Handlingsplan for Distrikt 104B2 2018/2019 Distriktsguvernør Inger Petrine Valseth

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for Distrikt 104B2 2018/2019 Distriktsguvernør Inger Petrine Valseth"

Transkript

1 Denne Handlingsplanen bygger på styrende dokumentasjon: Lions Visjon Lions Etiske Norm Lions Mål MD (multippeldistriktets) Policydokument Lions lovverk Strategiplan for Lions Norge 2018/2022 Langtidsplan for Lions Norge 2018/2025 Handlingsplan for MD /2019 Lions Forward 1. Område: ORGANISASJON.Nr. Tema Mål Handling Ansvar Status 1.1 D 104 B2 skal vere en dynamisk organisasjon i takt med utviklinga i samfunnet. Tilpasse oss dei endringane som LCI og MD 104 pålegg oss. Organisasjonen skal vere fleksibel og effektiv. Minske distansen mellom Distrikt- Sone Klubb- Medlem D 104 B2 skal være inkluderande, samlande og åpne for nye idear. Tett dialog kva kan vi gjere betre? Vere synlege/ tilgjengelege ute i soner / klubbar / nærmiljø. Samarbeide tett om felles satsing og mål til beste for D104 B2. Idemyldring- første samling i september. DG D Styret D- Rådet. 1.2 Handlingsplan / aktivitetsplan og møteplan skal utarbeidedast. Vi skal jobbe sammen mot felles mål og jobbe for kontinuerleg vekst og utvikling. DG og Fagsjefer utarbeider sine planar. Legges ut på Dist. heimeside DG Fagsjefer Versjon: Dato 1

2 1.3 Økonomi Sørge for effektiv drift og sjå til at midlane vert brukte iht Distr. vedtak og behov. Budsjett / Kostkontroll kontinuerleg. DG DK 1.4 Kommunikasjon Kommunikasjon Kommunikasjon Vi må opparbeide god dialog for god samhandling og resultat. Ha stor takhøgde for ulike meiningar, - akseptere at vi er einige om å vere ueinige!!! Sette av tid til dialog ved alle samlingar på Klubb, Sone/ Distriktsnivå. Vere lojale mot vedtak fatta av fleirtalet. DG D Styre / Råd Alle Kommunikasjon Snakke med kvarandre ikkje om! Vise at vi vil kvarandre vel, - vere ærleg mot «rett» person! Kommunikasjon Versjon: Dato 2

3 2. Område: GLOBAL SERVICE TEAM.Nr. Tema Mål Handling Ansvar Status 2.1. Registrering av alle aktiviteter til MyLCI. 2.2 Koordinering av aktiviteter på Klubb / Sone og Distriktsplan Registrering av alle aktiviteter til MyLCI skal være rutine for alle klubbane i D 104 B2 Synleggjere og evt. auke klubbaktivitetar. Distriktet skal vere samla og lojale mot felles aktiviteter som DM har vedteke Synleggjere kvifor denne rapporteringen er viktig. Opplæring til Sekretær / President Opplæring / informasjon til alle i D styret og D rådet for å kunne støtte ute i klubbane. Bevisstgjering av / og ansvar knytta til felles aktivitetar. Bruke Distriktets sosiale medier, heimeside, månadsbrev, mm for orientering, - i tillegg til Sone / Klubbesøk GST IT SL ( GAT ) GST PR / D Styre / Råd LCIF coordinator 2.3 Nasjonale og Internasjonale prosjekt Støtte opp om felles aktivitetar beslutta av Riksmøtet. Informere om dei ulike aktiviteter / prosjekt som Riksmøtet har vedteke Versjon: Dato 3

4 Nye Prosjekt innen LCI Forward: Hunger Miljø Diabetes Syn Barnekreft Vere ein støttespelar for klubb / sone som ønsker å starte hjelpeprosjekt. Skape stoltheit og engasjement i og om LIONS! LCI forward kan gi nye idear til prosjekt. Soneprosjekt vil skape større fellesskap og samhald. GST PR / ITC SL D-Styre / Råd LCIF koordinator 2.4 LCIF Lions Clubs International Foundation Aktiviteter knytta til LCIF Alle skal kjenne til LCIF og verdien av å donere midler til fondet vårt. Ha god kunnskap om LCIF sitt arbeid. Søke Grants til ulike prosjekt Styrke kompetansen om LCIF på alle nivå i Distriktet. Ta i bruk dei arenaer og medier som Distr. har tilgang til for å spre fakta om LCIF. Opprette LCIF kontakt i alle klubber. LCIF- Koordinator GST PR / ITC Dele ut 30 Melvin Jones VERE RAUS MED Å ROSE Versjon: Dato 4

5 3. Område: GLOBAL MEMBERSHIP TEAM.Nr. Tema Mål Handling Ansvar Status 3.1 Auka kunnskap om Lions og kva vi er ein del av. Alle medl./ klubber skal gjennomføre Kjenn Lions! Medlemskap og Tilhørigheit Skape stoltheit om Lions Kven vi er Kva vi gjer Kvifor vi er Lions Skape arenaer der Lions medl får kunnskap og motivasjon / inspirasjon og tilhørigheit GMT SL Gi tryggare / bedre markedsføring utad! Hindre fråfall av medlemmer Distriktsstyre / Råd skal kunne bistå på Klubb/ Sonemøte evt andre arenaer for å fronte kunnskap om Lions. President ALLE 50% reduksjon i forhold til 2017 /18 Ask One Keep One Vi må tore å spørre! Nye medl må følgast opp Større ansvar på Fadderen si rolle. 3.2 Studentmedlemar Behalde studentmedlar når dei flytter Bruke dei i større grad og invitere dei inn i nye klubbar / miljø for å inspirere til ny giv! GMT Versjon: Dato 5

6 Ungdom Få med ungdom for å fronte aktiviteter som interesserer og tiltrekker seg yngre medl. La dei unge vise oss sin måte dei er framtida! Ta dei yngre med på råd for å nå yngre medl og lytte til deira synspunkt. Vere synlege der ungdom / barn er og delta / invitere inn til felles aktivitet SL Alle 3.3 Fornying Sette større fokus på små klubber for å finne alternativ til nedlegging. Sjå på alternativa som fins Vilje til endring Vi må følge med i tida og ikkje dvele ved fortida! GMT ALLE Det er i dag vi legg framtida til Lions!!!! 3.4 Kunnskap Samhald Engasjement Kunnskap er engasjement som gir samhald! Lions bør stå på agendaen ved 5 medlemsmøte i Fiskalåret Lions er så mykje meir enn møtelokalet vårt. Engasjement om det enorme arbeidet vi er ein del av, bør ha større fokus ute i klubbane. GMT ALLE Versjon: Dato 6

7 4. Område: GLT Global Leadership Team.Nr. Tema Mål Handling Ansvar Status 4.1 Opplæring!!! Lederskapsutvikling!!! Teambuilding!!! Soneleiar skal få styrka sin kompetanse for å kunne ivareta sitt verv! Tilføre SL i større grad om generell leiarkompetanse! Bruke rådsmøter for kompetanseheving av SL. Viktig med ønske / krav kva er den enkeltes behov. Alle SL og VSL skal gjennomføre RLLI kurs på Gardermoen uke 42 eller 47 høst GLT Fagsjefer Vi må stille krav om forventninger av opplæring i rollene våre. Soneleiarteam i alle Soner i B2 Soneledersamling som ein del av RM Idedugnad på første Rådsmøte 8 9 september for å motivere til bl.a kunnskapsløft. Versjon: Dato 7

8 Distriktstyret /Fagsjefar skal være en ressurs for SL ute i Soner og klubbar. Følge opplæringsplan utarbeida av MD og Nordiske GLT Styrke fellesskapet i Sonene og klubbane! Inneha kunnskap for å kunne bistå SL etter ønske. God kommunikasjon for å vere trygge på kvarandre og skape gode relasjonar! 4.2 Tillitsvalgte Promotere leiarskapsutvikling og opplæringsmuligheiter for alle medl / tillitsvalgte i D 104 B2 Oppfordre til RLLI kurs Bruke Sonemøter / Klubbmøter Gi tilbud til klubbstyrer GLT D- Styre Versjon: Dato 8

9 4.3 Fagsjefer Vere ressurs for D 104 B2 Med sin kompetanse. Ta i bruk Webinar for å Fagsjefer nå ut til mange Delta på Fagsamling i Oslo MD VDG 1 og VDG 2 Styrke sin kompetanse og være ressurs i DG teamet Delta i opplæring som MD 104 har vedteke i sin læreplan for desse gruppene. MD Fleire instruktørar Fleire instruktører til opplæring 4.6 Leiarkandidatar! I D 104 B2 Lions er også utvikling og vekst. Vi må alle sjå etter medl som er aktuelle leiarar ALLTID Vi har ALLE ansvar for å ha folk i ulike verv!!! Pga størrelse og behov i distriktet Vi ser etter Deg som har lyst på læring og utvikling!!!! Oppmuntre til kurs og utvikling. Nye folk, ideer, kunnskap, - NY GIV GLT GAT GLT ALLE Versjon: Dato 9

10 5. Område : NAC Leder for arbeid mot stoffmisbruk og YCEC Leder for ungdomsutveksling.nr. Tema Mål Handling Ansvar Status 5.1 Tulipanaksjon Løfte tulipanaksjons dagen til heile Norges Lions Dag. Auke salget med 20 % i 2019 Antall Mitt Valg kurs vert regulert etter resultatet av årets Lions Tulipanaksjon. Ein unik dag for å synleggjere kven vi er, - kva vi gjer og resultatet av det vi gjer! Vere synlege med stands og Lions effekter. NAC Alle Tulipanaksjonen 2019 er 27. April 5.2 Mitt Valg Auke tilbudet til barnehagar, grunnskular og vg skular. Selgast inn til skuleadm / oppvekst For å få MV implementert i fagplaner og ryddig system. Bruke MV ambassadører og pedagoger som har erfaring med MV for å spre bodskapen. Versjon: Dato 10

11 Invitere idrettsleiarar, politi oa til å delta på kurs. Oppfordre klubber til å gjennomføre den oppfølging som Mitt Valg har skissert. Vi bør ha egen prosjektleder for MV 5.3 Fredsplakatkonkurransen For barn år Ei unik muligheit å fortelle om Lions og FN samarbeidet. Oppmuntre til refleksjon og kreativitet rundt fredstanken. Fin markering av FN-dagen Kontakte skular i mai. Utsending av invitasjonsbrev i august. (Ligg på Lions.no) Selge inn Fredsplakatkonkurr med Mitt Valg kurs. Skulane kjører konkurransen paralellt med FN-dagen 24. okt NAC SL Klubb Belønne deltakarane. 5.4 Ungdomsutveksling YCEC Versjon: Dato 11

12 Internasjonal Leir Arena for kulturell forståelse og samhørigheit på tvers av grenser. Oppmuntre klubbane til økonomisk støtte for gjennomføring. SL Klubb Invitere ungdom til å delta. 6. Område: IRC Leder for Internasjonalt arbeid.nr. Tema Mål Handling Ansvar Status 6.1 Distriktsprosjekt Hjelpesending til Litauen At Distrikt 104 B2 er samla og slutter seg til vedtak, fatta av DM. Alle klubbane i D 104 B2 støtter opp om prosjektet med økonomi, innsamling av varme kle, tekstiler og utstyr. IRC Oppfordre medl å delta ved besøk i Litauen. Få innblikk i kva utfordringer andre Lions klubber står i. Synleggjere behovet og effekten av hjelpa. Gjester er flotte Ambassadører for prosjektet! Dele info via klubbmøter, D104 B2 Versjon: Dato 12

13 Sonemøter, heimeside, facebook, Månadsbrev, lokalavis, mm Viktig å dele med andre lag og organisasjonar. 6.2 Distriktsprosjekt Julekaravan til Jubarkas Klubbane i Distriktet følger opp med økonomisk støtte At voksne og ungdommane som deltar ser verdien i / og at det nytter! Oppfordre medlemmer og ungdom over 18 år til å delta! Invitere ungdom som har delteke til klubb, sone, Distrikt. IRC D104 B2 Markedsføre som 6.1 Versjon: Dato 13

14 7. Område: PRC / ITC Synlegheit - Kommunikasjon.Nr. Tema Mål Handling Ansvar Status 7.1 Informasjon og Kommunikasjon! Sørger for å gjere oss synlege ved å legge ut info / bilder på h- sida vår. Gjere oppdatert og tidsretta info tilgjengeleg for alle medl Vi, medlemmer må vere flinke å sende / dele info og bilder frå dei flotte aktivitetane våre! All info skal ligge lett tilgjengeleg for alle medlemmer. PRC Legges ut på Distriktets heimeside første veke kvar måned. Månedsbrevet Ønsker innspel frå alle Ønsker spesielt innspel frå fagsjefane DG PR 7.2 ITC Få klubber til å ta i bruk dei dataverktøy som Lions Norge tilbyr. Få hjelp til opplæring å ta i bruk StyreWeb i heile organisasjonen. ITC Versjon: Dato 14

15 Ta i bruk Office 365 i heile organisasjonen. 8. Område: Møte og kurs Tid Type møte/kurs Sted Anm.: Status 7. September 2018 GATmøte Oppdal Skifer Hotell 8-9 September Styremøte / Rådsmøte Oppdal Skifer Hotell Oktober November 2018 RLLI Kurs RLLI Kurs Gardermoen Gardermoen Oppfordrar ALLE nye Soneleiarar til å melde seg på! Også eventuelle Vise SL! Utfordre 1 til i klubben til å delta!!!! Versjon: Dato 15