VICTORIA HOTELL MARKEGATA FLORØ NORWAY NM KLUBBLAG 1996 FINALE BULLETIN NR. 1946, 1996 FLORA SAMFUNNSHUS. 2l'tt. $Ittø Sribg eklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VICTORIA HOTELL MARKEGATA 43-6900 FLORØ NORWAY NM KLUBBLAG 1996 FINALE BULLETIN NR. 1946, 1996 FLORA SAMFUNNSHUS. 2l'tt. $Ittø Sribg eklubb"

Transkript

1 FALE M KLUBBLAG 1 FLORA AMFUHU MA BULLET R. l'tt. $tt ribg eklubb 1, 1 VCTORA HOTELL MARKEGATA - FLOR ORWAY Telephone: Telefax: 1

2

3 tiingen etter RUDE Pt. LAG AV Kaptein MP R,1 R R R PL. 1 Akademik BK Runar Lievik 11 1 rdaro BK Glenn Grtheim 11 1 rnu BK Bergen Akademrk 1 Boye Brogeland -1 1g 1 Bergen Akademik Arne Thomaen " 1 1 C Vo BK Olav Valtad 1 Vrkerund BK Harald kjæran -A 11 Egefund BK Jan-lngve Andreaen ATALL PLL PR. KAMP Rcultat runde r. HJEMMELAG BORTELAG HMP BMP HVP BVP {MPD Vikerund BK Bergen Akademik 1 1 't Egerund BK iriu BK - lvlo BK idaro BK 1 'rt Akademik BK Bergen Akademik 'tt Krmpoppett rundc flthevct kamp i RAM.{ r. HJEMMELAG BORTELAG HMP BMP HVP BVP MPD 1 iiu BK lmo BK Bergen Akademik 1 Egerund BK Akademik BK Vikerund BK Bergen Akademik idaro BK Akadcmili er nå kommet på dcn placn de kuc hått åercde i gårdagcn buetin. En tppe i dere fåvor gå utlåg med to vinncrpocng - nok til å gå for'bi idaro. Med like reulttter i trc kampcr cr åvtåndcnc i topp og bunn omtrcnt de arnmc. iriu har kommet eg etter in katåtrofale tart og har gienvunnet tatuen om cn åv mctcrliåpkandidatene. cn Bergen Akadcmikc 1 må nå tå cg ammcn for å bcholde buetinrommct forlentninger. redakjoncn: Arnar Kvernevik, Per l. "angc, Juliu Moe, Tcrjc ande og ten trm

4 : n g g å PE - <o { å'i;i e +; E* E atb E g E å E o i E! E : f ' e.i!.-r1!n! : -=! i =,, t : j! E f E ; = t a t az "rap.: LA = a.-i

5 Appe nr. 1. Rundc l. kamp, t halvrunde, idaro mot Vikerund pi, og i vk ^ED.EK *J,1 K 1 J ^ v D v E J..,1 *- *D AB v.+ rdj *EK,leldirtgfop: r P ord D* a * kke aledel1. lkke traff {)t P l+ P :l+ P Pa rundt rd ]T urncringlederen lorklaring åv de faktike forhold! kommentarer og argjorclc: Tilkalt til bordet etter at piei var avlutlet. Vet påto eg kadelidcnde pi grunn av manglende aleft Deromorddoblingavtvaraleneflvietmeldtli Dettc vle fortynet ' meldingforlp. amtidir om Vct påto å vie melde v orcr * i guntig one. TL iinner at V kan ha blitt kadelidende pga den manglende ale(en. 'l-l-jriterer pret lil vd V med tikk :.,{peånten begrunncle for åppeen: Fr utpiet ble det gjod oppmerkom på at doblingen av v kue væft ale(en Ot proteterte aldri på al han var fratatt janen til å nelde (hverken ved å forbeholde cg reften til protel da bordet ble lagt ned, eer gtter piet). Vct protelerte og tilkalte'- etter at ae hadde tatt opp kortene på nete pi. Vi mener primær1 at rnotparten protet kom lb. eint, og derfor burde awie Forvrig vil vi ikke ha problemer med å melde * uanett, eer å melde T over en elentue v. om vel aldri vil bli mcldt uanet. Motparlen kommentarer: t kan eh'flgelig ikke protetere når bordel kommer ned, uten at han dernred vil avl.e en del av iten. Etler piet ble dct dikuteft li1t, vi protetcrcr nonnalt ikke ibr vi mener o kadelidende Kortene til.ete pi bl taft ut av mappen. uten at de ble ctt på. for proteten kom. Vi er kadelidende iden t har til en klar v melding (endog.lv kar værc ct alternativ) når rnakker har meldi inn etter at motpafien har åpnet og krevd nred over 1. Dette,nedfder at får myc mindre tyring. ord får flck. problem med å få vit ine 1 lp. år makker tttcr hjefleren er Vet at en tamp normalt vil kotetij 11, og har cn opplagl v (A K itter til og med i "kutt", hvi + er avhengig av den)

6 Appeutvalgct komnentarer og dom: -U dmmerjuteft pi ): MP tjl idaro. lv{anglendc alcrt forhindret en hiefterttlc i l. Kornmer Ot til mcd v linner nok lortari både * og grand. amtjdig om idaro er dyktige nok til å rrelde r Velgcrlå melde v blir del trak \ankeligere og dcnne uikkerheten grr al dc1 ikke er lett å på rcultatet, defor juterl pi. LLJ glr og opprrcrkon på al det ikke bare er lov å pfie ved rnaiglende alefi, mcn man br glorc det hvj man hår mrtanke om al ikke alt er otn dct kal. dette ptet har t ct problein Om han p. og ord dobling er for bct. har han ved in pornrål!it inte.ee lilr hjerter. flan riikerer da å bli dmt hvi makker pier hjertcr u1 Appe nr.. Runde. kamp, L halvrunde, iriu mot Vikerund pi, og /V. iek vd r D *J ^J vk i-t + å ^D r r å EKD O MeldingtbrLop: Vet ord DXP T ' t 1,r * * Alefiert og forklart om negativ P vd a P P "EJ rek *-/ 'furneringlederen forklaring av de faktike forhold, kommenfarer og avgjorele: Ble tilkalt til bordet trak piet var åiennoml-rt. Fikk i lbfte orngang ikke fordele av ar ord. 1'r utpiet haddc pufl om hva doblingen innebar, men kun tbiet eg om al den ikke var trafi l.ot da det pilte reultat rå Fikk i etlertid vite ar doblingen ble fbrklarl o11l Degativ, og at t hånd tilfredtiltc rnakkera\,.talen krav til tilpaning de umeldte larger (Canape) Hånden (V) tilfrcdtier el1er 'l l, in rrcning ikke innholdet i en negatir dobling i nonnai bet\dning. TL vurderer dct derlbr til å være gitt utiltrekkelige opplvninger. og at kan ha blitt kadelidende på grlnn av dettc Reultatet ble deretter jutclt til T V med tikk:,1 Appeanten begrunnele for apeeni ord purle fr han kue pie ut, hva doblingcn var, og fikk tii var negativ dobling. dv. ikke betedobling. Vi er ikke kjent rned at dct er en normal "betydning" av ncgativ dobling om tilier at vet må ha ånnct enn - poeng+ og ikke nke. å pie kontrakten doblet. t har gitl tiltrekkelig oppl!rlingcr og neldt i henhold til ytemet. Ver har meicit t fordi han anå dct om bete kontrakr Motpierne har deuten ikke tapt noe

7 HJerterutpi jra nord er pc ulativt uten innkomler yd vet åt vet reppe har,l ruter, da vicentrafl'cpaværtakh.-t yd eter da naturlig e og konge i rutcr Detåikke fb.letle i niler e. kun feil h. i: A) Klveren gjr fem tikk B) pief'rer har e og kor : i par og ikke hold i hieder. Hterrerki er kun riktig hvi makker har rk- fjerde e redrc og ikke parhold elv med opplyning om at yd kunne ha honnr dobbel i hjcfier,. re der væfl klaft mol odden for både nord og yd å pille hjefier. Konklujon: Ufut lige opplyning f er ikke girf og har ikke påvirker motpict Motpafien kornmemtarer Vi vier til innledningen ti1 irnijon av negativ dobling i konvenlonhåndboka e vedlagt kopi. egativ dobling vier n( ttte til umeldte farger, mint -kort i unieidt maior. Ut t'ra dette er den motpi-plaoc.o1n ble vaigt ved bordet opplagt. Hti en fir opplyt at vet kan ha ned til honnor dobb, hlener. minker janen for parhonnr ho nord Bclende motpi bli. da mulig å finr Den ukor.ekle lbrklaring medl'fte at yd var janelo til å finne notpict. Appeuh algcl kommcnr, j. og dorn LU ttter TL i han avgjor!. og drnmer konrrakten til T, V, tikk da Vct dobling er næmere en High-Lolv dobl enn en negativ dobling. V påtår at de ikkc "c, kjent mcd', at den vanlige betvdning av er gativ dobling er å garantere den andrc major. Det må vel \,ære det advokater kaer en erin. rglorklvning på detre ni\,ået Med korrekt tbrklaring vil både og ha hatt muligh ten fi ne det bet nde motpi V gir en overbeviende 1i-, rring på hvorfor hverken ecr br pie hjerter Denne lbrklarirrgen "kjoper" LU, r: bare å lenge Vet har hjeder. V må forandre ine yter 'r iik at det klart framgår hviike doblinger paret bruker.

8 Orginal claim Arne Hoftad Meterkapet kank1e rnct honnrterke hånd var i omlp i. runde lordag ettenriddag: a v :1,1 r,1.i.i K ^1:1 ej 1..D + *EKt ^F] FKD DJ rekj * D one ord, yd, giver Vel Ved de flete bord gikk piet raakt over i glemelen, errer a! yd el'lten hådde vunnet tre grand med ine HP. eer gått en bct i fire hleder Ett par vant lbrreten tir. hjerter ogå eh hadde jeg fornoyclen å bakpie idaro - Egerrnd i åpent rorn, hvor Ceir Olav Trlevo(ord) - Geir {elgemo kryet klinger med Ove Romlo(Vet), Odd Bergum. Og det om kjedde der, blir nok huket en tund. lik gikk det: Vei ord Ot vd Pa Pa lr Dobl. r Pa l T Dobl Pa Pa Dobl. Pa ^ Pa Pa Ruteråpningcn er av den tl'pcn om betyr (icg åpnen, og ecr forteer mint mulig. Reten viijegikkepåtarncgåmenenoeom. e ogå med aktele på utpiet av par ti GEO hadde neppe regnet med å få for den. men det fikk han. Dct kom kifi til rutcr om gikk til knekten. hvorefter Geir fbnafte ned t.umfe og dame. Bordet kongc kk likket, og i malgel av noe bedre forlattc Ove med klr,er e, konge og en tredjc om gikk til (ieo knek1. lgjen ct uvenlet tjkk lor fiehaugen i nord. mcn Geir ben\ttcl anledningeu til å kvitte eg med hjeflereet. å ruler nordlia. og vd kue ha aeten. atlrlig"-i har vi ae ett piere oln har gått både 1 1 og mef i ireter. Men ieg tror det er f'rle ganjeg opplever at cn pier legger ned og claimer de ;.i, ite tikkene. motpiilet. lel å merkel

9 Cavendih Calcutta De{ f-oregår tore bridgetumeriner andre teder i verden enn i Flor i die dagcr ew York pie denne hejgen invrtajontureringen Cavendih Calcutta om vel er den trirrrcrrngcn om blant annel l1ar de trte pengepremiene. To norke par har deltatt her tidligerc: ven Olai l.lyland - am nge livland og Clen Grthejm - Terje Aa. Da <Hylandlageor på et tidlig tidpunkt rk ut a\, året M for klubblag rget de lbr invita1oner til ew York og in andre deakele i denne kj mpeturneringen Og buctjntaben har oppfettet kontakt over Atlanteren og her er dere orginalverjonen ar rte nelding: T<ry *{... 1 ) Jq-t t'1t.1tvn Etti- (oe,111 ha. u; furt" J,,1nn f,t v; Lrr{ry.,n tro, 1oo. ",.,n,ro o (rfi ; /. r.,, -1a?) e,j- r. q +!o 1\u1"1*,, t ' ov"- d foaot "t $ [n*rt,rk. ik %. Jet* q,a.. ' '.'. "dr.1d "{_ o* å Etler altalen kommer det ny Epport når tu.neringen er ferdig lbrte buetjn på mandag å fa korrmer den rned i

10 Glitrende piefring Tommy andmark piil 1 i karnp var et meget intereanl piil: \V K Ekn E D kn D Dkn K E D K Ekn ramakanpen meorn Mo og idaro kom,' ved begge bord i rutcr, og pielbrer ga opp p.ojektct ettr relativt kort tid og la eg på en bet. lukliet rom kai det vei ie at tiden på dette tidpunktet alierede var overkredet, lik at det ikke var r]lye tid til tenhing på de to ite piene i halvrunden. Ogå.lan Mikkelen, Akademik kom i ruter i kampen me om Akademik og Bergen Akademike l: V l,ielik Mlkkelen pa hj pa kl pa hj pa ru pa ru pa ru pa på pa pa. kom ut ogå her, og yd var inne. Mikkelen la ned hjefter konge, pilte ruter konge og rutcr til bordet e. hjefter e og en liten hjerter iil tjeling L)ermed va. hjerteren god. men dette lote imidlertid ingen problemer, fordi hånden hadde litt lbr mange klverlr trt at klverlaperen kue kume tbrvirure på hjerterne i bordet. Men etter noen tid fant Jan ut at dcn cnete.janen han hadde var at t haddc ingej klover, og derl'or pilte han på det lan trakk klover e, og derctter pilte han en t.edjc rutcr. l var inne på darnen. og kunne bare kontatere at han var blitl trippet 1br ae andre t'argcr enn par. En par til dobbeltrenon ga.'an Mikkelen kontrakten fordi bordet kloveftaper forvant Meget god piefring av Mikkclen. men de\ere bare butt pi, for anne kontrakt gikk ogå hjem ved det andre bordel.

11 ærmet genialt? Tommy andmark Ceir lelgemo har gang på gang lokkert verdcnprecn giennom in utrolige telt tbr det å ette rnotpierne på prr,e. kamp gjorde han dct rgien, denne gang moimo i lama. e bare her:,, 1,K kn Ekn Ekn kn 1 D O KD Lukket.om: V Valtad lp pa KD E KD Handå Grotheim kl pa ht p pa pa Hjerter e kom ut, og korrekt kiftct ord tii rlrter knekt og da denne fikk beholde tikket. pilte han ogå ruter. om ble tukkel med eet i t. å fulgte par konge og en par rrr eet, og trumfen var ute Liten klver fra Vet ble tukket i ord rned eet- og ord greide nå å underpie hjertorlårgen lik at yd korn inn på damen og hentet eg beten i ruter. Meget godt inotpili av Terje Aa i ord- men lite kunne han vite at han prctaion kuile bli att hclr i,k1r.:g.n.l.prcfrer.1 \ej dcl anjrc borj(1. V Helgemo Eriken Tilevo chytle lp p h.j pa rkl p pa pa hj pa Ogå her var irutledningen den amrne hjertef konge ut lra ord, kin til ruter og {elgemo takk den andre ruteren med eci i bordet. Ralnaalen ver det ingen orn på dcttc tidipunkt var det minte i ii oln at reultatel i åpedi rorr vie blj identik ikt det i lukket. tor ettgr hjerterttten i yd var det he uannvnlig at ord ikke vilte greie å finne varianlen tned underpiing av hjertereet Man hadde i gnrnnen begynt å ofte eg ner for kaffen enn

12 piet. da piet plutclig lok en hclt dfarnatik vending Ccir ple nele tikk par til kncklcn (orn iudcrtc at han kankic hadde en partaper) og la uten lbrvarel ncd lrjcrter knekt r) lia hinden inete rikk Detto alte ord på en rncgcl,,ankelrg pvkologrk prve år.lelgcrno pilte en hjerle. liiviig, kunne detle tyde på at del va. hnn om hadde hjcrtcrdamen, og ikke yo. og ur nan provde å lilnuke eg et likk i htener fof å vinne kontraktcn Men - den gang ei. tenkte ord" og var å lil de grader vippet av pinnen på grunn a\ dee h],t uventede piet at han takk opp med hjerter e. Demcd haddc han nlakker plutelig, om lyn fra klar himnei rnitcl rnnkomlen in til del godpiltc rulcriikket. og konlrakten var ndt rrl å gå hjcm B,. B ! B B.. 'l Dette er et t),pik ekcrrpei på hva Geir Helgemo er i tand til a gjorc ved bordet an er å god at han veblikkelig er" ikke bare hvilke problerrer han elr, har. men ogå hvilke problemer han kan foryne molparlen med Pykologi er en viktig del av dette piet om vi ae er å glade i, og dette lar anvendr pvlologi på rtt aer bete Kalrbb a ag' 1 F L <:>x: qt mai REULTATER PLL 1- Geir Ofav Tifevo - Geir Helgemo..,... Jan Petter igener - Per Lwe, Jan-. Andreaen - Henning tokkeland.. Erik æfenninde - Boye Brogeland Runar Lievik - Jan Mikkelen Prank O. andvik - Arne Thonaen Vidor mith - Lar Al ldrd... - OddbjrD Handå - Olav Valtad. TariF Aå -.:lohn.:rdlhaim Arild Ramuen - Jon veindal. Trond Wiborg - Arne Bjrndahl...-,. Harald Batianen - Bjrn Petteren... Len Bjertne - tein W. Andreaen... verre Koch - Jotein rvo11. Trond Eriken - Viggo chytte Ove Romlo - Odd Bergum. REULTATER PLL 1 - Trond Wiborg - Arne Bjrndahl... ten Bjertne - tein W. Andreaen..,.. Tor Helne - Jon Aabye. Erik ælenninde - Boye Broge1and Bjr Olav Ekren - Lae Aaeng.. verre Koch - Jotein rvof1. Runår Lievik - Jan Mikkelen verre Å. elfor - Oav Valtad, Geir Olav Tilevo - Geir Helgemo... Frank O. andvik - Arne Thomaen Ove Romlo - Odd Bergun. Trond Eriken - Viggo chytte VLddr mith Lar Al lard... Jan-1. Andreaen - Henning tokkeland.. Arid Ranuen - Jon veindal. Harald Batianen - Bjrn Petteren idaro. iriu BK. Egerund Bergen AK Akademi k Bergen AK Vikerund BX BK BK AKademrk JK _ Vikerund BK. 1 Mo BK... idaro. - Bergen AK... - Akadenik BK... - Bergen AK... - Vikerund BK.,, iriu BK ,... - Mo BK, Egerund K iriu BK. Bergen AK idaro. 'l AKaOemrJ( ljk...,... Mo K... idalo, rz 'l -'l Egerund BK...., () tjk.-_ tt Vikerund BK. -1 Egerund AK - Bergen AK - Bergen ÅK -

13 i EK vk.j pilt nr. (1), og ngen, Butlcr: V Kontråk r V+ P PU A DJ tej rkd *J ^ id. *ED ^ f re +K 1 l *x ax a & ^ A. a,1 1 ' l,, - - ^EJ a 1 r t ^ rek.j *EJ ^ rd r KD TO ^KD t'l. E *KD pi nr. (), og /, Butler: - V Kootrak l l l l. r A ^ r i 1 v v v v V v + V P PV a i rek? åekj vd.edj *D ^ rel rkj * ^D "K. *J pi rr. (), og /V, Butlcr: V Koraakt l 1 ' l i f r r r lt tl + Y+ 1 P PV E ^K r. +KJ ^J r K O KJ * ^E v. i AD r EDJ red *D piu nr. (), V og Ae, Butler: - V Konlrak l t ' a å T * T T + t 1 t1 + V+ P PV 1 1A

14 ^D VD. K * rj v. DJ &E! ^ v. E +' ^ EK 'EKJ. +KD pi[ nr. (), og /, Butlcrr - V Kontåkt 1 1 J l l T T T T + V+ P PV l åk e. +ED ^D ak ik +.J ad. E K ^ vej. DJ $1 pi nr. (), og A', Butler: V Kolrtråkt + V+ P PV l 1 a l^ 1 ^ a a ^ ^ r lt t t 1 to 1 ^D vdj. * rek e *D ' EKDT A f.1 *KJ ^J rek. * pi trr.1 (), og Atlc, Butler: V Kotrtrekt 1 l 1l l l. ^ ^ A ^ V+ P?V t rkj r.j r ^ ak rd &D ADO "E. EK * ^E VDJ. *KJ pi nr. (), V og nged, Butler: - V Kontakt 1 l il T. * T i T T *x n v + Y P PV l 1l - -

15 ^K a!. &K ^DJ VED. &,K ^.ED ED "r E r {KJ J pi nr. (), og /V, Butler: V Kontråk l 1 T a i lt T T T t d + t l' V+ P PV - ^EKJ ad',.e å ^D. *J ^ "EKJ r KJ *K.D +ED'1 pi nr. (), og Ate, Bu(ler: - V 1 lt t 1 1 Kontrak + V+ P PV lax. r, a 1 a r t) {) l1-11 -', -1 -l -1 1,1 - ^E VEJ. ED't EK? ^ v.j ED ^K a r *J ^DJ V KD. K * pi[ nr. (11), og ngen, Butlerr - V Kontra t l1 1 ' T T T T T T e 11 t l + V+ P PV 1 -r ^E 1D.D & rd tek. J *E a11. EK' + A K!J. *KDJ pi nr. (1), V og /, Buttei: 1E V KontaL1 1 l1 1 J ax ix rx ax tx ax t t + V P PV -

16 AJO a'1. *K ^KD vk r KJ &. redj. *D ^a v.ed 1J pi[ nr. (1), og Ae, Butler: - V Kontnkt t l 1 1 t 1T 1T i 1T l 1T lr 1T + Y P PV -l - -t ^E vj. DJ *D ^ vd rk * AKDJ rk a *J ^ VE re *EK pi nr. (1), og hgen, Butler: V Korfrakt l 1t.. r r, fx, v l1 t + V+ t P PV, - A E v. KD åj ^K V KJ rj * ^D'1 r E.E åd rj YD a- *K pi ff. (1), og /, Brtler: V Kontråki l 1 1 1t Y a a T T T r T a', t Y+ P PV - 1,1 -l t ad v a &K AK aej. *'1 ^J rd. DJ *D AE rk. K *EJ pi ur, (1), V og /V, Butler: V Kontrak l r t., l1 1t + V+ P PV ,1-1

17 ^ e.dj * A EJ ve. EK * E 1Q',t. 'KJ re *D.KD rd. *KJ '/ 1 t pi[ nr. 1 (1), og ngen, Butter: v l 1 Kontra * T T T T T t l L l l + Yl P PV ) A EJ ve rek * AKDT rk. D 1K ^ vd '. * ^ e.j Dt pi nr. (1), og /, Butler: -1 V Korftakt t l l r + t. 1 + V+ P PV , - - -l AK rk. * ^DJ F,J. *' ^E r?j ldj *KDJ. rd r EK & pi[ nr. (1), og /V, Butler: - V Koltrakt,1 t:) L 1 lt lt T 1T T ^ + V+ P PV {J 1E. * KJ r v. J t + ^ rkj rekd *D ^EKD rd + pi nr. (), V og Ae, Butlerr -1 V Kontrakt 1 t l l r i i a A ^ ^ i + V+ l 1 r' 1 t 1 t P PV -,l -

18 ^E vj. K + ^DJ v 1D *KJ a t. å ^K EKD.J *ED 1 l pi nr. (1), og /, Butler: Y l l Kontrak T ^ t + v+ P11 Pr,, _l ^ 1J *J t DJ vj.k +E r K.. ED. ED't +t ^ E tk. *KD pi nr. (), og /V, Butler: V Kont akt 1 t ^ A ^ i A ^ i 1l 1 1 l1 + t V+ P PV -tt -1 _ ^ ' v K t *E'1 ^EKJ r l'.dj * ^D a.k1 *K. "D. E *D pi[ nr. (J), og Ae. Butlcr: -1 V Kotrtrak 1 1 l Pa a a ^ A + y P PV - - ^D a r + ^ rk. KD *J AEK vd.ej * pi nr. (), V og trgen, BEtler: 1 V to l 1 1l t 1 Kontrak 1 T A r & r + ^J VEJ r A +EKD a 1 V+ P PV -

19 ^ rk rk AD r. E *KJE.EKt a J. *E a VD?.DJ +D pi[ nr. (), og /V, Butler: -O V t rl 1 r Kontråk lt 1T * t *x +x *x +x + Y1 P PV _ ^! rdj + ^ vekd ^ v rk. *DJ *EK.KDJ J. * pi nr. (), og Ae, Butler: - V 1 1 l1 1 t 1 1 Kontrakt * * * * +. v 1 + V+ P PV ta t ^1 v r D *EDJ r tet.k +. vkd.e AKD VJ.J pi rr.1 (), og ngcn, Btltler: V Kotrkåkt 1l tl *x v v r 1 1 tl t + V+ P PV - -1 l l å a. *K ^KDJ vk ij *E ^ vdj. *DJ ^ ve. KD * V 1 l1 l) l t pi trr. (), V og /, Butler: Kontrak + \"r P PV -, - -1

20 rk pi[ nr. (), og A, Butler: - ^E fb. K *.1 *EJ a rk. *D ^DJ rd. D *K V l1 1 l '1 t 1 1 t Kontråk t v 1ln' r 1T lt T E 1 r 1 1 V+ 1 P PV -, ^KD rj. KD * AE ad',. + EK ^J rk. *D ^ re. EJ *J pi nr. (), og tngcn. Butler: - V, l lt l 1 Kontrakt * + *x Tx + V+ P PV l AE rj. K *EKD AKJO a K.D *J ^DE v.j *o ^ 'ED re + piu rr. (1), og /, Butler: - V Kontråkt l ' l T * T T T + l 1 t l + \+ P PV - 1-1, - - -, 1 r r K. tq åekd A vdj a J &.K ae. EK *J ^EDJ v rd * piu nr. (), V og /V, Bu{ler: 1 V Kontrak 1 t å r y+ A P PV 'l - - 'l

21 VETE PRODUKT A. POTBoK - o1 FloB - TELEFO + o - TELEFM + o _ aakglao -! FOqETAKFEGTEFET O MVA l'r.lo.: i.lhf,.irdrc: a..co Fo.!tc ol! o,r r æ. a Mv "h..l.nr.: <D CCB TA CC r& Harur rlr.: t o ccarrn-po!ffi rir.: a! CCB TA- Xdgrr æ rld {r.:1 ccb TAl-,!.nd.r il.: t l ccb r L!nd'.t u,:r. ccbralk o.dk lr.:? ccb r^ - Fr' f-:qrat_rrdhln [i.:r. æ ee 'Cc AL. B.ioon T RR DUTRER A. Mekanik verkted og montaje FtOR {JLEEVCE å A&e.: lva - atleget. 11 Atand flelon: ((y1) 1,tr feteta* t1 11 ætk t {. {* Telefon - Mobit Flor _,!flp*--r;rygg FLORA KOMMLE GJEDGE ogn og Fjordane

22 lj] =fr n - ojo - ojo C * Q'' o- ' q d doå r=o d EEEEgEå _= HåEBE{å q ) rr F!-r Ed-å' -.q clo r+o - o'!fa +o- =e ltd < e o. l i+ rt!)o,+ å= -{ f-{ TF (t = ojn) 1p- A_r PO (rl B $ be R J ) H* U C' z l,!) qq t= -'< o Ef, ct= =x gl o-. vwo r\r i. o\ i)o E+ *E oo+ e= =',+ ood X A' gc de r+

BRIDGE. Norsk. Et GULL-år! Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du?

BRIDGE. Norsk. Et GULL-år! Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Nr. 3 September 2006 12. årgang Norsk BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Hvordan spiller du? Uten innmeldinger har du kommet i 6 kløver på disse kortene: Nord K92 EJ85 109 9875 Syd E4 1062 75 EKJ642

Detaljer

;;IDGE MAGASIN I{ORDISK L^IER DEN MODERNE BRIDGE ARKITEKT WACLE ' UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I. - Postboks 7. -

;;IDGE MAGASIN I{ORDISK L^IER DEN MODERNE BRIDGE ARKITEKT WACLE ' UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I. - Postboks 7. - I{ORDISK ;;IDGE MAGASIN,t. Årg. Algun 1933 Nr, 6 UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I urkonmer I qrns njnedlir, uidiarl 5oni (,måncdele iuni oc iuli Årsaoonnemen. rr. b.00. Kunloier os eksp"d v,rlakole'i,

Detaljer

Tidsskrift for medlemmer av Munn og halskreftforeningen NR. 2/2010 13. ÅRGANG LANDSMØTE 2010 NLFLS LANDSKURS 2010 SAMTALEGRUPPE FOR MUNNHULEOPERERTE

Tidsskrift for medlemmer av Munn og halskreftforeningen NR. 2/2010 13. ÅRGANG LANDSMØTE 2010 NLFLS LANDSKURS 2010 SAMTALEGRUPPE FOR MUNNHULEOPERERTE Munn og æle NR. 2/2010 13. ÅRGANG NLFLS LANDSKURS 2010 SAMTALEGRUPPE FOR MUNNHULEOPERERTE EVALUERING AV LANDSKURSET TOR WOLDS CD LANDSMØTE 2010 MEDLEMMENE HAR ORDET Tidkrift for edleer av Munn og halkreftforeningen

Detaljer

NORSHSK. mg g. SgAGÅ$NN ORGAN FOR NORSK BR{OGøFORE{JND. \,bq*' HEFTE 2 FEBRUAR 1934

NORSHSK. mg g. SgAGÅ$NN ORGAN FOR NORSK BR{OGøFORE{JND. \,bq*' HEFTE 2 FEBRUAR 1934 NORSHSK BR mg g SgAGÅ$NN ORGAN FOR NORSK BR{OGøFORE{JND * t t+ \,bq*' * s e & HEFTE 2 FEBRUAR 1934 Har ffie betall å rskonf lngen*en $or 1934 Posfadresse: NORDISK BRIDGE MAGASIhI A. /r{. HANCHES IOR!^G

Detaljer

Nordisk Mesterskap 1998 på Klækken Hotell. Bulletin. Nr. 2 Onsdag 1. Juli 1998. VIKTIG MELDING TIL ALLE LAGLEDERE/NPCs

Nordisk Mesterskap 1998 på Klækken Hotell. Bulletin. Nr. 2 Onsdag 1. Juli 1998. VIKTIG MELDING TIL ALLE LAGLEDERE/NPCs ordisk Mesterskap 1998 på Klækken Hotell Bulletin r. 2 Onsdag 1. Juli 1998 Redaktører: Tommy andsmark & Are Guttelvik. Åpen klasse Red. sekr.:bjørn verre Gulheim Dameklassen Round 2 IMP VP 1. Danmark -

Detaljer

God Jul. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Bridgefestivalen tar fasong. Sogn og Fjordane best på nett!

God Jul. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Bridgefestivalen tar fasong. Sogn og Fjordane best på nett! NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 5/6 Desember 2004 10. årgang God Jul Hjelp Macho å løse julenøtter og jule-x side 35, 36, 37 Hvordan spiller du? Nord 64 9752 5 ED10653 Syd EKDJ5 KD

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Kvangraven i 200. Bridgefestivalen 2007

Kvangraven i 200. Bridgefestivalen 2007 Denne historia er det sikkert flere av dere som har sett før på Kristiansand BK sin hjemmesider, men den tåler gjentakelse. Nils er Norgesmester både for par og lag, samt Europamester for junior. Han er

Detaljer

BRIDGE. Norsk. Overlegen seier i NM-lag! Side 4. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2008 14. årgang

BRIDGE. Norsk. Overlegen seier i NM-lag! Side 4. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2008 14. årgang Norsk BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2008 14. årgang Overlegen seier i NM-lag! Side 4 Rogaland vant det spennende dameoppgjøret 16 Nordisk mesterskap for juniorer 2008 norsk sølv!

Detaljer

Forenklet bridge (f-bridge)

Forenklet bridge (f-bridge) Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon

Detaljer

Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb

Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb Lørdag 3. Mars var det duket for treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb. Juniorlandslaget trengte trening foran

Detaljer

Bols tips! Program torsdag

Bols tips! Program torsdag 21. 5. 2009 NORSK BRIDGEFORBUND. NM KLUBBLAG 2009 Bulletin nr 2 Torsdag morgen Martin Reinertsen Åse Biribakken Ann Karin Fuglestad Øverst ser vi Farsund kommunes siste turistkart med anbefalte severdigheter,

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 8 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Arild Torp (1936-1997) Æresmedlem og et samlingspunkt for bridgespillere i Ski BK. Arild var fra Sarpsborg,

Detaljer

!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK.

!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK. ! Hrnr lett!u! I BUTIE T! DT Olrud Ric Hotel Brurnunddl Bt( BK Hein 45 lr 4 10. mi Redktør: Tommy H.S.Sendsmrk STILLIN GEN FØR SISTE RU N DE: 'l. Akdemisk BK 2. Tønsberg BK. 3. Forcingklubben. 4. Bergens

Detaljer

Dcscmher 1995 f. iirgang $-*,

Dcscmher 1995 f. iirgang $-*, ..R\ei 4 Dcscmher 1995 f. iirgang *. $-*, S (.lw@cup INTERNASJONAL FOTBALLTURNERING SKAGEN, DANMARK I TIDEN 21,-26. JULI 1996.F\ 'a?\ (CUPPEN PA TOPPENl> KlasseinndetinS. Spilletiderl vinne( 1995: AElite*

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund nr. 2 jun. 2015 21. årgang. EM i Tromsø: Nå braker det løs!

Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund nr. 2 jun. 2015 21. årgang. EM i Tromsø: Nå braker det løs! Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund nr. 2 jun. 2015 21. årgang EM i Tromsø: Nå braker det løs! GoSportive NORDIC CHOICE HOTELS OPPTIL 20 % RABATT PÅ EN OPPLADNINGSNATT Alle idrettsutøvere vet at en god

Detaljer

Vi ønsker nok en gang velkommen til Norsk Bridgefestival på Lillehammer.

Vi ønsker nok en gang velkommen til Norsk Bridgefestival på Lillehammer. ulletin velkomst- L rdag, 1. august Innhold Program 2 På n igjen! 2 Velkommen 3 Nordialogprisen 4 Bridgenøtter 5 Profil: Sten Bjertnes 9 Festivalinformasjon 11 Svineinfluensa beredskap 14 Inger Hjellemarken

Detaljer

#,t..f&4- .åel. Hva skier. Ki for, tie. jli t" Kaf s. r'* l. *th {"r, T'.i# ffi,*

#,t..f&4- .åel. Hva skier. Ki for, tie. jli t Kaf s. r'* l. *th {r, T'.i# ffi,* { #,t..f&4- It.åEl Hva skier Ki for, tie jli t" Kaf s 'i *th {"r, ffi,* r'* l. T'.i# - ai lør Tommy & Tigeru?, oaerbringe re da,k sj one ns s omme røn s k er (rry ber Rlculkompcntiet As

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 4 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Bridgedamer på Skitur Maja (Rom Anjer) og Pernille (Lindaas) blir huket tak i for å forklare hvorfor det ikke

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅS ELEMENTER AV DET MATEMATISKE GRUNNLAGET

STATISTISK SENTRALBYRÅS ELEMENTER AV DET MATEMATISKE GRUNNLAGET ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 58 STATISTISK SENTRALBYRÅS UTVALGSUNDERSØKELSER: ELEMENTER AV DET MATEMATISKE GRUNNLAGET Av Jan M. from THE SAMPLE SURVEYS OF THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF

Detaljer

Offisiell åpning torsdag kl. 09.30 i Caledonien Hall

Offisiell åpning torsdag kl. 09.30 i Caledonien Hall NM KLUBBER 2006 HOTEL CALEDONIEN- KRISTIANSAND 25.5 28.5 2006 BULLETIN NR. 1 TORSDAG 25.5 INNHOLD SÅ ER VI I GANG.. 1 VELKOMMEN 2 KRISTIANSAND BK 3 BRØDRENE MÆSEL 6 LAGENE 8 TIDSKJEMA 11 SØGNE BK 13 VÅRE

Detaljer

Bridgefestival-spesial 2014

Bridgefestival-spesial 2014 Page 1 of 12 Festival Bridgefestival-spesial 2014 Festivalens egen hjemmeside Resultatside for Festivalen Her er noen bilder fra festivalen dere kan titte på NM Mix par domineres av Helgemo-Thorsen,la

Detaljer

ulletin Avslutnings- Innhold Roger gir akt Bridgetips Bankett Vinnere Bridgevettregler Golfoppsummering 8 Kanarifakta Premiering

ulletin Avslutnings- Innhold Roger gir akt Bridgetips Bankett Vinnere Bridgevettregler Golfoppsummering 8 Kanarifakta Premiering ulletin Avslutnings- 2010 Innhold Roger gir akt 2 Bridgetips 3 Bankett 4 Vinnere 5 Bridgevettregler 7 Golfoppsummering 8 Vinnerne av den siste hovedturneringen med hvert sitt ukesopphold på hotellet John

Detaljer

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Kaninen var tidlig i tenning og allerede i spill 2 fant han en stamp i rød sone på 6trinnet! Desverre var det mot luft. 10 9 6 10 8 9 E K 10

Detaljer

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r l ø n n o g ø k o n o m i p r o e e r Outourcing M a g a i n e t 1/07 nr. 2 BPO: Lønnom utetting av forretningproeer O U T S O U R C I N G G I R F O K U S PÅ E G E N K J E R N E V I R K S O M H E T Annonebilag

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9 T i e d l e m m e r i s a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e D e r e s r ef. : V å r r e f. : Dato : 25. mars 2009 S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Jeg mi n n er om

Detaljer