SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: P10 SAK: OPPSTART UTBYGGING AV KAI 1 OG INDUSTRIOMRÅDE 12 OG TERMINALOMRÅDE K2.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: P10 SAK: OPPSTART UTBYGGING AV KAI 1 OG INDUSTRIOMRÅDE 12 OG TERMINALOMRÅDE K2."

Transkript

1 Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 07/275 Arkivnr.: P10 SAK: OPPSTART UTBYGGING AV KAI 1 OG INDUSTRIOMRÅDE 12 OG TERMINALOMRÅDE K2. I Saksdokumenter (vedlagt): Forslag til utbyggingsavtale mellom Alstahaug kommune og Alstahaug Havnevesen KF på den ene side og Helgelandsbase Eiendom AS på den andre side (ikke godkjent av HBE) To tilbakemeldinger fra HBE etter gjennomgang av utbyggingsavtale Siste tilbakemelding fra Alstahaug Havnevesen KF til HBE II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Havnefogdens forslag til vedtak: Med bakgrunn i saksutredningen tilrår havnefogden at Alstahaug Havnestyre fremmer saken for kommunestyret med slik innstilling: Totalkostnad kai 1 inkl. 2 stk. 200 T pullere og grovplanering NOK

2 Lån til grunnlagsinvesteringer: NOK C) Kommunestyret vedtar å søke Nordland fylkeskommune samlet om NOK. D) Kommunestyret vedtar å ta opp lån på NOK til grunnlagsinvesteringer Dersom tilskuddet skulle bli redusert i forhold til søknaden, økes lånerammen tilsvarende. Leder i havnestyre Peter Talseth foreslo at siste setning i pkt. 1. D), Dersom tilskuddet skulle bli redusert i forhold til søknaden, økes lånerammen tilsvarende., utgår, og fremmet følgende forslag: Totalkostnad kai 1 inkl. 2 stk. 200 T pullere og grovplanering NOK Lån til grunnlagsinvesteringer: NOK

3 C) Kommunestyret vedtar å søke Nordland fylkeskommune samlet om NOK. D) Kommunestyret vedtar å ta opp lån på NOK til grunnlagsinvesteringer Forslaget til Peter Talseth enstemmig vedtatt. Bakgrunn/tidligere behandling: Grunnlaget for Alstahaug Havnevesen KF er en forretningsplan for utvikling av Horvnesområdet - Helgeland Logistikksenter. Alstahaug kommunestyre behandlet og vedtok i sak 0051/06 i møte den Forretningsplan for Helgeland Logistikksenter. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Kommunestyret legger til grunn for sine beslutninger tidligere vedtak i denne saken. 2. Kommunestyret vedtar den fremlagte forretningsplan som det overordnede planleggings- og styringsdokument for utvikling av Helgeland Logistikksenter. 3. Kommunestyret legger til grunn for sitt vedtak at: forretningsmessige prinsipper skal gjelde for utvikling og drift av logistikksenteret Forretningsplanen skal være et levende dokument, i den forstand at den jevnlig bør revideres og justeres i tråd med de erfaringer som gjøres i utviklingen av Logistikksenteret

4 4. Kommunestyret vedtar å delegere til styringsgruppen myndighet til å foreta løpende revisjon og fatte vedtak om mindre vesentlige justeringer og endringer i forretningsplanen som følge av erfaringer som gjøres underveis i utviklingsprosjektet. I de saker styringsgruppen fatter vedtak i henhold til delegert myndighet, skal vedtaket refereres for kommunestyret i første møte etter at vedtak er fattet Kommunestyret har hele tiden lagt til grunn at den vedtatte forretningsplanen følges, og at utbygging av kai 1 ikke starter før det foreligger økonomisk forpliktende avtale med leietaker som dekker sin andel av den økonomiske risiko Alstahaug kommune og Alstahaug Havnevesen KF til en hver tid påtar seg. På bakgrunn av ønske om å øke lengde på kaien, 60 m økes til 80 m, samt innarbeidelse av element som HBE ønsker skal ivaretas, er kostnadene økt fra opprinnelig kr ,- i forretningsplanen til kr ,- Kommunens og havnevesenets forhandlinger med Helgelandsbase Eiendom AS (HBE) Alstahaug Havnevesen KF og Alstahaug kommune har hatt nær dialog i denne prosessen. For å søke og komme fram til en vinn-vinn-situasjon både for kommunen, havnevesenet og HBE. Havnevesenet har derfor tilbudt HBE å feste I1, samt flere større tilleggsareal til kostpris. Alstahaug Havnevesen KF tilbød etter en rekke forhandlingsmøter følgende: å feste I1 på Horvnes 2 til kostpris (nettopris) i stedet for å kjøpe eiendommen. under forutsetning av feste er HBE tilbudt å nyte godt, helt ut, av de tilskudd som kommunen og havnevesenet får fra offentlig myndighet. feste to tilleggsareal til gunstig pris opsjon på et større utviklingsområde nordøst for I1. åpen regnskapsbøker HBE avslo dette tilbudet og erklærte opsjonen. Det vil si at HBE krever å få kjøpe I1 i henhold til opsjonsavtalen av 14./ Etter at opsjonen ble erklært er det holdt møte med HBE, 2. april då., om utforming av utbyggingsavtale mellom kommunen og havnevesenet på den ene side og HBE på den annen side. Til møtet lå det forslag til utbyggingsavtale utformet i fellesskap av Alstahaug kommune og Alstahaug Havnevesen KF. Utbyggingsavtalen klargjør hvilken andel av felleskostnadene som HBE skal betale i forbindelse med opparbeidelse av grunnlagsinvesteringer for Horvnes 2, bygging av molo, samt tilrettelegge spesielle anlegg for HBE.

5 I sine tilsvar på utbyggingsavtalen rokker HBE på så vesentlige prinsipper for Alstahaug Havnevesen KF, at videre forhandlinger utgjorde en fare for å forsinke utbyggingen av kai1 ytterligere. Alstahaug Havnevesen KF besluttet å foreløpig bryte forhandlingene med HBE. Alternative løsninger Alstahaug kommune har i samarbeid med fylkeskommunen i nærmere 30 år arbeidet for å legge til rette for olje- og gassvirksomhet utenfor Helgelandskysten. I nåværende situasjon der Alstahaug kommune og Alstahaug Havnevesen KF har forhandlet med HBE i 11/2 år uten å komme til en akseptabel avklaring, er det påkrevd å komme videre. Ut fra situasjonen vurderer havnefogden at det eksisterer i hovedsak to alternativ: Alternativ 1: Alstahaug kommune og Alstahaug havnevesen erfarer at det kan ta lang tid før det forligger en akseptabel utbyggingsavtale mellom partene. Kommunen erkjenner å ha tapt tid ved å tilrettelegge kun for HBE når det gjelder utvikling og tilrettelegging for olje- og gassvirsomhet utenfor Helgelandskysten. I denne situasjon forseres utbyggingen av Kai 1 og tilrettelegging/utbygging av terminalområde K2 og industriområde I2 Alternativ 2: Et alternativ vil være å flytte utbyggingen av Kai 1 til terminalområde K2, men det vil ta minimum 3 måneder å søke godkjenning av en slik flytting. Det er redegjort for kostnadene for Kai 1 i egen sak. Totalkostnad Lån Tilkudd 25,0 MNOK 16,5 MNOK 8,5 MNOK Kostnadene for opparbeidelse av K2/I2:

6 ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF - HELGELAND LOGISIKKSENTER FORPROSJEKT OMRÅDE K2 OG I2 KOSTNADSAMMENSTILLING Dato: Sign. SFU Kontr. Rev. HOVEDELEMENTER Område K2 Ferdigstillelse Planering Etablering av Ny Sikring av Totalt planering terminal- område I2 parkbelter i adkomstvei telekabler område K2 område I2 DELKOSTNADER Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad (NOK) (NOK) (NOK) (NOK) (NOK) (NOK) (NOK) 1 Felleskostnader (rigg og drift) kr kr kr kr kr kr kr Utførelseskostnader kr kr kr kr kr kr kr Uspesifisert kr kr kr kr kr kr kr Delsum, entreprisekostn., eks. avgift kr kr kr kr kr kr kr Uforutsett/kalkylesikkerhet kr kr kr kr kr kr kr Delsum, netto anleggskostnader, eks. avgift kr kr kr kr kr kr kr Generelle kostn., prosj.adm./prosjektl./prosjekt./byggeledelse kr kr kr kr kr kr kr Prisstigning*), 6 % pa før byggest.+ 6 % pa i byggetid kr kr kr kr kr kr kr Delsum kr kr kr kr kr kr kr Delsum avrundet - tilskuddsgrunnlag kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - 11 Byggelånsrenter, 6 % kr kr kr kr kr kr kr Grunnkjøp - tomtekostnader, grunnlagsinv., etc. kr kr kr Sum utbyggingskostnader, kr kr kr kr kr kr kr Sum utbyggingskostnader, avrundet kr kr kr kr kr kr kr Delsum avrundet - tilskuddsgrunnlag 16 Innvilget tilskudd/søknad om tilskudd Havnestyret behandlet saken i møte sak 09/08. Havnefogdens forslag til vedtak: Med bakgrunn i saksutredningen tilrår havnefogden at Alstahaug Havnestyre fremmer saken for kommunestyret med slik innstilling: Totalkostnad kai 1 inkl. 2 stk. 200 T pullere og grovplanering NOK Lån til grunnlagsinvesteringer: NOK

7 C) Kommunestyret vedtar å søke Nordland fylkeskommune samlet om NOK. D) Kommunestyret vedtar å ta opp lån på NOK til grunnlagsinvesteringer Dersom tilskuddet skulle bli redusert i forhold til søknaden, økes lånerammen tilsvarende. Leder i havnestyre Peter Talseth foreslo at siste setning i pkt. 1. D), Dersom tilskuddet skulle bli redusert i forhold til søknaden, økes lånerammen tilsvarende., utgår, og fremmet følgende forslag: Totalkostnad kai 1 inkl. 2 stk. 200 T pullere og grovplanering NOK Lån til grunnlagsinvesteringer: NOK

8 C) Kommunestyret vedtar å søke Nordland fylkeskommune samlet om NOK. D) Kommunestyret vedtar å ta opp lån på NOK til grunnlagsinvesteringer Forslaget til Peter Talseth enstemmig vedtatt. Havnestyrets innstilling: Totalkostnad kai 1 inkl. 2 stk. 200 T pullere og grovplanering NOK Lån til grunnlagsinvesteringer: NOK C) Kommunestyret vedtar å søke Nordland fylkeskommune samlet om NOK.

9 D) Kommunestyret vedtar å ta opp lån på NOK til grunnlagsinvesteringer

SAKSFRAMLEGG SAK: ETABLERING AV OMRAMMINGSSJETE, OPPARBEIDELSE AV OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE I K2 OG K3, SAMT GROVPLANERING AV TOMT PÅ I3

SAKSFRAMLEGG SAK: ETABLERING AV OMRAMMINGSSJETE, OPPARBEIDELSE AV OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE I K2 OG K3, SAMT GROVPLANERING AV TOMT PÅ I3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trond Nygård Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Edith Holand SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 17.09.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter.

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 07/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 02.12.04 Tidspunkt: Kl. 18:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 29. desember 2004 på

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 12.02.2013 Arkiv: :FA-U00, FE-610 Arkivsaksnr.: 13/334 Journalpostløpenr.: 13/4621 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Teknisk avdeling

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170 STYRESAK FEFOS OVERSKUDDSANVENDELSE OG FORRETNINGSMESSIGE ENGASJEMENT 1. Bakgrunn Finnmarksloven angir alternative anvendelsesområder for eventuelle overskudd i FeFo, og i strategiplanen fra april 2011

Detaljer

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: ingen Oppkjøp av eiendommer

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/12 11/360 KJØP AV NYTT UTRYKNINGSKJØRETØY FOR OVERORDNET VAKT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/12 11/360 KJØP AV NYTT UTRYKNINGSKJØRETØY FOR OVERORDNET VAKT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2012 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS Rådmannens innstilling: Modum kommune godkjenner fremlagte samarbeids- og aksjonæravtale

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 52 23/ 78 45 51 93 eller til POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2015 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): havnestyret/kommunestyret Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov :

Detaljer

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Ark.: 611 Lnr.: 3048/10 Arkivsaksnr.: 10/286-4 Saksbehandler: Åge Bakkestuen/Jon Sylte ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Vedlegg: 1. Kart som viser

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012 Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012 SPØRSMÅL STILT I FORMANNSKAPSSAK 84/2012 UTVIKLING AV MARIENLYSTOMRÅDET MED NY MULTIFUNKSJONSHALL

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer