MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/11 11/1617 SØKNAD OM RESTAURERING AV FORRETNINGS-/KONTOR-/BOLIGBYGG PÅ HÅREKS GT. 7, GNR. 37, BNR. 6 Utsatt i forrige møte /11 09/2256 UTVIKLINGSPLAN FOR SANDNESSJØEN SENTRUM 1. GANGSBEHANDLING AV PLANFORSLAG 55/11 10/2645 FASTSETTING AV PLANPROGRAM ANDVÅGEN-VÅGEN 56/11 10/2621 DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FOR OFFERSØYMARKA 57/11 08/ GANGS BEHANDLING REGULERINGSPLAN FOR ÅSEN 58/11 11/1803 FORESPØRSEL OM PRIVAT REGULERING - SOLVOLL GÅRD 59/11 09/ GANGS BEHANDLING; REGULERINGSPLAN FOR ALEKSANDER KIELLANDSGATE 60/11 09/1910 MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING - BUSSLOMME SIGRID UNDSETGT. EIENDOMMEN 37/562 61/11 09/2107 KLAGE PÅ SEKTORLEDERS VEDTAK AV : OPPFØRING AV BOLIG PÅ VESLEFRIKKS VEI 3, GNR 37 BNR /11 11/1517

2 KLAGE PÅ SEKTORLEDERS VEDTAK AV : REHABILITERING AV EKSISTERENDE VANN- OG AVLØPSANLEGG PÅ GNR. 38, BNR.160 Orienteringssaker: Alstahaug kommunes byggeskikkpris Aquarock Budsjett Økonomiplan Planutvalget uttalelser seg innen eget ansvarsområde, jfr. reglement for Fast utvalg for plansaker, vedtatt Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail. Saksframleggene vil bli utdelt i møtet. Sakspapirene er i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag, ICA Tjøtta og biblioteket i Sandnessjøen, samt på Sandnessjøen, Skule Storheil leder

3 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 45/11 Fast utvalg for plansaker /11 Fast utvalg for plansaker Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: X Ja Nei Etter Særlov: X Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 11/1617 Arkivnr.: GNR 37/6 SAK: SØKNAD OM RESTAURERING AV FORRETNINGS-/KONTOR-/BOLIGBYGG PÅ HÅREKS GT. 7, GNR. 37, BNR. 6 TILTAKSHAVER: TKG 46 AS I Saksdokumenter (vedlagt): Bilder av eksisterende bygning og fasadetegninger som viser foreslått utbedring mottatt Brev fra plansektor til Nordland fylkeskommune av m/vedlegg Brev fra Nordland fylkeskommune av Brev fra plansektor av med pålegg om byggestans Søknad om restaurering av bebyggelsen m/vedlegg E-post fra Elektro-partner AS til fylkeskommunen av m/vedlegg Søknad om riving av bygning av Brev fra plansektor til Nordland fylkeskommune av E-post fra Elektro-partner AS av E-post fra Lensmann Ytre Helgeland driftsenhet av , besvart fra plansektor samme dato. Brev fra Nordland fylkeskommune av Forhåndsvarsel fra plansektor av med pålegg om sikring av byggeplass på bakgrunn av befaring. Brev fra kommunalteknisk sektor til Elektro-partner AS av II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Tiltakshaver leverte inn bilder av eksisterende bygning og fasadetegninger med foreslåtte utvendige endringer, og det ble gjort oppmerksom på at komplett søknad var underveis. 3

4 Sak 45/11 Plansektor oversendte innlevert materiale til Nordland fylkeskommune for å få en rask vurdering av utvendige endringer. I brev fra plansektor av ble det vist til at byggearbeidet var registrert igangsatt bl.a. ved at uthus, også på naboens eiendom, og deler av hovedbygget på den verneverdige eiendommen var revet. I tillegg var all eksisterende vegetasjon i regulert parkområde fjernet uten at arbeidet var omsøkt og uten at nødvendige tillatelser forelå. Arbeidet ble på denne bakgrunn pålagt stanset med øyeblikkelig virkning og inntil nødvendig tillatelse var mottatt. Det ble samtidig orientert om at ansvaret for at bygget ble sikret mot ytterligere ødeleggelse påhviler tiltakshaver, og at igangsetting av søknadspliktig byggearbeid uten at tillatelse er innhentet kan få konsekvenser for tiltakshaver og/eller involverte foretak. Tiltakshaver søkte om igangsettingstillatelse med tanke på restaurering av bygningen. Det ble i søknaden foreslått en løsning som tok utgangspunkt i at bygget var i dårligere forfatning enn først antatt. Tiltakshaver så likevel muligheten for en akseptabel løsning der eksteriør og plassering ble beholdt, dvs. en løsning i tråd med reguleringsplan og fylkesmannens merknader. Saken ble på denne bakgrunn oppfattet som kurant, og var i utgangspunktet tenkt behandlet administrativt. På planutvalgets møte ble det stilt spørsmål til status for dette arbeidet, og det ble bedt om at saken ble fremmet i planutvalget på neste møte. Det gis i e-post av fra tiltakshaver til fylkeskommunens saksbehandler inntrykk av påtrykk fra teknisk etat i Alstahaug kommune om å flytte bygget. Tiltakshaver framsetter bl.a. på denne bakgrunn ønske om å rive bygget og sette opp nytt bygg med annen plassering. Fylkeskonservatoren har i forbindelse med en registrering i 1984 av gamle bygninger i Sandnessjøen uttalt følgende om Håreks gt. 7: Bygningen er fra 1867 og tilhører derfor noe at den eldste bebyggelsen på stedet. Det er foretatt en del fasademessige endringer. Takflaten og en stor del av opprinnelige vinduer er intakt. Bygningen utgjør et dominerende trekk i gatebildet. Vern anbefales under forutsetning av tilbakeføring. Bygningene på eiendommen er SEFRAK-registrert 18. og Reguleringsplan for området Torget Jørgen B. Jakobsens gt. av er gjeldende for området. Følgende paragrafer i bestemmelsene framheves: 2 f) I bygninger som har både boligformål og kontor/forretningsvirksomhet, skal boligen hhv. være i 2. etg. 4 c) Område F3 skal opparbeides, slik at det blir en grønn lomme i sentrum. Eksisterende større trær skal bevares. For øvrig skal det tilrettelegges med benker, bord og 4

5 Sak 45/11 leikeapparater etter en nærmere plan. Terrenginngrep er tillatt for å gjøre området attraktivt. 5 a) Bestemmelsene i kommunedelplan for sentrum, vedtatt , skal være retningsgivende innenfor de to områdene (BFK1 og 2) 5 b) Formålet med betegnelsen bevaring av bygninger er å ta vare på miljømessige, antikvariske og kulturhistoriske verdier i området. Disse verdiene er knyttet til bebyggelsesstruktur, bygningsutforming, materialbruk, detaljering og bygningenes alder og historie. 5 c) Innenfor områdene skal det tilstrebes å ta vare på eksisterende bebyggelse og tilbakeføre bygningsform og utvendige detaljer til det som var tidstypisk da bygningen ble oppført 5 d) Riving av bevaringsverdig bebyggelse er i utgangspunktet ikke tillatt. Rivingstillatelse kan bare gis i tilknytning til godkjent søknad for nybygg. Før rivingstillatelse eller andre byggetiltak kan godkjennes, må det innhentes uttalelse fra Nordland fylkeskommune. 5 e) All ny bebyggelse innenfor området skal bidra til å forsterke eksisterende karakter med hensyn til volum, takform, fasadeutforming og materialvalg. Nordland fylkeskommune viser i brev av til at hovedbygningen ifølge tidligere registrering er fra Tilsendte bilder viser at den i dag er noe preget av manglende vedlikehold, og at den har gjennomgått en del eksteriørmessige endringer i forhold til det opprinnelige. Endringene har redusert den fasademessige sammenhengen mellom hovedbygg og utbygg, og fasade mot gate har fått preg av forretningsfunksjon. Fylkeskommunen er positiv til at bygningen settes istand og tas i ny bruk. Sett i forhold til eldre foto av bygningen fremstår fasadeendringer som en tilnærmet tilbakeføring til tidligere situasjon, og bygget får tilbake et enhetlig preg. Det understrekes at materialbruk og detaljering er viktig for å bevare de miljømessige, antikvariske og kulturhistoriske verdier i området. Nordland fylkeskommune sier seg i brev av enig i administrasjonens vurdering om at: Tiltakshavers tidligere planer om istandsetting og bevaring/tilbakeføring av eksteriør vurderes som akseptabel, og i tråd med gjeldende reguleringsplan. Det er viktig at bygget bevares på nåværende plass Riving og nyoppføring av bygning på ny plass vurderes ikke som et realistisk eller ønskelig alternativ, verken i forhold til historisk perspektiv eller kostnader En ny bygning på ny plassering som en kopi av tidligere bygning er ikke ønskelig. Avslutningsvis viser fylkeskommunen til at riving er i strid med reguleringsplanen og intensjonen om bevaring av områdets historiske verdier. Det påpekes at dersom dårlig teknisk tilstand skal være gyldig som begrunnelse for riving av en vernet bygning, bør denne tilstanden dokumenteres av en fagperson som har kompetanse på bygningsvern. I e-post av avviser tiltakshaver forespørsel fra planutvalgets leder om flytting av bygget på linje med øvrige bygg i gaten. På forespørsel fra Lensmann Ytre Helgeland driftsenhet av kontaktet plansektor tiltakshaver muntlig og det ble lovet at byggeplassen skulle bli sikret i hht. pbl Da dette likevel ikke ble gjort ble det utstedt forhåndsvarsel om pålegg i hht. lovens 32-3 om sikring. Vurdering Da kommunedelplan for Sandnessjøen sentrum ble vedtatt i 1993 var formålet med planens bestemmelser for området kulturminnevern ønsket om en utvikling som ivaretok de 5

6 Sak 45/11 miljømessige, antikvariske og kulturhistoriske verdiene som lå i det aktuelle området. Disse verdiene ligger bl.a. i bebyggelsesstukturen, bygningsutforming, materialbruk, detaljering og bygningenes alder og historie. Sentrumsplanen fra 1993 har bidratt til at Sandnessjøen i en viss grad har greid å ivareta sin identitet. Intensjonene i sentrumsplanen er videreført i reguleringsplan for området Torget Jørgen B. Jakobsens gt. Typisk begrunnelse i forbindelse med rivingssøknader er uhensiksmessighet og dårlig forfatning. Når det gjelder Håreksgt. 7 har den i likehet med for eksempel Scandinavie en noe avvikende retning i forhold til gateløpet. Plasseringen av de eldste byggene sier oss mye om utviklingen av byen, og er derfor viktig i historisk sammenheng. Håreksgt. 7 Eldre reklame for Hotell De syv Søstre, Håreksgt. 7 er også et eksempel på at bygninger som ikke vedlikeholdes etter hvert vil bli preget av dette. Flere eksempel i dette kvartalet viser at både jevnlig vedlikehold, og forfall med senere restaurering, kan gi estetisk og bruksmessig akseptable løsninger også for verneverdig bebyggelse. Tiltakshaver har i dette tilfellet i stor grad bidratt til å øke forfallet ved å avstabilisere og avdekke tømring/plank for direkte påkjenning fra vær og vind. Etter saksbehandlers mening virker det som om tiltakshaver/involverte foretak ikke har tilstrekkelig respekt for kravene i plan- og bygningsloven og gjeldende reguleringsplaner, og mangler kompetanse på ivaretakelse/utbedring av verneverdig bebyggelse. Saksbehandler er ikke kjent med at teknisk etat har medvirket til påtrykk om flytting av bygget som påstått i e-post fra tiltakshaver av Så vises det til at tidligere eier søkte om rivingstillatelse på bygget i 2006 med tanke på nybygg. Denne søknaden ble avslått av planutvalget En rivingstillatelse nå kan fort oppfattes som forskjellsbehandling, der salg med klausul om vern kan ha en annen verdi enn uten klausul. Konklusjon Det framgår av rivingssøknaden at hensikten er å fjerne eksisterende bygg for å kunne sette i gang en prosess med planlegging av et nytt bygg på eiendommen. Det anbefales at rivingssøknaden avslås. Dersom dokumentasjon fra fagperson med kompetanse på bygningsvern, for eksempel Helgeland Museum, skulle tilsi at byggets tilstand tilsier riving kan saken tas opp til ny vurdering. Dersom riving blir aktuelt bør det også innhentes faglig kompetanse for arkitektonisk utforming av et bygg som ivaretar og forsterker det verneverdige området. 6

7 Sak 45/11 Det bør også vurderes reaksjoner i forhold til tiltakshaver/involverte foretak på bakgrunn av registrerte brudd på plan- og bygningsloven, og der tilliten til at lovverket ivaretas i den videre prosess er svekket. V Sektorleders innstilling: Med hjemmel i reguleringsplan for Torget Jørgen B. Jakobsens gt. avslås søknad om rivingstillatelse av Det legges vekt på planens intensjoner om å ivareta de miljømessige, antikvariske og kulturhistoriske verdiene som ligger i dette området. Det anses heller ikke dokumentert at bygget har en tilstand som tilsier riving. Planutvalget minner om at ansvaret for sikring av bygget påhviler tiltakshaver (jfr. pbl vedr. sikringstiltak ved byggearbeid og 31-3 vedr. sikring og istandsetting). Evt. reaksjoner mot tiltakshaver/involverte foretak vil bli vurdert i egen sak. Dette vedtaket kan påklages til overordnet myndighet. Klagefrist er 3 uker fra melding om vedtaket er mottatt. Sandnessjøen, den VI Administrasjonssjefens innstilling: Bjørn Frammarsvik Sektorleder Sektorleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef UTSKRIFT TIL: Tiltakshaver m/vedlegg Ansvarlig søker Nordland fykeskommune, kultur- og miljøavdelingen Fast utvalg for plansaker den : Sektorleder Bjørn Frammarsvik orienterte og delte ut brev av fra Alsten takst & byggevurdering A/S. Representantene fikk anledning å lese gjennom dette. Repr. Hanne Nora Nilssen satte fram flg utsettelsesforslag: Ber om at saken utsettes. Dette da det er kommet ny dokumentasjon til saken som ble utdelt i møtet. Videre anmodes det om ytterlig dokumentasjon fra fagperson med kompetanse på bygningsvern før saken tas opp til ny vurdering. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 7

8 Sak 45/11 PLANUTVALGETS VEDTAK: Ber om at saken utsettes. Dette da det er kommet ny dokumentasjon til saken som ble utdelt i møtet. Videre anmodes det om ytterlig dokumentasjon fra fagperson med kompetanse på bygningsvern før saken tas opp til ny vurdering Leder Skule Storheil forutsatte at saken kommer opp i neste møte Ingen i planutvalget motsatte seg dette. Bevitnes Kristin Vangen Sekr. 8

9 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 54/11 Fast utvalg for plansaker Saksbehandler: Ellen- Karin Kolle Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 09/2256 Arkivnr.: L12 UTVIKLINGSPLAN FOR SANDNESSJØEN SENTRUM 1. GANGSBEHANDLING AV PLANFORSLAG I Saksdokumenter (vedlagt): Forslag til utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum med tilhørende 4 temaplaner, datert Prosessplan for planarbeidet, revidert II Saksdokumenter (ikke vedlagt): Øvrige dokumenter i saken III Saksutredning: Bakgrunn I kommunedelplan for Sandnessjøen er sentrum definert med en retningsgivende grense. Sentrumsområdet er utvidet i forhold til kommunedelplan for Sandnessjøen sentrum, datert Det har derfor vært enighet om at det er behov for en planmessig vurdering av Sandnessjøen sentrum. Sentrale problemstillinger (fra prosesssplan): Det er stort press på arealene i sentrum med tanke på utbygging og fortetting. Det er behov for leikearealer i sentrum som følge av tilrettelegging for boligformål. Det er ønskelig å gjøre Sandnessjøen sentrum mer attraktiv for innbyggere og tilreisende. Det er også stort behov for å forbedre sentrumsområdene når det gjelder estetikk. Det er behov for en skjøtselsplan for grøntarealene. En foreløpig registrering er påbegynt. Planprosessen 9

10 Sak 54/11 Planutvalget behandlet prosessplan for arbeidet med utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum den I prosessplan er bakgrunn, formål, resultatmål, framdrift og prosjektstyring beskrevet. Målet med planarbeidet har vært å gjennomføre en åpen planprosess med bred deltagelse, slik at man kan oppnå felles forståelse for utfordringer og enighet om retningslinjer for Sandnessjøen sentrum. Planutvalget har vært styringsgruppe i prosjektet. Det vises ellers til vedlagte prosessplan. Planforslaget Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av innspill i arbeidsmøter og føringer i styringsgruppa. I løpet av planprosessen er det definert totalt 7 innsatsområder. Disse er følgende: Opprusting av Vågen som innfallsport til Sandnessjøen med fokus på utfylling, mulig boligbygging, grøntstruktur og estetikk Tilgjengelighet og opparbeiding av større leikeområder og opprusting av Åsen Infrastruktur med fokus på vegløsninger, parkering og gang og sykkelveger Havneområdet med tilretteleggingstiltak i Karivika, kaiene og havneterminal i fokus Byggehøyder og byggeskikk Videreføring av påbegynte planarbeider i sentrum: Opprusting av Nesset, gang og sykkelveg mellom Nesset og Vågen samt prosjekteringsjobb for Parken, Torget og Tårekanalen. Gjennomføring av enkle og rimelige strakstiltak i sentrumsområdet når det gjelder forskjønning, leikeplasser, rydding, oppsetting av benker, skilting og beplantning. For de fire første innsatsområdene er det avholdt arbeidsmøter. Styringsgruppa har definert delmål for hvert innsatsområde, og det er forslag til konkrete tiltak med framdriftsplan for hvert delmål. Vurdering En åpen planprosess med bred medvirkning var formålet da arbeidet med utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum ble igangsatt. Det er jobbet med sterke og svake sider ved Sandnessjøen sentrum, og innsatsområder er definert på bakgrunn av innspillene i prosessen. Planen er ikke juridisk bindende, men skal være førende for plan og tiltaksarbeidet i sentrum. Planprosessen har tatt lenger tid enn planlagt p.g.a. kapasitetsproblemer ved plansektor. Det er heller ikke blitt jobbet med byggeskikk og byggehøyder slik det var forutsatt. Man har derfor ikke fullt ut oppnådd de resultatene man ønsket da prosessen ble igangsatt. Det er helt nødvendig med en grundig jobbing med byggeskikk og byggehøyder for Sandnessjøen sentrum. Det er stor aktivitet i sentrumsområdet med mange små og store byggeprosjekter. Føringer knyttet til den videre utviklingen av sentrum knyttet til byggeskikk og byggehøyder er derfor helt avgjørende. På bakgrunn av dette er det foreslått jobbing med dette temaet som et tiltak i planforslaget. Konklusjon Planutvalget anbefales å legge forslag til utviklingsplan for Sandnessjøen ut til offentlig ettersyn. IV Saksbehandlers innstilling: 10

11 Sak 54/11 Planutvalget vedtar å legge forslag til utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum, datert med tilhørende temaplaner, ut til offentlig ettersyn. Sandnessjøen, den V Sektorleders innstilling: Ellen Karin Kolle Arealplanlegger Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Bjørn Frammarsvik Sektorleder Sektorleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef 11

12 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 36/10 Fast utvalg for plansaker /11 Fast utvalg for plansaker Saksbehandler: John Mardal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei X Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 10/2645 Arkivnr.: RNR SAK: FASTSETTING AV PLANPROGRAM ANDVÅGEN-VÅGEN I II III Saksdokumenter (vedlagt): Forslag til planprogram, datert Gjennomgang av innspill, datert Innspill fra høringsparter Kart med forslag til endret avgrensning av planområdet, datert Saksdokumenter (ikke vedlagt): Øvrige dokumenter i sak 10/2645 Saksutredning: Saken gjelder fastsetting av planprogram i forbindelse med privat forslag til detaljreguleringsplan for Andvågen-Vågen. Forslagstiller er det kommunale foretaket Alstahaug havnevesen. Rådgivende konsulent er Sandnessjøen Engineering. Ved forespørsel om igangsetting av planarbeidet frarådet administrasjonen reguleringsarbeidet med bakgrunn i følgende argumentasjon; - Overordnet planløsning for Sandnessjøen by og industriutvikling blir vesentlig tilsidesatt. - Boligområdet Andvågen og nåværende og framtidig bebyggelse i Lavollen blir i vesentlig større grad knyttet direkte til industri- og havnevirksomheten med påfølgende negative virkninger som blant annet støy og lyspåvirkning. - Tilliten og forutsigbarheten til planverket svekkes ved at føringer gitt i konsekvensutredet reguleringsplan for industriområdet på Horvnes settes til side. - Landskapsmessige hensyn som blant annet skal bidra til et skille mellom bybebyggelsen og industrien mister sin funksjon. - Andvågen som en grønn lunge blir ødelagt. - Transformasjon av Høvdingområdet i retning av byutvikling vil være urealistisk på svært lang 12

13 Sak 55/11 sikt da investeringer binder opp arealbruken, men også ved at de naturgitte forutsetningene endres fullstendig. Det ble presisert at planmyndigheten ikke bør anbefale igangsetting av planarbeid dersom muligheten for å få dette godkjent er liten. Administrasjonen hadde på bakgrunn av innstillingen ikke konkrete innspill til planprogrammet. Planutvalget vedtok imidlertid enstemmig at planarbeidet kan igangsettes. Det ble ikke gitt nærmere føringer for planprogram eller planarbeidet utover at det skal konsekvensutredes. Planarbeid ble kunngjort igangsatt samtidig med utlegging av forslag til planprogram til offentlig ettersyn i perioden Formålet med planarbeidet er å legge til rette for at det kan bygges en sammenhengende kai mellom Horvnes og Høvdingeanlegget. Dette vil trolig medføre at Andvågen fylles igjen eller at den gjenværende delen av Andvågen får en svært begrenset verdi. Tiltakshaver har gjennomgått de merknader som er kommet til planprogrammet. Det vises til vedlagt gjennomgang. Planområdet: Areal regulert til boligformål som omfatter blant annet Horvnesveien bør innarbeides i planområdet. Det regulerte boligformål blir liggende som en kile mellom industri og havneformål. Eksisterende parkbelter er under et konstant utbyggingspress. Det bør derfor stilles spørsmål ved om eventuelle parkbelter vil kunne sikre akseptabel bokvalitet i området. Dersom planarbeidet viser at det vil være urimelig å videreføre boligfomål innenfor dette området, bør arealet reguleres til næringsformål og innløses. I tillegg bør det som skisseres som kjøreatkomst til Vågen innarbeides, samt tilstøtende grøntarealer. Dette for å sikre at den øvrige bebyggelsen i Andvågen kan tas hensyn til på en rimelig måte. Endringen av planområdet vil ikke få noen praktisk betydning for planprogrammet under forutsetninger av at de foreslåtte korrigeringene av planprogrammet gjennomføres. De berørte grunneiere, naboene og øvrige som har blitt varslet tidligere, må varsles på nytt. Kommunen har, etter saksbehandlers vurdering, et spesielt ansvar for at det skal være en viss forutsigbarhet for boligeiere i regulerte områder. Dersom dette ikke kan gis, bør det framlegges alternative løsninger. Vurdering av det fremlagte planprogrammet: Planprogrammet er generelt mangelfullt med hensyn til å ivareta intensjonen med forskrift om konsekvensutredninger. I det følgende gjennomgås det administrasjonen oppfatter som de viktigste mangler ved planprogrammet: I og med at det er sterke mistanker om dårlig grunn (historisk skred) innenfor planområdet og tiltaket er av omfattende dimensjoner, må tiltakshaver kunne dokumentere at tiltaket vil kunne gjennomføres på en slik måte at stabiliteten i området ikke reduseres og slik at TEKs 7-3, PBLs 28-1 om trygg byggegrunn kan oppfylles. For å kunne dokumentere dette, må tiltakshaver, som del av planarbeidet kunne framlegge grunnundersøkelser som viser at grunnforholdene er tilfredsstillende i forhold til planlagte tiltak. Dersom grunnen skulle vise seg å inneha kvikkleire/ jordarter med sprøbruddegenskaper trer kravene i NVEs kvikkleireveileder (jfr. NVEs Retningslinje R ) inn og det må gjennomføres en fareutredning med stabiliserende tiltak også for den delen av faresonen som evt. ligger utenfor planområdet (områdevurdering). Disse vurderingene skal gjennomgå en skjerpet kontroll (3.partskontroll). 13

14 Sak 55/11 Ikke minst på bakgrunn av sakens størrelse/omfang må grunnundersøkelsene gjennomføres senest i forbindelse med utarbeidingen av reguleringsplanen. Dette må framgå av det fastsatte planprogrammet. I vurdering om igangsetting av planarbeid ble det framholdt at konsekvensene for Sandnessjøen by eventuelt må belyses nærmere. Begrunnelsen er tiltakets umiddelbare nærhet til bysentrum og store boligområder samt at Vågen inngår som en del av det definerte området for Sandnessjøen sentrum. I tillegg legges vekt på at tiltaket er i vesentlig strid med overordnede planer, reguleringsplaner og tidligere gjennomført konsekvensutredning, og derfor må sees i sammenheng med eksisterende tiltak. Det er misvisende og uheldig at det i beskrivelse av planområdet står at planområdet ligger 2-3 km sørøst for Sandnessjøen sentrum. Dette må endres ettersom det ikke er kjøreavstand som er avgjørende for tiltakets konsekvenser. Hele området ligger innenfor 1 km av Sandnessjøens sentrumskjerne. Utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum Det er kommet en rekke innspill i prosessen med utviklingsplan for Sandnessjøen, knyttet til ønsket arealbruk i Vågen. Planforslag vil trolig bli behandlet i løpet av Planarbeidet for Andvågen-Vågen er igangsatt i etterkant av arbeidet med Utviklingsplan for Sandnessjøen. Mange innspill i planprosessen er i direkte konflikt med formålet for reguleringsarbeidet. I en konsekvensutredning er det nødvendig å fokusere på: - Influensområde - Prinsipielt skille mellom by og havne/industriformål - Framtidig sentrumsutvikling, blant annet begrensninger som følge av planarbeidet. Sentrum har begrensede arealer for videreutvikling, mens industri og havnerelatert virksomhet har et betydelig potensiale på Strendene. Den ønskede arealbruken har store konsekvenser for boligområdene i Andvågen og Lavollen. Det har kommet merknader fra beboere i disse områdene (Horvnesveien 62-72, Kong Ingesgt. 7 og Viking borettslag). Det må her fokuseres på bomiljø, herunder støy, støv, lys og trafikk. Det bør videre belyses konsekvensene for innspill vedrørende nye boligområder i tilknytning til Kvernåsen. Barnetråkkregistreringer må gjennomføres. Det skal redegjøres for erstatningsareal dersom det foreslås omdisponering av arealer. Det gjøres oppmerksom på at det er en kontinuerlig reduksjon av grøntarealer i byområdet og at de gjenværende vil få større verdi ettersom byen vokser. Planarbeidet medfører endringer i trafikksituasjonen både i havnesammenheng og på land. Dette må derfor utredes nærmere. Planområdet har en del eksisterende forurensning, blant annet i Andvågen hvor det er en nedlagt søppelfylling samt forurensede grunnmasser i Vågen. Planens konsekvenser i forbindelse med dette må belyses nærmere. Det er store områder på Strendene som ikke er tatt i bruk. Det er uheldig å omdisponere sentrumsnære arealer når det er så store arealer (over 500 dekar utmark) avsatt til havn og industri på østsiden av fv 17. Det er fortsatt ikke igangsatt detaljplanarbeid for dette arealet. 14

15 Sak 55/11 Begrunnelsen og behovet for å ta i bruk friluftsområder framfor å satse på alternativer må beskrives nærmere. Tiltakshaver v/konsulent har i sin kommentar til fylkesmannen konkludert med at det er uaktuelt å gjennomgå alternativer da det her skal tas stilling til ja eller nei til planforslaget. Dette betraktes av saksbehandler som en feilvurdering. Berørte naboer har bedt om informasjonsmøte og det er foreløpig avholdt et i regi av Alstahaug kommune 9. november Ettersom informasjon og medvirkning er viktige elementer i en planprosess bør det som et minimum gjennomføres informasjonsmøter med berørte parter før planforslaget fremstilles til førstegangsbehandling og i høringsfasen. Det bør redegjøres nærmere for metode for utredningen med hensyn til datainnsamling, fastsetting av verdi og omfang av konsekvenser. Utredningen anbefales å ta utgangspunkt i Statens vegvesen håndbok 140 om konsekvensanalyser. Der det gjennom konsekvensutredningen framkommer behov for avbøtende tiltak, skal tiltakene beskrives og følges opp gjennom plankart og bestemmelser. Konklusjon: Tiltakshaver burde etter administrasjonens vurdering sette i gang planarbeid med arealer som er disponert til formålet gjennom en overordnet strategi. Ut fra de store konsekvenser dette tiltaket får for Sandnessjøen som by og regionsenter, er administrasjonens råd at planarbeidet avsluttes. Som det fremgår av kommunedelplan for Sandnessjøen kan havneanlegget i Vågen fortsatt benyttes som i dag til kaiformål. Etablering av nye permanente installasjoner bør imidlertid ikke foretas i dette området, men styres mot de områdene som er avsatt til formålet, og som er fremtidsrettede. IV Saksbehandlers innstilling: Planutvalget anbefaler på bakgrunn av merknader til saken at planarbeidet avsluttes. Planavgrensning og planprogram datert fastsettes med følgende endringer; Planavgrensning: Areal regulert til boligformål på gnr. 39 bnr. 6, 7, 20, 24, 25, 32, 72 og 73 innarbeides i planområdet og vurderes regulert til annet formål. Grunneiere, naboer og øvrige høringsparter orienteres om ny avgrensning. Denne varslingen gjennomføres av tiltakshaver. Kap 2.1 Første setning endres til; Planområdet er omtrent 168 daa stort og ligger innenfor 1 km fra Sandnessjøens sentrumskjerne. Deler av området er innenfor definert sentrumsavgrensning Utredningsbehov: Kap 4 Nytt punkt: - Utvikling av Sandnessjøen og Sandnessjøen sentrum skal utredes med fokus på influensområdet, forholdet by og havne/industriformål og framtidig sentrumsutvikling. Nytt punkt: 15

16 Sak 55/11 - Tilgrensende boligområder skal utredes med fokus på bomiljø, herunder støy, støv lys og trafikk. Nytt punkt: - Konsekvensene for barn- og unge skal utredes med fokus på sikkerhet og uteoppholdsarealer. Det skal gjennomføres en barnetråkkregistrering som en del av dette arbeidet. Endring av punkt Trafikk skal utredes med fokus på sjøveis og landveis kommunikasjon. Endring av punkt Det skal utføres en kartlegging og vurdering av eksisterende krigsminner i området. Endring av punkt Miljø og forurensning skal utredes med fokus på eksisterende forurensning i området. Endring av punkt Risiko- og sårbarhet tilføres følgende; Som del av planarbeidet skal det framlegges grunnundersøkelser som viser at grunnforholdene er tilfredsstillende i forhold til planlagte tiltak. Alternativer og 0-alternativ Alternative områder må beskrives og det må gjøres en vurdering av hvorfor disse eventuelt ikke kan benyttes. Avbøtende tiltak: Det skal redegjøres for hva som kan gjøres for å tilpasse tiltaket til omgivelsene og for å avbøte skader eller ulemper, samt hvilke undersøkelser og tiltak som kan gjøres for å overvåke og klargjøre faktiske virkninger av planen eller tiltaket. Metode: Det skal redegjøres nærmere for metode for utredningen med hensyn til datainnsamling, fastsetting av verdi og omfang av konsekvenser. Utredningen skal generelt være basert på Statens vegvesen håndbok 140 om konsekvensanalyser. I tillegg skal veileder fra DN og Riksantikvaren Metode for landskapsanalyse i kommuneplan og Norsk forms veileder for barnetråkk benyttes. Medvirkning: Det skal gjennomføres et åpent informasjonsmøte i regi av tiltakshaver før planforslaget ferdigstilles og overleveres kommunen. Det skal gjennomføres et åpent informasjonsmøte under offentlig ettersyn av planen. Sandnessjøen, den V Sektorleders innstilling: John Mardal Arealplanlegger Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Bjørn Frammarsvik Sektorleder 16

17 Sak 55/11 Sektorleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef 17

18 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 33/10 Fast utvalg for plansaker /11 Naturressursutvalget /11 Fast utvalg for plansaker /11 Formannskapet /11 Klagenemnda /11 Klagenemnda /11 Klagenemnda 47/11 Fast utvalg for plansaker /11 Fast utvalg for plansaker Saksbehandler: Ellen- Karin Kolle Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter Særlov: x Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 10/2621 Arkivnr.: RNR DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FOR OFFERSØYMARKA I Saksdokumenter (vedlagt): Forslag til detaljereguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse og konsekvensutredning Referat fra meglingsmøte den Brev fra Ove Tømmervik, datert Brev til Ove Tømmervik fra Alstahaug kommune, datert II Saksdokumenter (ikke vedlagt): Øvrige dokumenter i saken III Saksutredning: Bakgrunn Saken gjelder forslag til detaljeregulering med konsekvensutredning for Offersøymarka fritidsboliger. Forslagstiller er Ove Tømmervik. Planforslaget er utarbeidet av Allskog AS. Anette Bär har vært ansvarlig for konsekvensutredningen. Planarbeidet ble annonsert igangsatt av firmaet Allskog AS, i brev, datert Både Tømmervika, 85/5 og Offersøymarka, 85/5 og 85/122, ble tatt med i denne annonseringen. 18

19 Sak 56/11 Den foreslåtte arealbruken ble vurdert som et innspill til kommuneplanens arealdel. Det berørte området er imidlertid avsatt til landbruks natur og friluftsområde (LNF) i vedtatt kommuneplanens arealdel. Planområdet er 58 daa. Planlagt arealbruk var i utgangspunktet 7 tomter for fritidsboliger med tilhørende veg og parkering. I følge beskrivelsen ble det foreslått 7,9 daa til arealer for fritidsboliger og 0,9 daa til parkeringsplasser. I tillegg var det avsatt 12,5 daa til jordbruk og 33 daa til friluftsformål. Planutvalget vedtok følgende den , sak 33/10: I henhold til Plan - og bygningslovens og legges forslag til detaljregulering for Offersøymarka med tilhørende bestemmelser, beskrivelse og konsekvensutredning ut til offentlig ettersyn. Planforslaget var ute til offentlig ettersyn i tidsrommet til Fylkesmannen i Nordland hadde innsigelse til planforslaget. På bakgrunn av dette ble planutvalget anbefalt å avvise forslag til detaljereguleringsplan for Offersøymarka den , sak 5/11. Følgende ble vedtatt: Planutvalget stiller seg positiv til planforslaget. Saken videresendes fylkesmannen for mekling.. Meglingsresultat Saken ble oversendt fylkesmannen i Nordland, til megling i brev, datert Meglingsmøte ble gjennomført den Referat fra møtet følger som vedlegg til saken. Fylkesmannen er, i følge referatet, enig med Alstahaug kommune om at det er gjennomført en god prosess i saken. Det konkluderes med at hovedgrunnen til innsigelsen er at detaljereguleringen er i strid med overordnet plan. Det ble også vist til negative konsekvenser for interesser knyttet til strandsonevern, friluftsliv, ferdsel, natur, fugleliv, botanikk m.m. For å imøtekomme kommunen aksepterte fylkesmannen at det tillates to av tomtene (tomt T6 og7) som ikke kommer i konflikt med 100-meters beltet. Tiltakshaver kommenterer meglingsresultatet i brev, datert I dette brevet skisseres to alternativer knyttet til meglingsresultatet. 1. Klage til Miljøverndepartementet over fylkesmannen sitt vedtak/meglingsresultat. Kommentar: Miljøverndepartementet vil avgjøre saken dersom kommunen vedtar det opprinnelige planforslaget som fylkesmannen har innsigelse til. 2. Alstahaug kommune tar initiativ til å endre gjeldende arealplan. Tiltakshaver minner om planutvalgets vedtak den , da Tømmervika-prosjektet ble presentert. Det vises til konklusjonene i Konsekvensutredningen om at tiltaket vil ha ubetydelige konsekvenser. Fylkesmannens vurdering av at det har vært en god planprosess blir også trukket fram. Alstahaug kommune anmodes om ikke å forholde seg passiv av hensyn til næringsinteressene. Kommentar: Tiltakshaver har mulighet til, på nytt, å fremme forslaget om fritidsboliger i Offersøymarka når kommuneplanens arealdel skal rulleres. Informasjon om videre saksgang er gitt fra Alstahaug kommune i brev, datert Vurdering Innsigelsen fra fylkesmannen i Nordland gjør at Alstahaug kommune ikke kan egengodkjenne det opprinnelig planforslaget med 7 tomter for fritidsboliger i Offersøymarka. Dersom 19

20 Sak 56/11 planutvalget og kommunestyret vedtar opprinnelige planforslag, vil saken bli sendt til departementet, via fylkesmannen, for endelig avgjørelse. Bakgrunn for fylkesmannens innsigelse er at detaljereguleringen er i strid med kommuneplanens arealdel og at tiltaket kommer i konflikt med strandsonevern og registrerte naturverdier i området. Det bemerkes at ønsket arealbruk ble vurdert som et innspill i arbeidet med kommuneplanens arealdel, men vedtatt arealbruk er landbruk natur og friluftsområde (LNF) på bakgrunn av en helhetsvrurdering. Konklusjon Planutvalget anbefales å vedta planforslaget i tråd med meglingsresultatet. Da kan kommunen egengodkjenne detaljereguleringsplan for Offersøymarka. Dette vil si at T1-5, samt P1 endres til friluftsformål. I tillegg reduseres størrelsen på P2 til å ha tilstrekkelig areal for å dekke parkering for T6 og 7. Dersom kommunestyret vedtar opprinnelige planforslag for Offersøymarka, vil saken bli avgjort av Miljøverndepartementet. IV Saksbehandlers innstilling: Med hjemmel i Plan og bygningslovens 12-12, vedtar kommunestyret forslag til detaljeregulering for Offersøymarka med tilhørende reguleringsbestemmelser og konsekvensutredning. Det gjøres følgende endring på plankart: P1 og T-1-5 endres til friluftsformål. Størrelsen på P2 reduseres til å ha tilstrekkelig areal for å dekke parkering for T6 og 7. Sandnessjøen, den V Sektorleders innstilling: Ellen Karin Kolle Arealplanlegger Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Bjørn Frammarsvik Sektorleder Sektorleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef 20

21 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 72/08 Fast utvalg for plansaker /10 Fast utvalg for plansaker /10 Fast utvalg for plansaker /10 Fast utvalg for plansaker /10 Kommunestyret /10 Kommunestyret /10 Kommunestyret 57/11 Fast utvalg for plansaker Saksbehandler: John Mardal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: X Ja Nei Etter Særlov: X Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 08/1517 Arkivnr.: L12 SAK: 3. GANGS BEHANDLING REGULERINGSPLAN FOR ÅSEN I II III Saksdokumenter (vedlagt): Forslag til bestemmelser, datert Planbeskrivelse, datert Forslag til plankart, datert Saksdokumenter (ikke vedlagt): Øvrige dokumenter i sak 08/1517 Saksutredning: Saken gjelder avsluttende behandling av kommunalt forslag til reguleringsplan for Åsen (del av Alstenveien, Åsgata, Syv søstres gate og Festningsgata). Planforslaget stadfester dagens bruk, og legger endelige føringer for vegløsninger, herunder skoleveg, boligbebyggelse, friområder og lekearealer. For nærmere beskrivelse henvises til planbeskrivelse og plankart. Saken ble sist fremmet i planutvalget og kommunestyret , men ble returnert av kommunestyret. Etter en ny vurdering av saken fremmes denne med ny innstilling. Sakshistorikk: Vedtak om igangsetting 21

22 Sak 57/ gangs behandling Offentlig ettersyn gangs behandling, saken utsatt av planutvalget grunnet muntlig innspill om byggehøyder Kommentar fra kommunestyret vedr. arealbruk rundt sykehjemmet Begrenset høring vedr. endring i byggehøyder Ny 2. gangs behandling, enstemmig innstilling om vedtak Behandling i kommunestyret, saken ble sendt i retur til adm. for vurdering av byggehøyder og sykehjem etter innspill mottatt før møtet (ikke saksbehandlet). Ordinært offentlig ettersyn Alle innspill er gjennomgått og kommentert i vedlagt planbeskrivelse. Begrenset høring Med bakgrunn planutvalgets vedtak ble det gjort en ny gjennomgang av samtlige bygg innenfor området. De foreslåtte endringene medførte i praksis følgende i forhold til opprinnelig forslag: - Nærmere styring av takoppløft - Boligområde B1-B2; Gesimshøyde økt med 110 cm, mønehøyde redusert med 20 cm, åpning for underetasje. - Boligområde B6; gesimshøyde og mønehøyde økt med 30 cm. - Boligområde B3-B5, B7-B9; gesims- og mønehøyde økt med 100 cm, åpnet for underetasje. - Boligområde B10; gesims- og mønehøyde økt med 100 cm. Bakgrunnen for dette er at de fleste bygg i de aktuelle områdene har 1,5 etasje med relativt høye knevegger, samt kjeller som i en del tilfeller ligger relativt høyt over terreng. Ved å øke byggehøydene noe, unngås unødig dispensasjonsbehandling på høyde, samtidig som det ligger begrensning i etasjetall som styrer den faktiske bebyggelsen. Kommunen fikk etter denne begrensede høringen et innspill fra beboerne i Åsgata 7, Helen og Stig Sørra, der det framkommer synspunkt på at det korrigerte forslaget til høyder vil virke dominerende i boligområdet. Det ble videre anført at det ikke sees behov for ulike møne- og gesimshøyder i de ulike områdene B1-B10. Byggehøydene ble etter dette vurdert på nytt. Det ble ikke funnet grunnlag for å endre det siste forslaget for område B1 og B2. For de øvrige områdene B3-B10, ble foreslått endring i bestemmelsen der det tillates 1,5 etasje eller 1 etasje + underetasje (sokkel). Ved å sette gesimshøyde lik 5 meter og mønehøyde lik 9 meter ble det gitt en romslig høydebestemmelse som ivaretar eksisterende bebyggelse. Det gis imidlertid ikke gir rom for etablering av flere etasjer enn det som er vanlig i området, (merk begrensning i gesimshøyde og styring av takvinkel). Større områder med ulik virkning av bebyggelsen betinger ofte ulike byggehøyder. I dette tilfellet er det lagt vekt på at dagens dempede bebyggelse på vestsiden av Syv Søstresgt er verdt å videreføre. Unntak som for eksempel Blåsenborg kan ikke være førende for framtidig bebyggelse i dette området. 22

23 Sak 57/11 Innspill fremlagt i kommunestyret : Innspillet ble mottatt av Alstahaug kommune en dag før kommunestyrebehandlingen og ble levert i form av en underskriftsliste. Ønsket fra partene er at det forslag til endringer som ble sendt på begrenset høring ( ) skulle legges til grunn for kommunestyrets behandling og ikke administrasjonens reviderte forslag som forelå som et resultat av høringen. Vurdering: Regulering av byggehøyde er et viktig styringsredskap i arbeidet med å skape helhetlige boligområder i sentrum. Det er derfor viktig å ha bestemmelser som er førende og samtidig realistiske. De ulike alternativene for byggehøyder med fokus på tema som har vært omdiskutert: - Forslag 1, ingen formelle merknader etter offentlig ettersyn - Forslag 2, Utfordringene er knyttet til områdene B3, B4, B5, B7, B8, B9 og B10. Her ble gesims og møne foreslått økt med 100 cm, det ble i tillegg foreslått åpning for underetasje. - Forslag 3, gesims- og mønehøyde redusert etter høring med 50 cm i forhold til forslag 2. Det ble videre fastsatt at det tillates 1,5 etasje eller 1 etasje + underetasje. Det gjøres oppmerksom på at kjeller som ikke benyttes til beboelse ikke berøres av reglene. Forslag til løsning til 3. gangs behandling: De reviderte byggehøydene som ble foreslått ved forrige behandling av saken som bestod i gesims- og mønehøyde på henholdsvis 5 og 9 meter er meget romslige og administrasjonen ser ingen grunn til å endre på disse. Administrasjonen foreslår imidlertid å fjerne styringen av antall etasjer. Det vil da være mulig å etablere for eksempel underetasje, hovedplan og loft til beboelse. Detaljplankrav for område BK1 foreslås tatt ut og erstattet med føringer som ivaretar detaljene i bebyggelsen. Når det gjelder arealer for sykehjem ønsket kommunestyret en vurdering av dette. Spørsmålet har vært vurdert flere ganger tidligere. Det foreslås ikke tatt ut områder for å utvide sykehjemmet på bekostning av eksisterende boliger. En utvidelse av sykehjemmet slik det ble skissert av kommunestyret kan eventuelt kjøres som en egen reguleringsplan/ endring av reguleringsplan for området Del av Åsen. Dette fordi det vil være viktig å se det eksisterende offentlige arealet i sammenheng med tilgrensende arealer. Med bakgrunn i at det ikke foreligger forslag til løsninger for utbygging på Åsen bør dette avventes. Det bør også legges til grunn at det vurderes helt andre alternativer for lokalisering av nytt sykehjem. De endringer av planen som foreslås gjennomført etter offentlig ettersyn, vurderes som mindre vesentlige. Planforslaget kan derfor vedtas uten nytt offentlig ettersyn. IV Saksbehandlers innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar kommunestyret reguleringsplan for Åsen med følgende mindre vesentlige endringer slik disse framkommer i plankart og bestemmelser, datert Plankart: - Markering av bevaringsverdig bebyggelse Åsgata 7 tas ut - Byggegrenser i område BK1 mot Jektskarveien innarbeides 23

24 Sak 57/11 - Plankart oppgraderes til sosi 4.3 Bestemmelser: 1.5 Parkeringsdekning skal skje på egen grunn etter følgende norm dersom ikke annet er nevnt for det enkelte område: - Eneboliger 2,0 plass pr. enhet. - Leiligheter 2,0 plass pr. enhet til og med 4 enheter deretter 1,5 plass for påfølgende enheter. - Forretning og kontor 1,0 plass pr. 50 m 2. - Lager 0,5 pr. 50 m 2 eller 0,8 pr. ansatt. 2 Bestemmelser om etasjer fjernes for områdene B1-B Detaljplankravet tas ut og erstattes med følgende; Området skal benyttes til konsentrert boligformål. Bebyggelsen skal være terrassert. Bygninger skal ha flatt tak, maksimal gesimshøyde kote 37,5. Det skal avsettes areal egnet for lek tilsvarende minimum 25 m 2 pr. boenhet. Det skal utarbeides en detaljert utomhusplan som skal følge byggesøknaden. Sandnessjøen, den V Sektorleders innstilling: John Mardal Arealplanlegger Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Bjørn frammarsvik Sektorleder Sektorleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef 24

25 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 58/11 Fast utvalg for plansaker Saksbehandler: John Mardal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei X Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 11/1803 Arkivnr.: L12 SAK: FORESPØRSEL OM PRIVAT REGULERING - SOLVOLL GÅRD I II Saksdokumenter (vedlagt): Forespørsel m/ kart datert Saksdokumenter (ikke vedlagt): Øvrige dokumenter i sak 11/1803 III Saksutredning: Saken gjelder forespørsel fra Solvoll gård v/ Lilliann Jensen og Thor Inge Olsen om igangsetting av privat planarbeid. Formålet er å tilrettelegge for næringsutvikling gjennom turisme og overnatting på gnr. 31 bnr. 22 i området Ny Jord. Avkjørsel til området vil være fra Ny Jord veien (fv 138) via kommunal vei fram til gnr. 31 bnr 22. Det ønskes tilrettelagt for 3-5 mindre boenheter (18-24 m 2 ) for utleie, 6-10 oppstillingsplasser for caravan samt servicehus. Det aktuelle arealet er registrert som myr. Myra er sterkt påvirket. Plansituasjon: Området er avsatt til LNF-sone 1 i kommuneplanens arealdel, vedtatt I denne sonen tillates kun bygging som har direkte tilknytning til landbruksnæringen. Tiltaket er således i strid med overordnet plan. Tiltaket har et slikt innhold og størrelse at saken bør avklares gjennom en reguleringsplan. Det kan opplyses at saken ble gitt en positiv vurdering i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel, men at innspillet kom for sent til å bli innarbeidet i planforslaget. Med bakgrunn i at tiltaket er i strid med kommuneplanens arealedel, må det foretas en vurdering av saken i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Tiltakshaver har selv foretatt en slik vurdering og konkludert med at tiltaket ikke er konsekvensutredningspliktig. Administrasjonens vurdering etter forskriften: 25

26 Sak 58/11 Tiltaket skal ikke automatisk utredes etter forskriftens 2. Det må imidlertid foretas en vurdering etter 4, jfr 3 a) og d). Det foreligger ingen spesielle registreringer i naturbase. Registrert rikmyr samt at del av Sørraelva ligger et stykke fra planområdet. Disse vurderes ikke bli påvirket av tiltaket. Det er ingen spesielle reindriftinteresser i området utover generell beitebruk og det aktuelle arealet er ikke i bruk til annen landbruksproduksjon. Gårdstunet vil heller ikke bli direkte berørt. I kulturminnedatabasen askeladden foreligger det ingen hittil kjente kulturminner i område. Det er heller ikke kjent spesielle risikoforhold i området. Vurdert ut fra ovennevnte kjente forhold vurderes planarbeidet å ikke medføre utredningsplikt etter forskriften. Tiltaket vurderes som positivt og kan anbefales igangsatt. IV Saksbehandlers innstilling: Planutvalget er positive til igangsetting av arbeide med privat reguleringsplan for turistbasert næringsvirksomhet på gnr. 31 bnr. 22 slik det er skissert i forespørsel datert Reguleringsplanen skal utarbeides som en detaljreguleringsplan ihht. plan- og bygningslovens Plandokumenter og prosess må gjennomføres i samsvar med plan- og bygningslovens krav. Plankart må utarbeides etter gjeldende sosi-standard. Planarbeidet vurderes i utgangspunktet ikke å omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Sandnessjøen, den V Sektorleders innstilling: John Mardal Arealplanlegger Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Bjørn Frammarsvik Sektorleder Sektorleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef 26

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Stig Tore Skogsholm

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Stig Tore Skogsholm Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.12.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Lillian B. Tønder. Stig Tore Skogsholm

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Lillian B. Tønder. Stig Tore Skogsholm Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Mette Karin Johnsen, Skule Storheil, Trude Jægtvik og

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset. Befaring kl 9.30, oppmøte Sommerseth-gården Møtedato: 26.02.2013 Tid: 12.30. Tilstede på møtet: Medlemmer: Skule Storheil,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Skule Storheil, Knut Nilsen, Hanne Nora Nilsen, Lillian B. Tønder,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Øyvind Toft, Lillian Breivik, Anna

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2008 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Øyvind Toft, Skule Skulstad, Lillian

Detaljer

SAK: FORESPØRSEL OM REGULERING, KROKENÅSEN

SAK: FORESPØRSEL OM REGULERING, KROKENÅSEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET HÅREKS GT/ TOROLV KVELDULVSONS GATE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET HÅREKS GT/ TOROLV KVELDULVSONS GATE SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Ellen Karin Kolle Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: Nei. Hjemmel: Møte offentlig Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/2081 Arkivnr.: RNR 20120040 SAK: 2. GANGS BEHANDLING, DETALJREGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/2081 Arkivnr.: RNR 20120040 SAK: 2. GANGS BEHANDLING, DETALJREGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Mardal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 09/2256 UTVIKLINGSPLAN FOR SANDNESSJØEN SENTRUM 2. GANGSBEHANDLING AV PLANFORSLAG

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 09/2256 UTVIKLINGSPLAN FOR SANDNESSJØEN SENTRUM 2. GANGSBEHANDLING AV PLANFORSLAG MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Trude Jægtvik. Stig Tore Skogsholm

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Trude Jægtvik. Stig Tore Skogsholm Møtested: Botnkrona Møtedato: 10.10.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Mette K Johnsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Øyvind Toft, Skule Skulstad,

Detaljer

Arbeid med utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum

Arbeid med utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum Arbeid med utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum Prosessplan for planarbeidet Behandlet i planutvalget: 15.10.09 Revidert av planutvalget: 06.05.10 Revidert av planutvalget: 27.01.11 1 Bakgrunn I kommunedelplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/2340 Arkivnr.: GNR 38/26

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/2340 Arkivnr.: GNR 38/26 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/1753 Arkivnr.: RNR

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/1753 Arkivnr.: RNR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum Referat fra møte i styringsgruppa ved planutvalget 4. april 2011 Kl

Utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum Referat fra møte i styringsgruppa ved planutvalget 4. april 2011 Kl Utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum Referat fra møte i styringsgruppa ved planutvalget 4. april 2011 Kl 14.00-17.00 1 Møtedeltagere Øivind Toft Anita Hågensen Inge Skjemstad Skule Skulstad Terje Hofstad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Oddrun Bårdgård SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/14 13/2176 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR SKATTEÅRET FEILRETTING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/14 13/2176 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR SKATTEÅRET FEILRETTING Utvalg: SAKKYNDIG NEMND Møtested: Skjæringen, Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES - SLUTTBEHANDLING

SAKSFRAMLEGG SAK: OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES - SLUTTBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Hanne Nora Nilssen, Knut Nilsen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Hanne Nora Nilssen, Knut Nilsen Møtested: Botnkrona Møtedato: 27.08.2013 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Skule Storheil, Mette Karin Johnsen, Lillian B. Tønder, Tore

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Einar B. Sund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Hanne Nora Nilssen (fra kl12.30), Tore Vikedal. Sigmund Aldra fra kl 12.30), Stig Tore Skogsholm

MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Hanne Nora Nilssen (fra kl12.30), Tore Vikedal. Sigmund Aldra fra kl 12.30), Stig Tore Skogsholm Møtested: Botnkrona Møtedato: 23.04.2015 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Knut Nilsen, Mette Karin Johnsen, Skule Storheil, Hanne Nora Nilssen (til kl12.30),

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterommet helse/sosial Møtedato: 02.04.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Lillian Breivik Tønder, Anna Elisabeth

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 05/1484 AVDRAGSUTSETTELSE LÅN NR. 20060716 SANDNESSJØEN FJERNVARMANLEGG AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 05/1484 AVDRAGSUTSETTELSE LÅN NR. 20060716 SANDNESSJØEN FJERNVARMANLEGG AS Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterommet helse/sosial Møtedato: 02.04.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Befaring kl Oppmøte Rådhuset Møtedato:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Befaring kl Oppmøte Rådhuset Møtedato: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Befaring kl 08.15. Oppmøte Rådhuset Møtedato: 10.06.2016 Tid: 09:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Norvald Ruderaas, Knut Nilsen,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Befaring kl 9.00, møtestart kl 10.30 Møtedato: 09.09.2016 Tid: 09:00 Befaring Tilstede på møtet: Medlemmer: Norvald Ruderaas,

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Planutvalget Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Planutvalget Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Ellen-Karin Kolle SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Planutvalget Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING 3. GANGS BEHANDLING AV OMRÅDEREGULERING AV SOLSIDEN BOLIGFELT (id201302) Saksbehandler: Martyna Anna Trot Arkivsak: 13/1158-68 Arkivkode: RNR 201302 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/1136 Arkivnr.: GNR 38/130

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/1136 Arkivnr.: GNR 38/130 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/1120 Arkivnr.: RNR 20120033 SAK: DETALJREGULERINGSPLAN FOR KROKEN - SLUTTBEHANDLING

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/1120 Arkivnr.: RNR 20120033 SAK: DETALJREGULERINGSPLAN FOR KROKEN - SLUTTBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/16 16/214 VALG AV STYREMEDLEMMER HELGELAND KRAFT AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/16 16/214 VALG AV STYREMEDLEMMER HELGELAND KRAFT AS MØTEINNKALLING Utvalg: VALGNEMND Møtested: Skjæringen, Rådhuset Møtedato: 10.02.2016 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 107/194 Arkivsaksnr: 2015/1121-6 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/194 - Gamle Kongeveg 2A, 7503 Stjørdal - dispensasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Tom Roger Olsen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE Arkivsak: 12/1322 DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE Nasjonal planid: 1820 20120036 Dato for siste revisjon av bestemmelser: 28.02.13 Dato for godkjenning av kommunestyret:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/15 15/639 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST - GNR 37 BNR 130 SNR 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/15 15/639 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST - GNR 37 BNR 130 SNR 1 Utvalg: SAKKYNDIG NEMND Møtested: Skjæringen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 12:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 12:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 09.05.2016 Tid: 12:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Norvald Ruderaas,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/14 11/1294 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - HØRING FORMANNSKAPET SOM LANDBRUKSNEMD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/14 11/1294 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - HØRING FORMANNSKAPET SOM LANDBRUKSNEMD Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 28.05.2014 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Byggeskikk og byggehøyder. Bevisstgjøring Drøftinger og diskusjoner Prioriteringer

Byggeskikk og byggehøyder. Bevisstgjøring Drøftinger og diskusjoner Prioriteringer Arbeidsmøte i planutvalget 30.08.12 Byggeskikk og byggehøyder Bevisstgjøring Drøftinger og diskusjoner Prioriteringer Utarbeidelse av retningslinjer og føringer Byggeskikk og byggehøyder Utgangspunkt:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 16/46 Arkivnr.: RNR SAK: ANDRE GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING FOR TØMMERVIKA

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 16/46 Arkivnr.: RNR SAK: ANDRE GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING FOR TØMMERVIKA SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Oddrun Bårdgård Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/21/18 - Stian Austad - Søknad om flytting av stabbur og riving av uthus - Feskarvegen 2 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no 74048506 Arkivref:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 09:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 09:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 29.04.2016 Tid: 09:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Norvald Ruderaas, Knut Nilsen, Mette Karin Johnsen, Ann Karin

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Stian Austad Feskarvegen 2 7650 Verdal Deres ref: Vår ref: HMR 2007/8112 Dato: 19.11.2007 1721/21/18 - Stian Austad - Søknad om flytting

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/14 14/1272 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING UTVIDELSE AV HYTTETOMT TJØTTA GNR 84 BNR 6

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/14 14/1272 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING UTVIDELSE AV HYTTETOMT TJØTTA GNR 84 BNR 6 MØTEINNKALLING Utvalg: NATURRESSURSUTVALGET Møtested: Kvasstind Møtedato: 13.11.2014 Tid: 12:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/2621 DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FOR OFFERSØYMARKA - FRITIDSBOLIGER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/2621 DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FOR OFFERSØYMARKA - FRITIDSBOLIGER MØTEINNKALLING Utvalg: FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering og arbeid med utbyggingsavtale for «Kvisgårdshjørnet», Gjøvik

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering og arbeid med utbyggingsavtale for «Kvisgårdshjørnet», Gjøvik Til Berørte naboer, organisasjoner og offentlige myndigheter Kapp, 31.10.2016 Kunngjøring om oppstart av detaljregulering og arbeid med utbyggingsavtale for «Kvisgårdshjørnet», Gjøvik I henhold til Plan-

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2014/1981-12 Arkiv: 16/778 Saksbeh: Ahmed Imad Joseph Dato: 23.03.2015 Klagebehandling - Søknad om kvist mot sørøst. Sted: Urbakken 3 gnr. 16 bnr. 778

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2014/552 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 26.05.2016 Kommunestyret 09.06.2016 REGULERINGSPLAN FOR BLOMJOTEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: 2. GANGS BEHANDLING - KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE

SAKSFRAMLEGG SAK: 2. GANGS BEHANDLING - KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lene Carlsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for del av Sjøbergs gate. Nasjonal planid: Arkivsak: 17/844. Vedtak om igangsetting:

Planbeskrivelse. Detaljregulering for del av Sjøbergs gate. Nasjonal planid: Arkivsak: 17/844. Vedtak om igangsetting: Planbeskrivelse Detaljregulering for del av Sjøbergs gate Nasjonal planid: 20140052 Arkivsak: 17/844 Vedtak om igangsetting: 28.08.14, sak 35/14 Høringsperiode: Kommunestyrets vedtak: Innhold 1. Bakgrunn...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TERRASSE M/BASSENG PÅ EIENDOMMEN GNR 6 BNR 8.

SAKSFRAMLEGG SAK: KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TERRASSE M/BASSENG PÅ EIENDOMMEN GNR 6 BNR 8. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 14/1374 ENDRING AV DAGLIG LEDER/SKJENKESTYRER - RESTAURANT SOPRANO AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 14/1374 ENDRING AV DAGLIG LEDER/SKJENKESTYRER - RESTAURANT SOPRANO AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Befaring kl 11.00, oppmøte Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 12.30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Mette Karin Johnsen, Skule Storheil Medlemmer: Frode Holst (sak 1/13)

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Mette Karin Johnsen, Skule Storheil Medlemmer: Frode Holst (sak 1/13) Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.2013 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Knut Nilsen, Mette Karin Johnsen, Skule Storheil Medlemmer: Hanne

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/13 11/910 REVISJON PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/13 11/910 REVISJON PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2011 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 02.10.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Plantyper. 5. (byggesak) Kommuneplan og kommunedelplan Utarbeides i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 11.

Plantyper. 5. (byggesak) Kommuneplan og kommunedelplan Utarbeides i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 11. Plantyper Alle typer planer lages for å imøtekomme krav og råd fra myndighetene, slik som gode uteoppholdsarealer, god trafikksikkerhet, gode støyforhold ute og inne, næringsareal på strategiske steder

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

2. gangs behandling områderegulering for Sveberg Sør 56M

2. gangs behandling områderegulering for Sveberg Sør 56M Arkiv: 56M Arkivsaksnr: 2008/1648-15 Saksbehandler: Jørgen Sætre Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging Kommunestyret 2. gangs behandling områderegulering for Sveberg

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17 Saksnr.: 2017/13754 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 199763/2017 Klassering: Bukkholmen Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.11.2017 126/17 Forslag til oppheving

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer