SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:"

Transkript

1 Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: X Ja Nei Etter Særlov: X Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 11/1617 Arkivnr.: GNR 37/6 SAK: SØKNAD OM RESTAURERING AV FORRETNINGS-/KONTOR-/BOLIGBYGG PÅ HÅREKS GT. 7, GNR. 37, BNR. 6 TILTAKSHAVER: TKG 46 AS I Saksdokumenter (vedlagt): Bilder av eksisterende bygning og fasadetegninger som viser foreslått utbedring mottatt Brev fra plansektor til Nordland fylkeskommune av m/vedlegg Brev fra Nordland fylkeskommune av Brev fra plansektor av med pålegg om byggestans Søknad om restaurering av bebyggelsen m/vedlegg E-post fra Elektro-partner AS til fylkeskommunen av m/vedlegg Søknad om riving av bygning av Brev fra plansektor til Nordland fylkeskommune av E-post fra Elektro-partner AS av E-post fra Lensmann Ytre Helgeland driftsenhet av , besvart fra plansektor samme dato. Brev fra Nordland fylkeskommune av Forhåndsvarsel fra plansektor av med pålegg om sikring av byggeplass på bakgrunn av befaring. Brev fra kommunalteknisk sektor til Elektro-partner AS av II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Tiltakshaver leverte inn bilder av eksisterende bygning og fasadetegninger med foreslåtte utvendige endringer, og det ble gjort oppmerksom på at komplett søknad var underveis. Plansektor oversendte innlevert materiale til Nordland fylkeskommune for å få en rask vurdering av utvendige endringer.

2 I brev fra plansektor av ble det vist til at byggearbeidet var registrert igangsatt bl.a. ved at uthus, også på naboens eiendom, og deler av hovedbygget på den verneverdige eiendommen var revet. I tillegg var all eksisterende vegetasjon i regulert parkområde fjernet uten at arbeidet var omsøkt og uten at nødvendige tillatelser forelå. Arbeidet ble på denne bakgrunn pålagt stanset med øyeblikkelig virkning og inntil nødvendig tillatelse var mottatt. Det ble samtidig orientert om at ansvaret for at bygget ble sikret mot ytterligere ødeleggelse påhviler tiltakshaver, og at igangsetting av søknadspliktig byggearbeid uten at tillatelse er innhentet kan få konsekvenser for tiltakshaver og/eller involverte foretak. Tiltakshaver søkte om igangsettingstillatelse med tanke på restaurering av bygningen. Det ble i søknaden foreslått en løsning som tok utgangspunkt i at bygget var i dårligere forfatning enn først antatt. Tiltakshaver så likevel muligheten for en akseptabel løsning der eksteriør og plassering ble beholdt, dvs. en løsning i tråd med reguleringsplan og fylkesmannens merknader. Saken ble på denne bakgrunn oppfattet som kurant, og var i utgangspunktet tenkt behandlet administrativt. På planutvalgets møte ble det stilt spørsmål til status for dette arbeidet, og det ble bedt om at saken ble fremmet i planutvalget på neste møte. Det gis i e-post av fra tiltakshaver til fylkeskommunens saksbehandler inntrykk av påtrykk fra teknisk etat i Alstahaug kommune om å flytte bygget. Tiltakshaver framsetter bl.a. på denne bakgrunn ønske om å rive bygget og sette opp nytt bygg med annen plassering. Fylkeskonservatoren har i forbindelse med en registrering i 1984 av gamle bygninger i Sandnessjøen uttalt følgende om Håreks gt. 7: Bygningen er fra 1867 og tilhører derfor noe at den eldste bebyggelsen på stedet. Det er foretatt en del fasademessige endringer. Takflaten og en stor del av opprinnelige vinduer er intakt. Bygningen utgjør et dominerende trekk i gatebildet. Vern anbefales under forutsetning av tilbakeføring. Bygningene på eiendommen er SEFRAK-registrert 18. og Reguleringsplan for området Torget Jørgen B. Jakobsens gt. av er gjeldende for området. Følgende paragrafer i bestemmelsene framheves: 2 f) I bygninger som har både boligformål og kontor/forretningsvirksomhet, skal boligen hhv. være i 2. etg. 4 c) Område F3 skal opparbeides, slik at det blir en grønn lomme i sentrum. Eksisterende større trær skal bevares. For øvrig skal det tilrettelegges med benker, bord og leikeapparater etter en nærmere plan. Terrenginngrep er tillatt for å gjøre området attraktivt.

3 5 a) Bestemmelsene i kommunedelplan for sentrum, vedtatt , skal være retningsgivende innenfor de to områdene (BFK1 og 2) 5 b) Formålet med betegnelsen bevaring av bygninger er å ta vare på miljømessige, antikvariske og kulturhistoriske verdier i området. Disse verdiene er knyttet til bebyggelsesstruktur, bygningsutforming, materialbruk, detaljering og bygningenes alder og historie. 5 c) Innenfor områdene skal det tilstrebes å ta vare på eksisterende bebyggelse og tilbakeføre bygningsform og utvendige detaljer til det som var tidstypisk da bygningen ble oppført 5 d) Riving av bevaringsverdig bebyggelse er i utgangspunktet ikke tillatt. Rivingstillatelse kan bare gis i tilknytning til godkjent søknad for nybygg. Før rivingstillatelse eller andre byggetiltak kan godkjennes, må det innhentes uttalelse fra Nordland fylkeskommune. 5 e) All ny bebyggelse innenfor området skal bidra til å forsterke eksisterende karakter med hensyn til volum, takform, fasadeutforming og materialvalg. Nordland fylkeskommune viser i brev av til at hovedbygningen ifølge tidligere registrering er fra Tilsendte bilder viser at den i dag er noe preget av manglende vedlikehold, og at den har gjennomgått en del eksteriørmessige endringer i forhold til det opprinnelige. Endringene har redusert den fasademessige sammenhengen mellom hovedbygg og utbygg, og fasade mot gate har fått preg av forretningsfunksjon. Fylkeskommunen er positiv til at bygningen settes istand og tas i ny bruk. Sett i forhold til eldre foto av bygningen fremstår fasadeendringer som en tilnærmet tilbakeføring til tidligere situasjon, og bygget får tilbake et enhetlig preg. Det understrekes at materialbruk og detaljering er viktig for å bevare de miljømessige, antikvariske og kulturhistoriske verdier i området. Nordland fylkeskommune sier seg i brev av enig i administrasjonens vurdering om at: Tiltakshavers tidligere planer om istandsetting og bevaring/tilbakeføring av eksteriør vurderes som akseptabel, og i tråd med gjeldende reguleringsplan. Det er viktig at bygget bevares på nåværende plass Riving og nyoppføring av bygning på ny plass vurderes ikke som et realistisk eller ønskelig alternativ, verken i forhold til historisk perspektiv eller kostnader En ny bygning på ny plassering som en kopi av tidligere bygning er ikke ønskelig. Avslutningsvis viser fylkeskommunen til at riving er i strid med reguleringsplanen og intensjonen om bevaring av områdets historiske verdier. Det påpekes at dersom dårlig teknisk tilstand skal være gyldig som begrunnelse for riving av en vernet bygning, bør denne tilstanden dokumenteres av en fagperson som har kompetanse på bygningsvern. I e-post av avviser tiltakshaver forespørsel fra planutvalgets leder om flytting av bygget på linje med øvrige bygg i gaten. På forespørsel fra Lensmann Ytre Helgeland driftsenhet av kontaktet plansektor tiltakshaver muntlig og det ble lovet at byggeplassen skulle bli sikret i hht. pbl Da dette likevel ikke ble gjort ble det utstedt forhåndsvarsel om pålegg i hht. lovens 32-3 om sikring. Vurdering Da kommunedelplan for Sandnessjøen sentrum ble vedtatt i 1993 var formålet med planens bestemmelser for området kulturminnevern ønsket om en utvikling som ivaretok de miljømessige, antikvariske og kulturhistoriske verdiene som lå i det aktuelle området. Disse

4 verdiene ligger bl.a. i bebyggelsesstukturen, bygningsutforming, materialbruk, detaljering og bygningenes alder og historie. Sentrumsplanen fra 1993 har bidratt til at Sandnessjøen i en viss grad har greid å ivareta sin identitet. Intensjonene i sentrumsplanen er videreført i reguleringsplan for området Torget Jørgen B. Jakobsens gt. Typisk begrunnelse i forbindelse med rivingssøknader er uhensiksmessighet og dårlig forfatning. Når det gjelder Håreksgt. 7 har den i likehet med for eksempel Scandinavie en noe avvikende retning i forhold til gateløpet. Plasseringen av de eldste byggene sier oss mye om utviklingen av byen, og er derfor viktig i historisk sammenheng. Håreksgt. 7 Eldre reklame for Hotell De syv Søstre, Håreksgt. 7 er også et eksempel på at bygninger som ikke vedlikeholdes etter hvert vil bli preget av dette. Flere eksempel i dette kvartalet viser at både jevnlig vedlikehold, og forfall med senere restaurering, kan gi estetisk og bruksmessig akseptable løsninger også for verneverdig bebyggelse. Tiltakshaver har i dette tilfellet i stor grad bidratt til å øke forfallet ved å avstabilisere og avdekke tømring/plank for direkte påkjenning fra vær og vind. Etter saksbehandlers mening virker det som om tiltakshaver/involverte foretak ikke har tilstrekkelig respekt for kravene i plan- og bygningsloven og gjeldende reguleringsplaner, og mangler kompetanse på ivaretakelse/utbedring av verneverdig bebyggelse. Saksbehandler er ikke kjent med at teknisk etat har medvirket til påtrykk om flytting av bygget som påstått i e-post fra tiltakshaver av Så vises det til at tidligere eier søkte om rivingstillatelse på bygget i 2006 med tanke på nybygg. Denne søknaden ble avslått av planutvalget En rivingstillatelse nå kan fort oppfattes som forskjellsbehandling, der salg med klausul om vern kan ha en annen verdi enn uten klausul. Konklusjon Det framgår av rivingssøknaden at hensikten er å fjerne eksisterende bygg for å kunne sette i gang en prosess med planlegging av et nytt bygg på eiendommen. Det anbefales at rivingssøknaden avslås. Dersom dokumentasjon fra fagperson med kompetanse på bygningsvern, for eksempel Helgeland Museum, skulle tilsi at byggets tilstand tilsier riving kan saken tas opp til ny vurdering. Dersom riving blir aktuelt bør det også innhentes faglig kompetanse for arkitektonisk utforming av et bygg som ivaretar og forsterker det verneverdige området.

5 Det bør også vurderes reaksjoner i forhold til tiltakshaver/involverte foretak på bakgrunn av registrerte brudd på plan- og bygningsloven, og der tilliten til at lovverket ivaretas i den videre prosess er svekket. V Sektorleders innstilling: Med hjemmel i reguleringsplan for Torget Jørgen B. Jakobsens gt. avslås søknad om rivingstillatelse av Det legges vekt på planens intensjoner om å ivareta de miljømessige, antikvariske og kulturhistoriske verdiene som ligger i dette området. Det anses heller ikke dokumentert at bygget har en tilstand som tilsier riving. Planutvalget minner om at ansvaret for sikring av bygget påhviler tiltakshaver (jfr. pbl vedr. sikringstiltak ved byggearbeid og 31-3 vedr. sikring og istandsetting). Evt. reaksjoner mot tiltakshaver/involverte foretak vil bli vurdert i egen sak. Dette vedtaket kan påklages til overordnet myndighet. Klagefrist er 3 uker fra melding om vedtaket er mottatt. Sandnessjøen, den VI Administrasjonssjefens innstilling: Bjørn Frammarsvik Sektorleder Sektorleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef UTSKRIFT TIL: Tiltakshaver m/vedlegg Ansvarlig søker Nordland fykeskommune, kultur- og miljøavdelingen

Vår dato 01 10 2012 Deres dato

Vår dato 01 10 2012 Deres dato Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Gunn Olsboe Johannessen, 75 53 16 23 trnnoglo@fylkesmannen.no Vår dato 01 10 2012 Deres dato Vår referanse 2012/4876 Deres reteranse Vår

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL SKILT OG REKLAME Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL SKILT OG REKLAME Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. Radisson SAS Hotel Norge Postboks 662 Sentrum 5807 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200808713/10 NYBY 5210 18.02.2009 SAST AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL SKILT OG REKLAME Svar

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 18.11.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 15

Detaljer

-vrwfi/«zrvveeaw.bare

-vrwfi/«zrvveeaw.bare Fylkesmanneni NORDLAND -vrwfi/«zrvveeaw.bare kommune 1,/n,yvt) L _ 1 //H fsaksb.@\:ellonica Sjaaeng,7 ~.,5, -.+ -'.= j»,f j. y e-post: mnovsj y esmannen.no :)jhljssa I:JDNEss ØEN L' ' T 7 53152 5 J Varef:2014/3039

Detaljer

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport.

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. I forbindelse med forslag til detaljregulering for Gulliksbakken 11,13 og 13 b. er det

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO NCK-08/12175-38 PLN 2286P 57830/10 11.10.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd AU

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 DRONNINGENSGATE 34 AS KRISTIANSAND

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 DRONNINGENSGATE 34 AS KRISTIANSAND DRONNINGENSGATE 34 AS FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 KRISTIANSAND PLANNR. 1345 09.12.2013 REV. 14.04.14 1 SMS ARKITEKTER AS

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

HALLÉNGÅRDEN- 228/ 500/ 80577443 THORVALD MEYERS GATE 59 OSLO KOMMUNE

HALLÉNGÅRDEN- 228/ 500/ 80577443 THORVALD MEYERS GATE 59 OSLO KOMMUNE SAKSBEHANDLER Linda Veiby VÅR REF. 06/02916-4 Ark. B - Bygninger 1 (Oslo) Oslo _ Os DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 10.07.2008 TELEFAX +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/10 09/607 ANKE - DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/10 09/607 ANKE - DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK Utvalg: NATURRESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.03.2010 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer