Saksliste og dokumenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste og dokumenter"

Transkript

1 Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64

2 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRIKT 104 K DISTRIKTSMØTE april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAK SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAKSLISTE FOR DISTRIKTSMØTET FORRETNINGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTER... 4 RAPPORTER... 5 ORIENTERINGER...28 SAKER...30 REGNSKAP...35 BUDSJETT VALG...44 Behandlet i distriktsrådet, Rena, Arve Lund, DG Til tjeneste det gleder Side 2 av 64

3 SAKSLISTE FOR DISTRIKTSMØTET Åpning av distriktsmøteforhandlingene. 2.0 Konstituering. 2.1 Valg av møteleder og ass. møteleder. 2.2 Valg av to referenter. 2.3 Valg av to delegater til å skrive under protokollen. 2.4 Valg av tellekorps. 2.5 Valg av redaksjonskomité. 2.6 Antall stemmeberettigede. 2.7 Godkjenning av innkalling. 2.8 Godkjenning av saksliste. 3.0 Godkjenning av forretningsorden. 4.0 Rapporter. 4.1 Rapport fra IPDG. 4.2 Foreløpig rapport fra DG. 4.3 Rapport fra VDG-ene. 4.4 Rapport fra DG og Fagansvarlige. 4.5 Rapport fra Sonelederne. 5.0 Orienteringer. 5.1 Minsk. 5.2 Orientering om LRF Kåring av distriktets beste klubbavis. 5.4 Orientering om Riksmøtesaker. Lunsj 6.0 Saker 6.1 Forslag til lov for distriktene i MD Forslag Arbeidsordning for distriktene i MD Brønnboring i Afrika Forslag fra LC Kongsvinger. 6.5 DGs Handlingsplan Distriktskontingent Regnskap 7.1 Resultatregnskap med revisjonsberetning for Statusregnskap for Budsjett Kaffepause 9.0 Valg Presentasjon av neste års distriktsråd Avslutning. Forslag til vedtak: Sakslista for DM 2015 godkjennes. Til tjeneste det gleder Side 3 av 64

4 SAK 3.0 FORRETNINGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTER 1. Distriktsmøtet skal benytte vanlig norske parlamentariske møteregler. 2. Møtet ledes av en møteleder og en assisterende møteleder. 3. Det velges to referenter til å føre protokollen, og to delegater til å underskrive protokollen. 4. Alle delegater og øvrige stemmeberettigede skal være utstyrt med delegatnummer og stemmesedler, slik at voteringskontroll kan utøves. Tallet på stemmeberettigede skal være fastlagt før votering finner sted. 5. Innledere (saksordførere) har anledning til straks å besvare direkte spørsmål. Ansees det ønskelig å innskrenke debatten, kan det fastsettes begrenset taletid, samt sette strek for inntegnede talere. Med unntak av innledningsforedraget, begrenses taletiden til 3 minutter. Dirigenten kan foreslå ytterligere begrensninger i taletid. Til forretningsorden og replikk brytes rekkefølgen i den tegnede talerlisten, men bare 1 (en) gang for den enkelte taler i samme sak og begrenset til 1 minutt. 6. Forslag leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet av forslagsstiller og med opplysninger om hvilke klubb vedkommende er medlem i. Forslag som opptas, men som på forespørsel fra dirigenten ikke får støtte fra andre delegater, bortfaller. Forslag som ikke har forbindelse med saker på dagsorden, kan ikke behandles. 7. Bortsett fra lovsaker avgjøres sakene med alminnelig flertall. Ved personvalg, og når et flertall av forsamlingen ønsker det, foregår avstemmingen skriftlig. 8. I protokollen føres inn talere, forslag, avstemmingsresultat og vedtak. Møteprotokollen skal undertegnes av møteleder, assisterende møteleder, referentene og to valgte delegater. Forslag til vedtak: Forretningsorden for distriktsmøtet godkjennes. Til tjeneste det gleder Side 4 av 64

5 RAPPORTER SAK 4.0 Rapport fra IPDG (Forrige års distriktsleder) SAK 4.1 Fra distriktsleder (distriktsguvernør) Jan Olav Hagen for Klubbene Det er 43 klubber i distrikt 104 K. Klubbene arbeider godt. Det er stor aktivitet og stor spredning i aktiviteter. Vi har fortsatt en utfordring når det gjelder gjennomsnittsalderen på våre medlemmer. Det er viktig å poengtere at vi ikke har for mange gamle medlemmer, men vi rekrutterer for få yngre. Jeg vet at dette er noe mange klubber har fokus på. For å belyse hva klubbene bidrar med både når det gjelder bevilgninger og dugnadstimer er summene for lionsåret : Gitt lokalt: kr ,50 (54 %) Gitt nasjonalt: kr (15,3 %) Gitt internasjonalt kr ,50 (30,7 %) Totalt gitt kr Medlemmene i klubbene har i Lionsåret brukt over timer på frivillig lionsarbeid. Dette er imponerende tall som vi skal være stolte av. Sonene Distriktet vårt består av 7 soner med soneledere i spissen. I mange soner arbeides det godt. Klubbene har prosjekter og aktiviteter sammen som gjør at sonen spiller en viktig rolle. Alle påtroppende soneledere har hatt tilbud om sonelederopplæring og leadership institute. Det er viktig med opplæring på alle nivåer i Lions. Vi i vårt distrikt har i flere år hatt fokus på soner og sonearbeidet. Vi har lagt vekt på å opprette sonestyrer. Fokus på sonen skal vi fortsette med, slik at vi ser at alle sonene fungerer optimalt. Distriktet Jeg synes at distrikt 104 K er et velfungerende distrikt med et godt samarbeid. Vi hadde pr. 1. juli medlemmer. Pr. 25. februar har vi 1248 medlemmer. Det er viktig at vi får markedsført hva den flotte organisasjonen vi er medlemmer av gjør og står for. Distriktsrådet Distriktsrådet består av våre 7 fagsjefer, 7 soneledere, kasserer, sekretær, visedistriktsguvernør 2 (visedistriktsleder 2), visedistriktsguvernør 1 (visedistriktsleder 1), distriktsguvernør (distriktsleder) og forrige års distriktsguvernør (distriktsleder). I år har visedistriktsguvernør 1 og 2 også vært fagsjefer. Det er i år planlagt og avholdt 4 distriktsrådsmøter. Det har vært mange saker oppe til behandling. Til tjeneste det gleder Side 5 av 64

6 Distriktsstyret Distriktsstyret består av forrige års distriktsguvernør, distriktsguvernør, visedistriktsguvernør 1 og 2, kasserer, sekretær og representant fra sonelederne, fagsjef for PR og fagsjef for informasjonsteknologi. Representant fra sonelederne har dette året vært Jens Olaf Rud med vara Stein Larsen. Styret har hatt 4 styremøter med mange saker oppe til behandling. Distriktsguvernørens møter Lionsåret startet med at jeg deltok på Convention i Hamburg. Her ble jeg innsatt som distriktsguvernør (distriktsleder). Jeg har dette året besøkt de klubbene som har kommet med forespørsel og ønsket besøk. Jeg har vært på besøk på sonemøter i alle 7 sonene. I flere soner har jeg vært invitert og deltatt på flere sonemøter. I tillegg har jeg vært på presidenttreff i 3 soner. Det har vært interessant og lærerikt å komme rundt i klubber og soner. DG har deltatt på 4 distriktsrådsmøter, 4 distriktsstyremøter, sonelederforum, 4 guvernørrådsmøter (styret i Lions Norge), 2 møter i komiteen for planlegging av ungdomsleiren på Strandenga til sommeren, kick off møte for Lions Røde Fjær Guvernørrådsmøtene har dette året vært avholdt i Bodø, Trondheim og Jessheim. Det siste ble avholdt i forbindelse med Riksmøtet i Oslo. I tillegg ble jeg valgt inn i arbeidsutvalget for Lions Norge. Her sitter guvernørrådsleder, assisterende guvernørrådsleder og 2 (av 10) distriktsguvernører. Generalsekretæren har sekretærfunksjonen. Det er avholdt 21 arbeidsutvalgsmøter hovedsakelig på dagtid. Arbeidsutvalget behandler saker og innstiller saker til guvernørrådet. Arbeidsutvalget er styret for LAN (øyehelseprosjektene) og styret for Lions Norges katastrofefond. Dette medfører mye interessant og lærerikt arbeid. VIKTIGE SAKER OG HENDELSER Lions 2014 Reduksjon av antall distrikter i Lions Norge Dette har vært en viktig og arbeidskrevende sak dette året, men i vårt distrikt har det gått greit. Forslaget til distriktsmøtene og riksmøtet var å redusere fra 10 til 6 distrikter ved at noen slår seg sammen og andre gir fra seg / får geografiske områder. Vedtaket på Riksmøtet ble en reduksjon fra 10 til 7 distrikter. Geografisk blir vårt distrikt det eksisterende distrikt pluss resten av Oppland. Lions Røde Fjær 2015 Arbeidet med Lions Røde Fjær 2015 er i gang. Aksjonsdagen er satt til søndag 8. februar 2015 med aksjonsuke 2 8. februar. På riksmøtet i 2013 ble formålet Det er mitt valg valgt. Distriktskomité og arbeidsgruppe er på plass. Distriktsansvarlig er Kjell Børresen. Nå starter arbeidet med å gjøre Det er mitt valg kjent hos medlemmene og deretter i befolkningen. Sommerleir Strandenga 2014 På distriktsmøtet i 2013 ble det bestemt at klubbene skulle betale inn til en distriktsleir på Strandenga sommeren Leiren fant sted fra 29. juni til 5. juli. Leiren var ment for ca. 20 ungdommer som ellers ikke har noe sommerferietilbud. Det deltok 22 ungdommer. Planleggingen var god. Dette ble en spennende leir med et variert program til alles tilfredshet. Jeg var selv så heldig å få være med noen dager. Til tjeneste det gleder Side 6 av 64

7 Brønner På distriktsmøtet i 2013 ble det bestemt at klubbene skulle betale inn til en brønn for rent vann i Afrika. Med innbetalinger fra tidligere år og årets innbetalinger er det gledelig at vi bestilte 3 brønner i Zambia. I tillegg har flere av distriktets klubber egne brønnprosjekter hvor brønner er bestilt og gjort ferdig. Hjemmesidene Lions.no På hjemmesiden lions.no er det mye interessant å lese. Her er det bare å sette i gang. Distriktet på facebook Distriktet har dette året fått en egen åpen facebookside, Lions distrikt 104 K. Denne må vi sammen utvikle videre. Jubileer og runde år i Lionsåret ( ) LC Ottestad 10 år LC Biri 40 år LC Våler i Solør 25 år LC Tynset 40 år LC Ringsaker nord 30 år LC Lunner 45 år LC Gjerdrum 35 år LC Eidsvoll 55 år Sluttord Jeg har hatt et interessant, lærerikt, travelt og hyggelig år som distriktsguvernør. Klubbene og sonene gjør en stor innsats. Det er alltid hyggelig å komme på klubb og sonemøter og treffe nye og gamle lionsvenner. Dette lionsåret har jeg hatt som slagord jeg er en stolt lion. Vi skal være stolte av organisasjonen vår og alt det vi sammen får til lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Jeg vil at vi skal ha fokus på klubbmiljø, klubbaktiviteter og medlemsrekruttering. Ved et godt klubbmiljø og gode aktiviteter tar vi vare på medlemmene våre. Kunnskap om lions hos våre medlemmer er viktig. I tillegg er det viktig å ha fokus på rekruttering av nye medlemmer. Distriktet vårt består av gode og aktive klubber. Vi har til årets tulipanaksjon rekord i antall bestilte tulipaner, i tallet. Vi sender ut 15 ungdommer til leire i utlandet. Vi har avholdt 17 Det er mitt valg kurs. 12 skoler deltok i tegnekonkurransen. Pluss mye mer. Alt dette kan vi være stolte av og det viser at klubbene i distriktet er aktive. Jeg er stolt av at vi sammen har oppfylt de mål som var satt i handlingsplanen for dette lionsåret. Tusen takk til dere alle sammen for den innsatsen dere gjør. Vi er venner som hjelper andre. Jan Olav Hagen (sign) Forslag til vedtak: Rapporten fra IPDG godkjennes. Til tjeneste det gleder Side 7 av 64

8 Foreløpig rapport fra DG/Distriktsleder Sak 4.2 Rapport fra DG Arve Lund Klubbene Det er 43 klubber i distrikt 104 K. Klubbene arbeider godt. Det er stor aktivitet og stor spredning i aktiviteter. Vi har fortsatt en utfordring når det gjelder gjennomsnittsalderen på våre medlemmer. Det er viktig å poengtere at vi ikke har for mange gamle medlemmer, men vi rekrutterer for få yngre, samt at vi mister for mange nye medlemmer. Jeg vet at dette er noe mange klubber har fokus på. For å belyse hva klubbene bidrar med både når det gjelder bevilgninger og dugnadstimer er summene for Lionsåret Gitt lokalt: kr ,50 (54 %) Gitt nasjonalt: kr (15,3 %) Gitt internasjonalt kr ,50 (30,7 %) Totalt gitt kr Klubbene har i Lionsåret anslått å ha brukt timer på frivillig Lionsarbeid. Dette er imponerende tall som vi skal være stolte av. Sonene Distriktet vårt består av 7 soner med soneleder i spissen. I de fleste soner arbeides det godt. Klubbene har prosjekter og aktiviteter sammen som gjør at sonen spiller en viktig rolle. Alle påtroppende soneledere har hatt tilbud om sonelederopplæring og «leadership institute». Det er viktig med opplæring på alle nivåer i Lions. Vi i vårt distrikt har i flere år hatt fokus på soner og sonearbeidet. Dette må vi fortsette med slik at vi ser at alle sonene fungerer optimalt. Distriktet Jeg synes at distrikt 104 K er et velfungerende distrikt med et godt samarbeid. Pr. 28. februar 2015 har vi 1213 medlemmer. Dette er en nedgang i medlemsmassen i forhold til samme periode sist år. Det er mitt ønske at klubbene jobber med å skaffe flere medlemmer, samt at de jobber aktivt for å beholde alle sammen, dette tror jeg best løses gjennom aktivitet og sosialt engasjement i klubben Distriktsrådet Distriktsrådet består av våre 7 fagsjefer, samt distriktsansvarlig Røde Fjær, 7 soneledere, kasserer, sekretær, vise-distriktsleder 2, visedistriktsleder 1, distriktsleder og forrige års distriktsleder. I år har visedistriktsleder 1 også vært fagsjef. Det er i år planlagt og avholdt 4 distriktsrådsmøter. Distriktsstyret Distriktsstyret består av forrige års distriktsleder, distriktsleder, visedistriktsleder 1 og 2, kasserer, sekretær, representant fra sonelederne, fagsjef for PR. Representant fra sonelederne har dette året vært Erik Brennmoen. Styret har hatt 3 styremøter. (2 stk. pr. epost). Distriktsleders møter Jeg har dette året forsøkt å besøke de klubber som har kommet med forespørsel og ønsket besøk, men det er ikke enkelt å få kabalen til å gå opp da jeg jobber turnus. Videre har jeg deltatt på sonemøter. Det har vært interessant og lærerikt å komme rundt i klubber og soner. DG har deltatt på 4 distriktsrådsmøter, 3 distriktsstyremøter (2 pr. epost), sonelederforum, 4 guvernørrådsmøter (styret i Lions Norge), 8 distriktsledermøter (nytt av året, alle guvernører sammen med GRL), kick-off møte for Lions Røde Fjær 2015 og Convention i Toronto. Til tjeneste det gleder Side 8 av 64

9 Guvernørrådsmøtene har dette året vært avholdt på Gardermoen, distriktsledermøter på Gardermoen og Oslo. Det siste avholdes i forbindelse med Riksmøtet i Kirkenes. Lions Reduksjon av antall distrikter i Lions Norge Dette har vi jobbet godt med inneværende år, sone 8 i 104 C kommer til oss og blir sone 8 i det nye distrikt 104 C3. Det ble på et tidlig stadium tatt kontakt med sonen, VDG 1 har besøkt dem samt at det ble innvalgt en ekstra representant til valgkomiteen fra dette område. Videre så har jeg hatt et samarbeid med DG i 104 C. Lions Røde Fjær 2015 Arbeidet med Lions Røde Fjær 2015 har blitt ledet av Kjell Børresen samt soneledere og alle røde fjær kontaktene ute i klubbene, dere har gjort en fantastisk innsats. Totalt innsamlet beløp i 104 K ble på over 3 millioner kroner. Sommerleir Strandenga 2015 På distriktsmøtet i 2014 ble det bestemt at klubbene skulle betale inn til en distriktsleir på Strandenga sommeren 2015, hvis styret i 104 K fant evaluering av leiren i 2014 positiv. Leiren finner sted fra 29. juni til 5. juli. Leiren er ment for ca. 20 ungdommer som ellers ikke har noe sommerferietilbud. Planleggingen og påmeldingene er i rute. Dette blir en spennende leir med et variert program. Brønner På distriktsmøtet i 2014 ble det bestemt at klubbene skulle betale inn til en brønn for rent vann i Afrika. Med innbetalinger fra tidligere år og årets innbetalinger er det gledelig at vi har bestilt 2 brønner i Zambia. I tillegg har flere av distriktets klubber egne brønnprosjekter hvor brønner er bestilt. Hjemmesidene Lions.no På hjemmesiden lions.no er det mye interessant å lese. Det er viktig at alle klubber går inn og søker etter informasjon som ligger lagret der. Mye kan hentes ved aktivt bruk av hjemmesiden Distriktet på Facebook Distriktet har dette året vært meget ivrige på vår Facebook-side, «lions distrikt 104 K». Pr. 15. januar har vi 142 medlemmer på siden. Stor takk til Jan Olav for kjempejobb med siden. Sluttord Jeg har hatt et interessant, lærerikt og til tider travelt år som distriktsguvernør. Klubbene og sonene gjør en stor innsats. Det er alltid hyggelig å komme på klubb og sonemøter og treffe nye Lionsvenner. Vi skal være stolte av organisasjonen vår og alt det vi sammen får til lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Jeg vil at vi skal ha fokus på klubbmiljø, klubbaktiviteter og medlemsrekruttering. Ved et godt klubbmiljø og gode aktiviteter tar vi vare på medlemmene våre. Kunnskap om Lions hos våre medlemmer er viktig. I tillegg er det viktig å ha fokus på rekruttering av nye medlemmer. Distriktet vårt består av gode og aktive klubber. Vi har til årets tulipanaksjon rekord i antall bestilte tulipaner, i tallet. Vi sender ut ungdommer til leire i utlandet, vi har avholdt mange «Det er mitt valg»- kurs. Mange skoler deltok i tegnekonkurransen. Pluss mye mer. Alt dette kan vi være stolte av og det viser at klubbene i distriktet er aktive. Jeg har stor tro på at vi oppfyller de mål som var satt i handlingsplanen for dette Lionsåret. Tusen takk til dere alle sammen for den innsatsen dere gjør! Vi er «stolte Lions» som gjør en stor innsats for andre. Forslag til vedtak: Rapporten fra DG tas til orientering. Til tjeneste det gleder Side 9 av 64

10 Rapport fra VDG1 Sak 4.3 Visedistriktsguvernør 1 Torstein Nærbøe Har deltatt på alle distriktsrådsmøter og styremøter. Har vært på 4 sonemøter. (Sone 5, 6 og 7 og skal på sonemøte i sone 4, 24. februar.) Har vært på klubbesøk i LC Gjerdrum. Har deltatt på 3 opplæringshelger i regi av Lions Norge. Har vært med på møte i Nordisk Samarbeidsråd i København. Har vært med på guvernørrådsmøte 14/2-15. Torstein Nærbøe (sign.) Rapport fra VDG2 Visedistriktsguvernør 2 Ole Bjørn Hasli Som VDG 2 har dette året vært den første delen av opplæringen i Lions og en aktiv deltaker på distriktets møter. Har deltatt og gjennomført lederutdanningen i Regional Lions Leadership Institute Deltatt på distriktsrådsmøter og distriktsstyremøter. Vært med på sonemøte Ole Bjørn Hasli (sign.) Forslag til vedtak: Rapportene fra VDG-ene tas til orientering. Til tjeneste det gleder Side 10 av 64

11 Statusrapporter fra DG og fagsjefer MD 104 K (pr. 1. mars) Sak 4.4 DG (distriktsguvernør) Arve Lund Distriktets mål Virkemiddel Ansvar Status 1. Organisasjonen. 1.1 Videreutvikle soneleddet. Etablere forståelse i klubbene for at sona er viktig som ett bindeledd mot råd og styre. 1.2 Tilby klubbene CEP (klubbutviklingsprogram) å be klubbene vurdere vekstundersøkelsens resultater i klubbene og foreta nødvendige endringer. Skolere soneledere gjennom sonelederforum og Lions Leadership. I presidentopplæringen å vektlegge soneleddet. Gjøre retningslinjer for soneleder kjent og gjennomført. Arbeide aktivt mot klubbene gjennom soneleddet. Sone- og klubbesøk. DG(distriktsguvernør). VDG1 (visedistr.guv. 1). GLT (leder for lederopplæring). SL (soneleder). DG, VDG1, VDG2 og CEPveiledere (klubb- utvikling), SL Alle soneledere har vært på Leadership. Har holdt høy fokus på viktigheten av gode soner. Dette har vært tema på sonemøter og klubb-besøk. Håper at klubber ser viktigheten av klubbutviklingsprogram på sikt 1.3 Fagsjefer og sonelederes handlingsplaner skal harmonere med distriktets og MD`s (Lions Norges) planer og i stor grad være målbare. Disse handlingsplaner er en del av DG sin handlingsplan. Arbeide med planer og innspill på distriktets sonelederforum og distriktsrådsmøter. DG og VDG1 må videreformidle og poengtere Lions Norges planer. DG, VDG1, GLT, ITC (leder for informasjonsteknologi), SL Vi har fortløpende gjennom året hatt fokus på handlingsplaner, samt motivert klubber og soner til å etablere slike. 1.4 Utdanning av presidenter og fagsamling for presidenter, kasserere og klubbenes fagkontakter: a. 85 % av presidentene på opplæring. b. 50 % av klubbenes fagkontakter på fagsamling. Alle planer på nettet. Tidlig og god info om sted og tid for fagsamling. Interessante og motiverende fellestemaer på fagsamlingene. Klubbene blir orientert og oppdatert av fagsjefer på fagsamling i mai/juni. DG, VDG1, GLT, distriktets fagsjefer, DS, DK, SL, P. Fagopplæring er fastsatt til 9 mai. Vi kjører samme opplegg som sist år. Dette var meget lærerikt. Til tjeneste det gleder Side 11 av 64

12 1.5 Medlems- og klubbutvikling: a. Redusere antall utmeldinger i forhold til de siste årene. b. Øke med netto 10 nye medlemmer i forhold til c. Øke kvinneandelen. d. Øke bevisstheten rundt faddernes oppgaver og plikter slik at vi beholder medlemmene. Motivere klubbene til å gjennomføre Minitrivda i klubbene og bedre lederutvikling / lederutdanning i klubbene. Benytte programmet Kjenn Lions for å skape mer kunnskap om Lions for egne medlemmer. Understreke betydningen av at medlemmene må trives i klubbene. Bevisstgjøre fadderansvaret, lage hjelpemidler for å bevisstgjøre faddernes ansvar og oppgaver. DG, GMT ( medlems- og klubbutviklingskontakten), GLT. (GMT og GLT i team) CEP- veiledere, PRC (leder for PR og informasjon), SL, klubbene. Få klubbene til å finne fremtidige ledere og sende disse på opplæring. Pr. 1 mars 2015 har vi en nedgang i antall medlemmer, hva dette skyldes er ikke godt å si. Jeg har gjennom mnd. brev jevnlig forsøkt å motivere klubber til økt sosial aktivitet. Jeg tror det er det som må til for at medlemmene skal trives og dermed bli i klubben. GMT har kjørt Ask 1 på sine sonebesøk. 1.6 Klubbene får tilsendt årshjul og huskeliste for innbetalinger i løpet av september Forbedre info internt og eksternt med brosjyrer, radio, TV, lokalpresse, nettet, osv. Distriktsstyret innhenter opplysninger. DG, VDG 1 Her må det motiveres bedre ovenfor klubbene til å betale tilsendte giroer innen fristen slik at vi slipper å bruke tid på purring 1.7 Røde Fjær Få på plass distrikts/sone organisasjonen, RF kontaktene i klubbene. RF leder i distrikt Distriktsstyret RF komiteen i distriktet Røde fjær aksjonen i 104 K ble en stor suksess. Stor takk til alle klubber og da Kjell Børresen Til tjeneste det gleder Side 12 av 64

13 IRC (hjelpearbeid) Marit Dufseth Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Internasjonalt: Status Pr a) Distriktets klubber/soner skal fortsette med brønnprosjekt i Afrika. Informere klubber og soner via nett, mail og besøk. DG, IRC (leder for internasjonalt arbeid), PRC, SL, P (klubbpresidenter). Vi har februar 2015 overført penger til 2 stk, nye brønner. Pris på brønn i Zambia er kr pr mars b) Øke antall fadderbarn. 11 Klubber og distriktet er med i ordningen pr Stimulere og oppfordre klubber til å etablere seg i fadderbarn arbeidet. Pris per fadderbarn er 3000 kr pr barn for 1 skoleår (januar til desember). Norge har nå 250 fadderbarn til sammen. c) Øke innbetalinger til øyehelseprosjektene. Malawi ut 2016 Zambia ut 2018 Distrikt K er best i landet når det gjelder størst bidrag pr klubb per mars d) Fullføre Minskprosjektet. Det er satt frist for innflytting til 1. september Nasjonalt: a. Følge opp distrikts- og riksmøtevedtak. Informere klubber og soner via nett, mail og besøk. PRC lager og distribuerer pressemeldinger. DG, IRC, PRC,SL,ITC Til tjeneste det gleder Side 13 av 64

14 ITC (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) Egil Andersen Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Fortsatt bruk av hjemmesida. Publisere stoff på distriktets hjemmeside. Sikre at klubbene holder medlemsregisteret oppdatert. Oppfordre distrikt, soner og klubber til aktivt å legge ut stoff. Oppfordre distriktsstyret, fagsjefer og soneledere til å produsere/formidle aktuelt stoff. Kurs for sekretærer og andre med redigeringsansvar. MD 104 har utarbeidet gode rettledninger for publisering på hjemmesida. Skolere web-redaktørene. Fortløpende prosess. Oppfordre til større aktivitet blant distriktsrådets medlemmer og ute i sonene. Praktisk hjelp hvis ønskelig. Formidles via sonelederne. SL/LDC innkaller. ITC følger opp og veileder. Det er nå 25 klubber av 43 som bruker hjemmesiden. Arbeidet fortsetter med og få flere til og bruke den. (se oversikt under). Fortløpende prosess. Fortløpende prosess. Sikre at klubbene benytter klubbens Lions e-post. Videreutvikle distriktets Facebook-side. Informere om brukerveiledninger på nett. Automatisk videresending til klubbens president. Publisere aktuelt stoff. Utføres innen Trenger å «reklamere» for siden. ITC utfører endringene i Vitnett sin e-post base. Krever aktiv deltakelse på sosiale medier. Lions bruker ikke Vitnett lenger. Nå brukes Lions egen e-post som fungerer bra og er enkelt og bruke. Meget bra publisert stoff på Facebook, spesielt Røde Fjær aksjonen. Oversikt bruk av hjemmesiden i Distrikt 104 K Sone Bruker Ikke bruker Sum Til tjeneste det gleder Side 14 av 64

15 GLT (opplæring) Jørn G. Buraas Distrikt Hva er gjort Hva er oppnådd Behov Identifisert 104K Fagsamling for påtroppende presidenter, sekretærer, kasserere og K ene i klubbene Foretatt 24. mai 2014 Sted: Ringsaker v.g.skole i Brumunddal. Kjempesuksess med 130 deltakere. Opplæring av soneleder og ass.sl. 24. januar 2015, på Ringsaker v.g. skole i Brumunddal. Sonelederens oppgaver og plikter. Større forståelse av organisasjonen Lions. Leadership institute (lederkurs) for ass.s.l og soneledere Uke 39, 41 og 43 Oslo Airport Hot. Gard. v/yngve Linggaard Berntsen. 4 fra 104K var påmeldt og fullførte kurset. Til tjeneste det gleder Side 15 av 64

16 NAC (arbeid mot narkotika, tulipanaksjonen, DMV-kurs, Lions fredsplakat) Ole Tamlag Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå mål Status pr. 1/3-15 Styrke tulipanaksjonen. Mål for 2015: tulipaner. Gjennomføre 17 Mitt valg kurs (MV) og oppfrisknings-kurs i skoler. Gjennomføre 5 MV kurs i barnehager. Mål: MV i alle soner. Lions Fredsplakatkonk. (tegnekonkurranse for barn) høsten 2014: Imagine Peace. Mål: Minst én tegnekonkurranse i hver sone. NAC orienterer på distriktets fagsamling i mai, sonemøter, klubbmøter. Bruk av tulipaneffekter. NAC har s. 2 i DGs infobrev i februar Bruke MV-pilotene i samarbeid med klubber og soner samt NACs arbeid. NAC orienterer på distriktets fagsamling i mai. DMV-pilotene orienterer klubber og soner. Påminnelse sendes primo sept. Orientere, komme med impulser til synlighet og info om Lions på tulipandagen samt samle inn penger. Dette må skje i samarbeid med PRC/PRK. Presentere MV for beslutningstakere i kommunene vi ikke har hatt/har kurs. NAC og pilotene støtter klubbene etter behov. MV viktig for Røde Fjær. Kan gi meget god PR for klubbene og kan være en døråpner for MV-kurs. Samarbeid med PRC/PRK. Oppfordre klubbene gjennom soner til større kunnskap om Lions der klubbene mener det trengs. NAC hjelper med infoskriv etc. etter behov. Pilotene på 1-dags samling for oppfriskning/ erfaringsutveksling. Oppfordre klubbene i mai/juni og august gjennom mail og tlf. Soneledere tar opp temaet på sitt første møte. (Må ev. skje før pga. materiell- bestilling fra USA) tulipaner. Kurs avholdt for: 24 skoler. 14 barnehager. 3 andre. Noen av kursene har vært felles for flere skoler/barnehager. 12 klubber. 20 skoler. Støtte/oppmuntre klubber og soner til andre ungdomstiltak mht. rusforebyggende arbeid og vanskeligstilte barn. Tilbakemelding via soneleder. NAC informerer om Tulipanfondet. Erfaringsutveksling på samlingene i mai/juni. Spre søknadsskjema og regler for Tulipanfondet. Tulipanfondet i én sone. Over 25 andre arr. eksempelvis: Flere klasser på Vitensenteret Gjøvik (rusrelatert). Rusfri konserter. Skoleavslutninger. Tiltak overfor russen. Til tjeneste det gleder Side 16 av 64

17 PRC (presse og informasjon) Torstein Nærbøe Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status pr. 1/3-15 PR-opplæring for alle PRKer i Distriktet. Fagsamlinger: Mai - juni Gjensidig oppdatering PRK/PRC og dannelse av nettverk. Utført for noen på opplæring. Klarlegge behovet for PRog informasjonsmateriell. Oppmuntre til bruk av ny hjemmeside. Gi en månedlig oversikt over hva som skjer innen informasjon og PR i klubbene. Månedlig status vedrørende Lions-aktiviteter. Motivere klubbene til å delta i tegnekonkurransen for barn. Distriktets beste klubbavis. Gjøre Lions 104K kjent. Avklare på fagsamlingen i mai om behovet. Avklare behovet med andre fagsjefer og soneledere. Opplæring vil bli gitt i samarbeid med ITC. , evt med informasjonsark. med informasjonsark Gi informasjon om tiltaket. Materiellet bestilles sentralt. Motivere klubbene til å lage klubbavis Bruke lokalavisene som middel. Se om det er mulig med felles produksjon for å få ned prisene. Nå eller aldri! Må få dette på plass nå. Må også få hjemmesidene til PRC og Sone aktiv. Klubbene har behov for tips og ideer, samt få kontaktpersoner de kan diskutere egne planer med. Gi en kortfattet og oversiktlig informasjon om hva som skjer i Lions over klubbnivå. Får lett presseomtale, og gir positive ringvirkninger hos lever og deres foresatte/ familie/bekjente. Fin, samlet måte å spre informasjon på. Klubbene når greit fram gjennom lokalavisene, det er ikke så lett med distriktets informasjon. Gruppeoppgaver og diskusjoner. Evt danne grupper i sonene som skal jobbe sammen for å komme i mål. Tilbakemeldinger fra klubbene, samt oppfølging fra PRC. Her bør mye gjøres fra HK, at de lager en månedlig oversikt over aktiviteter. HK bruker i dag for mange ord. Bør bare gi overskriftene. PRC legger til det som skjer i Distriktet. Markedsføres til klubber som ikke tidligere har deltatt. Informere klubber som ikke benytter klubbavis. Utsendelse av felles pressemeldinger. Ikke gjort noe felles her. Klubbenes hjemmesider blir ikke så mye brukt eller oppdatert lenger. Mange klubber har i stedet facebook-sider som blir jevnlig oppdatert. Utført hver måned. Utført hver måned. Dette er gjort av YRC. Utført. Gjort, men ikke alle pressemeldinger blir tatt inn. Til tjeneste det gleder Side 17 av 64

18 Informasjon om «Røde-Fjær-2015». Forsøke å få Lions sentralt til å arbeide mer med PR overfor sentrale media. Bruke lokalavisene som middel. Utsendelse av felles pressemeldinger. Dette er fint gjennomført både fra den ene og den andre.??? Et langt lerret å bleke, det blir stadig gjort forsøk fra LC Norge om å nå fram. YCEC (leder for ungdomsarbeid/-utveksling) Harald Røtterud Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status pr. 10/2-15 Sende 15 ungdommer til internasjonale ungdomsleire. Alle soner sender minst en. Skolering av ungdommene som skal reise ut. Skolering av klubbenes YEK`er. Deltaker i arrangementskomiteen for sommerleir på STRANDENGA Gi god informasjon til klubbene via E-post, telefon og sonebesøk. Benytte tidligere utvekslingsungdommer i infoarbeidet. Være klar på at forhåndsreservasjonen skal være realistisk. Oppfølging via E-post/telefon når søknaden er mottatt. Avholde info-møte med ungdommene, pårørende og klubbkontakter våren Opplæring under fagsamlingen våren Holde kontakten med de aktuelle YEK`er gjennom hele året. I løpet av høsten sende infobrev til klubbenes presidenter og YEK`er samt soneledere. Gi info på sonemøter. Meget viktig at klubbene allerede før ferien avgjør om de vil delta. Må tenke budsjett. YEK må være aktiv for å skaffe kandidat(er) i god tid. Sørge for at ungdommene får tilstrekkelig informasjon om hva hensikten med utvekslingen er. Det er ingen ferietur, men en tur for læring og utvikling. Viktig å være tydelig overfor fagkontaktene når det gjelder tidsfrister og nøyaktighet i forbindelse med søknadene. Høste erfaring fra sommerens leir og gjøre eventuelle endringer/ forbedringer i 2015 Ha dialog med både presidenter og YEK`er. Starte arbeidet rett etter sommerferien. Gi info i DG`s månedsbrev. PRC tar opp ungdomsutvekslingen i sitt info-brev om høsten. Fortsette rutinene fra forrige år. Holde god kontakt med hver enkelt ungdom som skal reise. Oppfordre medlemmene til å jobbe i sitt nærmiljø for å finne passende kandidater, eventuelt at klubben kontakter kommunen for å få hjelp. Distriktet sender ut 19 ungdommer 15 til Europa og 4 oversjøisk. Ingen fra sone 5, ellers har alle sonene deltakere. Har hatt jevnlig kontakt med YEK`ene på telefon og E-post. Hatt noe nødvendig kontakt med de som skal reise. Ytterligere skolering skjer først til våren. Skjer til våren. Deltatt på 1 møte i arr. komiteen. Mottatt 14 reservasjoner pr. dato. Til tjeneste det gleder Side 18 av 64

19 GMT (klubb- og medlemsutvikling) Jan Olav Hagen Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Medlemsutvikling, Øke medlemstallet med netto 5 i forhold til medlemstall Klubbutvikling. Kvinneandel. Læring for medlemmer som bidrar til synliggjøring. Motivere klubbene til å gjennomføre Minitrivda i klubbene. Bevisstgjøre fadderansvaret, lage hjelpemidler sammen med GLT for å bevisstgjøre faddernes ansvar og oppgaver. Gjennomføre programmet Ask 1-spør 1 sammen med GLT. Bedre lederutvikling og leder-utdanning i klubbene. Understreke betydningen av at medlemmene må trives i klubbene. Øke kvinneandelen med 10 % i forhold til andel per Øke medlemmenes lions kunnskap. Forbedre info internt og eksternt med brosjyrer, lokalpresse, internett og gjennom sosiale medier. Soneengasjement. Oppmuntre klubbene til å minimum opprettholde/ gjenskape medlemstallet i forhold til sine mål. Fokus på å beholde medlemmene i klubbene. Krever god samhandling i GMT-teamet. Bred informasjon og opplæring til sonelederne, som sammen med GMT/GLT, tar det ut til klubbene. Gjennomføres i samarbeid med CEP, GLT, soneledere og presidenter. Samhandle med distriktsrådet. Oppnevne kontaktperson fra distriktet til Kvinner i Lions. Samhandling med GLT og PRC se handlingsplanene til disse fagsjefene. Ha fokus på medlemsutvikling på sonemøter og derigjennom etablere en langtidsplan sammen med sonelederne basert på klubbenes planer. Delta på sonemøter der sonene ønsker det. Bruke ettervirkningen av Lions Røde Fjær 2015 til medlemsrekruttering. Få klubbene til å finne fremtidige ledere og sende disse på kurs. Gjennomføre lokalt leadershipkurs for presidentene. Motivere klubbene til engasjement og synliggjøring. Sammen med GLT gjennomføre faglig konferanse basert på humanitært hjelpearbeid som skaper interesse både for medlemmer og ikke medlemmer. Benytte programmet Kjenn lions for å skape mer kunnskap om Lions for egne medlemmer. Benytte opplæringsmateriell utarbeidet av GMT som ligger på Lions sine hjemmeside. Nedgang i antall medlemmer. Deltatt på sone- og klubbmøter med fokus på medlemspleie og medlemsrekruttering. Brukt spør 1. Fokus på fadderansvaret. Spør 1 gjennomgått på distriktsrådsmøte sept.14 og sonelederforum i Brumunddal Sammen med GLT planlegge dette. Mye god presseomtale i lokalavisene om klubbene og deres aktiviteter. Fortsatt fokus på trivsel i klubbene. Ikke gjennomført pr i dag. Sammen med GLT informert om Kjenn Lions Til tjeneste det gleder Side 19 av 64

20 Kunnskap om medlemspleie og medlemsrekruttering hos klubbenes medlemskomiteer Medlemsregisteret Venn av Lions Arrangere fagsamling for klubbkontaktene i mai Sende ut informasjon til klubbkontaktene. Hjelpe klubbene å holde det ajour. Informasjon ut til klubbene. Bruke GMT teamet og soneledere Sende ut informasjon om fagsamlingen tidlig. Fagsamling planlagt 9.mai 2015 i Brumunddal. God informasjon på forhånd. Samarbeide med Lions Norge. Sjekke registeret månedlig. Bistått klubber på forespørsel. Sjekket månedlig. Sende ut programmet til klubbene. Motivere klubbene til å starte med verving av støttemedlemmer. Informasjon ut til klubbene. Forslag til vedtak: Rapportene fra DG og fagsjefene tas til orientering. Til tjeneste det gleder Side 20 av 64

21 Rapporter fra Sonelederne (per 1. mars) Sak 4.5 Sone 1 Rapport fra soneleder Bjørn Henrik Wernberg Mål Virkemidler Kommentar Tiltak for å nå målet Ansvarlig Status Sonemøter: Koordinering, erfaringsutveksling, utvikling av soneleddet. Medlemsutvikling: Øke medlemstallet i sonen med 6. Det er mitt valg: 2 DMV kurs og 4 DMV oppfriskningskurs barnehage/skole. 2 sonemøter i tillegg sonemøte/presidenttreff. Handlingsplaner fra klubbene mht. rekruttering. Godt samarbeid mellom skoler og DMV ansvarlig i klubbene og DMV ambassadør. Innspill fra klubbene Sone/distrikt/Lions nasjonalt. Beholde alt som fungerer og skaper trivsel i klubbene. Samarbeid også mellom klubbene. Kontakt skolene våren 2014 helst før 1. mai. Soneleder evt. i samarbeid med klubbene innkaller til møte. Dele informasjon, gode ideer og fordele oppgaver. Sonemøter og presidenter, klubbesøk og ideutveksling mellom klubbene. Invitere GMT til et sonemøte. Motivere klubbene til å iverksette kursene i samarbeid med skolene. Være tidlig ute for å skaffe instruktør i Lions. Soneleder /presidenter. Soneleder / presidentene /medlemmene. NAC i klubber/dmv Pilot. Et felles sonemøte med sone 2 på Løten 19 jan. En presidenttreff 24 sep. Planlagt et soneledertreff til våren Alle klubber planlegger Inntak av nye medlemmer. Reg opptak av 1 medl. i Kongsvinger. Reg også I Odalen. Kongsvinger har hatt kurs i skolen. Eidskog, Odalen og Grue Er på gang. Tegnekonkurranse til Lions: Minimum 3 klubber har skoler med i aktiviteten. Ungdomsutveksling: 6 deltakere sendes ut fra vår sone. Tulipanaksjonen: Alle klubber er med Opprettholde eller øke antall tulipaner. Lions Røde Fjær Gjennomføre Lions planer Klubbene tar kontakt med skolene. Kontakt med skolene. Minne om bestillings frist. Få til en kontakt mellom Kjell Børresen og sone- Leder. Følge opp med Soneledermøte. Motivere til deltakelse. Studentene har foredrag i klubbene etter turene. Synliggjøre Lions og formålet med aksjonen Felles presseoppslag. Soneleder følger opp lokale Tiltak ved klubbene. Be klubbene Sende info til skolene før 1. mai. Påminning før 10. august. Opplyse muligheten til å dra på ungdomsutveksling via skolene. Bruke sosiale medier. Motivere klubbene til å følge opp tidligere flotte innsats! Felles samling for markedsføring via avis. Lokale tiltak som innbringer midler iverksettes av klubbene. Resultatene rapporteres Soneleder. Presidenter / PRK i klubbene. YEK og soneleder. NAK / SL /presidenter / medlemmer. Presidenter og soneleder Odalen og Kongsvinger Har deltatt i tegnekonkurransen Odalen, Kongsvinger, Grue Eidskog og Åsnes har deltatt med deltakere, (3 I Grue)Våler fikk ikke tak I en deltaker som planlagt. Tulipaner er bestilt av alle klubber likt som i Alle klubber er klar til å delta ved Innsamlingen i morgen 8 feb. Til tjeneste det gleder Side 21 av 64

22 Sone 2 Rapport fra soneleder Tore Stenseth Mål Virkemidler Kommentar Ansvar Status Øke medlemstallet i klubbene. 5 medlemmer Synliggjøre Lions arbeid i media. Medlemsutvikling i sonen, Klubbenes mål. SL klubber Ikke kommet helt i mål der. Fortsetter neste år. Fokus på trivsel i klubbene. ved bruk av Ask on. Øke antall Det er mitt valgkurs i sonen. Informere om programmet. Arbeide for innpass i barnehager. Informere kommuner, skoler og barnehager. Ber Løten om å arrangerer dette i slutten av januar. SL presidenter. Gjennom ført, bra tilbakemeldinger. Legger opp til ett fellesmøte for hele sonen. Besøk av DG i sonemøte Gi informasjon om distriktets arbeid og planer Påfyll fra distriktet vil gjøre sonemøtene mer interessante. SL DG Ikke gjennomført dette år. Rødefjær aksjon, Kjøre ett fellesmøte for hele sonen, Romedal arrangerer Informere alle medlemmene om målet. SL Fagsjefer Gjennomført, bra tilbakemeldinger Avholde 3 sonemøter /presidenttreff i løpet av året. Invitere distriktets fagsjefer til sonemøter Informasjon om Lions hjemmeside. Klubbutviklingsprogram SL Fagsjefer Er gjennomført i løpet av mars. Bedre informasjon til klubbene om mulig støtte fra distriktet. Ungdomsutveksling. Ungdomsutvekslingskontakten Kontakter skoler Klubber. Klubbene jobber med dette. Tegnekonkurransen. Oppfordre alle klubben til å komme i gang med dette. Sender ut en påminnelse til klubbene. SL Gjennomført. Til tjeneste det gleder Side 22 av 64

23 Sone 3 Rapport fra soneleder Oddvar Erlien Mål Virkemidler Kommentar Tiltak for å nå målet Status Øke/beholde medlemmer. Bruke pressen for å få positive oppslag i lokalmiljøet. Vise oss fram og ha mye moro sammen. Info/kunnskap om Lions. 3 DMV-kurs. Spre kunnskap om rusforebyggende arbeid i skolen. Trenger flere yngre medlemmer og kvinner. Klubbene bruker aktivt analyseredskap. (Minitrivda- /Minitest). Tynset oppfriskningskurs i barnehage og skole. Stor-Elvdal oppfriskningskurs Tynset 22 ( -2) Folldal 16 ( -2) Stor-Elvdal 31 (+1) Rendal-Engerdal 17 (+2) Sum 86 ( -1) Ingen kurs ble (blir) arrangert i år. Tegnekonkurransen. Være aktiv overfor skolene. Klubbenes ansvar. Ingen skoler arrangerte i år. Ungdomsleir / utvekslingsstudent. Ta kontakt med videregående skole. En ungdom fra sonen ute hvert år. Tynset har førsteretten i 2015 Tangen frå Tynset skal til Island i år. Fadderbarn. Beholde antallet. Klubbenes ansvar. Folldal har 1 og Tynset har 4 i Malawi. De andre 2 støtter distriktets fadderbarn. Stor-Elvdal støtter barnehjem i Latvia. 2 sonemøter. 2 presidentmøter. Besøk av DG på 1 sonemøte. Høst og vinter/vår. Soneleders ansvar. Sonemøte i Rendalen 8.9. med tema Røde Fjær. Kjell B og Lise Gulbrandsen deltok. Presidenttreff og 5.1 LRF-kontakter møte Soneprosjekt- Tiltak rettet mot barn og unge. Til tjeneste det gleder Side 23 av 64 Retningslinjene for samarbeidsprosjektet gjennomgått og tilpasset dagens situasjon i møte 5.1. Utvekslingsstudent, div aktiviteter etter søknad. Tulipanaksjon Beholde dagens nivå Klubbenes ansvar. Alle klubbene deltar, økning i antall fra tidligere år.

24 Sone 4 Rapport fra soneleder Erling Berentsen Mål Virkemiddel Kommentar Status Tiltak for å nå målet Det er Mitt Valg Arrangere ett vanlig og ett oppfriskningskurs. Følge opp russe prosjekt Brumunddalsrussen. Tulipanaksjonen. Alle klubber aktivt med. Markere Mitt Valg spesielt. Lions Røde Fjær. Ungdomsutveksling tre ungdommer ut. Internasjonal Tegnekonkurranse. Skoleprosjekt Zimbabwe. Klubbene i Ringsaker og klubbene i Hamar samarbeider om sine områder. Motivasjonsmøter med russen, Bry deg utstyr. Benytte sentralt og Distriktets opplegg for aktiviteten. Benytte sentralt og Distriktets opplegg for aktiviteten i sona. Felles opplegg for klubbene. Følge sentralt opplegg mot barneskolene. LC Ringsaker Nord og Einar Lyngar, LC Ringsaker. Medlemsutvikling. Sette mål for medlemsutviklingen i sonen. Klubbene følger opp skoler og barnehager for oppfriskningskurs og barnehager for nye. Målsetning: Salg som tidligere år. Vise at inntekt fra Lions Røde Fjær blir brukt til ungdomsformål Klubber i geografisk samme nærområde samarbeider. Følge opp løpende aktiviteter Fokus på kritisk nivå i Distriktet. Ta vare på gamle medlemmer. Viktig for nærhet klubb / Distrikt. Nærhet klubb-sone-distrikt DG besøk i sonemøte(er). Informasjon fra Distriktet om planer og gjennomføring. Soneleder besøker Informasjon fra distrikt til klubbene. klubber Sonemøter som lærende Sonemøter med faglig arena. innhold. Presidentmøter. Møte juni Gjennomgå sonemål / klubbmål. Dele erfaringer mht. gode klubbaktiviteter. Videreformidle Lions Norges planer for klubbene. Kurs januar Gjennomført positivt flere år. God innsats fra klubbene Gjennomført med godt resultat. To ungdommer ut. Rollsløkka skole i Hamar ble distriktsvinner! Soneprosjekt for alle klubbene. Stabilt nivå forrige syv år. Nedgang i år. VDG mars møte Besøker klubbene etter Lions Røde Fjær Mitt valg og Lions Røde Fjær Gjennomført. Informasjon. Lions Røde Fjær og Mitt valg. Gjennomføre Lions Følge opp Riksmøtevedtak Gjennomført Klubbkontakt tar lokal kontakt. Samarbeide lensmannskontoret. Sentralt Motivasjon gjennom NAC. Aktiv distriktsansvarlig og sonekontakt og Klubbene sine LRF kontakter. Gjennomgang og motivasjon på sonemøter. Gjennomgang og motivasjon på sonemøter. Klubbene motiverer skoler. Informasjon om tiltaket. Aktiv bevisstgjøring om klubbtilstand. Formidles til klubbene Opplæring fagkontakter. Benytte C ene Benytte C ene DA LRF. Til tjeneste det gleder Side 24 av 64

25 Samordne bevilgninger til felles formål. Ha saken fast på sakslista til hvert sonemøte. Vurdere bruken av refusjoner Tulipanfondet og andre betaling til soneprosjekter. Avklare fellesforespørsler rettet til mange klubber. Følges opp Sone 5 Rapport fra soneleder Engebret Maanum Mål Virkemidler Tiltak for å nå målet Ansvar Status Fortsette utviklingen av et godt samarbeid mellom klubber og sone. Gjennomfør ett Det er mitt valg kurs innen sonen. God pressedekning av aktiviteter i sona. Øke kunnskapen om Lions hos medlemmene i klubbene. Medlemsutvikling/ ta vare på medlemmer. Besøke klubbene, og delta på styremøter i klubbene. God kontakt med president og styre. Bruke kursopplegget Det er mitt valg. Arrangere tre sonemøter. (Ett høsten2014 og to vinter/vår 2015, med Presidenter/ styre/fagsjefer. Kontakt med NAK og adm. i kommunene, sammen med barnehage-, grunnskole- og ungdoms-skoletrinnet. God kontakt med klubbene. God kontakt med media. Gode og informative pressemeldinger. Mitt Lions og Dette er Lions. Fokus på den enkelte klubbs trivsel og vekst. Rullering av tjeneste. Bruke aktivt fagfolkene i distriktet. Enkelt kursopplegg i klubbene. Besøke klubbene. God kontakt med Inger i Kvinner i Lions. SL / Presidentene NAK/Presidenter/ SL SL / PRC SL / LDC SL / Presidenter Det er blitt holdt 1 sonemøte 4 des. på Fagernes, sonemøte nr. 2 på Dokka i april.det er planlagt ett kurs i Nord Aurdal kommune i løpet av våren. Oppslag i avisa Valdres, ang stabburshella. Avisa Valdres hadde ett stort oppslag om LRF. Valdresmarsjen blir og markert i avisa Valdres. Soneleder har besøkt alle klubber. Lions Røde Fjær. God kontakt med aksjonskomiteen Godt samarbeid mellom klubbene i sona. SL / Presidenter Vi hadde ett kjemperesultat. All ære til alle klubbmedlemmer. Vi hadde ett godt samarbeid med LC Vassfaret. Til tjeneste det gleder Side 25 av 64

26 Sone 6 Rapport fra soneleder Margrethe Leirdal Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Medlems- og klubbutvikling: 1) Redusere antall utmeldinger. 2) Øke med 5% nye medlemmer. 3) Øke kvinneandelen med 10% Barne- og ungdomsarbeid: 1) DMV-kurs i sonen. 2) Alle sonens klubber skal markedsføre Lions under Tulipanaksjonen Øke antall klubber som deltar i Lions tegnekonkurranse. Antall ungdommer på leir: Minst 2. Internasjonalt arbeid: 1) Opprettholde antall fadderbarn I sonen. Minst 6 av 8 klubber skal delta i prosjektet. 2) Senanga-prosjektet som eget soneprosjekt. Bruke fagsjefer til opplæring og motivering i sonearbeidet og klubbarbeidet. Klubbpleie: 1) Tre sonemøter. 2) Møte med påtroppende presidenter på distriktsmøtet. 3) Soneleder besøker klubbene Inspirere og motivere klubbene til aktivt å arbeide for rekruttering, og samtidig arbeide for å holde på nåværende medlemmer. Inspirere og veilede faddere. Holde god kontakt med presidentene og klubbene. Til tjeneste det gleder Side 26 av 64 Bruke sonemøtene og klubbesøk til å motivere og inspirere klubbene. Klubbene rapporterer og motiverer hverandre. Fadderopplæring. Oppfordre klubbene til bruk av CEP. Invitere repr. for DMV til sonemøte. NAK-er arbeider aktivt mot kommunene og skolene. Fagsjef/ansvarlig informerer og motiverer klubbene God informasjon til klubbene om ungdomsleirarbeidet. Utfordre klubbene. 1) Fortsette landsbyprosjektet «Mbita» i Kenya. 5 klubber deltar pr. jan ) Prosjektet i Senanga skal utvikles videre. Ha en god agenda og møtestruktur. Synliggjøre viktigheten av opplæring av tillitsvalgte. Gi presidentene mulighet til å påvirke saksinnholdet for sonemøtene. Holde god kontakt med presidentene og sonen. Gode og planlagte klubbesøk. Sone 6 har en jobb som må gjøres med ungdoms-utveksling. 1) Prosjektoppstart var i februar Prosjektet videreføres. Invitere fagsjef på sonemøte. Motivere klubbene og ungdomskontaktene. 1) Inspirere klubbene med tilbakemeldinger om utviklingen i prosjektet. Einar lyngar inviteres på sonemøtene og gir tilbakemeldinger 2) Støtte LC Jevnaker med videreføring av Senanga prosjektet Invitere fagsjefer på sonemøtene. Motivere klubbmedlemmer til å delta på opplæringskursene. God plan for sonemøtene. God kontakt med klubbenes presidenter og styrer. DG skal inviteres på sonemøter. Medlemstallet omtrent som før. Jevnaker og Lunner bruker MV. Ø. Toten har kurs i mars. Alle har tulipanaksjon. Ingen har tegnekonkurranse. Jevnaker har hatt ungdom på leir. Ø. Toten skal sende 1 til USA i sommer. 1) Mbita er ferdig. 2) Senanga er ferdig NAC, PRC og GMT var på sonemøte i februar. Var sonemøte i februar. Blir sonemøte i april. Ingen besøk i klubbene.

27 Sone 7 Rapport fra soneleder Erik Brennmoen Mål Virkemiddel Kommentar Tiltak for å nå målet Status Medlems-og klubbutvikling: 1) Redusere antall utmeldinger. 2) Øke antall medlemmer. 3) Øke kvinneandelen. Arrangere Mitt valg- kurs. Lions tegnekonkurranse skal fortsatt arrangeres. Trivselsundersøkelse kjøres hvert år i noen klubber. Engasjerende møtekvelder. Kontakt med skole og barnehager og kanskje andre lag og foreninger hvor dette kan være aktuelt. Kontakt med skole og barnehager. Rekruttere flere medlemmer i 40 årene. Rekruttere flere kvinnelige medlemmer. Det er under gjennomføring i mange av klubbene i sonen. Andre lag og foreninger hvor dette kan være aktuelt? Personlig kontakt med potensielle medlemmer. Synliggjøre Lions sin virksomhet på lokalt plan. Nær kontakt med de organer som er beskrevet under avsnitt virkemidler. Nær kontakt med de organer som er beskrevet under avsnitt virkemidler. Ca. like mange i avgang som nye medlemmer. Årnes og Nannestad har arrangert mitt valg kurs. Økt fokus på MV i sonen. De fleste klubber var med. Ungdomsutveksling. Det gjennomføres i noen av klubbene mens andre ikke har det på programmet. Det er under gjennomføring i mange av klubbene i sonen. Løpende kontakt med ungdomskoler/videregående skoler. 5 ungdommer sendes ut fra sone 7. Fadderbarn. Den årlige tulipanaksjonen. Hver enkelt klubb vurderer antall fadderbarn. Fortsette å være synlige i lokalmiljøet. Skaffe mer informasjon om fadderbarn-ordningen og eventuelt ta dette videre til et medlemsmøte. Klubbene i sone 7 har tilsammen mange fadderbarn. Jobbes bra med tulipanaksjonen i sone 7. Lions lekene i Hurdal arrangeres årlig. Alle klubbene stiller med utstyr/mannskap. Blir arrangert 1 mars 2015 Internasjonalt arbeid: Hjelpesendinger til barnehjem Vilnius. Fortsette med 2 årlige turer 2 turer er gjennomført Lions Røde Fjær Gjennomføre Røde Fjær Stormøte 10. september for å gjøre MV enda mer kjent. Samlet inn ca i sone 7. Forslag til vedtak: Rapportene fra sonelederne tas til orientering. Til tjeneste det gleder Side 27 av 64

28 Sak 5.0 ORIENTERINGER Minsk Sak 5.1 Røde Fjær 2015 Sak 5.2 Kåring av distriktets beste klubbavis Sak 5.3 Orientering om Riksmøtesaker Sak Til tjeneste det gleder Side 28 av 64

29 Rapport fra Minskprosjektet Sak 5.1 Minskprosjektet I løpet av året har jeg hatt fortløpende kontakt via SMS, e-post og Skype med vår kontakt Slava Scherba. Fortsatt står prosjektet i stampe av flere årsaker, men først og fremst fordi avdeling for byggeteknisk kontroll enda ikke har godkjent bygget for innflytningsklart. Primært gjelder dette rømningsveien en vindeltrapp fra 3. etasje og ned i inngangspartiet. Denne er allerede bygget om én gang, etter pålegg fra samme avdeling. Problemet er nok også personavhengig, da direktøren for regionen Schebotareva ligger i, har sluttet, og byggeteknisk ansvarlig i samme region likeså. Ordfører i Minsk er også ny, og ledelsen av «sosialkomiteen» - som Schebotareva ligger administrativt under - er ny, men hun var tidligere nestleder. NÅ samarbeider hun med Slava, mens han / jeg tidligere hadde noen tøffe tak. Direktøren Andrei Turovets er byttet ut, men han jobber fortsatt innenfor samme området, men med voksne, og i samarbeid med noen svenske Lionsklubber og SIDA. Før brukstillatelse foreligger, våger ikke vår kontakt - Vacheslav Mihailovich Shcherba (Slava) å bestille inventar og utstyr. Han er i stadig møter med de personer som er nevnt ovenfor. Han har nå oppnådd støtte fra disse, men det tyder på at byggeteknisk avdeling har et slags «veto». Muligens bygger problemene på at nåværende leder av «sosialkomiteen» i sin tid kjørte hardt på at 3. etasje skulle benyttes av handikappede, og da ville en vindeltrapp neppe vært tjenlig. Dette er ikke lenger aktuelt, men likevel. Jeg har flere ganger foreslått å dra på prosjektbesøk, men Slava har ønsket å få aktuelle avdelinger / personer enige i sluttføringen av arbeidet med ferdigstillelse av bygget, før vi tok drøftingene om endelig valg av utstyr og inventar. Den listen vi hadde klar i 2011, og som var godkjent av prosjektkomiteen, vil jo måtte endres noe, spesielt på teknisk utstyr. Prisstigningen vil ikke være stor, slik at det grunnlaget som Distriktsmøtet 2013 fikk seg forelagt bare trenger en liten justering. Justering av listene pågår, i tråd med endrede signaler fra myndighetene, men vil være klar til distriktsmøtet. Minsk-komiteen vil også gjennomgå disse. Først medio april, rett før DM, blir det en mulighet for Einar Lyngar og meg å foreta en prosjektreise, da tema blir å få bekreftet dato ferdigstillelse og godkjenning av bygget og deadline levering av inventar og utstyr. Deadline for når 104 K trekker seg ut med sitt løfte om support vil bli antydet, men vurdering etter møte i Minskkomiteen er: Prosjektet er ikke bare et 104 K prosjekt. Det er også et Lions Norge-prosjekt, og i tillegg det hittil største Lions Norden prosjektet. Vi HAR økonomien på plass, og må bare manøvrere oss fram til en endelig ferdigstillelse av prosjektet, med utstyr, inventar og reel faglig aktivitet i bygget. Siden bygget ikke er ferdigstilt, vil nok vår oppfølging av prosjektet måtte regnes fra dato når brukstillatelse blir gitt, og reservemidler for dette blir slik som tidligere lagt fram for og godkjent av DM Dette utgjør kr Pr ble konto hos MD104 overført distriktets Minsk-konto med kr ,80, inkl. renter. Pr meddelte tidligere distrikts - kasserer at Minskkontoen lød på kr ,12. Renter for 2014 kommer i tillegg. Status ved utgangen av januar: Ny leder i regionen Senteret ligger. Positiv! Ny leder Sosial og Arbeidskomiteen Janna Romanovich. Hun har satt deadline for innflytting og oppstart til medio september. Hun utarbeider et dokument der dette garanteres. Vi før både engelsk og russisk utgave. Kommunens plankomité (kontrollkomité) har fått frist til medio mars med å få fullført sine tegninger/ godkjenninger. Entreprenøren - "Stroytechosnova", direktør Lebedik, starter medio mars, og fullfører ultimo august. Prosjektbesøk av Einar Lyngar og prosjektleder - trolig uke 17. Jeg må derfor få komme tilbake til Distriktsmøtet med oppdatert status for hvordan vi kan få fullført prosjektet. Kongsvinger, Erik Evang Balanseregnskap side: 39 Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering. Til tjeneste det gleder Side 29 av 64

30 Sluttrapport LIONS RØDE FJÆR 2015 for 104 K Sak 5.2 LRF 2015 ble gjennomført i uke 6, 2.-8.februar Hoveddelen foregikk i helga og med bøsseaksjon i hovedsak på søndag 8. Aksjonens formål var å skaffe 20. millioner til Stiftelsen Det er mitt valg. Og det vil si til undervisningsprogrammet MITT VALG. Og aksjonens motto var «Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne». Det var 8. gang at Lions Røde Fjær ble gjennomført siden starten i Årets aksjon ble organisert som et prosjekt, med en prosjektgruppe og en prosjektleder sentralt. I tillegg var det en Distriktsansvarlig med sin arbeidsgruppe i hvert distrikt. I K-distriktet har gruppa bestått av Hans Otto Glomsås, Ole Tamlag og Kjell Børresen, med sistnevnte som distriktsansvarlig. Alle klubbene i distriktet har hatt sin LRF-kontakt, og sonene har hatt en soneansvarlig. Dette har fungert meget bra, og vi oppnådde et veldig bra resultat. Målsettingen vår var 3 millioner, og vi kommer veldig nær 3,5 millioner. Distrikt K er beste distrikt i Norge i årets LRF aksjon. Og vi takker alle klubber og medlemmer for den flotte innsatsen! Forberedelsene til LRF 2015 startet i januar i fjor. Organisering av arbeidet, målsetting om beløpet som skulle samles inn, forberedelsene til innsamlingsaksjonen ble bestemt. Alle klubbene ble oppfordret til å ha minst et klubbmøte i løpet av våren og høsten, med tema MITT VALG. Flest mulig medlemmer skulle vite noe om hva vi skulle samle inn penger til, og derigjennom bli motivert til arbeid og innsats. Dette har vi lykkes med! I tillegg har det vært sone- og regionmøter med tema LRF 2015 og MITT VALG. Vi i arbeidsgruppa har besøkt alle som har ønsket det, og prøvd å informere og motivere. Klubbene sto ganske fritt til å arrangere noe eller lage aktiviteter i aksjonsuka, og dette har gitt resultater. Oddmund Mikkelsen laget en flott tegning som klubbene har brukt som takk for bidrag fra bedrifter, kommuner og enkeltpersoner. Det ble en betydelig inntektskilde. Den lokale markedsføringen ble gjort grundig i lokalavisene med redaksjonell omtale og annonser. Klubber og soner samarbeidet godt, og våre givere var godt forberedt når bøsseinnsamlerne kom. Det ble også brukt plakater og flygeblad. Flott innsats som vi ser resultatene av! Nå er det viktig at klubber, soner og distrikt tar seg tid til en skikkelig evaluering. Og vi skal pleie våre kontakter og sørge for kontakt med interesserte mennesker som ønsker å bli medlemmer i Lions. Vi puster ut etter en formidabel innsats og ser fram til nye utfordringer! TAKK til alle klubber, medlemmer og givere i distrikt K en vellykket LRF-aksjon er gjennomført!! Arbeidsgruppa for Lions Røde Fjær i K Kjell Børresen Distriktsansvarlig Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering. Til tjeneste det gleder Side 30 av 64

31 SAKER Sak 6.0 Forslag til lov for distriktene i MD 104. Sak 6.1 Saksfremlegg: Hensikten er MD sitt ønske om en enhetlig lov for alle distrikter. Lovforslaget er utarbeidet av en nedsatt arbeidsgruppe som har hentet innspill fra alle distrikter. Forslaget er tilsendt alle klubber og lovkomite i 104K for kommentarer og synspunkt. På den bakgrunn fremmes følgende forslag. Lovforslaget er lagt ut på distriktets hjemmeside. Forslag til vedtak: Forslaget til lov for distriktene i MD 104 vedtas. Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD 104. Sak 6.2 Saksfremlegg: Ny arbeidsordning må baseres på vedtatt lovverk for 104 C3. For at alle klubber innen det nye distriktet fra 1. juli skal ha mulighet for å komme med innspill til ny arbeidsordning, gis kommende års distriktsråd sammen med innspill fra klubber i oppgave å fremme forslag til endringer fra neste fiskalår Forslag til vedtak: Distriktsrådet for i samarbeid med klubber utarbeider et nytt forslag til arbeidsordning som vedtas på DM Utgangspunktet for ny arbeidsordning skal være det forslag som nå foreligger. Forslag fra Distriktsstyret Sak 6.3 BRØNNBORING I AFRIKA Distriktsstyret i MD 104 K ønsker at distriktet viderefører prosjektet med å sørge for rent vann til mennesker i Afrika. Dette gjøres ved å bore nye brønner. Rent vann er forebyggende mot sykdommer og epidemier i befolkningen. Brønnprosjektet for ses på som et felles prosjekt for klubbene i distriktet. Finansieringen gjøres ved at klubbene betaler inn til prosjektet. Forslag til vedtak: Distriktsmøtet 2015 beslutter at distrikt 104 C3 skal gi minst en brønn for rent vann i Afrika i løpet av lionsåret Finansieringen skjer ved at klubbene betaler inn kroner 80,- per medlem eller kr. 2500,- per klubb. Klubber som har egne brønnprosjekter kan frivillig støtte prosjektet. Prosjektet koordineres gjennom Lions sitt apparat for brønner i Afrika. Til tjeneste det gleder Side 31 av 64

32 Forslag fra LC Kongsvinger: Sak 6.4 Forslag til vedtak: Ved positiv evaluering av årets sommerleir på Strandenga, gis distriktsstyret fullmakt til å sende ut giro til klubbene på kr. 100,- pr. medlem til ny sommerleir Evalueringsfrist 1. september Til tjeneste det gleder Side 32 av 64

33 DGs handlingsplan MD 104 C : Sak 6.5 Distriktets lov og arbeidsordning inneholder kjøreregler for organisasjonen. Handlingsplanen nedenfor angir mål og prioriteringer for lionsåret Distriktets mål Virkemiddel Ansvar 1. Kommunikasjon Sørge for at all kommunikasjon mellom leddene går knirkefritt. 2. Medlems- og klubbutvikling. a. Opprettholde medlemstallet. b. Øke kvinneandelen. c. Øke faddernes bevissthet rundt sitt ansvar. d. Sørge for at utvidelsen av distriktet går knirkefritt. e. Lage en plan for å styrke svake klubber. 3. Videreutvikle soneleddet. 4. Fagsjefenes og soneledernes handlingsplaner skal harmonere med distriktets og MD`s planer og være målbare. Disse handlingsplanene er en del av DG`s handlingsplan. 5. Utdanning av presidenter, kasserer og klubbens fagkontakter. 6. Klubben får tilsendt årshjul og huskeliste for innbetalinger i løpet av september Styrearbeid. Avholde tilstrekkelig antall styremøter og distriktsrådsmøter. 8. Sørge for at Lions 100 årsjubileum blir markert. Presidenter og soneledere skal hjelpe til med at alle beskjeder og frister overholdes. Sonene og klubbene må ikke mases på for å følge opp beskjeder. Oppfordre klubbene til å ha medlemspleie og vekst som sin øverste prioritet. GMT og DG lager en gjennomførlig plan for å hjelpe svake klubber. Tilby praktisk hjelp ved medlemsverving. Klubbene skal gjennomføre en Minitrivda hvert år for å sikre godt klubbmiljø. Ha en god kommunikasjon med den nye sonen. Skolere sonelederne gjennom sonelederforum og Leadership. Gjøre «retningslinjer for soneleder» kjent og gjennomført. Styrke sonen økonomisk. Planene skal være realistiske og gjennomførbare. Planen skal være i samsvar med MD`s planer. Ha en god kommunikasjon med fagsjefer og soneledere for å følge opp deres arbeid. Tidlig og god info om sted og tid for fagsjefsamling. Interessante og motiverende fellestemaer på fagsamlingene. Klubbene blir orientert og oppdatert av fagsjefene på fagsamling i mai/juni. Distriktsstyret innhenter opplysninger. Holde minst 4 distriktsrådsmøter og 6 styremøter. Sammen med resten av styret og sonelederne, besøke alle sonene på sonemøter og de klubbene som ønsker besøk. Styret Sonelederne DG og GMT. Sonelederne. Presidenter Klubbene DG, VDG1, VDG2, GLT og kasserer. DG, GLT, GMT, soneledere. DG, VDG1, VDG2, fagsjefer, DS, DK, P, SL. DG, VDG2 DG Styret Fagsjefer Sonelederne Forslag til vedtak: DGs handlingsplan for vedtas. Til tjeneste det gleder Side 33 av 64

34 Distriktskontingent : Sak 6.6 Ut fra budsjett for finner distriktsstyret det riktig å beholde Distriktskontingenten uendret. Forslag til vedtak: Distriktskontingenten forblir uendret for lionsåret på kr 100,- per medlem. Til tjeneste det gleder Side 34 av 64

35 Sak 7.0 REGNSKAP Resultatregnskap : Sak 7.1 Til tjeneste det gleder Side 35 av 64

36 Til tjeneste det gleder Side 36 av 64

37 Strandenga 2014 Til tjeneste det gleder Side 37 av 64

38 Til tjeneste det gleder Side 38 av 64

39 Prosjekt Minsk Til tjeneste det gleder Side 39 av 64

40 Balanse pr Til tjeneste det gleder Side 40 av 64

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd.

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Guver nør r åds møt e 1 7.f ebr uar201 3 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 16.2 2013 På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte

Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte Godkjent for bruk 8. mai 2010 Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte Divisjoner og klubber Revidert april 2015 INNHOLD 1. FORORD/INNLEDNING... 3 2. OM KIWANIS... 6 Kiwanis historie..6 - KI..6 - KIEF..7 - District

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer