MØTEINNKALLING. Utvalg: FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 11:00 Befaring kl oppmøte på Rådhuset!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Botnkrona Møtedato: 12.02.2015 Tid: 11:00 Befaring kl 10.00 oppmøte på Rådhuset!"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 11:00 Befaring kl oppmøte på Rådhuset! Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/15 14/1212 VURDERING AV REGULERINGSENDRING TØMMERVIKA 5/15 11/1998 OPPFØRING AV TILBYGG/PÅBYGG/OMBYGGING AV HOTELL PÅ TOROLVS GT. 47 OG 49 FRIKJØP AV YTTERLIGERE PARKERINGPLASSER 6/15 14/1575 SØKNAD OM SKIFTE AV TAKTEKKE FRA SKIFERSTEIN TIL PAPPSHINGEL PÅ TOROLVS GT. 42 7/15 14/1403 SØKNAD OM OPPFØRING AV TILBYGG/BRUKSENDRING TIL 2 BOENHETER - KLAGE 8/15 15/101 KLAGE PÅ TILDELING AV VEGADRESSE 9/15 15/202 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - FØRSTE GANGS BEHANDLING Referatsak Orienteringssak: Kommuneplanens arealdel Befaring kl oppmøte på Rådhuset!

2 Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail. Sakspapirene er i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag, Joker Tjøtta og biblioteket i Sandnessjøen, samt på Sandnessjøen, Knut Nilsen Fung.leder

3 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 4/15 Fast utvalg for plansaker Saksbehandler: Oddrun Bårdgård Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei X Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/1212 Arkivnr.: L12 SAK: VURDERING AV REGULERINGSENDRING TØMMERVIKA I II III Saksdokumenter (vedlagt): Søknad om endring av reguleringsplan Kommunens svar tiltakshaver Kommunens svar til kontrollutvalget Krav om reguleringsendring Innspill fra fylkesmannen Søknad om vedtakelse av mindre vesentlige reguleringsendringer Saksdokumenter (ikke vedlagt): Øvrige dokumenter i sak 14/1212 Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Bakgrunn Detaljregulering for Tømmervika ble vedtatt i Kommunestyret , sak 1/11. Etter planvedtaket har det vært en omfattende kommunikasjon mellom tiltakshaver og Alstahaug kommune (etter dette forkortet AK), på mange forskjellige temaer, og det har vært noe komplisert å følge tråden til de forholdene som bare er relevante for denne spesifikke saken. Denne spesifikke saken gjelder forespørsel om reguleringsendring av overnevnte detaljregulering. I brev fra tiltakshaver bes det om å få gjennomført en del endringer til vedtatt plan. Det gjelder endringer i bestemmelser, så som å tillate at anleggsveier blir permanente tilførselsveier til hytter, samt endring av utnyttingsgrad på hyttetomtene. Det gjelder også endring av rekkefølgebestemmelse. Videre bes det om å få flyttet en hyttetomt, samt revisjon av plankartet. 3

4 Sak 4/15 I administrasjonens svar av blir tiltakshaver gjort oppmerksom på at disse endringene er så omfattende at det utløser krav om ny/revidert reguleringsplan. Dette går bl.a. på formålsendring og etablering av interne veier, som utløser behov for ny høring og dermed en ny planprosess. Tiltakshaver henvender seg til kontrollutvalget, som videre henvender seg til administrasjonen for å få en ytterligere begrunnelse for denne vurderingen. Brevet fra administrasjonen er vedlagt og siteres kun kort her: «Vurdert ut fra skisse utarbeidet av Tømmervika opplevelsessenter, datert , framkommer følgende forslag til endringer: Hyttetomt T20 ønskes flyttet ca. 140 meter. Ny plassering er innenfor område regulert til friluftsformål. Det skal anlegges nye kjøreveger innenfor regulert friluftsformål. Endring av reguleringsbestemmelser. Endring av formål vurderes i utgangspunktet som en vesentlig endring av reguleringsplan, og tilsier i praksis ny reguleringsplan for det området som berøres. Detaljregulering etter planog bygningsloven 12-3 benyttes for å foreta endringer av vedtatt reguleringsplan. Mindre vesentlige endringer av reguleringsplan benyttes ved mindre justeringer av formålsgrenser og lignede, og betinger som regel ikke høring. Dette er ikke en aktuell løsning i dette tilfellet.» Den mottar AK brev fra tiltakshaver via advokatfirmaet Steenstrup Stordrange der det kreves gjennomført mindre endringer i reguleringsplanen. Advokatfirmaet kommenterer: «Fra denne side er en ikke uenig i at de planendringer vår klient har foreslått inneholder elementer som må behandles etter samme saksbehandlingsregler som ny plan, med unntak av at konsekvensutredning ikke er nødvendig. Etter vår oppfatning kan imidlertid enkelte av de foreslåtte endringer vedtas av administrasjonen som «mindre endringer» i henhold til plan- og bygningsloven annet ledd. For disse endringene er det således ikke nødvendig med en ny planprosess.» Disse endringene gjelder i følge brevet, følgende punkt i bestemmelsene: Pkt. 3.1 e: Maks takvinkel endres fra 30 til 35. Pkt. 3.1 f: Maks mønehøyde for hytte endres fra 5 m til 5,5 m. Maks mønehøyde for uthus/anneks økes fra 3 m. til 3,5 m. I tillegg endres siste setning i dette punktet til «Mønehøyde måles fra topp fundament». Pkt. 3.1 i: Endring fra at maks 30 m² til maks 50 m² av tomta kan opparbeides. Pkt. 3.2 d: Maks mønehøyde endres fra 5,5 m til «8,0 m. målt fra topp fundament». Pkt. 3.2 e: Maks takvinkel endres fra 30 til 35. Pkt. 3.3 a: Endring fra «skal» til «kan». Pkt. 3.3 b: Tillegg av bestemmelse: «Takvinkel mellom 40 og 50». Pkt. 3.4 d: Maks mønehøyde endres fra 9 m. til «8,0 m. målt fra topp fundament». Pkt. 3.4 e: Maks takvinkel endres fra 30 til 35. Pkt. 3.5 d: Maks takvinkel endres fra 27 til 35. «OM*» (Offersøymarka med 4 tomter/hytter), fjernes fra tiltaksnummer 1 under beskrivelse av tiltak i 8 (rekkefølgebestemmelse). Side 4 av 21

5 Sak 4/15 Det er også vedlagt forslag til endrede bestemmelser og der er i tillegg gjort følgende endringer: Pkt. 3.1 b: Maks utnytting endres fra 100 m² BRA til 150 m² BYA. Pkt. 3.1 c: (Nytt punkt) Hver hytte kan ha maks en etasje. Pkt. 3.1 q: Endres fra «Det tillates ikke at den enkelte anlegger biloppstillingsplasser på egen grunn» til «Det tillates at den enkelte anlegger 1-en biloppstillingsplass på egen grunn» Pkt. 3.1 r: (Nytt punkt) Anleggsveg til tomta blir permanent veg til tomta ved ferdigstillelse. Pkt 3.2 f: Fargesetting endres fra «rød eller mørk» til «rød, matt eller mørk». Pkt 3.4: Tittel endres fra «Bevertning» til «Næring og service». Pkt 3.4 h: Fargesetting endres fra «rød eller mørk» til «rød, matt eller mørk». Pkt 3.5: Tittel endres fra «Lager» til «Lager og service». Pkt. 4.2 a: Endres fra «For alle tomter skal parkering skje på nærmeste regulerte parkeringsplass» til «For alle tomtene er det 1-en biloppstillingsplass på egen grunn. Bil 2+ henvises til de nærmeste regulerte p-plassene» Pkt. 4.2 c: Punktet fjernes (Allmennheten skal ha rett til å parkere på P7). Pkt. 4.4, Offentlig kjøreveg: Punktet fjernes (Offentlig kjøreveg skal opparbeides og vedlikeholdes i tråd med Statens Vegvesenets Håndbok 017). Pkt 5, Grønnstruktur: Punktet fjernes (Turveg i tråd med plankart skal tilrettelegges for allmennheten). Pkt 6.1 a: Endres fra «Dette vil kunne skje etter den første slåtten» til «Dette vil kunne skje etter den tradisjonelle 1. slåtten». Pkt 6.1 b: Punktet fjernes (Anlegget skal ikke medføre inngrep som forringer dyrkajorda). Pkt 7.2 a: Utnytting endres fra 40 m² BRA til 40 m² BYA. Pkt 7.2 b: Maks takvinkel endres fra 30 til 35. Pkt 8: Punktet fjernes i sin helhet (Inklusive rekkefølge på utbygging og vilkår om at turveg skal opparbeides i tråd med plankart, skiltes og merkes). Det er for ordens skyld kun det første settet med kulepunkt som bes foretatt som «mindre endringer» i henhold til plan- og bygningsloven annet ledd. Begrunnelsen er at disse endringene er så beskjedne at de er typiske «mindre endringer», at det dreier seg om endringer som i realiteten er en formalitet og at det har lite betydning for hvilke tiltak som kan utføres under reguleringsplanen. Endringene vil, etter advokatens syn, ikke ha noen betydning for naboer, sektormyndigheter eller andre regulerte områder. Spesielt gjelder dette fjerning av Offersøymarka fra rekkefølgebestemmelsene, da den ikke er mulig å oppfylle. Det anmodes om at Fylkesmannen varsles og gis anledning til å uttale seg. Fylkesmannen kommenterer i sitt svarbrev at «mindre endringer» vanligvis er delegert til et politisk utvalg, og at det bare er «små endringer», som kan delegeres til administrasjonen. Fylkesmannen er enig i at status for reguleringsplan for Offersøymarka kan tilsi at det er nødvendig med endringer i reguleringsplan for Tømmervika, men at dette må bli opp til kommunen. Side 5 av 21

6 Sak 4/15 Imidlertid er Fylkesmannen betenkt med å anse endring av rekkefølgebestemmelsen som en mindre endring. Dette går på at myndigheten til å vedta mindre endringer gjerne er delegert fra kommunestyret til et politisk utvalg. Saksprotokollene fra behandlingene i planutvalget og kommunestyret viser at rekkefølgebestemmelsene var gjenstand for diskusjon, og en bør derfor være varsomme med å tillate at endring av denne bestemmelsen gjøres av noen andre enn kommunestyret. Fylkesmannen anbefaler at man ikke behandler de aktuelle endringene som mindre endringer. Man kan ikke vurdere hver enkelt endring for seg, men må se på summen av de aktuelle endringene. Når det så i tillegg er ønskelig med andre og større endringer av planen, er det mer hensiktsmessig å vurdere endring av planen under et. Kommunen kan heller vurdere å gi dispensasjon i henhold til plan- og bygningslovens 19-2, dersom det skulle være nødvendig å igangsette enkelte tiltak før ordinær endring kan finne sted søker tiltakshaver gjennom advokatfirmaet Steenstrup Stordrange om å vedta mindre vesentlige reguleringsendringer. Det gjelder endring av mønehøyde, takvinkel og rekkefølgebestemmelsen. Det er etter advokatens mening ingen tvil om at dette er mindre vesentlige endringer. Det foreslås at AK kan gjøre disse enkle endringene først, og ta andre foreslåtte endringer i en ordinær reguleringsprosess senere. Advokaten ber videre om at planutvalget tar stilling til tiltakshavers foreslåtte endringer. Vurdering Denne saken gjelder endring av en relativt nylig vedtatt plan. Reguleringsprosessen for Tømmervika har vært krevende og omfattende. Når det nå oppstår behov for endringer av ulik art, kan dette tilsi at det er behov for en helhetlig vurdering av planen. Selv om loven åpner for at man kan gjennomføre mindre vesentlige endringer, uten omfattende saksgang, innebærer plan- og bygningslovens (PBL) første ledd, at endringer og opphevelse av plan skal behandles etter samme regler som ny plan. I forarbeidene begrunnes dette med at et planvedtak bygger på en grundig faglig utredning, offentlig medvirkning og politisk prosess. Et slikt vedtak skal være forpliktende og ikke kunne fravikes i hovedtrekkene, uten etter ny og tilsvarende prosess. I PBL andre ledd, er adgangen til å gjennomføre mindre vesentlige endringer definert. I forarbeidene er kravene til hva som kan regnes som en mindre vesentlig endring ytterligere beskrevet. Det må være snakk om endringer som ikke har noen nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser. Videre står det at vurderingen av hva som er mindre endring skal være snever. Endring av reguleringsformål vil ikke være en mindre endring, men endring av grensene mellom to formål kan være det. Etter PBL tredje ledd, skal saken forelegges berørte myndigheter, eiere og festere, slik at disse har mulighet til å uttale seg. Foreligger det innvendinger mot endringene vil ikke endringene kunne anses som mindre. Det er en vesensforskjell mellom reguleringsendringene som bes gjennomført. Side 6 av 21

7 Sak 4/15 Rekkefølgebestemmelsen De konkrete endringene det søkes om er for det første, å fjerne Offersøymarka fra rekkefølgebestemmelsen. Fylkesmannens innspill antyder at det kan være behov for å endre denne, men at dette bør avgjøres av kommunestyret, da det var de som i sin tid vedtok rekkefølgebestemmelsen. Reguleringsplanen for Offersøymarka var ikke vedtatt da rekkefølgebestemmelsen ble vedtatt, og denne reguleringsplanen er vedtatt utsatt av kommunestyret , i sak 79/11, dels som følge av innsigelse fra Fylkesmannen og dels i påvente av rullering av kommuneplanens arealdel. Det fremstår som noe urimelig å kreve at deler av en annen reguleringsplan skal utvikles før alle tiltakene i detaljregulering for Tømmervika kan realiseres. Det har vært og er dog mulig å gjennomføre en del tiltak, før dette rekkefølgekravet må oppfylles, så som å etablere infrastruktur, lagerbygg, resepsjon, samt T18-T20. Det virker logisk å endre dette punktet, men hvordan dette skal gjennomføres bør være gjenstand for noe vurdering. Det er flere mulige måter å angripe problemstillingen på. Om man behandler det som en reguleringsendring, sikrer man at kommunestyret som opprinnelig behandlet saken, får gjøre vurderingen om det skal endres. Det innebærer også at saksbehandlingstiden blir vesentlig lengre og at rekkefølgebestemmelsen blir stående så lenge saksbehandlingen pågår. Det er imidlertid mulig å vurdere å gi en dispensasjon fra denne bestemmelsen i saksbehandlingstiden. En mulighet er å behandle det som en mindre endring, men slik at den gjennomgår en behandling i kommunestyret. Da vil tiltakshaver få oppfylt sitt ønske om rask saksbehandling, samtidig som de hensynene som fylkesmannen vektlegger blir ivaretatt. Denne løsningen bør imidlertid avklares med fylkesmannen, basert på den tidligere korrespondansen som har vært. Selv om endringen ikke er så stor i seg selv, bør den behandles av kommunestyret, da bestemmelsen i sin tid var vedtatt av dem. Også det at rekkefølgebestemmelsene den gang var gjenstand for debatt, styrker oppfatningen om at det er kommunestyret som har myndighet til å avgjøre denne endringen. Takvinkler og mønehøyde For det andre søkes det om å endre bestemmelsene om takhøyder og vinkler. Dette gjelder for all bebyggelse. Dette er så omfattende endringer at det ikke vil være snakk om mindre vesentlige reguleringsendringer. Selv om endringer av mønehøyder og takvinkler for en bebyggelsetype nok ville kunne vurderes som en bagatellmessig endring, vil endring av hele byggmassen kunne gi et ganske annet utrykk en det som er forutsatt i vedtatt plan. Konklusjon Det søkes om å gjøre tre endringer i vedtatt detaljregulering for Tømmervika. Det gjelder: Takvinkler (Endring av 3.1 e, 3.2 f, 3.3 b, 3.4 e og 3.5 d), Mønehøyder (Endring av 3.1 f, 3.2 d, 3.4 d) Rekkefølgebestemmelse ( 8 pkt 1). Administrasjonen er betenkt med å dele opp behandlingen av endringene som er foreslått. Selv om endringene kan være små hver for seg, må man se på den totale summen. I dette tilfellet vet man også at det er behov for ytterligere endringer, og vurderingen er at det bedre med en helhetlig vurdering av planen fremfor å behandle endringene hver for seg. Side 7 av 21

8 Sak 4/15 Det anbefales i stedet å gi dispensasjon i henhold til Plan- og bygningslovens 19-2, dersom det skulle være nødvendig å igangsette ytterlige tiltak før ordinær endring kan finne sted. IV Saksbehandlers innstilling: Planutvalget avviser å behandle endringene for detaljregulering for Tømmervika, skissert i brev datert , da endringene er for omfattende til å være i tråd med plan- og bygningslovens 12-14, andre ledd. Utvalget krever at endringene må vurderes under ett, i en ny reguleringsplanprosess. Det kan imidlertid vurderes å gi dispensasjon i henhold til Plan- og bygningslovens 19-2, dersom det skulle være nødvendig å igangsette ytterlige tiltak før ordinær endring kan finne sted. Sandnessjøen, den V Enhetsleders innstilling: Oddrun Bårdgård Arealplanlegger Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Bjørn Frammarsvik Enhetsleder Enhetsleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Side 8 av 21

9 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 46/12 Fast utvalg for plansaker /12 Fast utvalg for plansaker /12 Fast utvalg for plansaker /12 Fast utvalg for plansaker /12 Fast utvalg for plansaker /12 Fast utvalg for plansaker /12 Fast utvalg for plansaker /13 Fast utvalg for plansaker /13 Fast utvalg for plansaker /14 Fast utvalg for plansaker /15 Fast utvalg for plansaker Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 11/1998 Arkivnr.: GNR 37/121 SAK: OPPFØRING AV TILBYGG/PÅBYGG/OMBYGGING AV HOTELL PÅ TOROLVS GT. 47 OG 49 FRIKJØP AV YTTERLIGERE PARKERINGPLASSER TILTAKSHAVER: TKG 47 AS I II III Saksdokumenter (vedlagt): Søknad av om frikjøp av parkeringsplasser for Torolvs gt. 47 og 49 m/vedlegg Beregning av parkeringsdekning oversendt Saksdokumenter (ikke vedlagt): Div. dokumenter inkl. rammetillatelse og igangsettingstillatelser på hotellet Kommunestyrets vedtak av vedr. nytt frikjøpsbeløp Kommunestyrets vedtak av vedr. bl.a. avtale om parkering for Hotell Syv Søstre AS Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Det framgår av tidligere framlagte planer at deler av parkeringsbehovet var tenkt løst på egen grunn samt parkeringsdekke i plan med kjeller på Torolvs gt. 49. Dette utgjorde til sammen 17 plasser. 9

10 Sak 5/15 Søknaden omfatter endring av prosjektet ved at parkeringsdekket sløyfes og nedgang i egendekning kompenseres med frikjøp for ytterligere 7 parkeringsplasser etter gammel sats, kr ,- pr. plass, til sammen kr ,-. Ifølge vedtekt til pbl kan bygningsrådet samtykke til at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles areal innbetales et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Formannskapet bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfeller. Vurdering: Ved tidligere behandling av saken er det forutsatt at parkering delvis skal løses ved frikjøp og delvis ved parkering på egen grunn inkl. parkeringsdekke i plan med kjeller på Torolvs gt. 49. Ønsket om å sløyfe parkeringsdekket, og erstatte denne løsningen med ytterligere frikjøp er mottatt ca. ett år etter at kommunestyret vedtok nytt frikjøpsbeløp (jfr. kommunestyrets vedtak av ). Saken kan på denne bakgrunn sammenlignes med tidligere sak vedr. innslagstidspunkt for søknad om frikjøp fra Hotell Syv Søstre AS. På bakgrunn av at tidligere frikjøpsbeløp ble lagt til grunn for Hotell Syv Søstre AS (jfr. kommunestyrets vedtak av ) bør tidligere frikjøpsbeløp også legges til grunn for TKG 47 AS. Så framgår det av igangsettingstillatelse av på de to øverste etasjene på hotellet, igangsettingstillatelse av på Sommerseth-gården inkl. parkeringsdekke og midlertidig brukstillatelse av for etg. at det må framlegges beregning som viser tilstrekkelig parkeringsdekning på egen grunn. Parkeringsdekning på egen grunn må i tillegg vises på kart, der det også framgår tilhørighet til hhv. leiligheter og hotell. Beregning av parkeringsbehov er mottatt i oversendelse av Dette er imidlertid delvis i strid med grunnlaget for tidligere behandling i saken. Konklusjon: Det anbefales at søknaden imøtekommes for så vidt gjelder at tidligere frikjøpsbeløp benyttes. Når det gjelder antall plasser må dette vurderes på bakgrunn av en akseptabel beregning av parkeringdbehov. Det anbefales her at det overlates til administrasjonen å forsøke å komme i dialog med tiltakshaver. IV Enhetsleders innstilling: Planutvalget viser til kommunestyrets vurdering av innslagstidspunkt for nytt frikjøpsbeløp, og finner det rimelig at tidligere sats også legges til grunn i foreliggende sak. Når det gjelder antall plasser må dette vurderes på bakgrunn av en akseptabel beregning av parkeringdsbehov. Det vises ellers til vilkår i tilknytning til tidligere behandlinger, senest midlertidig brukstillatelse av Sandnessjøen, den Bjørn Frammarsvik Enhetsleder Side 10 av 21

11 Sak 5/15 V Administrasjonssjefens innstilling: Enhetsleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef UTSKRIFT TIL: Tiltakshaver Ansvarlig søker Side 11 av 21

12 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 6/15 Fast utvalg for plansaker Saksbehandler: Christopher Magnussen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: X Ja Nei Etter Særlov: X Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/1575 Arkivnr.: GNR 37/35 SAK: SØKNAD OM SKIFTE AV TAKTEKKE FRA SKIFERSTEIN TIL PAPPSHINGEL PÅ TOROLVS GT. 42 TILTAKSHAVER: Wenche Reistad Bjørkmo og Snorre Bjørkmo I II Saksdokumenter (vedlagt): Søknad om tillatelse til tiltak mottatt m/vedlegg Uttalelse fra Nordland fylkeskommune av Brev fra planenhet av Brev fra tiltakshaver av m/vedlegg Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Søknad omhandler skifting av tak fra takstein til takshingel. Tiltakshaver viser i brev av til at det oppstår mindre lekkasjer på kvisten, årsak som er lagt til grunn er at taket er gammelt. Og tiltakshaver ønsker da å bytte fra takstein til takshingel. Tiltakshavers brev av ses på som en forespørsel om å få behandlet søknad politisk. Det begrunnes med svaret fra Nordland fylkeskommune der det vises til at søknad må behandles med hensyn til likebehandling, jf. at det i søknaden argumenteres med at naboer har fått tillatelse. Gjeldende reguleringsplan for området mellom Torget og Jørgen B. Jakobsens gate er vedtatt Det vises til bestemmelsene 5 Spesialområde bevaring av bygninger, BFK 1 og 2 a)bestemmelsene i kommunedelplan for sentrum, vedtatt , skal være retningsgivende innenfor de to områdene. 12

13 Sak 6/15 b)formålet med betegnelsen bevaring av bygninger er å ta vare på miljømessige, antikvariske og kulturhistoriske verdier i området. Disse verdiene er knyttet til bebyggelsesstruktur, bygningsutforming, materialbruk, detaljering og bygningenes alder og historie. c) Innenfor områdene skal det tilstrebes å ta vare på eksisterende bebyggelse og tilbakeføre bygningsform og utvendige detaljer til det som var tidstypisk da bygningen ble oppført. d) Riving av bevaringsverdig bebyggelse er i utgangspunktet ikke tillatt. Rivingstillatelse kan bare gis i tilknytning til godkjent byggesøknad for nybygg. Før rivingstillatelse eller andre byggetiltak kan godkjennes, må det innhentes uttalelse fra Nordland Fylkeskommune. e) All ny bebyggelse innenfor området skal bidra til å forsterke eksisterende karakter med hensyn til volum, takform, fasadeutforming og materialvalg. Det framgår av brev av at tiltakshaver oppfatter at saksbehandler i utgangspunktet stiller seg negativ til tiltak, og vises til svar fra Nordland Fylkeskommune som viser til likebehandling (jf. påstand om at andre har fått innvilget takskifte til andre typer tak i samme område). Tiltakshaver legger også fram at det ønskes å montere takshingel som nevnes å være veldig lik takstein samt at det vil være fordel med lettere tak. Vurdering: Saksbehandler viser i utgangspunktet til 5 Spesialområde bevaring av bygninger, BFK1 og 2., og at videre bruk av skifer vil bevare områdets helhetlige kulturmiljøverdier. Det vises også til at endring til pappshingel bryter med reguleringsbestemmelsene som gjelder området 5 b) og c), og vil være avhengig av dispensasjon. Når det gjelder henvisningen til likebehandling vises det til at det fra administrasjonens side ikke er gitt tillatelse til utskifting av skifertekke i dette området. Det vises her til at opprinnelig taktekke er beholdt på Torolvs gt. 40 og Håreks gt. 1. Når det gjelder Håreks gt. 3 er forutsetningen her fortsatt at demontert takstein skal legges opp igjen, for øvrig et arbeid som skulle ha vært avsluttet. Når det gjelder Torolvs gt. 44 ble endring først avslått av utviklingsstyret. Klage fra tiltakshaver ble senere tatt tilfølge av utviklingsstyret, og Decra ble akseptert som en midlertidig løsning. Dette vedtaket ble påklaget av Nordland fylkeskommune, og endte med at Fylkesmannen opphevet kommunens siste vedtak. Utviklingsstyret fattet nytt vedtak med dispensasjon i saken, men dette er 20 år siden, og plansituasjonen er i dag en annen. Som påpekt av fylkeskommunen har omsøkte bygning fått eternitkledning og «husmorvinduer». Dette er inngrep som ikke berører hovedformen på bygget, og som forholdsvis enkelt kan tilbakeføres. Konklusjon: Områdets helhetlige kulturhistoriske verdier anbefales å bli ivaretatt og skader burde heller utbedres. Det framgår ikke av saksgrunnlaget hvorvidt det er vurdert å utbedre skade på tak framfor å skifte ut. Det anbefales på denne bakgrunn at søknaden avslås slik den nå foreligger, og at tiltakshaver oppfordres til å få en fagperson med kompetanse på bygningsvern til å vurdere utbedringsbehovet på tak (jfr. uttalelse fra fylkeskommunen). Side 13 av 21

14 Sak 6/15 IV Saksbehandlers innstilling: Med hjemmel i gjeldende reguleringsplan avslår planutvalget udat. søknad om endring av taktekke. Utvalget anbefaler å kontakte fagperson med kompetanse på bygningsvern for å vurdere utbedringsbehovet av tak. Dersom slik vurdering konkluderer med et behov for utskifting til annet taktekkingsmateriale er utvalget villig til å ta saken opp til ny vurdering. Dette vedtaket kan påklages til overordnet myndighet. Klagefrist er 3 uker fra melding om vedtaket er mottatt. Sandnessjøen, den V Enhetsleders innstilling: Christopher Magnussen Avd.ing. Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Bjørn Frammarsvik Enhetsleder Enhetsleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef UTSKRIFT TIL: Tiltakshaver m/vedlegg Side 14 av 21

15 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 184/14 Fast utvalg for plansaker /15 Fast utvalg for plansaker Saksbehandler: Christopher Magnussen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/1403 Arkivnr.: GNR 38/686 SAK: SØKNAD OM OPPFØRING AV TILBYGG/BRUKSENDRING TIL 2 BOENHETER KLAGE TILTAKSHAVER: Rolf Olav Breimo I Saksdokumenter (vedlagt): Søknad om tillatelse til tiltak av m/vedlegg Brev fra planenhet av Brev fra tiltakshaver av Brev fra tiltakshaver av Brev fra planehet av Vedtak av Klage av II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Søknad omhandler oppføring av tilbygg samt bruksendring på del av kjeller. I søknaden ble det søkt om å få tilrettelegge egen innkjørsel til ny leilighet i kjeller, dette ønsket fikk avslag i vedtaket. E-post fra tiltakshaver av oppfattes som klage på avslag på forespørsel om ekstra avkjørsel, og anses lovlig framsatt. Tiltakshaver viser i klagen til at det gis føringer i PBL for at parkering skal tilrettelegges så nær og hensiktsmessig som mulig for beboere. Videre begrunnes det med at to naboer har to innkjørsler samt at en egen innkjørsel til leilighet vil bedre tilgjengelighet. 15

16 Sak 7/15 Gjeldende plan for området er «områderegulering for del av Sandnes» vedtatt Områdereguleringens bestemmelser viser at hver bolig skal kun ha en avkjørsel fra kommunal vei. Vurdering: Saksbehandler viser i utgangspunktet til områdereguleringens bestemmelser som presiserer at hver bolig skal kun ha en innkjørsel fra kommunal vei. Dette presiseres i beskrivelsen under fortetting, der det framgår at «på hver tomt skal det kun være én avkjørsel til kommunal vei.» Ekstra innkjørsel vil også komme i konflikt med eksisterende lyktestolpe. Det sees på som mer praktiskt at parkeringsplass løses ved at eksisterende innkjørsel blir utvidet. Konklusjon: Saksbehandler kan ikke se at det i klagen framsettes nye momenter som forsvarer tilretteleggelse av ny innkjørsel. Erfaringsvis vil antall avkjørsler ha betydning i forhold til trafikksikkerhet og vegvedlikehold. Ny innkjørsel vil i tillegg skape konflikt med eksisterende lyktestolpe. Det anbefales på denne bakgrunn at saksbehandlers vedtak av fastholdes og at klage ikke tas til følge. IV Saksbehandlers innstilling: Planutvalget kan ikke se at det i klagen framsettes tungtveiende momenter som ikke var med i grunnlaget for påklaget vedtak. Utvalget fastholder på denne bakgrunn enhetsleders vedtak av , og klagen tas ikke tilfølge av underinstans. Saken oversendes statlig klageinstans (Fylkesmannen i Nordland) til avgjørelse. Sandnessjøen, den V Enhetsleders innstilling: Christopher Magnussen Avd.ing. Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Bjørn Frammarsvik Enhetsleder Enhetsleders innstilliing tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef UTSKRIFT TIL: Fylkesmannen i Nordland m/vedlegg Klager Side 16 av 21

17 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 8/15 Fast utvalg for plansaker Saksbehandler: Florian Kindl Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 15/101 Arkivnr.: L32 SAK: KLAGE PÅ TILDELING AV VEGADRESSE I II Saksdokumenter (vedlagt): 15/101-2 Klage på adressetildeling Saksdokumenter (ikke vedlagt): 15/101-1 Tildeling av offisiell adresse III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Kommunen fattet vedtak om ny vegadresse «Mønsåsveien 39» på eiendommen med gårdsnr/bruksnr 8/61. Vedtaket om fastsetting av offisiell adresse har hjemmel i Lov om eigedomsregistrering 21. Klageretten er med hjemmel i Forskrift om eiendomsregistrering 22 begrenset til feil tildelt adressenummer eller feil tilordning til bruksenhet, dessuten - i de tilfeller der det er mulig adkomst fra flere ulike veger - hvilken veg eiendommen har adresse til. Klageren ønsker å beholde den gamle vegadressen «Ole A. Jenssens vei 8» og begrunner dette som følger: «[eiendommen] har tilgang fra flere veier» Kommentar: Som kartutsnittet viser finnes det kun en opparbeidet adkomst til eiendommen fra Mønsåsveien i sør. Denne må dermed betraktes som hovedadkomst. Med bakgrunn i Adresseveilederen avsnitt skal adressen knyttes til den vegen som er hovedadkomst. 17

18 Sak 8/15 «Det er per i dag ingen som har hatt noe problem med å finne veien til oss» og «[vi] er fornøyd med den [adressen, anm.]» Kommentar: Kommunen er av den oppfatning at tilfredshet med en adresse oppstår som følge av et logisk oppbygd adressesystem. Kommunen forsøker å gjennomføre logisk adressering ved å følge prinsippene fra veiledningsmaterialet som i dette tilfellet adressering til den vegen som er hovedadkomst. «det blir jo også mye arbeid for oss i forbindelse med et evt adressebytte» Kommentar: Alstahaug kommune er klar over at en adresseendring medfører arbeid og andre ulemper. Vi er derfor generelt tilbakeholdende med å endre eksisterende vegadresser. Endring av vegadresser blir kun brukt der det absolutt er nødvendig for å opprettholde et logisk adressesystem, som i dette tilfellet. Utdrag fra adresseveilederen (http://www.statkart.no/eiendom-og- areal/matrikkelen/adresser/kommunen-som-adressemyndighet/adresseveilederen/7- Tildeling-av-adressenummer/): Side 18 av 21

19 Sak 8/ Adressenummeret gis fra godkjent atkomst Adressen skal knyttes til den vegen som er godkjent som atkomst til eiendommen eller bygningen, jf. matrikkelforskriften 50 fjerde ledd. Dette er spesielt viktig der hvor en eiendom eller bygning har atkomst fra flere veger eller innganger, men hvor én spesifikt er angitt som godkjent atkomst (vanligvis kjøreatkomst). Figur 7-8 Huset i midten er adressert til Sjøvegen som godkjent atkomst, selv om det også er atkomst fra Strandvegen (i sørvestre del av figuren).. Dersom det ikke er noen godkjent atkomst, skal kommunen knytte adressen til kjørbar gate, veg eller plass. Dersom heller ikke dette gir noen avklaring, kan det være verdt å vurdere: Hva utpeker eieren som hovedatkomst for fremmede? Hvor er postkassa? Hvor er ringeklokka? IV Saksbehandlers innstilling: Fast utvalg for plansaker opprettholder vedtaket om tildeling av ny vegadresse «Mønsåsveien 39» med bakgrunn i adresseveilederen avsnitt Klagen oversendes til Fylkesmannen i Nordland til avgjørelse. Sandnessjøen, den V Enhetsleders innstilling: Florian Kindl Avd.ing. Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Enhetsleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Bjørn Frammarsvik Enhetsleder Børge Toft Administrasjonssjef Side 19 av 21

20 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 9/15 Fast utvalg for plansaker Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei X Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 15/202 Arkivnr.: L12 SAK: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - FØRSTE GANGS BEHANDLING I Saksdokumenter (vedlagt): Kommunedelplan for trafikksikkerhet for perioden , høringsversjon II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Alstahaug kommunes trafikksikkerhetsplan gikk ut i 2012, og siden da har det vært et behov for ny plan. Med bakgrunn i dette er arbeidet med å utarbeide en ny trafikksikkerhetsplan satt igang. Arbeidet er gjennomført som en del av kommuneplanens arealdel. Oppstart av arbeidet ble varslet i form av varsel om oppstart av kommuneplanens arealdel våren Planen utarbeides for perioden Planen skal rulleres etter fire år, og arbeidet skal koordineres med rullering av kommuneplanens arealdel. Trafikksikkerhetsplanens varighet avviker noe fra kommuneplanens arealdel, som er for perioden Dette skyldes at arbeidet med trafikksikkerhetsplanen er framskyndet, da kommune per i dag ikke har en gjeldende plan. En gyldig trafikksikkerhetsplan er viktig av flere grunner: - For å få satt temaet på den politiske dagsorden, - For å sikre at trafikksikkerhetsplanen blir fulgt opp og at tiltakene gjennomført, - Som verktøy for å identifisere utfordringer, gjennomføring og prioritering av tiltak, 20

21 Sak 9/15 - Plassere ansvar for ulike tiltak, - Er en forutsetning for å få trafikksikkerhetsmidler fra fylkeskommunen. For en mer detaljert beskrivelse viser vi til vedlagte forslag til trafikksikkerhetsplan for perioden Her beskrives både strategi og handling. Strategidelen beskriver utfordringer, mål og satsningsområder, mens handlingsdelen prioriterer rekkefølgen på tiltak i planperioden. I tillegg er prosess og framdrift beskrevet. IV Saksbehandlers innstilling: Fast utvalg for plansaker vedtar å legge forslag til kommunedelplan for trafikksikkerhet ut til offentlig ettersyn, samtidig som det sendes på høring. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven Sandnessjøen, den V Enhetsleders innstilling: Ingunn Høyvik Arealplanlegger Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Bjørn Frammarsvik Enhetsleder Enhetsleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Side 21 av 21

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/14 13/2176 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR SKATTEÅRET FEILRETTING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/14 13/2176 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR SKATTEÅRET FEILRETTING Utvalg: SAKKYNDIG NEMND Møtested: Skjæringen, Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAK: FORESPØRSEL OM REGULERING, KROKENÅSEN

SAK: FORESPØRSEL OM REGULERING, KROKENÅSEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Skule Storheil, Knut Nilsen, Hanne Nora Nilsen, Lillian B. Tønder,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/15 15/639 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST - GNR 37 BNR 130 SNR 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/15 15/639 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST - GNR 37 BNR 130 SNR 1 Utvalg: SAKKYNDIG NEMND Møtested: Skjæringen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/2340 Arkivnr.: GNR 38/26

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/2340 Arkivnr.: GNR 38/26 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Einar B. Sund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Befaring kl 9.00, møtestart kl 10.30 Møtedato: 09.09.2016 Tid: 09:00 Befaring Tilstede på møtet: Medlemmer: Norvald Ruderaas,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterommet helse/sosial Møtedato: 02.04.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Lillian B. Tønder. Stig Tore Skogsholm

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Lillian B. Tønder. Stig Tore Skogsholm Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Mette Karin Johnsen, Skule Storheil, Trude Jægtvik og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/1839 Arkivnr.: GNR 37/657

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/1839 Arkivnr.: GNR 37/657 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES - SLUTTBEHANDLING

SAKSFRAMLEGG SAK: OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES - SLUTTBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Hanne Nora Nilssen (fra kl12.30), Tore Vikedal. Sigmund Aldra fra kl 12.30), Stig Tore Skogsholm

MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Hanne Nora Nilssen (fra kl12.30), Tore Vikedal. Sigmund Aldra fra kl 12.30), Stig Tore Skogsholm Møtested: Botnkrona Møtedato: 23.04.2015 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Knut Nilsen, Mette Karin Johnsen, Skule Storheil, Hanne Nora Nilssen (til kl12.30),

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 10:00-13:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 10:00-13:00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Botnkrona Møtedato: 04.05.2016 Tid: 10:00-13:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET HÅREKS GT/ TOROLV KVELDULVSONS GATE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET HÅREKS GT/ TOROLV KVELDULVSONS GATE SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Ellen Karin Kolle Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: Nei. Hjemmel: Møte offentlig Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/16 16/214 VALG AV STYREMEDLEMMER HELGELAND KRAFT AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/16 16/214 VALG AV STYREMEDLEMMER HELGELAND KRAFT AS MØTEINNKALLING Utvalg: VALGNEMND Møtested: Skjæringen, Rådhuset Møtedato: 10.02.2016 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/1753 Arkivnr.: RNR

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/1753 Arkivnr.: RNR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Trude Jægtvik. Stig Tore Skogsholm

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Trude Jægtvik. Stig Tore Skogsholm Møtested: Botnkrona Møtedato: 10.10.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Mette K Johnsen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Mardal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Mardal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Mardal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/14 11/1294 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - HØRING FORMANNSKAPET SOM LANDBRUKSNEMD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/14 11/1294 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - HØRING FORMANNSKAPET SOM LANDBRUKSNEMD Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 28.05.2014 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Øyvind Toft, Skule Skulstad,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TERRASSE M/BASSENG PÅ EIENDOMMEN GNR 6 BNR 8.

SAKSFRAMLEGG SAK: KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TERRASSE M/BASSENG PÅ EIENDOMMEN GNR 6 BNR 8. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 12:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 12:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 09.05.2016 Tid: 12:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Norvald Ruderaas,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Tom Roger Olsen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 05/1484 AVDRAGSUTSETTELSE LÅN NR. 20060716 SANDNESSJØEN FJERNVARMANLEGG AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 05/1484 AVDRAGSUTSETTELSE LÅN NR. 20060716 SANDNESSJØEN FJERNVARMANLEGG AS Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterommet helse/sosial Møtedato: 02.04.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/14 14/1272 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING UTVIDELSE AV HYTTETOMT TJØTTA GNR 84 BNR 6

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/14 14/1272 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING UTVIDELSE AV HYTTETOMT TJØTTA GNR 84 BNR 6 MØTEINNKALLING Utvalg: NATURRESSURSUTVALGET Møtested: Kvasstind Møtedato: 13.11.2014 Tid: 12:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , Bente Rønningen, eller e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , Bente Rønningen, eller e-post Lillehammer kommune Planutvalget 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Planutvalget 2011-2015 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61050538, Bente Rønningen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 14/1374 ENDRING AV DAGLIG LEDER/SKJENKESTYRER - RESTAURANT SOPRANO AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 14/1374 ENDRING AV DAGLIG LEDER/SKJENKESTYRER - RESTAURANT SOPRANO AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Befaring kl 11.00, oppmøte Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 12.30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 09/2256 UTVIKLINGSPLAN FOR SANDNESSJØEN SENTRUM 2. GANGSBEHANDLING AV PLANFORSLAG

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 09/2256 UTVIKLINGSPLAN FOR SANDNESSJØEN SENTRUM 2. GANGSBEHANDLING AV PLANFORSLAG MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Befaring kl Oppmøte Rådhuset Møtedato:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Befaring kl Oppmøte Rådhuset Møtedato: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Befaring kl 08.15. Oppmøte Rådhuset Møtedato: 10.06.2016 Tid: 09:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Norvald Ruderaas, Knut Nilsen,

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 15.04.2009 Tid: Etter FO-møte Saksliste: Saksnr. Tittel 12/09 KLAGE PÅ VEDTAK DS 2/09 - AVSLAG PÅ SØKNAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/1136 Arkivnr.: GNR 38/130

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/1136 Arkivnr.: GNR 38/130 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/1696 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HOTEL SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/1696 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HOTEL SANDNESSJØEN AS Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.09.2013 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/941 SYSTEM FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/941 SYSTEM FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail og ipad.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail og ipad. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona, Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 09.00 NB! MERK TIDSPUNKT!!! Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset. Befaring kl 9.30, oppmøte Sommerseth-gården Møtedato: 26.02.2013 Tid: 12.30. Tilstede på møtet: Medlemmer: Skule Storheil,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Oddrun Bårdgård SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Hanne Nora Nilssen, Knut Nilsen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Hanne Nora Nilssen, Knut Nilsen Møtested: Botnkrona Møtedato: 27.08.2013 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Skule Storheil, Mette Karin Johnsen, Lillian B. Tønder, Tore

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/13 11/910 REVISJON PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/13 11/910 REVISJON PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2011 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 02.10.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/2081 Arkivnr.: RNR 20120040 SAK: 2. GANGS BEHANDLING, DETALJREGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/2081 Arkivnr.: RNR 20120040 SAK: 2. GANGS BEHANDLING, DETALJREGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Mardal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG Sakstittel: Gbnr 10/875 - Enebolig med utleiedel Tiltakshaver: Dagfinn Edvardsen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 58/11 08/864 REGULERINGSPLAN FOR TØMMERVIKA - KLAGE PÅ GEBYR

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 58/11 08/864 REGULERINGSPLAN FOR TØMMERVIKA - KLAGE PÅ GEBYR MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 17.08.2011 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/1120 Arkivnr.: RNR 20120033 SAK: DETALJREGULERINGSPLAN FOR KROKEN - SLUTTBEHANDLING

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/1120 Arkivnr.: RNR 20120033 SAK: DETALJREGULERINGSPLAN FOR KROKEN - SLUTTBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 1 Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet/utvalg

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 09:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 09:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 29.04.2016 Tid: 09:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Norvald Ruderaas, Knut Nilsen, Mette Karin Johnsen, Ann Karin

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Administrasjonens innstilling: Klage tas ikke tilfølge. Sendes fylkesmannen for endelig behandling.

SAKSFREMLEGG. Administrasjonens innstilling: Klage tas ikke tilfølge. Sendes fylkesmannen for endelig behandling. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/107-49 Arkiv: GNR/B 32/524 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: BEHANDLING AV KLAGE I PLANUTVALGET Planlagt behandling: Planutvalget - Byggesaker Administrasjonens

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 107/194 Arkivsaksnr: 2015/1121-6 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/194 - Gamle Kongeveg 2A, 7503 Stjørdal - dispensasjon

Detaljer

Nes kommune - gnr 56/301 - Buvasslie 12 - tillatelse til oppføring av tilbygg på hytte - oppheving av vedtak av i sak 44/16

Nes kommune - gnr 56/301 - Buvasslie 12 - tillatelse til oppføring av tilbygg på hytte - oppheving av vedtak av i sak 44/16 Vår dato: 08.08.2016 Vår referanse: 2016/4714 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Nes kommune Innvalgstelefon: 32266670 3540 Nesbyen Nes kommune - gnr 56/301 - Buvasslie 12

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2008 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Øyvind Toft, Skule Skulstad, Lillian

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan og ressurs. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10:

MØTEPROTOKOLL. Plan og ressurs. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10: RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2011 Tid: 10:00 11.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Karen Hagland Amundsen Nestleder Knut Bjørgen

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Øyvind Toft, Lillian Breivik, Anna

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Arkivsaknr: 2016/1117 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørn Olav Jelstad Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 15.11.2016 Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Naturressursutvalget. Møtested: Tvilling1, Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: 12:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Naturressursutvalget. Møtested: Tvilling1, Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: 12:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Naturressursutvalget Møtested: Tvilling1, Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: 12:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Mindre endringer. - og oss. Planfaglig nettverkssamling 14.11.14

Mindre endringer. - og oss. Planfaglig nettverkssamling 14.11.14 Mindre endringer - og oss Planfaglig nettverkssamling 14.11.14 1 Mindre endringer 12-14.Endring og oppheving av reguleringsplan For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: SAKKYNDIG NEMND Møtested: Botnkrona Møtedato: 18.02.2016 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

TILLEGG TIL SAKSLISTE

TILLEGG TIL SAKSLISTE Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET Møtested: formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10.00 TILLEGG TIL SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 43/14 14/25 GBNR 112/007

Detaljer

Øvre Eiker kommune - gnr 77/515 og 77/620 - Klage på rammetillatelse til to leilighetsbygg

Øvre Eiker kommune - gnr 77/515 og 77/620 - Klage på rammetillatelse til to leilighetsbygg Vår dato: 18.10.2013 Vår referanse: 2013/6696 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Rune Fredriksen Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Innvalgstelefon: 32266667 Øvre Eiker kommune - gnr

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING STJØRDAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr.: Utvalg: Møtedato: PS 0060/00 Komite plan og næring - plansak 20.09.00 PS 0065/00 Komite plan og næring - plansak 04.10.00 PS 0005/01 Komite plan og næring

Detaljer

Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon - gnr. 51 bnr. 129 fnr. 116

Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon - gnr. 51 bnr. 129 fnr. 116 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 04.11.2016 Referanse: 21502/2016 Arkiv: 51/129/116 Vår saksbehandler: Ane J. M. Reinan Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref.: Vår dato: 27.02.2009 Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Vår ref.: 2008/6508 Arkivnr: 423.1 Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69 Søgne kommune Arkiv: 30/51 Saksmappe: 2015/1839-31406/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 25.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB

Detaljer

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11 Arkivsak: 10/1799-21 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11 Hans Olav Balterud Innstilling: Kommunen kan

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 16/46 Arkivnr.: RNR SAK: ANDRE GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING FOR TØMMERVIKA

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 16/46 Arkivnr.: RNR SAK: ANDRE GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING FOR TØMMERVIKA SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Oddrun Bårdgård Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 KLAGE PÅ PLANUTVALGETS VEDTAK OM FLYTTING AV FESTEPUNKT

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Saksnr Innhold PS 070/04 Søknad om dispensasjon for oppføring av bygg i Skippergata 3. PS 071/04 Tilbygg i Parkgata 23.

Saksnr Innhold PS 070/04 Søknad om dispensasjon for oppføring av bygg i Skippergata 3. PS 071/04 Tilbygg i Parkgata 23. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 08/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 09.09.04 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig på tlf 78 42 25 07 til

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Stian Austad Feskarvegen 2 7650 Verdal Deres ref: Vår ref: HMR 2007/8112 Dato: 19.11.2007 1721/21/18 - Stian Austad - Søknad om flytting

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 25.03.2014 Tid: 09:00-16:00. Ordinært formannskapsmøte settes etter arbeidsmøte skolestruktur Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Espen Brustuen Arkiv: FEIGB 66/405 17/907-3 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Espen Brustuen Arkiv: FEIGB 66/405 17/907-3 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Espen Brustuen Arkiv: FEIGB 66/405 17/907-3 Dato: 10.04.2017 KLAGEBEHANDLING - DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR ÅRETTA - MESSENLIVEGEN - NYBYGG GARASJE GNR/BNR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer