Vår dato Deres dato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår dato 01 10 2012 Deres dato"

Transkript

1 Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Gunn Olsboe Johannessen, Vår dato Deres dato Vår referanse 2012/4876 Deres reteranse Vår arkivkode Alstahaug kommune Rådhuset 8805 Sandnessjøen na2r3.--s-13 3f/G2 NZNH2E - Klagebehandling - Ilagt overtredelsesgebyr - Riving av bygg - Håreks gate 7-37/6 - Alstahaug - stadfesting av kommunens vedtak Vi viser til kommunens oversendelse av Fylkesmannen stadfester kommunes vedtak om å ilegge overtredelsesgebyr med kr ,- idet vi finner at vilkårene i pb bokstav b og e jf. SAK 16-1 bokstav a nr. 3 og bokstav d nr. 1 er oppfylt. Bakgrunn for klagen Den ga kommunen TKG 46 AS pålegg om byggestans i medhold av pb idet byggearbeidet på eiendommen gbnr 37/6, Håreks gate 7 i Sandnessjøen var kommet "godt i gang uten at arbeidet er omsøkt og uten at nødvendig tillatelse foreligger. Deler av det verneverdige bygget er også revet." Pålegget er ikke påklaget. Aktuelle område ligger innenfor reguleringsplan for området Torget-Jørgen B. Jakobsens gt., vedtatt av kommunestyret Omsøkte tomt er lagt ut til spesialområde for bevaring av bygninger jf. pb1 25, 1. ledd nr. 6. A.L. Høyer Sandnessjøen AS (ansvarlig søker) fremmet den søknad om renovering av hovedbygning og riving av uthus på ovennevnte eiendom. Tiltakshaver er TKG 46 AS. Etter forespørsel fra kommunen har Fylkeskommunen v/kulturminner i Nordland uttalt seg til soknaden, jf. brev av I uttalelsen viser fylkeskommunen til at hovedbygningen ifølge tidligere registrering er fra Tilsendte bilder viser at den i dag er noe preget av manglende vedlikehold, og at den har gjennomgått en del eksteriørmessige endringer i forhold til det opprinnelige. Endringene har redusert den fasademessige sammenhengen mellom hovedbygg og utbygg, og fasade mot gate har fått preg av forretningsfunksjon. Fylkeskommunen er positiv til at bygningen settes i stand og tas i ny bruk. Sett i forhold til eldre foto av bygningen fremstår fasadeendringer som en tilnærmet tilbakeføring til tidligere situasjon, Statens hus Molovelen 10, 8002 Bodo Telefon: Teletaks: Kommunalavdelinga Telefon: Telefaks: E-post fylkesrnannen.no Internett

2 - Side 2 av 11 og bygget får tilbake et enhetlig preg. Det understrekes at materialbruk og detaljering er viktig for å bevare de miljømessige, antikvariske og kulturhistoriske verdier i området. Den ble søknaden endret til å omfatte riving av bygg. Etter forespørsel fra kommunen har Fylkeskommunen v/kulturminner i Nordland uttalt seg til søknaden om riving, jf. brev av I uttalelsen skriver fylkeskommunen at de sier seg enig administrasjonens vurdering om at: Tiltakshavers tidligere planer om istandsetting og bevaring/tilbakeføring av eksteriør vurderes som akseptabel, og i tråd med gjeldende reguleringsplan. Det er viktig at bygget bevares på nåværende plass Riving og nyoppføring av bygning på ny plass vurderes ikke som et realistisk eller ønskelig alternativ, verken i forhold til historisk perspektiv eller kostnader En ny bygning på ny plassering som en kopi av tidligere bygning er ikke ønskelig. Avslutningsvis viser fylkeskommunen til at riving er i strid med reguleringsplanen og intensjonen om bevaring av områdets historiske verdier. Det påpekes at dersom dårlig teknisk tilstand skal være gyldig som begrunnelse for riving av en vernet bygning, bør denne tilstanden dokumenteres av en fagperson som har kompetanse på bygningsvern. Det foreligger en vurdering av Håreks gate 7 som antikvarisk bygning/besiktigelsesrapport fra sivilarkitekt Lars Grimsby datert , med bakgrunn i besiktigelse og etter anbefaling av Helgeland museum. Rapporten er et oppdrag fra TKG 46 AS og etterspurt av planutvalget i møte i sak 45/11. Oppsummering av rapporten gjengis: "Generelt kan en si at en restaurering på antikvarisk grunnlag er mulig for nesten et hvert objekt. Denne bygningen er satt opp ca. 1867, har et betydelig nyere tak (etter takbrann) og har ellers gjennomgått flere endringer underveis. Det største problemet i forbindelse med en restaurering av huset er at så mange bygningsdeler og detaljer mangler. Så å si alt av kledning, vinduer, dører, listverk og andre bygningsdetaljer er fjernet. (...) Restene av bygningen er definitivt verdt å ta vare på sett fra et "bevaringsperspektiv". Det er fremdeles mange spennende historiske spor i huset og konstruksjonen er typisk for bygårder fra siste del av 1800 tallet. Men bygningen er så skadet at restaurering antakelig vil føre til en mer kostbar og åpenbart mer tidkrevende prosess enn å bygge nytt. (...) Det er absolutt mulig å sette i stand bygningen, men en eventuell avgjørelse i saken bør også tas på grunnlag av en mer helhetlig vurdering av bygningens antikvariske verdi. Da med tanke på bygningens plass i Sandnessjøens samlede bygningsmasse, og det faktum at bygningen ligger i et spesialområde for bevaring.(...)" Fylkeskommunen har kommentert rapporten i brev av Fylkeskommunen viser til at det vesentlige utgangspunktet er at omtalte bygning og området den ligger i er regulert til spesialområde bevaring av bygninger i reguleringsplanen. Fylkeskommunen trekker ellers fram to hovedpoenger i besiktigelsesrapporten: I. Det er mulig å bevare bygningen. Etter at tiltakshaver ulovlig har tjernet bygningsdeler som kledning, vinduer, dører, belistning, skorsteiner og gulv er det i store trekk selve tømmerkroppen og

3 Side 3 av 11 størstedelen av taket som gjenstår. Bevaring av tømmerkroppen og taket vil likevel ivareta deler av reguleringsplanens intensjoner. Bevaring av tømmerkassen innebærer bevaring av hovedkonstruksjon, bygningsutforming, viktige deler av bygningens aldersverdi og historie, samt bygningens bidrag til områdets bebyggelsesstruktur. Fylkeskommunen viser til at det ifølge besiktigelsesrapporten er lite tømmer som må skiftes ut, og understreker at åjekke opp bygningen for støping av såle og utskifting av dårlig tømmer er et alternativ til demontering og gjenoppføring. Erstatning av dårlig tømmer med for eksempel bindingsverk antydes også som en mulighet. 2. Bevaring, rehabilitering og tilbakeforing av bygningen kan bli mer kostbart og vil bli mer tidkrevende enn å rive og bygge nytt. Sett i forhold til at bygningen og bygningsmiljøet den inngår i er regulert til bevaring, er det vår sterke anbefaling at økonomiske hensyn ikke settes foran vernehensyn i denne saken. Området er regulert til bevaring ut fra en målsetting om å sikre dets miljømessige, antikvariske og kulturhistoriske verdier for allmennheten og for fremtidige generasjoner. Dette hensynet bør ikke vike for mulige økonomiske merkostnader for tiltakshaver. Det er i denne sammenheng viktig også å ta i betraktning faren for uheldig presedenseffekter. Fylkeskommunen konkluderer med at det bevaringsregulerte området har stort potensiale for å videreutvikles som kulturmiljø i Sandnessjøen i tråd med reguleringsplanens intensjoner. Dette forutsetter imidlertid at disse intensjonene ivaretas i alle byggesaker innenfor området. Håreks gt. 7 er viktig både i seg selv og som del av det helhetlige miljø. Skulle denne bygningen rives og erstattes av et helt nytt bygg, kanskje en kopi i såkalt "gammel stil", vil dette redusere det helhetlige kulturmiljøets verdi. Nordland fylkeskommune vil derfor sterkt anbefale at reguleringsplanen følges og at riving ikke tillates. I møte den i sak 45/11 ga planutvalget med hjemmel i pb dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 5 d for riving av bygget. Dette mot administrasjonens innstilling i saken. Fra planutvalgets vedtak gjengis: "Etter planutvalgets vurdering vil det i dette tilfelle være riktig å ta utgangspunkt i dagens situasjon. Etter en samlet vurdering av alle forhold finner planutvalget det ikke hensiktsmessig/riktig å kreve tilbakeføring og permanent vern av bygningen. På tross av at byggets eier uten tillatelse har forårsaket en meget omfattende riving, finner utvalget det riktig også å vektlegge den økonomiske siden av saken. Etter utvalgets syn vil en tilbakeføring innebære uforholdsmessig store kostnader i forhold til bygningens verneverdi. Planutvalget viser også til bygningens plassering like inntil Håreks gate, som er og vil bli en av de mest trafikkerte gatene i byen. Bygget representerer i dag en trafikkfelle, spesielt for gående. Det bør derfor legges til rette for etablering av fortau forbi bygningen, noe som ikke er mulig mcd dagens plassering. Planutvalget stiller i utsikt å godkjenne et nytt bygg som er tilpasset omkringliggende bygninger med hensyn til størrelse og arkitektur og som er trukket lenger bort fra garn. Planutvalget finner grunn til sterkt å beklage at eieren uten tillatelse har foretatt en svært omfattende riving av bygningen og på den måten har svekket muligheten/hensiktsmessigheten av vern.

4 Side 4 av 11 Planutvalget ber administrasjonen fremme egen sak for vurdering av eventuelle strafferettslige konsekvenser. Utvalget kan ikke akseptere at det utvikles en praksis der myndighetene settes i en tvangssituasjon ved at riving iverksettes før eventuel I tillatelse er gitt. Videre tiltak på byggeplass må ikke iverksettes før igangsettingstillatelser formaliteter er behandlet" og alle Den varslet kommunen under henvising til ovenstående tiltakshaver TKG 46 AS om at det ville bli fremmet en egen sak til planutvalget for vurdering av overtredelsesgebyr i hht pb Det er gitt frist for uttalelse. Kommunen mottok innen fristen ingen uttalelse. Igangsettingstillatelse ble gitt Med hjemmel i pb fattet planutvalget i møte den i sak 17/12 vedtak om å ilegge TKG 46 AS et overtredelsesgebyr på kr ,-. Begrunnelsen for kommunens vedtak er som følger: "Overtredelsen må regnes som alvorlig og uopprettelig. Det vises bl.a. til besiktigelsesrapporten av der det bl.a. framgår at det største problemet i forbindelse med restaurering av bygningen er at så mange bygningsdeler og detaljer mangler. Det vises også til at all eksisterende vegetasjon i den gamle "hotellhagen" er fjernet i strid med gjeldende reguleringsplan. Videre legges det vekt på at overtreder også ved restaurering av Torolvsgt ble pålagt byggestans pga. manglende tillatelser. Det anses bl.a. på bakgrunn av tidligere byggeprosjekt og korrespondanse i denne saken åpenbart at overtrederen kjente til at handlingen var i strid med krav gitt i eller med hjemmel i pb1. Eier av TKG 46 AS (tiltakshaver) er sammenfallende med eier Elektro-partner AS (antatt utførende) som har drevet med el.installasjoner i bygg i en årrekke. I dette tilfellet vil riving av bebyggelsen sannsynligvis innebære en betydelig verdiøkning på den sentrumsnære eiendommen. Omfanget av et nybygg vil selvfølgelig ha betydning for verdien. Som formildende omstendigheter vises det til at det i 1. omgang ikke er snakk om en fullstendig riving av hovedbygget, men på dette tidspunkt fortsatt var vernepotensiale i dette bygget. Det anbefales på bakgrunn av det ovenstående at TKG 46 AS ilegges et overtredelsesgebyr på kr ,-. Siden ansvarsrett på utførelse ikke var tildelt, og siden andre involverte foretak ikke er gitt anledning til å uttale seg, foreslås det ikke reaksjoner i forhold til disse.'" I brev av ble vedtaket om overtredelsesgebyr påklaget av advokat Arne Johansen pa vegne av TKG 46 AS. Klagen er oppdatert i brev fra advokaten av I e-post av bes det om at det ses bort fra klage av og at klage av legges til grunn. I klagen anføres det primært at det ikke kan sies å ha foreligget en alvorlig uopprettelig skade etter SAK 16-1, og at det dermed verken forelieger faktisk eller rettslie grunnlag for det ilagte overtredelsesgebyret. Subsidiært anforer klaeer at tiltakshaver har ført en tett dialog med kommunen, 02 saledes har opptradt i god tro. Sett hen til det strenge beviskravet for vurderingen av skyldgraden ved ileggelse av overtredelsesgebyr etter plan- og byeningslovens bestemmelser, har tiltakshaver således ikke overtrådt aktsomhetsnormen, jf.

5 Side 5 av 11 SAK 16-1, jf. pb Atter subsidiært, og for det tilfelle at Fylkesmannen skulle finne at det er grunnlag for å ilegge overtredelsesgebyr, anføres det at gebyret er satt urimelig høyt. Planutvalgets vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr på kr ,- kreves omgjort. Det faste utvalg for plansaker behandlet klagen i møte den som sak 38/12. Det tidligere vedtak ble opprettholdt og saken ble sendt til Fylkesmannen for klagebehandling. Kommunen opplyser at tiltakshaver nå har igangsatt en planprosess med tanke på oppføring av boligbygg med inntil 15 leiligheter og parkering i u.etg. på Håreksgt. 5 og 7, dvs, at også regulert parkområde er tenkt brukt. Eierne har også igangsatt byggearbeid på bygg m/vernestatus på Torols gt. 50 uten tillatelse. Dette arbeidet er nå pålagt stanset. Fylkesmannens loyforståelse, vurdering og forståelse av faktum i saken Fylkesmannens avgjørelse bygger på de opplysninger som er framkommet i det skriftlige materialet som er oversendt fra kommunen, så vel kommunens egne opplysninger som de opplysninger klager har framlagt. Fylkesmannen kan prove alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Vi skal vurdere de synspunkter som klageren legger fram, og vi kan også ta opp forhold som ikke er berørt i klagen. Vi skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved proving av det frie skjønn, jf. forvaltningslovens 34 annet ledd. Plandelen av plan- og bygningsloven ble endret med virkning fra l.juli 2009, og byggesaksdelen er endret med virkning fra 1. juli Gammel lov benevnes i det følgende som pb1.85 og ny lov bare pbl. Vi vil gå inn på overgangsbestemmelser m.v. der dette er nødvendig. Fylkesmannens vurdering Plansituasjon Aktuelle område ligger innenfor reguleringsplan for området Torget-Jørgen B. Jakobsens gt., vedtatt av kommunestyret Omsøkte tomt er lagt ut til spesialområde for bevaring av bygninger jf. pb1 25, 1. ledd nr. 6. Generelt om ulovliahetso f laning Det følger av plan- og bygningslovens 32-1 at kommunen skal forfolge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. Bare dersom overtredelsen er av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten. Generelt om overtredelsesaeb r Hjemmelen for overtredelsesgebyr er pb Overtredelsesgebyr er en administrativ sanksjon, som plan- og bygningsmyndighetene ilegge ansvarlige for brudd pa plan- og bygningsloven. Gebyret tilfaller kommunen. kan

6 Side 6 av 11 Overtredelsesgebyr ilegges den som er ansvarlig for en overtredelse. Dette er den som kan sies å ha påtatt seg en forpliktelse for tiltaket eller utført en oppgave, altså tiltakshaver, innleid foretak, enten dette er godkjent som ansvarlig foretak eller ikke, eller andre. Skyldkravet følger av loven, jf pb første ledd. Overtredelsesgebyr kan ilegges for forsettlige eller uaktsomme overtredelser. Kommunen må vurdere om den ansvarlige visste eller burde ha visst at handlingen var ulovlig. Siden overtredelsesgebyr omfattes av EMK, stilles noe strengere krav til sannsynlighetsovervekt enn for vanlige vedtak i byggesaken. Dette betyr at kommunen må være sikrere på at den ansvarlige faktisk er ansvarlig for overtredelsen. Før overtredelsesgebyr vedtas, skal den ansvarlige varsles særskilt, ou gis en lovfestet frist på minimum tre uker til å uttale seg. Utgangspunktet for ileggelse av overtredelsesgebyr er de overtredelsene som er listet opp i pb Overtredelsene er gjentatt i byggesaksforskriften Det foreligger veiledning til forskriften -Veiledning om byggesak HO-1/2011 fra Direktoratet for byggkvalitet. Det faktiske forhold kommunen b a er å Følgende er hentet fra kommunens innstilling til sak 17/12 og sak 38/12: De faktiske forhold i saken framgår i stor grad av brev fra plansektor av Det framgår her at tiltakshaver i utgangspunktet er gjort oppmerksom på at bygget har vernestatus i gjeldende reguleringsplan og at tiltaket er søknadspliktig i hht. pb På bakgrunn av at arbeidet likevel ble registrert igangsatt ble pålegg om øyeblikkelig stans pålagt. At dette pålegget ikke ble påklaget oppfattes av kommunen som aksept på den situasjonen som beskrives. Videre ble tiltakshaver og ansvarlig søker ved kopi av brev til Nordland fylkeskommune av orientert om at evt. endringer i tilgrensende parkområde ville innebære reguleringsendring. Den var bl.a. uthus, også på naboens eiendom, og deler av hovedbygget på den verneverdige eiendommen revet. Resten av hovedbygget var avstabilisert, eternittkledning fiernet og tømring/plank avdekket for direkte påkjenning av vær og vind. Det var også tatt hull i tak. I tillegg var all eksisterende vegetasjon i regulert parkområde (gml. hotellhage) fjernet uten at noen arbeider var omsøkt og uten at nødvendige tillatelser forelå. Tiltaket var på dette tidspunkt ikke omsøkt og nødvendige tillatelser var ikke innhentet. I brev fra plansektor av er TKG 46 AS orientert om at det på bakgrunn av planutvalgets vedtak av vil bli fremmet egen sak til planutvalget for vurdering av overtredelsesgebyr i hht. pb Det er i brevet satt frist til for uttalelse til saken. Det er ikke framsatt uttalelse innen fristen. Kommunens vedtak av i sak 17/12 Med hjemmel i pb fattet planutvalget i møte den i sak 17/12 vedtak om å ilegge TKG 46 AS et overtredelsesgebyr på kr ,-. Det fremgår av innstillingen til saken at kommunen mener tilfellet rammes av pb om overtredelsesgebyr bokstav b og e.

7 Side 7 av 11 Overtredelsesgebyr kan etter bokstav b ilegges den som jorsettlig eller ualasomt utfører, lar utfore, bruker eller lar bruke tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter denne lov, eller er i strid med vilkårene i slik Overtredelsesgebyr kan etter bokstav e ilegges den som prosjekterer, utfører eller lar utføre eller kontrollerer et tiltak etter 20-1 uten at arbeidet blir forestått av ansvarlige som er godkjent etter 22-1 og er tildelt ansvarsrett etter 21-4 tredje ledd. Av forskriftens 16-1 følger det atforetak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til g. Kommunen har lagt til grunn at det her aktuelle tilfellet omfattes av bokstav a, nr. 3: Den som utfører eller lar utjøre tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven 20-1 og 20-2 uten at det foreligger nødvendig tillatelse, ilegges gebyr(...) inntil kr der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. og d), nr. 1: Den som forestår søknad, prosjekterer, uffører, lar prosjektere eller lar utføre tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven 20-1, uten at arbeidet blir utført av påkrevet godkjent ansvarlige foretak, ilegges gebyr(...) inntil kr der tiltak eller deler av tiltak utføres uten godkjent joretak Til sammen innebærer dette at det kan ilegges overtredelsesgebyr på inntil kr Kommunen har også vist til veiledningen om byggesak, HO-1/1211 F Ikesmannens vurderin av kommunens vedtak o klaoen Fylkesmannen har ingen innvendinger til at kommunen i dette tilfellet har valgt tiltakshaver. TKG 46 AS. som den ansvarlige. Foretaket TKG 46 AS må forsettlig eller uaktsomt utføre eller la utføre tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven 20-1 og 20-2 uten at det foreligger nødvendig tillatelse for at overtredelsesgebyr skal kunne ilegges etter pb bokstav b jf. forskriftens 16-1 bokstav a. Der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette kan gebyret ilegges med inntil kr , jf. bokstav a nr. 3. Bestemmelsen i bokstav a nr. 3 kan ifølge veiledningen ti I SAK benyttes ved ulovlig riving, der kommunen ville kunne vurdere bevaring av byggverket eller den fremtidige utviklingen av området før riving. Bestemmelsen er videre aktuell der tiltaket har medført skader på naturmiljø, bevaringsverdig landskap eller byggverk mv. Foretaket TKG 46 AS må forsettlig eller uaktsomt forestå søknad, prosjektere. utføre, la prosjektere eller la utføre tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven 20-1, uten at arbeidet blir utført av påkrevet godkjent ansvarlige foretak for at overtredelsesgebyr skal kunne ilegges etter pb bokstav e jf. forskriftens 16-1 bokstav d. Den var ifølge kommunes opplysninger bl.a. uthus, også på naboens eiendom, og deler av hovedbygget på den verneverdige eiendommen revet. Resten av hovedbygget var

8 Sde 8 av 11 avstabilisert, eternittkledning fjernet og tømring/plank avdekket for direkte påkjenning av vær og vind. Det var også tatt hull i tak. I tillegg var all eksisterende vegetasjon i regulert parkområde (gml. hotellhage) tjernet uten at noen arbeider var omsøkt og uten at nødvendige tillatelser forelå. Det fremgår av sak 38/12 at bygget på dette tidspunkt var rensket innvendig inkl, alt som stivet av bygget. Tilbygget var på denne bakgrunn avstabilisert og veggene hadde forskjøvet seg, med fare for nedrasing. Etter Fylkesmannens vurdering er det på det rene at tiltakshaver har utført eller latt utføre tiltak som er søknadspliktig etter pb bokstav e jf. a, og at det ikke forelå tillatelse på det aktuelle tidspunkt da arbeidene ble igangsatt. Spørsmålet er så om TKG 46 AS har utført nevnte søknadspliktige tiltak forsettlig eller uaktsomt. Kommunen må vurdere om den ansvarlige visste eller burde ha visst at handlingen var ulov lig. Dette betyr at kommunen må være sikrere på at den ansvarlige faktisk er ansvarlig for overtredelsen. Fra saksfremlegget til sak 38/12 gjengis: "Det har vært en viss dialog mellom tiltakshaver og plansektor vedr. bevaring av det verneverdige bygget. Det framgår bl.a. av brev fra plansektor datert med pålegg om byggestans at det tidligere er gjort oppmerksom på at bygget har vernestatus i gjeldende reguleringsplan og at tiltaket er søknadspliktig i hht. pb Fra tiltakshavers side ble det gitt inntrykk av en tilbakeføring av bygningsmassen i tråd med planen. Akseptable fasadetegninger ble utarbeidet og oversendt fylkeskommunen for å spare tid, mens formell søknad ble utarbeidet. I brev fra plansektor av ble det også vist til registrering av at vesentlige rivingsarbeider var gjennomført uten at arbeidet var omsøkt og uten at nødvendig tillatelse forelå. Tiltakshavers handlinger var således ikke i tråd med med ovenstående dialog. Det er riktig at sektorleder ble forelagt en problemstilling rundt riving av tilbygg. På dette tidspunkt var bygget uten tillatelse rensket innvendig inkl, alt som stivet av bygget. Tilbygget var på denne bakgrunn avstabilisert og veggene hadde forskjøvet seg, med fare for nedrasing. Siden bygget heller ikke var forsvarlig sikret var det fare for personskade bl.a. i forhold til barns lek. Riving av tilbygg ble på denne bakgrunn diskutert som et mulig utfall. Når det gjelder kontakt fra Inge Skjemstad (2. vara i planutvalget i forrige periode) kan saksbehandler verken bekrefte eller avkrefte hva denne kontakten innebærer. Saksbehandler er imidlertid ikke kjent med at Inge Skjemstad har vært involvert i behandlingen av saken eller er gitt noen myndighet av planutvalget til å opptre på utvalgets vegne i saken. Tiltakshaver burde være tilstrekkelig profesjonell til å skjønne at byggesaken verken avgjøres av tilfeldige vararepresentanter til planutvalget eller tilfeldig ansatte ved "teknisk etat" som for øvrig er en tidligere betegnelse på en kommunal etat. Det kan på denne bakgrunn ikke hevdes at rivingen er gjort "god tro"." Kommunen har i tillegg lagt vekt på at overtreder også ved restaurering av Torolvsgt ble pålagt byggestans pga. manglende tillatelser. Man anser bl.a. på bakgrunn av tidligere byggeprosjekt og korrespondanse i denne saken som åpenbart at overtrederen kjente til at handlingen var i strid med krav gitt i eller med hjemmel i pbl. Etter det opplyste er eier av TKG 46 AS (tiltakshaver) sammenfallende med eier Elektro-partner AS (antatt utførende) som har drevet med el.-installasjoner i bygg i en årrekke. Klager anfører at tiltakshaver helt siden kjøpet av Håreks gt. 7 har vært i dialog med plansektor i Alstahaug kommune. Det påstås bl.a. at tiltakshaver fikk muntlig godkjenning fra sektorleder for å rive tilbygget mot nord. Det vises også til at 1nge

9 Side 9 av 11 Skjemstad (2. vara til planutvalget) kontaktet tiltakshaver med onske om at huset ble revet, og at nytt bygg ble oppført i byggelinjen. Det framsto på denne bakgrunn som klart for tiltakshaver at de hadde anledning til å foreta det mindre inngripende tiltak som ikke ville gå utover byggets verneverdige karakter. Ut fra sakens opplysning og kommunens begrunnelse er det etter Fylkesmannens syn klart at den ansvarlige i dette tilfellet visste eller burde ha visst at handlingen var ulovlig. Forskriftens 16-1 bokstav a nr. 3 kommer etter kommunens vurdering til anvendelse. Når det gjelder vilkåret om at "tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette" har kommunen vist til at det i dette tilfellet dreier seg om ulovlig riving, der kommunen ville vurdere bevaring av byggverket eller den framtidige utviklingen av området før riving. Videre er det vist til at tiltaket har medført skader på bl.a. bevaringsverdig byggverk. Videre skriver kommunen i sin begrunnelse at SAK 16-1 bokstav a nr. 3 kommer til anvendelse -fordi det ulovlige tiltaket opplagt har påvirket avgjørelsen i saken (jfr. planutvalgets vedtak)". Det vises også til planutvalgets vedtak av der det bl.a. framgår at "planutvalget finner grunn til sterkt å beklage at eieren uten tillatelse har foretatt en svært omfattende riving av bygningen og på den måten har svekket muligheten/ hensiktsmessigheten av vern. Planutvalget ber administrasjonen fremme egen sak for vurdering av evt. strafferettslige konsekvenser. Utvalget kan ikke akseptere at det utvikles praksis der myndighetene settes i en tvangssituasjon ved at riving iverksettes før eventuell tillatelse er gitt." Det er også vist til besiktigelsesrapporten av der det bl.a. framgår at det største problemet i forbindelse med restaurering av bygningen er at så mange bygningsdeler og detaljer mangler. Kommunen viser også til at all eksisterende vegetasjon i den gamle "hotellhagen" er fiernet i strid med gjeldende reguleringsplan. Klager anfører at det i dette tilfellet ikke foreligger en "alvorlig uopprettelig skade". Det anføres at den delen av bygget som ble revet, klart må være innenfor hva man må kunne tillate å renovere på et gammelt hus, og det synes åpenbart at planutvalget har misforstått skadeomfanget av de tiltak som ble igangsatt. Opprinnelig bygningsform ble sikret, godt ivaretatt og skulle settes i opprinnelig stand igjen. Befaringsrapporten fra sivilarkitekt Lars Grimsby av underbygger det alle kan være enige om, nemlig at bygningsmassen hadde store skader. Rapporten konkluderer imidlertid med at den verneverdige delen av bygget kan settes i stand igjen, og at det således ikkeforeligger en uopprettelig skade. ' Kommunen skrivet at det er riktig at det av rapporten framgår at det fremdeles var mulig å sette i stand bygningen. Det vises bl.a. til at tømmeret som sto igjen hadde tilstrekkelig bæring til å kunne brukes som basis for restaurering til tross for noe råte. Det ble ikke avdekket termittangrep som nevnt i klagen. Det blir dog vist til at det største problemet med en restaurering av huset var at så mange bygningsdeler og detaljer var fiernet (alt av kledninger, vinduer, dører, listverk Fylkesmannen legger kommunens vurdering til grunn og er av den oppfatning at tiltaket medførte alvorlig uopprettelig skade ellerfare for dette. Der tiltak eller deler av tiltak utføres uten godkjent joretak kan gebyr ilegges med inntil kr , jj.: forskriftens 16-1 bokstav d nr. I. Det følger av veiledningen at overtredelsesgebyr inntil kr kan ilegges for mindre overtredelser. Dette vil være der det etter ansvarsreglene skulle ha vært et ansvarlig foretak

10 - Side 10 av 11 som forestod arbeidet, uten at det nødvendigvis oppdages feil i prosjektering eller et fagområde. Tiltak eller deler av tiltak er i dette tilfellet utført uten godkjent foretak. Vilkåret for å ilegge gebyr etter bokstav d nr. 1 er dermed oppfylt. Gebyr etter pb bokstav a nr. 3 kan ilegges inntil kr Gebyr etter pb bokstav d nr. 1 kan ilegges med inntil kr Det er gitt bestemmelser om utmåling av overtredelsesgebyr i forskriften Ved utmålingen kan det i dette tilfellet legges vekt på: hvor alvorlig overtredelsen er, om eventuelt pålegg som nevnt i pb bokstav g til 1 er fulgt om overtrederen ved gjentatte anledninger har vært ansvarlig for forhold som kan medføre ulovlighetsgebyr, om overtredelsen bidrar til økonomisk gevinst, herunder om overtredelsen medfører at tiltaket eller eiendommen får en markert høyere økonomisk verdi, om overtredelsen er gjort i vinnings hensikt, der det vektlegges om overtredelsen er gjort av profesjonelle aktører, om overtredelsesgebyret vil virke urimelig ut fra overtrederens økonomiske situasjon Kommunen har anført at riving av bebyggelsen i dette tilfellet sannsynligvis innebærer en betydelig verdiøkning på den sentrumsnære eiendommen, der generell vekst i kommunen innebærer stigende eiendomsverdier. Som formildende omstendigheter viser kommunen til at det i første omgang ikke er snakk om en fullstendig riving av hovedbygget, men på dette tidspunkt fortsatt var vernepotensiale i dette bygget. På denne bakgrunn anbefales det at TKG 46 AS ilegges et overtredelsesgebyr på kr ,-. Klager anfører at gebyret er satt urimelig høyt. Proporsjonen mellom ilagt gebyr og overtredelsens alvorlighetsgrad beskrives som fullstendig urimelig, og gebyret må derfor i tilfellet reduseres betydelig. Det hevdes å ha formodningen mot seg at tiltakshaver skulle bruke store kostnader innledningsvis, dersom intensjonen var å få en rask gevinst ved evt. riving av bygget. Etter kommunens syn er det ikke framlagt dokumentasjon fra tiltakshaver på store kostnader innledningsvis. Bygget ble heller ikke ivaretatt på en måte som tydet på at vern var hensikten. Klager har også vist til at bygget ikke har stor offentlig interesse/verdi. Til dette sier kommunen at "så vel bebyggelse med vernestatus som regulert friområde (tidl. "hotellhage") hadde stor offentlig interesse/verdi. Bygningen utgjorde, som en av de eldste i Sandnessjøen, et dominerende trekk i gatebildet med antikvariske og kulturhistoriske verdier. Det var også kommunens ønske å ivareta mest mulig av eksisterende vegetasjon i den gamle "hotellhagen"." Fylkesmannen har ingen avgjørende innvendinger til kommunen Svurdering og fastsettelse av størrelsen på gebyret.

11 Side 11 av 11 Fylkesmannen stadfester etter dette kommunes vedtak om å ilegge overtredelsesgebyr med kr idet vi finner at vilkårene i pb bokstav b og e jf. SAK 16-1 bokstav a nr. 3 og bokstav d nr. 1 er oppfylt. Vedtak Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av i sak 17/12. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1-9, jf. rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet og brev datert 28. september 2009 fra Kommunal- og regionaldepartementet, jf. forvaltningsloven 34. Avgjørelsen kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven 28. Sakens parter er underrettet ved kopi av dette brev..1sen ;- Roa me Kvit 1:b{- avdelingsdirektør Tor Sande kontorsjef Kopi til: Advokatfirmaet Johansen & Sivertsen v/ Postboks ASKER advokat Arne Johansen TKG 46 AS/ Elektropartner AS v/arnt Postboks SANDNESSJØEN Adrian

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler 1. Bakgrunnen for malene Plan- og bygningsmyndigheten skal påse at plan- og bygninglovgivningen overholdes i kommunen etter

Detaljer

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3 Nye sanksjonsregler 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles Vi snakker

Detaljer

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik Til: TKG 46 A/S Torolv Kveldulvsonsgate 49 8800 Sanclnessjøen Dato: 15.01.2012 Vurderin av Håreks ate 7 i Sandness -øen som antikvarisk b nin På oppdrag fra TKG 46 A/S er undertegnede bedt om å vurdere

Detaljer

Plan- og byggesakskonferansen. Ileggelse av overtredelsesgebyr

Plan- og byggesakskonferansen. Ileggelse av overtredelsesgebyr Plan- og byggesakskonferansen 2014 20. november 2014 Ileggelse av overtredelsesgebyr Frank Bjørkum Tromsø kommune Innført ved ny plan- og bygningslov i kraft fra 1. juli 2010 Overtredelsesgebyr: Økonomisk

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 110/021 Arkivsaksnr.: 11/760-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 110/021 Arkivsaksnr.: 11/760-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 110/021 Arkivsaksnr.: 11/760-6 Klageadgang: Ja GBNR 110/21 - RIVING AV BYGG Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

-vrwfi/«zrvveeaw.bare

-vrwfi/«zrvveeaw.bare Fylkesmanneni NORDLAND -vrwfi/«zrvveeaw.bare kommune 1,/n,yvt) L _ 1 //H fsaksb.@\:ellonica Sjaaeng,7 ~.,5, -.+ -'.= j»,f j. y e-post: mnovsj y esmannen.no :)jhljssa I:JDNEss ØEN L' ' T 7 53152 5 J Varef:2014/3039

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Edvind Davidsen Arkiv: GNR 30/21 Arkivsaksnr.: 13/768

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Edvind Davidsen Arkiv: GNR 30/21 Arkivsaksnr.: 13/768 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Edvind Davidsen Arkiv: GNR 30/21 Arkivsaksnr.: 13/768 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER INSPEKSJONSTILSYN IFM. OPPFØRT HOBBYROM/UTHUS GNR. 30/21 Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER.

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. For behandling av søknad om fradeling av areal som ikke er i henhold til vedtatt reguleringsplan, skal det betales

Detaljer

Klage på byggestopp - Parkveien 61

Klage på byggestopp - Parkveien 61 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.09.2009 50616/2009 2009/4452 138/661 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/131 Planutvalget 06.10.2009 Klage på byggestopp - Parkveien 61 Saksopplysninger

Detaljer

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette.

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse (1) Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER INSPEKJONSTILSYN PÅ GNR. 29/33 OMINNREDNING OG BRUK AV GARASJEBYGG TIL BOFORMÅL. Rådmannens

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

NOU-2003- mer effektiv bygningslovgivning. Bygningslovutvalgets delutredning 2:

NOU-2003- mer effektiv bygningslovgivning. Bygningslovutvalgets delutredning 2: . NOU-2003- mer effektiv bygningslovgivning. Bygningslovutvalgets delutredning 2: Politianmeldelser resulterer kun i sjeldne og svært alvorlige tilfeller i bøtestraffer. Et overtredelsesgebyr ilagt av

Detaljer

Vår dato 23.04.2012 Deres dato. Klagebehandling - Byggesak - Midlertidig byggeforbud - 39/5 - Alstahaug - stadfesting av kommunens vedtak

Vår dato 23.04.2012 Deres dato. Klagebehandling - Byggesak - Midlertidig byggeforbud - 39/5 - Alstahaug - stadfesting av kommunens vedtak Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler,Innvalgstelefon og e-post: Gunn Olsboe Johannessen, 75 53 16 23 fmnogtoettylkesmannen.no Vår dato 23.04.2012 Deres dato Vår referanse 2012/1644 Deres reteranse Vår

Detaljer

Drammen kommune - gbnr 114/1159 - Øvre Storgate 87 - klage på avslag på oppføring av takoppløft/ark

Drammen kommune - gbnr 114/1159 - Øvre Storgate 87 - klage på avslag på oppføring av takoppløft/ark Vår dato: 29.04.2014 Vår referanse: 2014/696 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Drammen kommune Engene 1 3008 Drammen Innvalgstelefon: 32266670 Drammen kommune - gbnr 114/1159

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref.: Vår dato: 27.02.2009 Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Vår ref.: 2008/6508 Arkivnr: 423.1 Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Drøbak Arkitektkontor AS Tamburbakken 17 G 1440 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Tillatelse til tiltak

Detaljer

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT Arkivsaksnr.: 11/1338-3 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 12/923

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 12/923 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 12/923 ULOVLIGHETSOPPFØLGING JFR. PBL. KAP. 32 NAUST GNR. 36/7 BRUKT TIL SJØHUS/HYTTE. Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-14 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-14 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-14 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIGHUS - KLAGE Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 14/38/13 Arkivsaksnr.: 11/646

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 14/38/13 Arkivsaksnr.: 11/646 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 14/38/13 Arkivsaksnr.: 11/646 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER INSPESKSJONSTILSYN PÅ GNR. 14/38/13 - OMINNREDNING OG BRUK AV BUTIKK-/SERVICELOKALE TIL

Detaljer

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig Nøtterøy kommune Postboks 250 3163 Nøtterøy Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lars Gustavsen 2010/7542 07.05.2012 33 37 11 52 Arkivnr: 423.1 Klage gbnr 13/196 Dueveien

Detaljer

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting.

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bockelie Bygg AS Forneburingen 11 1367 SNARØYA Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9 Oppgis amid ved henvendelse Deres ref: Saksbeh: Bjørn Wikan Arkivkode:

Detaljer

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/76-17 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne

Detaljer

Øvre Eiker kommune - gnr 107/6 - Hagaskogen - klage over avslag på oppføring av hytte - tiltakshaver Runar Gevelt VEDTAK

Øvre Eiker kommune - gnr 107/6 - Hagaskogen - klage over avslag på oppføring av hytte - tiltakshaver Runar Gevelt VEDTAK Fylkesmannen i Buskerud Beredskap-, Justis- og Kommunalavdelingen Vår dato Vår referanse 01.08.2006 2006/3777 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse førstekonsulent Roar Lillebergen 32266667

Detaljer

Var dato 10 02 2011 Deres dato

Var dato 10 02 2011 Deres dato Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler. innvalgstelefon og e-post: Erlann Mortensen. 75531609 emo@fmno.no Var dato 10 02 2011 Deres dato Var referanse 20111145 Deres referanse Vår arkivkode 421.3 Alstahaug

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Eirik Bøe Sletten Deres ref.: Vår dato: 6.7.2012 Tlf. direkte: 74 16 80 26 E-post: esl@fmnt.no Vår ref.: 2012/3279 Arkivnr: 423.1 Innherred samkommune Postboks

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven

Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven Fagdag om tilsyn innenfor forurensning, bygg og avfall, FMNT, Steinkjer 05.02.2014 Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven Foto: Carl-Erik Eriksson Mang slaks forurensning.

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 10/2249-53 Arkivnr.: GNR 56/29-32 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Lovhjemmel: Plan og bygningslovens 1-9 og 32-8 Forvaltningslovens

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

Klage gbnr 3020/1112 Kirkegata 15 - Larvik - riving av uthus

Klage gbnr 3020/1112 Kirkegata 15 - Larvik - riving av uthus Larvik kommune Plan Byggesak Landbruk og Miljø Postboks 2020 3255 Larvik Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Mette Biering 2009/4988 15.09.2009 33 37 11 28 Arkivnr: 423.1

Detaljer

99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR

99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 11/76-24 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Hjemmel:

Detaljer

D SAK 152/2008- PÅLEGG OM RETTING 113 OG TVANGSMULKT 116A I PBL.

D SAK 152/2008- PÅLEGG OM RETTING 113 OG TVANGSMULKT 116A I PBL. Torill Eide Tunheim Myklabergveien 18 4314 SANDNES Byggesak Sandnes, 11.02.2008 Deres ref.: Vår ref : 200705171-4 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: : 81-111 D SAK 152/2008- PÅLEGG OM RETTING

Detaljer

Seminar om byggavfall og miljøgifter, Rica Hell hotell 18.09.2013. Praksis og erfaringer med ansvarsrett

Seminar om byggavfall og miljøgifter, Rica Hell hotell 18.09.2013. Praksis og erfaringer med ansvarsrett Seminar om byggavfall og miljøgifter, Rica Hell hotell 18.09.2013 Praksis og erfaringer med ansvarsrett Foto: Foto: Carl-Erik Geir Hageskal Eriksson Agenda Først litt teori Når man har tatt seg til rette.

Detaljer

Kulturminnesamling. Kommunene i Sør-Trøndelag Januar 2011

Kulturminnesamling. Kommunene i Sør-Trøndelag Januar 2011 Kulturminnesamling Kommunene i Sør-Trøndelag Januar 2011 Ny Plan og Bygningslov Hvilke bestemmelser er aktuelle for bygningsvernet? Stikkord: Formelt vern/verneverdi Søknadspliktige tiltak; Saksbehandling;

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Einar B. Sund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Tom Roger Olsen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/4505-25 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 11/6/41 Gåsnesvegen 28 - Klage på politisk vedtak om overtredelsesgebyr for ulovlig

Detaljer

79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8

79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8 Arkivsaksnr.: 11/1272-11 Arkivnr.: GNR 79/1 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8 Hjemmel: Plan- og bygningslovens

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/5489 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 01.11.2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 13/00381 29.10.2013 2013/1044-22 FM-J Hege Rasch-Engh 18.12.2013 Vedtak - Frogn kommune -

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Deres ref: Vår ref: 2009/2297 Vår dato: 19.05.2009 Arkivnr: 423.1 Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON. Arkivsaksnr.: 10/1231-15 Arkivnr.: GNR 95/10 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

Detaljer

Kulturminnesamling. Kommuner i Sør-Trøndelag April 2011

Kulturminnesamling. Kommuner i Sør-Trøndelag April 2011 Kulturminnesamling Kommuner i Sør-Trøndelag April 2011 Ny Plan og Bygningslov Hvilke bestemmelser er aktuelle for bygningsvernet? Stikkord: Formelt vern/verneverdi Søknadspliktige tiltak; Saksbehandling;

Detaljer

23/68 VARSEL OM PÅLEGG OM FJERNING AV ULOVLIG OPPFØRT TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG

23/68 VARSEL OM PÅLEGG OM FJERNING AV ULOVLIG OPPFØRT TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Espen Nordhus Gråkamveien 22 0779 OSLO Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/1017-37 GNR 23/68 18.2.2015 ANEL 23/68 VARSEL OM PÅLEGG OM FJERNING AV ULOVLIG OPPFØRT TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Eiendom : 23/68

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200512884-15 22.01.2009 2009/2239 FM-J Fredrik Harvik Thoresen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 MINDRE VESENTLIG ENDRING MEVIK BOLIGFELT, SOLFJELLSJØEN KLAGE PÅ VEDTAK. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vil med bakgrunn

Detaljer

Pbl 31-2 endring på eksisterende bebyggelse Oslo kommunes erfaring så langt. Per-Arne Horne

Pbl 31-2 endring på eksisterende bebyggelse Oslo kommunes erfaring så langt. Per-Arne Horne Pbl 31-2 endring på eksisterende bebyggelse Oslo kommunes erfaring så langt. Per-Arne Horne Terminologi Man gjør et unntak Man gir en dispensasjon Man kan fravike en bestemmelse, men ikke gi et fravik

Detaljer

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/2027-18 Arkivnr.: GNR 173/586 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Klage på gebyr for igangsetting uten tillatelse - 134/7, Straumsnes

Klage på gebyr for igangsetting uten tillatelse - 134/7, Straumsnes Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2011 10370/2011 2010/16316 134/7 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/29 Planutvalget 15.03.2011 Klage på gebyr for igangsetting uten tillatelse

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bolig- og bygningsavdelingen

Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Fagdirektør Mathys Truyen Plan- og bygningslovskonferansen, Trysil 29. oktober 2014 Foredraget tar for seg Vedtatt lovendring,

Detaljer

115/23 VURDERING AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR FOR PLASSERING AV HYBELCONTAINERE

115/23 VURDERING AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR FOR PLASSERING AV HYBELCONTAINERE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/383-13 Arkivnr.: GNR 115/23 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

KLAGE PÅ VEDTAK OM Å GI RAMMETILLATELSE I D SAK 840/2008 PÅ TILBYGG TIL FREDHEIM ARENA, GNR 65, BNR 347.

KLAGE PÅ VEDTAK OM Å GI RAMMETILLATELSE I D SAK 840/2008 PÅ TILBYGG TIL FREDHEIM ARENA, GNR 65, BNR 347. Byggesaksutvalget 26.11.08 sak 44/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200805074 : O: : 65-347 : Paul Korsberg Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 26.11.08 44/08

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200300886 21.09.2007 2007/25354 FM-J Henrik Liane Johansen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 14.05.2013 kl 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00015 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 14.05.2013 kl 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00015 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 14.05.2013 kl 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00015 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 24.01.2012 Vår ref.: 2011/5410 Arkivnr: 423.1 Jorunn Lesund Martin Stokkens

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Sigurd Bøe Sletten Tlf. direkte: 74168051 E-post: fmntsbs@fyikesmannen.no Deres ref.: Vár dato: 22.07.02014 Vár ref.: 2013/6064 Arkivnr: 421.3 Gretha Turid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201002587/29 Saksbeh.: HARE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

Kapittel 16. Overtredelsesgebyr

Kapittel 16. Overtredelsesgebyr Kapittel 16. Overtredelsesgebyr Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 29.06.2016 Kapittel 16. Overtredelsesgebyr Innledning Hjemmelen for overtredelsesgebyr er pbl. 32-8. Overtredelsesgebyr er en

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 10.02.2012 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 54/29 11/1825-9 Ragne Borgen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Namsos kommune. Saksframlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2014/4656-8 Saksbehandler: Grete Småvollan Saksframlegg 65/753 - Skolegata 2A - Søknad om dispensasjon fra avstandsbestemmelsen i pbl. 29-4

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes Innherred samkommune Vår dato: Vår ref.: postboks 130 29.05.20152015/975 7601 LEVANGER Deres dato: 32(ri(::(:g::421-4 Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner

Saksbehandlingsrutiner Saksbehandlingsrutiner Kulturminnemyndighet og forvaltningsansvar Riksantikvaren er kulturminnemyndighet for de bygningene, anleggene og uteområdene staten eier og som enten er fredet etter kulturminneloven

Detaljer

Saksbehandler: Paul Erik Aakerli - Telefon: 75 60 07 69 - Telefaks: 75 60 07 63

Saksbehandler: Paul Erik Aakerli - Telefon: 75 60 07 69 - Telefaks: 75 60 07 63 ~ FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling Jorid Dahl Nedre Rønvik Terasse 10 8012 BODØ Saksbehandler: Paul Erik Aakerli - Telefon: 75 60 07 69 - Telefaks: 75 60 07 63 Deres ref.: Vår ref.: 09/3450/PEA Dato: 19.042009

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER. Byggeområder med verneverdige kulturminner og -miljøer (pbl 20-4 første ledd nr 1)

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER. Byggeområder med verneverdige kulturminner og -miljøer (pbl 20-4 første ledd nr 1) KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER Bestemmelser og retningslinjer Generelt Disse bestemmelsene og retningslinjene gjelder for områdene med verneverdige kulturminner og miljøer (herunder også

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.02.2016 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett (1) Kommunen skal frata ansvarlig foretak ansvarsrett når foretaket: a. i vesentlig

Detaljer

Drammen kommune - gbnr 114/1043 - Løkkebergveien 4

Drammen kommune - gbnr 114/1043 - Løkkebergveien 4 Vår dato: 23.03.2015 Vår referanse: 2014/8432 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Kirsten Gjermstad Drammen kommune Engene 1 3008 Drammen Innvalgstelefon: 32266647 Drammen kommune - gbnr 114/1043

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TILSYN OG SANKSJONER (2013-2014)

STRATEGIPLAN FOR TILSYN OG SANKSJONER (2013-2014) STRATEGIPLAN FOR TILSYN OG SANKSJONER (2013-2014) STRATEGIPLAN FOR TILSYN OG SANKSJONER I BYGGESAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR TILSYN I BYGGESAKER 1. Innledning/ formål Strategiplan for tilsyn gir

Detaljer

Gnr 16 bnr 1 - Haug gård - Arealbruk i strid med reguleringsbestemmelsene - Plan R-256 - Vedtak om tvangsmulkt

Gnr 16 bnr 1 - Haug gård - Arealbruk i strid med reguleringsbestemmelsene - Plan R-256 - Vedtak om tvangsmulkt Ås kommune Gnr 16 bnr 1 - Haug gård - Arealbruk i strid med reguleringsbestemmelsene - Plan R-256 - Vedtak om tvangsmulkt Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 14/02598-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato

Detaljer