Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad"

Transkript

1 Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19

2 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling av distriktsmøtet DG er ansvarlig for gjennomføringen av DM, men kan overlate den praktiske gjennomføringen til en elle flere klubber. Det påhviler DG et særlig ansvar for å gi arrangørklubben en klar oversikt over de deler av møtet som DG selv vil forbeholde seg retten til å planlegge. Arrangørklubben skal fremlegge et rammebudsjett til godkjennelse av DG. Tilsvarende skal de endelige priser for arrangementet godkjennes av DG før de sendes klubbene som en del av møteinnbydelsen. 19 Delegater 1 Hver klubb som pr 31. mars har betalt kontingent til LCI, MD 104 og distriktet, har rett til å sende delegater til DM og RM etter følgende norm: Under 15 medlemmer 1 delegat medlemmer 2 delegater medlemmer 3 delegater medlemmer 4 delegater medlemmer 5 delegater og videre en tilleggsdelegat for hvert 10. medlem Hver klubb har plikt til å sende minst 1 delegat til distriktsmøtet. 2 Tidligere DG er har full delegatstatus på distriktsmøtet utenom sin klubbs kvote. De 10 siste års DG er får personlig tilsendt distriktsmøtepapirene. 20 Innkalling behandling av forslag 1 DG skal sende klubbene melding om tid og sted for kommende DM senest 15. desember. Meldingen skal også inneholde frist for innsendelse av forslag som ønskes behandlet. 2 Forslag som ønskes behandlet på DM fremsettes av en klubb, distriktsstyret eller av en komité nedsatt av styret, og postlegges til DS/DK senest 1. februar. 3 Forslag på kandidater til verv i distriktsorganisasjonen, sendes valgkomiteens leder innen 1. februar. 4 Distriktsstyret behandler alle forslag og gir innstilling til DM. 5 Innkalling til DM vedlagt dagsorden, forretningsorden, rapporter, inneværende års foreløpige regnskap pr 1. mars, fjorårets endelige reviderte regnskap og innkomne forslag med distriktsstyrets innstilling, sendes til klubbene senest 45 dager før distriktsmøtet. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 2/19

3 1.1 Åpning ved Distriktsguvernør Thorleif Søreid Distriktsguvernør Thorleif Søreid åpnet møteforhandlingene. VDG I Geir Arve Ribe leste Lions Etiske Norm 1.2 Minnestund Minnestund for å hedre våre gode Lionsvenner som er gått bort dette Lionsåret. 1.3 Presentasjon av Distriktsrådet for Lionsåret DG Distriktsguvernør Thorleif Søreid LC Sauherad IPDG Forrige års distriktsguvernør Kjell-Tore Andersen LC Arendal VDG I Første Vise distriktsguvernør Geir Arve Ribe LC Lillesand VDG II Andre Vise distriktsguvernør Jens Kr. Morken LC Froland DK Distriktskasserer Torstein Fosstveit LC Sauherad DS Distriktssekretær Arne Martin Prestrud LC Bø IRC Leder internasjonal og nasjonalt Mette-Sofie Egenes Graw LC Tønsberg/Slottsfjellet NAC Leder arbeid mot narkotika Ulf Fjeldberg LC Notodden PRC Leder PR og informasjon Jens Petter Christensen LC Øyestad YEC Leder ungdomsarbeid Ulf Fjeldberg LC Notodden ITC Informasjonsteknologi Asbjørn Larsen LC Risør GLT Leder lederutvikling Yngve Lindegaard-Berntsen LC Tjøme GMT Leder Global Membership Team Jens Kr. Morken LC Froland L2014 Kontaktperson F Roald Axelsen LC Hisøy Web-redaktør Ina Skjævestad Voreland LC Grimstad/Perlene SL1 Soneleder Finn Einar Bredesen LC Tønsberg SL2 Soneleder Eugenie Horn Enge LC Sandefjord/Hjertnes SL3 Soneleder SL4 Soneleder Hilde Faye-Lund LC Notodden/Telerosa SL5 Soneleder Bård Kongsjorden LC Gjerstad SL6 Soneleder SL7 Soneleder Geir Arve Ribe LC Lillesand 1.4 Fastsettelse av delegatantall Det var 64 stemmeberettige ved møtet start Det var 1 observatører 1.5 Valg av møteleder Distriktsmøtet velger en møteleder. Torbjørn Nord fra LC Porsgrunn ble foreslått som møteleder. Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 3/19

4 1.6 Valg av 2 møtereferenter Distriktsmøtet velger to møtereferenter. DS Arne Martin Prestrud fra LC Bø og Oddvar Fjellheim fra LC Sauherad ble foreslått som møtereferenter. Vedtak: Enstemmig valgt ved aklamasjon 1.7 Valg av 2 delegater til å underskrive protokollen Distriktsmøtet velger to til å underskrive protokollen Anna Lena Bohlin fra LC Notodden, Telerosa og Halvor Ellingsen fra LCTromøy ble foreslått til å underskrive protokollen. Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon. 1.8 Godkjenning av innkalling og dagsorden Merknad til dagsorden: Yngvar Ellingsen og Arnt Helleren, LC Lillesand framførte merknad til dagsorden. LC Lillesand hadde sendt inn en sak til DM angående «Røde Fjær». Møteleder opplyste at Arnt Helleren var satt opp på korrigert dagsorden for å gi orientering om saken. Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent Vedtak: Enstemmig godkjent 1.9 Godkjenning av forretningsorden FORRETNINGSORDEN FOR DISTRIKT 104 F 1. Distriktsmøtet velger en møteleder under innledningen til møtet. 2. Distriktsmøtet velger 2 sekretærer til å føre protokollen. I protokollen føres inn saksnummer, oversikter og eventuelt innleder i samsvar med dagsorden, taler og forslagsstillers navn og klubb, avstemningsresultat og vedtak. Referat av ordskiftet skal protokollføres. 3. Det velges to delegater til å godkjenne protokollen. 4. Møteleder presenterer sakene i den utstrekning det er nødvendig. Distriktsguvernøren og saksordfører kan få ordet når det under saksbehandlingen er nødvendig for ytterligere å belyse saken. Andre kan få ordet inntil tre ganger i samme sak. Det gis 5 minutter for første innlegg. Ved behandling av forretningsorden og for replikk i saksordskiftet gis ingen ordet mer enn en gang og høyst 1 minutt i hver sak. Møteleder kan disponere fra ovenstående, foreta ytterligere tidsbegrensning eller sette strek ved inntegnede taler når det er påkrevd, for avvikling av møtet innenfor tidsplanen med rimelig tid til forsvarlig behandling av alle saker på dagsorden. 5. Alle registrerte delegater/deltager har tale og forslagsrett under møtet. Det er kun delegater som har stemmerett. Forslag til vedtak i sakene som behandles skal leveres skriftlig til møteleder undertegnet med forslagsstiller og klubb. Forslag som ikke har forbindelse med saker på dagsorden, kan ikke behandles. Forslag kan heller ikke fremmes etter at det er satt strek på talerlisten. 6. Lovendringsforslag krever 2/3 flertall for å bli vedtatt. Andre saker avgjøres ved alminnelig flertall. Tidligere distriktsguvernører har stemmerett utover klubbens kvote. 7. Når protokollen er godkjent, underskrives den av møteleder, sekretærer og 2 delegater som er valgt til å godkjenne protokollen. Vedtak: Enstemmig godkjent Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 4/19

5 2 RAPPORTER Distriktsguvernøren presenterte alle rapportene. 2.1 Foreløpig rapport fra Distriktsguvernør Thorleif Søreid for Lionsåret Endelig rapport fra IPDG Kjell-Tore Andersen, D104F for Lionsåret Midlertidig rapport fra VDG I Geir Arve Ribe for Lionsåret Midlertidig rapport fra VDG II Jens Kr. Morken for Lionsåret Rapport Global Leadership Team GLT Yngve Lindegaard-Berntsen for Lionsåret Rapport presse og informasjonsarbeid PRC Jens Petter Christensen for Lionsåret Rapport arbeid NA/YC Ulf Fjeldberg for Lionsåret Rapport Global Membership Team GMT Jens Kr. Morken for Lionsåret Rapport internasjonalt arbeid IRC Mette-Sofie Egenes Graw for Lionsåret Rapport informasjonsteknologi ITC Asbjørn Larsen for Lionsåret Sone 1 Finn Einar Bredesen 2.12 Sone 2 Eugenie Horn Enge 2.13 Sone 3 Ingen rapport foreligger i mangel av soneleder Sone 4 Hilde Faye-Lund 2.15 Sone 5 Bård Kongsjorden 2.16 Sone 6 Ingen rapport foreligger i mangel av soneleder Sone 7 Geir Arve Ribe Følgende tok ordet: Thorleif Søreid, Kjell Tore Andersen, Yngve Lindegaard Berntsen. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 5/19

6 3 REGNSKAP 3.1 Regnskap for Lionsåret Vedtak: Regnskapet for 2012/2013 enstemmig vedtatt. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 6/19

7 Fondsoversikt pr Vedtak: Fondsoversikt pr tatt til etterretning. 3.3 Sum gjeld og egenkapital pr Vedtak: Sum gjeld og egenkapital pr 30. juni 2013 tatt til etterretning. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 7/19

8 3.4 Revisjonsrapport for regnskap Vedtak: Revisjonsrapport for Lionsåret 2012/2013 tatt til etterretning. 3.5 Håndtering av overskudd fra Distriktsstyrets forslag til vedtak: Overskudd på kr 3.453,06 overføres Distriktsutviklingsfond. Vedtak: forslaget enstemmig vedtatt. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 8/19

9 3.6 Foreløpig regnskap pr. 1. mars for Lionsåret Vedtak: Regnskap pr for Lionsåret 2013/2014 tatt til etterretning. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 9/19

10 3.7 Fondsoversikt pr. 1. mars for Lionsåret Vedtak: Fondsoversikt pr for Lionsåret 2014/2014 tatt til etterretning. 3.8 Sum gjeld og egenkapital pr. 1. mars for Lionsåret Distriktsstyrets forslag til vedtak: Foreløpig regnskap for tas til etterretning Vedtak: Oversikt eiendeler pr for Lionsåret 2013/2014 tatt til etterretning. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 10/19

11 4 DISTRIKTSSAKER 4.1 VDG I Geir Arve Ribe, handlingsplan for Handlingsplanen er forankret i rammer fra RM og fagsjefenes handlingsplaner vedtatt på DM NR MÅLSETTING TILTAK ANSVARLIG NÅR 1 Lions arbeidet i Distriktet skal være Informasjon og kommunikasjon med DG. GMT, GLT, forankret i Lions etiske norm, og mål. klubbene SL. Presidenter 2 Delta på Convention i Toronto DG elect - DG Legge tilrette for at klubbenes arbeid blir gjennomført i samsvar med vedtatte lover, reglement og retningslinjer 4 Følge opp fagsjefenes handlingsplaner. 5 Ha tett kommunikasjon med PDG, VDG1 Fagsjefer, og soneledere, 6 Besøke klubber etter ønske og behov. 7 Forberede og gjennomføre minst 3 rådsmøter 8 Forberede og motivere klubbene til distrikts og landsomfattende innsamlingsaksjoner. 9 Forberede og gjennomføre DM. april 2015 Fungere som et serviceorgan for klubbene. Søke råd og bistand fra lovkomite, samt erfarne medlemmer. DG, lovavdeling, GLT. GMT DG Via møter, tlf. facebook, mail og skype. DG Ta kontakt med klubbene og forespør når det passer? Finne passende lokale til fornuftig lokasjon og pris. Tilstrekkelig informasjon og oppbakking for klubbene. DG DG, DS og DK. Sept. februar, april DG God planlegging i samarbeid med LC Lillesand. DG, DS og DK. Febr. - april Delta på alle GR. møter DG NR MÅLSETTING TILTAK ANSVARLIG NÅR 11 Rapportere innen gitte tidsfrister Lage liste over dead lines. DG Økonomistyring i Distriktet. God kostnadskontroll DG, DK Tilpasset opplæring for Soneledere, Presidenter, Sekretærer og Kasserere. Samarbeid med GLT og erfarne Lions medlemmer. DG, GLT, Månedlige innlegg i Løvenytt Levere innen frist. DG Høvåg 1. mars 2014 Geir Arve Ribe VDG I Distriktsstyrets forslag til vedtak: Handlingsplan for vedtas. Vedtak: Handlingsplan for Distrikt 104 F. Lionsåret 2014/2015 enstemmig vedtatt. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 11/19

12 4.2 Budsjettforslag for Lionsåret VDG I Geir Arve Ribe. Distriktsstyrets forslag til vedtak: Distriktsbudsjett for vedtas. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 12/19

13 Torstein Foss, Skien LC fremmet følgende forslag: Distriktsrådets framlagte forslag til handlingsplan og budsjett for Kan ikke godkjennes. Distriktsstyret pålegges av distriktsmøtet innen utgangen av mai 2014 Å fremme et nytt forslag til handlingsplan og budsjett. Dette nye forslaget sendes alle Klubbene i Distriktet til ekstraordinært Distriktsmøte hvor handlingsplan og budsjett er eneste post. Forslaget falt mot 7 stemmer. Deretter Vedtak: Budsjettforslag for Lionsåret 2014/2015 vedtatt. For øvrig hadde Arne Huseby, Geir Arne Ribe, Alexander Grønvold, Yngve Lindegaard Berntsen og Arnt Helleren ordet. Solbjørg Kolsrud redegjorde for kvinner i Lions Lise Gulbrandsen hadde foredrag om Røde Fjær-aksjonen. 4.3 Rapport D104 F IR prosjekt vedtatt på DM 2011 (3-årig prosjekt) Oppussing Peeteli omsorgssenter i Tallinn Sommerleir for barn tilknyttet Peeteli omsorgssenter IRC Mette-Sofie Egenes Graw orienterte. Disse hadde ordet: Thorleif Søreid, Torstein Fosstveit og Alexander Grønvold. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 13/19

14 4.4 Foreløpig regnskap IR-prosjekt Tallin Foreløpig viser regnskapet et overskudd på kr ,- for IR-prosjektet Overskuddet står til disposisjon for IR-prosjektet i samsvar med enstemmig vedtak fra Distriktsmøtet 2013, sak 4.10 Alexander Grønvold ønsket et større presisjonsnivå i de økonomiske oversiktene. Vedtak: Foreløpig budsjett for IR-prosjektet i Talinn tatt til etterretning. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 14/19

15 4.5 Ett-års befaring fra IR-prosjekt Tallin Vedtak: Rapporten fra 1. årsbesiktigelse i Talinn tatt til etterretning Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 15/19

16 Fremføring av tanker om valg av Røde Fjær 2015 Arnt Helleren ga en orientering om synspunkert fra LC Lillesand. Arnt Helleren LC Lillesand fremmet følgende forslag ( etter en mindre korrigering i samråd med VDGI Geir Arve Ribe) Påtroppende DG anmodes om å arbeide for at det nedsettes et uhildet og representativt utvalg til å vurdere alle sider ved planlegging og gjennomføring av prosessen som førte fram til det aktuelle vedtak på Riksmøtet 2013 ( Røde Fjær). Vi vil foreslå at utvalget består av de som f.o.m tiltrer som DG. Utvalgets vurdering og forslag til retningslinjer for fremtidige landsomfattende aksjoner gjøres Kjent for samtlige Lionsklubber i MD 104. Forslaget ble godkjent mot 1 stemme. 4.6 Distriktsinnsamling til Nye Gurvika På distriktsmøtet 2011 på Fevik ble det etter forslag fra Lions Club Larvik vedtatt en innsamling fra distriktet til aksjonen for fornyelse av Stiftelsen Gurvikas feriested for funksjonshemmede i Nevlunghavn. Innsamlingen ble vedtatt å gå over to fiskalår. Møtet vedtok å anbefale klubbene et årlig bidrag tilsvarende 150 kroner pr. medlem. Til nå er det bygget 8 nye hytter i Gurvika. Målsettingen er ti nye hytter. Aksjonen har i øyeblikket på konto tilstrekkelig med midler til ytterligere en hytte og jobber videre med fullbring av prosjektet. I fiskalåret 2011/2012 bidro distriktets aksjon med kr , i 2012/2013 med kr Resutat distriktets innsamling kr Fra før har følgende Lions-klubber i distriktet bidratt til aksjonen for fornyelsen av Gurvika: Lions Club Larvik Lions Club Sandefjord Lions Club Skien Lions Club Skien/Bratsberg Lions Club Larvik/Farris Lions Club Hedrum Lions Club Stokke Lions Club Lillesand Lions Club Arendal Lions Club Tønsberg Lions Club Siljan Lions Club Hisøy Samlet bidrag fra Distrikt 104 F Fra Lions-klubber utenfor 104 F er det registrert følgende bidrag: Lions Club Oslo/Slemdal Lions Club Nordberg Lions Club Oslo/Grefsen Lions Club Oslo/Hauketo Lions Club Oslo/Manglerud Lions Club Oslo/Grorud Bidrag Extrastiftelsen - Lions-søknad (x Samlet bidrag fra Lions x) Etter søknad fra Lions Club Larvik med mutippeldistriktets anbefaling bevilget Extrastiftelsen for årets 2013 kr til prosjektet. Larvik, Finn Wellberg Vedtak: Rapporten fra Gurvika-prosjektet tatt til etterretning. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 16/19

17 Foredrag av Bjørn Kolmannshaug om rus og narkotikaarbeidet. 4.7 Orientering om nye distriktsgrenser v/thorleif Søreid. 4.8 Orientering om strategiplan for innsamlingsaksjonen for Stine Sofie Senteret v/kjell-tore Andersen. Følgende hadde ordet : Per Inge Olsen og Finn Bredesen. 4.9 Presentasjon av distriktsmøte 2015 i Lillesand. LC Lillesand presenterer distriktsmøtet for 2015 v Yngvar Ellingsen. 5 RIKSMØTESAKER 5.1 Orientering riksmøtesaker ved DG Thorleif Søreid 6 VALG Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteen: IPDG Kjell-Tore Andersen, LC Arendal (leder) IDG Arne Martin Presterud, LC Bø PDG Arne Martin Gjøseid LC Tvedestrand 6.1 Valg av DG - Distriktsguvernør for Lionsåret Geir Arve Ribe LC Lillesand Bekreftelse av valget i Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon 6.2 Valg av VDG I Første Vise Distriktsguvernør for Lionsåret Yngve Lindegaard Berntsen LC Tjøme Vedtak : Enstemmig ved akklamasjon 6.3 Valg av VDG II Andre Vise Distriktsguvernør for Lionsåret Finn Bredesen LC Tønsberg Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon 6.4 Valg av YC Fagsjef for ungdomsarbeid for Lionsårene Kandidaten gis 3 minutter til å presentere seg for distriktsmøtet. Ulf Fjeldberg LC Notodden (Gjennvalg) Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon 6.5 Valg av IRC Fagsjef for internasjonalt arbeid, Lionsårene Øyvind Rose LC Arendal Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon 6.6 Valg av PRC Fagsjef for mediekontakt, Lionsårene Jens Petter Christensen LC Øyestad Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 17/19

18 6.7 Valg av to medlemmer til lovkomiteen, Lionsårene Petter Gjertsen LC Lillesand Arne Martin Gjøseid LC Tvedestrand Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon 6.8 Valg av revisor Terje Holst LC Arendal Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon 6.9 Utpeke Leder for opplæring, GLT og leder for medlemspleie, GMT for GLT Leder for opplæring Yngve Lindegaard-Berntsen LC Tjøme GMT Leder for medlemspleie Eugenie Horn Enge LC Sandefjord/Hjertnes Utpeke Distriktssekretær DS, Distriktskasserer DK, Leder for Informasjonsteknologi ITC for R DS Distriktssekretær Ina S. Voreland LC Grimstad/Perlene DK Distriktskasserer Kjell Moyle LC Lillesand ITC Informasjonsteknologi Asbjørn Larsen LC Risør Valgkomite for Thorleif Søreid LC Sauherad Kjell Tore Andersen LC Arendal Arne Martin Presterud LC Bø DG ELECTS MEDDELELSE 7.1 Presentasjon av Distriktsstyret og Distriktsråd for Møteleder og Distriktsguvernøren avslutter distriktsmøteforhandlingene 26. april 2014 Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 18/19

19 Sauherad 26. april 2014 Torbjørn Nord (S) LC Porsgrunn møteleder Arne Martin Prestrud (S) LC Bø referent Oddvar Fjellheim (S) LC Sauherad referent Anna-Lena Bohlin (S) LC Notodden/Telerosa Halvor Ellingsen (S) LC Tromøy DG Elect presenterer det nye distriktsrådet DG Distriktsguvernør Geir Arve Ribe LC Lillesand IPDG Forrige års distriktsguvernør Thorleif Søreid LC Sauherad VDG I Første Vise distriktsguvernør Yngve Lindegaard Berntsen LC Tjøme VDG II Andre Vise distriktsguvernør Finn Einar Bredesen LC Tønsberg DK Distriktskasserer Kjell Moyle LC Lillesand DS Distriktssekretær Ina Skjævestad Voreland LC Grimstad/Perlene IRC Leder internasjonal og nasjonalt Øyvind Rose LC Arendal NAC Leder arbeid mot narkotika Ulf Fjeldberg LC Notodden PRC Leder PR og informasjon Jens Petter Christensen LC Øyestad YEC Leder ungdomsarbeid Ulf Fjeldberg LC Notodden ITC Informasjonsteknologi Asbjørn Larsen LC Risør GLT Leder lederutvikling Yngve Lindegaard-Berntsen LC Tjøme GMT Leder Global Membership Team Eugenie Horn Enge LC Sandefjor/Hjertnes Web-redaktør Ina Skjævestad Voreland LC Grimstad/Perlene SL1 Soneleder Yngve Lindegaard-Berntsen LC Tjøme SL2 Soneleder Hans Einar Thompson LC Sandefjord SL3 Soneleder SL4 Soneleder Anna-Lena Bohlin LC Notodden/Telerosa SL5 Soneleder Tore Moen LC Tvedestrand SL6 Soneleder SL7 Soneleder Ole Fridtjof Frigstad LC. Birkenes Soneledere velges ikke av Distriktsmøtet. Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 19/19

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Protokoll Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Åpning v/kjetil Saga v/hovedkomitéens, LC Vegårshei Velkommen til Arendal v/ Velkommen til

Detaljer

PROTOKOLL. Distriktsmøte D104F 20. april 2013 Arrangør LC Arendal

PROTOKOLL. Distriktsmøte D104F 20. april 2013 Arrangør LC Arendal PROTOKOLL Distriktsmøte D104F 20. april 2013 Arrangør LC Arendal Clarion Tyholmen Hotell Distriktsmøtepapirer DM D104F, 20. april 2013 Side 1/19 1.1 Åpning ved Distriktsguvernør Kjell-Tore Andersen Distriktsguvernør

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012

Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012 Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012 Distriktsmøte 104F Bø Hotell 21. april 2012 Arrangør LC Bø Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 1/18 President Olav Anders Hellekås

Detaljer

Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Dagsorden 26. april 2014 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 26. april 2014 Side 1/32 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Protokoll Distriktsmøtet Notodden Lions distrikt 104/F Notodden 17-19. april - 2009

Protokoll Distriktsmøtet Notodden Lions distrikt 104/F Notodden 17-19. april - 2009 SAK 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET (DM-18.04.09) 1.1 Åpning Åpning av DM-09 ved presidenten i LC Notodden/Telerosa Ragnfrid Høgmo Bakken. Velkomsttale av Notoddens ordfører Lise Wiik. Innlegg av distriktsguvernør

Detaljer

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 1.1 Åpning av Distriktsmøtet for nytt distrikt

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte D104F 25. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel Fevik. Protokoll DM D104F, 25. april 2015 Side 1/21

Protokoll Distriktsmøte D104F 25. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel Fevik. Protokoll DM D104F, 25. april 2015 Side 1/21 Protokoll Distriktsmøte D104F 25. april 2015 Arrangør LC Lillesand Strand Hotel Fevik Protokoll DM D104F, 25. april 2015 Side 1/21 1.1 Åpning av Distriktsmøtet 2015ved Distriktsguvernør Geir Arve Ribe

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel, Fevik. Dagsorden 25. april 2015

Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel, Fevik. Dagsorden 25. april 2015 Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand Strand Hotel, Fevik Dagsorden 25. april 2015 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 25. april 2015 Side 1/34 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

LØVENYTT. Lions i Arendalsuka

LØVENYTT. Lions i Arendalsuka LØVENYTT Nr. 9 September 2014 17. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Lions i Arendalsuka Viktig at vi er synlige DGs månedsbrev Side 2 Lions var hjertelig til stede under Arendalsuka

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

Distriktsmøte D104F 19. - 21. april 2013 Arrangør LC Arendal

Distriktsmøte D104F 19. - 21. april 2013 Arrangør LC Arendal Distriktsmøte D104F 19. - 21. april 2013 Arrangør LC Arendal Clarion Tyholmen Hotell Dagsorden 20. april 2013 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 20. april 2013 Side 1/39 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Klart for ny sommerleir

Klart for ny sommerleir LØVENYTT Nr. 4 April 2015 18. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Klart for ny sommerleir Tilbakeslag og lyspunkter DGs månedsbrev Side 2 Om bare to måneder skal 18 jenter og

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Åpning med Kor uten grenser - Velkommen til

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015 Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Dagsorden 29. mai 2015 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 Innhold: 1.1 Åpning av Distriktsmøtet

Detaljer

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i...

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Revidert 20.01.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. I - NAVN - HENVISNINGER 1. Distriktets betegnelser

Detaljer

Lionslekene for 30. gang

Lionslekene for 30. gang LØVENYTT Nr. 3 Mars 2015 18. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Lionslekene for 30. gang Nytt distrikt snart «i boks» DGs månedsbrev Side 2 Det er slett ikke bare i Falun det

Detaljer

Dagsorden distriktsmøter D104F, 21. april 2012

Dagsorden distriktsmøter D104F, 21. april 2012 Dagsorden distriktsmøter D104F, 21. april 2012 Distriktsmøte 104F Bø Hotell 21. april 2012 Arrangør LC Bø 05.03.2012 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 21. april 2012 Side 1/34 Dette sier Lov for D104F om

Detaljer

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015).

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). Vedlegg 4 til sak 6.3 FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2.

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkommen til Distriktsmøtet v/ president Lillian

Detaljer

LØVENYTT. -Lions for en bedre verden. Strikket til lappeteppe-suksess. Fredsplakatvinneren. Tulipaner og musikanter

LØVENYTT. -Lions for en bedre verden. Strikket til lappeteppe-suksess. Fredsplakatvinneren. Tulipaner og musikanter LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F -Lions for en bedre verden Vi vil, vi vil, men får det ikke til! DGs månedsbrev Side 2 Den nyvalgte distriktsguvernøren i 104 F, Thorleif

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL

LIONS CLUBS INTERNATIONAL LIONS CLUBS INTERNATIONAL LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104 E (Revidert april 2010) Side 0 LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104E Vedtatt av Distriktsmøtet 1982 i Oslo Endret av Distriktsmøtet 1987

Detaljer

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 5 Dagsorden for det 40. separate Distriktsmøte / Distrikt 104E 1. Åpning av Distriktsmøtet v/distriktsguvernør

Detaljer

Klart for Lions Røde Fjær

Klart for Lions Røde Fjær LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Klart for Lions Røde Fjær God Lions Røde Fjær aksjon! DGs månedsbrev Side 2 Februar er rød av fjær! I klubbene forberedes bøsseinnsamlinger

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

LØVENYTT. Nær målet i Gurvika!

LØVENYTT. Nær målet i Gurvika! LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Nær målet i Gurvika! Lions gjør en forskjell! DGs månedsbrev Side 2 Den nye Lions-hytta i Gurvika ble formelt overlevert ved LC Larviks president

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

-Vi så at de fikk se LØVENYTT. Heder til aktiv medlemsverver. «I love Norway» - hilsen Peeteli Side 8. Gode aktiviteter som gir glede

-Vi så at de fikk se LØVENYTT. Heder til aktiv medlemsverver. «I love Norway» - hilsen Peeteli Side 8. Gode aktiviteter som gir glede LØVENYTT Nr. 2 Februar 2013 16. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F -Vi så at de fikk se Gode aktiviteter som gir glede DGs månedsbrev Side 2 Sandefjords-delegasjonen som personlig

Detaljer

Julefly til Europas nød

Julefly til Europas nød LØVENYTT Nr. 1 Januar 2013 16. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Julefly til Europas nød Åtte lionsmedlemmer deltok i aksjonen SAS Julefly til Tallinn en helg midt i Europas

Detaljer

Dagsorden 9. april 2011

Dagsorden 9. april 2011 Dagsorden 9. april 2011 Distriktsmøte 104F Strand Hotel Fevik 8. - 10. april 2011 Arrangør LC Hisøy 06.04.2011 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 1/36 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Dagsorden 18. april 2009

Dagsorden 18. april 2009 Dagsorden 18. april 2009 Arrangør Lions Clubs Notodden /Telerosa Til tjeneste 10.03.2009 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 17. 19. april 2009 Side 1/48 INNKALLING TIL DISTRIKTSMØTE 2009 10.03.2009 Distriktsmøtepapirer

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Sted: Bardshaug Herregard Tid: Sondag 26.04.2015 ki.09:30 Saksliste: t Apning ved Distriktsguvernor DG Alf E. Olsen 2 Lions Etiske

Detaljer

LØVENYTT. Tok opp fem nye medlemmer Etter en litt tung og turbulent periode blomstrer igjen optimismen og spiriten i LC Tønsbergs Slottsfjellet.

LØVENYTT. Tok opp fem nye medlemmer Etter en litt tung og turbulent periode blomstrer igjen optimismen og spiriten i LC Tønsbergs Slottsfjellet. LØVENYTT Nr. 5 MAI 2014 17. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Den nye distriktsguvernøren Handle lokalt, tenke globalt DGs månedsbrev Side 2 En stolt og ydmyk, men kamplysten

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

Kiwanis International

Kiwanis International Kiwanis International District Norden www.kiwanis.no org.nr 983 757 189 ÅRSMØTET 2012 PROTOKOLL FRA KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDENS (KIDN) 46 ÅRSMØTE, AVHOLDT PÅ CLARION HOTEL TYHOLMEN, ARENDAL,

Detaljer

LØVENYTT. Medlemsluksus i Arendal. Lions hedret helt i Tallinn. Julefest for den eldre garde. Heldig lotterivinner

LØVENYTT. Medlemsluksus i Arendal. Lions hedret helt i Tallinn. Julefest for den eldre garde. Heldig lotterivinner LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Medlemsluksus i Arendal Mot nye høydepunkter DGs månedsbrev Side 2 Vi er i den heldige situasjonen at vi i den senere tid har hatt flere

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Dagsorden 17. april 2010

Dagsorden 17. april 2010 Dagsorden 17. april 2010 Arrangør Lions Club Sauherad 04.03.2010 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 16. 18. april 2010 Side 1/36 INNKALLING TIL DISTRIKTSMØTE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE...

Detaljer

Spennende Lions-Safari

Spennende Lions-Safari LØVENYTT Nr. 10 Oktober 2014 17. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Spennende Lions-Safari Har vi for lav takhøyde? DGs månedsbrev Side 2 Lions Club Sem inviterte publikum på

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

LØVENYTT. Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Lions ordnet dekkskifte

LØVENYTT. Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Lions ordnet dekkskifte LØVENYTT Nr. 4 APRIL 2013 16. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Lions ordnet dekkskifte Begivenhetsrike april DGs månedsbrev Side 2 Foto: Agderposten Selv om Kong Vinter ikke

Detaljer

Sommerglede i Gurvika

Sommerglede i Gurvika LØVENYTT Nr. 8 AUGUST 2013 16. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Sommerglede i Gurvika Nå må vi ta avspark! DGs månedsbrev Side 2 Distriktsguvernør Thorleif Søreid kunne stolt

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

Protokoll. for 2014. fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28. april 2015. Erikstemmen - Flekkefjord. Kontoradresse:

Protokoll. for 2014. fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28. april 2015. Erikstemmen - Flekkefjord. Kontoradresse: Kontoradresse: Postadresse: E-post: Vige havnevei 90 Kristiansand Postboks 4094 4689 Kristiansand Tlf.: +47 38 17 70 70 lars.pedersen@avfallsor.no Protokoll fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28.

Detaljer

LØVENYTT. Hedret på jubileumsfest. Ordførerskryt om Lions-benker. Lions flyr juleglede. «Foreningsshopping» Demokratiet i Lions

LØVENYTT. Hedret på jubileumsfest. Ordførerskryt om Lions-benker. Lions flyr juleglede. «Foreningsshopping» Demokratiet i Lions LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Hedret på jubileumsfest To hederskronte lions, Finn Thorstensen og Bjørn Fredriksen, ble hedret med Lions Melvin Jones Fellowship da Lions

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Jubel for viktig prosjekt

Jubel for viktig prosjekt LØVENYTT Nr. 5 Mai 2015 18. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Jubel for viktig prosjekt Nok en grunn til å være stolt DGs månedsbrev Side 2 Ikke rart jubelen sto i taket i Notodden-delegasjonen

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

LØVENYTT. TIL LIONS KVINNEKONFERANSE I 104 F På Bø Hotell Bø i Telemark 5-6 april 2014

LØVENYTT. TIL LIONS KVINNEKONFERANSE I 104 F På Bø Hotell Bø i Telemark 5-6 april 2014 LØVENYTT Nr. 3 MARS 2014 17. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F - Ikke akkurat sydentur Lionsklubb - og ikke noe annet DGs månedsbrev Side 2 Vi har den gleden å invitere deg

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Sted: Tingvold, Elvestadveien 1958, Hobøl Til stede: Lill A. Alver DG LC Nedre Romerike Christer Hedenskog DK LC Skiptvet Jorun S. Waaden

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

LIONS DISTRIKTSMØTET 104 F, Wassilioff Hotell 20. - 22. april 2007

LIONS DISTRIKTSMØTET 104 F, Wassilioff Hotell 20. - 22. april 2007 LIONS DISTRIKTSMØTET 104 F, Wassilioff Hotell 20. - 22. april 2007 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET... 2 1.1 ÅPNING VED DISTRIKTSGUVERNØR HROAR THORSEN (DG)... 2 1.2 MINNESTUND V/(DG)... 2 1.3 PRESENTASJON

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Nytt distrikt - ny ledelse

Nytt distrikt - ny ledelse LØVENYTT Nr. 6 Juni 2015 18. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Nytt distrikt - ny ledelse Begivenhetsrikt og historisk DGs månedsbrev Side 2 Foto:JPC Gode, gamle Distrikt 104F

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 4. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2013 / 2014 STED/VENUE: Meyergården hotell Mo i Rana M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 25.04.2014 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: DG Svein

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren Opplæring og Medlemsutvikling For å sørge for optimal fokus på opplæring, leder- og medlemsutvikling og at dette drives som et langsiktig arbeide, har LCI etablert prosjektene GLT (Global Leadership Team)

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

LØVENYTT. Eldretur for 36. gang

LØVENYTT. Eldretur for 36. gang LØVENYTT Nr. 11 NOVEMBER 2013 16. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Eldretur for 36. gang Ny distriktsinndeling DGs månedsbrev Side 2 Siste lørdag i oktober, 36 år og 3,5 tonn

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

Lions-medlem i 60 år!

Lions-medlem i 60 år! LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Lions-medlem i 60 år! Legg vekt på alt det positive DGs månedsbrev Side 2 Alv Johannesen har vært medlem av Lions Club Tønsberg i 60 år.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

- Tjøstel Per er hel ved!

- Tjøstel Per er hel ved! LØVENYTT Nr. 1 Januar 2015 18. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F - Tjøstel Per er hel ved! Lions gjør en forskjell DGs månedsbrev Side 2 Du er en person av få, men vektige ord.

Detaljer

Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4. t 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5. Distri kt 104 B Mo i Rana. Apning ved Distriktsguvernør Svein A.

Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4. t 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5. Distri kt 104 B Mo i Rana. Apning ved Distriktsguvernør Svein A. Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4 Distri kt 104 B Mo i Rana Sted: Meyergården Hotell Tid: Lørdag 26.04.2A14 kl.10:30 Saksliste : t 2 3 Apning ved Distriktsguvernør Svein A. Fandal Lions Etiske Norm ved

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Distriktssaker. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Distriktssaker. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Distriktssaker til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 24. årgang Mai 2013 Medlemsmøte Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær m/ foredrag om Arv og skifte ved Kjell Melhus

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer