VICTORIA HOTELL MARKEGATA FLORØ NORWAY NM KLUBBLAG 1996 FINALE BULLETIN NR. 1946, 1996 FLORA SAMFUNNSHUS. 2l'tt. $Ittø Sribg eklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VICTORIA HOTELL MARKEGATA 43-6900 FLORØ NORWAY NM KLUBBLAG 1996 FINALE BULLETIN NR. 1946, 1996 FLORA SAMFUNNSHUS. 2l'tt. $Ittø Sribg eklubb"

Transkript

1 FALE M KLUBBLAG 1 FLORA AMFUHU MA BULLET R. l'tt. $tt ribg eklubb 1, 1 VCTORA HOTELL MARKEGATA - FLOR ORWAY Telephone: Telefax: 1

2

3 tiingen etter RUDE Pt. LAG AV Kaptein MP R,1 R R R PL. 1 Akademik BK Runar Lievik 11 1 rdaro BK Glenn Grtheim 11 1 rnu BK Bergen Akademrk 1 Boye Brogeland -1 1g 1 Bergen Akademik Arne Thomaen " 1 1 C Vo BK Olav Valtad 1 Vrkerund BK Harald kjæran -A 11 Egefund BK Jan-lngve Andreaen ATALL PLL PR. KAMP Rcultat runde r. HJEMMELAG BORTELAG HMP BMP HVP BVP {MPD Vikerund BK Bergen Akademik 1 1 't Egerund BK iriu BK - lvlo BK idaro BK 1 'rt Akademik BK Bergen Akademik 'tt Krmpoppett rundc flthevct kamp i RAM.{ r. HJEMMELAG BORTELAG HMP BMP HVP BVP MPD 1 iiu BK lmo BK Bergen Akademik 1 Egerund BK Akademik BK Vikerund BK Bergen Akademik idaro BK Akadcmili er nå kommet på dcn placn de kuc hått åercde i gårdagcn buetin. En tppe i dere fåvor gå utlåg med to vinncrpocng - nok til å gå for'bi idaro. Med like reulttter i trc kampcr cr åvtåndcnc i topp og bunn omtrcnt de arnmc. iriu har kommet eg etter in katåtrofale tart og har gienvunnet tatuen om cn åv mctcrliåpkandidatene. cn Bergen Akadcmikc 1 må nå tå cg ammcn for å bcholde buetinrommct forlentninger. redakjoncn: Arnar Kvernevik, Per l. "angc, Juliu Moe, Tcrjc ande og ten trm

4 : n g g å PE - <o { å'i;i e +; E* E atb E g E å E o i E! E : f ' e.i!.-r1!n! : -=! i =,, t : j! E f E ; = t a t az "rap.: LA = a.-i

5 Appe nr. 1. Rundc l. kamp, t halvrunde, idaro mot Vikerund pi, og i vk ^ED.EK *J,1 K 1 J ^ v D v E J..,1 *- *D AB v.+ rdj *EK,leldirtgfop: r P ord D* a * kke aledel1. lkke traff {)t P l+ P :l+ P Pa rundt rd ]T urncringlederen lorklaring åv de faktike forhold! kommentarer og argjorclc: Tilkalt til bordet etter at piei var avlutlet. Vet påto eg kadelidcnde pi grunn av manglende aleft Deromorddoblingavtvaraleneflvietmeldtli Dettc vle fortynet ' meldingforlp. amtidir om Vct påto å vie melde v orcr * i guntig one. TL iinner at V kan ha blitt kadelidende pga den manglende ale(en. 'l-l-jriterer pret lil vd V med tikk :.,{peånten begrunncle for åppeen: Fr utpiet ble det gjod oppmerkom på at doblingen av v kue væft ale(en Ot proteterte aldri på al han var fratatt janen til å nelde (hverken ved å forbeholde cg reften til protel da bordet ble lagt ned, eer gtter piet). Vct protelerte og tilkalte'- etter at ae hadde tatt opp kortene på nete pi. Vi mener primær1 at rnotparten protet kom lb. eint, og derfor burde awie Forvrig vil vi ikke ha problemer med å melde * uanett, eer å melde T over en elentue v. om vel aldri vil bli mcldt uanet. Motparlen kommentarer: t kan eh'flgelig ikke protetere når bordel kommer ned, uten at han dernred vil avl.e en del av iten. Etler piet ble dct dikuteft li1t, vi protetcrcr nonnalt ikke ibr vi mener o kadelidende Kortene til.ete pi bl taft ut av mappen. uten at de ble ctt på. for proteten kom. Vi er kadelidende iden t har til en klar v melding (endog.lv kar værc ct alternativ) når rnakker har meldi inn etter at motpafien har åpnet og krevd nred over 1. Dette,nedfder at får myc mindre tyring. ord får flck. problem med å få vit ine 1 lp. år makker tttcr hjefleren er Vet at en tamp normalt vil kotetij 11, og har cn opplagl v (A K itter til og med i "kutt", hvi + er avhengig av den)

6 Appeutvalgct komnentarer og dom: -U dmmerjuteft pi ): MP tjl idaro. lv{anglendc alcrt forhindret en hiefterttlc i l. Kornmer Ot til mcd v linner nok lortari både * og grand. amtjdig om idaro er dyktige nok til å rrelde r Velgcrlå melde v blir del trak \ankeligere og dcnne uikkerheten grr al dc1 ikke er lett å på rcultatet, defor juterl pi. LLJ glr og opprrcrkon på al det ikke bare er lov å pfie ved rnaiglende alefi, mcn man br glorc det hvj man hår mrtanke om al ikke alt er otn dct kal. dette ptet har t ct problein Om han p. og ord dobling er for bct. har han ved in pornrål!it inte.ee lilr hjerter. flan riikerer da å bli dmt hvi makker pier hjertcr u1 Appe nr.. Runde. kamp, L halvrunde, iriu mot Vikerund pi, og /V. iek vd r D *J ^J vk i-t + å ^D r r å EKD O MeldingtbrLop: Vet ord DXP T ' t 1,r * * Alefiert og forklart om negativ P vd a P P "EJ rek *-/ 'furneringlederen forklaring av de faktike forhold, kommenfarer og avgjorele: Ble tilkalt til bordet trak piet var åiennoml-rt. Fikk i lbfte orngang ikke fordele av ar ord. 1'r utpiet haddc pufl om hva doblingen innebar, men kun tbiet eg om al den ikke var trafi l.ot da det pilte reultat rå Fikk i etlertid vite ar doblingen ble fbrklarl o11l Degativ, og at t hånd tilfredtiltc rnakkera\,.talen krav til tilpaning de umeldte larger (Canape) Hånden (V) tilfrcdtier el1er 'l l, in rrcning ikke innholdet i en negatir dobling i nonnai bet\dning. TL vurderer dct derlbr til å være gitt utiltrekkelige opplvninger. og at kan ha blitt kadelidende på grlnn av dettc Reultatet ble deretter jutclt til T V med tikk:,1 Appeanten begrunnele for apeeni ord purle fr han kue pie ut, hva doblingcn var, og fikk tii var negativ dobling. dv. ikke betedobling. Vi er ikke kjent rned at dct er en normal "betydning" av ncgativ dobling om tilier at vet må ha ånnct enn - poeng+ og ikke nke. å pie kontrakten doblet. t har gitl tiltrekkelig oppl!rlingcr og neldt i henhold til ytemet. Ver har meicit t fordi han anå dct om bete kontrakr Motpierne har deuten ikke tapt noe

7 HJerterutpi jra nord er pc ulativt uten innkomler yd vet åt vet reppe har,l ruter, da vicentrafl'cpaværtakh.-t yd eter da naturlig e og konge i rutcr Detåikke fb.letle i niler e. kun feil h. i: A) Klveren gjr fem tikk B) pief'rer har e og kor : i par og ikke hold i hieder. Hterrerki er kun riktig hvi makker har rk- fjerde e redrc og ikke parhold elv med opplyning om at yd kunne ha honnr dobbel i hjcfier,. re der væfl klaft mol odden for både nord og yd å pille hjefier. Konklujon: Ufut lige opplyning f er ikke girf og har ikke påvirker motpict Motpafien kornmemtarer Vi vier til innledningen ti1 irnijon av negativ dobling i konvenlonhåndboka e vedlagt kopi. egativ dobling vier n( ttte til umeldte farger, mint -kort i unieidt maior. Ut t'ra dette er den motpi-plaoc.o1n ble vaigt ved bordet opplagt. Hti en fir opplyt at vet kan ha ned til honnor dobb, hlener. minker janen for parhonnr ho nord Bclende motpi bli. da mulig å finr Den ukor.ekle lbrklaring medl'fte at yd var janelo til å finne notpict. Appeuh algcl kommcnr, j. og dorn LU ttter TL i han avgjor!. og drnmer konrrakten til T, V, tikk da Vct dobling er næmere en High-Lolv dobl enn en negativ dobling. V påtår at de ikkc "c, kjent mcd', at den vanlige betvdning av er gativ dobling er å garantere den andrc major. Det må vel \,ære det advokater kaer en erin. rglorklvning på detre ni\,ået Med korrekt tbrklaring vil både og ha hatt muligh ten fi ne det bet nde motpi V gir en overbeviende 1i-, rring på hvorfor hverken ecr br pie hjerter Denne lbrklarirrgen "kjoper" LU, r: bare å lenge Vet har hjeder. V må forandre ine yter 'r iik at det klart framgår hviike doblinger paret bruker.

8 Orginal claim Arne Hoftad Meterkapet kank1e rnct honnrterke hånd var i omlp i. runde lordag ettenriddag: a v :1,1 r,1.i.i K ^1:1 ej 1..D + *EKt ^F] FKD DJ rekj * D one ord, yd, giver Vel Ved de flete bord gikk piet raakt over i glemelen, errer a! yd el'lten hådde vunnet tre grand med ine HP. eer gått en bct i fire hleder Ett par vant lbrreten tir. hjerter ogå eh hadde jeg fornoyclen å bakpie idaro - Egerrnd i åpent rorn, hvor Ceir Olav Trlevo(ord) - Geir {elgemo kryet klinger med Ove Romlo(Vet), Odd Bergum. Og det om kjedde der, blir nok huket en tund. lik gikk det: Vei ord Ot vd Pa Pa lr Dobl. r Pa l T Dobl Pa Pa Dobl. Pa ^ Pa Pa Ruteråpningcn er av den tl'pcn om betyr (icg åpnen, og ecr forteer mint mulig. Reten viijegikkepåtarncgåmenenoeom. e ogå med aktele på utpiet av par ti GEO hadde neppe regnet med å få for den. men det fikk han. Dct kom kifi til rutcr om gikk til knekten. hvorefter Geir fbnafte ned t.umfe og dame. Bordet kongc kk likket, og i malgel av noe bedre forlattc Ove med klr,er e, konge og en tredjc om gikk til (ieo knek1. lgjen ct uvenlet tjkk lor fiehaugen i nord. mcn Geir ben\ttcl anledningeu til å kvitte eg med hjeflereet. å ruler nordlia. og vd kue ha aeten. atlrlig"-i har vi ae ett piere oln har gått både 1 1 og mef i ireter. Men ieg tror det er f'rle ganjeg opplever at cn pier legger ned og claimer de ;.i, ite tikkene. motpiilet. lel å merkel

9 Cavendih Calcutta De{ f-oregår tore bridgetumeriner andre teder i verden enn i Flor i die dagcr ew York pie denne hejgen invrtajontureringen Cavendih Calcutta om vel er den trirrrcrrngcn om blant annel l1ar de trte pengepremiene. To norke par har deltatt her tidligerc: ven Olai l.lyland - am nge livland og Clen Grthejm - Terje Aa. Da <Hylandlageor på et tidlig tidpunkt rk ut a\, året M for klubblag rget de lbr invita1oner til ew York og in andre deakele i denne kj mpeturneringen Og buctjntaben har oppfettet kontakt over Atlanteren og her er dere orginalverjonen ar rte nelding: T<ry *{... 1 ) Jq-t t'1t.1tvn Etti- (oe,111 ha. u; furt" J,,1nn f,t v; Lrr{ry.,n tro, 1oo. ",.,n,ro o (rfi ; /. r.,, -1a?) e,j- r. q +!o 1\u1"1*,, t ' ov"- d foaot "t $ [n*rt,rk. ik %. Jet* q,a.. ' '.'. "dr.1d "{_ o* å Etler altalen kommer det ny Epport når tu.neringen er ferdig lbrte buetjn på mandag å fa korrmer den rned i

10 Glitrende piefring Tommy andmark piil 1 i karnp var et meget intereanl piil: \V K Ekn E D kn D Dkn K E D K Ekn ramakanpen meorn Mo og idaro kom,' ved begge bord i rutcr, og pielbrer ga opp p.ojektct ettr relativt kort tid og la eg på en bet. lukliet rom kai det vei ie at tiden på dette tidpunktet alierede var overkredet, lik at det ikke var r]lye tid til tenhing på de to ite piene i halvrunden. Ogå.lan Mikkelen, Akademik kom i ruter i kampen me om Akademik og Bergen Akademike l: V l,ielik Mlkkelen pa hj pa kl pa hj pa ru pa ru pa ru pa på pa pa. kom ut ogå her, og yd var inne. Mikkelen la ned hjefter konge, pilte ruter konge og rutcr til bordet e. hjefter e og en liten hjerter iil tjeling L)ermed va. hjerteren god. men dette lote imidlertid ingen problemer, fordi hånden hadde litt lbr mange klverlr trt at klverlaperen kue kume tbrvirure på hjerterne i bordet. Men etter noen tid fant Jan ut at dcn cnete.janen han hadde var at t haddc ingej klover, og derl'or pilte han på det lan trakk klover e, og derctter pilte han en t.edjc rutcr. l var inne på darnen. og kunne bare kontatere at han var blitl trippet 1br ae andre t'argcr enn par. En par til dobbeltrenon ga.'an Mikkelen kontrakten fordi bordet kloveftaper forvant Meget god piefring av Mikkclen. men de\ere bare butt pi, for anne kontrakt gikk ogå hjem ved det andre bordel.

11 ærmet genialt? Tommy andmark Ceir lelgemo har gang på gang lokkert verdcnprecn giennom in utrolige telt tbr det å ette rnotpierne på prr,e. kamp gjorde han dct rgien, denne gang moimo i lama. e bare her:,, 1,K kn Ekn Ekn kn 1 D O KD Lukket.om: V Valtad lp pa KD E KD Handå Grotheim kl pa ht p pa pa Hjerter e kom ut, og korrekt kiftct ord tii rlrter knekt og da denne fikk beholde tikket. pilte han ogå ruter. om ble tukkel med eet i t. å fulgte par konge og en par rrr eet, og trumfen var ute Liten klver fra Vet ble tukket i ord rned eet- og ord greide nå å underpie hjertorlårgen lik at yd korn inn på damen og hentet eg beten i ruter. Meget godt inotpili av Terje Aa i ord- men lite kunne han vite at han prctaion kuile bli att hclr i,k1r.:g.n.l.prcfrer.1 \ej dcl anjrc borj(1. V Helgemo Eriken Tilevo chytle lp p h.j pa rkl p pa pa hj pa Ogå her var irutledningen den amrne hjertef konge ut lra ord, kin til ruter og {elgemo takk den andre ruteren med eci i bordet. Ralnaalen ver det ingen orn på dcttc tidipunkt var det minte i ii oln at reultatel i åpedi rorr vie blj identik ikt det i lukket. tor ettgr hjerterttten i yd var det he uannvnlig at ord ikke vilte greie å finne varianlen tned underpiing av hjertereet Man hadde i gnrnnen begynt å ofte eg ner for kaffen enn

12 piet. da piet plutclig lok en hclt dfarnatik vending Ccir ple nele tikk par til kncklcn (orn iudcrtc at han kankic hadde en partaper) og la uten lbrvarel ncd lrjcrter knekt r) lia hinden inete rikk Detto alte ord på en rncgcl,,ankelrg pvkologrk prve år.lelgcrno pilte en hjerle. liiviig, kunne detle tyde på at del va. hnn om hadde hjcrtcrdamen, og ikke yo. og ur nan provde å lilnuke eg et likk i htener fof å vinne kontraktcn Men - den gang ei. tenkte ord" og var å lil de grader vippet av pinnen på grunn a\ dee h],t uventede piet at han takk opp med hjerter e. Demcd haddc han nlakker plutelig, om lyn fra klar himnei rnitcl rnnkomlen in til del godpiltc rulcriikket. og konlrakten var ndt rrl å gå hjcm B,. B ! B B.. 'l Dette er et t),pik ekcrrpei på hva Geir Helgemo er i tand til a gjorc ved bordet an er å god at han veblikkelig er" ikke bare hvilke problerrer han elr, har. men ogå hvilke problemer han kan foryne molparlen med Pykologi er en viktig del av dette piet om vi ae er å glade i, og dette lar anvendr pvlologi på rtt aer bete Kalrbb a ag' 1 F L <:>x: qt mai REULTATER PLL 1- Geir Ofav Tifevo - Geir Helgemo..,... Jan Petter igener - Per Lwe, Jan-. Andreaen - Henning tokkeland.. Erik æfenninde - Boye Brogeland Runar Lievik - Jan Mikkelen Prank O. andvik - Arne Thonaen Vidor mith - Lar Al ldrd... - OddbjrD Handå - Olav Valtad. TariF Aå -.:lohn.:rdlhaim Arild Ramuen - Jon veindal. Trond Wiborg - Arne Bjrndahl...-,. Harald Batianen - Bjrn Petteren... Len Bjertne - tein W. Andreaen... verre Koch - Jotein rvo11. Trond Eriken - Viggo chytte Ove Romlo - Odd Bergum. REULTATER PLL 1 - Trond Wiborg - Arne Bjrndahl... ten Bjertne - tein W. Andreaen..,.. Tor Helne - Jon Aabye. Erik ælenninde - Boye Broge1and Bjr Olav Ekren - Lae Aaeng.. verre Koch - Jotein rvof1. Runår Lievik - Jan Mikkelen verre Å. elfor - Oav Valtad, Geir Olav Tilevo - Geir Helgemo... Frank O. andvik - Arne Thomaen Ove Romlo - Odd Bergun. Trond Eriken - Viggo chytte VLddr mith Lar Al lard... Jan-1. Andreaen - Henning tokkeland.. Arid Ranuen - Jon veindal. Harald Batianen - Bjrn Petteren idaro. iriu BK. Egerund Bergen AK Akademi k Bergen AK Vikerund BX BK BK AKademrk JK _ Vikerund BK. 1 Mo BK... idaro. - Bergen AK... - Akadenik BK... - Bergen AK... - Vikerund BK.,, iriu BK ,... - Mo BK, Egerund K iriu BK. Bergen AK idaro. 'l AKaOemrJ( ljk...,... Mo K... idalo, rz 'l -'l Egerund BK...., () tjk.-_ tt Vikerund BK. -1 Egerund AK - Bergen AK - Bergen ÅK -

13 i EK vk.j pilt nr. (1), og ngen, Butlcr: V Kontråk r V+ P PU A DJ tej rkd *J ^ id. *ED ^ f re +K 1 l *x ax a & ^ A. a,1 1 ' l,, - - ^EJ a 1 r t ^ rek.j *EJ ^ rd r KD TO ^KD t'l. E *KD pi nr. (), og /, Butler: - V Kootrak l l l l. r A ^ r i 1 v v v v V v + V P PV a i rek? åekj vd.edj *D ^ rel rkj * ^D "K. *J pi rr. (), og /V, Butlcr: V Koraakt l 1 ' l i f r r r lt tl + Y+ 1 P PV E ^K r. +KJ ^J r K O KJ * ^E v. i AD r EDJ red *D piu nr. (), V og Ae, Butler: - V Konlrak l t ' a å T * T T + t 1 t1 + V+ P PV 1 1A

14 ^D VD. K * rj v. DJ &E! ^ v. E +' ^ EK 'EKJ. +KD pi[ nr. (), og /, Butlcrr - V Kontåkt 1 1 J l l T T T T + V+ P PV l åk e. +ED ^D ak ik +.J ad. E K ^ vej. DJ $1 pi nr. (), og A', Butler: V Kolrtråkt + V+ P PV l 1 a l^ 1 ^ a a ^ ^ r lt t t 1 to 1 ^D vdj. * rek e *D ' EKDT A f.1 *KJ ^J rek. * pi trr.1 (), og Atlc, Butler: V Kotrtrekt 1 l 1l l l. ^ ^ A ^ V+ P?V t rkj r.j r ^ ak rd &D ADO "E. EK * ^E VDJ. *KJ pi nr. (), V og nged, Butler: - V Kontakt 1 l il T. * T i T T *x n v + Y P PV l 1l - -

15 ^K a!. &K ^DJ VED. &,K ^.ED ED "r E r {KJ J pi nr. (), og /V, Butler: V Kontråk l 1 T a i lt T T T t d + t l' V+ P PV - ^EKJ ad',.e å ^D. *J ^ "EKJ r KJ *K.D +ED'1 pi nr. (), og Ate, Bu(ler: - V 1 lt t 1 1 Kontrak + V+ P PV lax. r, a 1 a r t) {) l1-11 -', -1 -l -1 1,1 - ^E VEJ. ED't EK? ^ v.j ED ^K a r *J ^DJ V KD. K * pi[ nr. (11), og ngen, Butlerr - V Kontra t l1 1 ' T T T T T T e 11 t l + V+ P PV 1 -r ^E 1D.D & rd tek. J *E a11. EK' + A K!J. *KDJ pi nr. (1), V og /, Buttei: 1E V KontaL1 1 l1 1 J ax ix rx ax tx ax t t + V P PV -

16 AJO a'1. *K ^KD vk r KJ &. redj. *D ^a v.ed 1J pi[ nr. (1), og Ae, Butler: - V Kontnkt t l 1 1 t 1T 1T i 1T l 1T lr 1T + Y P PV -l - -t ^E vj. DJ *D ^ vd rk * AKDJ rk a *J ^ VE re *EK pi nr. (1), og hgen, Butler: V Korfrakt l 1t.. r r, fx, v l1 t + V+ t P PV, - A E v. KD åj ^K V KJ rj * ^D'1 r E.E åd rj YD a- *K pi ff. (1), og /, Brtler: V Kontråki l 1 1 1t Y a a T T T r T a', t Y+ P PV - 1,1 -l t ad v a &K AK aej. *'1 ^J rd. DJ *D AE rk. K *EJ pi ur, (1), V og /V, Butler: V Kontrak l r t., l1 1t + V+ P PV ,1-1

17 ^ e.dj * A EJ ve. EK * E 1Q',t. 'KJ re *D.KD rd. *KJ '/ 1 t pi[ nr. 1 (1), og ngen, Butter: v l 1 Kontra * T T T T T t l L l l + Yl P PV ) A EJ ve rek * AKDT rk. D 1K ^ vd '. * ^ e.j Dt pi nr. (1), og /, Butler: -1 V Korftakt t l l r + t. 1 + V+ P PV , - - -l AK rk. * ^DJ F,J. *' ^E r?j ldj *KDJ. rd r EK & pi[ nr. (1), og /V, Butler: - V Koltrakt,1 t:) L 1 lt lt T 1T T ^ + V+ P PV {J 1E. * KJ r v. J t + ^ rkj rekd *D ^EKD rd + pi nr. (), V og Ae, Butlerr -1 V Kontrakt 1 t l l r i i a A ^ ^ i + V+ l 1 r' 1 t 1 t P PV -,l -

18 ^E vj. K + ^DJ v 1D *KJ a t. å ^K EKD.J *ED 1 l pi nr. (1), og /, Butler: Y l l Kontrak T ^ t + v+ P11 Pr,, _l ^ 1J *J t DJ vj.k +E r K.. ED. ED't +t ^ E tk. *KD pi nr. (), og /V, Butler: V Kont akt 1 t ^ A ^ i A ^ i 1l 1 1 l1 + t V+ P PV -tt -1 _ ^ ' v K t *E'1 ^EKJ r l'.dj * ^D a.k1 *K. "D. E *D pi[ nr. (J), og Ae. Butlcr: -1 V Kotrtrak 1 1 l Pa a a ^ A + y P PV - - ^D a r + ^ rk. KD *J AEK vd.ej * pi nr. (), V og trgen, BEtler: 1 V to l 1 1l t 1 Kontrak 1 T A r & r + ^J VEJ r A +EKD a 1 V+ P PV -

19 ^ rk rk AD r. E *KJE.EKt a J. *E a VD?.DJ +D pi[ nr. (), og /V, Butler: -O V t rl 1 r Kontråk lt 1T * t *x +x *x +x + Y1 P PV _ ^! rdj + ^ vekd ^ v rk. *DJ *EK.KDJ J. * pi nr. (), og Ae, Butler: - V 1 1 l1 1 t 1 1 Kontrakt * * * * +. v 1 + V+ P PV ta t ^1 v r D *EDJ r tet.k +. vkd.e AKD VJ.J pi rr.1 (), og ngcn, Btltler: V Kotrkåkt 1l tl *x v v r 1 1 tl t + V+ P PV - -1 l l å a. *K ^KDJ vk ij *E ^ vdj. *DJ ^ ve. KD * V 1 l1 l) l t pi trr. (), V og /, Butler: Kontrak + \"r P PV -, - -1

20 rk pi[ nr. (), og A, Butler: - ^E fb. K *.1 *EJ a rk. *D ^DJ rd. D *K V l1 1 l '1 t 1 1 t Kontråk t v 1ln' r 1T lt T E 1 r 1 1 V+ 1 P PV -, ^KD rj. KD * AE ad',. + EK ^J rk. *D ^ re. EJ *J pi nr. (), og tngcn. Butler: - V, l lt l 1 Kontrakt * + *x Tx + V+ P PV l AE rj. K *EKD AKJO a K.D *J ^DE v.j *o ^ 'ED re + piu rr. (1), og /, Butler: - V Kontråkt l ' l T * T T T + l 1 t l + \+ P PV - 1-1, - - -, 1 r r K. tq åekd A vdj a J &.K ae. EK *J ^EDJ v rd * piu nr. (), V og /V, Bu{ler: 1 V Kontrak 1 t å r y+ A P PV 'l - - 'l

21 VETE PRODUKT A. POTBoK - o1 FloB - TELEFO + o - TELEFM + o _ aakglao -! FOqETAKFEGTEFET O MVA l'r.lo.: i.lhf,.irdrc: a..co Fo.!tc ol! o,r r æ. a Mv "h..l.nr.: <D CCB TA CC r& Harur rlr.: t o ccarrn-po!ffi rir.: a! CCB TA- Xdgrr æ rld {r.:1 ccb TAl-,!.nd.r il.: t l ccb r L!nd'.t u,:r. ccbralk o.dk lr.:? ccb r^ - Fr' f-:qrat_rrdhln [i.:r. æ ee 'Cc AL. B.ioon T RR DUTRER A. Mekanik verkted og montaje FtOR {JLEEVCE å A&e.: lva - atleget. 11 Atand flelon: ((y1) 1,tr feteta* t1 11 ætk t {. {* Telefon - Mobit Flor _,!flp*--r;rygg FLORA KOMMLE GJEDGE ogn og Fjordane

22 lj] =fr n - ojo - ojo C * Q'' o- ' q d doå r=o d EEEEgEå _= HåEBE{å q ) rr F!-r Ed-å' -.q clo r+o - o'!fa +o- =e ltd < e o. l i+ rt!)o,+ å= -{ f-{ TF (t = ojn) 1p- A_r PO (rl B $ be R J ) H* U C' z l,!) qq t= -'< o Ef, ct= =x gl o-. vwo r\r i. o\ i)o E+ *E oo+ e= =',+ ood X A' gc de r+

VICTORIA HOTELL MARKEGATA 43. 6900 FLORØ NORWAY NM KLUBBLAG 1996 FINALE BULLETIN. t{r. 1946,1996 FLORA SAMFUNNSHUS. 9ln.

VICTORIA HOTELL MARKEGATA 43. 6900 FLORØ NORWAY NM KLUBBLAG 1996 FINALE BULLETIN. t{r. 1946,1996 FLORA SAMFUNNSHUS. 9ln. FALE M KLUBBLAG FLORA AMFUHU -. [A. BULLET t{r. ln. $lorø ribgeklubb, VCTORA HOTELL MARKEGATA. FLOR ORWAY Telephone: Telefax: Formannen hilen. Del å arragere en frnale i M for klubblag er et tort løft

Detaljer

Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni

Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Lagene Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Foreløpige lagsammensetninger Sveio BK Karl Christian Baumann, Simon Eileraas, Helge Svendsen,

Detaljer

Norwegian Ladies Team Championship(6_10)

Norwegian Ladies Team Championship(6_10) orwegian Ladies Team Chamionshi(_) orwegian Ladies Team Chamionshi(_) Hells Angels vs Arctic Powerchicks Hells Angels Arctic Powerchicks Arctic Powerchicks Hells Angels Holmˆ y Danielsen kaanevik Brogeland

Detaljer

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Mandag 7.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer.

Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer. Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer. Av Ragnar Midjo Steinkjer bridgeklubb har arrangert NM for klubber 2 ganger. Den gang het klubben Ogndal bridgeklubb. Også de gangene var det mange gode bridgespillere

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Team Hurra til lagfinalen!

Team Hurra til lagfinalen! Team Hurra til lagfinalen! Ann Karin Fuglestad, Frank Svindal, Øystein Jensen, Geir Brekka, Nils Ravnaas, Jon S Hansen For 10 år siden møtte Team Hurra Haugesund i 6 runde. Det var hjemmekamp og ingen

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 6 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Dukk på dukk! I den spennende kampen mellom Moss og Sortland dukket følgende finurlige motspill opp. Spill

Detaljer

BK Junior gratulerer!

BK Junior gratulerer! 1.plass: NIDAROS BK 1 Tor Helness, Per Erik Austberg, Jon-Egil Furunes, og Geir Helgemo. 2.plass: Bergen Akademiske BK 4 Sven Olai Høyland, Jim Høyland, Tor Bakke, Magne Eide og Frode Fyllingen. 3.plass:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

MP-treffet Torsdag 10.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Torsdag 10.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Torsdag 10.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

V N Ø S. Birman Silla Padon Boye. 1 hj 1 sp pass 3 NT

V N Ø S. Birman Silla Padon Boye. 1 hj 1 sp pass 3 NT Ernst&Young prisen 2014 Det er en glede å konstatere at firmaet Ernst&Young fortsatt er villige til å sponse årets norske spill. Det ble etter hvert innlevert mange spill til årets konkurranse, og alle

Detaljer

Appellskjema for appell til Lovutvalget

Appellskjema for appell til Lovutvalget Appellskjema for appell til Lovutvalget Norsk Bridgeforbund Sognsveien 75 A 0855 OSLO E-post: bridge@bridge.no Lokale appellgebyrer med KP 150,- med FP 300,- Appell til LU kr 300,- Gebyr deponeres på konto

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 7 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Skiprofiler Mette Torp Mette var gift med Arild Torp som var foreldre til Espen. Dette var en bridgefamilie

Detaljer

NORWEGIAN CORP_ CHAMPIONSHIP(3_10)

NORWEGIAN CORP_ CHAMPIONSHIP(3_10) ORGIA CORP_ CHAMPIOHIP(_0) ORGIA CORP_ CHAMPIOHIP(_0) TALG KVARA vs VIGO RGKAP A TALG KVARA VIGO RGKAP A VIGO RGKAP A TALG KVARA R KVARA T Hˆ LAD G Brekka Ringseth B KVARA TOR Jensen Berg Board Contract

Detaljer

LÆR Å SPILLE BRIDGE GRUNNKURS 1. 1.1 Diverse opplysninger om bridge. 1.2 Ord og uttrykk i bridge. 1.3 Hvordan foregår spillet?

LÆR Å SPILLE BRIDGE GRUNNKURS 1. 1.1 Diverse opplysninger om bridge. 1.2 Ord og uttrykk i bridge. 1.3 Hvordan foregår spillet? GRUNNKURS 1 LÆR Å SPILLE BRIDGE Kveld 1 1.1 Diverse opplysninger om bridge 1.2 Ord og uttrykk i bridge 1.3 Hvordan foregår spillet? 1.4 Hva er billedkortenes verdi? 1.5 Hvordan er fargene rangert? 1.6

Detaljer

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Kaninen var tidlig i tenning og allerede i spill 2 fant han en stamp i rød sone på 6trinnet! Desverre var det mot luft. 10 9 6 10 8 9 E K 10

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Hva innebærer motspill? Å forhindre at spillefører klarer kontrakten. Eventuelt forhindre overstikk. Legge en plan for hvordan få dette

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Ⲩ 颼 颼 萀 葟 葟 葟 葟 Jeg liker konseptet BAK de siste årene har satset på med å legge turneringen til et hotell 100 meter fra inngangen til flyplassen. Fine spillelokaler

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Kommentar: Åpning 1 NT ( ). Syd er ikke interessert i å høre om majorfarger men melder 3 NT direkte med 11 hp.

Kommentar: Åpning 1 NT ( ). Syd er ikke interessert i å høre om majorfarger men melder 3 NT direkte med 11 hp. Spill 1 N/ingen E 10 E K 5 D 9 7 4 E 5 4 3 K 8 5 D Kn 9 6 3 2 Kn 9 7 4 2 10 8 K 10 6 5 3 Kn - Kn 10 8 7 7 4 D 6 3 E 8 2 K D 9 6 2 Meldinger: N Ø S V 1 NT pass 3 NT pass rundt Kommentar: Åpning 1 NT ( 15-17

Detaljer

NIDAROS BK 1 NIDAROS BK 1 ER NORGES- MESTRE AV ÅRET! VI GRATULERER NIDAROS 1 NORGESMESTERSKAP FOR KLUBBLAG 2000! BULLETIN INNHOLD

NIDAROS BK 1 NIDAROS BK 1 ER NORGES- MESTRE AV ÅRET! VI GRATULERER NIDAROS 1 NORGESMESTERSKAP FOR KLUBBLAG 2000! BULLETIN INNHOLD BULLETIN INNHOLD NIDAROS BK 1 På bildet ser vi Sigmund Bakke, teknisk ansvarlig for arrangmentet, Tor Helness, Jon-Egil Furunes, Per Erik Austberg og Geir Helgemo. Laget ble Norgesmestre etter å ha vunnet

Detaljer

KM Par 2012 Møre og Romsdal Bridgekrets

KM Par 2012 Møre og Romsdal Bridgekrets KM Par 2012 Møre og Romsdal Bridgekrets Årets kretsmestere Jon Terje Storsten Svein Jarle Bjerkevoll 16 par, resultat for de over middels: Plass Poeng Navn Klubb 1 105 Jon Terje Storsten - Svein Jarle

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 5 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Olav Ellingsen, Sortland hadde ett godt spill mot Moss. Spill 2 Dealer: South Vul: N-S E1076 7642 854 D3 D853

Detaljer

MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspillssignaler Styrkekast (og svakhetskast) Fordelingskast Lavinthal. Styrkekast Når Makker spiller ut en honnør Makker inviterer i en

Detaljer

STENBERG. Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i Norge nr 3 juli 2004 )

STENBERG. Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i Norge nr 3 juli 2004 ) TEBERG Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i orge nr 3 juli 2004 ) Å benytte en kravmelding som viser støtte i åpningsfargen, har mye for seg, blant annet for å undersøke slemmulighetene. Over minoråpning

Detaljer

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 -HQVHQ&XS 7RUULGDOVHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 %8//(7,115,11+2/' Årets nest viktigste Det er to turneringer av betydning her i byen. Den ene er SI B og den andre er Jensen Cup i rom jula. Da m øtes de

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Hotell Klubben har en god og lang historie. Det har vært hotell her siden 1880 tallet. Hotell Klubben lå i den gamle delen som tilhører Harmonien og

Hotell Klubben har en god og lang historie. Det har vært hotell her siden 1880 tallet. Hotell Klubben lå i den gamle delen som tilhører Harmonien og Hotell Klubben har en god og lang historie. Det har vært hotell her siden 1880 tallet. Hotell Klubben lå i den gamle delen som tilhører Harmonien og Victoriagården som ligger her hotellet står nå. Disse

Detaljer

Spilleføringsteknikk. Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten!

Spilleføringsteknikk. Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten! Spilleføringsteknikk Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten! Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Kombiner

Detaljer

En skal alltid prøve å utnytte spillets retning (går med sola), slik at en spiller fra svakhet og opp mot styrke:

En skal alltid prøve å utnytte spillets retning (går med sola), slik at en spiller fra svakhet og opp mot styrke: Fargebehandling Fargebehandling er hvordan du isolert sett skal behandle en farge. For eksempel: Hvordan bør en spille Ekn32 mot K754? Når en skal vurdere hva som er rett fargebehandling kan det også være

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

ÅPNINGSMELDINGER. 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63

ÅPNINGSMELDINGER. 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63 ÅPNINGSMELDINGER ÅPNING BESKRIVELSE VIKTIGSTE SVAR 1 16+hp skjev fordeling 17+hp balansert 1 = 0-7hp. 1 = a) 8+hp 5+sp. b) 8+hp 5+ru. 1 = 8+hp 5+hj. 1NT = 8+hp 5+kl.

Detaljer

Etter langfredag kommer kortlørdag...

Etter langfredag kommer kortlørdag... Etter langfredag kommer kortlørdag... I runde 5 fikk vi Heimdal 2 mot Tromsø. Roland Wald siterer de to avtalene Trond Wirkola Hegrand har med makker: 1) Når han hopper til utgang, skal makker passe, 2)

Detaljer

Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6

Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6 Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6 Av Paul Bang Det er alltid leit å ryke ut av NM-lag allerede i 3. runde. Vårt lag hadde kanskje kunne levd med det, ut fra at vi kunne sagt at

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Tja, sånn passe? EM bridge 2014. Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Jeg håper på mange innspill..

Tja, sånn passe? EM bridge 2014. Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Jeg håper på mange innspill.. Oppsummering 1 Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Tja, sånn passe? Jeg håper på mange innspill.. Norge har ikke vært blant de aller beste Europa de siste mesterskapene. Dette

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013

SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013 SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013 Kapittel 3 GODE ELLER DÅRLIGE KORT FRA SIST Melder i stigende rekkefølge fra 1kl (ru hj sp) til 7NT Kontrakten er bestemt når de 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

Å planlegge og utføre en skvis. En nyttig teknikk for deg som spillefører

Å planlegge og utføre en skvis. En nyttig teknikk for deg som spillefører Å planlegge og utføre en skvis En nyttig teknikk for deg som spillefører Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Kombiner om mulig

Detaljer

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med Åre hoee fyrverkerkampaje FLASHING THUNDER ART.NR. E 6 kudd. E kkkelg kra pakke om vl ufordre e orebrødre både effekmeg og de avlu ede drøee. Be : e! e d em kr + kr + GRATIS! der for u h T g. Flah k ATIS

Detaljer

Forenklet bridge (f-bridge)

Forenklet bridge (f-bridge) Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon

Detaljer

Resultatliste etter runde 2

Resultatliste etter runde 2 Resultatliste etter runde Plass Lag Spillere NM-LAG Poeng Namsos BK Per Arne Flått, Geir Enge, Ragnar Davidsen, Frode Cantona Nybo, 9, Jørn Arild Ringseth Singsås BK Arnfinn Helgemo, Bård Kåre Græsli,

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

BRIDGEKURS DEL LYNKURS

BRIDGEKURS DEL LYNKURS BRIDGEKURS DEL LYNKURS 17. Oktober 2013 Varden Ungdomsskole 1 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS Velkommen til LYN Kurs 2 BRIDGE Kortspill for 4 personer Plassert rundt et bord N V Ø S Nord (N) spiller med syd (S)

Detaljer

Høyland & co vant NM-lag Monrad

Høyland & co vant NM-lag Monrad Et uhøytidelig organ for Norsk Brigdefestival 2002 Mandag 29. juli 2002 Offisiell åpning Bridgefestivalen er nå også formelt åpnet. En verdig seremoni, en elegant prolog og bevingede ord fra president

Detaljer

Det var spørsmålet i runde 11 da Rommy Jørstad-Stig Roar Hakkebo møtte Jonill Storøy-Per Chr. Gjerde.

Det var spørsmålet i runde 11 da Rommy Jørstad-Stig Roar Hakkebo møtte Jonill Storøy-Per Chr. Gjerde. Internett-bulletin Storturneringen 2001 Redaktør: Per H. Lange Å melde eller ikke melde Det var spørsmålet i runde 11 da Rommy Jørstad-Stig Roar Hakkebo møtte Jonill Storøy-Per Chr. Gjerde. 9 6 2 Kn 2

Detaljer

Vær utålmodig, menneske

Vær utålmodig, menneske Vær uålmdig, mennese nger Hageru, Birgie Grimsad. Arr: lars Kle il. Sa-el-sen va-rer e - vig. A f G =80 2 4 s s s s 2 4 m m m m s s s s z s 2 4 m m m m 2 4 m m m m 11 n Mør-e ble ls, g ls-e ild g men-nes-e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Resultatliste etter runde 7

Resultatliste etter runde 7 Resultatliste etter runde 7 Plass Lag Spillere NM-LAG Poeng Namsos BK Per Arne Flått, Geir Enge, Ragnar Davidsen, Frode Cantona Nybo,, Jørn Arild Ringseth Vikersund BK Vidar Smith, Lars Øivind Allard,

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Bulletin 4 - Olrudpåsken

Bulletin 4 - Olrudpåsken 2010 Bulletin 4 - Olrudpåsken Hege Sundland - Sjur Nedrebø vant IMPen! Vi fikk en meget hyggelig seier i IMPen, Hege Sundland og Sjur Nedrebø(bildet) vant foran Willy Brown Tor Ivar Bang. 3. plassen gikk

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Resultatliste etter runde 1

Resultatliste etter runde 1 Resultatliste etter runde Plass Lag Spillere NM-LAG Poeng Vikersund BK Vidar Smith, Lars Øivind Allard, Håvard Jensen, Sigurd Evjen, 6 BK Grand Terje Lie, Hallgeir Hartvigsen, Petter Haram, Arnt Ola Fidjestøl,

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kap. 0: Inferen om to populajoner Situajon: Det er to populajoner om vi ønker å ammenligne. Vi trekker da et utvalg fra hver populajon. Vi kan ha avhengige eller uavhengige utvalg. ST00 Statitikk for amfunnvitere

Detaljer

I medgang er det lett, i motgang er det verre å spille god bridge. Av Kåre Beyer Kristiansen

I medgang er det lett, i motgang er det verre å spille god bridge. Av Kåre Beyer Kristiansen I medgang er det lett, i motgang er det verre å spille god bridge. Av Kåre Beyer Kristiansen Vi er halvveis i 6 rundekampen mot Stavanger, vi leder klart 51-21 og veien til NM finale synes klar. Men vi

Detaljer

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn.

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn. Logike ltninger NB! Dette er for peielt intereerte: Siden det ikke tår å mye om dette i lærebøkene er omfanget av dette foreleningmanet alt for tort i forhold til hva vi kan betrakte om penm. Videre kan

Detaljer

BK Grand 75 år. Norgesmesterskapet for klubblag. Ålesund 13.-16. mai 2010

BK Grand 75 år. Norgesmesterskapet for klubblag. Ålesund 13.-16. mai 2010 BK Grand 75 år Norgesmesterskapet for klubblag BULLETIN 3 Ålesund 13.-16. mai 2010 Namsos BK, Vikersund BK eller stjeler Harstad S&B gullet på målstreken? Harstad BK har meldt seg på i kampen om gullet,

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Forord. Lykke til! Ta lærevilligheten og selvtilliten på alvor, det er nå den er høyest. Terje Krogsrud Fjeld

Forord. Lykke til! Ta lærevilligheten og selvtilliten på alvor, det er nå den er høyest. Terje Krogsrud Fjeld Forord Du har ikkert merket det allerede. Iveren, lærevilligheten og nygjerrigheten til barnet ditt. «Se på meg a!» De vil ykle. De vil tegne. De vil lære boktavene. De vil regne. Og de vil gjøre det nå.

Detaljer

VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013

VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013 Velkommen til bridgekurs Stikk Et kort fra hver av spillerne Første kortet i hvert stikk avgjør hvilken farge som skal spilles Spillerne

Detaljer

Du er nok på tur, Snurr!!

Du er nok på tur, Snurr!! Du er nok på tur, Snurr!! (av Baard Olav Aasan) Det var en gang, og innenfor der var en bridgeklubb. Denne klubben var veldig aktiv og hadde mange medlemmer som holdt seg oppdatert på litt av hvert når

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

Gratulerer, Heimdal 2!

Gratulerer, Heimdal 2! Gratulerer, Heimdal 2! Fram til runde 6 har vi vært vitne til en maktdemonstrasjon uten like fra Heimdal 2 s side. Ingen av de andre lagene kan ta dem igjen i siste runde. Faktisk er de så suverene at

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

System, norske jenter

System, norske jenter System, norske jenter SIST ENDRET: JULI 22, 14 2:11 PM ÅPNINGER, OVERSIKT 1 : 3+krt, 11+ HP 1 : 3+krt, 11+ HP 1 : 5+krt, 11+ HP 1 : 5+krt, 11+ HP 1NT : 15-17 HP, BAL 2 : 20 21 balansert, eller sterk hånd

Detaljer

"firklover" plansje 1. oversiktsperspektiv SANDNES RÅDHUS. perspektiv, oyehoyde. fasade m. sor 1:500 (A3 1:1000) situasjonsplan 1:500 (A3 1:1000)

firklover plansje 1. oversiktsperspektiv SANDNES RÅDHUS. perspektiv, oyehoyde. fasade m. sor 1:500 (A3 1:1000) situasjonsplan 1:500 (A3 1:1000) planje 1 N i overitperpet SNDNES RÅDHUS GENERELT Rådhut er plart ntralt i tadvyen Derfor är løningen bart på maimal øppenhet för tadinbyggerne Utiden av bygningen, de dobble glafaader, om vender ut mot

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Hvor langt unna var vi egentlig?

Hvor langt unna var vi egentlig? Oppsummering 3 Hvor langt unna var vi egentlig? Nå skal jeg gjøre noe skummelt og det er ikke sikkert alle synes det er rett av meg å plukke ut enekeltspill for å vise hvor nærme vi egentlig var å gå til

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Hva er svarene når makker åpner med 1?

Hva er svarene når makker åpner med 1? NATURLIG BRIDGESYSTEM FOR NYBEGYNNERE Utarbeidet av Stein Statle Poengberegning: Ess=4 poeng, Konge=3 poeng, Dame=2 poeng, Knekt= poeng Vi teller ekstrapoeng for Singelton (et kort i en farge = poeng),

Detaljer

Sannsynlighet i kortspill

Sannsynlighet i kortspill Prosjektoppgave i MAT400 vår 0 Sannsynlighet i kortspill Av: Paul Høglend Mats Myhr Hansen. mai 0 Prosjektoppgave i MAT400 vår 0 Sannsynlighet i 7-kortpoker I denne presentasjonen av sannsynlighetene for

Detaljer

Verdensmestrene topper igien

Verdensmestrene topper igien M par Bulletin nr. 3. mai Redaktr: Terie Sande redakjonen: Ania Pretvik- per H. Lange. nger-lie Hermanen og Gunnar Eriken. Verdenmetrene topper igien Så er {orarmetrene gått til tet igien, og klarer de

Detaljer

KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013

KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013 KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013 Roy Olsen (tv) og Helge Stornes scoret jevnt hele turneringen og vant fortjent årets KM PAR Stig Drangsholt dominerte sammen med makker Martin Reinertsen dag en, men

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Heimdal til teten HOTEL CALEDONIEN- KRISTIANSAND 25.5 28.5 2006 BULLETIN NR. 2 FREDAG 26.5

Heimdal til teten HOTEL CALEDONIEN- KRISTIANSAND 25.5 28.5 2006 BULLETIN NR. 2 FREDAG 26.5 NM KLUBBER 2006 HOTEL CALEDONIEN- KRISTIANSAND 25.5 28.5 2006 BULLETIN NR. 2 FREDAG 26.5 INNHOLD RESULTATER 1 Kamp 1 2 Kamp 2 Resultat åpningsturn Offisiell åpning 7 Viego Heimdal til teten Etter to kamper

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Kvangraven. Resultat 2 div avd A. Resultat 1 divisjon. Resultat 2 div avd B. Resultat 2 div avd C HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER

Kvangraven. Resultat 2 div avd A. Resultat 1 divisjon. Resultat 2 div avd B. Resultat 2 div avd C HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Resultat 1 divisjon Resultat 2 div avd A Resultat 2 div avd B Resultat 2 div avd

Detaljer

Oppdateringer system for det norske jentelaget

Oppdateringer system for det norske jentelaget Oppdateringer system for det norske jentelaget Sven-Olai Høyland, 24.02.2015 Dette dokumentet er en oppdatering av systemet datert 22.07.2014 for det norske jentelaget. Takk til Rosaline Barendregt og

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS. VK 2 Spill Bridge2

VELKOMMEN TIL KURS. VK 2 Spill Bridge2 VELKOMMEN TIL KURS VK 2 Spill Bridge2 Oversikt Oppsummering kursbok 1 med utvidelser Mer om finesser Mer om å holde igjen et høyt kort i spill og motspill Mer om utspill Svar på makkers 1NT: overføring

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO ide UNIVRI I OO De maemai-aurvieapelige faule ame i: amedag: id for eame: Oppgaveee er på 4 ider Vedlegg: illae jelpemidler: MK454 Kompoimaerialer og -orujoer ordag 8-- 9 Formelar ( ide) Roma formelamlig

Detaljer

NBF WOMENS TEAM CHAMPIONSHIP(2_10)

NBF WOMENS TEAM CHAMPIONSHIP(2_10) BF OM TAM CHAMPIOHIP(_) BF OM TAM CHAMPIOHIP(_) BOOGI vs TR RTT OG VRA BOOGI TR RTT OG VRA TR RTT OG VRA BOOGI IVRTVIK ALFHIM teen Thoresen URA THARALD Otterlei AI Bogen Board Contract By M D - - Contract

Detaljer