikter som kommer fra sentralt. Kjell Børresen er valgt til å være distriktets Røde Fjær kontakt. Til tjeneste det gleder Side 18 av 68

19 ITC (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) Åge W. Larsen Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Øke bruken av den nye hjemmesida. Publisere stoff på klubbenes - og distriktets hjemmeside. Sikre at klubbene holder medlemsregisteret oppdatert. Oppfordre distrikt, soner og klubber til aktivt å ta denne i bruk. Oppfordre distriktsstyret, fagsjefer og soneledere samt klubbene til å produsere/formidle aktuelt stoff. Kurs for sekretærer og andre med redigeringsansvar. MD 104 har utarbeidet gode rettledninger for publisering på hjemmesida. Fortløpende prosess. Formidles via sonelederne. Skolere web-redaktørene. Oppfordre til større aktivitet blant distriktsrådets medlemmer og ute i sonene og klubbene. Praktisk hjelp hvis ønskelig. SL/LDC innkaller. ITC følger opp og veileder. Avholdt kurs for web-redaktører i 2 av 7 distrikt. Ca. 20 klubber har tatt i bruk den nye hjemmesida. Fortløpende prosess. Holdt 2 kurs for sekretærer. Veileder og hjelper klubber etter behov. Sikre at klubbene benytter klubbens Lions e-post. Nytt e-post system er tatt i bruk gjennom medlemsregisteret. Bidra til at klubbene blir selvhjulpne på publisering. Øke medlemmenes bruk av hjemmesiden. Informere om brukerveiledninger på nett. Automatisk videresending til klubbens president. Enkelt å benytte. Holde kurs for webredaktører i regi av sonene. Oppfordre klubbene til å legge ut innkallinger, referater og annet stoff. Utføres innen Med det nye medlemsregisteret, er gruppesending til klubber, styrer og fagkontakter blitt mye enklere. Kan erstatte det gamle systemet. Krever at deltakerne har publiseringsrett (er webredaktører). Andre sosiale medier. Facebook, Twitter. Noen klubber er allerede i gang. ITC utfører endringene i Vitnett sin e-post base. Opplæring/bevisstgjøring. Oppfordre sonelederne til å tilby kurs for klubbene. Bevisstgjøre president, sekretær, PRK og ITK til å bistå Web-redaktør med stoff. Krever minst et par interesserte i klubben. Informerer om brukerveiledningene og deler dem ut på kursene. Sørget for videresending av klubbens e-post til presidentene i 42 av 43 klubber innen utgangen av juli. Orientert om/demonstrert «det nye» e-post systemet på møter og kurs. Dette erstatter IKKE det gamle, men forenkler utsending av mail. Avholdt kurs i 2 soner. Informert via «side 2 til DGs månedsbrev» for november. Ikke kommet videre med dette. Distriktet har fått Facebook-side. Til tjeneste det gleder Side 19 av 68

20 GLT (opplæring) Jørn Buraas Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Opplæring av 100 % av påtroppende soneledere. Leadership institute (lederkurs) for ass.sl og soneledere. Opplæring av 100 % av påtroppende presidenter, Fagsamlinger for sekretærer, kasserere og K- ene i klubbene. Opplæring av ITK i klubbene. Læring for medlemmer. Felles opplæringsprogrammer for Lions Norge. Informasjon/samtalekveld for spesielt nye medlemmer og potensielle medlemmer. Deltakelse på sonemøter i distriktet. Opplæring foretas i forbindelse med sonelederforum. God info på forhånd. Gi ass.sl og sonelederne tilbud om Leadership institute. Opplæring foretas på Hamar eller i Brumunddal en lørdag. Bruker 1 lørdag og en ukekveld hvis nødvendig. Godt program. Tidlig og god forhåndsinformasjon. Opplæring avtales etter behovet i den enkelte sone. Større kunnskap om Lions blant medlemmene. Bidra og påvirke i GLT gruppen i MD 104. Invitere til Lionspresentasjon på Buttekvern i Brumunddal. Informere om Lions opplæring. Selvstudier innen en rekke funksjoner. Foretas i januar 2014, på sonelederforum: Organisasjonslære, sonelederens oppgaver og plikter. Uke 39, 41 og 43 ved Yngve Linggaard Berntsen. Foretas 24. mai Fagansvarlige i distriktet tar ansvar for sitt fagområde. Sted : Hamar eller Brumunddal. Foretas i hele fiskalåret. Opplæring i den nye hjemmesiden. Bruke felles mal for distriktets klubber som ligger på: Gjennomføres i hele fiskalåret. Fortsette med felles opplæringsprogrammer bl.a. president, sekretær etc. 5 nye medlemmer møtte til infokveld. Positiv mottakelse på sonemøter. Pres. vil kjøre «Kjenn Lions» sine tre opplæringsbolker. Gjøre opplæringen godt kjent på forhånd. Motivere til å møte. Opplæringer foretas av GLT, DG, VDG 1. Benytte sonelederne til å påvirke i sin sone. Fagkontaktene i distriktet tar opplæringen av sine klubbkontakter. GLT/DG tar presidentopplæringen og ITC/DS tar sekretæropplæringen. Innhente behov. Benytte sonelederne. ITC tar opplæringen. Få soneledere og klubbmedlemmer som kan gjennomføre opplegget. GLT ansvarlig for dette. Bidra aktivt i prosessene. Samarbeid mellom LC Brumunddal og LC Furnes. GLT informerer bredt om dette. Status Lørdag 25.januar. Sted: Brumunddal. 4 ass.sl møtte til kurs. 9 sekretærer møtte til kurs. Ass.sl fra sone 4 og 5 møtt til kurs. Også VDG-2 og GLT deltok. GLT og GMT møter opp på sonemøter. 1.gang 24. september. Sekretæropplæring hadde vi sammen med sonelederforum 25. januar 2014; 9 tilstede. Foretas fortløpende ved behov. Bruker lions PPpresentasjon «Kjenn Lions» Lagt ut Quiz for Lions historie. Kjøres på fagopplæring til våren Godt gjennomført program for de som møtte. Hadde ønsket t flere tilstede. Kjøre Lions historie i egen klubb. God tilbakemelding. Til tjeneste det gleder Side 20 av 68

21 NAC (arbeid mot narkotika, tulipanaksjonen, DMV-kurs, Lions fredsplakat) Tove Døsen Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå mål Status Styrke tulipanaksjonen. Mål for : tulipaner. Gjennomføre 15 Det er mitt valg kurs (DMV) og oppfriskningskurs. Mål: DMV i alle soner. Lions Fredsplakatkonk. (tegnekonkurranse for barn) høsten 2012: Imagine Peace. Mål: Minst én tegnekonkurranse i hver sone. Støtte/oppmuntre klubber og soner til andre ungdomstiltak mht. rusforebyggende arbeid og vanskeligstilte barn. NAC orienterer på distriktets fagsamling i mai/juni, sonemøter, klubbmøter. Bruk av tulipaneffekter. Bruke DMV-pilotene i samarbeid med klubber og soner samt NACs arbeid NAC orienterer på distriktets fagsamling i mai/juni. DMV-pilotene orienterer klubber og soner. NAC informerer om Tulipanfondet på fagsamlingen i mai/juni. Erfaringsutveksling på samlingene i mai/juni. Orientere, komme med impulser til synlighet og info om lions på tulipandagen samt samle inn penger. Dette må skje i samarbeid med PRC/PRK. Presentere DMV for beslutningstakere i kommunene vi ikke har hatt/har kurs. NAC og pilotene støtter klubbene etter behov. Kan gi meget god PR for klubbene og kan være en døråpner for DMV-kurs. Samarbeid med PRC/PRK. Oppfordre klubbene gjennom soner til større kunnskap om lions der klubbene mener det trengs. NAC hjelper med infoskriv etc. etter behov. Pilotene på 1-dags samling for oppfriskning/ erfaringsutveksling. Oppfordre klubbene i mai/juni og august gjennom mail og telefon. Soneledere tar opp temaet på sitt første møte. (Må skje før pga. materiellbestilling fra USA). Spre søknadsskjema og regler for Tulipanfondet kurs. 12 tegnekonkurranse. 8 diverse arrangementer for barn/unge. Til tjeneste det gleder Side 21 av 68

22 PRC (presse og informasjon) Torstein Nærbøe Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status PR-opplæring for alle PRK-er i Distriktet. Lage en felles PR- og infoplan for Lionsåret. Klarlegge behovet for PR- og informasjonsmateriell. Oppmuntre til bruk av ny hjemmeside. Gi en månedlig oversikt over hva som skjer innen informasjon og PR i klubbene. Månedlig status vedrørende Lionsaktiviteter. Gjennomføre PRKsamling i november. Distriktets beste klubbavis. Fagsamlinger: Mai juni. Gruppearbeid på fagsamlingene i mai og juni. Avklare på fagsamlingene i mai/juni om behovet. Avklare behovet med andre fagsjefer og soneledere. Opplæring vil bli gitt i samarbeid med ITC. , evt. med informasjonsark. med informasjonsark og/eller Power Point om nytt og status på aktiviteter over klubbnivå. Erfaringsutveksling etter et halvt år samarbeid PRC/PRK. Motivere klubbene til å lage klubbavis. Gjensidig oppdatering PRK/PRC og dannelse av nettverk. Fordele ansvar mellom PRK, PRC, sone og evt. HK. Se om det er mulig med felles produksjon for å få ned prisene. Nå eller aldri! Må få dette på plass nå. Må også få hjemmesidene til PRC og sone aktiv. Klubbene har behov for tips og ideer, samt få kontaktpersoner de kan diskutere egne planer med. Gi en kortfattet og oversiktlig informasjon om hva som skjer i Lions over klubbnivå. Viktig å smi mens jernet er varmt, og utvikle kontakten mellom PRC og PRK-ene. Fin, samlet måte å spre informasjon på. Gruppearbeid. Avklare hvilke pressemeldinger som tas av PRC, og hvilke som tas av PRK. Gruppeoppgaver og diskusjoner. Evt. danne grupper i sonene som skal jobbe sammen for å komme i mål. Tilbakemeldinger fra klubbene, samt oppfølging fra PRC. Her bør mye gjøres fra HK; månedlig oversikt over aktiviteter. Ett eller to møter. Sonemøter blir for mye innavl og blir lite kreative. Informere klubber som ikke benytter klubbavis. Utført. Ikke gjort fordi det var for få frammøtte på fagsamlingene. Ikke gjort fordi det var for få frammøtte på fagsamlingene. Noen klubber har oppdaterte sider. Utført ved hjelp av klippoversikt fra Lions og noe info fra klubbene. Dette er forsøkt gjort med månedsmeldingene. Ikke gjort, viser til fagsamlingene. Utført av en komite, LC Totn vant. Til tjeneste det gleder Side 22 av 68

23 YCEC (leder for ungdomsarbeid/-utveksling) Harald Røtterud Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status 5/2-14 Sende 15 ungdommer til internasjonale ungdomsleirer. Alle soner sender minst en. Skolering av ungdommene som skal reise ut. Skolering av klubbenes YEKer. Gi god informasjon til klubbene via telefon, E-post og evt. besøk. Benytte tidligere utvekslings-ungdom i infoarbeidet. Oppfølging via E-post/telefon Avholde infomøte med ungdommene, pårørende og klubbkontakter våren Bruk av nettsider i samarbeid med MDYC og YEPC. Avholde kurs/opplæring for klubbenes fagkontakter våren Opprettholde kontakten med disse gjennom hele året. Meget viktig at klubbene så tidlig som mulig avgjør om de vil delta. Den ansvarlige må være aktiv for å skaffe kandidater. Sørge for at ungdommene får tilstrekkelig informasjon om hva hensikten med utvekslingen er. Det er ingen vanlig ferietur. Dialog både med presidenter og YEK-er. Starte arbeidet tidlig på høsten. Tilby besøk på sonemøter. Gi info i DGs månedsbrev. Ha presse tilstede på infomøter. PRC lager pressemelding. Fortsette rutinene fra fjoråret, evt. forbedre disse. Sender ut 15 ungdommer - 13 til Europa og 2 oversjøiske. Ingen fra sone 2, 5 og 6. Hatt jevnlig kontakt med YEK-ene. Deltatt på møte i sone 2, 6 og 7. E-post- og telefonkontakt med de fleste av ungdommene som skal reise. Ytterligere skolering skjer først til våren. Skjer til våren. Til tjeneste det gleder Side 23 av 68

24 GMT (klubb- og medlemsutvikling) Bjørn Egil Skar Mål Virkemiddel Kommentar Status Tiltak for å nå målet Medlemsutvikling, Øke medlemstallet med netto 10 i forhold til medlemstall (1252) per Klubbutvikling. Kvinneandel. Læring for medlemmer som bidrar til synliggjøring. Motivere klubbene til å gjennomføre Minitrivda i klubbene. Bevisstgjøre fadderansvaret, lage hjelpemidler sammen med GLT for å bevisstgjøre faddernes ansvar og oppgaver. Bedre lederutvikling og lederutdanning i klubbene. Understreke betydningen av at medlemmene må trives i klubbene. Tilby klubbene bistand fra klubbutviklingsprogrammet (CEP). Øke kvinneandelen med 10 % i forhold til andel per Øke medlemmenes lionskunnskap. Forbedre info internt og eksternt med brosjyrer, lokalpresse, internett og gjennom sosiale medier. Soneengasjement. Oppmuntre klubbene til å minimum opprettholde/ gjenskape medlemstallet i forhold til sine mål. Krever god samhandling i GMT-teamet. Gjennomføres i samarbeid med CEP, GLT, soneledere og presidenter. Samhandlede med distriktsrådet. Samhandling med GLT og PRC se handlingsplanene Til disse fagsjefene medlemmer per Tallet oppdateres fortløpende. Har stor tro på at målet nås før Statusoversikt følger som vedlegg til rapporten. Deltatt på flere sonemøter sammen med fagsjef opplæring hvor vi har hatt fokus på klubbens indre miljø i forhold til trivsel og utvikling. Per var kvinneandelen på 13,09 %. Målet for året en økning til 14,4 %. Målet ikke nådd p.t. da andelen er på kun 13,39 %. Klubbene vært synlige gjennom god dekning i pressen, hjemmesider og sosiale medier. Sammen med fagsjef opplæring hatt fokus på bruk av opplæringsprogrammene på Lions hjemmesider. Ha fokus på medlemsutvikling på sonemøter og derigjennom etablere en langtidsplan sammen med sonelederne basert på klubbenes planer. Delta på sonemøter der sonene ønsker det. Få klubbene til å finne fremtidige ledere og sende disse på kurs. Gjenskape klubbenes engasjement, som under Fornyelsesprosessen i Faglig konferanse basert på humanitært hjelpearbeid som skaper interesse både for medlemmer og ikke medlemmer. Benytte programmet Kjenn Lions for å skape mer kunnskap om Lions for egne medlemmer. Til tjeneste det gleder Side 24 av 68

25 Distrikt 104 K - Medlemsutvikling SONE Ant. Ant. Ant. Amt. Ant. Ant. Ant. Ant. medl. medl. medl. medl. medl. medl. medl. medl Sone Sone Sone Sone Sone Sone Sone Totalt D 104 K Offisielt medlemstall tatt ut av medlemssystemet i etterkant. Forslag til vedtak: Rapportene fra DG og fagsjefene tas til orientering. Til tjeneste det gleder Side 25 av 68

26 Rapporter fra Sonelederne (per 1. mars) Sak 4.5 Sone 1 Rapport fra soneleder Øystein Tveit Mål Virkemidler Kommentar Tiltak for å nå målet Ansvarlig Status Sonemøter: Koordinering, erfaringsutveksling, utvikling av soneleddet. Medlemsutvikling: Øke medlemstallet i sonen med 6. Det er mitt valg: 2 DMV kurs og 4 DMV oppfrisknings-kurs barnehage / skole. Tegnekonkurransen til LIONS: Minimum 3 klubber har skoler med i aktiviteten. Ungdomsutveksling: 6 deltakere sendes ut fra vår sone. Tulipanaksjonen: Alle klubber er med å opprettholde eller øke antall tulipaner. Barnehjemmet i Vilnius: Opprettholde tiltaket med lese- og skrivevansker. 2 sonemøter i tillegg sonemøte / president treff. Handlingsplaner fra klubbene mht. rekruttering. Godt samarbeid mellom skoler og DMV ansvarlig i klubbene og DMV ambassadør. Klubbene tar kontakt med skolene. Kontakt med skolene. Innspill fra klubbene Sone/distrikt/Lions nasjonalt. Beholde alt som fungerer og skaper trivsel i klubbene. Samarbeid også mellom klubbene. Kontakt skolene våren 2014 helst før 1. mai. Motivere til deltakelse. Studentene har foredrag i klubbene etter turene. Minne om bestillings frist. Synliggjøre Lions og formålet med aksjonen. Felles presseoppslag. Fortsette organisering via prosjektgruppe fra klubbene. Klubbene velger selv hva de vil delta med. Soneleder/ evt. i samarbeid med klubbene innkaller til møte. Dele informasjon, gode ideer og fordele oppgaver. Sone- og presidentmøter, klubbesøk og ideutveksling mellom klubbene. Invitere GMT til et sonemøte. Motivere klubbene til å iverksette kursene i samarbeid med skolene. Være tidlig ute for å skaffe instruktør i Lions. Be klubbene sende info til skolene før 1. mai. Påminning før 10. august. Opplyse om muligheten til å dra på ungdomsutveksling via skolene. Bruke sosiale medier. Motivere klubbene til å følge opp tidligere flotte innsats! Felles samling for markedsføring i avis. Følge opp prosjektet. Soneleder / presidenter. Soneleder / presidentene / medlemmene. NAC i klubber/dmv Pilot. Presidenter / PRK i klubbene. YEK og soneleder. NAK / SL /presidenter / medlemmer. Klubbene i samarbeid med prosjektleder Rune Westberg. Sonemøte før tulipanaksjon. Nedgang på 2; 207 medlemmer per kurs gjennomført. 3 skoler har deltatt. 6 stk. er påmeldt for sommer Alle klubber deltar. Antallet økt med 800 til Prosjektet er fortsatt aktivt. Til tjeneste det gleder Side 26 av 68

27 Sone 2 Rapport fra soneleder Erik Ødegård Mål Virkemidler Kommentar Ansvar Status Øke medlemstallet i klubbene. Synliggjøre Lions arbeid i media. Fokus på trivsel i klubbene. Medlemsutvikling i sonen, Klubbenes mål. SL. Klubber. 8 nye. Øke antall Det er mitt valg-kurs i sonen. Informere om programmet. Arbeide for innpass i barnehager. Informere kommuner, skoler og barnehager. SL. presidenter. 2 kurs avholdt. 5 kurs planlagt. Besøk av DG i sonemøte. Bedre informasjon til klubbene om mulig støtte fra distriktet. Gi informasjon om distriktets arbeid og planer. Invitere distriktets fagsjefer til sonemøter. Påfyll fra distriktet vil gjøre sonemøtene mer interessante. Informasjon om Lions hjemmeside. Klubbutviklingsprogram. SL. DG. SL. Fagsjefer. VDG1 har deltatt. DG avtalt. Ungdomskontakt har deltatt. Avholde 3 sonemøter/ presidenttreff i løpet av året. SL. Avholdt 2 møter, Avtalt 1. Ungdomsutveksling. Ungdomsutvekslingskontakten. Kontakter skoler. Klubber. Til tjeneste det gleder Side 27 av 68

28 Sone 3 Rapport fra soneleder Jan Arild Selbek Mål Virkemidler Kommentar Tiltak for å nå målet Status Øke/beholde medlemmer. Bruke pressen for å få positive oppslag om hva vi gjør i lokalmiljøet. Vise oss fram og ha mye moro sammen. Info/kunnskap om Lions. 3 DMV-kurs. Spre kunnskap om rusforebyggende arbeid i skolen. Tegnekonkurransen. Være aktiv overfor Ungdomsleir/ utvekslingsstudent. skolene. Ta kontakt med videregående skole. Trenger flere yngre medlemmer og kvinner. En ungdom fra sonen ute hvert år. Samarbeide med andre hjelpeorganisasjoner i lokalmiljøet vi blir lettere synlige. Lage handlingsplaner i alle klubbene. Invitere fagsjefene på aktuelle tema. Klubbenes ansvar. Soneleder tar kontakt med klubbene. Tynset 24. Folldal 18. Stor-Elvdal 30. Rendal/Engerdal 15. Sum 87. Gjennomført 2 kurs Rendal/Engerdal. Oda Louise Larsen, Folldal til Tyrkia. Fadderbarn. Beholde antallet. Klubbenes ansvar. Folldal 1 og Tynset 4. Betalt inn til distriktets fadderbarn. Barnehjemstøtte i Latvia fra Stor-Elvdal. 2 sonemøter. 2 presidentmøter. Besøk av DG på 1 sonemøte. Høst og vinter/vår. Soneleders ansvar. 8/10 Koppang sonemøte. 16/9 Hanestad P-treff. 6/1 Hanestad P-treff. Soneprosjekt. Tiltak rettet mot barn og unge. Utvekslingsstudent, div. aktiviteter etter søknad. Sonestyret. Søknader barne- og ungdom godkjent. Utvekslingsstudent. Tulipanaksjon. Beholde dagens nivå. Klubbenes ansvar. Kjøre trivselsundersøkelse. Gjennomføres i alle klubber denne perioden. Klubbens ansvar. Purret presidentene 6/1. Til tjeneste det gleder Side 28 av 68

29 Sone 4 Rapport fra soneleder Stein Larsen Mål Virkemiddel Kommentar Status Tiltak for å nå målet Det er Mitt Valg : Arrangere ett vanlig og ett oppfriskningskurs. Bry deg : Russeprosjekt: Brumunddalsrussen. Tulipanaksjonen: Alle klubber aktivt med. Ungdomsutveksling: Tre ungdommer ut. Klubbene i Ringsaker og klubbene i Hamar samarbeider om sine områder. Benytte sentralt og Distriktets opplegg for aktiviteten. Felles opplegg for klubbene. Klubbene følger opp skoler og barnehager med oppfriskningskurs og barnehager for nye. Målsetning: Salg som tidligere år. Klubber i geografisk samme nærområde samarbeider. Ingen kurs avtalt. Sonen har sammen med politiet, Ringsakerklubbene og Russen gjennomført aksjonen som motivasjonsopplegg for russen. Økning i antall solgte tulipaner i år også. Tre ut i år ok som foreslått. Klubbkontakt tar lokal kontakt. Sentral motivasjon gjennom NAC. Gjennomgang og motivasjon på sonemøter. Internasjonal Tegnekonkurranse. Skoleprosjekt Zimbabwe. Medlemsutvikling. DG besøk i sonemøte(er). Følge sentralt opplegg mot barneskolene. LC Ringsaker Nord og Einar Lyngar fra LC Ringsaker styrer opplegget. Sette mål for medlemsutviklingen i sonen. Informasjon fra Distriktet om planer og gjennomføring. Følge pågående aktiviteter. Fokus på kritisk nivå i Distriktet. Ta vare på gamle medlemmer. Viktig for nærhet klubb/distrikt. Gjennomført med opplegg mot skolene. Opplegget er startet klubbvis. Stabilt nivå siste syv år. Gjennomført ved presidenttreff. Gjennomgang og motivasjon på sonemøter. Klubbene motiverer skoler. Informasjon om tiltaket. Aktiv bevisstgjøring om klubbtilstand. Formidles til klubbene. Til tjeneste det gleder Side 29 av 68

30 Sone 5 Rapport fra soneleder Engebret Maanum Fortsette utvikling av godt samarbeid mellom klubber og sone. Mål Virkemidler Tiltak for å nå målet Ansvar Status Besøke klubbene, samt god kontakt med presidenter og styrer. Arrangere sonemøter høsten 2013 og våren 2014 med presidenter/styre/fagsjefer. SL/ Presidentene. Gjennomført ett sonemøte på Dokka Gjennomfør ett Det er mitt valg kurs innen sonen. Synliggjøring, og presseomtale av aktiviteter i sona. Bruke kursopplegget Det er mitt valg. Gode aktiviteter som gir pressedekning. Påvirke skoleadministrasjonen i kommunene, sammen med barnehage-, barneskole- og ungdomsskoletrinnet. God kontakt med media. Gode og informative pressemeldinger. NAK / Presidenter/SL. SL/PRC. Jobbet aktivt med å få deltakere på kurset som arrangeres på Dokka Avtalt med begge klubbene i Valdres om et presseoppslag vedr. Stabburshella. Øke kunnskapen om Lions hos medlemmene i klubbene. Mitt Lions og Dette er Lions. Bruke aktivt fagfolkene i distriktet. SL/LDC. Markedsført dette i klubbene. Medlemsutvikling, samtidig som en må ta vare på nåværende medlemmer. Øke andel av kvinner. Fokus på den enkelte klubbs trivsel og vekst. Rullering av tjeneste. Besøke klubbene. God kontakt med Inger i Kvinner i Lions SL/ Presidenter. Besøkt de tre klubbene i sona to ganger i dette lionsåret, og deltatt på ett styremøte i hver klubb, samt deltatt på juleavslutningene. Til tjeneste det gleder Side 30 av 68

31 Sone 6 Rapport fra soneleder Ole Bjørn Hasli Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Medlems- og klubbutvikling: 1) Redusere antall utmeldinger. 2) Øke med 5 nye medlemmer. 3) Øke kvinneandelen med 10 %. Barne- og ungdomsarbeid: 1)Antall DMV-kurs i sonen: 1-2 2) Alle sonens klubber skal markedsføre Lions under Tulipanaksjonen. Øke antall klubber som deltar i Lions tegnekonkurransen. Antall ungdommer på leir: Minst 2. Internasjonalt arbeid: 1) Øke antall fadderbarn i sonen. Minst 6 av åtte klubber skal delta i prosjektet. 2) Senanga-prosjektet som eget soneprosjekt. Bruke fagsjefer til opplæring og motivering i sonearbeidet og klubbarbeidet. Klubbpleie: 1)Ett presidenttreff og to sonemøter. 2) Soneleder besøker klubbene. Inspirere, motivere klubbene til aktivt å arbeide for rekruttering, og samtidig arbeide for å holde på nåværende medlemmer. Inspirere og veileder faddere. Holde god kontakt med presidentene og klubbene. Invitere repr. for DMV inviteres til sonemøte. Fagsjef/ansvarlig informerer og motiverer klubbene. God informasjon til klubbene om ungdomsleirarbeidet. Fortsette landsbyprosjektet Mbita i Kenya. Ha en god agenda og møtestruktur. Gi presidentene mulighet til å påvirke saksinnholdet for sonemøtene. Holde god kontakt med presidentene i sonen. Prosjektoppstart var i februar Kun tre presidenter deltok på sonemøtet i september. Til tjeneste det gleder Side 31 av 68 Bruke sonemøtene til å motivere og inspirere klubbene. Klubbene rapporterer og motiverer hverandre. Fadderne må skoleres. Oppfordre klubbene til bruk av CEP. NAK-er arbeider aktivt mot kommunene og skolene. Invitere fagsjef på sonemøter. Motivere klubbene og ungdomskontaktene. 1)Inspirere klubbene med tilbakemeldinger om utviklingen i prosjektet. Einar Lyngar inviteres på sonemøtene og gir konkrete tilbakemeldinger og oppdateringer. 2) Støtte LC Jevnaker i Senanga-prosjektet. Invitere fagsjefer på sonemøtene. Motivere klubbmedlemmer til å delta på opplæringskursene. Plan for sonemøter legges sammen med påtroppende presidenter. VDG 1 deltar på presidentmøtet. DG inviteres til sonemøtene. Det har også dette året vært en del utmeldinger, men flere av klubbene har også hatt en del tilgang på nye medlemmer. F.eks. LC Gran har økt med 20 %. NAC deltar på sonemøtet i februar. Klubbene forbereder et tilsvarende eller økt tulipansalg sammenliknet med aksjonen i Ikke kjent med at klubbene i sona har deltatt dette året. YEC Harald Røtterud deltok på sonemøtet i september. 1 ungdom skal delta i ungdomsutveksling. 1)Fem av klubbene i sone 6 deltar i Mbita-prosjektet. Einar Lyngar deltar på sonemøtene for rapportering av status. 2) Senanga er videreført, men har foreløpig ikke status som et soneprosjekt. YCEC Harald Røtterud informerte om ungdomsutveksling. NAC, PRC, GLT og GMT deltar på sonemøtet i februar. 1)Presidenttreff ble gjennomført i juni-13. Sonemøtet i september med deltakelse fra fem klubber. DG deltar på sonemøtene i sept. og febr. 2)Soneleder besøker klubber våren 2014.

32 Sone 7 Rapport fra soneleder Jens Olaf Rud Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Medlemspleie/ medlemsøkning ønskes. Arrangere Det er mitt valg kurs. Lions tegnekonkurranse skal fortsatt arrangeres. Ungdomsutveksling. Fadderbarn. Trivselsundersøkelse kjøres hvert år i noen klubber. Engasjerende møtekvelder. Kontakt med skole og barnehager. Kontakt med skole og barnehager. Unisont fra klubbene om at dette er et lokalt tiltak på hver enkelt klubb. Rekruttere flere medlemmer i 40 årene. Rekruttere flere kvinnelige medlemmer. Det er under gjennomføring i mange av klubbene i sonen. Andre lag og foreninger hvor dette kan være aktuelt? Det er under gjennomføring i mange av klubbene i sonen. Personlig kontakt med potensielle medlemmer. Synliggjøre Lions sin virksomhet på lokalt plan. Kontakte andre lag og foreninger hvor dette kan være aktuelt. Viktig med tidlig kontakt. Løpende kontakt med ungdomskoler/vgs. Skaffe mer informasjon om fadderbarn-ordningen. Er en kontinuerlig prosess i alle sonens klubber. Tar dette opp som en felles soneaktivitet. Er gjennomført i sonen. Gjennomføres i noen av sonens klubber. Gjennomføres i noen av sonens klubber. Den årlige tulipanaksjonen. Evaluering før 2014-opplegg. Gjennomføres siste lørdag i april. Lions lekene i Hurdal Alle klubbene stiller med Gjennomføres arrangeres årlig. utstyr/mannskap. Barnehjemmet i Vilnius. Fortsatt støtte til barnehjemmet ut fra det som sonen bestemmer. Gi støtte ved hjelpesendinger og ved dugnader. Følge opp vedtatte bevilgninger. Gjennomføres etter sonenes plan. Forslag til vedtak: Rapportene fra sonelederne tas til orientering. Til tjeneste det gleder Side 32 av 68

33 Sak 5.0 ORIENTERINGER Minsk Sak 5.1 Kåring av distriktets beste klubbavis Sak 5.2 Orientering om Riksmøtesaker Sak Sak 5.1 Rapport fra Minskprosjektet For at årets delegater skal ha en sammenheng med Status forrige Lions år, vises det til IPDG sin rapport side 7. Lionsåret Sommeren høsten startet «lovende»: President Lukasjenko hadde plukket ut en del halvferdige prosjekt i Minsk by som han forlangte skulle være ferdigstilte innen nyttår Blant de 13 som ble pekt ut var Chebotarova prosjektet vårt. Ansvarlig er Partizanski regionen, som ble delegert ansvaret fra Minsk kommune for flere år siden. Årsaken til ordren er at VM i ishockey skal være i Minsk våren 2014! «Da må vel bevilgningen Minsk kommune hadde gjort vedtak om bli frigitt», tenkte jeg som prosjektleder. Månedene utover høsten gikk. Signaler kom om uenighet mellom Minsk City Committee of social help and protection og direktøren for senteret, Andrei Turovets. Komiteen ønsket igjen å ta i bruk senteret til andre aktiviteter enn vår avtale var. Det viser seg at komiteen har fått ny leder, Janna Romanovich, som jeg har hatt tøffe diskusjoner med tidligere. Resultatet av disse drøftingene har blitt at ble Andrei løst fra stillingen som direktør, og en av de andre ansatte, Oksana Blank, er utnevnt til midlertidig direktør. Stillingen blir lyst ut i mars I sine statusrapporter først i januar antyder Slava at «trolig har «The Committee» glømt å beordre bevilgningen på ½ mill. frigitt for sluttarbeidene på senteret.» MEN skriver han videre «1/2 mill. burde ikke være problem ved slutten av året for en kommune som Minsk». Jeg tilføyer: Heller ikke ved starten av året. Status nå er: - Den nye direktøren og Slava samarbeider. - Entreprenøren er klar, men krever forskuddsbetaling. Han trenger bare noen få uker for å fullføre jobben. - Slava kjemper fortsatt for at 3. etasje skal brukes slik vi har planlagt, kanskje også med et opplegg sammen med spesialpersonell fra Israel. - Muligens vil fokus dreie mer mot det vi i Norge kaller «krisesenter». Det vil jo omfatte den gruppen vi har fokusert på: Familier med problemer etter Chernobyl, men kanskje nå 2. generasjon! Til tjeneste det gleder Side 33 av 68

34 - Andrei vil ha oppgaver å gå til, i et samarbeid med Sida (svenske NORAD), der betydelige midler er stilt til rådighet de nærmeste 3 årene i noen Andrei har kalt «Pappa School». Han hadde nok sterke ønsker om at deler av senteret skulle kunne brukes i dette prosjektet. Modellen ville faktisk passet, for det har jo blant annet vært «fedrenes svik» som i tillegg til det rent helsemessige har vært utfordringen for «Chernobyl familiene». - Dersom dollarkursen holder seg på dagens nivå utover vinteren / våren, vil det IKKE være noe fare for at estimatene fra DM 2013 vil sprekke. I skrivende øyeblikk avventes rapport i slutten av januar fra nytt møte med «komiteen», Blank og Slava, og signal om at penger er klar for «Stroytechosnova» til å starte innspurten i rehabiliteringsarbeidet. Det bør skje vesentlig framskritt utover vinteren / våren. Nytt besøk og drøftinger med myndighetene planlegges lagt til mars måned, etter forslag fra Slava. Tilleggs rapport kan det bli aktuelt å legge fram på distriktsmøtet. Kongsvinger, Erik Evang prosjektleder Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering. Til tjeneste det gleder Side 34 av 68

35 Sak 6.0 SAKER Ny organisasjonsstruktur og distriktsinndeling for MD 104: Sak 6.1 Forslaget til ny distriktsinndeling i MD 104 (Lions Norge) går ut på å redusere antall distrikter fra dagens 10 distrikter til 6. SAMMENDRAG Viser til mandatet fra RM 2013: Guvernørrådet anbefaler forslaget slik det i dag vil bli lagt fram fra hvert distrikt, med seks distrikter. SAKSOPPLYSNINGER: Administrative og økonomiske konsekvenser: Lovkomiteens merknader: Likelydende forslag må behandles av samtlige distriktsmøter i berørte distrikter før det kan behandles på riksmøtet. Positivt vedtak forutsettes i berørte fullverdige distrikter. Vedtak på riksmøtet krever simpelt flertall. På Riksmøtet i Loen ble det gjort følgende vedtak etter at 2014 forslaget ble trukket: Nytt forslag til vedtak ved AGRL (assisterende guvernørrådsleder) Bjørn K. Skovly: Distriktsmøtenes behandling av forslaget om ny struktur for MD 104 viste at det er en positiv holdning til endringer og effektivisering av organisasjonskulturen i Lions Norge. Riksmøtet vil derfor pålegge guvernørrådet om å følge opp disse innspillende med sikte på å legge fram forslag til endringer i denne strukturen på Riksmøtet i Det er en forutsetning at dette forankres i klubbene og distriktenes egne ønsker for effektiv drift. AGRL Bjørn K. Skovly sitt forslag ble enstemmig vedtatt. Med bakgrunn i vedtaket har det blitt utarbeidet et utkast til distriktsinndeling. Til tjeneste det gleder Side 35 av 68

36 NY DISTRIKTSINNDELING Lovkomiteen uttaler: Dersom vi snakker om rene fusjoner, dvs. ren sammenslåing av eksisterende distrikter, er det mulig å votere over hver fusjon separat. Dersom det er en kombinert fisjon/fusjon innenfor deler av eksisterende distrikter, kan votering deles opp slik at et område besluttes av gangen. Vi fradeler og slår sammen, og har en fisjon/fusjon. Forslaget må være identiske på DM og RM. Guvernørrådet fremmer forslag om ny distriktsinndeling av MD104 fra 10 til 6 distrikter ved at: a) Distrikt A utvides med resten av Nordland fylke, til grensen mot Nord-Trøndelag. Det utvidede distriktet benevnes Distrikt 1 i forslaget b) Distrikt K utvides med sonene 8 og 9 fra Distrikt C Det utvidede distriktet benevnes Distrikt 3 i forslaget c) Distriktene B og C med de endringene som er nevnt i pkt. a) og b) slås sammen til ett distrikt. Dette distriktet benevnes Distrikt 2 i forslaget d) Distriktene D og E slås sammen til et nytt distrikt. Dette nye distriktet benevnes Distrikt 6 i forslaget e) Distriktene F og G slås sammen til et nytt distrikt. Dette nye distriktet benevnes Distrikt 4 i forslaget f) Distriktene H og J slås sammen til et nytt distrikt. Dette nye distriktet benevnes Distrikt 5 i forslaget Kartskisse over forslaget til de nye distriktene: Se vedlegg side 51. Det forutsettes simpelt flertall for endringsforslaget fra Distriktsmøtene i de respektive fullverdige distrikter (Distriktene E, G, K og J). Dersom ett eller flere av disse ikke har resultert i kvalifisert flertall for forslaget, tas de(t) respektive punkt(ene) (b, d, e og/eller f) ut av riksmøteforslaget. Det er medlemstallet registrert i Oak Brook som gjelder; (ett år, en måned og en dag før den første dagen i måneden før møtet). Forslaget har vært sendt ut til høring i alle klubbene i vårt distrikt og det er ikke kommet noen innsigelser. Et enstemmig distriktsråd og distriktsstyre i vårt distrikt MD 104 K går inn for forslaget. Forslag til vedtak: Distriktsmøtet i distrikt 104 K går inn for at antall distrikter i MD 104 (Lions Norge) reduseres fra 10 til 6 distrikter. Distrikt K utvides med sonene 8 og 9 fra Distrikt C. Det utvidede distriktet benevnes Distrikt 3 i forslaget. Distrikt 3 i forslaget vil da bestå av øvre Romerike i Akershus, Hedmark og Oppland. Til tjeneste det gleder Side 36 av 68

37 Forslag fra Distriktsstyret: Sak 6.2 BRØNNBORING I AFRIKA Distriktsstyret i MD 104 K ønsker at distriktet viderefører prosjektet med å sørge for rent vann til mennesker i Afrika. Dette gjøres ved å bore nye brønner. Rent vann er forebyggende mot sykdommer og epidemier i befolkningen. Brønnprosjektet for ses på som et felles prosjekt for klubbene i distriktet. Finansieringen gjøres ved at klubbene betaler inn til prosjektet. Forslag til vedtak: Distriktsmøtet 2014 beslutter at distrikt 104 K skal gi minst en brønn for rent vann i Afrika i løpet av lionsåret Finansieringen skjer ved at klubbene betaler inn kroner 80,- per medlem eller kr. 2500,- per klubb. Klubber som har egne brønnprosjekter kan frivillig støtte prosjektet. Prosjektet koordineres gjennom Lions sitt apparat for brønner i Afrika. Distriktskontingent : Sak 6.3 Ut fra budsjett for finner distriktsstyret det riktig å beholde distriktskontingenten uendret. Forslag til vedtak: Distriktskontingenten forblir uendret for lionsåret på kr 100,- per medlem. Til tjeneste det gleder Side 37 av 68

38 DGs handlingsplan : Sak 6.4 Distriktets lov og arbeidsordning inneholder kjøreregler for organisasjonen. Handlingsplanen nedenfor angir mål og prioriteringer for lionsåret Hensikten er at vi på alle plan i distriktet skal ha en rettesnor i arbeidet vårt. Men dette skal ikke hindre gode initiativ på ulike nivåer. Gjennom meningsfylt arbeid, godt vennskap, trivsel og sosialt samspill, skal vi løse våre oppgaver til glede for alle vi hjelper! Motto: Gode venner som hjelper andre. Våre felles verdier er: Åpen: Vær sannferdig og opptre med integritet. Godt klubbmiljø bidrar til å dyrke og verdsette mangfoldet. Modig: Tenk nytt, vær nyskapende, søkende og stimuler til nye ideer som skaper samhold og bidrar til Lions sitt arbeid. Omtenksom: Handle innenfor våre etiske retningslinjer, vis respekt for medmennesker og vise samfunnsansvar. Tett på aktiviteter: Vise engasjement gjennom å fokusere på samhold, trivsel og glede i klubben og på aktiviteter. Distriktets mål Virkemiddel Ansvar 1. Organisasjonen. 1. Videreutvikle soneleddet. Etablere forståelse i klubbene for at sona er viktig som ett bindeledd mot råd og styre. Skolere soneledere gjennom sonelederforum og Lions leadership. I presidentopplæringen å vektlegge soneleddet. DG(distriktsguvernør), VDG1 (visedistriktsguvernør 1), GLT(leder for lederopplæring), SL (soneleder). 2. Tilby klubbene CEP (klubbutviklingsprogram) å be klubbene vurdere vekstundersøkelsens resultater i klubbene og foreta nødvendige endringer. 3. Fagsjefenes og soneledernes handlingsplaner skal harmonere med distriktets og MDs (Lions Norges) planer og hvis mulig være målbare. Disse handlingsplanene er en del av DG sin handlingsplan. 4. Utdanning av presidenter og fagsamling for presidenter, kasserere og klubbenes fagkontakter: a. 85 % av presidentene på opplæring. Gjøre retningslinjer for soneleder kjent og gjennomført. Arbeide aktivt mot klubbene gjennom soneleddet. Sone- og klubbesøk. Arbeide med planer og innspill på distriktets sonelederforum og distriktsrådsmøter. DG og VDG1 må videreformidle og poengtere Lions Norges planer. Alle planer på nettet. Tidlig og god info om sted og tid for fagsamling. Interessante og motiverende fellestemaer på fagsamlingene. Klubbene blir orientert og DG, VDG1, VDG2 og CEPveiledere (klubb- utvikling), SL. DG, VDG1, GLT, ITC (leder for informasjonsteknologi), SL. DG, VDG1, GLT, distriktets fagsjefer, DS, DK, SL, P. Til tjeneste det gleder Side 38 av 68

39 b. 50 % av klubbenes fagkontakter på fagsamling. 5. Medlems- og klubbutvikling: a. Redusere antall utmeldinger i forhold til de siste årene. b. Øke med netto 10 nye medlemmer i forhold til c. Øke kvinneandelen. d. Øke bevisstheten rundt faddernes oppgaver og plikter slik at vi beholder medlemmene. 6. Klubbene får tilsendt årshjul og huskeliste for innbetalinger i løpet av september oppdatert av fagsjefer på fagsamling i mai/juni. Motivere klubbene til å gjennomføre Minitrivda i klubbene. Bedre lederutvikling / lederutdanning i klubbene. Benytte programmet Kjenn Lions for å skape mer kunnskap om Lions for egne medlemmer. Understreke betydningen av at medlemmene må trives i klubbene. Bevisstgjøre fadderansvaret, lage hjelpemidler for å bevisstgjøre faddernes ansvar og oppgaver. Forbedre info internt og eksternt med brosjyrer, radio, TV, lokalpresse, nettet, osv. Distriktsstyret innhenter opplysninger. 7. Røde Fjær Få på plass distrikts- og soneorganisasjonen, RF kontaktene i klubbene DG, GMT ( medlems- og klubbutviklingskontakten), GLT. (GMT og GLT i team.) CEP- veiledere, PRC (leder for PR og informasjon), SL, klubbene. Få klubbene til å finne fremtidige ledere og sende disse på opplæring. DG, VDG 1. RF leder i distrikt Distriktsstyret RF komiteen i distriktet CEP = veileder for klubbutvikling PRK = fagkontakt i klubb for PR DG = distriktsguvernør SL = soneleder DMV pilot = NACs medhjelper for Det er mitt valg VDG = visedistriktsguvernør YCEC = distriktsleder for ungdomsutveksling P = president i klubb GLT = distriktsleder for lederopplæring DS = distriktssekretær GMT = distriktsleder for medlems- og klubbutvikling DK = distriktskasserer ITK = fagkontakt for informasjonsteknologi IRC = distriktsleder for internasjonale tiltak NAC = distriktsleder for arbeid mot narkotika NAK = klubbkontakt for arbeid mot narkotika PRC = distriktsleder for PR og informasjon YEK = fagkontakt i klubb for ungdomsutveksling Forslag til vedtak: DGs handlingsplan for vedtas. Underliggende planer: Fagsjefenes - og soneledernes handlingsplaner er tilgjengelig som vedlegg til sakspapirene fra side 52. Til tjeneste det gleder Side 39 av 68

40 Sak 7.0 REGNSKAP Resultatregnskap : Sak 7.1 Fotnoter: 1 DISTRIKTSKONTINGENT (nr. i kontoplan,313): Summen er noe for stor i forhold til antall medlemmer, her er det Lions sentralt som først krever inn pengene og vi får dem overført fra dem. Kan skyldes at vi fikk noe for lite året før. 2 DISTRIKTSRÅDSMEDLEMMERS UTGIFTER (nr. i kontoplan,531): Reise- og overnattingsutgifter til styre- og rådsmøter, distriktsmøte, regionmøter, fagmøter, sonemøter, lederopplæring og andre møter. 3 ANDRE UTGIFTER (nr. i kontoplan,540) Telefon, porto, kontorrekvisita, trykksaker, kopiering, datakostnader. Hederstegn, banner, oppmerksomheter og blomster. Renter, provisjon/giroer. Diverse/hedersråd og fonds. 4 FORNYELSE I LIONS (nr. i kontoplan,546) Overskridelsen her skyldes hovedsakelig L2014-møtet i Vikingskipet på Hamar, halleie og bevertning. 5 DRIFT AV SONER (nr. i kontoplan,5331) Reiseutgifter til sonemøter og annen soneleder-representasjon, kurs for soneledere/sonelederforum. Bevilgede midler fra distrikt til sonene. 6. LEDEROPPLÆRING (nr. i kontoplan,5341) Mesteparten av utgiftene her skyldes kurs, opplæring, fagsamlinger og leadership. Forholdsvis dyrt men budsjettoverskridelsen er liten. Til tjeneste det gleder Side 40 av 68

41 UNGDOMSKONTO BEHOLDNING PR ,88 UTGIFTER TIL UNGDOMSLEIR ,89 BEHOLDNING PR ,99 FOND OPPSTART AV NYE KLUBBER BEHOLDNING PR ,11 RENTEINNTEKTER ,45 BEHOLDNING PR ,56 Gjøvik, Hamar, Arne M. Møller (sign.) DK Hans O. Glomsås (sign.) DG Til tjeneste det gleder Side 41 av 68

42 Ungdomsleir 2012 Til tjeneste det gleder Side 42 av 68

43 Til tjeneste det gleder Side 43 av 68

44 Prosjekt Minsk Til tjeneste det gleder Side 44 av 68

45 Balanse per Til tjeneste det gleder Side 45 av 68

46 Forslag til vedtak: Regnskap med revisjonsberetning for godkjennes. Til tjeneste det gleder Side 46 av 68

47 Statusregnskap for Sak 7.2 Gjøvik, Arne Martin Mølle (sign.) Distriktskasserer Forslag til vedtak: Statusregnskap for tas til orientering. Til tjeneste det gleder Side 47 av 68

48 Sak 8.0 BUDSJETT Administrasjon og drift INNTEKTER BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP BUDSJETT DG-refusjon HK (Oak Brook) , ,00 DG-refusjon MD , ,00 Distriktsrådsmedlemmer refusjon MD , ,00 Distriktskontingent , ,00 Opplæring, fagsamling og leadership , ,00 Renteinntekter , ,00 SUM INNTEKTER , , UTGIFTER DG-Elects utgifter , DGs utgifter , Distriktsrådets utgifter , Distriktsmøtet Fadderbarn Andre utgifter , Klubbfornyelse , Overføring til sonene / drift Opplæring/Leadership/fagsamlinger SUM UTGFTER , ,00 DRIFTSRESULTAT ,74 0,00 Forslag til vedtak: Budsjettet for vedtas. Til tjeneste det gleder Side 48 av 68

49 VALG Sak 9.0 VALGKOMITEENS INNSTILLING Distriktsmøtet 104 K Verv Navn Klubb Tidligere verv Nominert av Merknader Innstilling IPDG Jan Olav Hagen Ullensaker P 97-98, SL , Leo C 04-06, LDC 04-13, DG Ullensaker Selvskreven Jan Olav Hagen 1 år DG Arve Lund Rena P 05-06, SL08-10, IRC 08-14, VDG 2 og Rena og Kongsvinger Valg skal godkjennes Arve Lund 1 år VDG 1 Torstein Nærbøe Østre Toten P og 03-04, SL 07-09, PRC 12-14, VDG Østre Toten Valg skal godkjennes Torstein Nærbøe 1 år VDG 2 Ole Bjørn Hasli Lunner P 09 10, SL Lunner Valgkomiteens innstilling Ole Bjørn Hasli 1 år DK Bengt Haugnæss Årnes Medlem fra 2000 og kasserererfaring fra klubb og sone Valgkomiteen Valgkomiteens innstilling Bengt Haugnæss 2 år DS Gudbjørn Viken Stor Elvdal Medlem fra 2008 DG-elect DGs valg Marit Dufset Rena Medlem fra 2010 Rena Valgkomiteens innstilling IRC Stein Larsen Storhamar Medlem fra 1986 Storhamar Valgkomiteens innstilling 1 Marit Dufset 2 år 2 Stein Larsen 2 år ITC Egil Andersen Stor Elvdal Medlem fra 1979 Stor Elvdal Valgkomiteens innstilling Egil Andersen 2 år GLT Jørn G. Buraas Furnes Pres,01-02, SL 06-07, GLT Furnes Ikke på valg Jørn G. Buraas 1 år igjen NAC Ole Tamlag Odal Medlem fra 2008 Odal Valgkomiteens innstilling Ole Tamlag 2 år PRC Torstein Nærbøe Østre Toten P og 03-04, SL 07-09, PRC Valgkomiteen Valgkomiteens innstilling Torstein Nærbøe 2 år GMT Jan Olav Hagen Ullensaker LDC 04-13, DG Valgkomiteen Valgkomiteens innstilling Jan Olav Hagen 1 år YCEC Harald Røtterud Årnes P og 06-07, YK , YEC Årnes Ikke på valg Harald Røtterud 1 år igjen Valgkomite DG elect Østre Toten P og 03-04, SL 07-09, PRC 12-14, VDG DM 13 Selvskreven Torstein Nærbøe 1 år Bodil Nordhagen Elverum Medlem fra 1994 Valgkomiteen Valgkomiteens innstilling Bodil Nordhagen 2 år Kåre Rise Brumunddal SL 04 05,DS 06-07, DG 09-10, VK Ikke på valg Kåre Rise 1 år igjen Valgk. Vara Stein Olav Breck Stange P 12-14, vara VK Stange Valgkomiteens innstilling Stein Olav Breck 1 år igjen Til tjeneste det gleder Side 49 av 68

50 Soneleder s 1 Bjørn Henrik Wernberg Våler i Solør P 97-99, ass. SL Sonen Valgkomiteens innstilling Bjørn Henrik Wernberg Soneleder s 2 Tore Stenseth Løten P ass. SL Sonen Valgkomiteens innstilling Tore Stenseth Soneleder s 3 Oddvar Erlien Tynset P tidligere , ass.sl Sonen Valgkomiteens innstilling Oddvar Erlien Soneleder s 4 Erling Berentsen Nes P ass. SL Sonen Valgkomiteens innstilling Erling Berentsen Soneleder s 5 Engebret Maanum Nord-Aurdal P99-00, SL Sonen Valgkomiteens innstilling Engebret Maanum Soneleder s 6 Henning Pettersen Jevnaker P04-05, SL 05-06, Ass. SL, Sonen Valgkomiteens innstilling Henning Pettersen Soneleder s 7 Erik Brennmoen Gjerdrum Ass. SL Sonen Valgkomiteens innstilling Erik Brennmoen Ass. SL S 1 Sonen På valg Ass. SL S 2 Odd Tårneby Romedal P12-13,13-14 Sonen Valgkomiteens innstilling Odd Tårneby Past SL S 3 Jan Erik Selbek Stor-Elvdal P og 10-11, SL Sonen Valgkomiteens innstilling Jan Erik Selbek Past SL S 4 Stein Larsen Storhamar DG 02-03, NAC 93-02, PRC 03-09, SL Sonen Valgkomiteens innstilling Stein Larsen Ass. SL s 4 Sonen På valg Ass. SL s 5 Sonen På valg Ass. SL S 6 Margrethe Leirdal Totn P Sonen Valgkomiteens innstilling Margrethe Leirdal Past SL S6 Ole Bjørn Hasli Lunner P 09 10, SL Sonen Valgkomiteens innstilling Ole Bjørn Hasli Past SL S 7 Jens Olaf Rud Eidsvoll Sør P 87-88, 05-07, SL Sonen Valgkomiteens innstilling Jens Olaf Rud Revisorer Erik Skoglund Gjøvik Revisor LC Gjøvik Ikke på valg 1 år igjen Roger Jensen Gjøvik Revisor, Lions fra 1984., D-revisorer Valgkomiteen Valgkomiteens innstilling Roger Jensen 2 år. Til tjeneste det gleder Side 50 av 68

51 VEDLEGG. Vedlegg til sak 6.1 Til tjeneste det gleder Side 51 av 68

52 Funksjon: IR (hjelpearbeid) Handlingsplan Ansvarlig: IRC Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Internasjonalt: a. Distriktets klubber/soner skal fortsette med brønnprosjekt i Afrika. b. Øke antall fadderbarn. Informere klubber og soner via nett, mail og besøk. DG, IRC (leder for internasjonalt arbeid), PRC, SL, P (klubbpresidenter). 11 Klubber og distriktet er med i ordningen pr Stimulere og oppfordre klubber til å etablere seg i fadderbarn arbeidet. c. Oppfordre sonene til internasjonale soneaktiviteter. Nasjonalt: Følge opp distrikts- og riksmøtevedtak. Informere klubber og soner via nett, mail og besøk. PRC lager og distribuerer pressemeldinger. DG, IRC, PRC, SL, ITC. Til tjeneste det gleder Side 52 av 68

53 Funksjon: ITC (informasjon og kommunikasjonsteknologi) Handlingsplan Ansvarlig: ITC Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Fortsatt bruk av hjemmesida. Publisere stoff på distriktets hjemmeside. Sikre at klubbene holder medlemsregisteret oppdatert. Sikre at klubbene benytter klubbens Lions e-post. Oppfordre distrikt, soner og klubber til aktivt å legge ut stoff. Oppfordre distriktsstyret, fagsjefer og soneledere til å produsere/formidle aktuelt stoff. Kurs for sekretærer og andre med redigeringsansvar. Informere om brukerveiledninger på nett. Automatisk videresending til klubbens president. MD 104 har utarbeidet gode rettledninger for publisering på hjemmesida. Fortløpende prosess. Formidles via sonelederne. Utføres innen Skolere web-redaktørene. Oppfordre til større aktivitet blant distriktsrådets medlemmer og ute i sonene. Praktisk hjelp hvis ønskelig. SL/LDC innkaller. ITC følger opp og veileder. ITC utfører endringene i Vitnett sin e-post base. Videreutvikle distriktets Facebook-side. Ta i bruk sosiale medier. Publisere aktuelt stoff. Orientere om Facebook, Twitter og Instagram. Trenger å «reklamere» for siden. Noen klubber er allerede i gang. Krever aktiv deltakelse på sosiale medier. Krever minst et par interesserte i klubben. Til tjeneste det gleder Side 53 av 68

54 Funksjon: GLT (opplæring) Handlingsplan Ansvarlig: GLT Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Opplæring av 100 % av påtroppende soneledere. Leadership institute (lederkurs) for ass. soneleder og soneledere. Opplæring foretas i forbindelse med sonelederforum. God info på forhånd. Gi ass. soneleder og sonelederne tilbud om Leadership institute Foretas i januar 2015, på sonelederforum. Organisasjonslære. Sonelederens oppgaver og plikter Gjøre opplæringen godt kjent på forhånd. Motivere til å møte. Opplæringer foretas av GLT, DG, VDG 1 Opplæring av 100 % av påtroppende presidenter. Fagsamlinger for sekretærer, kasserere og K- ene i klubbene Opplæring av ITK i klubbene. Opplæring for medlemmer. Felles opplæringsprogrammer for Lions Norge. Opplæring foretas på Hamar eller i Brumunddal en lørdag. Bruker 1 lørdag og en ukekveld hvis nødvendig. Godt program. Tidlig og god forhåndsinformasjon Opplæring avtales etter behovet i den enkelte sone. Større kunnskap om Lions blant medlemmene. Bidra å påvirke i GLT gruppen i MD 104. Foretas i mai Fagansvarlige i distriktet tar ansvar for sitt fagområde. Sted : Mulig Sykehuset Innlandet i Brumunddal Foretas i hele fiskalåret. Opplæring i den nye hjemmesiden. Bruke felles mal for distriktets klubber som ligger på lions.no. Gjennomføres i hele fiskalåret. Fortsette med felles opplæringsprogrammer bl.a. president, sekretær etc. Benytte sonelederne til å påvirke i sin sone. Fagkontaktene i distriktet tar opplæringen av sine klubbkontakter. GLT / DG tar presidentopplæringen ITC/DS tar sekretæropplæringen. Innhente behov. Benytte sonelederne. ITC tar opplæringen. Få soneledere og klubbmedlemmer som kan gjennomføre opplegget. GLT ansvarlig for dette. Bidra aktivt i prosessene. Til tjeneste det gleder Side 54 av 68

55 Funksjon: NAC (arbeid mot narkotika, tulipanaksjonen, DMV-kurs, Lions fredsplakat) Handlingsplan Ansvarlig: NAC Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå mål Status Styrke tulipanaksjonen. Mål for 2015: tulipaner. Gjennomføre 17 Det er mitt valg kurs (DMV) og oppfriskningskurs. Mål: DMV i alle soner Lions Fredsplakatkonk. (tegnekonkurranse for barn) høsten 2014.: Imagine Peace Mål: Minst én tegnekonkurranse i hver sone Støtte/oppmuntre klubber og soner til andre ungdomstiltak mht. rusforebyggende arbeid og vanskeligstilte barn. NAC orienterer på distriktets fagsamling i mai, sonemøter, klubbmøter. Bruk av tulipaneffekter. Bruke DMV-pilotene i samarbeid med klubber og soner samt NACs arbeid. NAC orienterer på distriktets fagsamling i mai. DMV-pilotene orienterer klubber og soner. NAC informerer om Tulipanfondet. Erfaringsutveksling på samlingene i mai/juni. Orientere, komme med impulser til synlighet og info om lions på tulipandagen samt samle inn penger. Dette må skje i samarbeid med PRC/PRK. Presentere DMV for beslutningstakere i kommunene vi ikke har hatt/har kurs. NAC og pilotene støtter klubbene etter behov. DMV viktig for Røde Fjær. Kan gi meget god PR for klubbene og kan være en døråpner for DMV-kurs. Samarbeid med PRC/PRK. Oppfordre klubbene gjennom soner til større kunnskap om lions der klubbene mener det trengs. NAC hjelper med infoskriv etc. etter behov. Pilotene på 1- dags samling for oppfriskning/ erfaringsutveksling. Oppfordre klubbene i mai/juni og august gjennom mail og tlf. Soneledere tar opp temaet på sitt første møte. (Må ev. skje før pga. materiellbestilling fra USA) Spre søknadsskjema og regler for Tulipanfondet. Til tjeneste det gleder Side 55 av 68

56 Funksjon: PRC (presse og informasjon) Handlingsplan Ansvarlig: Torstein Nærbøe Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status PR-opplæring for alle PRKer i Distriktet. Klarlegge behovet for PRog informasjonsmateriell. Oppmuntre til bruk av ny hjemmeside. Gi månedlig oversikt over hva som skjer innen informasjon og PR i klubbene. Månedlig status vedrørende Lions-aktiviteter. Motivere klubbene til å delta i tegnekonkurransen for barn. Distriktets beste klubbavis. Gjøre Lions 104 K kjent. Informasjon om «Røde- Fjær-2015». Forsøke å få Lions sentralt til å arbeide mer med PR overfor sentrale media. Fagsamlinger: Mai - juni Avklare på fagsamlingen i mai om behovet. Avklare behovet med andre fagsjefer og soneledere. Opplæring vil bli gitt i samarbeid med ITC. , evt. med informasjonsark. med informasjonsark. Gi informasjon om tiltaket. Materiellet bestilles sentralt. Motivere klubbene til å lage klubbavis. Bruke lokalavisene som middel. Gjensidig oppdatering PRK/PRC og dannelse av nettverk. Se om det er mulig med felles produksjon for å få ned prisene. Nå eller aldri! Må få dette på plass nå. Må også få hjemmesidene til PRC og Sone aktiv. Klubbene har behov for tips og ideer, samt få kontaktpersoner de kan diskutere egne planer med. Gi en kortfattet og oversiktlig informasjon om hva som skjer i Lions over klubbnivå. Får lett presseomtale, og gir positive ringvirkninger hos lever og deres foresatte/familie/bekjente. Fin, samlet måte å spre informasjon på. Klubbene når greit fram gjennom lokalavisene, det er ikke så lett med distriktets informasjon. Gruppeoppgaver og diskusjoner. Evt. danne grupper i sonene som skal jobbe sammen for å komme i mål. Tilbakemeldinger fra klubbene, samt oppfølging fra PRC. Her bør mye gjøres fra HK, at de lager en månedlig oversikt over aktiviteter. HK bruker i dag for mange ord. Bør bare gi overskriftene. PRC legger til det som skjer i Distriktet. Markedsføres til klubber som ikke tidligere har deltatt. Informere klubber som ikke benytter klubbavis. Utsendelse av felles pressemeldinger. Bruke lokalavisene som Utsendelse av felles middel. pressemeldinger.???.. Til tjeneste det gleder Side 56 av 68

57 Funksjon: YCEC (ungdomsarbeid/-utveksling) Handlingsplan Ansvarlig: Harald Røtterud Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Sende 15 ungdommer til internasjonale ungdomsleire. Alle soner sender minst en. Skolering av ungdommene som skal reise ut. Skolering av klubbenes YEK-er. Arrangere sommerleir på STRANDENGA for ca. 20 barn/unge. Gi god informasjon til klubbene via E-post, telefon og sonebesøk. Benytte tidligere utvekslingsungdommer i info-arbeidet. Være klar på at forhåndsreservasjonen skal være realistisk. Oppfølging via E-post/telefon når søknaden er mottatt. Avholde info-møte med ungdommene, pårørende og klubbkontakter våren Opplæring under fagsamlingen våren Holde kontakten med de aktuelle YEK-er gjennom hele året. I løpet av høsten sende infobrev til klubbenes presidenter og YEK-er samt soneledere. Gi info på sonemøter. Meget viktig at klubbene allerede før ferien avgjør om de vil delta. Må tenke budsjett. YEK må være aktiv for å skaffe kandidat(er) i god tid. Sørge for at ungdommene får tilstrekkelig informasjon om hva hensikten med utvekslingen er. Det er ingen ferietur, men en tur for læring og utvikling. Viktig å være tydelig overfor fagkontaktene når det gjelder tidsfrister og nøyaktighet i forbindelse med søknadene. Høste erfaring fra sommerens leir og gjøre eventuelle endringer/forbedringer i Ha dialog med både presidenter og YEK-er. Starte arbeidet rett etter sommerferien. Gi info i DGs månedsbrev. PRC tar opp ungdomsutvekslingen i sitt infobrev om høsten. Fortsette rutinene fra forrige år. Holde god kontakt med hver enkelt ungdom som skal reise. Oppfordre medlemmene til å jobbe i sitt nærmiljø for å finne passende kandidater, evt. at klubben kontakter kommunen for å få hjelp. Til tjeneste det gleder Side 57 av 68

58 Funksjon: GMT (Medlems- og klubbutvikling) Handlingsplan Ansvarlig: GMT Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Medlemsutvikling, Øke medlemstallet med netto 10 i forhold til medlemstall Klubbutvikling. Kvinneandel. Læring for medlemmer som bidrar til synliggjøring. Motivere klubbene til å gjennomføre Minitrivda i klubbene. Bevisstgjøre fadderansvaret, lage hjelpemidler sammen med GLT for å bevisstgjøre faddernes ansvar og oppgaver. Bedre lederutvikling og leder-utdanning i klubbene. Understreke betydningen av at medlemmene må trives i klubbene. Øke kvinneandelen med 10 % i forhold til andel per Øke medlemmenes lionskunnskap. Forbedre info internt og eksternt med brosjyrer, lokalpresse, internett og gjennom sosiale medier. Soneengasjement. Oppmuntre klubbene til å minimum opprettholde/ gjenskape medlemstallet i forhold til sine mål. Krever god samhandling i GMT-teamet. Gjennomføres i samarbeid med CEP, GLT, soneledere og presidenter. Samhandlede med distriktsrådet. Samhandling med GLT og PRC se handlingsplanene til disse fagsjefene. Ha fokus på medlemsutvikling på sonemøter og derigjennom etablere en langtidsplan sammen med sonelederne basert på klubbenes planer. Delta på sonemøter der sonene ønsker det. Få klubbene til å finne fremtidige ledere og sende disse på kurs. Motivere klubbene til engasjement og synliggjøre. Sammen med GLT gjennomføre faglig konferanse basert på humanitært hjelpearbeid som skaper interesse både for medlemmer og ikke medlemmer. Benytte programmet Kjenn lions for å skape mer kunnskap om Lions for egne medlemmer. Benytte opplæringsmateriell utarbeidet av GMT som ligger på Lions sine hjemmeside. Til tjeneste det gleder Side 58 av 68

59 Sone 1 Handlingsplan Ansvarlig: Bjørn Henrik Wernberg Mål Virkemidler Kommentar Tiltak for å nå målet Ansvarlig Status Sonemøter: Koordinering, erfaringsutveksling, utvikling av soneleddet. Medlemsutvikling: Øke medlemstallet i sonen med 6. 2 sonemøter i tillegg sonemøte/ presidenttreff. Handlingsplaner fra klubbene mht. rekruttering. Innspill fra klubbene Sone/distrikt/Lions nasjonalt. Beholde alt som fungerer og skaper trivsel i klubbene. Soneleder evt. i samarbeid med klubbene innkaller til møte. Dele informasjon, gode ideer og fordele oppgaver. Sonemøter og presidenter, klubbesøk og ideutveksling mellom klubbene. Invitere GMT til et sonemøte. Soneleder /presidenter. Soneleder / presidentene / medlemmene. Det er mitt valg: 2 DMV kurs og 4 DMV oppfriskningskurs barnehage/skole. Godt samarbeid mellom skoler og DMV ansvarlig i klubbene og DMV ambassadør. Samarbeid også mellom klubbene. Kontakt skolene våren 2014 helst før 1. mai. Motivere klubbene til å iverksette kursene i samarbeid med skolene. Være tidlig ute for å skaffe instruktør i Lions. NAC i klubber/dmv Pilot. Tegnekonkurranse til Lions: Minimum 3 klubber har skoler med i aktiviteten. Klubbene tar kontakt med skolene. Motivere til deltakelse. Be klubbene Sende info til skolene før 1. mai. Påminning før 10. august. Presidenter / PRK i klubbene. Ungdomsutveksling: 6 deltakere sendes ut fra vår sone. Kontakt med skolene. Studentene har foredrag i klubbene etter turene. Opplyse muligheten til å dra på ungdomsutveksling via skolene. Bruke sosiale medier. YEK og soneleder. Tulipanaksjonen: Alle klubber er med Opprettholde eller øke antall tulipaner. Minne om bestillings frist. Synliggjøre Lions og formålet med aksjonen Felles presseoppslag. Motivere klubbene til å følge opp tidligere flotte innsats! Felles samling for markedsføring via avis. NAK / SL /presidenter / medlemmer. Til tjeneste det gleder Side 59 av 68

60 Sone 2 Handlingsplan Ansvarlig: Tore Stenseth Mål Virkemidler Kommentar Ansvar Status Øke medlemstallet i klubbene. Synliggjøre Lions arbeid i media. Fokus på trivsel i klubbene. Medlemsutvikling i sonen, Klubbenes mål. SL. Klubber. Øke antall Det er mitt valg-kurs i sonen. Informere om programmet. Arbeide for innpass i barnehager. Informere kommuner, skoler og barnehager. SL. presidenter. Besøk av DG i sonemøte. Bedre informasjon til klubbene om mulig støtte fra distriktet. Gi informasjon om distriktets arbeid og planer. Invitere distriktets fagsjefer til sonemøter. Påfyll fra distriktet vil gjøre sonemøtene mer interessante. Informasjon om Lions hjemmeside. Klubbutviklingsprogram. SL. DG. SL. Fagsjefer. Avholde 3 sonemøter/presidenttreff i løpet av året. SL. Ungdomsutveksling. Ungdomsutvekslingskontakten. Kontakter skoler. Klubber. Til tjeneste det gleder Side 60 av 68

61 Sone 3 Handlingsplan Ansvarlig: Oddvar Erlien Mål Virkemidler Kommentar Tiltak for å nå målet Status Øke/beholde medlemmer. Bruke pressen for å få positive oppslag i lokalmiljøet. Vise oss fram og ha mye moro sammen. Info/kunnskap om Lions. 3 DMV-kurs. Spre kunnskap om rusforebyggende arbeid i skolen. Trenger flere yngre medlemmer og kvinner. Klubbene bruker aktivt Analyseredskap. (MiniTrivda- /Minitest). Tynset oppfriskningskurs i barnehage og skole. Stor-Elvdal oppfriskningskurs. Tegnekonkurransen. Være aktiv overfor skolene. Klubbenes ansvar. Ungdomsleir/ Utvekslingsstudent. Ta kontakt med videregående skole. En ungdom fra sonen ute hvert år. Tynset har førsteretten i Fadderbarn. Beholde antallet. Klubbenes ansvar. 2 sonemøter. 2 presidentmøter. Besøk av DG på 1 sonemøte. Soneprosjekt. Høst og vinter/vår. Tiltak rettet mot barn og unge. Utvekslingsstudent, div aktiviteter etter søknad. Soneleders ansvar. Sonestyret. Søknader barn og ungdom mot rus. Utvekslingsstudent. Tulipanaksjon. Beholde dagens nivå. Klubbenes ansvar. Til tjeneste det gleder Side 61 av 68

62 Sone 4 Handlingsplan Ansvarlig: Erling Berentsen Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Det er Mitt Valg : Arrangere ett vanlig og ett oppfriskningskurs. Følge opp russeprosjekt Brumunddalsrussen. Tulipanaksjonen: Alle klubber aktivt med. Markere Det er Mitt Valg spesielt. LRF Ungdomsutveksling: Tre ungdommer ut. Internasjonal Tegnekonkurranse. Skoleprosjekt i Zimbabwe. Medlemsutvikling. Klubbene i Ringsaker og Hamar samarbeider om sine områder. Motivasjonsmøter med russen, Bry deg utstyr. Benytte sentralt og Distriktets opplegg for aktiviteten. Felles opplegg for klubbene. Følge sentralt opplegg mot barneskolene. LC Ringsaker Nord og Einar Lyngar i LC Ringsaker, styrer opplegget. Sette mål for medlemsutviklingen i sonen. Klubbene følger opp skoler og barnehager for oppfriskningskurs og barnehager for nye. Målsetning: Salg som tidligere år. Vise at inntekt Lions Røde Fjær blir brukt til ungdomsformål. Klubber i geografisk samme nærområde samarbeider. Følge pågående aktiviteter. Fokus på kritisk nivå i Distriktet. Ta vare på gamle medlemmer. DG besøk i sonemøte(er). Informasjon fra Distriktet om Viktig for nærhet klubb / distrikt. planer og gjennomføring. Soneleder besøker Informasjon fra distrikt til Nærhet sone / distrikt. klubbene. klubber. Sonemøter en lærende arena. Sonemøter med faglig innhold. Presidentmøter. Møte juni Gjennomgå sonemål/klubbmål. Dele erfaringer mht. gode klubbaktiviteter. Videreformidle Lions Norges Informasjon. planer for klubbene. Gjennomføre Lions 2014 Følge opp Riksmøtevedtak Samordne bevilgninger til Ha saken fast på sakslista til Vurdere bruken av refusjoner felles formål. hvert sonemøte. Tulipanfondet og andre betaling til Soneprosjekter. Avklare fellesforespørsler rettet til mange klubber. Til tjeneste det gleder Side 62 av 68 Klubbkontakt tar lokal kontakt. Samarbeide lensmannskontoret. Sentral motivasjon gjennom NAC. Gjennomgang og motivasjon på sonemøter. Gjennomgang og motivasjon på sonemøter. Klubbene motiverer skoler. Informasjon om tiltaket. Aktiv bevisstgjøring om klubbtilstand. Formidles til klubbene. Opplæring fagkontakter. Benytte C-ene. Også benytte DG. Benytte fagkontaktene.

63 Sone 5 Handlingsplan Ansvarlig: Engebret Maanum Mål Virkemidler Tiltak for å nå målet Ansvar Status Fortsette utviklingen av et godt samarbeid mellom klubber og sone. Besøke klubbene, og delta på styremøter i klubbene. God kontakt med president og styre. Arrangere tre sonemøter. (Ett høsten 2014 og to vinter/vår 2015, med presidenter/ styrer/fagsjefer. SL/ Presidentene. Gjennomfør ett Det er mitt valg kurs innen sonen. Bruke kursopplegget Det er mitt valg. Kontakt med NAK og adm. i kommunene, sammen med barnehage-, grunnskole- og ungdoms-skoletrinnet. NAK / Presidenter/SL.. God pressedekning av aktiviteter i sona. God kontakt med klubbene. God kontakt med media. Gode og informative pressemeldinger. SL/PRC. Øke kunnskapen om Lions hos medlemmene i klubbene. Mitt Lions og Dette er Lions. Bruke aktivt fagfolkene i distriktet. Enkelt kursopplegg i klubbene. SL/LDC. Medlemsutvikling / Ta vare på medlemmer. Fokus på den enkelte klubbs trivsel og vekst. Rullering av tjeneste. Besøke klubbene. God kontakt med Inger i Kvinner i Lions. SL/ Presidenter. Lions Røde Fjær. God kontakt med aksjonskomiteen. Godt samarbeid mellom klubbene i sona. SL/Presidenter. Til tjeneste det gleder Side 63 av 68

64 Sone 6 Handlingsplan Ansvarlig: Henning Pettersen Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Medlems- og klubbutvikling: 1) Redusere antall utmeldinger. 2) Øke med 5% nye medlemmer. 3) Øke kvinneandelen med 10 %. Barne- og ungdomsarbeid: 1) DMV-kurs i sonen. 2) Alle sonens klubber skal markedsføre Lions under Tulipanaksjonen. Øke antall klubber som deltar i Lions tegnekonkurransen Antall ungdommer på leir: Minst 2. Internasjonalt arbeid: 1) Opprettholde antall fadderbarn i sonen. Minst 6 av åtte klubber skal delta i prosjektet. 2) Senanga-prosjektet som eget soneprosjekt. Bruke fagsjefer til opplæring og motivering i sonearbeidet og klubbarbeidet Klubbpleie: 1) Tre sonemøter. 2) Møte med påtroppende presidenter på Distriktsmøtet i april. 3) Soneleder besøker klubbene. Inspirere og motivere klubbene til aktivt å arbeide for rekruttering, og samtidig arbeide for å holde på nåværende medlemmer. Inspirere og veilede faddere. Holde god kontakt med presidentene og klubbene. Invitere repr. for DMV inviteres til sonemøte. Fagsjef/ansvarlig informerer og motiverer klubbene God informasjon til klubbene om ungdomsleirarbeidet. Utfordre klubbene. 1)Fortsette landsbyprosjektet Mbita i Kenya. Fem klubber deltar per ja ) Prosjektet i Senanga skal utvikles videre. Ha en god agenda og møtestruktur. Synliggjøre viktigheten av opplæring av tillitsvalgte. Gi presidentene mulighet til å påvirke saksinnholdet for sonemøtene. Holde god kontakt med presidentene i sonen. Gode og planlagte klubbesøk. Sone 6 har en jobb som må gjøres med ungdoms-utveksling. Hvorfor arbeider klubbene lite med dette? 1) Prosjektoppstart var i februar Prosjektet videreføres Presidentene må ha møteplikt på sonemøtene. Til tjeneste det gleder Side 64 av 68 Bruke sonemøtene og klubbesøk til å motivere og inspirere klubbene. Klubbene rapporterer og motiverer hverandre. Fadderopplæring. Oppfordre klubbene til bruk av CEP. Nak-er arbeider aktivt mot kommunene og skolene. Invitere fagsjef på sonemøte. Motivere klubbene og ungdomskontaktene. 1)Inspirere klubbene med tilbakemeldinger om utviklingen i prosjektet. Einar Lyngar inviteres på sonemøtene og gir konkrete tilbakemeldinger og oppdateringer. 2)Støtte LC Jevnaker med videreføring av Senanga-prosjektet. Invitere fagsjefer på sonemøtene. Motivere klubbmedlemmer til å delta på opplæringskursene. God plan for sonemøtene. God kontakt med klubbenes presidenter og styrer. DG skal inviteres på sonemøter.

65 Sone 7 Handlingsplan Ansvarlig: Erik Brennmoen Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Medlemspleie/ medlemsøkning ønskes. Trivselsundersøkelse kjøres hvert år i noen klubber. Engasjerende møte kvelder. Rekruttere flere medlemmer i 40 årene. Rekruttere flere kvinnelige medlemmer. Personlig kontakt med potensielle medlemmer. Synliggjøre Lions sin virksomhet på lokalt plan. Arrangere Det er mitt valgkurs. Lions tegnekonkurranse skal fortsatt arrangeres. Ungdomsutveksling. Fadderbarn. Den årlige tulipanaksjonen. Lions lekene i Hurdal arrangeres årlig. Kontakt med skole og barnehager og kanskje andre lag og foreninger hvor dette kan være aktuelt. Kontakt med skole og barnehager. Det gjennomføres i noen av klubbene mens andre ikke har det på programmet. Unisont fra klubbene om at dette er et lokalt tiltak på hver enkelt klubb. Det er under gjennomføring i mange av klubbene i sonen. Andre lag og foreninger hvor dette kan være aktuelt? Det er under gjennomføring i mange av klubbene i sonen. Unisont fra klubbene om at 2013 skal evalueres før man ser frem mot Alle klubbene stiller med utstyr/mannskap. Nær kontakt med de organer som er beskrevet under avsnitt virkemidler. Nær kontakt med de organer som er beskrevet under avsnitt virkemidler. Løpende kontakt med ungdomskoler/videregående skoler. Skaffe mer informasjon om fadderbarn-ordningen og eventuelt ta dette videre til et medlemsmøte. Til tjeneste det gleder Side 65 av 68

66 FORKORTELSER DG = distriktsguvernør VDG = visedistriktsguvernør DS = distriktssekretær DK = distriktskasserer SL = soneleder P = president i klubb IRC = distriktets fagsjef for hjelpearbeid IRK = klubbkontakt for hjelpearbeid ITC = distriktets fagsjef for informasjonsteknologi ITK = klubbkontakt for informasjonsteknologi NAC = distriktets fagsjef for arbeid mot narkotika, tulipanaksjonen, DMV-kurs NAK = klubbkontakt for arbeid mot narkotika, tulipanaksjonen, DMV-kurs DMV-pilot = NACs medhjelper for Det er mitt valg PRC = distriktets fagsjef for PR og informasjon PRK = fagkontakt i klubb for PR YCEC = distriktets fagsjef for ungdomsarbeid/-utveksling YEK = fagkontakt i klubb for ungdomsarbeid/-utveksling GLT = distriktets fagsjef for lederopplæring GMT = distriktets fagsjef for medlems- og klubbutvikling CEP = klubbutviklings program SONER I Distrikt 104 K Sone 1: LC Eidskog, LC Kongsvinger, LC Odal, LC Grue, LC Åsnes, LC Våler i Solør Sone 2: LC Stange, LC Ottestad, LC Romedal, LC Løten, LC Elverum, LC Rena Sone 3: LC Engerdal-Rendalen, LC Stor-Elvdal, LC Folldal, LC Tynset Sone 4: LC Ringsaker-Nord, LC Ringsaker, LC Nes, LC Brumunddal, LC Furnes, LC Storhamar, LC Hamar, LC Vang Sone 5: LC Nordre Land, LC Nord-Aurdal, LC Valdres Sone 6: LC Biri, LC Gjøvik, LC Totn, LC Vestre Toten, LC Østre Toten, LC Gran, LC Lunner, LC Jevnaker Sone 7: LC Hurdal, LC Eidsvoll, LC Eidsvoll Sør, LC Gjerdrum, LC Nannestad, LC Ullensaker, LC Ullensaker/Kløfta, LC Årnes Til tjeneste det gleder Side 66 av 68

67 Til egne notater: Til tjeneste det gleder Side 67 av 68

68 Til tjeneste det gleder Side 68 av 68

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2013 Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19. - 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Til tjeneste det gleder Side 1 av 116 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 1.1 Åpning av Distriktsmøtet for nytt distrikt

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold: 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Innkalling til klubbmøte 3 DGs månedsbrev 4 DGs månedsbrev, side 2 5 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT ERIK HAMMER

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 12 12. februar Lionsåret 2013/2014 En sang for det nye året og

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Rica Skifer Hotell Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Rica Skifer Hotell Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Rica Skifer Hotell Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 13 12.mars Lionsåret 2013/2014 Om mars måned. Husker du denne sangen? Jeg heter mars og kan være

Detaljer

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Motivasjonsledelse Terje Fodstad, Lions Club Oslo Ormsund E-post: terje@harmek.no Mobil: 9135 0210 Hjemmeside: https://www.facebook.com/pages/lions-club-oslo-ormsund/415666498536285:

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel, Fevik. Dagsorden 25. april 2015

Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel, Fevik. Dagsorden 25. april 2015 Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand Strand Hotel, Fevik Dagsorden 25. april 2015 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 25. april 2015 Side 1/34 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Stor-Elvdal. 2. september 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 7 årgang 7. Høsten er her igjen. TIL TJENESTE WE SERVE

Stor-Elvdal. 2. september 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 7 årgang 7. Høsten er her igjen. TIL TJENESTE WE SERVE Stor-Elvdal 2. september 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 7 årgang 7 Høsten er her igjen. TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT Telefon privat SEKRETÆR Telefon privat STYREMEDLEM PAST PRESIDENT OLAV

Detaljer

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015).

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). Vedlegg 4 til sak 6.3 FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2.

Detaljer

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Sted: Tingvold, Elvestadveien 1958, Hobøl Til stede: Lill A. Alver DG LC Nedre Romerike Christer Hedenskog DK LC Skiptvet Jorun S. Waaden

Detaljer

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i...

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Revidert 20.01.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. I - NAVN - HENVISNINGER 1. Distriktets betegnelser

Detaljer

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: M.NR./M.NO: Hotel Clarion-Bakeriet, Trondheim DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 25.01.14 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: DG Svein Fandal, IPDG

Detaljer

Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012

Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012 Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012 Distriktsmøte 104F Bø Hotell 21. april 2012 Arrangør LC Bø Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 1/18 President Olav Anders Hellekås

Detaljer

Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Dagsorden 26. april 2014 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 26. april 2014 Side 1/32 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Distriktsmøte D104F 19. - 21. april 2013 Arrangør LC Arendal

Distriktsmøte D104F 19. - 21. april 2013 Arrangør LC Arendal Distriktsmøte D104F 19. - 21. april 2013 Arrangør LC Arendal Clarion Tyholmen Hotell Dagsorden 20. april 2013 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 20. april 2013 Side 1/39 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren Opplæring og Medlemsutvikling For å sørge for optimal fokus på opplæring, leder- og medlemsutvikling og at dette drives som et langsiktig arbeide, har LCI etablert prosjektene GLT (Global Leadership Team)

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 27. april 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 09 årgang 19

TIL TJENESTE WE SERVE. 27. april 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 09 årgang 19 27. april 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 09 årgang 19 Lørdag 27. april satte Lions preg på Kaffegata med stands ved Coop og Stormarkedet. Som tidligere år bidro Åsnes hornmusikk og skapte ekstra stemning.

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Åpning med Kor uten grenser - Velkommen til

Detaljer

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC)

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) 3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) Endret av Guvernørrådet i februar 2013 1 Hjemmel I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, 17, punkt 4 e), skal det velges en leder for ungdomsarbeid

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang Oktober 2013 Medlemsmøte Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Budsjett 2013/2014 4. Aktuelle saker 5. Nytt medlem? 6. Eventuelt Sosialt samvær med

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Protokoll Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Åpning v/kjetil Saga v/hovedkomitéens, LC Vegårshei Velkommen til Arendal v/ Velkommen til

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst.

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Sept. 2015. Åpningsseremoni med foredrag av Thorvald Stoltenberg.

Sept. 2015. Åpningsseremoni med foredrag av Thorvald Stoltenberg. Sept. 2015 Redaktør: E Borchsenius Riksmøtet i Kirkenes - 2015 RM med 230 delegater. Dvs at bare halvparten av landets klubber deltok!! Barnekor fra Kirkenes Solid deltakelse fra LC Stavanger Fyrverkeriet

Detaljer

7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7

7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7 Stor-Elvdal 7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT Telefon privat SEKRETÆR Telefon privat STYREMEDLEM PAST PRESIDENT OLAV SVERRE 62 46 40 57 91195530

Detaljer

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Fagsjefrapporter til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 5 Dagsorden for det 40. separate Distriktsmøte / Distrikt 104E 1. Åpning av Distriktsmøtet v/distriktsguvernør

Detaljer

Distriktguvernørens sluttrapport for 2012-13 med bakgrunn i Handlingsplanen og midlertidig rapport til DM 2013

Distriktguvernørens sluttrapport for 2012-13 med bakgrunn i Handlingsplanen og midlertidig rapport til DM 2013 Sak 4.1 Distriktguvernørens sluttrapport for 2012-13 med bakgrunn i Handlingsplanen og midlertidig rapport til DM 2013 Klubber Målet med å opprettholde distriktets 40 klubber er innfridd. Det har vært

Detaljer

S T I K K A Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord

S T I K K A Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Nytt om Lions med Månedsbrev Klubb- Diverse Medlems- Lions nettbutikk november referater vedlegg opptak _ L Ø V E- S T I K K A Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Nr 26 11.november 15/16

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 1 i sone 3-2015-2016 Dato: 17. september 2015 Kl.: 18.00 Sted: Kongshavn videregående skole (Gamle Sjømannskolen

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015 Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Dagsorden 29. mai 2015 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 Innhold: 1.1 Åpning av Distriktsmøtet

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Distriktsmøte Lions MD 104 J

Distriktsmøte Lions MD 104 J Distriktsmøte Lions MD 104 J Rygge 5. april 2014 R Distriktsguvernør Jahn S. Engh Dagsorden: Konstituering. 1.1 Lions etiske norm 1.2 Minnestund for Lions-medlemmer som har gått bort i løpet av det siste

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 4. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2013 / 2014 STED/VENUE: Meyergården hotell Mo i Rana M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 25.04.2014 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: DG Svein

Detaljer

Distriktsmøte 104E 2015. Det 41. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 25. april 2015 Bryne

Distriktsmøte 104E 2015. Det 41. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 25. april 2015 Bryne Det 41. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 25. april 2015 Bryne 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte på Bryne 25. april 2015... 3 2 Hilsen fra arrangøren... 4 3 Programoversikt for Distriktsmøtet

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

Distriktssaker. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Distriktssaker. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Distriktssaker til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte D104F 25. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel Fevik. Protokoll DM D104F, 25. april 2015 Side 1/21

Protokoll Distriktsmøte D104F 25. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel Fevik. Protokoll DM D104F, 25. april 2015 Side 1/21 Protokoll Distriktsmøte D104F 25. april 2015 Arrangør LC Lillesand Strand Hotel Fevik Protokoll DM D104F, 25. april 2015 Side 1/21 1.1 Åpning av Distriktsmøtet 2015ved Distriktsguvernør Geir Arve Ribe

Detaljer

Protokoll Distriktsmøtet Notodden Lions distrikt 104/F Notodden 17-19. april - 2009

Protokoll Distriktsmøtet Notodden Lions distrikt 104/F Notodden 17-19. april - 2009 SAK 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET (DM-18.04.09) 1.1 Åpning Åpning av DM-09 ved presidenten i LC Notodden/Telerosa Ragnfrid Høgmo Bakken. Velkomsttale av Notoddens ordfører Lise Wiik. Innlegg av distriktsguvernør

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 24. årgang Mai 2013 Medlemsmøte Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær m/ foredrag om Arv og skifte ved Kjell Melhus

Detaljer

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER MD-IRC. NORGE Nils W. Ørum ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER Ajour per nov 2015 1. Hensikt med oversikten. Oversikten er laget for å hjelpe klubber, enkeltmedlemmer, soner og distrikter, for

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Clarion Hotel & Congress Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 07-08 september 2013 Øistein N. Juul Deltagere/Participants DG Svein

Detaljer

Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida

Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida Løveposten Januar 2014 Årgang 28 Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida Hei Lionsvenner. Godt nyttår alle sammen! Håper dere har hatt en flott juleferie,

Detaljer

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2014-2015 Dato: 19. november 2014 Kl.: 19.00 Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede:

Detaljer

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI 6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI Godkjent av Guvernørrådet i november 2013 Multippeldistriktet har noen aktivitetskonti, der klubber kan søke om

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang September 2013 Medlemsmøte Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Regnskap 2012/2013 4. Budsjett 2013/2014 5. Aktuelle saker 6. Eventuelt Sosialt

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbsekretær Rolle, ansvar og oppgaver utarbeidet av MD GLT 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle nye sekretærer i stand til

Detaljer

Dagsorden 18. april 2009

Dagsorden 18. april 2009 Dagsorden 18. april 2009 Arrangør Lions Clubs Notodden /Telerosa Til tjeneste 10.03.2009 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 17. 19. april 2009 Side 1/48 INNKALLING TIL DISTRIKTSMØTE 2009 10.03.2009 Distriktsmøtepapirer

Detaljer

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Sted: Bardshaug Herregard Tid: Sondag 26.04.2015 ki.09:30 Saksliste: t Apning ved Distriktsguvernor DG Alf E. Olsen 2 Lions Etiske

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag.

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag. 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014/2015 STED/VENUE: Hotel Bakeriet, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: 25. januar 2015 SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG Svein

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 23. årgang April 2012 Medlemsmøte Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Finn Giæver Fra Nepal 6. Sosialt samvær Klubbavis for Lions

Detaljer

LC Stor-E lvdal`styre 2013/2014

LC Stor-E lvdal`styre 2013/2014 Stor-Elvdal 6. Januar 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal - Nr 1 årgang 7 TIL TJENESTE WE SERVE LC Stor-E lvdal`styre 2013/2014 PRESIDENT STEIN OVE BRUN 970 67 703 steino.brun@gmail.com VISEPRESIDENT

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL

LIONS CLUBS INTERNATIONAL LIONS CLUBS INTERNATIONAL LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104 E (Revidert april 2010) Side 0 LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104E Vedtatt av Distriktsmøtet 1982 i Oslo Endret av Distriktsmøtet 1987

Detaljer

Distriktsmøte LIONS Distrikt 104 J Skedsmo 11.april 2015 Distriktsguvernør Lill Alver

Distriktsmøte LIONS Distrikt 104 J Skedsmo 11.april 2015 Distriktsguvernør Lill Alver Distriktsmøte LIONS Distrikt 104 J Skedsmo 11.april 2015 Distriktsguvernør Lill Alver Dagsorden: Konstituering. 1 1 Lions etiske norm 1 2 Minnestund for Lions-medlemmer som har gått bort i løpet av det

Detaljer

25. mars 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 08 årgang 19

25. mars 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 08 årgang 19 25. mars 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 08 årgang 19 Lions Club Åsnes fyller 40 år! Lions Club Åsnes ble stiftet 17.04.1973 og dette markeres med en festlig dag den 13.04.2013 på Dæsbekken for lions

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkommen til Distriktsmøtet v/ president Lillian

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Det 39. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 20. april 2013 Haugesund

Det 39. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 20. april 2013 Haugesund Det 39. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 20. april 2013 Haugesund 1 1 Velkommen til Distriktsmøte i Haugesund 2013... 4 2 Hilsen fra ordføreren... 5 3 Hilsen fra arrangøren... 6 4 Program for Distriktsmøtet

Detaljer

The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway. Distriktsguvernørens hilsen til Distriktsmøtet

The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway. Distriktsguvernørens hilsen til Distriktsmøtet The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Halvdan Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Distriktsguvernørens hilsen til Distriktsmøtet

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 5. April 2014

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 5. April 2014 1 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 5. April 2014 1. Åpning 1.1 President i LC Oslo/Maud Kari Markhus ønsket alle velkommen. 1.2 Distriktsguvernør (DG) Randi Mathisen åpnet årets distriktsmøte.

Detaljer

$! " % "! ( " ) % " % % *" % +"," - ! " " ! "# Klubbavis for Lions Club Rælingen

$!  % ! (  ) %  % % * % +, - !   ! # Klubbavis for Lions Club Rælingen ! "# Klubbavis for Lions Club Rælingen $! " % "! # & '! " " ( " ) % " % % *" % +"," - ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbkasserer Rolle, ansvar og oppgaver utarbeidet av MD GLT 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle nye kasserer i stand til å

Detaljer

! " # " $ % &! ' $! " (! ) " "! & ) " * + ", -. ) " Klubbavis for Lions Club Rælingen

!  #  $ % &! ' $!  (! )  ! & )  * + , -. )  Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # " $ % &! ' $! " (! ) " "! & ) " * + ", -. ) " Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Februar 2013. Møte på Storhamar gård med ledsagere Onsdag 20.02.13 kl. 19.00 (eller gjerne en halvtime før)

Februar 2013. Møte på Storhamar gård med ledsagere Onsdag 20.02.13 kl. 19.00 (eller gjerne en halvtime før) Februar 2013 Møte på Storhamar gård med ledsagere Onsdag 20.02.13 kl. 19.00 (eller gjerne en halvtime før) 1 Åpning/Velkommen 2 Presidentens minutter 3 Lions 2014 Tore D orienterer 4 Foredrag / kåseri

Detaljer

Lions Tulipanaksjon 2016

Lions Tulipanaksjon 2016 Lions Tulipanaksjon 2016 Informasjonsbrev oktober 2015 Lions Tulipanaksjon arrangeres lørdag 30. april 2016! Til klubbene i Lions Norge Det er på tide å begynne planleggingen av Lions Tulipanaksjon 2016.

Detaljer