VICTORIA HOTELL MARKEGATA FLORØ NORWAY NM KLUBBLAG 1996 FINALE BULLETIN NR. 1946, 1996 FLORA SAMFUNNSHUS. 2l'tt. $Ittø Sribg eklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VICTORIA HOTELL MARKEGATA 43-6900 FLORØ NORWAY NM KLUBBLAG 1996 FINALE BULLETIN NR. 1946, 1996 FLORA SAMFUNNSHUS. 2l'tt. $Ittø Sribg eklubb"

Transkript

1 FALE M KLUBBLAG 1 FLORA AMFUHU MA BULLET R. l'tt. $tt ribg eklubb 1, 1 VCTORA HOTELL MARKEGATA - FLOR ORWAY Telephone: Telefax: 1

2

3 tiingen etter RUDE Pt. LAG AV Kaptein MP R,1 R R R PL. 1 Akademik BK Runar Lievik 11 1 rdaro BK Glenn Grtheim 11 1 rnu BK Bergen Akademrk 1 Boye Brogeland -1 1g 1 Bergen Akademik Arne Thomaen " 1 1 C Vo BK Olav Valtad 1 Vrkerund BK Harald kjæran -A 11 Egefund BK Jan-lngve Andreaen ATALL PLL PR. KAMP Rcultat runde r. HJEMMELAG BORTELAG HMP BMP HVP BVP {MPD Vikerund BK Bergen Akademik 1 1 't Egerund BK iriu BK - lvlo BK idaro BK 1 'rt Akademik BK Bergen Akademik 'tt Krmpoppett rundc flthevct kamp i RAM.{ r. HJEMMELAG BORTELAG HMP BMP HVP BVP MPD 1 iiu BK lmo BK Bergen Akademik 1 Egerund BK Akademik BK Vikerund BK Bergen Akademik idaro BK Akadcmili er nå kommet på dcn placn de kuc hått åercde i gårdagcn buetin. En tppe i dere fåvor gå utlåg med to vinncrpocng - nok til å gå for'bi idaro. Med like reulttter i trc kampcr cr åvtåndcnc i topp og bunn omtrcnt de arnmc. iriu har kommet eg etter in katåtrofale tart og har gienvunnet tatuen om cn åv mctcrliåpkandidatene. cn Bergen Akadcmikc 1 må nå tå cg ammcn for å bcholde buetinrommct forlentninger. redakjoncn: Arnar Kvernevik, Per l. "angc, Juliu Moe, Tcrjc ande og ten trm

4 : n g g å PE - <o { å'i;i e +; E* E atb E g E å E o i E! E : f ' e.i!.-r1!n! : -=! i =,, t : j! E f E ; = t a t az "rap.: LA = a.-i

5 Appe nr. 1. Rundc l. kamp, t halvrunde, idaro mot Vikerund pi, og i vk ^ED.EK *J,1 K 1 J ^ v D v E J..,1 *- *D AB v.+ rdj *EK,leldirtgfop: r P ord D* a * kke aledel1. lkke traff {)t P l+ P :l+ P Pa rundt rd ]T urncringlederen lorklaring åv de faktike forhold! kommentarer og argjorclc: Tilkalt til bordet etter at piei var avlutlet. Vet påto eg kadelidcnde pi grunn av manglende aleft Deromorddoblingavtvaraleneflvietmeldtli Dettc vle fortynet ' meldingforlp. amtidir om Vct påto å vie melde v orcr * i guntig one. TL iinner at V kan ha blitt kadelidende pga den manglende ale(en. 'l-l-jriterer pret lil vd V med tikk :.,{peånten begrunncle for åppeen: Fr utpiet ble det gjod oppmerkom på at doblingen av v kue væft ale(en Ot proteterte aldri på al han var fratatt janen til å nelde (hverken ved å forbeholde cg reften til protel da bordet ble lagt ned, eer gtter piet). Vct protelerte og tilkalte'- etter at ae hadde tatt opp kortene på nete pi. Vi mener primær1 at rnotparten protet kom lb. eint, og derfor burde awie Forvrig vil vi ikke ha problemer med å melde * uanett, eer å melde T over en elentue v. om vel aldri vil bli mcldt uanet. Motparlen kommentarer: t kan eh'flgelig ikke protetere når bordel kommer ned, uten at han dernred vil avl.e en del av iten. Etler piet ble dct dikuteft li1t, vi protetcrcr nonnalt ikke ibr vi mener o kadelidende Kortene til.ete pi bl taft ut av mappen. uten at de ble ctt på. for proteten kom. Vi er kadelidende iden t har til en klar v melding (endog.lv kar værc ct alternativ) når rnakker har meldi inn etter at motpafien har åpnet og krevd nred over 1. Dette,nedfder at får myc mindre tyring. ord får flck. problem med å få vit ine 1 lp. år makker tttcr hjefleren er Vet at en tamp normalt vil kotetij 11, og har cn opplagl v (A K itter til og med i "kutt", hvi + er avhengig av den)

6 Appeutvalgct komnentarer og dom: -U dmmerjuteft pi ): MP tjl idaro. lv{anglendc alcrt forhindret en hiefterttlc i l. Kornmer Ot til mcd v linner nok lortari både * og grand. amtjdig om idaro er dyktige nok til å rrelde r Velgcrlå melde v blir del trak \ankeligere og dcnne uikkerheten grr al dc1 ikke er lett å på rcultatet, defor juterl pi. LLJ glr og opprrcrkon på al det ikke bare er lov å pfie ved rnaiglende alefi, mcn man br glorc det hvj man hår mrtanke om al ikke alt er otn dct kal. dette ptet har t ct problein Om han p. og ord dobling er for bct. har han ved in pornrål!it inte.ee lilr hjerter. flan riikerer da å bli dmt hvi makker pier hjertcr u1 Appe nr.. Runde. kamp, L halvrunde, iriu mot Vikerund pi, og /V. iek vd r D *J ^J vk i-t + å ^D r r å EKD O MeldingtbrLop: Vet ord DXP T ' t 1,r * * Alefiert og forklart om negativ P vd a P P "EJ rek *-/ 'furneringlederen forklaring av de faktike forhold, kommenfarer og avgjorele: Ble tilkalt til bordet trak piet var åiennoml-rt. Fikk i lbfte orngang ikke fordele av ar ord. 1'r utpiet haddc pufl om hva doblingen innebar, men kun tbiet eg om al den ikke var trafi l.ot da det pilte reultat rå Fikk i etlertid vite ar doblingen ble fbrklarl o11l Degativ, og at t hånd tilfredtiltc rnakkera\,.talen krav til tilpaning de umeldte larger (Canape) Hånden (V) tilfrcdtier el1er 'l l, in rrcning ikke innholdet i en negatir dobling i nonnai bet\dning. TL vurderer dct derlbr til å være gitt utiltrekkelige opplvninger. og at kan ha blitt kadelidende på grlnn av dettc Reultatet ble deretter jutclt til T V med tikk:,1 Appeanten begrunnele for apeeni ord purle fr han kue pie ut, hva doblingcn var, og fikk tii var negativ dobling. dv. ikke betedobling. Vi er ikke kjent rned at dct er en normal "betydning" av ncgativ dobling om tilier at vet må ha ånnct enn - poeng+ og ikke nke. å pie kontrakten doblet. t har gitl tiltrekkelig oppl!rlingcr og neldt i henhold til ytemet. Ver har meicit t fordi han anå dct om bete kontrakr Motpierne har deuten ikke tapt noe

7 HJerterutpi jra nord er pc ulativt uten innkomler yd vet åt vet reppe har,l ruter, da vicentrafl'cpaværtakh.-t yd eter da naturlig e og konge i rutcr Detåikke fb.letle i niler e. kun feil h. i: A) Klveren gjr fem tikk B) pief'rer har e og kor : i par og ikke hold i hieder. Hterrerki er kun riktig hvi makker har rk- fjerde e redrc og ikke parhold elv med opplyning om at yd kunne ha honnr dobbel i hjcfier,. re der væfl klaft mol odden for både nord og yd å pille hjefier. Konklujon: Ufut lige opplyning f er ikke girf og har ikke påvirker motpict Motpafien kornmemtarer Vi vier til innledningen ti1 irnijon av negativ dobling i konvenlonhåndboka e vedlagt kopi. egativ dobling vier n( ttte til umeldte farger, mint -kort i unieidt maior. Ut t'ra dette er den motpi-plaoc.o1n ble vaigt ved bordet opplagt. Hti en fir opplyt at vet kan ha ned til honnor dobb, hlener. minker janen for parhonnr ho nord Bclende motpi bli. da mulig å finr Den ukor.ekle lbrklaring medl'fte at yd var janelo til å finne notpict. Appeuh algcl kommcnr, j. og dorn LU ttter TL i han avgjor!. og drnmer konrrakten til T, V, tikk da Vct dobling er næmere en High-Lolv dobl enn en negativ dobling. V påtår at de ikkc "c, kjent mcd', at den vanlige betvdning av er gativ dobling er å garantere den andrc major. Det må vel \,ære det advokater kaer en erin. rglorklvning på detre ni\,ået Med korrekt tbrklaring vil både og ha hatt muligh ten fi ne det bet nde motpi V gir en overbeviende 1i-, rring på hvorfor hverken ecr br pie hjerter Denne lbrklarirrgen "kjoper" LU, r: bare å lenge Vet har hjeder. V må forandre ine yter 'r iik at det klart framgår hviike doblinger paret bruker.

8 Orginal claim Arne Hoftad Meterkapet kank1e rnct honnrterke hånd var i omlp i. runde lordag ettenriddag: a v :1,1 r,1.i.i K ^1:1 ej 1..D + *EKt ^F] FKD DJ rekj * D one ord, yd, giver Vel Ved de flete bord gikk piet raakt over i glemelen, errer a! yd el'lten hådde vunnet tre grand med ine HP. eer gått en bct i fire hleder Ett par vant lbrreten tir. hjerter ogå eh hadde jeg fornoyclen å bakpie idaro - Egerrnd i åpent rorn, hvor Ceir Olav Trlevo(ord) - Geir {elgemo kryet klinger med Ove Romlo(Vet), Odd Bergum. Og det om kjedde der, blir nok huket en tund. lik gikk det: Vei ord Ot vd Pa Pa lr Dobl. r Pa l T Dobl Pa Pa Dobl. Pa ^ Pa Pa Ruteråpningcn er av den tl'pcn om betyr (icg åpnen, og ecr forteer mint mulig. Reten viijegikkepåtarncgåmenenoeom. e ogå med aktele på utpiet av par ti GEO hadde neppe regnet med å få for den. men det fikk han. Dct kom kifi til rutcr om gikk til knekten. hvorefter Geir fbnafte ned t.umfe og dame. Bordet kongc kk likket, og i malgel av noe bedre forlattc Ove med klr,er e, konge og en tredjc om gikk til (ieo knek1. lgjen ct uvenlet tjkk lor fiehaugen i nord. mcn Geir ben\ttcl anledningeu til å kvitte eg med hjeflereet. å ruler nordlia. og vd kue ha aeten. atlrlig"-i har vi ae ett piere oln har gått både 1 1 og mef i ireter. Men ieg tror det er f'rle ganjeg opplever at cn pier legger ned og claimer de ;.i, ite tikkene. motpiilet. lel å merkel

9 Cavendih Calcutta De{ f-oregår tore bridgetumeriner andre teder i verden enn i Flor i die dagcr ew York pie denne hejgen invrtajontureringen Cavendih Calcutta om vel er den trirrrcrrngcn om blant annel l1ar de trte pengepremiene. To norke par har deltatt her tidligerc: ven Olai l.lyland - am nge livland og Clen Grthejm - Terje Aa. Da <Hylandlageor på et tidlig tidpunkt rk ut a\, året M for klubblag rget de lbr invita1oner til ew York og in andre deakele i denne kj mpeturneringen Og buctjntaben har oppfettet kontakt over Atlanteren og her er dere orginalverjonen ar rte nelding: T<ry *{... 1 ) Jq-t t'1t.1tvn Etti- (oe,111 ha. u; furt" J,,1nn f,t v; Lrr{ry.,n tro, 1oo. ",.,n,ro o (rfi ; /. r.,, -1a?) e,j- r. q +!o 1\u1"1*,, t ' ov"- d foaot "t $ [n*rt,rk. ik %. Jet* q,a.. ' '.'. "dr.1d "{_ o* å Etler altalen kommer det ny Epport når tu.neringen er ferdig lbrte buetjn på mandag å fa korrmer den rned i

10 Glitrende piefring Tommy andmark piil 1 i karnp var et meget intereanl piil: \V K Ekn E D kn D Dkn K E D K Ekn ramakanpen meorn Mo og idaro kom,' ved begge bord i rutcr, og pielbrer ga opp p.ojektct ettr relativt kort tid og la eg på en bet. lukliet rom kai det vei ie at tiden på dette tidpunktet alierede var overkredet, lik at det ikke var r]lye tid til tenhing på de to ite piene i halvrunden. Ogå.lan Mikkelen, Akademik kom i ruter i kampen me om Akademik og Bergen Akademike l: V l,ielik Mlkkelen pa hj pa kl pa hj pa ru pa ru pa ru pa på pa pa. kom ut ogå her, og yd var inne. Mikkelen la ned hjefter konge, pilte ruter konge og rutcr til bordet e. hjefter e og en liten hjerter iil tjeling L)ermed va. hjerteren god. men dette lote imidlertid ingen problemer, fordi hånden hadde litt lbr mange klverlr trt at klverlaperen kue kume tbrvirure på hjerterne i bordet. Men etter noen tid fant Jan ut at dcn cnete.janen han hadde var at t haddc ingej klover, og derl'or pilte han på det lan trakk klover e, og derctter pilte han en t.edjc rutcr. l var inne på darnen. og kunne bare kontatere at han var blitl trippet 1br ae andre t'argcr enn par. En par til dobbeltrenon ga.'an Mikkelen kontrakten fordi bordet kloveftaper forvant Meget god piefring av Mikkclen. men de\ere bare butt pi, for anne kontrakt gikk ogå hjem ved det andre bordel.

11 ærmet genialt? Tommy andmark Ceir lelgemo har gang på gang lokkert verdcnprecn giennom in utrolige telt tbr det å ette rnotpierne på prr,e. kamp gjorde han dct rgien, denne gang moimo i lama. e bare her:,, 1,K kn Ekn Ekn kn 1 D O KD Lukket.om: V Valtad lp pa KD E KD Handå Grotheim kl pa ht p pa pa Hjerter e kom ut, og korrekt kiftct ord tii rlrter knekt og da denne fikk beholde tikket. pilte han ogå ruter. om ble tukkel med eet i t. å fulgte par konge og en par rrr eet, og trumfen var ute Liten klver fra Vet ble tukket i ord rned eet- og ord greide nå å underpie hjertorlårgen lik at yd korn inn på damen og hentet eg beten i ruter. Meget godt inotpili av Terje Aa i ord- men lite kunne han vite at han prctaion kuile bli att hclr i,k1r.:g.n.l.prcfrer.1 \ej dcl anjrc borj(1. V Helgemo Eriken Tilevo chytle lp p h.j pa rkl p pa pa hj pa Ogå her var irutledningen den amrne hjertef konge ut lra ord, kin til ruter og {elgemo takk den andre ruteren med eci i bordet. Ralnaalen ver det ingen orn på dcttc tidipunkt var det minte i ii oln at reultatel i åpedi rorr vie blj identik ikt det i lukket. tor ettgr hjerterttten i yd var det he uannvnlig at ord ikke vilte greie å finne varianlen tned underpiing av hjertereet Man hadde i gnrnnen begynt å ofte eg ner for kaffen enn

12 piet. da piet plutclig lok en hclt dfarnatik vending Ccir ple nele tikk par til kncklcn (orn iudcrtc at han kankic hadde en partaper) og la uten lbrvarel ncd lrjcrter knekt r) lia hinden inete rikk Detto alte ord på en rncgcl,,ankelrg pvkologrk prve år.lelgcrno pilte en hjerle. liiviig, kunne detle tyde på at del va. hnn om hadde hjcrtcrdamen, og ikke yo. og ur nan provde å lilnuke eg et likk i htener fof å vinne kontraktcn Men - den gang ei. tenkte ord" og var å lil de grader vippet av pinnen på grunn a\ dee h],t uventede piet at han takk opp med hjerter e. Demcd haddc han nlakker plutelig, om lyn fra klar himnei rnitcl rnnkomlen in til del godpiltc rulcriikket. og konlrakten var ndt rrl å gå hjcm B,. B ! B B.. 'l Dette er et t),pik ekcrrpei på hva Geir Helgemo er i tand til a gjorc ved bordet an er å god at han veblikkelig er" ikke bare hvilke problerrer han elr, har. men ogå hvilke problemer han kan foryne molparlen med Pykologi er en viktig del av dette piet om vi ae er å glade i, og dette lar anvendr pvlologi på rtt aer bete Kalrbb a ag' 1 F L <:>x: qt mai REULTATER PLL 1- Geir Ofav Tifevo - Geir Helgemo..,... Jan Petter igener - Per Lwe, Jan-. Andreaen - Henning tokkeland.. Erik æfenninde - Boye Brogeland Runar Lievik - Jan Mikkelen Prank O. andvik - Arne Thonaen Vidor mith - Lar Al ldrd... - OddbjrD Handå - Olav Valtad. TariF Aå -.:lohn.:rdlhaim Arild Ramuen - Jon veindal. Trond Wiborg - Arne Bjrndahl...-,. Harald Batianen - Bjrn Petteren... Len Bjertne - tein W. Andreaen... verre Koch - Jotein rvo11. Trond Eriken - Viggo chytte Ove Romlo - Odd Bergum. REULTATER PLL 1 - Trond Wiborg - Arne Bjrndahl... ten Bjertne - tein W. Andreaen..,.. Tor Helne - Jon Aabye. Erik ælenninde - Boye Broge1and Bjr Olav Ekren - Lae Aaeng.. verre Koch - Jotein rvof1. Runår Lievik - Jan Mikkelen verre Å. elfor - Oav Valtad, Geir Olav Tilevo - Geir Helgemo... Frank O. andvik - Arne Thomaen Ove Romlo - Odd Bergun. Trond Eriken - Viggo chytte VLddr mith Lar Al lard... Jan-1. Andreaen - Henning tokkeland.. Arid Ranuen - Jon veindal. Harald Batianen - Bjrn Petteren idaro. iriu BK. Egerund Bergen AK Akademi k Bergen AK Vikerund BX BK BK AKademrk JK _ Vikerund BK. 1 Mo BK... idaro. - Bergen AK... - Akadenik BK... - Bergen AK... - Vikerund BK.,, iriu BK ,... - Mo BK, Egerund K iriu BK. Bergen AK idaro. 'l AKaOemrJ( ljk...,... Mo K... idalo, rz 'l -'l Egerund BK...., () tjk.-_ tt Vikerund BK. -1 Egerund AK - Bergen AK - Bergen ÅK -

13 i EK vk.j pilt nr. (1), og ngen, Butlcr: V Kontråk r V+ P PU A DJ tej rkd *J ^ id. *ED ^ f re +K 1 l *x ax a & ^ A. a,1 1 ' l,, - - ^EJ a 1 r t ^ rek.j *EJ ^ rd r KD TO ^KD t'l. E *KD pi nr. (), og /, Butler: - V Kootrak l l l l. r A ^ r i 1 v v v v V v + V P PV a i rek? åekj vd.edj *D ^ rel rkj * ^D "K. *J pi rr. (), og /V, Butlcr: V Koraakt l 1 ' l i f r r r lt tl + Y+ 1 P PV E ^K r. +KJ ^J r K O KJ * ^E v. i AD r EDJ red *D piu nr. (), V og Ae, Butler: - V Konlrak l t ' a å T * T T + t 1 t1 + V+ P PV 1 1A

14 ^D VD. K * rj v. DJ &E! ^ v. E +' ^ EK 'EKJ. +KD pi[ nr. (), og /, Butlcrr - V Kontåkt 1 1 J l l T T T T + V+ P PV l åk e. +ED ^D ak ik +.J ad. E K ^ vej. DJ $1 pi nr. (), og A', Butler: V Kolrtråkt + V+ P PV l 1 a l^ 1 ^ a a ^ ^ r lt t t 1 to 1 ^D vdj. * rek e *D ' EKDT A f.1 *KJ ^J rek. * pi trr.1 (), og Atlc, Butler: V Kotrtrekt 1 l 1l l l. ^ ^ A ^ V+ P?V t rkj r.j r ^ ak rd &D ADO "E. EK * ^E VDJ. *KJ pi nr. (), V og nged, Butler: - V Kontakt 1 l il T. * T i T T *x n v + Y P PV l 1l - -

15 ^K a!. &K ^DJ VED. &,K ^.ED ED "r E r {KJ J pi nr. (), og /V, Butler: V Kontråk l 1 T a i lt T T T t d + t l' V+ P PV - ^EKJ ad',.e å ^D. *J ^ "EKJ r KJ *K.D +ED'1 pi nr. (), og Ate, Bu(ler: - V 1 lt t 1 1 Kontrak + V+ P PV lax. r, a 1 a r t) {) l1-11 -', -1 -l -1 1,1 - ^E VEJ. ED't EK? ^ v.j ED ^K a r *J ^DJ V KD. K * pi[ nr. (11), og ngen, Butlerr - V Kontra t l1 1 ' T T T T T T e 11 t l + V+ P PV 1 -r ^E 1D.D & rd tek. J *E a11. EK' + A K!J. *KDJ pi nr. (1), V og /, Buttei: 1E V KontaL1 1 l1 1 J ax ix rx ax tx ax t t + V P PV -

16 AJO a'1. *K ^KD vk r KJ &. redj. *D ^a v.ed 1J pi[ nr. (1), og Ae, Butler: - V Kontnkt t l 1 1 t 1T 1T i 1T l 1T lr 1T + Y P PV -l - -t ^E vj. DJ *D ^ vd rk * AKDJ rk a *J ^ VE re *EK pi nr. (1), og hgen, Butler: V Korfrakt l 1t.. r r, fx, v l1 t + V+ t P PV, - A E v. KD åj ^K V KJ rj * ^D'1 r E.E åd rj YD a- *K pi ff. (1), og /, Brtler: V Kontråki l 1 1 1t Y a a T T T r T a', t Y+ P PV - 1,1 -l t ad v a &K AK aej. *'1 ^J rd. DJ *D AE rk. K *EJ pi ur, (1), V og /V, Butler: V Kontrak l r t., l1 1t + V+ P PV ,1-1

17 ^ e.dj * A EJ ve. EK * E 1Q',t. 'KJ re *D.KD rd. *KJ '/ 1 t pi[ nr. 1 (1), og ngen, Butter: v l 1 Kontra * T T T T T t l L l l + Yl P PV ) A EJ ve rek * AKDT rk. D 1K ^ vd '. * ^ e.j Dt pi nr. (1), og /, Butler: -1 V Korftakt t l l r + t. 1 + V+ P PV , - - -l AK rk. * ^DJ F,J. *' ^E r?j ldj *KDJ. rd r EK & pi[ nr. (1), og /V, Butler: - V Koltrakt,1 t:) L 1 lt lt T 1T T ^ + V+ P PV {J 1E. * KJ r v. J t + ^ rkj rekd *D ^EKD rd + pi nr. (), V og Ae, Butlerr -1 V Kontrakt 1 t l l r i i a A ^ ^ i + V+ l 1 r' 1 t 1 t P PV -,l -

18 ^E vj. K + ^DJ v 1D *KJ a t. å ^K EKD.J *ED 1 l pi nr. (1), og /, Butler: Y l l Kontrak T ^ t + v+ P11 Pr,, _l ^ 1J *J t DJ vj.k +E r K.. ED. ED't +t ^ E tk. *KD pi nr. (), og /V, Butler: V Kont akt 1 t ^ A ^ i A ^ i 1l 1 1 l1 + t V+ P PV -tt -1 _ ^ ' v K t *E'1 ^EKJ r l'.dj * ^D a.k1 *K. "D. E *D pi[ nr. (J), og Ae. Butlcr: -1 V Kotrtrak 1 1 l Pa a a ^ A + y P PV - - ^D a r + ^ rk. KD *J AEK vd.ej * pi nr. (), V og trgen, BEtler: 1 V to l 1 1l t 1 Kontrak 1 T A r & r + ^J VEJ r A +EKD a 1 V+ P PV -

19 ^ rk rk AD r. E *KJE.EKt a J. *E a VD?.DJ +D pi[ nr. (), og /V, Butler: -O V t rl 1 r Kontråk lt 1T * t *x +x *x +x + Y1 P PV _ ^! rdj + ^ vekd ^ v rk. *DJ *EK.KDJ J. * pi nr. (), og Ae, Butler: - V 1 1 l1 1 t 1 1 Kontrakt * * * * +. v 1 + V+ P PV ta t ^1 v r D *EDJ r tet.k +. vkd.e AKD VJ.J pi rr.1 (), og ngcn, Btltler: V Kotrkåkt 1l tl *x v v r 1 1 tl t + V+ P PV - -1 l l å a. *K ^KDJ vk ij *E ^ vdj. *DJ ^ ve. KD * V 1 l1 l) l t pi trr. (), V og /, Butler: Kontrak + \"r P PV -, - -1

20 rk pi[ nr. (), og A, Butler: - ^E fb. K *.1 *EJ a rk. *D ^DJ rd. D *K V l1 1 l '1 t 1 1 t Kontråk t v 1ln' r 1T lt T E 1 r 1 1 V+ 1 P PV -, ^KD rj. KD * AE ad',. + EK ^J rk. *D ^ re. EJ *J pi nr. (), og tngcn. Butler: - V, l lt l 1 Kontrakt * + *x Tx + V+ P PV l AE rj. K *EKD AKJO a K.D *J ^DE v.j *o ^ 'ED re + piu rr. (1), og /, Butler: - V Kontråkt l ' l T * T T T + l 1 t l + \+ P PV - 1-1, - - -, 1 r r K. tq åekd A vdj a J &.K ae. EK *J ^EDJ v rd * piu nr. (), V og /V, Bu{ler: 1 V Kontrak 1 t å r y+ A P PV 'l - - 'l

21 VETE PRODUKT A. POTBoK - o1 FloB - TELEFO + o - TELEFM + o _ aakglao -! FOqETAKFEGTEFET O MVA l'r.lo.: i.lhf,.irdrc: a..co Fo.!tc ol! o,r r æ. a Mv "h..l.nr.: <D CCB TA CC r& Harur rlr.: t o ccarrn-po!ffi rir.: a! CCB TA- Xdgrr æ rld {r.:1 ccb TAl-,!.nd.r il.: t l ccb r L!nd'.t u,:r. ccbralk o.dk lr.:? ccb r^ - Fr' f-:qrat_rrdhln [i.:r. æ ee 'Cc AL. B.ioon T RR DUTRER A. Mekanik verkted og montaje FtOR {JLEEVCE å A&e.: lva - atleget. 11 Atand flelon: ((y1) 1,tr feteta* t1 11 ætk t {. {* Telefon - Mobit Flor _,!flp*--r;rygg FLORA KOMMLE GJEDGE ogn og Fjordane

22 lj] =fr n - ojo - ojo C * Q'' o- ' q d doå r=o d EEEEgEå _= HåEBE{å q ) rr F!-r Ed-å' -.q clo r+o - o'!fa +o- =e ltd < e o. l i+ rt!)o,+ å= -{ f-{ TF (t = ojn) 1p- A_r PO (rl B $ be R J ) H* U C' z l,!) qq t= -'< o Ef, ct= =x gl o-. vwo r\r i. o\ i)o E+ *E oo+ e= =',+ ood X A' gc de r+

VICTORIA HOTELL MARKEGATA 43. 6900 FLORØ NORWAY NM KLUBBLAG 1996 FINALE BULLETIN. t{r. 1946,1996 FLORA SAMFUNNSHUS. 9ln.

VICTORIA HOTELL MARKEGATA 43. 6900 FLORØ NORWAY NM KLUBBLAG 1996 FINALE BULLETIN. t{r. 1946,1996 FLORA SAMFUNNSHUS. 9ln. FALE M KLUBBLAG FLORA AMFUHU -. [A. BULLET t{r. ln. $lorø ribgeklubb, VCTORA HOTELL MARKEGATA. FLOR ORWAY Telephone: Telefax: Formannen hilen. Del å arragere en frnale i M for klubblag er et tort løft

Detaljer

Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni

Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Lagene Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Foreløpige lagsammensetninger Sveio BK Karl Christian Baumann, Simon Eileraas, Helge Svendsen,

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Norwegian Ladies Team Championship(6_10)

Norwegian Ladies Team Championship(6_10) orwegian Ladies Team Chamionshi(_) orwegian Ladies Team Chamionshi(_) Hells Angels vs Arctic Powerchicks Hells Angels Arctic Powerchicks Arctic Powerchicks Hells Angels Holmˆ y Danielsen kaanevik Brogeland

Detaljer

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Mandag 7.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Årets spill? To innspill, et safety play og en skvis

Årets spill? To innspill, et safety play og en skvis Årets spill? To innspill, et safety play og en skvis 2008-06-22 18:10:30 by ChristianVennerod Boye lot ikke tsjekkerne få kontrakten i en billig 3 kløver bare fordi de hadde 23 hp. Han balanserte med en

Detaljer

Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer.

Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer. Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer. Av Ragnar Midjo Steinkjer bridgeklubb har arrangert NM for klubber 2 ganger. Den gang het klubben Ogndal bridgeklubb. Også de gangene var det mange gode bridgespillere

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

Team Hurra til lagfinalen!

Team Hurra til lagfinalen! Team Hurra til lagfinalen! Ann Karin Fuglestad, Frank Svindal, Øystein Jensen, Geir Brekka, Nils Ravnaas, Jon S Hansen For 10 år siden møtte Team Hurra Haugesund i 6 runde. Det var hjemmekamp og ingen

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 6 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Dukk på dukk! I den spennende kampen mellom Moss og Sortland dukket følgende finurlige motspill opp. Spill

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

MP-treffet Torsdag 10.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Torsdag 10.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Torsdag 10.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Vurderingskriterier: RØD TEKST 3NT er beste kontrakt BLÅ TEKST 4hj er beste kontrakt

Vurderingskriterier: RØD TEKST 3NT er beste kontrakt BLÅ TEKST 4hj er beste kontrakt 1) Nord, ingen kn10765 K94 D1054 8 9 K10765 1096 K874 D8 EK76 ED84 D53 2) Vest, Nord-Syd 108 K9754 74 D105 K10 D9865 D1098763 -- Dkn6 EK86 E74 K54 3) Syd, Vest-Vest K74 10965 64 75 KD8 10975 K7543 D86

Detaljer

V N Ø S. Birman Silla Padon Boye. 1 hj 1 sp pass 3 NT

V N Ø S. Birman Silla Padon Boye. 1 hj 1 sp pass 3 NT Ernst&Young prisen 2014 Det er en glede å konstatere at firmaet Ernst&Young fortsatt er villige til å sponse årets norske spill. Det ble etter hvert innlevert mange spill til årets konkurranse, og alle

Detaljer

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL Under kommer ti spill meldt av spillere fra landslagstroppen. Kortene måtte jeg sette opp ved siden av hverandre, men du skjønner sikkert at nord er til venstre og syd er

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 7 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Skiprofiler Mette Torp Mette var gift med Arild Torp som var foreldre til Espen. Dette var en bridgefamilie

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Oppgavesett 3/09 - april

Oppgavesett 3/09 - april Oppgavesett 3/09 - april Ingvar Erga AJ4 AK4 Bente Faag A76532 A Thorleif Skimmeland Karl Johan Tørkli Vest Nord Øst Syd 1 ru pass pass 1 hj x pass 1 sp 2 hj? Hva melder du som syd? Løsningsforslag: Oppgave

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

NORWEGIAN CORP_ CHAMPIONSHIP(3_10)

NORWEGIAN CORP_ CHAMPIONSHIP(3_10) ORGIA CORP_ CHAMPIOHIP(_0) ORGIA CORP_ CHAMPIOHIP(_0) TALG KVARA vs VIGO RGKAP A TALG KVARA VIGO RGKAP A VIGO RGKAP A TALG KVARA R KVARA T Hˆ LAD G Brekka Ringseth B KVARA TOR Jensen Berg Board Contract

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

LÆR Å SPILLE BRIDGE GRUNNKURS 1. 1.1 Diverse opplysninger om bridge. 1.2 Ord og uttrykk i bridge. 1.3 Hvordan foregår spillet?

LÆR Å SPILLE BRIDGE GRUNNKURS 1. 1.1 Diverse opplysninger om bridge. 1.2 Ord og uttrykk i bridge. 1.3 Hvordan foregår spillet? GRUNNKURS 1 LÆR Å SPILLE BRIDGE Kveld 1 1.1 Diverse opplysninger om bridge 1.2 Ord og uttrykk i bridge 1.3 Hvordan foregår spillet? 1.4 Hva er billedkortenes verdi? 1.5 Hvordan er fargene rangert? 1.6

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Kaninen var tidlig i tenning og allerede i spill 2 fant han en stamp i rød sone på 6trinnet! Desverre var det mot luft. 10 9 6 10 8 9 E K 10

Detaljer

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Ⲩ 颼 颼 萀 葟 葟 葟 葟 Jeg liker konseptet BAK de siste årene har satset på med å legge turneringen til et hotell 100 meter fra inngangen til flyplassen. Fine spillelokaler

Detaljer

BK Junior gratulerer!

BK Junior gratulerer! 1.plass: NIDAROS BK 1 Tor Helness, Per Erik Austberg, Jon-Egil Furunes, og Geir Helgemo. 2.plass: Bergen Akademiske BK 4 Sven Olai Høyland, Jim Høyland, Tor Bakke, Magne Eide og Frode Fyllingen. 3.plass:

Detaljer

MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 5 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Olav Ellingsen, Sortland hadde ett godt spill mot Moss. Spill 2 Dealer: South Vul: N-S E1076 7642 854 D3 D853

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Appellskjema for appell til Lovutvalget

Appellskjema for appell til Lovutvalget Appellskjema for appell til Lovutvalget Norsk Bridgeforbund Sognsveien 75 A 0855 OSLO E-post: bridge@bridge.no Lokale appellgebyrer med KP 150,- med FP 300,- Appell til LU kr 300,- Gebyr deponeres på konto

Detaljer

STENBERG. Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i Norge nr 3 juli 2004 )

STENBERG. Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i Norge nr 3 juli 2004 ) TEBERG Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i orge nr 3 juli 2004 ) Å benytte en kravmelding som viser støtte i åpningsfargen, har mye for seg, blant annet for å undersøke slemmulighetene. Over minoråpning

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Hva innebærer motspill? Å forhindre at spillefører klarer kontrakten. Eventuelt forhindre overstikk. Legge en plan for hvordan få dette

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Hva innebærer motspill? Å forhindre at spillefører klarer kontrakten. Legge en plan for hvordan få dette til. Helhetlig plan er viktig.

Detaljer

Kommentar: Åpning 1 NT ( ). Syd er ikke interessert i å høre om majorfarger men melder 3 NT direkte med 11 hp.

Kommentar: Åpning 1 NT ( ). Syd er ikke interessert i å høre om majorfarger men melder 3 NT direkte med 11 hp. Spill 1 N/ingen E 10 E K 5 D 9 7 4 E 5 4 3 K 8 5 D Kn 9 6 3 2 Kn 9 7 4 2 10 8 K 10 6 5 3 Kn - Kn 10 8 7 7 4 D 6 3 E 8 2 K D 9 6 2 Meldinger: N Ø S V 1 NT pass 3 NT pass rundt Kommentar: Åpning 1 NT ( 15-17

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

NIDAROS BK 1 NIDAROS BK 1 ER NORGES- MESTRE AV ÅRET! VI GRATULERER NIDAROS 1 NORGESMESTERSKAP FOR KLUBBLAG 2000! BULLETIN INNHOLD

NIDAROS BK 1 NIDAROS BK 1 ER NORGES- MESTRE AV ÅRET! VI GRATULERER NIDAROS 1 NORGESMESTERSKAP FOR KLUBBLAG 2000! BULLETIN INNHOLD BULLETIN INNHOLD NIDAROS BK 1 På bildet ser vi Sigmund Bakke, teknisk ansvarlig for arrangmentet, Tor Helness, Jon-Egil Furunes, Per Erik Austberg og Geir Helgemo. Laget ble Norgesmestre etter å ha vunnet

Detaljer

KM Par 2012 Møre og Romsdal Bridgekrets

KM Par 2012 Møre og Romsdal Bridgekrets KM Par 2012 Møre og Romsdal Bridgekrets Årets kretsmestere Jon Terje Storsten Svein Jarle Bjerkevoll 16 par, resultat for de over middels: Plass Poeng Navn Klubb 1 105 Jon Terje Storsten - Svein Jarle

Detaljer

Sluttresultat. Høstmørke5 1 2 Asbjørn Anthonsen - Thore Sundfær Vadsø BK

Sluttresultat. Høstmørke5 1 2 Asbjørn Anthonsen - Thore Sundfær Vadsø BK luttresultat Høstmørke5 Plass Parnr avn Klubb Poeng % 1 2 Asbjørn Anthonsen - Thore undfær adsø BK 30,00 59,26% 2 10 Britt ilsen - Gudmund ien adsø BK 29,00 58,95% 3 13 Bernhard Iversen - Kåre Carlsen

Detaljer

Søndag 30.september: Knallstart for Norge!

Søndag 30.september: Knallstart for Norge! Søndag 30.september: Knallstart for Norge! 2007-09-30 09:13:14 by geo Norges lag fikk en flott start i VM. Mot erkefienden Sverige i første runde ble det mer eller mindre overkjøring. Seieren ble til slutt

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Spilleføringsteknikk. Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten!

Spilleføringsteknikk. Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten! Spilleføringsteknikk Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten! Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Kombiner

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspillssignaler Styrkekast (og svakhetskast) Fordelingskast Lavinthal. Styrkekast Når Makker spiller ut en honnør Makker inviterer i en

Detaljer

Are`s intrafinesse (av Anders Fodstad)

Are`s intrafinesse (av Anders Fodstad) Are`s intrafinesse (av Anders Fodstad) Noen ganger melder man gode kontrakter som ikke alltid får den rettferdighet som vi mener kontrakten fortjener. Ekstra deilig er det når vi spiller glimrende og vinner

Detaljer

Hotell Klubben har en god og lang historie. Det har vært hotell her siden 1880 tallet. Hotell Klubben lå i den gamle delen som tilhører Harmonien og

Hotell Klubben har en god og lang historie. Det har vært hotell her siden 1880 tallet. Hotell Klubben lå i den gamle delen som tilhører Harmonien og Hotell Klubben har en god og lang historie. Det har vært hotell her siden 1880 tallet. Hotell Klubben lå i den gamle delen som tilhører Harmonien og Victoriagården som ligger her hotellet står nå. Disse

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6

Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6 Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6 Av Paul Bang Det er alltid leit å ryke ut av NM-lag allerede i 3. runde. Vårt lag hadde kanskje kunne levd med det, ut fra at vi kunne sagt at

Detaljer

En skal alltid prøve å utnytte spillets retning (går med sola), slik at en spiller fra svakhet og opp mot styrke:

En skal alltid prøve å utnytte spillets retning (går med sola), slik at en spiller fra svakhet og opp mot styrke: Fargebehandling Fargebehandling er hvordan du isolert sett skal behandle en farge. For eksempel: Hvordan bør en spille Ekn32 mot K754? Når en skal vurdere hva som er rett fargebehandling kan det også være

Detaljer

Tja, sånn passe? EM bridge 2014. Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Jeg håper på mange innspill..

Tja, sånn passe? EM bridge 2014. Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Jeg håper på mange innspill.. Oppsummering 1 Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Tja, sånn passe? Jeg håper på mange innspill.. Norge har ikke vært blant de aller beste Europa de siste mesterskapene. Dette

Detaljer

Spilleføring. Eliminasjon og innspill

Spilleføring. Eliminasjon og innspill Spilleføring Eliminasjon og innspill Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Å forfremme stikk Langfarvestikk. Ekstra trumfstikk.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

ÅPNINGSMELDINGER. 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63

ÅPNINGSMELDINGER. 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63 ÅPNINGSMELDINGER ÅPNING BESKRIVELSE VIKTIGSTE SVAR 1 16+hp skjev fordeling 17+hp balansert 1 = 0-7hp. 1 = a) 8+hp 5+sp. b) 8+hp 5+ru. 1 = 8+hp 5+hj. 1NT = 8+hp 5+kl.

Detaljer

Etter langfredag kommer kortlørdag...

Etter langfredag kommer kortlørdag... Etter langfredag kommer kortlørdag... I runde 5 fikk vi Heimdal 2 mot Tromsø. Roland Wald siterer de to avtalene Trond Wirkola Hegrand har med makker: 1) Når han hopper til utgang, skal makker passe, 2)

Detaljer

SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013

SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013 SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013 Kapittel 3 GODE ELLER DÅRLIGE KORT FRA SIST Melder i stigende rekkefølge fra 1kl (ru hj sp) til 7NT Kontrakten er bestemt når de 3

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

Etter første dag av klubblag NM leder Astra/ABC foran Nidaros 1 og Stavanger! BULLETIN INNHOLD

Etter første dag av klubblag NM leder Astra/ABC foran Nidaros 1 og Stavanger! BULLETIN INNHOLD BULLETIN INNHOLD Resultater fra de to første kampene. Hvem topper butleren og hvem har fått en tøff start på mesterskapet. Vi prsenterer noen spill og etterlyser andre fra dere. Astra/ABC innledet med

Detaljer

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 -HQVHQ&XS 7RUULGDOVHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 %8//(7,115,11+2/' Årets nest viktigste Det er to turneringer av betydning her i byen. Den ene er SI B og den andre er Jensen Cup i rom jula. Da m øtes de

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

BLACKWOOD NÅR ER 4 GRAND RKCB

BLACKWOOD NÅR ER 4 GRAND RKCB BLACKWOOD ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (RKCB) NÅR ER 4 GRAND RKCB Når en farge er avtalt som trumf direkte eller indirekte Hopp til 4 grand etter en fargemelding er normalt RKCB 1 SVAR PÅ 4 GRAND (RKCB) Trumf

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Å planlegge og utføre en skvis. En nyttig teknikk for deg som spillefører

Å planlegge og utføre en skvis. En nyttig teknikk for deg som spillefører Å planlegge og utføre en skvis En nyttig teknikk for deg som spillefører Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Kombiner om mulig

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med Åre hoee fyrverkerkampaje FLASHING THUNDER ART.NR. E 6 kudd. E kkkelg kra pakke om vl ufordre e orebrødre både effekmeg og de avlu ede drøee. Be : e! e d em kr + kr + GRATIS! der for u h T g. Flah k ATIS

Detaljer

Vær utålmodig, menneske

Vær utålmodig, menneske Vær uålmdig, mennese nger Hageru, Birgie Grimsad. Arr: lars Kle il. Sa-el-sen va-rer e - vig. A f G =80 2 4 s s s s 2 4 m m m m s s s s z s 2 4 m m m m 2 4 m m m m 11 n Mør-e ble ls, g ls-e ild g men-nes-e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Resultatliste etter runde 2

Resultatliste etter runde 2 Resultatliste etter runde Plass Lag Spillere NM-LAG Poeng Namsos BK Per Arne Flått, Geir Enge, Ragnar Davidsen, Frode Cantona Nybo, 9, Jørn Arild Ringseth Singsås BK Arnfinn Helgemo, Bård Kåre Græsli,

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

JENSEN CUP Juletradisjon siden 1995 Kristiansand

JENSEN CUP Juletradisjon siden 1995 Kristiansand 28.12.2012 JENSEN CUP 2012 Juletradisjon siden 1995 Kristiansand Siden midten av 90-tallet har Øystein Jensen invitert til en 2-bords singelturnering i romjulen. Det er ikke lett å komme med på startlisten

Detaljer

BRIDGEKURS DEL LYNKURS

BRIDGEKURS DEL LYNKURS BRIDGEKURS DEL LYNKURS 17. Oktober 2013 Varden Ungdomsskole 1 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS Velkommen til LYN Kurs 2 BRIDGE Kortspill for 4 personer Plassert rundt et bord N V Ø S Nord (N) spiller med syd (S)

Detaljer

BK Grand 75 år. Norgesmesterskapet for klubblag. Ålesund 13.-16. mai 2010

BK Grand 75 år. Norgesmesterskapet for klubblag. Ålesund 13.-16. mai 2010 BK Grand 75 år Norgesmesterskapet for klubblag BULLETIN 3 Ålesund 13.-16. mai 2010 Namsos BK, Vikersund BK eller stjeler Harstad S&B gullet på målstreken? Harstad BK har meldt seg på i kampen om gullet,

Detaljer

Forenklet bridge (f-bridge)

Forenklet bridge (f-bridge) Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

Vest Nord Øst Syd Vest Nord Øst Syd 1NT p 2kl 1NT p p 2ru p 2NT p p p 3NT p p p

Vest Nord Øst Syd Vest Nord Øst Syd 1NT p 2kl 1NT p p 2ru p 2NT p p p 3NT p p p Ekstraspill til 3. kurskveld: (Spill 9B og 10B) 1NT p 2kl 1NT p p 2ru p 2NT p p p 3NT p p p Øst spiller ut 6 og damen skal legges i bordet. For å få nok stikk må kløveress presses ut. Heldigvis er det

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

Det var spørsmålet i runde 11 da Rommy Jørstad-Stig Roar Hakkebo møtte Jonill Storøy-Per Chr. Gjerde.

Det var spørsmålet i runde 11 da Rommy Jørstad-Stig Roar Hakkebo møtte Jonill Storøy-Per Chr. Gjerde. Internett-bulletin Storturneringen 2001 Redaktør: Per H. Lange Å melde eller ikke melde Det var spørsmålet i runde 11 da Rommy Jørstad-Stig Roar Hakkebo møtte Jonill Storøy-Per Chr. Gjerde. 9 6 2 Kn 2

Detaljer

Påbyggingskurs. 13. Og 14. september 2014 Nøtterøy VGS

Påbyggingskurs. 13. Og 14. september 2014 Nøtterøy VGS Påbyggingskurs 13. Og 14. september 2014 Nøtterøy VGS Program lørdag kl 1000: Velkommen kl 1010:Tema 1: Kortvurdering Tema 2:Tempo og teknikk i spilleføring Kl 1130: Spilletrening Kl 1300: Lunsj kl 1400:

Detaljer

Kraftens moment er: Om A: r Om B: r' som har vektorene r. ' fra B. Det samlede kraftmomentet om A er da

Kraftens moment er: Om A: r Om B: r' som har vektorene r. ' fra B. Det samlede kraftmomentet om A er da yikk or igeiører. Litt tatikk. Side Litt tatikk. etigeer or ikeekt. Vi ka å ette opp etigeer or at et egeme ka ære i ro. Vi et aerede at ektorumme a de kretee om irker på egemet må ære ik u or at maeeteret

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kap. 0: Inferen om to populajoner Situajon: Det er to populajoner om vi ønker å ammenligne. Vi trekker da et utvalg fra hver populajon. Vi kan ha avhengige eller uavhengige utvalg. ST00 Statitikk for amfunnvitere

Detaljer

Hvor langt unna var vi egentlig?

Hvor langt unna var vi egentlig? Oppsummering 3 Hvor langt unna var vi egentlig? Nå skal jeg gjøre noe skummelt og det er ikke sikkert alle synes det er rett av meg å plukke ut enekeltspill for å vise hvor nærme vi egentlig var å gå til

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Resultatliste etter runde 7

Resultatliste etter runde 7 Resultatliste etter runde 7 Plass Lag Spillere NM-LAG Poeng Namsos BK Per Arne Flått, Geir Enge, Ragnar Davidsen, Frode Cantona Nybo,, Jørn Arild Ringseth Vikersund BK Vidar Smith, Lars Øivind Allard,

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE Rgulrigpla, plaid 6100000 Årtad, gr 160, br 904 m.fl. Sltt Buholdpla m.m. vd Sltt bybatopp Vilhlm Bjrk vi Hagrup vi Tgighft HØRINGSUTGAVE Dato TEGNINGSLISTE Oppdragr: 1194 Tgiglit opprttt Tgiglit rvidrt

Detaljer