Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad"

Transkript

1 Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19

2 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling av distriktsmøtet DG er ansvarlig for gjennomføringen av DM, men kan overlate den praktiske gjennomføringen til en elle flere klubber. Det påhviler DG et særlig ansvar for å gi arrangørklubben en klar oversikt over de deler av møtet som DG selv vil forbeholde seg retten til å planlegge. Arrangørklubben skal fremlegge et rammebudsjett til godkjennelse av DG. Tilsvarende skal de endelige priser for arrangementet godkjennes av DG før de sendes klubbene som en del av møteinnbydelsen. 19 Delegater 1 Hver klubb som pr 31. mars har betalt kontingent til LCI, MD 104 og distriktet, har rett til å sende delegater til DM og RM etter følgende norm: Under 15 medlemmer 1 delegat medlemmer 2 delegater medlemmer 3 delegater medlemmer 4 delegater medlemmer 5 delegater og videre en tilleggsdelegat for hvert 10. medlem Hver klubb har plikt til å sende minst 1 delegat til distriktsmøtet. 2 Tidligere DG er har full delegatstatus på distriktsmøtet utenom sin klubbs kvote. De 10 siste års DG er får personlig tilsendt distriktsmøtepapirene. 20 Innkalling behandling av forslag 1 DG skal sende klubbene melding om tid og sted for kommende DM senest 15. desember. Meldingen skal også inneholde frist for innsendelse av forslag som ønskes behandlet. 2 Forslag som ønskes behandlet på DM fremsettes av en klubb, distriktsstyret eller av en komité nedsatt av styret, og postlegges til DS/DK senest 1. februar. 3 Forslag på kandidater til verv i distriktsorganisasjonen, sendes valgkomiteens leder innen 1. februar. 4 Distriktsstyret behandler alle forslag og gir innstilling til DM. 5 Innkalling til DM vedlagt dagsorden, forretningsorden, rapporter, inneværende års foreløpige regnskap pr 1. mars, fjorårets endelige reviderte regnskap og innkomne forslag med distriktsstyrets innstilling, sendes til klubbene senest 45 dager før distriktsmøtet. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 2/19

3 1.1 Åpning ved Distriktsguvernør Thorleif Søreid Distriktsguvernør Thorleif Søreid åpnet møteforhandlingene. VDG I Geir Arve Ribe leste Lions Etiske Norm 1.2 Minnestund Minnestund for å hedre våre gode Lionsvenner som er gått bort dette Lionsåret. 1.3 Presentasjon av Distriktsrådet for Lionsåret DG Distriktsguvernør Thorleif Søreid LC Sauherad IPDG Forrige års distriktsguvernør Kjell-Tore Andersen LC Arendal VDG I Første Vise distriktsguvernør Geir Arve Ribe LC Lillesand VDG II Andre Vise distriktsguvernør Jens Kr. Morken LC Froland DK Distriktskasserer Torstein Fosstveit LC Sauherad DS Distriktssekretær Arne Martin Prestrud LC Bø IRC Leder internasjonal og nasjonalt Mette-Sofie Egenes Graw LC Tønsberg/Slottsfjellet NAC Leder arbeid mot narkotika Ulf Fjeldberg LC Notodden PRC Leder PR og informasjon Jens Petter Christensen LC Øyestad YEC Leder ungdomsarbeid Ulf Fjeldberg LC Notodden ITC Informasjonsteknologi Asbjørn Larsen LC Risør GLT Leder lederutvikling Yngve Lindegaard-Berntsen LC Tjøme GMT Leder Global Membership Team Jens Kr. Morken LC Froland L2014 Kontaktperson F Roald Axelsen LC Hisøy Web-redaktør Ina Skjævestad Voreland LC Grimstad/Perlene SL1 Soneleder Finn Einar Bredesen LC Tønsberg SL2 Soneleder Eugenie Horn Enge LC Sandefjord/Hjertnes SL3 Soneleder SL4 Soneleder Hilde Faye-Lund LC Notodden/Telerosa SL5 Soneleder Bård Kongsjorden LC Gjerstad SL6 Soneleder SL7 Soneleder Geir Arve Ribe LC Lillesand 1.4 Fastsettelse av delegatantall Det var 64 stemmeberettige ved møtet start Det var 1 observatører 1.5 Valg av møteleder Distriktsmøtet velger en møteleder. Torbjørn Nord fra LC Porsgrunn ble foreslått som møteleder. Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 3/19

4 1.6 Valg av 2 møtereferenter Distriktsmøtet velger to møtereferenter. DS Arne Martin Prestrud fra LC Bø og Oddvar Fjellheim fra LC Sauherad ble foreslått som møtereferenter. Vedtak: Enstemmig valgt ved aklamasjon 1.7 Valg av 2 delegater til å underskrive protokollen Distriktsmøtet velger to til å underskrive protokollen Anna Lena Bohlin fra LC Notodden, Telerosa og Halvor Ellingsen fra LCTromøy ble foreslått til å underskrive protokollen. Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon. 1.8 Godkjenning av innkalling og dagsorden Merknad til dagsorden: Yngvar Ellingsen og Arnt Helleren, LC Lillesand framførte merknad til dagsorden. LC Lillesand hadde sendt inn en sak til DM angående «Røde Fjær». Møteleder opplyste at Arnt Helleren var satt opp på korrigert dagsorden for å gi orientering om saken. Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent Vedtak: Enstemmig godkjent 1.9 Godkjenning av forretningsorden FORRETNINGSORDEN FOR DISTRIKT 104 F 1. Distriktsmøtet velger en møteleder under innledningen til møtet. 2. Distriktsmøtet velger 2 sekretærer til å føre protokollen. I protokollen føres inn saksnummer, oversikter og eventuelt innleder i samsvar med dagsorden, taler og forslagsstillers navn og klubb, avstemningsresultat og vedtak. Referat av ordskiftet skal protokollføres. 3. Det velges to delegater til å godkjenne protokollen. 4. Møteleder presenterer sakene i den utstrekning det er nødvendig. Distriktsguvernøren og saksordfører kan få ordet når det under saksbehandlingen er nødvendig for ytterligere å belyse saken. Andre kan få ordet inntil tre ganger i samme sak. Det gis 5 minutter for første innlegg. Ved behandling av forretningsorden og for replikk i saksordskiftet gis ingen ordet mer enn en gang og høyst 1 minutt i hver sak. Møteleder kan disponere fra ovenstående, foreta ytterligere tidsbegrensning eller sette strek ved inntegnede taler når det er påkrevd, for avvikling av møtet innenfor tidsplanen med rimelig tid til forsvarlig behandling av alle saker på dagsorden. 5. Alle registrerte delegater/deltager har tale og forslagsrett under møtet. Det er kun delegater som har stemmerett. Forslag til vedtak i sakene som behandles skal leveres skriftlig til møteleder undertegnet med forslagsstiller og klubb. Forslag som ikke har forbindelse med saker på dagsorden, kan ikke behandles. Forslag kan heller ikke fremmes etter at det er satt strek på talerlisten. 6. Lovendringsforslag krever 2/3 flertall for å bli vedtatt. Andre saker avgjøres ved alminnelig flertall. Tidligere distriktsguvernører har stemmerett utover klubbens kvote. 7. Når protokollen er godkjent, underskrives den av møteleder, sekretærer og 2 delegater som er valgt til å godkjenne protokollen. Vedtak: Enstemmig godkjent Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 4/19

5 2 RAPPORTER Distriktsguvernøren presenterte alle rapportene. 2.1 Foreløpig rapport fra Distriktsguvernør Thorleif Søreid for Lionsåret Endelig rapport fra IPDG Kjell-Tore Andersen, D104F for Lionsåret Midlertidig rapport fra VDG I Geir Arve Ribe for Lionsåret Midlertidig rapport fra VDG II Jens Kr. Morken for Lionsåret Rapport Global Leadership Team GLT Yngve Lindegaard-Berntsen for Lionsåret Rapport presse og informasjonsarbeid PRC Jens Petter Christensen for Lionsåret Rapport arbeid NA/YC Ulf Fjeldberg for Lionsåret Rapport Global Membership Team GMT Jens Kr. Morken for Lionsåret Rapport internasjonalt arbeid IRC Mette-Sofie Egenes Graw for Lionsåret Rapport informasjonsteknologi ITC Asbjørn Larsen for Lionsåret Sone 1 Finn Einar Bredesen 2.12 Sone 2 Eugenie Horn Enge 2.13 Sone 3 Ingen rapport foreligger i mangel av soneleder Sone 4 Hilde Faye-Lund 2.15 Sone 5 Bård Kongsjorden 2.16 Sone 6 Ingen rapport foreligger i mangel av soneleder Sone 7 Geir Arve Ribe Følgende tok ordet: Thorleif Søreid, Kjell Tore Andersen, Yngve Lindegaard Berntsen. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 5/19

6 3 REGNSKAP 3.1 Regnskap for Lionsåret Vedtak: Regnskapet for 2012/2013 enstemmig vedtatt. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 6/19

7 Fondsoversikt pr Vedtak: Fondsoversikt pr tatt til etterretning. 3.3 Sum gjeld og egenkapital pr Vedtak: Sum gjeld og egenkapital pr 30. juni 2013 tatt til etterretning. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 7/19

8 3.4 Revisjonsrapport for regnskap Vedtak: Revisjonsrapport for Lionsåret 2012/2013 tatt til etterretning. 3.5 Håndtering av overskudd fra Distriktsstyrets forslag til vedtak: Overskudd på kr 3.453,06 overføres Distriktsutviklingsfond. Vedtak: forslaget enstemmig vedtatt. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 8/19

9 3.6 Foreløpig regnskap pr. 1. mars for Lionsåret Vedtak: Regnskap pr for Lionsåret 2013/2014 tatt til etterretning. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 9/19

10 3.7 Fondsoversikt pr. 1. mars for Lionsåret Vedtak: Fondsoversikt pr for Lionsåret 2014/2014 tatt til etterretning. 3.8 Sum gjeld og egenkapital pr. 1. mars for Lionsåret Distriktsstyrets forslag til vedtak: Foreløpig regnskap for tas til etterretning Vedtak: Oversikt eiendeler pr for Lionsåret 2013/2014 tatt til etterretning. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 10/19

11 4 DISTRIKTSSAKER 4.1 VDG I Geir Arve Ribe, handlingsplan for Handlingsplanen er forankret i rammer fra RM og fagsjefenes handlingsplaner vedtatt på DM NR MÅLSETTING TILTAK ANSVARLIG NÅR 1 Lions arbeidet i Distriktet skal være Informasjon og kommunikasjon med DG. GMT, GLT, forankret i Lions etiske norm, og mål. klubbene SL. Presidenter 2 Delta på Convention i Toronto DG elect - DG Legge tilrette for at klubbenes arbeid blir gjennomført i samsvar med vedtatte lover, reglement og retningslinjer 4 Følge opp fagsjefenes handlingsplaner. 5 Ha tett kommunikasjon med PDG, VDG1 Fagsjefer, og soneledere, 6 Besøke klubber etter ønske og behov. 7 Forberede og gjennomføre minst 3 rådsmøter 8 Forberede og motivere klubbene til distrikts og landsomfattende innsamlingsaksjoner. 9 Forberede og gjennomføre DM. april 2015 Fungere som et serviceorgan for klubbene. Søke råd og bistand fra lovkomite, samt erfarne medlemmer. DG, lovavdeling, GLT. GMT DG Via møter, tlf. facebook, mail og skype. DG Ta kontakt med klubbene og forespør når det passer? Finne passende lokale til fornuftig lokasjon og pris. Tilstrekkelig informasjon og oppbakking for klubbene. DG DG, DS og DK. Sept. februar, april DG God planlegging i samarbeid med LC Lillesand. DG, DS og DK. Febr. - april Delta på alle GR. møter DG NR MÅLSETTING TILTAK ANSVARLIG NÅR 11 Rapportere innen gitte tidsfrister Lage liste over dead lines. DG Økonomistyring i Distriktet. God kostnadskontroll DG, DK Tilpasset opplæring for Soneledere, Presidenter, Sekretærer og Kasserere. Samarbeid med GLT og erfarne Lions medlemmer. DG, GLT, Månedlige innlegg i Løvenytt Levere innen frist. DG Høvåg 1. mars 2014 Geir Arve Ribe VDG I Distriktsstyrets forslag til vedtak: Handlingsplan for vedtas. Vedtak: Handlingsplan for Distrikt 104 F. Lionsåret 2014/2015 enstemmig vedtatt. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 11/19

12 4.2 Budsjettforslag for Lionsåret VDG I Geir Arve Ribe. Distriktsstyrets forslag til vedtak: Distriktsbudsjett for vedtas. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 12/19

13 Torstein Foss, Skien LC fremmet følgende forslag: Distriktsrådets framlagte forslag til handlingsplan og budsjett for Kan ikke godkjennes. Distriktsstyret pålegges av distriktsmøtet innen utgangen av mai 2014 Å fremme et nytt forslag til handlingsplan og budsjett. Dette nye forslaget sendes alle Klubbene i Distriktet til ekstraordinært Distriktsmøte hvor handlingsplan og budsjett er eneste post. Forslaget falt mot 7 stemmer. Deretter Vedtak: Budsjettforslag for Lionsåret 2014/2015 vedtatt. For øvrig hadde Arne Huseby, Geir Arne Ribe, Alexander Grønvold, Yngve Lindegaard Berntsen og Arnt Helleren ordet. Solbjørg Kolsrud redegjorde for kvinner i Lions Lise Gulbrandsen hadde foredrag om Røde Fjær-aksjonen. 4.3 Rapport D104 F IR prosjekt vedtatt på DM 2011 (3-årig prosjekt) Oppussing Peeteli omsorgssenter i Tallinn Sommerleir for barn tilknyttet Peeteli omsorgssenter IRC Mette-Sofie Egenes Graw orienterte. Disse hadde ordet: Thorleif Søreid, Torstein Fosstveit og Alexander Grønvold. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 13/19

14 4.4 Foreløpig regnskap IR-prosjekt Tallin Foreløpig viser regnskapet et overskudd på kr ,- for IR-prosjektet Overskuddet står til disposisjon for IR-prosjektet i samsvar med enstemmig vedtak fra Distriktsmøtet 2013, sak 4.10 Alexander Grønvold ønsket et større presisjonsnivå i de økonomiske oversiktene. Vedtak: Foreløpig budsjett for IR-prosjektet i Talinn tatt til etterretning. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 14/19

15 4.5 Ett-års befaring fra IR-prosjekt Tallin Vedtak: Rapporten fra 1. årsbesiktigelse i Talinn tatt til etterretning Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 15/19

16 Fremføring av tanker om valg av Røde Fjær 2015 Arnt Helleren ga en orientering om synspunkert fra LC Lillesand. Arnt Helleren LC Lillesand fremmet følgende forslag ( etter en mindre korrigering i samråd med VDGI Geir Arve Ribe) Påtroppende DG anmodes om å arbeide for at det nedsettes et uhildet og representativt utvalg til å vurdere alle sider ved planlegging og gjennomføring av prosessen som førte fram til det aktuelle vedtak på Riksmøtet 2013 ( Røde Fjær). Vi vil foreslå at utvalget består av de som f.o.m tiltrer som DG. Utvalgets vurdering og forslag til retningslinjer for fremtidige landsomfattende aksjoner gjøres Kjent for samtlige Lionsklubber i MD 104. Forslaget ble godkjent mot 1 stemme. 4.6 Distriktsinnsamling til Nye Gurvika På distriktsmøtet 2011 på Fevik ble det etter forslag fra Lions Club Larvik vedtatt en innsamling fra distriktet til aksjonen for fornyelse av Stiftelsen Gurvikas feriested for funksjonshemmede i Nevlunghavn. Innsamlingen ble vedtatt å gå over to fiskalår. Møtet vedtok å anbefale klubbene et årlig bidrag tilsvarende 150 kroner pr. medlem. Til nå er det bygget 8 nye hytter i Gurvika. Målsettingen er ti nye hytter. Aksjonen har i øyeblikket på konto tilstrekkelig med midler til ytterligere en hytte og jobber videre med fullbring av prosjektet. I fiskalåret 2011/2012 bidro distriktets aksjon med kr , i 2012/2013 med kr Resutat distriktets innsamling kr Fra før har følgende Lions-klubber i distriktet bidratt til aksjonen for fornyelsen av Gurvika: Lions Club Larvik Lions Club Sandefjord Lions Club Skien Lions Club Skien/Bratsberg Lions Club Larvik/Farris Lions Club Hedrum Lions Club Stokke Lions Club Lillesand Lions Club Arendal Lions Club Tønsberg Lions Club Siljan Lions Club Hisøy Samlet bidrag fra Distrikt 104 F Fra Lions-klubber utenfor 104 F er det registrert følgende bidrag: Lions Club Oslo/Slemdal Lions Club Nordberg Lions Club Oslo/Grefsen Lions Club Oslo/Hauketo Lions Club Oslo/Manglerud Lions Club Oslo/Grorud Bidrag Extrastiftelsen - Lions-søknad (x Samlet bidrag fra Lions x) Etter søknad fra Lions Club Larvik med mutippeldistriktets anbefaling bevilget Extrastiftelsen for årets 2013 kr til prosjektet. Larvik, Finn Wellberg Vedtak: Rapporten fra Gurvika-prosjektet tatt til etterretning. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 16/19

17 Foredrag av Bjørn Kolmannshaug om rus og narkotikaarbeidet. 4.7 Orientering om nye distriktsgrenser v/thorleif Søreid. 4.8 Orientering om strategiplan for innsamlingsaksjonen for Stine Sofie Senteret v/kjell-tore Andersen. Følgende hadde ordet : Per Inge Olsen og Finn Bredesen. 4.9 Presentasjon av distriktsmøte 2015 i Lillesand. LC Lillesand presenterer distriktsmøtet for 2015 v Yngvar Ellingsen. 5 RIKSMØTESAKER 5.1 Orientering riksmøtesaker ved DG Thorleif Søreid 6 VALG Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteen: IPDG Kjell-Tore Andersen, LC Arendal (leder) IDG Arne Martin Presterud, LC Bø PDG Arne Martin Gjøseid LC Tvedestrand 6.1 Valg av DG - Distriktsguvernør for Lionsåret Geir Arve Ribe LC Lillesand Bekreftelse av valget i Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon 6.2 Valg av VDG I Første Vise Distriktsguvernør for Lionsåret Yngve Lindegaard Berntsen LC Tjøme Vedtak : Enstemmig ved akklamasjon 6.3 Valg av VDG II Andre Vise Distriktsguvernør for Lionsåret Finn Bredesen LC Tønsberg Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon 6.4 Valg av YC Fagsjef for ungdomsarbeid for Lionsårene Kandidaten gis 3 minutter til å presentere seg for distriktsmøtet. Ulf Fjeldberg LC Notodden (Gjennvalg) Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon 6.5 Valg av IRC Fagsjef for internasjonalt arbeid, Lionsårene Øyvind Rose LC Arendal Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon 6.6 Valg av PRC Fagsjef for mediekontakt, Lionsårene Jens Petter Christensen LC Øyestad Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 17/19

18 6.7 Valg av to medlemmer til lovkomiteen, Lionsårene Petter Gjertsen LC Lillesand Arne Martin Gjøseid LC Tvedestrand Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon 6.8 Valg av revisor Terje Holst LC Arendal Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon 6.9 Utpeke Leder for opplæring, GLT og leder for medlemspleie, GMT for GLT Leder for opplæring Yngve Lindegaard-Berntsen LC Tjøme GMT Leder for medlemspleie Eugenie Horn Enge LC Sandefjord/Hjertnes Utpeke Distriktssekretær DS, Distriktskasserer DK, Leder for Informasjonsteknologi ITC for R DS Distriktssekretær Ina S. Voreland LC Grimstad/Perlene DK Distriktskasserer Kjell Moyle LC Lillesand ITC Informasjonsteknologi Asbjørn Larsen LC Risør Valgkomite for Thorleif Søreid LC Sauherad Kjell Tore Andersen LC Arendal Arne Martin Presterud LC Bø DG ELECTS MEDDELELSE 7.1 Presentasjon av Distriktsstyret og Distriktsråd for Møteleder og Distriktsguvernøren avslutter distriktsmøteforhandlingene 26. april 2014 Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 18/19

19 Sauherad 26. april 2014 Torbjørn Nord (S) LC Porsgrunn møteleder Arne Martin Prestrud (S) LC Bø referent Oddvar Fjellheim (S) LC Sauherad referent Anna-Lena Bohlin (S) LC Notodden/Telerosa Halvor Ellingsen (S) LC Tromøy DG Elect presenterer det nye distriktsrådet DG Distriktsguvernør Geir Arve Ribe LC Lillesand IPDG Forrige års distriktsguvernør Thorleif Søreid LC Sauherad VDG I Første Vise distriktsguvernør Yngve Lindegaard Berntsen LC Tjøme VDG II Andre Vise distriktsguvernør Finn Einar Bredesen LC Tønsberg DK Distriktskasserer Kjell Moyle LC Lillesand DS Distriktssekretær Ina Skjævestad Voreland LC Grimstad/Perlene IRC Leder internasjonal og nasjonalt Øyvind Rose LC Arendal NAC Leder arbeid mot narkotika Ulf Fjeldberg LC Notodden PRC Leder PR og informasjon Jens Petter Christensen LC Øyestad YEC Leder ungdomsarbeid Ulf Fjeldberg LC Notodden ITC Informasjonsteknologi Asbjørn Larsen LC Risør GLT Leder lederutvikling Yngve Lindegaard-Berntsen LC Tjøme GMT Leder Global Membership Team Eugenie Horn Enge LC Sandefjor/Hjertnes Web-redaktør Ina Skjævestad Voreland LC Grimstad/Perlene SL1 Soneleder Yngve Lindegaard-Berntsen LC Tjøme SL2 Soneleder Hans Einar Thompson LC Sandefjord SL3 Soneleder SL4 Soneleder Anna-Lena Bohlin LC Notodden/Telerosa SL5 Soneleder Tore Moen LC Tvedestrand SL6 Soneleder SL7 Soneleder Ole Fridtjof Frigstad LC. Birkenes Soneledere velges ikke av Distriktsmøtet. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 19/19

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 5 Dagsorden for det 40. separate Distriktsmøte / Distrikt 104E 1. Åpning av Distriktsmøtet v/distriktsguvernør

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 D str ktsmøte r D tr D str ver ør A f. O se rr gør C Or g C Or Innholdsfortegnelse 5. Distriktssaker 5.1 Regnskap for arbeidsåret2013 2014 5.2

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter.

VEDTEKTER FOR. KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter. VEDTEKTER FOR KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter.com Foretaksnummer: NO 971 382 325 Etablert 1994 2 INNHOLD: 1.

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Retningslinjer for Rotary Distrikt 2280

Retningslinjer for Rotary Distrikt 2280 1.1 Innholdsfortegnelse Dato: 13.12.2006 1.0 Innhold 1.1 Innholdsfortegnelse 1.2 Om denne dokumentsamlingen 2.0 Organisasjon 2.1 Organisasjonsplan 2.2 Nominasjon av Guvernør 2.3 Distriktsrådet 2.4 Assisterende

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd.

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Guver nør r åds møt e 1 7.f ebr uar201 3 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 16.2 2013 På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer