Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015"

Transkript

1 Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9

2 1.1 Åpning av Distriktsmøtet for nytt distrikt 104D Distriktsguvernør i G, Magne Torrud, ønsket velkommen til konstituerende Distriktsmøte i nytt Distrikt 104 D og åpnet møteforhandlingene. Ut fra det vi vedtar i dag har vi et godt grunnlag for det videre arbeidet i det nye Distrikt 104 D. 1.2 Fastsettelse av delegatantall Sekretariatet opplyser om antall delegater og observatører Det var 31 antall delegater 1.3 Valg av møteleder Distriktsmøtet velger en møteleder. PDG Ola Eiklid Hølen, LC Hønefoss er foreslått Bisitter er Distriktsguvernør i F Geir Arve Ribe 1.4 Valg av 2 møtereferenter Distriktsmøtet velger to møtereferenter. Ina Skjævestad Voreland, LC Fevik og Tove Annexstad, LC Asker Røyrin 1.5 Valg av 2 delegater til å underskrive protokollen Distriktsmøtet velger to til å underskrive protokollen Disse er foreslått: Finn Einar Bredesen fra LC Tønsberg og Ellinor Allergoth fra LC Asker Røyrin 1.6 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent 1.7 Godkjenning av forretningsorden Forretningsorden enstemmig godkjent 2 RAPPORTER 2.1 Ingen rapporter legges frem, da disse tidligere er lagt fram for distriktsmøtene i G og F 3 DISTRIKTSSAKER 3.1 Forslag til Lov og arbeidsordning for Distrikt 104 D Lovkomiteene i distriktene F og G har revidert lovverket til en ny Lov for 104D og Arbeidsordning for 104D. Alternativt forslag til Lov for 104D og Forslag til Arbeidsordning for 104D fra distrikt F, er vedlagt dette dokument. Distriktsstyrene i F og G anmoder distriktsmøtet om å vedta Lov for 104D og Arbeidsordning for 104D Disse hadde ordet: Jonny Steindal, LC Heradsbygd orienterte om endringer foretatt 28.april 2015 etter DM i 104F Revidert forslag til Lov og Arbeidsordning for 104 D vedtas med de endringer som er fremkommet Enstemmig vedtatt Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 2/9

3 3.2 Organisasjonsplan i nytt distrikt 104 D ORGANISASJONPLAN DISTRIKT KOMMENTARER DISTRIKTSMØTET (DM) DM er distriktets øverste myndighet. DM avholdes ultimo april og minst 30 dager før Riksmøtet. DISTRIKTSSTYRET Distriktsstyret, som består av DG-VDG1-VDG2-IPDG-Distriktssekretær-Distriktskasserer og 1 soneleder, det vil si 7 personer og er overordnet DG og øverste beslutningsorgan i distriktet. Det skal normalt avholdes 4 styremøter (1 møte/kvartal) i Lionsåret. Disse møtene skal avholdes etter Distriktsrådsmøtene. LINJELEDERE Det er i linjen resultantene oppnås. Linjen har 3 nivåer: DG Soneledere klubbene v/ Presidenten. DISTRIKTSGUVERNØR / -LEDER (DG) DG er distriktets øverste leder og ansvarlig for distriktets daglige drift. DG er med i Distriktsledermøter og Guvernørrådsmøter og sitter i styret i MD104. SONELEDERE (SL) SL og Assisterende SL velges av og blant klubbene i den enkelte sonen. Valg skal gjennomføres før DM. SL er direkte underlagt DG for å ha det operative ansvaret for sitt nærområde dvs. sin sone. SL er den som kjenner klubbene og har lokalkunnskapen. SL kan spille på DG teamet etter behov og i henhold til avtale med DG. SL skal ha et eget budsjett og føre soneregnskap. SL er de som har klubbkontaktene og fortrinnsvis gjennomfører klubbesøkene. Dette vil være mer effektivt og kostnadsbesparende med kortere reiser. Dessuten er muligheten for et tettere sone samarbeide bedre tilrettelagt. En SL sitter i Distriktsstyret. Alle SL sitter i DR. KLUBBENE V/PRESIDENTEN Klubbene er drivkraften og hjertet i Lions. Presidenten er ansvarlig for den daglige driften. Hver klubb har sitt styre. STABSFUNKSJONER Stabsfunksjonene er DGs støtteapparat for å drifte hele organisasjonen. Disse omfatter: Distriktsrådet, Fagsjefene, DK, DS og DG Team Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 3/9

4 DISTRIKTSRÅDET (DR) Distriktsrådet er DG s rådgivende organ med hensyn til distriktets strategi og veivalg. DR består av Distriktsstyret, alle soneledere og alle fagsjefer. DR skal ha sine møter før Distriktsstyremøtene. Det er forslått 3 Distriktsrådsmøter (DRM) i den framtidige organisasjonen, ett før 15. september og ett i forbindelse med DM. Det tredje møtet bør avholdes sannsynligvis i omkring månedsskifte januar/februar eller når distriktsstyret føler sterkest behov for å samles. FAGSJEFER Vi har 7 fagsjefer med ansvar for sine fagområder. Disse sitter i DR. Fagsjefene utpekes av DG og velges på DM. Fagsjefene skal være DGs rådgivere innenfor sine fagområder. DISTRIKTSKASSERER (DK) OG DISTRIKTSSEKRETÆR (DS) Distriktskasserer og Distriktssekretær sitter i både i Distriktsstyret og Distriktsrådet. De er DG nærmeste medarbeidere. DG utpeker sin DK og DS. DG TEAM DG Team består av DG, VDG1 og VDG2 og IPDG som sitter både i Distriktsstyret og Distriktsrådet. Hovedtanken med å plassere DG teamet i stab er at disse er en ressurs for sonelederne som er direkte underlagt DG i operativ linje. Det nye distriktet er meget stort og sonelederne vil her ha en ressurs til hjelp i sine soner. DG Teamet kan spille en rolle i flere soner i samråd med SL og som DG s representant / Magne Thorrud Rev Rev Distriktsstyrene i F og G ber distriktsmøtet vedta ny organisasjonsstruktur Det ble fremlagt et forslag med følgende ordlyd: «DM vedtar den forelagte organisasjonsplan, men ber samtidig om at Distriktsrådet arbeider fram et forslag basert på de internasjonale retningslinjene og fremlegger den organisasjonsplan for DM 2016 for votering» Disse hadde ordet: Arild Abrahamsen, LC Røyken Øst. Yngve Lindgaard-Berntsen, LC Tjøme. Kjell Tore Andersen, LC Arendal Det fremlagte forslaget til Organisasjonsplan for 104 D ble enstemmig vedtatt 3.3 Distrikts kontingent Distriktskontingenten har vært uendret siden 2006, og vært på kr. 100,- pr medlem i F-distriktet. G-distriktet har kr. 111,- pr medlem. Overføringer fra MD er blitt redusert gjennom årene, mens distriktets kostnader er stigende. På bakgrunn av dette foreslåes det en økning i distriktskontingenten på kr. 15,- pr. medlem. Distriktsstyrene i F og G foreslår en distriktskontingent i 104D til kr. 115,- pr medlem fra Distriktskontingent for 104 D4 vedtatt mot1stemme Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 4/9

5 3.4 VDG I Yngve Lindgaard-Berntsen, handlingsplan for Mål Handling Virkemidler Ansv. 1 Organisasjon 1.1 Styrke klubbene - Sørge for at klubbene tilføres ressurser for å utvikle medlemmene og klubben - Arbeide aktivt mot klubbene for å styrke klubbmiljø 1.2 Styrke soneleddet - ASL gjennomfører RLLI - ASL gjennomfører SL opplæring - Etablere Sonelederforum 1.3 Opplæring av øvrige tillitsvalgte 1.4 Utvikle et troverdig rullerende planverk 1.5 Klubb- og medlemsutvikling 2 Barne- og ungdomsarbeide - Følge opp Sonelederforum - Starte oppbyggingen av nettbaserte opplæringsprogrammer - Forankre alle handlingsplaner i langtidsplaner - Klubbmiljø må prioriteres og forankres i klubbens handlingsplan - Sondere følger opp klubbene - Påtroppende presidenter tilbys og bør/skal gjennomføre LLLI-kurs - RLLI tilbys av MD - Levere Sonelederoppl ihht MD/LCI - Soneledere etabl. sitt eget forum, leder tiltrer Distriktstyret - Ta i bruk proaktive læringsmetoder med gyldighetstid - La Sonelederteamet delta aktivt i utviklingen av dette - Arbeide for at klubbene setter aktiviteter som gir glede i fokus DG / GLT SL DG / GLT DG/VDG! DG / GLT / ITC DG-teamet SL DG, SL 2.1 Tulipanaksjonen - Distriktets klubber deltar i Tulipanaksjonen 2.2 Det er mitt valg - øke antall kommuner som tar i bruk Mitt valg med 15% 2.3 Bry deg - Gjøre dette til soneaktiviteter der hvor dette faller naturlig - Oppfordre klubbene til å annonsere mål for aksjonen i god tid, evt. sammen med samarbeidspartnere - Fortsatt fokus på Mitt valg i kjølvannet av LRF Etablere samarbeid med Norsk Narkotikapoltiforening i flere fylker DG-team, NAC NAC, DMVpiloter, klubbenes NAK DG-team, NAC, SL 2.4 Lions tegnekonkuranse - Lions tegnekonkurranse ti flere skoler i distriktet 3 Hjelpearbeid 3.1 Nasjonalt: - Følge opp Distrikts- og Riksmøtevedtak 3.2 Internasjonalt: - Følge opp distriktsprosjekter - Følge opp distrikts- og riksmøtevedtak - Oppfordre klubbene/sonene til IRsamarbeid 4 Kommunikasjon, informasjon, PR 4.1 Månedsbrev - DGs månedsbrev sendes klubbene innen den 21, i hver måned. 4.2 Videreføre Løvenytt i det - Utvide Løvenytt til å omfatte hele nye distriktet. det nye distriktet 4.3 IT som kommunikasjon og informasjonsplattform - Alle fagsjefer i distriktet skal legge ut informasjon på distriktets hjemmeside - Alle sonene legger ut informasjon på sin hjemmeside - Informere skolene ved besøk, e-post og nett. - La klubbene få forståelsen av at konkurransen kan være en døråpner for Mitt Valg i flere skoler - Informere klubber og soner ved besøk, e-post og hjemmeside - informere klubber og soner ved besøk, e-post og hjemmeside - Samarbeid med MD-IRC om IRprosjektbank - I tillegg til DGs informasjon, også fagsjefinformasjon - Etablere en radaksjonskomité på 3 personer i tillegg til PRC - Opplæring av Styret, fagsjefer, soneledere og klubbmedlemmer i bruk av IT-verktøy 4.4 Synliggjøring - Bruk av media og lokal presse - lokal informasjon om aktiviteter - Bruke Lionsmerket - Benytte profileringsutstyr/klær på stand - Soneledere bør ha som målsetting at alle klubbene i sonen har et eller flere innlegg i pressen. 4.5 Intern informasjon - Tilstrebe at alle klubber får all nødvendig informasjon Handlingsplan for 104 D enstemmig vedtatt - Bruk av nyhetsbrev, månedsbrev, Lions quarterly, etc. YEC, NAC, SL, DMV-piloter DG, IRC, SL DG, IRC SL DG, fagsjefer DG, PRC GLT, ITC, ITK PRC, PRK, SL DG-teamet, PRC Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 5/9

6 3.5 VDG I Yngve Lindgaard-Berntsen, budsjettforslag for LIONS DISTRIKT 104D Budsjettforslag fra VDG I Yngve Lindgaard-Berntsen INNTEKTER: Konto Kontonavn Budsjett Kommentarer 3111 Refusjon fra HK , Refusjon til DG fra MD , Refusjon distriktsråd fra MD , Kontingent , / Avgift til distriktsmøte , / Renter 2 000, Sponsormidler , Utvikling Distrikt , Andre inntekter UTGIFTER: SUM INNTEKTER , Conventionreisen (Dgelect+led.) , Riksmøte/GRM (Dgelect+led.) , Riksmøte/guvernørrådsmøte DG , Distriktsmøtet/Distr.rådsmøte DG/rådet , Nordisk Råds-møte , Klubb-besøk , Ledsagerutgifter , Div.utgifter 2 000,00 SUM UTGIFTER DG og Dgelect , Møte- og reiseutg. 0,00 Alt under Distriktsmøte Deltakersubsidiering , Div.utgifter/utvikling av distrikt ,00 SUM UTGIFTER DISTRIKTSRÅDET , NAC / tegnekonkurranse 4 500, IRC 3 500, YEC 2 500, GMT/GLT 7 500,00 Utvikling av distrikt tar kostnader her 5315 ITC 3 500, Div.utgifter SUM UTGIFTER FAGANSVARLIGE , Møte- og reiseutg/soneleder samling , Div.utgifter SUM SLA- SONELEDERAPPARATET , Telefon/Porto/Gebyrer 0, Kontorutg./Brev, Konvolutter etc. 0, Gaver og blomster 4 000, Jubileum, banner og utmerkelser 5 000, Utgifter ved etablering av klubber 0, Div.utgifter 3 000,00 SUM ØVRIGE UTGIFTER SUM UTGIFTER RESULTAT DG og DGelect: DISTRIKTSRÅDET: FAGANSVARLIGE: SLA - SONELEDERAPPARATET: ØVRIGE UTGIFTER: , ,00 0,00 Budsjett for 104 D enstemmig vedtatt Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 6/9

7 3.6 Forslag fra LC Notodden/Telerosa og LC Notodden: Childrens Burn Care til distriktsprosjekt i nytt Distrikt 104D Lions Club Notodden/Telerosa og Lions Club Notodden Forslag til Distriktsmøtet om støtte til Children's Burn Care Foundation: BLI MED Å Gi 100 BARN ET NYTT LIV! Vi foreslår ut det fra LC Distrikt 104 F+G bevilges 100,-kr per medlem per år over en 3 års periode. Vi tar utgangspunkt i ca 2000 medlemmer. Dette utgjør en kostnadsramme på ca ,- kr for perioden 1. juli juni 2018 og tilsvarer drift av to senger per år ( ,- kr per seng per år). Budsjett: Gjennomsnitt behandling av 1 barn = 6000,- kr, 3-5 operasjoner og 6 ukers opphold. 1: Alvorlige brannskadde barn som vil få hjelp hvert år: kr : 6000 kr = rundt 33 barn 2: Lions Distriktsprosjekt vil gi totalt over 3 år: kr : 6000 kr = 100 barn får et nytt liv Alle foto: CBCF CBCF's arbeid er nå blitt ganske godt kjent i Etiopia, og på Afrikas horn, så tilgang på midler vil være avgjørende for hvor mange brannskadde barn som kan behandles. Derfor vil pengene Lions bidrar med komme til nytte fra første stund. Presidentene i både LC Notodden og LCNotodden/Telerosa har vært på besøk hos CBCF i Addis Abeba for ved selvsyn å ha sett det arbeidet som utføres. I tillegg har så langt 2 elever fra Notodden videregående skole vært på besøk i 2014 og 2 elever besøker arbeidet i februar 2015 som en del av sitt Alternative Dagsverk-prosjekt. CBCF vil holde oss løpende orientert om hvordan pengene disponeres, det vil si at vi kan motta rapporter fra utførte operasjoner og behandlinger hvert kvartal. Om ønskelig er det mulighet for å besøke Children's Burn Care Foundution i Addis Abeba. Distriktsprosjekt for 104 D enstemmig vedtatt Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 7/9

8 3.7 Presentasjon av distriktsmøte 2016 på Tjøme. LC Tjøme presenterer distriktsmøtet for 2016 Dette blir arrangert på hotell Scandic Havna Tjøma april VALG Valgkomiteens innstilling: Valg av DG - Distriktsguvernør for Yngve Lindgaard-Berntsen LC Tjøme Bekreftelse av valget i Valg av VDG I Første Vise Distriktsguvernør for Jonny Steindal LC Heradsbygda Bekreftelse av valget i Valg av VDG II Andre Vise Distriktsguvernør for Finn Einar Bredesen LC Tønsberg Valg av YC leder av ungdomsarbeid for Jo Henriksen LC Hole Valg av NAC leder for Rusforebyggende tiltak for Annar Bottegård LC Øvre Eiker Valg av IRC leder for internasjonalt arbeid for Øyvind Rose LC Arendal Valg av PRC leder for mediekontakt for Mangler kandidat styret jobber videre for å finne kandidat Valg av ITC leder for Informasjonsteknologi for Asbjørn Larsen LC Risør Valg av GLT leder for opplæring for Sigmund Kjos LC Røyken Øst Valg av GMT leder for medlemspleie for Eugenie Horn Enge LC Sandefjord/Hjertnes Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 8/9

9 4.10 Valg av tre medlemmer til Lovkomiteen, Lionsårene Borgar Aasterud LC Heradsbygda Arne Martin Gjøseid LC Tvedestrand Finn Stenberg LC Krødsherad Valg av tre medlemmer til Valgkomiteen for Valgkomiteen består av 3 komiteemedlemmer. Forslag på tre komiteemedlemmer er: Erika Kjos LC Røyken Myrahvarf Britt Søreid LC Sauherad Mangler kandidat styret jobber videre for å finne kandidat Valg av revisor Terje Holst LC Arendal Utpeke Distriktssekretær DS og Distriktskasserer DK for DS Distriktssekretær Ina Skjævestad Voreland LC Fevik DK Distriktskasserer Jan Solberg LC Asker Kirkenes, 29. mai Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 9/9

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Dagsorden 9. april 2011

Dagsorden 9. april 2011 Dagsorden 9. april 2011 Distriktsmøte 104F Strand Hotel Fevik 8. - 10. april 2011 Arrangør LC Hisøy 06.04.2011 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 1/36 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Klart for ny sommerleir

Klart for ny sommerleir LØVENYTT Nr. 4 April 2015 18. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Klart for ny sommerleir Tilbakeslag og lyspunkter DGs månedsbrev Side 2 Om bare to måneder skal 18 jenter og

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Protokoll Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Åpning v/kjetil Saga v/hovedkomitéens, LC Vegårshei Velkommen til Arendal v/ Velkommen til

Detaljer

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand. Gode venner som hjelper andre

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand. Gode venner som hjelper andre Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand Protokoll fra Riksmøte 2012 i Kristiansand 1 Åpning DAGSORDEN 1.1 MØTET BLE ÅPNET av guvernørrådsleder (GRL) Hilde Straumsheim. 1.2 LIONS ETISKE

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

LØVENYTT. Medlemsluksus i Arendal. Lions hedret helt i Tallinn. Julefest for den eldre garde. Heldig lotterivinner

LØVENYTT. Medlemsluksus i Arendal. Lions hedret helt i Tallinn. Julefest for den eldre garde. Heldig lotterivinner LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Medlemsluksus i Arendal Mot nye høydepunkter DGs månedsbrev Side 2 Vi er i den heldige situasjonen at vi i den senere tid har hatt flere

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Klart for Lions Røde Fjær

Klart for Lions Røde Fjær LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Klart for Lions Røde Fjær God Lions Røde Fjær aksjon! DGs månedsbrev Side 2 Februar er rød av fjær! I klubbene forberedes bøsseinnsamlinger

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 5. April 2014

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 5. April 2014 1 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 5. April 2014 1. Åpning 1.1 President i LC Oslo/Maud Kari Markhus ønsket alle velkommen. 1.2 Distriktsguvernør (DG) Randi Mathisen åpnet årets distriktsmøte.

Detaljer

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Sted: Tingvold, Elvestadveien 1958, Hobøl Til stede: Lill A. Alver DG LC Nedre Romerike Christer Hedenskog DK LC Skiptvet Jorun S. Waaden

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104 KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL Multippeldistrikt 104 9. utgave 2006 2 FORORD Med dette foreligger 9.utgave av KLUBBHÅNDBOKEN. Et stort og omfattende arbeid er avsluttet. En slik bok vil naturligvis

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Lions Norge GR møte den 9.11 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Lions-medlem i 60 år!

Lions-medlem i 60 år! LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Lions-medlem i 60 år! Legg vekt på alt det positive DGs månedsbrev Side 2 Alv Johannesen har vært medlem av Lions Club Tønsberg i 60 år.

Detaljer

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Fagsjefrapporter til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer