Saksliste og dokumenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste og dokumenter"

Transkript

1 Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2013 Vinger Hotell & Spa Kongsvinger april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Til tjeneste det gleder Side 1 av 116

2 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRIKT 104 K DISTRIKTSMØTE INNHOLDSFORTEGNELSE SAK SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAKSLISTE FOR DISTRIKTSMØTET FORRETNINGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTER... 4 RAPPORTER... 5 ORIENTERINGER...34 SAKER...36 REGNSKAP...45 BUDSJETT 2013/ VALG...52 VEDLEGG Behandlet i distriktsstyret, Slåstad, Hans Otto Glomsås, DG Til tjeneste det gleder Side 2 av 116

3 SAKSLISTE FOR DISTRIKTSMØTET Åpning av distriktsmøteforhandlingene kl 10: Konstituering 2.1 Valg av møteleder og ass. møteleder 2.2 Valg av to referenter 2.3 Valg av to delegater til å skrive under protokollen 2.4 Valg av tellekorps 2.5 Valg av redaksjonskomité 2.6 Antall stemmeberettigede 2.7 Godkjenning av innkalling 2.8 Godkjenning av saksliste 3.0 Godkjenning av forretningsorden 4.0 Rapporter 4.1 Rapport fra IPDG 4.2 Foreløpig rapport fra DG 4.3 Rapport fra VDG-ene 4.4 Rapport fra Fagansvarlige 4.5 Rapport fra Sonelederne 5.0 Orienteringer 5.1 Minsk 5.2 Kåring av distriktets beste klubbavis 5.3 Riksmøtesaker Lunsj 6.0 Saker 6.1 Lions 2014: Forslag fra Prosjekt Lions 2014 til distriktsmøtet (og Riksmøtet) 6.2 LC Brumunddal: Brønnboring i Afrika 6.3 LC Jevnaker: Opprusting av Senanga School of Deaf, Zambia 6.4 LC Kongsvinger: Leirtilbud til barn og unge med spesielle behov i regi D - 104K 6.5 Kontingent Handlingsplan Regnskap 7.1 Resultatregnskap med revisjonsberetning for Statusregnskap for Budsjett Kaffepause 9.0 Valg 10.0 Presentasjon av neste års distriktsråd 11.0 Avslutning Forslag til vedtak: Sakslista for DM 2013 godkjennes. Til tjeneste det gleder Side 3 av 116

4 FORRETNINGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTER 1. Distriktsmøtet skal benytte vanlig norske parlamentariske møteregler. 2. Møtet ledes av en møteleder og en assisterende møteleder. SAK Det velges to referenter til å føre protokollen, og to delegater til å underskrive protokollen. 4. Alle delegater og øvrige stemmeberettigede skal være utstyrt med delegatnummer og stemmesedler, slik at voteringskontroll kan utøves. Tallet på stemmeberettigede skal være fastlagt før votering finner sted. 5. Innledere (saksordførere) har anledning til straks å besvare direkte spørsmål. Ansees det ønskelig å innskrenke debatten, kan det fastsettes begrenset taletid, samt sette strek for inntegnede talere. Med unntak av innledningsforedraget, begrenses taletiden til 3 minutter. Dirigenten kan foreslå ytterligere begrensninger i taletid. Til forretningsorden og replikk brytes rekkefølgen i den tegnede talerlisten, men bare 1 (en) gang for den enkelte taler i samme sak og begrenset til 1 minutt. 6. Forslag leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet av forslagsstiller og med opplysninger om hvilke klubb vedkommende er medlem i. Forslag som opptas, men som på forespørsel fra dirigenten ikke får støtte fra andre delegater, bortfaller. Forslag som ikke har forbindelse med saker på dagsorden, kan ikke behandles. 7. Bortsett fra lovsaker avgjøres sakene med alminnelig flertall. Ved personvalg, og når et flertall av forsamlingen ønsker det, foregår avstemmingen skriftlig. 8. I protokollen føres inn talere, forslag, avstemmingsresultat og vedtak. Møteprotokollen skal undertegnes av møteleder, assisterende møteleder, referentene og to valgte delegater. Forslag til vedtak: Forretningsorden for distriktsmøtet godkjennes. Til tjeneste det gleder Side 4 av 116

5 SAK 4.0 RAPPORTER Rapport fra IPDG Sak 4.1 Fra Past Distriktsguvernør Jon Ivar Nilsen Distriktet Pr hadde distriktet 43 klubber fordelt på 7 soner med 1256 medlemmer Sonene Sonen er bindeleddet mellom klubbene og distriktet. Det er lagt vekt på å styrke sonene og gjøre soneledervervet interessant ved å oppgradere sonelederutdanningen og fokusere på sonelederens oppgaver og ansvar. Klubbene er oppfordret til å finne kvalifiserte kandidater til soneledervervet. Det er i lionsåret gitt økonomisk støtte til drift av sonene med kr 500,- pr klubb. Klubbene Klubbene er fundamentet i lionsorganisasjonen. Klubbene er aktive med gode og stabile økonomiske aktiviteter og et godt sosialt fellesskap. Klubbene har i lionsåret bidratt økonomisk med innsamlede midler, - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lokalt: Nasjonalt: Internasjonalt: Totalt: Distriktsstyre/Distriktsråd Distriktsstyre består av DG, VDG1, VDG2, IPDG, DS, DK, en representant fra sonelederne, PRC og ITC med møte- og talerett. Det var avholdt tre styremøter: på Eidsvoll, og på Hamar Distriktsrådet består av distriktsstyret, distriktets fagsjefer og sonelederne. Det har vært avholdt fire distriktsrådsmøter: i Hurdal, og på Hamar og i Hurdal Styret leder organisasjonen i distriktet med rådet som rådgivende organ. Distriktsguvernøren er medlem av Guvernørrådet (styret i Lions Norge). Til tjeneste det gleder Side 5 av 116

6 Fadderbarn Distriktet har ett fadderbarn i Uganda, klubbene som jubilerer med runde år har fått andelsbrev i fadderbarnet. DGs møtevirksomhet DG har besøkt klubber og soner etter invitasjon og bidratt til temaer som klubber og soner har foreslått. DG har deltatt på: 3 Distriktsstyremøter 4 Distriktsrådsmøter 5 Sonemøter 4 Guvernørrådsmøter 1 klubbmøte 2 fellesmøter (hhv 3 og 2 klubber) Distriktsmøte i 101B i Sverige Convention i Seattle, USA Lions 2014 Prosjektgruppene i Lions 2014 avsluttet sitt arbeid, resultatet har dannet grunnlag for en rammeplan som ble behandlet av guvernørrådet og lagt frem for Riksmøtet i Kristiansand i Jubileer - runde år i Lions-året LC Eidsvoll Sør 30 år LC Nordre Land 40 år LC Folldal 35 år LC Nord-Aurdal 30 år LC Grue 45 år LC Østre Toten 40 år LC Hurdal 40 år LC Årnes 45 år LC Toten 10 år LC Romedal 35 år LC Ullensaker/Kløfta 30 år LC Gjøvik 60 år Distriktsprosjektet Minsk Familiesentret ble offisielt åpnet 7. mai Senteret kunne ikke tas i bruk på åpningsdagen på grunn av at noen tekniske installasjoner som manglet. Inventar og utstyr var heller ikke på plass. Prosjektgruppen ved Erik Evang følger opp prosjektet til sentret er i stand til å yte en faglig god service til brukerne. Den vedtatte rullering av innbetalinger fra klubbene avsluttes i lionsåret Økonomi Distriktet har en god økonomi. Ifølge revisjonsberetningen for regnskapsåret ble det et overskudd på kr ,74. Det medfører at egenkapitalen per er kr ,55. Til tjeneste det gleder Side 6 av 116

7 Sluttord Jeg har vært opptatt av godt samarbeid og god i atmosfære i styret og i rådet. Jeg har lagt vekt på å se fremover og utvikle organisasjonen i takt med samfunnsutviklingen, tilpasse organisasjonen etter krav og behov for nye og yngre medlemmer og minske byråkratiet slik at vi kunne bruke mesteparten av tid og krefter på utføre lionsarbeidet på en bedre og enklere måte. Samtidig har det vært viktig å ta vare på og videreføre verdigrunnlaget som Lions er bygget på. Utdanning, informasjon og kommunikasjon er viktige elementer i et moderne samfunn, - det har vært noe av målsettingen i dette lionsåret ( ). Som medlem av Guvernørrådet har jeg fått god innsikt i organisasjonen. Jeg har fått gode kunnskaper om Lions. Vi har vært et team som har samarbeidet godt og som har vært opptatt av å få god oversikt, god styring, forenkling og modernisering av organisasjonen. Som tillitsvalgt leder har jeg deltatt i Lions lederopplæring, - det har gitt meg kunnskaper og motivasjon til å utføre vervet på beste måte. Besøk i klubber og soner har gitt meg mange gode opplevelser. Jeg har fått innsikt i klubbenes aktiviteter og drift og det sosiale fellesskapet og jeg har fått innsikt i hvordan sonene fungerer. Ved besøkene har jeg truffet hyggelige og entusiastiske lionsmedlemmer som utfører godt lionsarbeid. Jeg takker for tiden som DG og ønsker organisasjonen lykke til videre med det gode lionsarbeidet! Forslag til vedtak: Rapporten fra IPDG godkjennes. Til tjeneste det gleder Side 7 av 116

8 Foreløpig rapport fra DG Sak 4.2 Rapport fra DG Hans Otto Glomsås Distriktet. Per 1. juli 2012 hadde distriktet 1255 medlemmer. Per 1. mars er tallet Vi arbeider hardt for å ha over de lovpålagte 1250 medlemmene for å kunne kalle oss et distrikt. Vi har sju soner og 43 klubber, det samme antallet som forrige lionsår. Sonene. Sonene arbeider godt der mange klubber har et nært samarbeid. Det er lagt vekt på å styrke soneleddet både økonomisk og på utdanningssiden. Alle sonelederne fikk tilbud om å delta på Lions regionale leadership kurs høsten 2012 på distriktets regning. Tre av sonelederne deltok. Fire soneledere samt flere assisterende soneledere deltok på distriktets Sonelederforum 26. januar i år. Vi mener dette er et godt tiltak der soneleders jobb blir gjennomgått, handlingsplaner for det kommende lionsåret blir drøftet og viktige saker blir tatt opp. Det er utarbeid arbeidsinstruks for soneledere i vårt distrikt. Sonene er tilført budsjettert sum kr som sonelederne selv bestemte skulle fordeles likt mellom de sju sonene. Alle soner har avholdt sonemøter, fem soner avholdt også presidenttreff i starten av lionsåret. Klubbene. Klubbene i vårt distrikt arbeider godt. Det er stor aktivitet. Gjennomsnittsalderen på medlemmene er imidlertid en utfordring. Vi har ikke for mange gamle medlemmer, men litt for få yngre! Dette er klubbene klar over og de forsøker å gjøre noe med dette. Kvinneandelen i vårt distrikt er lav, og det temaet blir og har blitt tatt opp i ulike fora. Klubbene i vårt distrikt bidrar med formidable summer i hjelpearbeidet. Lionsåret var summene fordelt slik: Gitt lokalt: kr Gitt nasjonalt: kr Gitt til internasjonale formål: kr Totalt utdelt lionsåret : kr Klubbene har anslått at over arbeidstimer ble lagt ned på frivillig lionsarbeid Dette tilsvarer 18,7 årsverk. Leker vi med tallene og sier at et årsverk lønnes med kr , er verdien av det arbeidet som er lagt ned på frivillig basis nesten 7,5 millioner kroner. Dette er meget imponerende tall. Jeg ønsket at alle klubbene skulle ha en handlingsplan. Dette ble tatt opp på sonenes presidenttreff. Det viser seg at 27 av våre 43 klubber har handlingsplan. Jeg påstår ikke at klubber som ikke arbeider etter planer gjør dårlig arbeid, men etter min mening er det greit å ha en rettesnor for arbeidet. Distriktsrådet. Rådet består av sju fagsjefer, sju soneledere, kasserer, sekretær, visedistriktsguvernør 1 og 2, forrige års distriktsguvernør og distriktsguvernøren. Det er per 1. mars avholdt tre planlagte møter, på Slobrua ved Skarnes, og i Kreftforeningens lokaler på Hamar, hvor vi har fått lov å benytte lokaler gratis, noe vi er svært takknemlige for. 43 saker vært oppe til behandling på de tre første rådsmøtene. Til tjeneste det gleder Side 8 av 116

9 Distriktsstyret. Distriktsstyret består av forrige års guvernør, guvernør, visedistriktsguvernør 1 og 2, kasserer, sekretær, en representant for sonelederne, fagsjef for informasjon og PR og fagsjef for informasjonsteknologi. Styret har hatt tre møter, alle i Kreftforeningens lokaler, , og Det har vært 27 saker har vært på saklista. DGs møter. Det er slutt på at distriktsguvernøren skal ha besøkt alle klubbene i distriktet. Primærkontakten med klubbene er det sonelederne som skal ha. DG har besøkt klubber som har ønsket besøk av meg. Det har vært viktig for meg å være med på sonemøter i distriktet. DG har deltatt på tre distriktsrådsmøter, tre styremøter, sonemøter i alle soner, presidenttreff i fem soner, fire klubbmøter, sonelederforum, tre guvernørrådsmøter (styret i Lions Norge), en ekstrasamling for guvernørene og Convention i Busan, Sør-Korea. Ungdomsleir. Distriktets internasjonale ungdomsleir 2012 ble arrangert på Vea juli med vertsfamilier i sone 7 ukene i forkant av leiren. 23 ungdommer deltok fra 16 nasjoner. Leirens tema var Vann, Energi og Miljø. Leiren hadde vakter/verter, som pliktmessig møtte og ga de 23 deltakerne service og sikkerhet. Sone 4 hadde ansvaret for selve leiren, som ble en stor suksess, og jeg retter en hjertelig takk til alle som planla og gjennomførte leiren og som skaffet vertsfamilier i sone 7. Det er også riktig å nevne at leiren kostet distriktet kun kr takket være en strålende innsats med å få sponsorer. Klubber og soner er utrolig flinke til å arrangere mange store og gode aktiviteter, arrangementer og hjelpetiltak i inn- og utland. Disse kan ikke listes opp her, men jeg vil uttrykke takknemlighet for det verdifulle arbeidet som utføres. Lions Dette er en viktig sak dette lionsåret. Det er organiseringen og antall distrikter som har vært det store spørsmålet. Sist høst fikk alle klubbene anledning til å uttale seg, og 32 av 43 klubber samt Hedersrådet kom med sine syn på temaet. Distriktsrådet laget en innstilling til guvernørrådet (styret i Lions Norge) der vi foreslo 8 distrikter på bakgrunn av innsendte synspunkter. Innstillingen fra prosjektgruppa er 5 distrikter, og denne saken skal opp på distriktsmøtet 2013 og deretter på Riksmøtet i mai. Det ble avholdt et orienteringsmøte i auditoriet, Vikingskipet, Hamar, den 6. mars. Tilstede var guvernørrådsleder Christian H. Johansen. 57 medlemmer var tilstede, 22 klubber var representert. Distriktsprosjektet i Minsk. Familiesenteret for kreftsyke barn i Minsk er så å si ferdig og skal tas i bruk forsommeren Det har vært en meget komplisert og langdryg sak, og prosjektleder Erik Evang har gjort en fenomenal jobb i denne saken. Vi er nå ferdige med den finansielle delen. Prosjektet skal følges opp i fem år, men her er det avsatt de pålagte midlene. Jubileer og runde år i lionsåret ( ). LC Vang 40 år LC Odal 45 år LC Åsnes 40 år Til tjeneste det gleder Side 9 av 116

10 Sluttord. Det har vært et interessant og hyggelig år for meg som distriktsguvernør. Klubbene i vårt distrikt gjør en meget god innsats på alle plan. Men som i de andre distriktene i Norge har også vi utfordringer. Det er viktig å presisere at vedtak som fattes på Riksmøtet binder opp klubbene, enten de er tilstede eller ei. Vi har brukt mye tid på å purre på innbetalinger, og etter et par runder skal det også sies at klubbene har reagert positivt. Til klubbenes forsvar skal det sies at lionskontoret i Oslo har hatt utfordringer rundt regnskapssystemene sine. Jeg har dette året vært opptatt av IS og TV; dvs I for informasjon internt og eksternt, S for synlighet, T for trivsel og V for vekst. Det er med stor glede jeg erfarer at svært mange klubber klarer å få inn lionsstoff i lokalavisene og vi har mange flotte klubbaviser. Dessuten har vi nå et utmerket hjelpemiddel på den nye hjemmesida som heter Kjenn Lions. Flere klubber har tatt dette i bruk. Den nye hjemmesida til Lions er enkel å benytte idet vi ikke trenger brukernavn og passord for å få tak en god del opplysninger. Jeg tror at informasjon og kjennskap til Lions er med å skape større trivsel. Klubber har også tatt i bruk undersøkelsen Minitrivda for å finne ut hvordan medlemmene ønsker at klubben skal drives. Per 1. mars har vi ikke vokst. Tvert imot, vi er 8 færre medlemmer enn da vi startet dette lionsåret. Vi har fått 45 nye medlemmer, men har mistet 53. På damesida er det også stusselig: Per 1. mars har vi fire færre kvinner enn 1. juli i fjor. Dette er beklagelig og er en stor utfordring framover. Men alt i alt utgjør klubbene våre et meget godt distrikt med svært stor aktivitet i Lions ånd. Distriktet er helt i landstoppen når det gjelder Tulipanaksjonen, Ungdomsutvekslingen og summen av utdelte midler til humanitære formål. Hans Otto Glomsås (sign.) DGs handlingsplan, statusrapport (se sak 4.4.) Forslag til vedtak: Rapporten fra DG tas til orientering. Til tjeneste det gleder Side 10 av 116

11 Rapport fra VDG1 Sak 4.3 Visedistriktsguvernør 1 Jan Olav Hagen. Jeg har: - deltatt i distriktsrådsmøtene og distriktstyremøtene. - deltatt i møter i DG teamet. - vært med å arrangere sonelederforum med opplæring av påtroppende soneledere - planlagt og vært ansvarlig for gjennomføringen av begge fagsamlingene for klubbenes K-er, sekretærer og opplæring av påtroppende presidenter - deltatt på fagsjefsamlingen i MD 104 (Lions Norge) august deltatt på sonemøter. - representert ved klubbjubileum i LC Hurdal (40 år) og LC Ullensaker/Kløfta (30 år). - gjennomført 3 brevkurs med besvarelser og 3 samlinger for opplæring av påtroppende guvernører sammen med de 9 andre VDG 1. - hatt mye epost og annen kommunikasjon med Lions Norge, de påtroppende guvernørene og påtroppende guvernørrådsleder. - har deltatt i arbeidet med budsjett, langtidsplan og handlingsplan for Lions Norge deltatt i arbeidsmøte for guvernørrådet i forbindelse med Lions representert på Lions Nordisk samarbeidsråd i Trollhättan, Sverige januar vært ansvarlig for utarbeidelse av handlingsplaner og budsjett for distriktet deltatt i valgkomiteen i distriktet. - skal delta på Riksmøtet i Loen med opplæring mai. - skal delta på Convention i Hamburg med opplæring juli. Jeg har dette året i tillegg til VDG 1 også vært fagsjef, GLT (opplæringsansvarlig) i distriktet. Dette året har vi i GLT gruppen i Lions Norge fått på plass revidert klubbhåndbok, verktøykasse for klubb, Kjenn Lions (kunnskap om Lions for medlemmer, opplæring av soneleder med mer på den nye hjemmesiden, (fra januar 2013). Dette er meget positivt. Jeg har sittet i sonestyret i sone 7 som past soneleder. Jeg mener soneleddet er viktig slik at klubbene kan spille på lag. Jeg har hatt et interessant, travelt og hyggelig år i Lions sammen med gamle og nye lionsvenner. Jan Olav Hagen (sign.) Til tjeneste det gleder Side 11 av 116

12 Rapport fra VDG2 VDG2 Arve Lund Jeg har deltatt i: - distriktsrådsmøter og distriktsstyremøter - møter i DG team - sonelederforum med opplæring av påtroppende soneledere. - DG / VDG / fagsjefsamling i MD 104 i august besøkt sone 6 og 7 pr 1. mars dette året har jeg også vært IRC (leder for nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid) Arve Lund (sign.) Forslag til vedtak: Rapportene fra VDG-ene tas til orientering. Til tjeneste det gleder Side 12 av 116

13 Statusrapporter fra DG og fagsjefer (per 1. mars) Sak 4.4 DG (distriktsguvernør) Hans Otto Glomsås Distriktets mål Virkemiddel Ansvar Status 1. Organisasjonen. 1.1 Videreutvikle soneleddet Skolere soneledere. Tilføre soneleddet økonomiske midler. Gjøre retningslinjer for soneleder kjent og gjennomført. DG(distriktsguvernør), VDG1 (visedistriktsguvernør 1), GLT (leder for lederopplæring), SL (soneleder) Soneledere fikk tilbud om leadershipkurs på distriktets regning. 3 deltok på kurs. Budsjettert kr tilført sonene 1.2 Tilby klubbene CEP (klubbutviklingsprogram) og be klubbene vurdere vekstundersøkelsens resultater i klubbene og foreta nødvendige endringer. Arbeide aktivt mot klubbene gjennom soneleddet Sone- og klubbesøk DG, VDG1, VDG2, prosjektleder Lions 2014 og CEP-veiledere (klubbutvikling), SL Er blitt tilbudt klubber med svært få medlemmer 1.3 Lions 2014 må tilpasse seg eventuelle endringer som blir bestemt på Riksmøtet Være informert om riksmøtevedtak DG, prosjektleder Lions 2014 Lions 2014 oppe på rådsmøte i september oppe på sonemøter i september og vært sentralt tema vinteren Fagsjefer og sonelederes handlingsplaner skal harmonere med distriktets og MDs (Lions Norges) planer og stor grad være kvantifiserbare Arbeide med planer og innspill på distriktets sonelederforum og distriktsrådsmøter. DG og VDG1 må videreformidle og poengtere Lions Norges planer. DG, VDG1, GLT, ITC (leder for informasjonsteknologi), SL Hovedpunktene er med i soner og mange klubbers handlingsplaner. Planene er ikke på nettet per dato. Alle planer på nettet. Til tjeneste det gleder Side 13 av 116

14 1.5 Fagutdanning av presidenter og klubbenes fagkontakter: a. 85% av presidentene på opplæring. b. 50% av klubbenes fagkontakter på fagsamling Medlems- og klubbutvikling: 1.6 a. Redusere antall utmeldinger i forhold til de siste årene. b. Øke med 12 nye medlemmer i forhold til Dvs mål: c. Øke kvinneandelen med 10% d. Øke bevisstheten rundt faddernes oppgaver og plikter Tidlig og god info om sted og tid for fagsamlingene. Invitere guvernørrådsleder elect og /eller generalsekretæren på fagsamlingene. Klubbene blir orientert og oppdatert av fagsjefene på to fagsamlinger i mai/juni. Gjennomføre Minitrivda i klubbene. Bevisstgjøre fadderansvaret. Forbedre info internt og eksternt med brosjyrer, radio, TV, lokalpresse, nettet, osv. Understreke betydningen av at medlemmene må trives i klubbene. DG, VDG1, GLT, distriktets fagsjefer, DS, DK, SL, P. DG, GMT (medlems- og klubbutviklerkontakten) CEP- veiledere, PRC (leder for PR og informasjon), SL, klubbene. Resultat fra juni 2012: 80% av presidentene på opplæring, 40% av fagkontakt på samling. Målet ikke nådd. Men bedre oppslutning enn tidligere år. Vi håper på god oppslutning i juni også. Minitrivda er tatt opp på sonemøter og klubbesøk. Per : 1250 medlemmer. Vi er 4 kvinner færre per i forhold til Fadderansvaret er tatt opp på sone- og klubbesøk. 1.7 Klubbene og sonene i distriktet tilsendes felles kontoplan innen Klubbene får tilsendt årshjul og huskeliste for innbetalinger i løpet av september 2012 Distriktskasserer (DK) innhenter opplysninger om saken. DK(distriktskasserer) Kontoplan utarbeidet. Fagsamling i mai/juni. DK avholder fagsamling for kasserere Fagsamlingen for kasserere ikke innen avholdt. Distriktsstyret innhenter opplysninger Distriktsstyret Ble sendt klubbene tidlig i september 2. Hjelpearbeid 2.1 Internasjonalt: a. Avslutte Minskprosjektet finansielt. b. Distriktets klubber/soner skal realisere 1 brønn i Afrika. Informere klubber og soner via nett, mail og besøk. DG, IRC, Minskkoordinatoren, PRC, SL, P a. Vil bli avsluttet som planlagt. b. En brønn vil bli realisert høsten Til tjeneste det gleder Side 14 av 116

15 c. Øke antall fadderbarn. d. Oppfordre sonene til internasjonale soneaktiviteter e. Følge opp distrikts- og riksmøtevedtak Nasjonalt: Følge opp distrikts- og riksmøtevedtak 2.3 Lokalt: a. Velge aktiviteter som passer til den enkelte klubb b. Oppfordre sonene til lokale aktiviteter 2.4 Samle inn info fra klubbene om bevilgninger lokalt, nasjonalt og internasjonalt Barne- og ungdomsarbeid 3.1 Gjennomføre a. 14 Det er mitt valg kurs b. 4 oppfrisknings kurs Informere klubber og soner via nett, mail og besøk. PRC lager og distribuerer pressemeldinger. Understreke i klubb- og sonebesøk betydningen av å ha aktiviteter som medlemmene syns er givende, trivelige og inspirerende. DG, IRC, PRC, SL Alle fra distriktsrådet som er på besøk i klubber og soner, PRK c. Mange, men vet ikke nøyaktig. d. Sone 7,6,4, 3og 2 har int. aktiviteter, i sone 1 har flere klubber samarbeid om leseprosjekt på barnehjem i Vilnius. Problemer med klubbenes innbetaling i henhold til Riksmøtevedtak. Purringer. Tatt opp på sone- og klubbmøter. Mange gode oppslag i lokalpressen. PRK er aktiv i forhold til lokalpressen Se punkt 4.5 SL, DG Utført: Kr utdelt fra distriktets klubber i , tilsammen 18,7 årsverk. Informere via nett, mail, besøk og fagsamlingene slik at klubbene kontakter skoler og barnehager. Oppfordre klubbene til å benytte pilotene NAC, PRC, DMV-pilotene, SL, PRK, NAK 9 DMV kurs gjennomført. 1 oppfrisknings kurs 3.2 Ungdomsutveksling. Distriktets klubber skal sende 15 ungdommer til ungdomsleirer Informere klubbene via besøk, mail, nett og fagsamlingene. Benytte tidligere utvekslingsungdom i infoarbeidet. YCEC, SL, PRC, YEK,PRK 16 ungdommer sendes ut til sommeren. Målet nådd. Be ungdom som har vært på leir skrive i lokalavisa. Presse tilstede på infomøter. PRC lager forslag til pressemelding. Til tjeneste det gleder Side 15 av 116

16 3.3 Avvikle internasjonal ungdomsleir i sone 4 i juli Planene lagt lenge i forkant av dette lionsåret Sone 4 ansvar for leirarrangementet. Sone 7 ansvar for privat innkvartering. Strålende gjennomført, 23 deltagere fra 16 land. 3.4 Tulipanaksjonen, som skal være lionsdagen. a. Omsette tulipaner b. Alle klubber skal markedsføre Lions under aksjonen Informere om bestilling, profileringsutstyr og forslag til gjennomføring av dagen via besøk, mail, nett og fagsamlingene. Mediekontakt gjennom soneleddet fellesopplegg for klubbene i sonen. PRC lager forslag til pressemelding dersom klubber/soner ønsker det. NAC, PRC, DMV-pilotene, SL, P, PRK, NAK tulipaner er bestilt. Målet ikke nådd, men alle klubber er med. PRC har laget opplegg for info til lokalpressen i distriktet. 3.5 Øke ungdomsaktiviteten, spesielt i forhold til vanskeligstilte barn Informere om muligheter for økonomisk støtte via Tulipanfondet NAC, DMV-pilotene, PRC, SL, P, NAK, PRK Sør Odal. Løten, Engerdal-Rendalen, Stor-Elvdal: rusforebyggende tiltak barn/ungdom 3.6 Lions fredsplakatkonkurranse (tegnekonkurranse for barn) skal gjennomføres i alle soner. Informere klubbene via besøk, mail, nett og fagsamlingene. PRC lager forslag til pressemelding Deltagende klubber skal kontakte lokalpressen. NAC, PRC, DMV-pilotene, SL, P, PRK, NAK 6 av 7 soner med, 13 skoler. Målet ikke nådd. Landsvinneren fra LC Nes sitt nærområde: Nes barneskole. God presseomtale. 4. Kommunikasjon, informasjon, PR 4.1 DGs månedsbrev sendes klubbene innen 21. i hver måned I tillegg til DGs informasjon brukes side to av fagsjefene DG, fagsjefer, DS (distriktssekretær) Er fulgt opp 4.2 IT som kommunikasjon og informasjonsplattform Alle fagsjefer og soneledere skal benytte hjemmesidene aktivt. Opplæring av distriktsstyret, fagsjefer, soneledere, klubbmedlemmer ITC og andre fagsjefer, SL, ITK Den nye hjemmesida fungerte fra januar og arbeidet med å lære å bruke hjemmesida er i gang. Til tjeneste det gleder Side 16 av 116

17 4.3 Intern informasjon Oppfordre klubbene til å informere om Lions på klubbmøter. Informerte medlemmer trives! ITK, PRC, SL, P, PRK Det blir stadig opplyst om Kjenn Lions på hjemmesida. 4.4 a. Synliggjøring og informasjon gjennom media og lokalpresse. b. PRC sender ut pressemeldinger til alle aviser i distriktet. Oppfordre klubber og soner til å drive aktiv informasjon om Lions i forbindelse med aktiviteter Alle lionsmedlemmer skal benytte lionsmerket. Benytte profileringsutstyr/klær på stand og under aktiviteter. Oss alle, men spesielt PRC, PRK Mange klubber er svært flinke. PRC har sendt ut månedsinfo til alle klubber om det som skjer i distriktet. PRC har sendt info til avisene i distriktet som er kommet inn under foreningsnytt 4.5 PRC lager info/pressemeldinger til alle aviser, lokalradio og lokal TV i distriktet over lionsaktiviteter og hvor mye midler som deles ut og til hvilke formål. PRC må få info fra distriktsrådet og klubbene PRC, men hele distriktsrådet og klubbene må informere PRC Utført. Til tjeneste det gleder Side 17 av 116

18 IRC (hjelpearbeid) Arve Lund Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Bidra til IR-katalogen i Lions Norge Klubbenes prosjekter settes opp i henhold til eksisterende katalog på hjemmeside og meddeles IRC Dette vil gjøre det enklere for de klubber som ikke har IR prosjekt, så de kan finne et de ønsker å jobbe med Katalogen ligger på Lions sin nye hjemmeside. Oppfordre mer aktivt til bruk av katalogen. IRK og IRC Vet ikke hvordan IR katalogen funker nå ved overgang til ny hjemmeside, samt bytte av MD IRC Fullføre prosjekt brønnboring Holde fokus på fadderbarn. Oppfordre sonene til internasjonale soneaktiviteter IR-katalog og Brønnprosjekt. Skape større forståelse for viktigheten av fadderbarn ordningen Brønnprosjektet er startet per klubber er med per stk brønn i Uganda, ferdigstilles høsten Prosjektet blir fullført i Klubbene har mange fadderbarn, nøyaktig antall uvisst. Fem soner har internasjonalt hjelpearbeid. Følge opp og gjennomføre Distrikts- og Riksmøte vedtak Info på fagopplæring IRC og LDC Til tjeneste det gleder Side 18 av 116

19 ITC (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) Åge W. Larsen Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Øke bruken av den nye hjemmesida Publisere stoff på klubbenes - og distriktets hjemmeside Sikre at klubbene holder medlemsregisteret oppdatert Sikre at klubbene benytter klubbens Lions e-post Bidra til at klubbene blir selvhjulpne på publisering Øke medlemmenes bruk av hjemmesiden Bedre tilrettelegging av tilgang og bruk. Samarbeid mellom MD 104 og ITC-ene Oppfordre distriktsstyret, fagsjefer og soneledere samt klubbene til å produsere/formidle aktuelt stoff Kurs for sekretærer Informere om brukerveiledninger på nett Automatisk videresending til klubbens president Holde kurs i regi av sonene Oppfordre klubbene til å legge ut innkallinger, referater og annet stoff Her hviler et stort ansvar på MD 104. Vurdere ny hjemmesideløsning. Fortløpende prosess Formidles via sonelederne Utføres innen Krever at deltakerne har publiseringsrett og har skaffet seg nødvendig tilgang Bevisstgjøre president, sekretær, PRK og ITK på deres muligheter Andre sosiale medier Facebook, Twitter Andre distrikt og klubber har prøvd disse. Noe for oss? ITC bidrar med kurs og tilbakemeldinger Oppfordre til større aktivitet blant distriktsrådets medlemmer og ute i sonene og klubbene SL/LDC innkaller ITC følger opp og veileder Raskest mulig innhente presidentenes e-post adresse ITC utfører endringene i Vitnett sin e-post base Henvise klubbene til videoene som er laget sentralt til hjelp for publisering Skolere klubbens ITK Samarbeid mellom sonene, ITC og superbrukerne Krever stor aktivitet for å være interessante Tatt i bruk 11/1-13. Sida er mye enklere enn tidligere sider. Må vurdere bruken/nytten. Deltatt på ett sone- og tre klubbmøter. Tatt i bruk 11/1-13. Distriktet og flere klubber er i gang. Sendt ut til alle klubbene lenke til manualer for å komme i gang. Sikret klubbenes opplastede bilder o.l. fra den gamle hjemmesida som ble tatt ned 1. mars. Nytt register tatt i bruk ca. 20/9-12. Lions Norge har sendt ut god informasjon om dette til alle landets medlemmer. Fullført Med det nye medlems-registeret, er gruppe-sending til klubber, styrer og fagkontakter blitt mye enklere. Enkle brukerveiledninger ligger nå på nett. Ny hjemmeside i gang og informasjon sendt til alle klubber Noen av våre klubber er på Facebook. Til tjeneste det gleder Side 19 av 116

20 GLT (opplæring) Jan Olav Hagen Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Opplæring av 100 % av påtroppende soneledere Opplæring foretas i forbindelse med sonelederforum. God info på forhånd. Gjennomført på sonelederforum. Organisasjonslære. Sonelederens oppgaver og plikter Gjøre opplæringen godt kjent på forhånd. Motivere til å møte. Opplæringer foretas av VDG 1 og GLT. Gjennomført med 9 deltakere. Opplæring av 100 % av påtroppende presidenter. Fagsamlinger for sekretærer, kasserere og K ene i klubbene Opplæring foretas på 2 steder. Bruker 2 lørdager. Godt program. Tidlig og god forhåndsinformasjon Foretas 1.6 og Fagansvarlige i distriktet tar ansvar for sitt område. Steder: Skreia og Elverum. Benytte sonelederne til å påvirke i sin sone. Fagkontaktene i distriktet tar opplæringen av sine klubbkontakter. GLT tar presidentopplæringen ITC/DS tar sekretæropplæringen Går etter planen 1.6 Skreia og 8.6 Elverum. Invitasjoner utsendt til sonene og klubbene. Opplæring av ITK i klubbene Læring for medlemmer Opplæring avtales etter behovet i den enkelte sone. Større kunnskap om Lions blant medlemmene. Foretas i hele fiskalåret. Opplæring i den nye hjemmesiden. Felles mal for distriktets klubber. Gjennomføres i hele fiskalåret. Innhente behov. Benytte sonelederne. ITC tar opplæringen. Få soneledere og klubbmedlemmer som kan gjennomføre opplegget. GLT ansvarlig for dette. Nye hjemmesiden var på plass januar Opplæring startet på sonelederforum. Fortsette ut i klubbene. Kjenn Lions i 3 deler ligger nå ute på nye hjemmesidene under opplæring. Anbefales. Felles opplæringsprogrammer for Lions Norge Bidra og påvirke i GLT gruppen i MD 104. Starte med soneleder og presidentopplæringen. Bidra aktivt i prosessene gjennom GLT teamet. Program for sonelederopplæring og klubb ferdig på Til tjeneste det gleder Side 20 av 116

21 NAC (arbeid mot narkotika, tulipanaksjonen, DMV-kurs, Lions fredsplakat) Tove Døsen Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå mål Status Styrke tulipanaksjonen. Mål for : tulipaner. Gjennomføre 14 Det er mitt valg kurs (DMV) og oppfriskningskurs Lions Fredsplakatkonk. (tegnekonkurranse for barn) høsten 2012.: Imagine Peace Mål: Minst én tegnekonkurranse i hver sone, dvs minst 1 skole involvert i hver sone. Støtte/oppmuntre klubber og soner til andre ungdomstiltak m.h.t rusforebyggende arbeid og vanskeligstilte barn. NAC orienterer på distriktets fagsamling i mai/juni, sonemøter, klubbmøter. DMV-pilotene benyttes. Bruke DMV-pilotene i samarbeid med klubber og soner samt NACs arbeid NAC orienterer på distriktets fagsamling i mai/juni. DMV-pilotene orienterer klubber og soner. NAC informerer om Tulipanfondet på fagsamlingen i mai/juni. Erfaringsutveksling på samlingene i mai/juni. Orientere, komme med impulser til synlighet og info om Lions på tulipandagen samt samle inn penger. Dette må skje i samarbeid med PRC/PRK. Presentere DMV for beslutningstakere i kommunene vi ikke har hatt/har kurs. NAC og pilotene støtter klubbene etter behov. Kan gi meget god PR for klubbene og kan være en døråpner for DMVkurs. Samarbeid med PRC/PRK. Oppfordre klubbene gjennom soner til større kunnskap om Lions der klubbene mener det trengs NAC hjelper med infoskriv etc. etter behov. Pilotene på 1- dags samling for oppfriskning/ erfaringsutveksling. Oppfordre klubbene i mai/juni og august gjennom mail og tlf. Soneledere tar opp temaet på sitt første møte. (Må ev. skje før pga materiellbestilling fra USA) Spre søknadsskjema og regler for Tulipanfondet tulipaner bestilt 3 barnehager 4 barneskoler 3 ungdomsskoler 5 foreldre/ oppfølgingskurs Sone 1: 2 Sone 2: 1 Sone 3: 1 Sone 4: 1 Sone 5: 0 Sone 6: 1 Sone 7: 1 Sør Odal. Løten, Engerdal-Rendalen, Stor-Elvdal: rusforebyggende tiltak barn/ungdom Til tjeneste det gleder Side 21 av 116

22 PRC (presse og informasjon) Torstein Nærbøe Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status PR-opplæring for alle PRKer i Distriktet Lage en felles PR- og infoplan for Lions-året. Klarlegge behovet for PRog informasjonsmateriell Oppmuntre til bruk av ny hjemmeside. Gi en månedlig oversikt over hva som skjer innen informasjon og PR i klubbene. Fagsamlinger: mai - 9. juni Gruppearbeid på fagsamlingene i mai og juni. Avklare på fagsamlingene i mai/juni om behovet. Avklare behovet med andre fagsjefer og soneledere. Opplæring vil bli gitt i samarbeid med ITC. , evt. med informasjonsark. Gjensidig oppdatering PRK/PRC og dannelse av nettverk. Fordele ansvar mellom PRK, PRC, Sone og evt HK. Se om det er mulig med felles produksjon for å få ned prisene. Nå eller aldri! Må få dette på plass nå. Må også få hjemmesidene til PRC og Sone aktiv. Klubbene har behov for tips og ideer, samt få kontaktpersoner de kan diskutere egne planer med. Ny PRC bør delta for å få en flying start på sin jobb. Gruppearbeid. Avklare hvilke pressemeldinger som tas av PRC, og hvilke som tas av PRK. Gruppeoppgaver og diskusjoner. Evt danne grupper i sonene som skal jobbe sammen for å komme i mål. Tilbakemeldinger fra klubbene, samt oppfølging fra PRC. Opplæringen våren Det satses på ny opplæring våren Dette ble ikke gjort våren Pressemeldinger om distriktsaktiviteter tas av PRC, om klubbenes egne aktiviteter er ansvarets PRK. Ikke gjort. Må drøftes på fellessamlinger i mai og juni med PRK-ene. Vi venter og venter. Nye hjemmesider er tilgjengelig, men det er usikkert hvor mange klubber som har gjort seg bruk av dette. Ikke gjort pga. manglende oppfølging fra klubbene, viljen er der dog. Noen klubber sender oversikter over presseoppslag. PRC er den kontakten de kan benytte seg av. Månedlig status vedrørende Lions-aktiviteter. med informasjonsark og/eller Power Point om nytt og status på aktiviteter over klubbnivå. Gi en kortfattet og oversiktlig informasjon om hva som skjer i Lions over klubbnivå. Her bør mye gjøres fra HK, at de lager en månedlig oversikt over aktiviteter. HK bruker i dag for mange ord. Bør bare gi overskriftene. PRC legger til det som skjer i Distriktet. Dette er gjort og månedsinfo sendes PRK for eventuell distribusjon til medlemmene. Det sendes månedlig informasjonsavis til alle PRK-er med oppfordring til å bringe dette videre til medlemmene. Til tjeneste det gleder Side 22 av 116

23 Gjennomføre PRK-samling i november Motivere klubbene til å delta i tegnekonkurransen for barn. Erfaringsutveksling etter et halvt år samarbeid PRC/PRK. Gi informasjon om tiltaket. Materiellet bestilles sentralt. Viktig å smi mens jernet er varmt, og utvikle kontakten mellom PRC og PRK-ene. Får lett presseomtale, og gir positive ringvirkninger hos lever og deres foresatte/familie/bekj ente. Ett eller to møter. Sonemøter blir for mye innavl og blir lite kreative. Markedsføres til klubber som ikke tidligere har deltatt. Ikke planlagt. Dette vil bli eget tema på opplæring i mai-juni. Klubbene fikk oppfordring fra DG om dette. Årets landsvinner kom fra LC Nes Distriktets beste klubbavis Motivere klubbene til å lage klubbavis Fin, samlet måte å spre informasjon på. Informere klubber som ikke benytter klubbavis. Oversikt klubbaviser Klubbaviskonkurranse vil bli holdt. Til tjeneste det gleder Side 23 av 116

24 YCEC (leder for ungdomsarbeid/-utveksling) Harald Røtterud Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Sende 15 ungdommer til internasjonale ungdomsleirer. Alle soner sender minst en. Gi god informasjon til klubbene via mail og besøk. Benytte tidligere utvekslings-ungdom i infoarbeidet. Viktig at den ansvarlige i klubbene er tidlig ute og aktiv for å skaffe kandidater. Dialog både med presidenter og YEK-er. Starte arbeidet tidlig på høsten. Tilby besøk på sonemøter. Gi info i DGs månedsbrev. Ha presse tilstede på infomøter. PRC lager pressemelding. Sender ut 16 ungdommer 12 til Europa og 4 til USA. Alle soner unntatt sone 5 sender ut. Hatt jevnlig kontakt med YEK-ene. Deltatt på møter i sone 7. Skolering av ungdommene som skal reise ut. Oppfølging via mail/telefon. Avholde infomøte med ungdommene, pårørende og klubbkontakter våren Bruk av nettsider i samarbeid med YCEC og YEPC Sørge for at ungdommene får tilstrekkelig informasjon om hva hensikten med utvekslingen er. Fortsette rutinene fra fjoråret, evt. forbedre disse. Mail/telefonkontakt med de fleste av ungdommene. Ytterligere skolering skjer først til våren. Skolering av klubbenes YEK-er. Avholde kurs/opplæring for klubbenes fagkontakter våren Avholdes mai/juni som ledd i distriktets fagopplæring. Til tjeneste det gleder Side 24 av 116

25 GMT (klubb- og medlemsutvikling) Bjørn Egil Skar Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Redusere antall utmeldinger Øke antall medlemmer med 12 nye medlemmer i forhold til medlemstall per Ny klubb(er) Øke kvinneandelen Læring for medlemmer som bidrar til synliggjøring. Tilby klubbutvikling (CEP). Bevisstgjøre fadderansvaret. Forbedre info internt og eksternt med brosjyrer, lokalpresse, nettet, osv. Understreke betydningen av medlemsrekruttering i klubbog sonebesøk. Vurdere områder som kan være aktuelle for nye klubber Informasjon til klubber og soneledere om medlemsutvikling i forhold til antall kvinner m.m. Øke medlemmenes lionskunnskap. Klubb- og medlemsutviklingsteamet i samarbeid med CEPveiledere, SL og klubbene. Klubb- og medlemsutviklingsteamet i samarbeid med SL og klubbpresidenter. Klubb- og medlemsutviklingsteamet utarbeider intern plan. Område bekjentgjøres når man tar steget fra ord til handling. Kvinneandelen per ca. 13 %. Mål å øke den til 15%. Samhandling med lederopplæringsteamet (GLT) Ansvarliggjøre klubb- og medlemsutviklingsteamet, soneledere og klubbpresidenter gjennom fagopplæringen våren Ansvarliggjøre klubbkontakten gjennom fagopplæringen våren Soneledere tar opp medlemsrekruttering på presidenttreff tidlig på høsten Gjennomføre motiverende samtaler med nøkkelpersoner for samling av potensielle medlemmer. Soneledere tar opp medlemsrekruttering på presidenttreff tidlig på høsten 2012 hvor dette er et av fokusområdene. Ansvarliggjøre klubbkontakten gjennom fagopplæringen våren 2012 CEP tilbudt klubbene gjennom soneleddet. Spesielt fokus rettet mot 2 klubber. Bruk av MiniTrivda anbefalt. Liten respons fra klubbene. Netto utmeldinger er redusert noe. Utviklingen er positiv ved at klubbene er flinkere til å fylle etter ved utmeldinger. Status per. I dag er 1250 medlemmer. Dette er en netto tilbakegang på 8 i forhold til Alle opprettinger i medlemsregisteret er gjennomført. Vanskelig å følge utviklingen ved hjelp av registeret. Målet i forhold til plan vil bli nådd. Utviklingen i sonene fremgår av neste side. Områder vurderes fortløpende. Det er viktig at den enkelte sone har dette som fokus, men fokus nummer en er å opprettholde/ øke medlemstallet i den enkelte klubb. 1 bransjeklubb vil bli avklart i løpet av februar/mars Etablert Kvinner i Lions med Inger Margrethe Kristiansen som leder. Hun tiltrer GMT-teamet i D 104 K. Teamet rundt henne er under utvikling. Så langt positiv tilbakemelding på representant fra 1 sone sone 6. Fagopplæringen hadde fokus på dette i og med at PR hadde fokus på god PR. Tiltaket for GMT er å fokusere på klubbens indre liv ved gjennomføring av MiniTrivda. PRC informasjon er et viktig tiltak i forhold til dette. Viktig at fagsjefene samarbeider om god informasjon som bidrar til økt lionskunnskap. Til tjeneste det gleder Side 25 av 116

26 D 104 K - Medlemsutvikling KLUBB Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. medl. medl. medl. medl. medl. medl. medl Sone Sone Sone Sone Sone Sone Sone Sum D 104 K Forslag til vedtak: Rapportene fra DG og fagsjefene tas til orientering. Til tjeneste det gleder Side 26 av 116

27 Rapporter fra Sonelederne (per 1. mars) Sak 4.5 Sone 1 Rapport fra soneleder Øystein Tveit Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Ansvarlig Status Soneaktiviteter Opprettholde medlemstallet i sonen 2 sonemøter, evt. flere v/behov. Presidenttreff Hode planer, god organisering, fokus på rekruttering Innspill fra klubbene. Sone/distrikt/Lions nasjonalt Beholde alt som fungerer og skaper trivsel og aktivitet Soneleder innkaller/samarbeid m/klubbene Motivere, inspirere via L2014, ideutveksling mellom klubbene. Føle opp medlemsutviklingen spesielt SL/presidenter Presidenttreff juni -12 med DG-elect. Sonemøte SL/presidenter/medlemmene Medlemstallet økt fra 200 til 207 fra til DMV kurs i 2 oppfriskningskurs 6 ungdommer på Ungdomsutveksling Lions tegnekonkurransen skal arrangeres av minst tre klubber Godt samarbeid mellom skoler og klubber, NAK-ene og DMV-pilot Kontakt med skolene Klubbene tar kontakt med klubbene på våren. Klubbsamarbeid. Kontakt med skolene på et tidlig tidspunkt Studentene har foredrag i klubbene fra turene Motivere til deltagelse. Gir klubbene mye god PR Motivere klubbene til å iverksette kursene i samarbeid med skoler og barnehager. Tidlig ute med å skaffe instruktør Opplyse om mulighetene, bruke sosiale medier Vær tidlig ute med info og forespørsel til skolene. Bestille materiell før NAK/presidenter/SL /NAC/pilot YEK/president/YCEC NAK/NAC/pilot Per dato er tre DMV kurs avholdt 3 ungdommer blir sendt på leir. To klubber hadde med skoler i konkurransen. Tulipanaksjonen. Opprettholde eller øke omsetningen av tulipaner Forhåndssalg til bedrifter/stands. Synliggjøre Lions og informere hva pengene går til. Alle klubber skal fortsatt være med. Felles info fra klubbene i sonen til Glåmdalen, Østlendingen og lokalradio. SL/NAK/presidenter Klubbene har bestilt tulipaner, samme antall som i fjor. Til tjeneste det gleder Side 27 av 116

28 Sone 2 Rapport fra soneleder Erik Ødegård Mål Virkemidler Kommentar Tiltak for å nå målet Status Søke økt kvinnelig andel. Bidra til å senke gjennomsnittsalder i klubbene Medlemsutvikling i sonen, Klubbenes mål SL klubber 2 nye medlemmer Øke antall Det er mitt valgkurs i sonen Informere om programmet og muligheter Følge opp utvikling i alle klubber SL presidenter. 2 kurs planlagt Arbeide for flere fadderbarn, minst 1 i hver klubb Påvise dagens behov SL 3 nye fadderbarn Avholde 3 sonemøter /presidenttreff i løpet av året SL Avholdt 2 møter, presidenttreff i september med DG. Til tjeneste det gleder Side 28 av 116

29 Sone 3 Rapport fra soneleder Jan Arild Selbek Mål Virkemidler Kommentar Tiltak for å nå målet Status Økning av medlemmer Selge Lions på en positiv måte. Info/kunnskap om Lions Trenger nye medlemmer, spesielt i Folldal og Engerdal-Rendalen Klubbene jobber Medlemstallet: var 94, var 91. Bevilget penger til ett kurs på Tynset Barneskole. 3 DMV-kurs Spre kunnskap Grunnskolen i Tolga og Tynset LC Tynset Tegnekonkurransen Være aktiv overfor skolene Prøver å få til dette nå Klubbenes ansvar Tylldalen barneskole Deltok. Ungdomsleir Ta kontakt med En ungdom fra sonen ute Soneleder tar kontakt med videregående skole hvert år klubbene Stor-Elvdal sendte ut en i fjor. Rendal/Engerdal sender ei jente til Nederland i år. Fadderbarn Øke antallet Klubbenes ansvar Folldal to barn, Tynset tre barn og Stor-Elvdal støtter barnehjem i Latvia. 2 sonemøter 2 presidentmøter Høst og vinter/vår Soneleders ansvar Sonemøter avholdt i nov. og jan. Neste blir på Tynset i mars. To presidentmøter er avholdt. SLs klubbesøk: Alle klubber vil bli besøkt. Soneprosjekt Tiltak rettet mot barn og unge Sonestyret Folkehøgskole i Folldal. Utvekslingsstudent. Til tjeneste det gleder Side 29 av 116

30 Sone 4 Rapport fra soneleder Finn Haugom Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Arrangere 1 Det er mitt valg kurs og 1 oppfriskningskurs. Følge opp skoler som bruker DMV og gjøre programmet kjent for nye skoler. DG-besøk i soneleddet Info fra distriktet Viktig med besøk fra distrikts ledelsen. Samordne bevilgninger til Ha denne saken som fast på felles formål saklista til hvert sonemøte Sonemøter som lærende arena Presidentmøte(r) Opplæring, fagkontakter, sonemøter med faglig innhold Samkjøring for gode resultater. Vurdere bruken av refusjon fra Tulipanfondet. Klubbenes NAK må være aktive. Vil påvirke klubbene og sonen i sitt arbeid Vurdere en eller to saker som vi finansierer i fellesskap Styrke indre samhold og felles markedsføring Lufte sonemøtenes aktiviteter. Ett kurs for sju barnehager er gjennomført DG deltatt på sonemøte. Rusforebyggende tiltak etablert i samarbeid med russen og politiet Invitasjon av fagsjef på aprilmøtet. DG-elect på president treff i juni -12, nytt møte i juni -13. Videreformidle Lions Norges planer til klubbene. Medlemsutvikling Ungdomsutveksling DG/VDG1 informerer og poengterer. Sette mål for medlemsutviklingen Felles opplegg for klubbene Viktig med god og riktig info om det som klubbene skal engasjere seg i. Fokus på kritisk nivå i distriktet Samarbeid vil gi bedre muligheter for å få sendt ut ungdommer Sonene og klubbene bevisstgjøres på konkrete planer. Aktiv bevisstgjøring som formidles til klubbene om rekrutteringsmetoder/forslag YCK ene i klubbene kan samarbeide DG informerte om L2014 og ny hjemmeside på sonemøtet. SLs fokus på dette ved klubbesøk: : 257 medl : 260 medl. Fire ungdommer er påmeldt til sommerens utveksling. Til tjeneste det gleder Side 30 av 116

31 Sone 5 Rapport fra soneleder Engebret Maanum Mål Virkemidler Tiltak for å nå målet Ansvar Status Utvikle samarbeidet mellom klubber og sone Gjennomfør ett Det er mitt valg kurs i Sone 5 God agenda og møtestruktur Bruke kursopplegget Det er mitt valg Arrangere tre sonemøter Vår og høst 2012 og våren 2013, samt to Presidenttreff m/sekretær Påvirke skoleadministrasjonen i kommunene, sammen med barnehage-, grunnskole- og ungdoms-skoletrinnet SL/ Presidentene NAK / Presidenter/SL Har besøkt de tre klubbene i sona. Deltatt på to styremøter. Gjennomført ett sonemøte sammen med DG på Fagernes høsten Deltatt på Juleavslutning i klubbene Arbeider med å få til ett felles kurs i regi av klubbene i sone 5. Samarbeid med Åsmund Naustdal (Pilot) Har deltatt på ett DMV- kurs på Dokka høsten 2012 for å lære mer om opplegget Lions 2014 Videreføre prosessen mot klubbene og sone Klubbene må få et eierforhold til prosessen SL/DG Jeg har hatt Lions 2014 som tema på klubbesøk. Ikke den store interessen i klubbene. Øke kunnskapen om Lions hos medlemmene i klubbene Medlemsutvikling, samtidig som en må ta vare på nåværende medlemmer Mitt Lions og Dette er Lions Fokus på den enkelte klubbs trivsel og vekst. Rullering av tjeneste Besøke klubbene SL/LDC SL/ Presidenter Har markedsført ett felles kurs for sone 5 våren Oppfordret til tema på klubbmøtene Har jobbet aktivt med å skaffe et medlem som kontaktperson For kvinner i Lions. Det er jo bare LC Valdres og LC Nordre Land som er aktuelle. Til tjeneste det gleder Side 31 av 116

32 Sone 6 Rapport fra soneleder Ole Bjørn Hasli Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Sonens økning av medlemmer: 25 Antall DMV-kurs i sonen: 1 Antall klubber som deltar i Lions tegnekonkurranse: 0 (fire klubber har svart) Antall ungdommer på leir: 2 Antall fadderbarn i sonen: 25 Flere skoler skal aktivt bruke Det er mitt valg Bruke fagsjefer til opplæring og motivering i sonearbeidet og klubbarbeidet Ett presidenttreff og to sonemøter Medlemspleie Inspirere, motivere klubbene til aktivt å arbeide for rekruttering, og samtidig arbeide for å holde på nåværende medlemmer Invitere repr. for DMV inviteres til sonemøte Fagsjef/ansvarlig informerer og motiverer klubbene God informasjon til klubbene om ungdomsleirarbeidet Igangsette landsbyprosjektet Mbita i Kenya v/prosjektleder Einar Lyngar Motivere NAK-er til å ta kontakt med sin kommune og kommunens skoler for informasjon om Lions Quest Ha en god agenda og møtestruktur Gi presidentene mulighet til å påvirke saksinnholdet for sonemøtene Holde god kontakt med presidentene og klubbene Fire av sonens åtte klubber har per d.d. gitt tilbakemelding Prosjektoppstart i februar 2012 Her må klubbene i media synliggjøre dette unike opplegget og tilbudet Lions har til kommunene/skolene. Soneleder inviterer VDG 1 til presidenttreffet ultimo mai 2012 Bruke sonemøtene til å motivere og inspirere klubbene. Klubbene rapporterer og motiverer hverandre. Fadderne må skoleres Nak-er arbeider aktivt mot kommunene og skolene Motivere klubbene og ungdomskontaktene Opprette soneprosjekt der hver klubb støtter konkret et selvvalgt antall fadderbarn. Einar Lyngar og soneleder holder klubbene oppdatert Arrangere kurs for nye og gamle brukere/lærere av Det er mitt valg. Ett oppfriskningskurs i sept. for Lunner barneskole Invitere fagsjefer på sonemøtene Plan for sonemøter legges sammen med påtroppende presidenter Besøke sonens klubber Holde klubbene godt orientert om arbeidet i sonen og Distriktet Status viser en nedgang i medlemstall fra 194 til 180 medlemmer fra Kurs er ikke gjennomført ennå 1 1 Einar Lyngar gir statusrapport fortløpende. Fire av sonens klubber deltar nå i soneprosjektet. Antall fadderbarn: 58 Ingen kurs er gjennomført så langt PRC og IRC deltok på sonemøtet i november og januar. DG- elect deltok på presidentmøtet i juni. DG på sonemøtet i januar. SL har besøkt LC Totn, LC Vestre Toten, LC Jevnaker og LC Lunner. De andre klubbene skal besøkes utover våren. Til tjeneste det gleder Side 32 av 116

33 Sone 7 Rapport fra soneleder Jens Olaf Rud Mål Virkemidler Kommentar Tiltak for å nå målet Status Medlemspleie/ medlemsøkning ønskes. Trivselsundersøkelse kjøres hvert år i noen klubber. Engasjerende møtekvelder. Rekruttere flere medlemmer i 40 årene. Rekruttere flere kvinnelige medlemmer. Personlig kontakt med potensielle medlemmer. Synliggjøre Lions sin virksomhet på lokalt plan. Kontinuerlig jobb : 279 medl., : 277 medl. Arrangerer Det er mitt valg kurs Lions tegnekonkurranse skal fortsatt arrangeres. Ungdomsutveksling Fadderbarn Den årlige tulipanaksjonen Lions lekene i Hurdal arrangeres årlig. Barnehjemmet i Vilnius Pengegave til Blindesentret i Hurdal for bygging av en lavvo på dugnad. Kontakt med skole og barnehager og kanskje andre lag og foreninger hvor dette kan være aktuelt. Kontakt med skole og barnehager. Det gjennomføres i noen av klubbene mens andre ikke har det på programmet. Unisont fra klubbene om at dette er et lokalt tiltak på hver enkelt klubb. Fortsatt støtte til barnehjemmet ut fra det som sonen bestemmer. Sette tiltaket på dagsorden Det er under gjennomføring i mange av klubbene i sonen Andre lag og foreninger hvor dette kan være aktuelt? Det er under gjennomføring i mange av klubbene i sonen Unisont fra klubbene om at 2012 skal evalueres før man ser frem mot 2013 Alle klubbene stiller med utstyr/mannskap Aktivitetene må være godt forankret i den lokale klubb. Samarbeid om prosjekt kan gi god felles skaps følelse blant klubbene i sonen. Nær kontakt med de organer som er beskrevet under avsnitt virkemidler. Nær kontakt med de organer som er beskrevet under avsnitt virkemidler. Løpende kontakt med ungdomskoler/videregående skoler. Skaffe mer informasjon om fadderbarn-ordningen og eventuelt ta dette videre til et medlemsmøte. Følge opp vedtatte bevilgninger og gi støtte ved hjelpesendinger og ved dugnader. Kontinuerlig jobb under hele lionsåret. Gjennomført Fem ungdommer blir sendt på leir. Har hatt VDG II /IRC på siste sonemøte for mer informasjon. Egen sak på sonemøtet i mars. Gjennomføres En hjelpesending høst 2012 og vår Lavvoen skal overleveres på siste sonemøte før ferien. Forslag til vedtak: Rapportene fra sonelederne tas til orientering. Til tjeneste det gleder Side 33 av 116

34 Sak 5.0 ORIENTERINGER Minsk Sak 5.1 Kåring av distriktets beste klubbavis Sak 5.2 Orientering om Riksmøtesaker Sak Sak 5.1 Rapport Minsk prosjektet. Siden DM 2012 har det vært liten aktivitet ved / i bygget vi leverte mai Noe arbeid med utearealet gjensto, og en siste finish innvendig. Det viste seg at en vesentlig enhet ikke var verken anskaffet eller på plass: Nemlig en tilkoblingsenhet mellom ytre og indre røropplegg for vann, gass, kloakk, strøm ventilasjon etc. Det ble det bokstavelig talt kranglet om mellom kommunen, entreprenør, arkitekter, og endog Lions v/ «vår mann» Slava. De prøvde seg på å få ansvaret og derved utgiftene over på Lions for manglende oppfølging. Jeg sendte et «analyse - dokument «til Slava, der jeg laget en sammenfatning av hva de forskjellige instanser hadde hatt ansvaret for, hadde utført, hadde hatt kontrollen med. Til slutt MÅTTE jo Minsk kommunes tekniske etat ta ansvaret, som naturlig var. Men det gikk nesten et år før denne saken var avklart. Det skjedde ved at Slava fikk med seg ordfører på befaring våren 2012! Dette ga slikt resultat: På forsommeren ble ganske kjapt bevilget om lag NOK for at alt etterarbeid, koplingsenheten inkludert, skulle bli ordnet. Vi fikk signaler om at tidlig høst skulle så overflytting av gammelt utstyr / inventar finne sted, og nytt settes i bestilling. Innflytting skulle så skje steg for steg fra desember-2012? primo januar Jeg har hatt kontakt med Slava per SMS, per e-post og via Skype. Den siste kontakten på Skype - gjorde meg mistenksom. Ble vi avlyttet? eller var det tekniske problem? Flere av SMS ene opplevde jeg å ha «dobbelt budskap». I desember kommer så en e-post som signaliserer at det er kommet inn et kontroll-ledd OVER Minsk kommune. Dette hadde jeg mistanke om også høsten 2011, for da var Slava i nesten daglige møter med en form for revisjon vedr. regnskapene. Slava hadde jo intet ansvar for formell regnskapsføring, men her var det nok kontroll av bruken av vår lionskonto. Det viste seg at Slava hadde ført sitt eget regnskap, sjøl om dette jo var kommunens sak, og der manglet det et lite bilag på knappe 100 Euro. Han kunne dokumentere hva saken gjaldt, og det var OK, men siden han manglet bilaget, fikk han Euro is BOT! Til tjeneste det gleder Side 34 av 116

35 Etter dette har det igjen stått stille, og innflyttingsdato er stadig forskjøvet. «De har måttet vente på avklaring, og godkjenning av en overordnet komité, «a new expert committee», som har sjekket alle finansielle sider av prosjektet, men også arkitekt - og bygningsmessige forhold. I e-post beskriver Slava (den lokale lionskontakten vår, og kommune-oppnevnt leder av byggekomiteen) dette i litt uklare former. Det virker som om det er noe han ikke kan skrive, men han skriver likevel: «Nå er hele situasjonen vedrørende Chebotareva (navnet på gata der senteret ligger) kontrollert av autoriteter, og for oss er det veldig vanskelig å forandre noe som helst». Jeg opplever dette som et signal om at byggekomiteen er satt under administrasjon. Det kommer ikke klart fram hva denne «nye komiteen» er, på hvilket nivå den er nedsatt, men jeg har sett for meg en norsk modell: En robak-kommune. Dersom Minsk kommune har økonomiske problemer (det har den jo) av en slik karakter at den er satt under økonomisk administrasjon av regionalt nivå, var kanskje vedtaket kommunestyret gjorde om å bevilge rubler, om lag NOK «ulovlig». Slik styring har jo også eventuelt fylkesmannen hos oss! I e-post skriver Andrei Turovets (direktøren for senteret): «I januar har vi fått noen oppmuntrende informasjoner: Bygg dokumentene fra arkitektene er godkjent av expertkomiteen. Dette betyr at alt arbeid som var utført tidligere er godkjent.» - «Først når godkjenning av det finansielle er klar (den er ferdig i januar / februar, kan resten av sluttarbeidene gjennomføres.» «Anskaffelse av inventar og utstyr vil også starte straks denne godkjenningen er klar» - men han er bekymret for prisstigningen. I 2012 har familier henvendt seg til senteret, og familier har fått praktisk sosial og psykologisk hjelp. 451 barn og unge har besøkt senteret regelmessig. Økonomien er veldig vanskelig, og kommunens finansiering er på et minimum. Støtten vi fikk på i september ga oss mulighet til et veldig viktig og verdifullt seminar for staben, og ga også mulighet for å anskaffe litt materiell og leker.» Vår økonomi i prosjektet: I eget vedlegg (se side 54) viser status vår økonomi at vi skal klare våre forpliktelser, og også ha en reserve, slik NSR-prosjekt skal ha, til å følge opp i fem år framover. Regnskapet for Minskprosjektet for lionsåret finnes i sak 7.1 Minsk (side 47). Prosjektbesøk: Slik situasjonen står, har det ingen hensikt å prøve å presse fra vår side. Erfaringen fra alle disse årene er ganske klar: Prøver du å presse / true, finnes mange muligheter for trenering, eller ansvarsforskyving. Jeg planlegger prosjektbesøk enten uke 11 eller uke 15. Planer for anskaffelse av inventar og utstyr, og økonomien i dette er klar, og godkjent av prosjektgruppa. Vi kan selvsagt få en utfordring med prisstigningen, men siden kalkyler er gjort i USD, bør ikke denne bli stor. I tillegg skal jo Minsk kommune egentlig dekke kursendringer. Jeg tar forbehold om ytterligere muntlig informasjon under distriktsmøtet. Kongsvinger Erik Evang Prosjektleder Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering. Til tjeneste det gleder Side 35 av 116

36 Sak 6.0 SAKER Lions 2014: Sak 6.1 Distriktsstyret legger fram forslaget om redistriktering av Lions Norge fra Prosjekt L2014 til votering, slik det er bedt om og slik det skal gjøres i henhold til ARTIKKEL VIII Distriktenes organisering, seksjon 3 i Den internasjonale arbeidsordningen Constitution and By-Laws (LA-1): Vi viser til vedlagte saksdokumenter: Vedlegg 1: Distriktenes innspill (side 56) Vedlegg 2: Endring av distriktsgrensene (side 57) Vedlegg 3: Ny organisasjonsstruktur (side 63) Vedlegg 4: Drift av distriktene Budsjett (side 75) Vedlegg 5: Forslag til RM-vedtak 2013 (side 81) Prosjekt L2014 sitt forslag: Distriktsmøtet i 104 K godkjenner forslaget om at MD 104 skal redusere antallet distrikter fra dagens 10 til 5 slik foreslått i rapport fra Prosjekt Lions Alternativt forslag hvis ovennevnte forslag ikke får flertall: Distriktsrådet har anbefalt distriktsstyret ikke å støtte forslaget til Prosjekt L2014, og styrets innstilling til distriktsmøtet er: Distriktsstyrets forslag til vedtak: Distriktsmøtet slutter seg til forslaget om å gå fra 10 til 7 distrikter. Forslaget fremmes på Riksmøtet i mai Den videre prosessen i saken gjennomføres som Prosjekt L2014 har beskrevet, men med endring fra 5 til 7 distriktet og andre nødvendige endringer som godkjennes i Guvernørrådet. Til tjeneste det gleder Side 36 av 116

37 Ny distriktsinndeling i Lions Norge. Prosjektgruppa Lions 2014 foreslår 5 distrikter mot dagens 10 distrikter. I henhold til dette forslaget skal de geografiske grensene ikke bestemmes på Riksmøtet I forslaget som er utsendt fra Prosjektgruppa L2014, er imidlertid det foreslåtte distriktet vi skal tilhøre: Telemark, Buskerud, Vestfold, Hedmark og Oppland. Men de geografiske grensene skal drøftes og bestemmes senere. På grunnlag av svarene fra spørreundersøkelsen blant klubbene/hedersrådet høsten 2012 sendte vårt distriktsråd en anbefalingen til Guvernørrådet (styret i Lions Norge) på 8 distrikter. I slutten av februar bad guvernørrådslederen DG-ene i distrikt A,B,C og K å forsøke å justere grenser. Møter ble avholdt, og DG i distrikt G og J ble også med på møter for å finne en bedre løsning enn forslaget fra Prosjekt L2014. Noen mener at fem distrikter er bra, andre ser for seg at seks distrikter er bedre enn fem og sju. Men vi skal slett ikke se bort fra at et forslag på sju distrikter kan få gjennomslag på Riksmøtet. I dette 7- distrikts-forslaget vil Hedmark, Oppland og Øvre Romerike bli ett distrikt. Følgende momenter ligger i bunnen for forslaget: Alle distriktene skal være fullverdige (mer enn 1250 medlemmer og minst 35 klubber) Distriktsinndelingen skal så langt som råd er være tilpasset klubbenes interesser. Selv om klubben er, og skal være, viktigst for medlemmene, deretter sonen, så er en viss tilhørighet til distriktet ikke uvesentlig for klubbene. Distrikt 1: Distrikt 2: Distrikt 3: Distrikt 4: Distrikt 5: Distrikt 6: Distrikt 7: Finnmark, Troms og Nordland Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane Hordaland, Rogaland, Vest-Agder Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold Hedmark, Oppland, Øvre Romerike Oslo, Asker, Bærum og Nittedal Distrikt J som i dag; Østfold, deler av Akershus, minus Nittedal. Til tjeneste det gleder Side 37 av 116

38 Forslag fra LC Brumunddal: Sak 6.2 Brønnboring i Afrika. Til Distriktsguvernør Hans Otto Glomsås. e-post: FORSLAG TIL ÅRETS DISTRIKTSMØTE I D 104K, 20. APRIL LC Brumunddal ønsker at distriktet skal fortsette å sørge for en ny brønn hvert år til mennesker i Afrika. Det er hevet over enhver tvil at det er stort behov for reint vann. Dessuten har Lions vist at de kan gi reint vann til mange ved en rekke brønner som er åpnet, til stor nytte og glede. Lions har et godt apparat for dette. Distriktet har nå samlet penger til en brønn, slik som distriktsmøtet i 2010 bestemte. Den er planlagt åpnet høsten Internt i distriktet er det positivt at vi har enkelte felles prosjekter, som vi alle kan samles om og ha et eierskap til. Finansieringen baserer seg på at klubbene betaler inn til prosjektet, og at beløpet justeres i takt med behov, med et beløp inntil videre på 80 kroner per medlem per år, eller 2500 kroner per klubb. Finansieringen kan gjerne løses gjennom aktiviteter i klubber /soner, for å påkalle oppmerksomhet rundt prosjektet, framfor reine bevilgninger. Forslag til vedtak på DM; Distriktsmøtet 2013 beslutter at D104 K inntil videre skal gi en brønn for reint vann i Afrika per år. Finansieringen skjer ved at klubbene betaler inn 80 kroner per medlem per år eller kroner per klubb. Prosjektet koordineres via Lions apparat for brønner i Afrika. Vennlig hilsen Lions Club Brumunddal. Erik Weisser-Svendsen (sign.) President. Forslag til vedtak: Distriktsmøtet 2013 beslutter at D104 K i lionsåret skal gi en brønn for reint vann i Afrika. Finansieringen skjer ved at klubbene betaler inn 80 kroner per medlem eller kroner per klubb. Klubber som har eget brønnprosjekt kan frivillig støtte prosjektet. Prosjektet koordineres via Lions apparat for brønner i Afrika. Til tjeneste det gleder Side 38 av 116

39 Forslag fra LC Jevnaker: Sak 6.3 Opprusting av Senanga School of Deaf, Zambia Vedlegg 1: Billedkavalkade (side 83) Til tjeneste det gleder Side 39 av 116

40 Forslag til vedtak: Dette er et 3-års prosjekt, og styret vil ikke binde distriktet mer enn kommende lionsår. Distriktsmøtet anbefaler ikke opprusting av Senanga School of Deaf som et distriktsprosjekt, men henstiller soner og klubber om å støtte prosjektet. Til tjeneste det gleder Side 40 av 116

41 Forslag fra LC Kongsvinger: Sak 6.4 Leirtilbud til barn og unge med spesielle behov i regi D - 104K Lions har meget gode erfaringer med ungdomsleirer og ungdomsutveksling. De tradisjonelle internasjonale leirene er utbytterike for et begrenset antall, ved at de ofte reiser langt, leiren strekker seg over flere uker. I en betydelig grad treffer vi her ungdom som også reiser i mange andre sammenheng. Nødvendigvis ikke noe feil ved dette. Men - hvordan kan vi nå flere barn og unge, og i stor grad de som har begrensede tilbud ellers? De trenger det enda mer! Lions Club Kongsvinger har i mange år støttet lokale leirtilbud for barn og unge i Kongsvinger i et samarbeid med kommunes sosial- og helseetat / barnevern. Dette har da vært knapt ei ukes opplegg, enten i nærmiljøet, med overnattingsopplegg på Finnskogen, eller over lengre tid enn ei uke, men som dagtilbud og overnatting hjemme. Da det dukket opp mulighet for å kunne leie og bruke Strandenga i 2010, ble dette en ny modell for overnattingsopplegg, og betydelig større sponsing og planlegging måtte til. Avtale ble gjort med kommunens ansvarlige, og LC Kongsvingers tilbud var: Dekning av skyss til/fra, leirleie, kost og ev. utgifter til lokal skyss og aktiviteter, som Badeland på Raufoss, Hunderfossen - besøk, OL-anlegg og museum, mv. (Vedlegg 1) Leieren varte fra mandag til fredag. Kommunen stilte leiransvarlig og mannskap. Ansvarshavende har vært ungdoms-ansvarlig i kommunen, dvs. fast tilsatt, mens 3-4 ungdommer har vært leid inn. (I 2010 og 2011 stilte Lions Strandenga stedet til gratis disposisjon.) Etter to meget vel gjennomførte «leir år», avlyste kommunen leiren 2012, grunnet økonomiproblem. (Saksbehandler hadde ikke skjønt at kommunens reelle utgift bare var lønn til 4 ungdommer i sommerjobb!) LC Kongsvinger er kjent med at andre grupperinger også har gode erfaringer med bruk av Strandenga, eksempelvis Oppland Fylkeskommune m/ filmskole, Dette er ungdommer i en aldersgruppe som trolig har andre krav til aktivitetsmuligheter enn ei barnegruppe, slik LC Kongsvinger har erfaringer med. De har brukt stedet i 3 uker, gjennom 3 somre nå, og er meget godt fornøyde. I disse oppleggene har det delvis vært leid inn toalettbrakker. Så langt LC Kongsvinger kjenner til, arbeides det nå med reising av et permanent anlegg, sammen med Biristrand Vel. Det vil avlaste stedets øvrige kapasitet. Siste året er det utviklet flere modeller for aktivitetstilbud, med lokale aktivitetsledere, og til faste priser. (Vedlegg 3). Det vil gjøre det enklere å sette opp konkrete budsjetter, og sy sammen ønskelige aktivitetstilbud, innenfor gitte budsjettrammer. Et annet moment er at Beitoleiren nå blir (er) lagt ned som tilbud fra Lions Norge. Slik Strandenga nå er planlagt utviklet, deler av opprusting er allerede gjennomført, opplever LC Kongsvinger at Strandenga peker seg ut som en ypperlig «arvtaker» av Beitoleiren. Den vil da kunne gjennomføres på samme premisser som Beitoleiren. Som reserve innlosjeringsmulighet kjenner en til at avtale(r) er gjort med Honne Hotell og Konferansesenter AS. Dette var også et samarbeid da D104 K hadde sin ungdomsleir på vegne av Lions Norge sommeren (Vedlegg 2) Distriktet kan bestemme seg for å arrangere årlig(e) leir(er) for norsk eller nordisk ungdom med spesielle behov. Vi bør starte med distriktets ungdom. Dersom andre distrikter og ev. Lions i de nordiske landene ønsker utveksling utvides tilbudet så snart dette blir naturlig. For å komme i gang med årlige Strandenga leirer, inviterer Distriktet til ukesleir for ungdom med spesielle behov, første gang sommeren Ramma for leiren i 2014 er 20 ungdommer mellom 10 og 14 / ( ) år over 7 dager. Klubber/soner fremmer forslag på deltakere/søker om plass, og gjør avtaler med foresatte om deltakelsen. Dersom noen trenger ledsager, må søknaden omfatte dette. Klubben som sender vedkommende, betaler spesiell leiravgift for ledsageren. Deltakerne får oppholdet og blir tatt vare på. Klubben som sender barn / ungdom, betaler reise til og fra, og evt. spesielle ting som må til for deltakelsen (for eksempel ledsager). Til tjeneste det gleder Side 41 av 116

42 Det vil være aktuelt med en liten leiravgift for deltaker (e) fra klubben som sender en ungdom, når denne kommer fra klubb utenfor distrikt 104 K. Strandenga står for leiren, sørger for underbringelse og aktiviteter, og får kostnadsdekning av distriktet. Distriktet finansierer leiren(e) ved at klubbene betaler et beløp per medlem/klubb. Strandenga får et avtalt beløp til å dekke sine avtalte kostnader, pluss avtalt beløp til dekning av kalkulerte langsiktige kostnader. Forslag til vedtak DM 2013: Distriktet arrangerer årlig leir på Strandenga for barn med spesielle behov ut fra ramma som er skissert i saken. Sommeren 2014 er Strandenga teknisk arrangør for distriktets leir. I tillegg vil klubber og soner kunne søke om plass til flere leirer innenfor tilsvarende konseptvarianter. Disse finansieres utenom distriktet. For å finansiere distrikts - leiren betaler hver klubb 100 kroner per medlem/år, eller etter evne til distriktets leirkonto. Kongsvinger, Arne Paulsrud (sign.) president Vedlegg 1: Utdrag budsjetter / regnskap diverse leire siden 2010 (side 84) Vedlegg 2: Utdrag budsjetter / regnskap diverse leire siden 2010 (side 85) Vedlegg 3: Leirkonsept 2013 (side 86) Til orientering: I tillegg til styrebehandlingen er dette blitt tilleggsbehandlet av styret. Det er derfor noe avvik mellom teksten i styrereferatet og forslaget som blir fremmet. Forslag til vedtak: Det arrangeres sommeren 2014 ungdomsleir for barn med spesielle behov på Strandenga ut fra ramma som er skissert i saken. Sommeren 2014 er Lions Strandenga Driftsselskap BA teknisk- og økonomisk ansvarlig for leiren. I tillegg vil klubber og soner kunne søke om plass til flere leirer innenfor tilsvarende konseptvarianter. For å finansiere leiren betaler hver klubb 100 kroner per medlem per år, eller etter evne til distriktets leirkonto. Prosjektet gjennomføres som et prøveprosjekt i 2014, og evalueringen skal legges fram på distriktsrådsmøtet i begynnelsen av september Distriktskontingent : Sak 6.5 Ut fra budsjett for finner distriktsstyret det riktig å beholde distriktskontingenten uendret. Forslag til vedtak: Distriktskontingenten forblir uendret for lionsåret på kr 100,- per medlem per år. Til tjeneste det gleder Side 42 av 116

43 DGs handlingsplan 2013/2014: Sak 6.6 Distriktets mål Virkemiddel Ansvar 1. Organisasjonen 1.1 Videreutvikle soneleddet. Skolering, sonelederforum, leadership, Tilføre midler. 1.2 Videreutvikle klubbene. Understreke betydningen av trivsel. Benytte CEP, MiniTrivda. 1.3 Fagsjefer og soneleders handlingsplaner skal harmonere med MDs planer. Være målbare. 1.4 Opplæring / utdanning /fagsamlinger for presidenter/web redaktører, sekretærer, kasserere og klubbkontaktene. 1.5 Medlemstallet skal øke med 10 i forhold til antall medlemmer pr Redusere antall utmeldinger. Øke kvinneandelen med 10%. Vektlegge faddernes oppgaver og plikter. 1.6 Videreføre felles kontoplan klubb/sone. 1.7 Årshjul og huskeliste for innbetalinger Fagsamlinger to steder i distriktet. Fagsamlinger 2 steder på forsommeren med god info på forhånd. Understreke fadderansvaret. Forbedre info internt og eksternt. Bedre lederutdanningen. DS samordner videreføringen. DG sender disse ut i løpet av september Forberede Røde Fjær 2015 Få på plass distrikt og sone organisasjon. RF kontakter i klubbene. 2. Hjelpearbeid 2.1 Internasjonalt: Realisere 1 brønn i Afrika. Oppfordre sonene til internasjonale soneaktiviteter. Følge opp riksmøte- og distriktsmøtevedtak. Ungdomsleir. 2.2 Nasjonalt: Følge opp distrikts- og riksmøtevedtak. 2.3 Lokalt: Klubbene velger aktiviteter som passer den enkelte klubb, men se 2.1 og 2.2. Informere klubber og soner via nett, mail og besøk. Pressemeldinger fra PRC. Se ovenfor Se ovenfor DG, VDG1, GLT, SL DG, VDG1, VDG2, CEP-veiledere, GMT, SL, P DG, VDG1, GMT, GLT, VDG2, CEP veilederne. DG, VDG1, GLT, distriktets fagsjefer, DS, DK, SL, P. DG, GMT, CEPveiledere, PRC, SL, klubbene DK (distriktskasserer) DG, VDG1 Distriktsstyret DG, IRC, PRC, SL, P, IRK DG, IRC, PRC, SL, P Klubbene Til tjeneste det gleder Side 43 av 116

44 3 Barne- og ungdomsarbeid 3.1 Gjennomføre 15 DMV-kurs Informere. Se også 3.4 NAC, DMV-pilotene, Fagsamlinger. NAK 3.2 Sende 15 ungdommer på leir Info og fagsamlinger YCEC, YEK, PRC, PRK 3.3 Omsette tulipaner. Lionsdagen - markering. Info og fagsamlinger Info/PR om Lions. NAC, DMV pilotene, NAK, PRC, PRK, SL, P 3.4 Øke ungdomsaktivitetene i klubbene Info og fagsamlinger NAC, DMV pilotene, 3.5 Gjennomføre Lions fredsplakatkonkurranse (tegnekonkurranse for barn) i alle soner 4. Kommunikasjon, informasjon og PR Info og fagsamlinger PRC, SL, YCEC, YEK NAC, PRC, DMV pilotene, SL, P, NAK 4.1 DGs månedsbrev Fagsjefer bruker s.2 DG, DS, fagsjefer 4.2 IT som kommunikasjon og info Benytte hjemmesiden lions.no. Opplæring. ITC, DG, alle fagkontakter og SL, P, klubbenes web 4.3 Intern informasjon Klubber og soner drive aktiv info om Lions til medlemmene. Bruke Kjenn Lions. 4.4 PR media og lokalpresse Klubber, sone og distrikt drive aktiv informasjon om aktiviteter. redaktør/itk DG, VDG1, VDG2, GLT, ITK, PRC, SL, P, PRK Oss alle, men spesielt PRC, PRK. PRC lager pressemeldinger/info. Underliggende planer: Fagsjefenes - og soneledernes handlingsplaner er tilgjengelig som vedlegg til sakspapirene fra side 94. Forslag til vedtak: DGs handlingsplan for 2013/2014 vedtas. Til tjeneste det gleder Side 44 av 116

45 Sak 7.0 REGNSKAP Resultatregnskap : Sak 7.1 Til tjeneste det gleder Side 45 av 116

46 Til tjeneste det gleder Side 46 av 116

47 Prosjekt Minsk REGNSKAP 2011/2012, PROSJEKT MINSK BEHOLDNING PR , KONTO NR BEHOLDN , KTO. NR , OVERFØRT 58716,97 NY BEHOLDN , KONTO NR , ,88 INNTEKTER: INNBETALT AV KLUBBENE ,00 RENTEINNTEKTER FRA KONTO NR ,64 RENTEINNTEKTER FRA KONTO NR ,14 TOTALE INNTEKTER ,78 UTGIFTER: OVERFØRSLER TIL MINSKPROSJEKTET ,00 REISE- OG MØTEUTGIFTER 583,00 BANKGEBYRER 42,00 TOTALE UTGIFTER ,00 DRIFTSRESULTAT 2011/ , ,22 BEHOLDNING PR ,66 Gjøvik, Eidsvoll, Arne M. Møller DK DG Jon Ivar Nilsen Til tjeneste det gleder Side 47 av 116

48 Balanse per Til tjeneste det gleder Side 48 av 116

49 Forslag til vedtak: Regnskap med revisjonsberetning for 2011/2012 godkjennes. Til tjeneste det gleder Side 49 av 116

50 Statusregnskap for 2012/2013 Sak 7.2 REGNSKAP BUDSJETT INNTEKTER DG - refusjon HK (Oak Brook) 9 354, ,00 DG - refusjon MD , ,00 Distriktsrådsmedlemmer refusjon MD , ,00 Distriktskontingent , ,00 Diverse inntekter, ref. mva. 830,00 0,00 Renteinntekter 635, ,00 SUM INNTEKTER , ,00 UTGIFTER DG - elects utgifter 0, ,00 DG's utgifter , ,00 Distriktsrådets utgifter,inkl.kommende DM , ,00 Drift av soner , ,00 Andre utgifter 7 014, ,00 Opplæring,fadderbarn og fornyelse 0, ,00 SUM UTGIFTER , ,00 DRIFTSRESULTAT pr ,98 0,00 Beholdning distriktskasse pr ,53 Beholdning "Ungdomskonto" pr ,99 Beholdning "Fond nye klubber" pr ,56 Beholdning distriktsprosjekt "Minsk" pr ,44 Totalt beholdninger pr ,52 Gjøvik, Arne Martin Mølle (sign.) Distriktskasserer Forslag til vedtak: Statusregnskap for 2012/2013 tas til orientering. Til tjeneste det gleder Side 50 av 116

51 Sak 8.0 BUDSJETT 2013/2014 Administrasjon og drift BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP INNTEKTER DG-refusjon HK (Oak Brook) 15000, , , , ,19 DG-refusjon MD , , , , ,00 Distriktsrådsmedlemmer refusjon MD , , , , ,00 Distriktskontingent , , , , ,00 Opplæring, fagsamling og leadership 14000, ,00 Renteinntekter 1000, ,00 763, ,00 716,69 SUM INNTEKTER , , , , ,88 UTGIFTER DG-elects utgifter 20000, , , , ,70 DGs utgifter 45000, , , , ,10 Distriktsrådets utgifter , , , , ,10 Distriktsmøtet 90000,00 Fadderbarn 3000, ,00 Andre utgifter 15000, , , , ,24 Klubbfornyelse 4500, , , ,25 Overføring til sonene / drift 17500, ,00 Opplæring/Leadership/fagsamlinger 16000, ,00 SUM UTGFTER , , , , ,39 DRIFTSRESULTAT 0,00 0, , ,51 Forslag til vedtak: Budsjettet for 2013/2014 vedtas. Til tjeneste det gleder Side 51 av 116

52 VALG Sak 9.0 VALGKOMITEENS INNSTILLING Distriktsmøtet 104 K Verv Navn Klubb Tidligere verv Nominert av Merknader Innstilling IPDG Hans Otto Glomsås Odal P og 09-10, SL 01-02, NAC DG Odal Selvskreven Hans Otto Glomsås 1 år DG Jan Olav Hagen Ullensaker P 97-98, SL , Leo C 04-06, LDC Ullensaker Valg skal godkjennes Jan Olav Hagen 1 år Rena og VDG 1 Arve Lund Rena P05-06, SL08-10, IRC 08-13, VDG Kongsvinger Valg skal godkjennes Arve Lund 1 år VDG 2 Torstein Nærbøe Østre Toten P og 03-04, SL 07-09, PRC Østre Toten Valgkomiteens innstilling Torstein Nærbøe 1 år DK Arne Martin Møller Gjøvik D-kasserer Valgkomiteen Ikke på valg 1 år igjen DS Tore Dystvold Storhamar P 98-99, DS DG-elect DGs valg / godkjennes Tore Dystvold 1 år IRC Arve Lund Rena P05-06, SL08-10, IRC 08-13, VDG Kongsvinger Ikke på valg 1 år igjen ITC Åge Walther Larsen Storhamar DS 02-03, MEC 03-04, ITC Storhamar Ikke på valg 1 år igjen GLT Jørn G. Buraas Furnes Pres,01-02, SL Furnes Valgkomiteens innstilling Jørn G. Buraas 2 år Engerdal- NAC Tove Døsen Rendalen P 08-09, SL 10-12, NAC Distriktsrådet Ikke på valg 1 år igjen PRC Torstein Nærbøe Østre Toten P og 03-04, SL 07-09, PRC Distriktsrådet Ikke på valg 1 år igjen GMT Bjørn Egil Skar Ringsaker Nord YC 04-06, DG 06-07, MEC 08-12, GMT 09-13, Ringsaker Nord Ikke på valg 1 år igjen YEC Harald Røtterud Årnes P og 06-07, YK , YEC Valgkomiteens innstilling Harald Røtterud 2 år Valgkomite DG elect Arve Lund P05-06, SL08-10, IRC DM 12 Selvskreven Uten innstilling 1 år Kari Aanerud Kongsvinger P 11-12, VK Kongsvinger Ikke på valg 1 år igjen Kåre Rise Brumunddal SL 04 05, DS 06-07, DG 09-10, VK Valgkomiteens innstilling Kåre Rise 2 år Valgk. Vara Stein Olav Breck Stange P Stange Valgkomiteens innstilling Stein Olav Breck 2 år Til tjeneste det gleder Side 52 av 116

53 Soneleder s 1 Øystein Tveit Åsnes P Sonen Ikke på valg 1 år igjen Soneleder s 2 Erik Ødegård Stange P Sonen Ikke på valg 1 år igjen Soneleder s 3 Jan Arild Selbekk Stor-Elvdal P og Sonen Ikke på valg 1 år igjen Soneleder s 4 Stein Larsen Storhamar DG 02-03, NAC 93-02, PRC Sonen Valgkomiteens innstilling Stein Larsen 1 år Soneleder s 5 Engebret Maanum Nord-Aurdal P99-00, SL Sonen Ikke på valg 1 år igjen Soneleder s 6 Ole Bjørn Hasli Lunner P 09-10, SL Sonen Valgkomiteens innstilling Ole Bjørn Hasli 1 år Soneleder s 7 Jens Olaf Rud Eidsvoll Sør P 87-88, 05-07, SL Sonen Ikke på valg 1 år igjen Ass. SL S 1 Bjørn Henrik Wernberg Våler I Solør P Sonen Ikke på valg 1 år igjen Ass. SL S 2 Tore Stenseth Løten Sonen Ikke på valg. 1 år igjen Past SL S 3 Per Kristian Bangen Tynset P Sonen Valgkomiteens innstilling Per Kristian Bangen 1 år Past SL S 4 Finn Haugom Vang. Sonen Valgkomiteens innstilling Finn Haugom 1 år Ass. SL s 4 Erling Berentsen Nes Sonen Valgkomiteens innstilling Erling Berentsen 1 år Ass. SL S 5 Arvid Gulbrandsen Valdres Sonen Ikke på valg 1 år igjen Ass. SL S 6 Henning Pettersen Jevnaker P04-05, SL Sonen Valgkomiteens innstilling Henning Pettersen 1 år Past SL S 7 Erik Brennmoen Gjerdrum Sonen Valgkomiteens innstilling Erik Brennmoen 1 år Revisorer Erik Skoglund Gjøvik Lions fra Er kasserer i klubben og har LC Gjøvik Valgkomiteens innstilling Erik Skoglund 2 år økonomisk yrkeserfaring. Roger Jensen Gjøvik Revisor, Lions fra 1984, D-revisorer Ikke på valg. 1 år igjen Til tjeneste det gleder Side 53 av 116

54 VEDLEGG. Vedlegg til Orienteringssak 5.1: Minsk prosjektet: Sammendrag av Erik Evangs rapport til distriktsrådets møte Dette er ikke en regnskapsoversikt, men et overslag over situasjonen per utgangen av oktober Hva gjenstår i forhold til det vi har lovet? Budsjettert til Inventar (USD , kurs 7,2) * NOK ,- Utstyr (USD , kurs 7,2) NOK ,- Til sammen: NOK ,- =========== *Anbud pris juni 2010, høy kurs, dette skal dekke ev. prisstigning og kursfluktasjon. Når forventes at prosjektet ferdigstilles? (Siste vurdering etter prosjektbesøk av Einar Lyngar ultimo februar 13) Varmetilkopling, ventilasjon, rydningsvei: Mars / april 2013 (Minsk kommune har bevilget penger til dette) Her har det vært «kamp» på kammerset. Ca ble bevilget av kommunestyret i sommer, men det ser ut til at overordnede myndigheter har blandet seg inn. Trolig fortsatt strid om bruken av 3. etasje, noe prosjektleder og våre lokale kontakter (Slava og Andrei) har kjempet imot. Innflytting av gammelt utstyr: Mai 2013 Noe forsinket Nytt inventar supplerer 1. etasje og oppstart med klienter der: Medio mai og 3. etasje møbleres og tas i bruk: Juni 2013 Hva er gjort utover det vi har lovet: Kostnader for ekstra grunnarbeid, forbedring av vegg- og takbekledning*: NOK ,- (Midler fra Mintfondet, NSR (Nordisk Samarbeidsråd), ekstra fra lionsklubber i Norge) Dekning av kont. LC Minsk og LC Minsk Mara gjennom 4-5 år: NOK ,- Seminar for personalet vinteren 2012 NOK 8.988,- Kostnader utover det som ble lovet opprinnelig: NOK ,- ============ *Helt nødvendig hvis bygningen i det hele tatt skulle kunne benyttes Til tjeneste det gleder Side 54 av 116

55 Økonomisk status: DR-november 2012 På konto hos Lions Aid Norway (LAN) kr På konto i distriktet vårt, 104K: kr Sum: kr Lionsåret skal klubbene i vårt distrikt betale inn Kr 200/medlem, estimert sum: kr Til disposisjon kr Budsjetterte utgifter til inventar og utstyr kr Reserve til oppfølging og uforutsette ting (Prosjektet skal følges opp i fem år etter ferdigstillelse med denne summen i henhold til avtale) * kr Total restsum for prosjektet: kr ======== På konto i LAN og 104K og inneværende års innbetalinger: kr Budsjetterte utgifter fram til 2018, dvs total restsum kr Overskudd: kr ======== *Totalsum innsamlet av Lions er kr I henhold til NSR-regler skal 10% settes av til administrasjon og uforutsette ting. Prosjektet skal følges opp i fem år etter ferdigstillelse. Det er allerede brukt av den potten; Kr = Vi må være klar over at det er mange usikkerhetsmomenter i disse tallene. Anslagene er på ingen måte vært optimistisk, slik at vi bør komme ned på beina rent økonomisk med dette prosjektet innen utgangen av lionsåret slik som forutsatt. Erik Evang Til tjeneste det gleder Side 55 av 116

56 Vedlegg til Sak 6.1: Lions 2014 Vedlegg 1: Distriktenes innspill Til tjeneste det gleder Side 56 av 116

57 Vedlegg 2: Endring av distriktsgrensene LIONS 2014 Prosess for endring av distriktsgrensene (redistricting) Revidert l l1 1. Rammebetingelser Alle fullverdige distrikter (distriktsmøte) må behandle/godkjenne forslaget om redistriktering. Øvrige distrikter kan behandle forslaget Multippeldistriktet (Riksmøtet) må godkjenne redistriktering. Alle nye distrikter må være minst 1250 med l/35 klubber (unntak dersom reduksjon i antall distrikter) Søknaden må være sendt minst 60 dager før Board Meeting Nye distriktsgrenser gjelder fra neste lionsår etter styrets godkjenning Delegater fra klubber i hvert nytt distrikt velger ny Distriktsguvernør og øvrige distrikts tillitsvalgte. 2. Tidslinje Mai 1 2 DMAprill 3 Ma i 1 3 Juli 13 H 13 IQ14 Mai 14 Juli 1 4 l l l l l l l l Start DM RM Con v Board DMx RM 2014 Conv 2014 Godkj Godkj Godkj Val g OG Nye d istr forslag forslag forslag etablert 2.1. Start - prosjektbeskrivelse Arbeidet med redistriktering har startet. Her legges premissene, forslag til ny distriktsinndeling, og beskrivelse av prosessen for gjennomføring av redistriktering, inklusive valg av nye tillitsvalgte Distriktsmøtene 2013 Forslaget behandles/godkjennes av hvert full verdig distrikt. Behandling i ikkefullverdige distrikter er kun veiledende 2.3. Riksmøtet 2013 Forslag med begrunnelse legges frem til godkjenning av Riksmøtet Convention 2013 Ingen behandling på Convention Til tjeneste det gleder Side 57 av 116

58 Forslag om redistriktering oversendes The International Board of Directors snarest mulig etter Riksmøtet Det kan behandles i første styremøte 60 dager etter oversendelse Guvernørrådsmøtet august 2013 Guvernørrådsmøtet oppnevner nødvendige arbeidsgrupper for gjennomføring av distriktsinndelingen Board Meeting høsten 2013 Søknad behandles i styret høsten (oktober/nov) Ekstra Distriktsmøter jan- mars 2014 Det inn kall es til ekstraordinært distriktsmøte for de nye distriktene i løpet av første kvartal Ordinært Distriktsmøte april 2014 Ordinært distriktsmøte (10 distrikter) av holdes på vanlig måte. Det velges ikke nye tillitsvalgte på dette motet Riksmøte 2014 På Riksmøtet presenteres de nye Distriktsguvernørene på vanlig måte Convention 2014 Den nye distriktsinndelingen er formelt i drift fra avslutningen av Convention Detaljert prosessbeskrivelse 3.1. Start - prosjektbeskrivelse Liste klubber som tilhører hvert nye distrikt Foreta eventuell justering av sonegrenser Navngi de nye sonene Lage kart over nye distrikter Navngi nye distrikter Beskrive krav/forutsetninger for klubb/distrikt for å kunne foreta redistriktering Beskrive prosess for valg av nye tillitsvalgte og tilhørende opplæring Beskrive hvordan man skal forvalte økonomi og eiendeler Beskrive hvordan man ivaretar eventuelle forpliktelser Beskrive hvordan man ivaretar arkiv etc. Utforme standard Lov- og arbeidsordning for distriktene Skrive forslaget som skal fremmes for Riksmøtet. Til tjeneste det gleder Side 58 av 116

59 Forslaget fremmes for Guvernørrådet november 2012 slik at man har mulighet til justering før GR februar Beskrive kommunikasjon med klubber/distrikter Lage plan for oppfølging av at klubbene oppfyller LC I krav pr. Mai 2013 Lions prosjektet får oppgaven å initiere/følge opp løpende aktiviteter i forb. med redistrikteringen, herunder nødvendige tidsfrister i forhold til valg etc. Fremme forslag om oppnevning av interimsstyre Liste klubber som tilhører hvert nye distrikt Foreta eventuell justering av sonegrenser Navngi de nye sonene Lage kart over nye distrikter Navngi nye distrikter Beskrive krav/forutsetninger for klubb/distrikt for å kunne foreta redistriktering Beskrive prosess for valg av nye tillitsvalgte og tilhørende opplæring Beskrive hvordan man skal forvalte økonomi og eiendeler Beskrive hvordan man ivaretar eventuelle forpliktelser Beskrive hvordan man ivaretar arkiv etc. Utforme standard Lov- og arbeidsordning for distriktene Skrive forslaget som skal fremmes for Riksmøtet. Forslaget fremmes for Guvernørrådet november 2012 slik at man har mulighet til justering før GR februar Beskrive kommunikasjon med klubber/distrikter Lage plan for oppfølging av at klubbene oppfyller LCI krav pr. mai 2013 Lions 2014 prosjektet får oppgaven å initiere/følge opp løpende aktiviteter i forb. med redistrikteringen, herunder nødvendige tidsfrister i forhold til valg etc. Fremme forslag om oppnevning av interimsstyre 3.2. Distriktsmøtene 2013 Forslaget med begrunnelse (identisk med forslaget som foreslås fremmet på Riksmøtet) legges frem til godkjenning for alle fullverdige distrikter. Dersom et Distriktsmøte ikke vedtar forslaget, vil det distriktet bli tatt ut av planen for redistriktering. Ikke-fullverdige distrikter kan behandle forslaget, men deres avgjørelse har ingen føringer for Riksmøtebehandlingen Riksmøtet 2013 Forslag med begrunnelse, evt. justert for distrikter som ikke har godkjent forslaget, legges frem til godkjenning av Riksmøtet. Forslaget bør formes slik - og kunne behandles slik - at forslaget kan vedtas selv med mindre justeringer av distriktsgrenser og prosess. Vi må ikke "åpne" for at forslaget blir nedstemt pga. uenighet om hvor grenser skal gå. Alternativt bør forslaget formuleres slik at justeringer kan innarbeides på grunnlag av forslag/vedtak i distriktsmøtene. Søknaden sendes det Internasjonale Styret snarest mulig etter Riksmøtet (protokoll vedlegges). AIle distrikter må ha gjort opp sine skyldigheter med Oak Brook pr. 30. juni 2013, og klubbene kan ikke ha over $50 utestående eldre enn 90 dager. Til tjeneste det gleder Side 59 av 116

60 3.4. Convention 2013 Deltagere på Convention er de 10 distriktsguvernørene som skal fungere i 2013/14. Styret behandler ikke saker om redistriktering under Convention, og vil først behandle dette på sitt høstmøte (oktober/november). Det kan synes nødvendig å etablere et interimsstyre per nye distrikt (oppnevnes av GR i august 20 13) til å ivareta forberedelsene til ekstraordinært distriktsmøte Guvernørrådsmøtet august 2013 Oppfølging Lions 2014 prosjektet får i oppgave å følge opp at alle formaliteter i forbindelse med redistrikteringen blir utført. Det tilknyttes om nødvendig en kontaktperson for hvert av de nye distriktene. Oppnevning av interimsstyre Guvernørrådet oppnevner et interimsstyre for hvert nye distrikt etter innspill fra distriktene v/distriktsguvernøren. Styret bør bestå av 3 medlemmer. Styret konstituerer seg selv Board Meeting høsten 2013 Det internasjonale styret behandler og (forhåpentligvis) godkjenner søknad en i sitt høstmøte. Dersom det vedtas, fortsetter arbeidet med å velge nye tillitsvalgte etc. for de nye distriktene gjeldende fra juli Ekstra Distriktsmøter nov jan 2014 Det innkalles til ekstraordinært distriktsmøte for de nye distriktene snarest mulig etter godkjenningen fra det internasjonale styret. Delte møtet skal velge ny Distriktsguvernør og øvrige tillitsvalgte for lionsåret 2014/15 og videre. Dersom det er justeringer av sonegrenser, velges også nye soneledere, ellers velges soneledere slik som tidligere. Det oppnevnte interimsstyre utarbeider budsjettforslag for kommende år. Budsjettet legges frem for samme distriktsmøte. Valg av nye tillitsvalgte (distriktsstyre og fagsjefer) lnterimsstyret fremmer forslag på nye tillitsvalgte etter følgende prinsipper: Standard Lov- og arbeidsordning (LA-4) legges til grunn for valgbarhet og funksjonstid. Kandidatene må være medlem i en klubb innenfor den nye distriktsgrensen. Alle sittende tillitsvalgte (inkl. fagsjefer) som er valgbare etter standard Lov- og arbeidsordning, er kandidater til å fortsette i sin funksjon ut funksjonsperioden, evt. så lenge de nye distrikts lovene tillater. Valgkomiteene i de gamle distriktene kan/skal fremme forslag på kandidater til alle tillitsmannsposter. Dersom det ikke er sittende VDG-l i det nye distriktet, nomineres VDG-2 som kandidat til Distriktsguvernør. Dersom det ikke er VDG -2 i det nye distriktet, nomineres nye kandidater som VDG- l Til tjeneste det gleder Side 60 av 116

61 Det søkes regulere funksjonstiden slik at ikke alle fagsjefer skiftes ut samtidig. Ved evt. justering av sonegrenser skal klubbene i de nye sonene velge ny soneleder etter samme prinsipper som for distriktets tillitsvalgte. Opplæring av tillitsvalgte Den sentrale opplæringen av VDG-l (og evt. VDG-2) kan først starte når de nye VDG-l (for 20 14/1 5) er valgt. Opplæringen vil derfor bli over kortere periode enn normalt Ordinært Distriktsmøte april 2014 Ordinært distriktsmøte (10 distrikter) avholdes på vanlig måte. Det velges ikke nye tillitsvalgte på dette møtet. Det er ingen enhet som skal/kan behandle regnskap etc. for 2013/14. Distriktsmøtet skal derfor oppnevne en "'kontrollkomite som skal behandle/godkjenne dette regnskapet. Komiteen avgir rapport til det Distriktsmøte hvor majoriteten av det gamle distriktet er samlet. Eventuell e avvik skal behandles slik som beskrevet i avsnittet om Forvaltning av aktiva og passiva Riksmøte 2014 På Riksmøtet presenteres de nye Distriktsguvernørene på vanlig måte Convention 2014 Den nye distriktsinndelingen er formelt i drift fra avslutningen av Convention Nye distrikter med tilhørende klubber Se Ved legg l, Distriktsinndeling 5. Krav til klubb før redistriktering Klubbene kan ikke ha over $50 utestående eldre enn 90 dager pr. 30.juni 2013 (når søknaden sendes). En person i hvert (nye) distrikt vil følge dette spesiell opp. 6. Krav til distrikt før redistriktering Alle distrikter må ha gjort opp sine skyldigheter med Oak Brook pr. 30.jun i 2013 (når søknaden sendes). En person i hvert (nye) distrikt vi l følge dette spesielt opp. 7. Forvaltning av aktiva og passiva Det er klubbene (i de eksisterende distrikter) som står bak distriktenes aktiva og passiva. Til tjeneste det gleder Side 61 av 116

62 Dersom et (eksisterende) distrikt blir splittet i den nye distriktsinndelingen, skal prinsippet for håndtering av disses midler være å fordele disponible midler og eventuelle gjeld og tilgodehavender i samme forhold som antall klubber. Fast eiendom (og eventuell tilhørende gjeld) skal overføres til det distriktet hvor eiendommen ligger. Distriktsprosjekter og forpliktelser knyttet til disse - fordeles etter samme prinsipp. Her bør man invitere klubbene fra det gamle distriktet til å delta inntil prosjektet er fullført. Dersom det nye distriktet derved får flere distriktsprosjekter, vil det være nødvendig å revidere budsjettene og evt. fremme forslag om nye deltagerandeler basert på revidert budsjett. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for sone- og klubbprosjekter som berøres på samme måte. Dersom ikke annen hensiktsmessig oppbevaring allerede eksisterer, skal distriktenes arkiver og eiendeler forøvrig overtas av det distriktet hvor majoriteten av klubbene tilhører. Distriktene kan avtale andre lesninger når dette er hensiktsmessig. 8. Standard Lov- og arbeidsordning for distriktene Det utarbeides en felles Lov- og arbeidsordning for distriktene med utgangspunkt i den internasjonale standard Lov- og arbeidsordning (LA-4?). De eksisterende dlistriktslover gjennomgås for om ønskelig innarbeide lokale (nasjonale) spesifikasjoner. 9. Prosess-oppfølging Lions prosjektet får i o p p g a v e å følge opp al alle nødvendige aktiviteter blir gjennomført innen gitte frister. Prosjektet oppnevner ett prosjektmedlem med ansvar for oppfølging av hvert av de nye distriktene. Det vil være naturlig at prosjektmedlemmet samarbeider tett med interimsstyrene i de nye distriktene. 10. Intern kommunikasjon Guvernørrådet har ansvaret for en god kommunikasjon med og informasjon til klubbene og distriktene vedrørende den nye distriktsinndelingen. Det vil være naturlig at både Lionskontoret og Lions 2014 prosjektet aktivt vil bistå med dette. Til tjeneste det gleder Side 62 av 116

63 Vedlegg 3: Ny organisasjonsstruktur Til tjeneste det gleder Side 63 av 116

64 Til tjeneste det gleder Side 64 av 116

65 Til tjeneste det gleder Side 65 av 116

66 Til tjeneste det gleder Side 66 av 116

67 Til tjeneste det gleder Side 67 av 116

68 Til tjeneste det gleder Side 68 av 116

69 Til tjeneste det gleder Side 69 av 116

70 Til tjeneste det gleder Side 70 av 116

71 Til tjeneste det gleder Side 71 av 116

72 Til tjeneste det gleder Side 72 av 116

73 Til tjeneste det gleder Side 73 av 116

74 Til tjeneste det gleder Side 74 av 116

75 Vedlegg 4: Drift av distrikt budsjett Til tjeneste det gleder Side 75 av 116

76 Til tjeneste det gleder Side 76 av 116

77 Til tjeneste det gleder Side 77 av 116

78 Til tjeneste det gleder Side 78 av 116

79 Til tjeneste det gleder Side 79 av 116

80 Til tjeneste det gleder Side 80 av 116

81 Vedlegg 5: Forslag til RM-vedtak 2013 Til tjeneste det gleder Side 81 av 116

82 Til tjeneste det gleder Side 82 av 116

83 Vedlegg til Sak 6.3: Vedlegg 1: Billedkavalkade Til tjeneste det gleder Side 83 av 116

84 Vedlegg til Sak 6.4: Vedlegg 1: Utdrag budsjetter / regnskap diverse leire siden 2010 STRANDENGA som leirsted: LC Kongsvinger: 2010: Kongsvinger kommune dekket hovedansvarlig (kommunens ungdoms - ansvarlige) samt lønn til 4 ungdommer, som assistenter. LC Kongsvinger dekket skyss tur retur, skyss til en rekke aktiviteter, som Hunderfossen, OLanleggene, Badeland Raufoss og Vitensenteret Gjøvik. På grunn av stort sett regn, måtte en benytte eksterne aktivitetsmuligheter i stor grad. Mat ble også dekket. Brutto: Ca. kr NB: Skyssen ble spesielt dyr dette året. 2011: Dette året ble all aktivitet lagt til Strandenga. LC Kongsvinger fikk ordnet rimelig skyss til / fra. Inkludert i utgiftene var leie av dusjbrakke, leie av kanoer + transport av disse. Brutto: regnskapsført kr Det ser ut til at kommunen har dekket kostutgiftene, uten regress til LC Kongsvinger. Anslag kost: Ca NB: Disse årene ble det ikke betalt leirleie, men for leiren i 2012, som ble avlyst, ville leiravgiften vært Anslagsvis bør det være mulig å gjennomføre en leir for mellom og , lønn til personale holdt utenfor, med prisnivå Til tjeneste det gleder Side 84 av 116

85 Vedlegg 2: Utdrag budsjetter / regnskap diverse leire siden 2010 STRANDENGA som aktivitetssted HONNE til overnatting og forpleining 2010: Internasjonal ungdomsleir i regi 104 K - 2 ukers leir: Ca. netto: Kr Spesielle utgifter: Honne overnatting / diett: kr Kokk: « kr Gensere: «5.250 Billetter konsert: «7.800 kr VEA fagskole, både base og aktivitet: 2012: Internasjonal ungdomsleir i regi av 104 K 2 uker Brutto kr : Fordelt anslagsvis slik: Boutgifter: kr Mat: « Transport: «43.000* Billetter: «10.000* Deltakergaver: «14.000* Diverse: « kr Gaver i form av naturalia og penger: « Netto for 2 ukers leir: kr *Dette er noe høye utgifter, sammenliknet med leir Ovenstående oversikter viser at det er mulig å gjennomføre, også internasjonale leire, innenfor et overkommelig budsjett. Leirkonseptet som foreligger så langt, viser at Strandenga har avtaler i nærmiljøet om aktivitetstilbud, og ledere for disse, for faste priser. Dette gjør det mulig å gjennomføre leirene til lavere priser enn disse to internasjonale leirene, spesielt ved opplegg der en utnytter fasilitetene på Strandenga maksimalt. Til tjeneste det gleder Side 85 av 116

86 Vedlegg 3: Leirkonsept 2013 Til tjeneste det gleder Side 86 av 116

87 Til tjeneste det gleder Side 87 av 116

88 Til tjeneste det gleder Side 88 av 116

89 Til tjeneste det gleder Side 89 av 116

90 Til tjeneste det gleder Side 90 av 116

91 Til tjeneste det gleder Side 91 av 116

92 Til tjeneste det gleder Side 92 av 116

93 Til tjeneste det gleder Side 93 av 116

94 Distrikt 104K. Handlingsplan : Distriktets lov og arbeidsordning inneholder kjøreregler for organisasjonen. Handlingsplanen nedenfor angir mål og prioriteringer for lionsåret Hensikten er at vi på alle plan i distriktet skal ha en rettesnor i arbeidet vårt. Men dette skal ikke hindre gode initiativ på ulike nivåer. Gjennom meningsfylt arbeid, godt vennskap, trivsel og sosialt samspill, skal vi løse våre oppgaver til glede for alle vi hjelper! Motto: Venner som hjelper andre. Våre felles verdier er: Åpen: Vær sannferdig og opptre med integritet. Godt klubbmiljø bidrar til å dyrke og verdsette mangfoldet. Modig: Tenk nytt, vær nyskapende, søkende og stimuler til nye ideer som skaper samhold og bidrar til Lions sitt arbeid Omtenksom: Handle innenfor våre etiske retningslinjer, vis respekt for medmennesker og vise samfunnsansvar. Tett på aktiviteter: Vis engasjement gjennom å fokusere på samhold, trivsel og glede i klubben og på aktiviteter. Distriktets mål Virkemiddel Ansvar 1. Organisasjonen. 1.1 Videreutvikle soneleddet Skolere soneledere gjennom sonelederforum og Lions leadership I presidentopplæringen vektlegge soneleddet. Tilføre soneleddet økonomiske midler. DG(distriktsguvernør), VDG1 (visedistriktsguvernør 1), GLT (leder for lederopplæring), SL (soneleder) 1.2 Tilby klubbene CEP (klubbutviklingsprogram) og be klubbene vurdere vekstundersøkelsens resultater i klubbene og foreta nødvendige endringer. 1.3 Fagsjefer og sonelederes handlingsplaner skal harmonere med distriktets og MDs (Lions Norges) planer og i stor grad være målbare Gjøre retningslinjer for soneleder kjent og gjennomført. Arbeide aktivt mot klubbene gjennom soneleddet Sone- og klubbesøk Arbeide med planer og innspill på distriktets sonelederforum og distriktsrådsmøter. DG og VDG1 må videreformidle og poengtere Lions Norges planer. Alle planer på nettet. DG, VDG1, VDG2, CEP-veiledere (klubb- utvikling), SL DG, VDG1, GLT, ITC (leder for informasjonsteknologi), SL Til tjeneste det gleder Side 94 av 116

95 1.4 Utdanning av presidenter og fagsamlinger for presidenter, kasserere og klubbenes fagkontakter: c. 85 % av presidentene på opplæring. d. 50 % av klubbenes fagkontakter på fagsamling 1.5 Medlems- og klubbutvikling: a. Redusere antall utmeldinger i forhold til de siste årene. b. Øke med netto 10 nye medlemmer i forhold til c. Øke kvinneandelen med 10 %. d. Øke bevisstheten rundt faddernes oppgaver og plikter slik at vi beholder medlemmene. 1.6 Videreføre felles kontoplan for klubber og sone Tidlig og god info om sted og tid for fagsamlingene. Interessante og motiverende fellestemaer på fagsamlingene. Klubbene blir orientert og oppdatert av fagsjefene på to fagsamlinger i mai/juni. Motivere klubbene til å gjennomføre Minitrivda i klubbene og Bedre lederutvikling / lederutdanning i klubbene. Benytte programmet Kjenn Lions for å skape mer kunnskap om Lions for egne medlemmer. Understreke betydningen av at medlemmene må trives i klubbene. Bevisstgjøre fadderansvaret, lage hjelpemidler for å bevisstgjøre faddernes ansvar og oppgaver. Forbedre info internt og eksternt med brosjyrer, radio, TV, lokalpresse, nettet, osv. Distriktskasserer (DK) samordner videreføringen. Fagsamling for kasserere. DG, VDG1, GLT, distriktets fagsjefer, DS, DK, SL, P. DG, GMT (medlems- og klubbutviklingskontakten), GLT (GMT og GLT i team). CEP- veiledere, PRC (leder for PR og informasjon), SL, klubbene. Få klubbene til å finne fremtidige ledere og sende disse på opplæring. DK (distriktskasserer). 1.7 Klubbene får tilsendt årshjul og huskeliste for innbetalinger i løpet av september 2013 Distriktsstyret innhenter opplysninger Forberede Røde Fjær 2015 Få på plass distrikts/soneorganisasjonen, RF-kontaktene i klubbene 2. Hjelpearbeid 2.1 Internasjonalt: a. Distriktets klubber/soner skal realisere 1 brønn i Afrika. Informere klubber og soner via nett, mail og besøk. DG, VDG1. Distriktsstyret RF-komiteen i distriktet DG, IRC (leder for internasjonalt arbeid), PRC, SL, P (klubbpresidenter) b. Øke antall fadderbarn. c. Oppfordre sonene til internasjonale soneaktiviteter Til tjeneste det gleder Side 95 av 116

96 d. Følge opp distrikts- og riksmøtevedtak 2.2 Nasjonalt: a. Følge opp distrikts- og riksmøtevedtak 2.3 Lokalt: a. Velge aktiviteter som passer til den enkelte klubb b. Oppfordre sonene til lokale aktiviteter 2.4 Samle inn info fra klubbene om bevilgninger gitt lokalt, nasjonalt og internasjonalt Barne- og ungdomsarbeid 3.1 Gjennomføre a. 15 Det er mitt valg kurs og oppfriskningskurs 3.2 Ungdomsutveksling. a. Distriktets klubber skal sende 15 ungdommer til ungdomsleirer 3.3 Tulipanaksjonen, som skal være den store lionsdagen. a. Omsette tulipaner b. Alle klubber skal markedsføre Lions under aksjonen Informere klubber og soner via nett, mail og besøk. PRC lager og distribuerer pressemeldinger. Understreke i klubb- og sonebesøk betydningen av å ha aktiviteter som medlemmene synes er givende, trivelige og inspirerende. PRK er aktiv i forhold til lokalpressen Se punkt 4.5 Informere via nett, mail, besøk og fagsamlingene slik at klubbene kontakter skoler og barnehager. Oppfordre klubbene til å benytte Det er mitt valg pilotene Informere klubbene via besøk, mail, nett og fagsamlingene. Benytte tidligere utvekslingsungdom i infoarbeidet. Be ungdom som har vært på leir skrive i lokalavisen. Presse tilstede på infomøter. PRC lager forslag til pressemelding. Informere om bestilling, profileringsutstyr og forslag til gjennomføring av dagen via besøk, mail, nett og fagsamlingene. Mediekontakt gjennom soneleddet fellesopplegg for klubbene i sonen. PRC lager forslag til pressemelding dersom klubber/soner ønsker det DG, IRC, PRC, SL, ITC Alle fra distriktsrådet som er på besøk i klubber og soner, PRK SL, DG, VDG1 NAC, PRC, DMV-pilotene, SL, PRK, NAK YCEC, SL, PRC, YEK, PRK NAC, PRC, DMV-pilotene, SL, P, PRK, NAK 3.4 Øke ungdomsaktiviteten, spesielt i forhold til vanskeligstilte barn Informere om muligheter for økonomisk støtte via Tulipanfondet. Info om eksisterende aktiviteter. Til tjeneste det gleder Side 96 av 116 NAC, DMV-pilotene, PRC, SL, P, NAK, PRK 3.5 Lions fredsplakatkonkurranse Informere klubbene via besøk, mail, nett og fagsamlingene. NAC, PRC, DMV-pilotene, SL, P, PRK,

97 (tegnekonkurranse for barn) skal gjennomføres i alle soner. PRC lager forslag til pressemelding NAK 4. Kommunikasjon, informasjon, PR 4.1 DGs månedsbrev sendes klubbene innen 25. i hver måned 4.2 IT som kommunikasjon og informasjonsplattform a. Alle fagsjefer og soneledere skal benytte hjemmesidene aktivt. Deltagende klubber skal kontakte lokalpressen I tillegg til DGs informasjon brukes side to av fagsjefene etter behov/ønsker Benytte nye hjemmesiden Opplæring av distriktsstyret, fagsjefer, soneledere, klubbmedlemmer. 4.3 Intern informasjon Oppfordre klubbene til å informere om Lions på klubbmøter. Informerte medlemmer trives! Bruke Kjenn Lions som ligger på hjemmesidene. 4.4 a. Synliggjøring og informasjon gjennom media og lokalpresse. b. PRC sender ut pressemeldinger til alle aviser i distriktet. Oppfordre klubber og soner til å drive aktiv informasjon om Lions i forbindelse med aktiviteter Alle lionsmedlemmer skal benytte lionsmerket. DG, fagsjefer, DS (distriktssekretær) ITC og andre fagsjefer, SL, ITK GLT, ITK, PRC, SL, P, PRK Oss alle, men spesielt PRC, PRK 4.5 PRC lager info/pressemeldinger til alle aviser, lokalradio og lokal TV i distriktet over lionsaktiviteter og hvor mye midler som deles ut og til hvilke formål Benytte profileringsutstyr/klær på stands og under aktiviteter. PRC må få info fra distriktsrådet og klubbene PRC, men hele distriktsrådet og klubbene må informere PRC Til tjeneste det gleder Side 97 av 116

98 Funksjon: IR (hjelpearbeid) Handlingsplan Ansvarlig: Arve Lund Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Internasjonalt: a. Distriktets klubber/soner skal realisere 1 brønn i Afrika. b. Øke antall fadderbarn. Informere klubber og soner via nett, mail og besøk. DG, IRC (leder for internasjonalt arbeid), PRC, SL, P (klubbpresidenter) Pr er det meldt inn 32 fadderbarn Stimulere og oppfordre klubber til å etablere seg i fadderbarnarbeidet c. Oppfordre sonene til internasjonale soneaktiviteter Nasjonalt: Følge opp distrikts- og riksmøtevedtak Røde fjær aksjon 2015 Informere klubber og soner via nett, mail og besøk. PRC lager og distribuerer pressemeldinger. Involvere sone og klubber på ett tidlig stadium slik at vi på en effektiv måte kan lykkes med aksjonen. DG, IRC, PRC, SL, ITC Her må vi skape et stort engasjement slik at aksjonen blir vellykket Skaffe RF-kontakter i alle klubber og soner. Til tjeneste det gleder Side 98 av 116

99 Funksjon: ITC (informasjon og kommunikasjonsteknologi) Handlingsplan Ansvarlig: Åge Walther Larsen Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Øke bruken av den nye hjemmesida Publisere stoff på klubbenes - og distriktets hjemmeside Sikre at klubbene holder medlemsregisteret oppdatert Oppfordre distrikt, soner og klubber til aktivt å ta denne i bruk. Oppfordre distriktsstyret, fagsjefer og soneledere samt klubbene til å produsere/formidle aktuelt stoff. Kurs for sekretærer og andre med redigeringsansvar. MD 104 har utarbeidet gode rettledninger for publisering på hjemmesida. Fortløpende prosess. Formidles via sonelederne Skolere web-redaktørene. Oppfordre til større aktivitet blant distriktsrådets medlemmer og ute i sonene og klubbene. Praktisk hjelp hvis ønskelig. SL/LDC innkaller. ITC følger opp og veileder. Sikre at klubbene benytter klubbens Lions e-post Informere om brukerveiledninger på nett. Automatisk videresending til klubbens president. Utføres innen ITC utfører endringene i Vitnett sin e-post base. Nytt e-post system er tatt i bruk gjennom medlemsregisteret Bidra til at klubbene blir selvhjulpne på publisering Øke medlemmenes bruk av hjemmesiden Enkelt å benytte. Holde kurs for webredaktører i regi av sonene Oppfordre klubbene til å legge ut innkallinger, referater og annet stoff. Med det nye medlemsregisteret, er gruppesending til klubber, styrer og fagkontakter blitt mye enklere. Kan erstatte det gamle systemet. Krever at deltakerne har publiseringsrett (er webredaktører) Andre sosiale medier Facebook, Twitter Noen klubber er allerede i gang Opplæring/bevisstgjøring. Oppfordre sonelederne til å tilby kurs for klubbene. Bevisstgjøre president, sekretær, PRK og ITK til å bistå Web-redaktør med stoff. Krever minst et par interesserte i klubben. Til tjeneste det gleder Side 99 av 116

100 Funksjon: GLT (opplæring) Handlingsplan Ansvarlig: VELGES PÅ DISTRIKTSMØTET Mål Virkemiddel Kommentar Status Tiltak for å nå målet Opplæring av 100 % av påtroppende soneledere Leadership institute (lederkurs) for soneledere Opplæring av 100 % av påtroppende presidenter, Fagsamlinger for sekretærer, kasserere og K-ene i klubbene Opplæring foretas i forbindelse med sonelederforum. God info på forhånd. Gi sonelederne tilbud om Leadership institute Opplæring foretas på 2 steder. Bruker 2 lørdager. Godt program. Tidlig og god forhåndsinformasjon Foretas januar 2014 på sonelederforum. Organisasjonslære. Sonelederens oppgaver og plikter Foretas mai / juni Fagansvarlige i distriktet tar ansvar for sitt fagområde. Steder: Skreia og Elverum. Gjøre opplæringen godt kjent på forhånd. Motivere til å møte. Opplæringer foretas av GLT, DG, VDG1 Benytte sonelederne til å påvirke i sin sone. Fagkontaktene i distriktet tar opplæringen av sine klubbkontakter. GLT/DG tar presidentopplæringen ITC/DS tar sekretæropplæringen. Opplæring av ITK i klubbene Læring for medlemmer Opplæring avtales etter behovet i den enkelte sone. Større kunnskap om Lions blant medlemmene. Foretas i hele fiskalåret. Opplæring i den nye hjemmesiden. Bruke felles mal for distriktets klubber som ligger på lions.no. Gjennomføres i hele fiskalåret. Innhente behov. Benytte sonelederne. ITC tar opplæringen. Få soneledere og klubbmedlemmer som kan gjennomføre opplegget. GLT ansvarlig for dette. Til tjeneste det gleder Side 100 av 116

101 Funksjon: NAC (arbeid mot narkotika, tulipanaksjonen, DMV-kurs, Lions fredsplakat) Handlingsplan Ansvarlig: Tove Døsen Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå mål Status Styrke tulipanaksjonen. Mål for 2014: tulipaner. Gjennomføre 15 Det er mitt valg kurs (DMV) og oppfriskningskurs. Mål: DMV i alle soner Lions Fredsplakatkonk. (tegnekonkurranse for barn) høsten 2013: Imagine Peace Mål: Minst én tegnekonkurranse i hver sone Støtte/oppmuntre klubber og soner til andre ungdomstiltak m.h.t rusforebyggende arbeid og vanskeligstilte barn. NAC orienterer på distriktets fagsamling i mai/juni, sonemøter, klubbmøter. Bruk av tulipaneffekter Bruke DMV-pilotene i samarbeid med klubber og soner samt NACs arbeid NAC orienterer på distriktets fagsamling i mai/juni. DMV-pilotene orienterer klubber og soner. NAC informerer om Tulipanfondet på fagsamlingen i mai/juni. Erfaringsutveksling på samlingene i mai/juni. Orientere, komme med impulser til synlighet og info om lions på tulipandagen samt samle inn penger. Dette må skje i samarbeid med PRC/PRK. Presentere DMV for beslutningstakere i kommunene vi ikke har hatt/har kurs. NAC og pilotene støtter klubbene etter behov. Kan gi meget god PR for klubbene og kan være en døråpner for DMV-kurs. Samarbeid med PRC/PRK. Oppfordre klubbene gjennom soner til større kunnskap om lions der klubbene mener det trengs NAC hjelper med info-skriv etc. etter behov. Pilotene på 1-dags samling for oppfriskning/ erfaringsutveksling. Oppfordre klubbene i mai/juni og august gjennom mail og tlf. Soneledere tar opp temaet på sitt første møte. (Må ev. skje før pga. materiellbestilling fra USA) Spre søknadsskjema og regler for Tulipanfondet Til tjeneste det gleder Side 101 av 116

102 Funksjon: PRC (presse og informasjon) Handlingsplan Ansvarlig: Torstein Nærbøe Mål Virkemiddel Kommentar Status Drive intern og ekstern info om organisasjonen Få klubbene til å benytte «Kjenn Lions». Sammen med PRK-ene sørge for at det kommer ekstern og intern info omorganisasjonen Hjelpe de klubbene som har vansker med å nå ut med informasjonen Internasjonalt/nasjonalt/lokalt. Pressemeldinger Lage info om distriktsprosjekter. Hjelpe klubber/soner med å lage pressemeldinger dersom det er ønske om det. Ungdomsarbeid Intern informasjon Ekstern informasjon Sammen med YCEC informere om ungdomsutveksling. Sende ut månedlig infobrev til klubbenes PRK. Oppfordre klubbene til å lage klubbaviser. Organisere årlig konkurranse om den beste klubbavisen. Oppfordre klubbene til å benytte aviser om aktiviteter. Oppfordre PRK til å skrive selv om klubbens aktiviteter. Samkjøre klubbers/soner info om tulipanaksjonen, Røde Fjær ol. Pressemeldinger, skaffe kontakter i avisene. Opplysninger om utdelte midler. Få flere klubber til å finne kandidater til ungdomsutveksling. Det er viktig at medlemmene gis mulighet til å få informasjon om hva som skjer utenfor sin egen klubb. Info om egne aktiviteter kan bety medlemsvekst. Det er viktig at PRC også får info fra klubber og soner. Et punkt som muligens er vanskelig da media ikke nødvendigvis vil være «talerør» for organisasjoner. Til tjeneste det gleder Side 102 av 116

103 Funksjon: YCEC (ungdomsarbeid/-utveksling) Handlingsplan Ansvarlig: Harald Røtterud Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Sende 15 ungdommer til internasjonale ungdomsleirer. Alle soner sender minst en. Skolering av ungdommene som skal reise ut. Skolering av klubbenes YEK-er Gi god informasjon til klubbene via telefon, E-post og evt. besøk. Benytte tidligere utvekslings-ungdom i infoarbeidet. Oppfølging via E-post/telefon Avholde infomøte med ungdommene, pårørende og klubbkontakter våren Bruk av nettsider i samarbeid med MDYC og YEPC Avholde kurs/opplæring for klubbenes fagkontakter våren Opprettholde kontakten med disse gjennom hele året. Meget viktig at klubbene så tidlig som mulig avgjør om de vil delta. Den ansvarlige må være aktiv for å skaffe kandidater. Sørge for at ungdommene får tilstrekkelig informasjon om hva hensikten med utvekslingen er. Det er ingen vanlig ferietur. Dialog både med presidenter og YEK-er. Starte arbeidet tidlig på høsten. Tilby besøk på sonemøter. Gi info i DGs månedsbrev. Ha presse tilstede på infomøter. PRC lager pressemelding. Fortsette rutinene fra fjoråret, evt. forbedre disse. Til tjeneste det gleder Side 103 av 116

104 Funksjon: GMT (Medlems- og klubbutvikling) Handlingsplan Ansvarlig: GMT Bjørn Egil Skar Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Medlemsutvikling, Øke medlemstallet med netto 10 i forhold til medlemstall Klubbutvikling. Motivere klubbene til å gjennomføre Minitrivda i klubbene. Bevisstgjøre fadderansvaret, lage hjelpemidler sammen med GLT for å bevisstgjøre faddernes ansvar og oppgaver. Bedre lederutvikling og lederutdanning i klubbene. Understreke betydningen av at medlemmene må trives i klubbene. Tilby klubbene bistand fra CEP Kvinneandel Øke kvinneandelen med 10 % i forhold til andel per Læring for medlemmer som bidrar til synliggjøring. Øke medlemmenes lionskunnskap. Forbedre info internt og eksternt med brosjyrer, lokalpresse, internett og sosiale medier. Soneengasjement. Oppmuntre klubbene til å minimum opprettholde/ gjenskape medlemstallet i forhold til sine mål. Krever god samhandling i GMT-teamet. Gjennomføres i samarbeid med CEP, GLT, soneledere og presidenter Samhandlede med distriktsrådet Samhandling med GLT og PRC se handlingsplanene Til disse fagsjefene Til tjeneste det gleder Side 104 av 116 Ha fokus på medlemsutvikling på sonemøter og derigjennom etablere en langtidsplan sammen med sonelederne basert på klubbenes planer. Delta på sonemøter der sonene ønsker det. Få klubbene til å finne fremtidige ledere og sende disse på kurs. Gjenskape klubbenes engasjement, som under Fornyelsesprosessen i Faglig konferanse basert på humanitært hjelpearbeid som skaper interesse både for medlemmer og ikke medlemmer. Benytte programmet Kjenn Lions for å skape mer kunnskap om Lions for egne medlemmer.

105 Sone 1 Handlingsplan Ansvarlig: Øystein Tveit Mål Virkemidler Kommentar Tiltak for å nå målet Ansvarlig Resultat Sonemøter Koordinering, erfaringsutveksling, utvikling av soneleddet Medlemsutvikling Øke medlemstallet i sonen med 6 Det er mitt valg 2 DMV kurs og 4 DMV oppfriskningskurs barnehage/skole Tegnekonkurranse til Lions Minimum 3 klubber har skoler med i aktiviteten. 2 sonemøter i tillegg sonemøte / president treff Handlingsplaner fra klubbene med hensyn til rekruttering Godt samarbeid mellom skoler og DMV ansvarlig i klubbene og DMV ambassadør Klubbene tar kontakt med skolene Innspill fra klubbene Sone/distrikt/Lions nasjonalt Beholde alt som fungerer og skaper trivsel i klubbene Samarbeid også mellom klubbene. Kontakt skolene våren 2013 helst før 1. mai. Soneleder/ evt. i samarbeid med klubbene innkaller til møte. Dele informasjon, gode ideer og fordele oppgaver Sonemøter og presidenter, klubbesøk og ideutveksling mellom klubbene. Invitere GMT til et sonemøte Motivere klubbene til å iverksette kursene i samarbeid med skolene. Være tidlig ute for å skaffe instruktør i Lions Motivere til deltakelse Be klubbene sende info til skolene før 1.mai Påminning før 10. august Soneleder /presidenter Soneleder / presidentene / medlemmene NAC i klubber/dmv Pilot Presidenter / PRK i klubbene Ungdomsutveksling 6 deltakere sendes ut fra vår sone Tulipanaksjonen Alle klubber er med Opprettholde eller øke antall tulipaner Kontakt med skolene Minne om bestillings frist Studentene har foredrag i klubbene etter turene Synliggjøre Lions og formålet med aksjonen Felles presseoppslag Opplyse muligheten til å dra på ungdomsutveksling via skolene Bruke sosiale medier Motivere klubbene til å følge opp tidligere flotte innsats! Felles samling for markedsføring via avis YEK og soneleder NAK / SL /presidenter / medlemmer Barnehjemmet i Vilnius Opprettholde tiltaket med lese og skrivevansker Fortsette organisering via prosjektgruppe fra klubbene Klubbene velger hva de ønsker å engasjere seg i. Følge opp prosjektet. Avgjøre om vi skal gå for en ny 3 års periode i løpet av høsten 2013 Klubbene i samarbeid med Prosjektleder Rune Westberg Til tjeneste det gleder Side 105 av 116

106 Sone 2 Handlingsplan Ansvarlig: Erik Ødegård Mål Virkemidler Kommentar Ansvar Status Øke medlemstallet i klubbene Synliggjøre Lions arbeid i media. Fokus på trivsel i klubbene Medlemsutvikling i sonen, Klubbenes mål SL klubber Øke antall Det er mitt valgkurs i sonen Informere om programmet Arbeide for innpass i barnehager Informere kommuner, skoler og barnehager SL presidenter. 2 kurs planlagt Besøk av DG i sonemøte Bedre informasjon til klubbene om mulig støtte fra distriktet. Gi informasjon om distriktets arbeid og planer Invitere distriktets fagsjefer til sonemøter Påfyll fra distriktet vil gjøre sonemøtene mer interessante. Informasjon om Lions hjemmeside. Klubbutviklingsprogram SL DG SL Fagsjefer 3 nye fadderbarn Avholdt 2 møter Avholde tre sonemøter/presidenttreff i løpet av året SL Ungdomsutveksling Ungdomsutvekslingskontakten Kontakter skoler klubber Til tjeneste det gleder Side 106 av 116

107 Sone 3 Handlingsplan Ansvarlig: Jan Arild Selbek Mål Virkemidler Kommentar Tiltak for å nå målet Status Øke/beholde medlemmer Bruke pressen for å få positive oppslag i lokalmiljøet. Vise oss fram og ha mye moro sammen. Info/kunnskap om Lions. Trenger flere yngre medlemmer og kvinner. Samarbeide med andre hjelpeorganisasjoner i lokalmiljøet vi blir lettere synlige. Lage handlingsplaner i alle klubbene. Invitere fagsjefene på aktuelle tema. 3 DMV-kurs Spre kunnskap om rusforebyggende arbeid i skolen. Tegnekonkurransen Være aktiv overfor skolene. Klubbenes ansvar. Ungdomsleir Ta kontakt med videregående skole. En ungdom fra sonen ute hvert år. Soneleder tar kontakt med klubbene Fadderbarn Beholde antallet. Klubbenes ansvar. 2 sonemøter 2 presidentmøter Besøk av DG på 1 sonemøte Soneprosjekt Høst og vinter/vår. Tiltak rettet mot barn og unge. Utvekslingsstudent, div aktiviteter etter søknad. Soneleders ansvar. Sonestyret. Tulipanaksjon Beholde dagens nivå Klubbenes ansvar. Kjøre trivselsundersøkelse Gjennomføres i alle klubber denne perioden. Klubbens ansvar Til tjeneste det gleder Side 107 av 116

108 Sone 4 Handlingsplan Ansvarlig: Stein Larsen Mål Virkemiddel Kommentar Status Tiltak for å nå målet Det er Mitt Valg Arrangere ett vanlig og ett oppfriskningskurs Tulipanaksjonen Alle klubber aktivt med. Også markere Lions Ungdomsutveksling Tre ungdommer ut Internasjonal tegnekonkurranse Skoleprosjekt Zimbabwe Medlemsutvikling Klubbene i sonen med hjelp av sonekontakter Kjell Børresen og Knut Grøsland Benytte sentralt og Distriktets opplegg for aktiviteten Felles opplegg for klubbene. Følge sentralt opplegg mot barneskolene. LC Ringsaker Nord og Einar Lyngar, LC Ringsaker, styrer opplegget Sette mål for medlemsutviklingen i sonen Klubbene følger opp skoler for oppfriskningskurs og barnehager for nye kurs. Målsetning: Salg som tidligere år Klubber i geografisk samme nærområde samarbeider Må vedtas på sonemøtet april 2013 Fokus på kritisk nivå i Distriktet. Ta vare på gamle medlemmer. Viktig for nærhet klubb / Distrikt Nærhet sone / distrikt Ringsaker noe senere kurset enn Hamarområdet både på skoler og barnehager. Dette følges opp. Tre ut i år DG besøk i sonemøte(er) Informasjon fra Distriktet om planer og gjennomføring Soneleder besøker Informasjon fra distrikt til klubbene klubber Sonemøter som Sonemøter med faglig innhold lærende arena Presidentmøter Møte juni 2013 Gjennomgå sone mål / klubbmål. Dele erfaringer mht. gode klubbaktiviteter. Videreformidle Lions Informasjon Norges planer for klubbene Lions 2014 Samordne bevilgninger til felles formål Ha saken fast på sakslista til hvert sonemøte Opplegget er startet klubbvis Stabilt nivå siste syv år. Avhengig av vedtak? Vurdere bruken av refusjoner Tulipanfondet og andre betaling til Soneprosjekter. Avklare fellesforespørsler rettet til mange klubber Klubbkontakt tar lokal kontakt Motivasjon gjennom NAC Gjennomgang og motivasjon på sonemøter Gjennomgang og motivasjon på sonemøter. Klubbene motiverer skoler. Informasjon om tiltaket Aktiv bevisstgjøring om klubbtilstand. Formidles til klubbene Opplæring fagkontakter. Benytte C-ene Også benytte DG Benytte C-ene Til tjeneste det gleder Side 108 av 116

109 Sone 5 Handlingsplan Ansvarlig: Engebret Maanum Fortsette utvikling av godt samarbeid mellom klubber og sone Mål Virkemidler Tiltak for å nå målet Ansvar Status Besøke klubbene, samt god kontakt med president og styre Arrangere to sonemøter: høsten 2013 og våren 2014, samt to presidenttreff m/ sekretær SL/ Presidentene Gjennomfør ett Det er mitt valg kurs i Sone 5 Synliggjøring, og presseomtale av aktiviteter i sona Bruke kursopplegget Det er mitt valg Gode aktiviteter som gir pressedekning. Påvirke skoleadministrasjonen i kommunene, sammen med barnehagene, grunnskole- og ungdomsskole-trinnet God kontakt med media. Skrive gode og informative pressemeldinger NAK / Presidenter/SL SL/PRC Øke kunnskapen om Lions hos medlemmene i klubbene Mitt Lions og Dette er Lions Bruke aktivt fagfolkene i distriktet SL/GLT Medlemsutvikling, samtidig som en må ta vare på nåværende medlemmer. Øke andel av kvinner Fokus på den enkelte klubbs trivsel og vekst. Rullering av tjeneste Besøke klubbene. God kontakt med Inger Kristiansen i Kvinner i Lions SL/ Presidenter. Til tjeneste det gleder Side 109 av 116

110 Sone 6 Handlingsplan Ansvarlig: Ole Bjørn Hasli Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Medlems- og klubbutvikling: 1) Redusere antall utmeldinger 2) Øke med 5 nye medlemmer 3) Øke kvinneandelen med 10 % Antall DMV-kurs i sonen: 1-2 Markedsføre Lions under Tulipanaksjonen. Øke deltagelsen i Lions tegnekonkurransen Antall ungdommer på leir: Minst 2 Øke antall fadderbarn i sonen. Minst 6 av åtte klubber skal delta i prosjektet. Senanga-prosjektet som eget soneprosjekt Bruke distriktets fagsjefer. Ett presidenttreff og to sonemøter. Soneleder besøker klubbene Inspirere, motivere klubbene til aktivt å arbeide for rekruttering, og samtidig arbeide for å holde på nåværende medlemmer. Invitere representanter for DMV til sonemøte Fagsjef/ansvarlig informerer og motiverer klubbene God info til klubbene om ungdomsleirarbeidet Fortsette landsbyprosjektet Mbita i Kenya. Einar Lyngar inviteres på sonemøtene og gir konkrete tilbakemeldinger og oppdateringer Ha en god agenda og møtestruktur Gi presidentene mulighet til å påvirke saksinnholdet for sonemøtene. Holde god kontakt med presidentene. Inspirere og veileder faddere. Holde god kontakt med presidentene og klubbene. Oppfordre klubbene til bruk av CEP Prosjektoppstart var i februar 2012 Motivere klubbmedlemmer til å delta på opplæringskursene VDG1 deltar på presidentmøte og sonemøte. Klubb-besøk. Bruke sonemøtene til å motivere og inspirere klubbene. Klubbene rapporterer og motiverer hverandre. Fadderne må skoleres. Nak-er arbeider aktivt mot kommunene og skolene Invitere fagsjef på sonemøter Motivere klubbene og ungdomskontaktene Inspirere klubbene med tilbakemeldinger om utviklingen i prosjektet. Støtte LC Jevnaker med videreføring av Senanga-prosjektet. Invitere fagsjefer på sonemøtene for motivasjon og informasjon. Plan for sonemøter legges sammen med påtroppende presidenter. Til tjeneste det gleder Side 110 av 116

111 Sone 7 Handlingsplan Ansvarlig: Jens Olaf Rud Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Medlemspleie/ medlemsøkning ønskes. Arrangerer Det er mitt valg kurs Lions tegnekonkurranse skal fortsatt arrangeres. Ungdomsutveksling Fadderbarn Trivselsundersøkelse kjøres hvert år i noen klubber. Engasjerende møtekvelder. Kontakt med skole og barnehager. Kontakt med skole og barnehager. Unisont fra klubbene om at dette er et lokalt tiltak på hver enkelt klubb. Rekruttere flere medlemmer i 40 årene. Rekruttere flere kvinnelige medlemmer. Det er under gjennomføring i mange av klubbene i sonen. Andre lag og foreninger hvor dette kan være aktuelt? Det er under gjennomføring i mange av klubbene i sonen Den årlige tulipanaksjonen Evaluering før opplegg. Lions lekene i Hurdal arrangeres årlig. Alle klubbene stiller med utstyr/mannskap Personlig kontakt med potensielle medlemmer. Synliggjøre Lions sin virksomhet på lokalt plan. Kontakte andre lag og foreninger hvor dette kan være aktuelt. Viktig med tidlig kontakt. Løpende kontakt med ungdomsog videregående skoler. Skaffe mer informasjon om fadderbarn-ordningen. Barnehjemmet i Vilnius Forslag til ny soneaktivitet ved Hurdal syn og mestringssenter. Oppussing av gammel hytte Fortsatt støtte til barnehjemmet ut fra det som sonen bestemmer. Sette tiltaket på dagsorden Gi støtte ved hjelpesendinger og ved dugnader. Aktivitetene må være godt forankret i den lokale klubb. Samarbeid om prosjekt kan gi god felles skaps følelse blant klubbene i sonen. Følge opp vedtatte bevilgninger. Til tjeneste det gleder Side 111 av 116

112 FORKORTELSER DG = distriktsguvernør VDG = visedistriktsguvernør DS = distriktssekretær DK = distriktskasserer SL = soneleder P = president i klubb IRC = distriktets fagsjef for hjelpearbeid IRK = klubbkontakt for hjelpearbeid ITC = distriktets fagsjef for informasjonsteknologi ITK = klubbkontakt for informasjonsteknologi NAC = distriktets fagsjef for arbeid mot narkotika, tulipanaksjonen, DMV-kurs NAK = klubbkontakt for arbeid mot narkotika, tulipanaksjonen, DMV-kurs DMV-pilot = NACs medhjelper for Det er mitt valg PRC = distriktets fagsjef for PR og informasjon PRK = fagkontakt i klubb for PR YCEC = distriktets fagsjef for ungdomsarbeid/-utveksling YEK = fagkontakt i klubb for ungdomsarbeid/-utveksling GLT = distriktets fagsjef for lederopplæring GMT = distriktets fagsjef for medlems- og klubbutvikling CEP = klubbutviklings program SONER I Distrikt 104 K Sone 1: LC Eidskog, LC Kongsvinger, LC Odal, LC Grue, LC Åsnes, LC Våler i Solør Sone 2: LC Stange, LC Ottestad, LC Romedal, LC Løten, LC Elverum, LC Rena Sone 3: LC Engerdal-Rendalen, LC Stor-Elvdal, LC Folldal, LC Tynset Sone 4: LC Ringsaker-Nord, LC Ringsaker, LC Nes, LC Brumunddal, LC Furnes, LC Storhamar, LC Hamar, LC Vang Sone 5: LC Nordre Land, LC Nord-Aurdal, LC Valdres Sone 6: LC Biri, LC Gjøvik, LC Totn, LC Vestre Toten, LC Østre Toten, LC Gran, LC Lunner, LC Jevnaker Sone 7: LC Hurdal, LC Eidsvoll, LC Eidsvoll Sør, LC Gjerdrum, LC Nannestad, LC Ullensaker, LC Ullensaker/Kløfta, LC Årnes Til tjeneste det gleder Side 112 av 116

113 Til egne notater: Til tjeneste det gleder Side 113 av 116

114 Til egne notater: Til tjeneste det gleder Side 114 av 116

115 Til egne notater: Til tjeneste det gleder Side 115 av 116

116 Til tjeneste det gleder Side 116 av 116

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan Føringer: Langtidsplan MD 104 2015-2020 Handlingsplan MD 104 2015-2016 Statusrapportering: 20. september 2016, 20. november 2016, 20. januar 2017 og 20. mars 2017 Utgave dato: 18.02.2016 Område Mål Aktivitet

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Lions Tulipanaksjon 2016

Lions Tulipanaksjon 2016 Lions Tulipanaksjon 2016 Informasjonsbrev oktober 2015 Lions Tulipanaksjon arrangeres lørdag 30. april 2016! Til klubbene i Lions Norge Det er på tide å begynne planleggingen av Lions Tulipanaksjon 2016.

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

Soneleder i Lions Norge

Soneleder i Lions Norge Soneleder i Soneleder i Soneleder skal ha gjennomgått følgende opplæring: Selvstudiekurs modul 1 (se sonelederopplæring) Sonelederkurs i regi av distriktets GLT Lions lederkurs 1 (tidligere RLLI) Tema

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 1.1 Åpning av Distriktsmøtet for nytt distrikt

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 27. april 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 09 årgang 19

TIL TJENESTE WE SERVE. 27. april 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 09 årgang 19 27. april 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 09 årgang 19 Lørdag 27. april satte Lions preg på Kaffegata med stands ved Coop og Stormarkedet. Som tidligere år bidro Åsnes hornmusikk og skapte ekstra stemning.

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015 Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Dagsorden 29. mai 2015 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 Innhold: 1.1 Åpning av Distriktsmøtet

Detaljer

Stor-Elvdal. 2. september 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 7 årgang 7. Høsten er her igjen. TIL TJENESTE WE SERVE

Stor-Elvdal. 2. september 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 7 årgang 7. Høsten er her igjen. TIL TJENESTE WE SERVE Stor-Elvdal 2. september 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 7 årgang 7 Høsten er her igjen. TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT Telefon privat SEKRETÆR Telefon privat STYREMEDLEM PAST PRESIDENT OLAV

Detaljer

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2014-2015 Dato: 19. november 2014 Kl.: 19.00 Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede:

Detaljer

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren Opplæring og Medlemsutvikling For å sørge for optimal fokus på opplæring, leder- og medlemsutvikling og at dette drives som et langsiktig arbeide, har LCI etablert prosjektene GLT (Global Leadership Team)

Detaljer

Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Dagsorden 26. april 2014 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 26. april 2014 Side 1/32 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar

Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar Innhold Prosessene for utvikling og rekruttering, 15 min Hvordan skaffe midler til hjelpeprosjektene våre «Løvinna for ein kveld»,

Detaljer

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Motivasjonsledelse Terje Fodstad, Lions Club Oslo Ormsund E-post: terje@harmek.no Mobil: 9135 0210 Hjemmeside: https://www.facebook.com/pages/lions-club-oslo-ormsund/415666498536285:

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 24. januar 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2012...

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september!

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! KVALITET er hovedtema for den faglige delen av møtet i Molde. I tillegg arrangerer Museumsforbundet

Detaljer

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt Mål Handling Virkemidler Status Utgave dato: januar 2014 GMT er et medlemsprosjekt initiert av LCI, og som i hovedsak gjennomføres og rapporteres etter retningslinjer gitt fra LCI. Prosjektet tilpasses

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Andre årsmøteinnkalling Holy Riders MC 11. Februar 2012, Skien

Andre årsmøteinnkalling Holy Riders MC 11. Februar 2012, Skien Andre årsmøteinnkalling Holy Riders MC 11. Februar 2012, Skien 1. Valg til praktiske oppgaver under møtet 1.Valg av ordstyrere Valgkomitéens forslag: Kjetil Fuhr (Sydvest) Jon Tønnessen (Aust-Agder) 2.Valg

Detaljer

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra )

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra ) Arbeidsordning for distrikt 104 C3 (Gjeldene fra 1.7.2015) Vedtatt med endring i Rådsmøte 19.9.2015 Vedtatt endring på distriktsmøtet i Lunner 21. 23. april 2017 Side 1 av 7 INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre

Detaljer

(Gjeldene fra )

(Gjeldene fra ) Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD-104 (Gjeldene fra 1.7.2015) INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter s. 3 Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter s. 3 Kapittel

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 02. Februar 2012. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 02. Februar 2012. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 02. Februar 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2012...

Detaljer

Hovedbok / Kontoutdrag Regnskap: Lions 104 C3 Beskrivelse:

Hovedbok / Kontoutdrag Regnskap: Lions 104 C3 Beskrivelse: 1920 Distriktskasse 1271.26.05225 162 471,01 01.07.2015 11 1 Justering 2,00 162 469,01 15.07.2015 2 1 Convention 2015 Torstein Nærbø 5 062,20 157 406,81 16.07.2015 3 1 Riksmøte 2015 For lite innbet 2 70

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 13. mars 2014 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2014...

Detaljer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL

LIONS CLUBS INTERNATIONAL LIONS CLUBS INTERNATIONAL LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104 E (Revidert april 2010) Side 0 LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104E Vedtatt av Distriktsmøtet 1982 i Oslo Endret av Distriktsmøtet 1987

Detaljer

# " $ %! & ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - ". ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

# $ %! & ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - . !  Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $ %! & " ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - ". ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse:

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Rica Skifer Hotell Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Rica Skifer Hotell Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Rica Skifer Hotell Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for 2017-2022 Generelle forutsetninger: Lions etiske norm Lions mål Multippeldistriktets policydokument. Langtidsplan for MD104, 2016 2021. Planene viser

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Sonelederopplæring MD104 Utarbeidet av MD GLT 04-06-2012 2 Soneleders rolle Utdrag fra Den Internasjonale Arbeidsordningen Artikkel X, seksjon 2 e) Sonelederen er underlagt

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 11. mars 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets beretning... 5 4. Avdelingens ledelse...

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter 1 Versjon 21. juni 2010 Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter Innhold: 1. Hva er en foreldrekontakt? 2. Skape et godt miljø 3. Hvordan velges foreldrekontakter?

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE Velkommen til Distriktsmøte på vegne av arrangørklubben ved president Bjørn Holta. Ordfører Hans Sundsvalen

Detaljer

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Arbeidsordning for Lions distrikt MD-104 A1 (Gjeldene fra 1.7.2015) Siste endring er gjort av Distriktsmøtet 2016 1 INNHOLD B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter

Detaljer

Distrikt 104E6 Distriktguvernør: Kari Sandøy-Jarman

Distrikt 104E6 Distriktguvernør: Kari Sandøy-Jarman Handlingsplan 2016/2017 for distrikt 104E6 Denne Handlingsplanen bygger på styrende dokumentasjon i Lions MD 104 E6 Lions Etiske Norm Lions Mål Strategiplan for Lions Norge 2016-2020 MD (multippeldistriktets)

Detaljer

! " # % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen

! # % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no/ralingen

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012

Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012 Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012 Distriktsmøte 104F Bø Hotell 21. april 2012 Arrangør LC Bø Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 1/18 President Olav Anders Hellekås

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

! " # $ % & ( % % % ) #! % % # # # * % % # +, " -. Klubbavis for Lions Club Rælingen

! # $ % & ( % % % ) #! % % # # # * % % # +, -. Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % & ' ( % % % ) #! % % # # # * % % # +, " -. Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

# " $! % & " ( $ $ ) * +, -. + / ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

# $! % & ( $ $ ) * +, -. + / !  Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $! % & " $ $ $ ' ( $ $ ) * +, -. + / ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Workshop for sekretærer

Workshop for sekretærer Distriktstrening 16.04.2016 Høvik skole, Lier Workshop for sekretærer v/ Distriktssekretær 2016-17 Øivind Hannisdal 1 Agenda: 1. Distriktets håndbok 2. Årshjulet for Rotaryklubber 3. Medlemsnett 4. Rotary

Detaljer

ITC / Sone 4 Anne Kathrine Fossum og KVIL Kari Skuthe Smestad. IRC Stein Larsen og Sone 1 Trond L. Fiskerud.

ITC / Sone 4 Anne Kathrine Fossum og KVIL Kari Skuthe Smestad. IRC Stein Larsen og Sone 1 Trond L. Fiskerud. Møtereferat Distriktsrådsmøte 2 i 104 C3 den 22. november 2016 Til: Distriktsrådets medlemmer Kopi: Ingen Referent: DS Gudbjørn Viken Sak: D-Rådsmøte Distrikt 104 C3 Møtested: Sykehuset Innlandet, Brumunddal.

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012 Fremmøte Fremmøte i november 2012 var på 68,3 %. Følgende fire medlemmer hadde 100 % fremmøte; Geir F., Øivind H., Tormod O. og Helge S. Månedsprogram Dato Program Ansvar 3-minutter 01.11 Årsmøte 2012

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Evy Einarsen PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 LØRDAG 22. APRIL 2017 Arrangement: Distriktsmøte i Distrikt 104 A1 Møtestart:

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbpresident Ansvar, rolle og oppgaver utarbeidet av MD GLT Versjon: 2014-01-31 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle potensielle

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Sted: Bardshaug Herregard Tid: Sondag 26.04.2015 ki.09:30 Saksliste: t Apning ved Distriktsguvernor DG Alf E. Olsen 2 Lions Etiske

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7

7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7 Stor-Elvdal 7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT Telefon privat SEKRETÆR Telefon privat STYREMEDLEM PAST PRESIDENT OLAV SVERRE 62 46 40 57 91195530

Detaljer

! " # $ % ' $ $ $ ( " ) " " * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen

! # $ % ' $ $ $ ( )  * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen !!! " # $ % &! ' $ $ $ ( " ) " " * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no/ralingen

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold: 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Innkalling til klubbmøte 3 DGs månedsbrev 4 DGs månedsbrev, side 2 5 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT ERIK HAMMER

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

BESVARELSER, GRUPPE 1

BESVARELSER, GRUPPE 1 BESVARELSER, GRUPPE Distriktsrepresentant Merete Tore Per E Åse Sven Reijo Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 4 9 9 3 Fin 3 2 3 Jan Nils Ivar Alle forslag. Oppgave A + A2 (oppgave A3 +

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

PROTOKOLL. Distriktsmøte D104F 20. april 2013 Arrangør LC Arendal

PROTOKOLL. Distriktsmøte D104F 20. april 2013 Arrangør LC Arendal PROTOKOLL Distriktsmøte D104F 20. april 2013 Arrangør LC Arendal Clarion Tyholmen Hotell Distriktsmøtepapirer DM D104F, 20. april 2013 Side 1/19 1.1 Åpning ved Distriktsguvernør Kjell-Tore Andersen Distriktsguvernør

Detaljer

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i...

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Revidert 20.01.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. I - NAVN - HENVISNINGER 1. Distriktets betegnelser

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

Veiledning for regionsmøter

Veiledning for regionsmøter Veiledning for regionsmøter Veildendning for regionsmøter Bestemmelsene om regionsmøtene er nedfelt i Negotias vedtekter. Møtene holdes årlig innen utgangen av april. Per i dag er det sju regioner: Nord,

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Fagsjefrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra NAC i

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17. Protokoll Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.30 Tilstede: Inger, Andres, Susanne, Nina, Beth, Arne, Kenneth, Elin Ø, Tollef,

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær : Vi møter vår nye distrikts guvernør Knut-Olav Gaaseby Faste poster:

Medlemsmøte. Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær : Vi møter vår nye distrikts guvernør Knut-Olav Gaaseby Faste poster: 26. årgang Mai 2016 Medlemsmøte Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Evaluering av Tulipanaksjonen 2016 4. Nytt fra komitéene Evaluering av søppelplukking våren

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 1 Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 Innholdsfortegnelse 1. Valg av møteleder og referent... 1 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden... 1 3. Årsberetning... 1 4. Regnskap... 3 5. Budsjett...

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer