MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 06/439 DELPLAN FOR SANDNESSJØEN 3. GANGS BEHANDLING Forslag til revidert plankart, datert , sendes kun medlemmer som ikke har mottatt dette tidligere. 45/08 04/ GANGS BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ÅSEN Revidert plankart, sendes kun medlemmer som ikke har mottatt dette tidligere. 46/08 08/1252 FINANSIERING AV INDUSTRIKAI 1, 2. BYGGETRINN - HELGELAND LOGISTIKKSENTER 47/08 08/1071 OPPBYGGING AV FOND FOR ETTERDRIFT AV DEPONERINGSANLEGG 48/08 08/836 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2007 ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF 49/08 08/1074 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR ALSTAHAUG ASYLMOTTAK /08 08/837 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR KF PETTER DASS EIENDOM /08 08/998 FORLENGELSE AV FRIST FOR INNFRIING AV LIKVIDITETSLÅN. KF PETTER DASS EIENDOM. 52/08 08/1075 KF PETTER DASS EIENDOM - ØKNING AV INVESTERINGSRAMME FOR NYBYGG

2 KF PETTER DASS EIENDOM - REGNSKAPSMESSIGE OVERSKRIDELSER OG RAPPORTERING TIL KOMMUNESTYRET I ALSTAHAUG Dokumenter som følger vedlagt: o Vedtekter for KF Petter Dass Eiendom o Brev av fra Kontrollutvalget i Alstahaug o Styreprotokoll Dokumenter, utsendt pr mail , som ikke følger vedlagt (kan fås ved henvendelse til sekretariatet): o Rapport fra kontrollutvalget o Administrasjonssjefen: kommentarer til kontrollutvalgets rapport o Ytre Helgeland kommunerevisjon: Ang. rapporten KF Petter Dass Eiendom o E-post/brev til KF i Alstahaug kommune fra Frank Pedersen sendt o Årsmeldingene fra KF Petter Dass Eiendom 2006 og 2007 o Prosjektregnskap med kommentarer o Forslag til plan for inndekning av kostnadsmessige overskridelser INTERKOMMUNALT BARNEVERN Saken ettersendes. Eventuelt Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail. Saksframleggene vil bli utdelt i møtet. Sakspapirene er i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag, bibliotekene på Tjøtta, Søvik og Sandnessjøen, samt på Sandnessjøen, Stig Sørra ordfører

3 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 9/08 Fast utvalg for plansaker /08 Kommunestyret Saksbehandler: John Mardal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei X Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 06/439 Arkivnr.: L12 SAK: DELPLAN FOR SANDNESSJØEN 3. GANGS BEHANDLING I II Saksdokumenter (vedlagt): Forslag til revidert plankart, datert Forslag til planbeskrivelse Innspill til 2. gangs høring av planforslaget Saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksmappe, sak 06/439 III Saksutredning: Saken gjelder 3. gangs behandling av forslag til revidert kommunedelplan for Sandnessjøen. Planarbeidet ble vedtatt igangsatt Planprogram for arbeidet ble lagt ut til offentlig ettersyn og senere fastsatt av kommunestyret. Kommunedelplanen er basert på temaplaner for grønnstruktur, havneutvikling og trafikkmønster. I tillegg er det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Planprosess og møter er avholdt ihht. planprogram. I tillegg har det vært arrangert kreative arbeidsmøter i forbindelse med gjennomgang av temaplaner. Det er også arrangert temamøte om sentrumsavgrensning. Det er utarbeidet konsekvensutredninger for nye byggeområder og andre tiltak som er pålagt slik utredning etter forskrift om konsekvensutredninger. Forslag til ny delplan ble deretter lagt ut på offentlig ettersyn. Etter det ordinære offentlige ettersyn fikk kommunen i alt 31 innspill, derav 3 innsigelser. Som en følge av dette ble planforslaget revidert og lagt ut til nytt offentlig ettersyn i perioden Kommunen har etter dette mottatt 18 innspill, derav 1 innsigelse. Innspillene er gjennomgått med saksbehandlers kommentarer i kursiv. Bergvesenet, Ingen merknader 3

4 Sak 44/08 Telenor, Ingen merknader Åge Ringkjøp, Ringkjøp har en rekke innspill som berører ulike kommunale sektorer. Kommentar: Innspillene gjelder konkrete tiltak som ikke lar seg løse i kommunedelplanen for Sandnessjøen, men som eventuelt må søkes løst gjennom enkeltsaker. Det vises til innspillet. Hermod Sund og Ståle Botn, Opprettholder sitt syn fra tidligere innspill som tilsier en utbygging til boligformål i Kvernåsen og ber planmyndigheten samt overordnet behandlingsorgan tenke seg nøye om og revurdere Kvernåsen som buffersone og grense for byens sentrum. Kommentar: Det er ikke grunnlag for å endre tidligere innstilling i saken. Statens vegvesen, Ingen merknader Fiskeridirektoratet, Ingen merknader Sametinget, Ingen spesielle merknader. Anbefaler kartlegging av samiske kulturminner. Formannskapet som landbruksmyndighet, Ingen merknader Northern Properties, Selskapet er av den oppfatning at omregulering til camping i området fra Friggsvei på Siva er uheldig, og mener dette området er bedre egnet til boligbebyggelse. Omregulering til boligbebyggelse vil medføre en oppjustering av området med hensyn til trivsel og anseelse. Kommentar: det foreslåtte planformålet er vurdert tidligere. Området kan generelt sett en noe redusert bruksverdi mht. nærliggende store industriområder samt område for massetak. Det bør på nåværende tidspunkt ikke åpnes for ytterligere boligbebyggelse i umiddelbar nærhet til større industriarealer. Aqua Rock Company AS, Selskapet ønsker tilbakeført de 150 dekar av massetaket som ble trukket fra ved forrige behandling av planen.. det opplyses at dagens område ikke er økonomisk optimalt, men kan være drivverdig de nærmeste 2-3 år. Det vises til at området ovenfor det foreslåtte kaiområdet vil få relativt kort transportavstand og at det her er kapasitet for flere års uttak. Den skisserte løsningen med tunnel er i følge selskapet ubrukbar for større industritransporter og sannsynligvis atskillig mer kostbar. Selskapets ønsker er at industriarealet fortsatt blir opprettholdt slik at selskapet kan inngå nye kontrakter uten nye behandlingsrunder. Kommentar: Det vises til kommentarer under innsigelse fra fylkesmannen. Aqua Rock AS anmodes ellers om å skaffe bedre skriftlig dokumentasjon på behovet som viser et mest mulig eksakt uttaksområde samt potensial i uttakbare masser og behov, jfr. brev av Side 4 av 28

5 Sak 44/08 Nordvestlandet eiendom, Henviser til tidligere uttrykt ønske om å kjøpe et område i forlengelsen av Fjellveien for å etablere boligbebyggelse og etterlyser hvorfor dette ikke er tatt med i planen. Kommentar: Denne forespørselen er behandlet i planarbeidet. Det vises til de kommentarer som ble gitt til dette innspillet tidligere og til ku. skjema som konkluderer med at denne søknaden bør resultere i en forespørsel til planutvalget om omregulering. Torbjørn Nilsen, Innspill som gjelder det foreslåtte massetaket på Horvnes. Det pekes spesielt på Tindvedenes verdi som art og element i en naturtype. Viser til at tindvedforekomsten har fått betegnelsen nasjonalt og regionalt viktig, samt at hele stranden fra SIVA til Horvnes odden er avsatt som viktige friluftsområder. Viser ellers til nasjonale forpliktelser mht ivaretakelse av biologisk mangfold med mer. Avslutningsvis konkluderes med at området i sin helhet må reddes for ettertiden. Kommentar: Den foreslåtte bruken av området er vurdert ved flere anledninger. Av hensyn til innsigelse vil området gis en nærmere vurdering i tiden som kommer. De områdene som allerede er avsatt til industri/massetak vil ikke bli endret av hensyn til konkret aktivitet i området. Torolvsteinen AS, Torolvsteien AS uttrykker glede over de plandokumenter som nå foreligger med hensynt til innerste del av Vågen. Det er vedlagt skisser som viser innspill i sakens anledning. Alstahaug havnevesen KF, Havnestyret ber om følgende endringer i plankartet: - Industriområde/havneformål i Andvågen tas inn. - Område i Vågen BL3R til industri/havneformål - Sentrumsavgrensning som omfatter vågen tas ut. - Område for massetak (MR), blir øket med 150 dekar. Havnevesenet bemerker at dersom området i Vågen avsettes til bolig/forretning/kontor medfører dette at havnevesenet vil få restriksjoner i bruken av området med påfølgende dispensasjoner fra kommuneplanen og at det derfor vil være usikkerhet om investeringer i området er økonomisk forsvarlig på grunn av den usikkerhet som hersker rundt arealbruken. Det konstanteres at områdets egnethet til boligformål ikke er vurdert i forhold til den aktiviteten som forventes på Horvnes i fremtiden. For eksempel er det ikke gjort vurdering av hvilken påvirkning lyd- og lysforurensning vil ha på bomiljøet. Ønsker at boligformål eventuelt vurderes ved neste rullering om 4 år. Kommentar: Det er ikke nye begrunnelser som tilsier en annen vurdering en den som forelå ved forrige behandling med hensyn til Andvågen, Vågen eller sentrumsavgrensing. Med hensyn til massetak henvises til kommentarer til innsigelse fra Fylkesmannen. Hensynet til bomiljø i Vågen i forhold til Horvnes bør ikke bli dårlige ettersom Kvernåsen danner en buffer not Horvnes. En aktiv tilretteleggelse for industri i Vågen vil derimot sannsynlig vis virke negativt sett i forhold til eksisterende og framtidig utbygging i Lavollen og tilstøtende områder. Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen retter innsigelse til deler av planen, dette gjelder; - Område avsatt til massetak MR, begrunnet med at dette fremstår som et unødig stort Side 5 av 28

6 Sak 44/08 naturinngrep mht botaniske verdier og friluftsinteresser. Det legges videre til grunn at det ikke er synliggjort behovet for masser sett i forhold til det som er tilgjengelig i område IR5 - Forslag til ny vei-forbindelse mellom Horvnes og strendene, dette er begrunnet med at dersom område MR ikke realiseres bør vegforbindelsen etableres slik at tunnel munner ut lenger mot sør-vest på Strendene. - Etablering av kai nordvest for område MR. Dette begrunnes med at det i følge dybdekart er vel så gode havneforhold tilknyttet områdene IR4 og IR5 og at havn må vurderes i forhold til videre utbygging ved SIVA-anlegget. Kommentarer til innsigelse: Administrasjonen har etterspurt blant annet dokumentasjon på behov for masser i form av angivelse av antall kubikk det er aktuelt å ta ut innenfor planperioden samt angivelse av utnyttbare kubikk innenfor områdene. Dette ble det ikke gitt konkret tilbakemelding på ved forrige behandling og er fortsatt ikke belyst. Det bør med utgangspunkt i de kontrakter som er inngått og som eventuelt skal inngås være mulig å estimere et noenlunde konkret massebehov fordelt på årlige uttak i hvert fall innenfor en fire års periode. Dette behovet bør sammenholdes med hva som er utnyttbare volumer i området. Med bakgrunn i at slike behov ikke er synliggjort er det vanskelig å imøtegå innsigelsen, herunder også plassering av forbindelsesveg og arealer for kai. Av hensyn til øvrige tiltak som avventer kommunedelplanen bør området som omfattes av innsigelse tas ut av plankartet og behandles særskilt. Det vil etter dette være tilgjengelig areal for massetak på ca 144 dekar (IR5 ikke medregnet). Under forutsetning av at det kan gis nærmere dokumentasjon på behov vil det også være mulig å gjøre en velbegrunnet avgrensning av massetaket med tilhørende internveg og kaiarealer. Denne delen av planen vil derfor bli tatt opp til særskilt behandling. Tiltakshaver gjøres oppmerksom på plankrav samt mulig konsekvensutredning for MR i gjeldende plan. Fylkesmannen har følgende planfaglige merknader: Anbefaler at område for småbåthavn SBR endres til bygeområde på plankart og bestemmelser, dette fordi det ikke er anledning til knytte bestemmelser til områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag. Kommentar: Planformålet er en videreføring fra gjeldende plan. Ending vil bli vurdert ved neste rullering. Fylkesmannen har følgende miljøfaglige merknader: Fylkesmannen har merket seg protest fra naboer og beboere på foreslått endring avarealbruken på Stamnesøra. Fylkesmannen mener det er uheldig at en så vesentlig del av et så viktig og sentrumsnært friområde i Sandnessjøen foreslås omdisponert. Kommunen bes derfor nå vurdere å ta ut område BR6 fra planen slik at landskaps- og naturverdier i området bevares, som grunnlag for friluftsliv og naturopplevelse bla for barn og unge i byen Kommentar: Området er vurdert og planutvalget er kjent med konsekvensene. Det foreslås derfor ikke endring av dette. Område for ny småbåthavn SBR1. Anbefaler at det fremgår av retningslinjene for Sandnessjøens havneområder at det som grunnlag for regulering av tiltak som medfører mudring eller utfylling i havneområdet skal foretas miljøanalyser av sedimenter i området. Det bør videre stilles krav om bruk av rene masser ved utfylling. Side 6 av 28

7 Sak 44/08 Kommentar: Retningslinjen innarbeides. Ny vei til Vågen. Det ønskes nærmere begrunnelse for den nye atkomstvegen til Vågen som alternativ til eksisterende avkjørsel. Kommentar: Ny atkomst er nødvendig av hensyn til å få an trafikksikker avkjørsel, jf eksiterende avkjørsel fra RV. 17. Det legges også til grunn at etablering av ny vei vil gi en mer tjenelig atkomst for utnyttelse av kaiarealene. Landskaps- og friluftsinteressene er derfor i dette tilfellet vurdert som vikende. Område for massetak og industri IR5. Fylkesmannen mener det er uheldig og misvisende at område IR5 er lagt ut som industriområde dersom det her er en nødvendig forutsetning at det først gjennomføres et massetak i en størrelsesorden som er utredningspliktig ihht. forskrift om konsekvensutredning. Kommentar: Området er i godkjent plan lagt ut som industriområde med krav til regulering. Kommunen tar til etterretning at planformålet og dagens aktivitet ikke er i samsvar. Det er imidlertid gitt dispensasjon for dagens masseuttak. Landbruksfaglig uttalelse: Anbefaler fortsatt reduksjon av område BR11 av hensyn til produktiv skogsmark. Saken skal legges fram for fylkeslandbruksstyret , med innstilling om at planen kan egengodkjennes. Dette under forutsetning av at det ikke gjøres endringer av område IDR. Avslutningsvis bemerkes at den delen av planen som det er knyttet innsigelse til ikke kan egengodkjennes av kommune. Kommentar: Planforslaget slik det nå foreligger kan egengodkjennes, det gjøres ikke nye endringer som berører landbruks- eller skogbruksinteresser. Herøy kommune, Ingen spesielle merknader Steinar Mariussen, Opprettholder sitt innspill vedrørende boligbygging i indre og nedre deler av Vågen. Kommentar: forholdet er vurdert, det vises til kommentarer til tidligere innspill. Kystverket, Bekrefter at innsigelsen trekkes dersom ny bestemmelse for industriområde I1 inngår som en del av endelig plan. Kommentar: Forholdet er ivaretatt slik planforslaget foreligger. IV Saksbehandlers innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-5 vedtar kommunestyret kommunedelplan for Sandnessjøen med følgende mindre vesentlige endringer: - Retningslinjer for Sandnessjøens havneområde tilføres følgende; Som grunnlag for Side 7 av 28

8 Sak 44/08 regulering av tiltak som medfører mudring eller utfylling i havneområdet skal foretas miljøanalyser av sedimenter i området. Det bør videre stilles krav om bruk av rene masser ved utfylling. - Område angitt som hvit felt med planavgrensning og skravur på Strendene/Horvnes er tatt ut. Delplan for Sandnessjøen vedtatt vil fortsatt være gjeldende for dette området inntil området er vurdert på nytt og innsigelse er trukket tilbake. Sandnessjøen, den V Sektorleders innstilling: John Mardal Arealplanlegger Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Bjørn Frammarsvik Sektorleder Sektorleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Connie Pettersen for Edith Holand administrasjonssjef Fast utvalg for plansaker den : Saksbehandler John Mardal orienterte. Repr. Hanne Nilssen satte fram flg. forslag: BR6 tas ut av planen slik at landskap og naturverdier i området bevares som grunnlag for friluftsliv og naturopplevelser for barn og unge i byen. Leder satte fram flg. endringsforslag til tekstdelen for Kommunedelplan for Sandnessjøen : Nest siste avsnitt på side 3 Boligformål i Sandnesvågen er videreført (BL3R i revidert forslag) men foreslått endret etter innspill til blandet formål; bolig/forretning/kontor. Bakgrunnen for dette er å ha et sentrumsnært område som kan ha høy utnyttelse og som vil harmonere med den høye utnyttelsen ved Lavollen. Blandet formål og opprusting av de indre deler av Vågen vil gjøre sentrumområdet vesentlig mer attraktivt, samt illustrasjoner side 4, tas ut. Votering: Repr. Nilssens forslag falt med 7 mot 1 stemme. Administrasjonssjefens innstilling, samt endringsforslaget fra leder ble enstemmig vedtatt. PLANUTVALGETS INNSTILLING: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-5 vedtar kommunestyret kommunedelplan for Sandnessjøen med følgende mindre vesentlige endringer: Side 8 av 28

9 Sak 44/08 - Retningslinjer for Sandnessjøens havneområde tilføres følgende; Som grunnlag for regulering av tiltak som medfører mudring eller utfylling i havneområdet skal foretas miljøanalyser av sedimenter i området. Det bør videre stilles krav om bruk av rene masser ved utfylling. - Område angitt som hvit felt med planavgrensning og skravur på Strendene/Horvnes er tatt ut. Delplan for Sandnessjøen vedtatt vil fortsatt være gjeldende for dette området inntil området er vurdert på nytt og innsigelse er trukket tilbake. - Nest siste avsnitt på side 3 Boligformål i Sandnesvågen er videreført (BL3R i revidert forslag) men foreslått endret etter innspill til blandet formål; bolig/forretning/kontor. Bakgrunnen for dette er å ha et sentrumsnært område som kan ha høy utnyttelse og som vil harmonere med den høye utnyttelsen ved Lavollen. Blandet formål og opprusting av de indre deler av Vågen vil gjøre sentrumområdet vesentlig mer attraktivt tas ut. - Illustrasjoner side 4 tas ut. Bevitnes: Kristin Vangen Sekr. Side 9 av 28

10 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 32/08 Fast utvalg for plansaker /08 Kommunestyret Saksbehandler: John Mardal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: X Ja Nei Etter Særlov: X Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 04/501 Arkivnr.: L12 SAK: 2. GANGS BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ÅSEN I II Saksdokumenter (vedlagt): Revidert plankart m/bestemmelser Innspill Saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksmappe, sak 04/501 III Saksutredning: Saken gjelder 2. gangs behandling av reguleringsplan for del av Åsen. Planutvalget vedtok i møte å legge forslaget ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden har vært Det reviderte planforslaget tar høyde for tiltak på byggeområde B1 i tråd med innspill fra Børgesen. Tilknytning til offentlig veg er utvidet til å omfatte atkomsten til Håreks gate og kryss Sagalundveien. Området er utvidet til også å omfatte område for allmennyttig formål/forsamlingslokale til Eyvind til de syv tinde da det er ønsket en utvidelse av bygg og bedring av parkeringsarealer. Håreks gate 14 er også tatt med for å gi planen en mer helhetlig avgrensning. Denne eiendommen er gitt blandet formål med bevaringsrestriksjon i tråd med kommunedelplan for Sandnessjøen sentrum. Kommunen har mottatt i alt 12 innspill. Innspillene berører i hovedsak foreslått utbygging av område B1. Innspillene er fortløpende referert med saksbehandlers kommenterer i kursiv. Jan Sørra, Innspillet gjelder atkomst til boligtomt gnr 38/321 som ligger midt i mellom Åsgata og Syv søsters gate mot tilgrensende reguleringsplanen og formålet offentlig, O1 og parkering P1. Sørra ønsker atkomst og parkering til tomta. Kommentar: I forslaget som lå ute til høring ble det foreslått en bestemmelse under 6 der 10

11 Sak 45/08 det heter at atkomst til eiendommen 38/321 tillates over den regulerte parkeringsplassen P1. Dette finner Sørra ikke akseptabelt da det gir begrenset atkomst til tomta samt at det er en viss risiko for at parkerte biler hindrer atkomst. For å løse dette foreslås derfor følgende endring; i plankart endres et belte på 3 meters bredde fra parkering til annen veggrunn. Denne trassen forlenges inn i område for offentlig formål O1 fram til eiendomsgrense for gnr 38/321 mot nord. 6 pkt. c) endres til følgende; På annen veggrunn ved P1 tillates ikke parkering. Atkomst til eiendommen 38/321 tillates på dette arealet. Telenor, Ingen merknader. Alstahaug kommune, Pleie- og omsorgssektoren, Det bemerkes at det, etter all sannsynlighet, vil være et behov for botilbudet innen eldreomsorgen/omsorg for funksjonshemmede. Eneste mulige areal for utvidelse er områdene FR1 og FR2 eller deler av dette. Det bes derfor om at deler av dette endres til offentlige bygninger. Kommentar: Det er ikke spesifisert noe arealbehov i merknaden fra helse og omsorgssektoren. Det er en mulighet for noe utvidelse innenfor området regulert til offentlig formål. FR2 har som funksjon å bevare tverrforbindelsen fra byen og er et potensielt nærrekreasjonsområde. Dette er det lite av i området. FR 1 er viktig å bevare for å myke opp inntrykket av området etter at Åsheim terrasse ble bygd. Å bygge ned ytterligere arealer her er ikke ønskelig. Det foreslåes derfor å opprettholde FR 1 og 2 i tråd med høringsutkastet ettersom man ikke har noen konkrete utbyggingsplaner nå. Liv og Troels Hahn, Sagalundveien, Det protesteres mot foreslått utnytting på område B1 med utnyttelsesgrad på 50m % samt at en gesimshøyde på 15 meter. Man mener at dette ikke harmonerer med 8 etasjer. Det vises også til at det vil bli problemer med parkerings og atkomstforholdene i området. Det ønskes en bedre arkitektonisk og estetisk løsning. Kommentar: Planforslaget er i tråd med det som er gjeldende i dag. Det åpnes for å bygge terrasseboliger. Byggehøyde på 15 meter er målt fra gjennomsnittlig terrengnivå. De åtte etasjene er målt fra bunnen til toppen av bygget. I forhold til Åsheim terrasse gies det muligheter for noe høgere bygg på B1. Det visuelle inntrykket av boligkomplekset vil dempes ned pga. Åsheim terrasse. Det vil helt klart bli tett bebyggelse i området som følge av byggekomplekset. Atkomstforholdene må det også jobbes med, slik det er innvending til. Når det gjelder parkeringsproblematikken, må dette løses innenfor området, jfr. bestemmelsene 1 g) Mona og Tor Ragnar Mikalsen, Sagalundveien, Det protesteres mot foreslått arealbruk for område B1. Det vises til parkeringsproblemer, og underdekning i det foreslåtte prosjektet og manglende harmoni med eksisterende bebyggelse. Likeledes etterspørres uteplass/lekeareal for beboerne i det nye boligkomplekset. Det vises også til at salg av tilleggsareal har vært restriktivt av hensyn til allmenn ferdsel i friområdet. Det ønskes avslutningsvis en ny vurdering av saken. Kommentar: Det vises her til ovennevnte merknad. Arealer for uteplass/leik må løses innenfor område B1. (Endring av reguleringsbestemmelser) Det er helt klart at det er lite arealer for nærrekreasjon i sentrumsområdet, og naboenes skepsis til en yterligere utbygging i området er naturlig. Side 11 av 28

12 Sak 45/08 Atkomstforholdene er en utfordring i forbindelse med utbygging av B1. Margit-Pernille Langseth og Terje Hofstad, Sagalundveien, Protesten kommer fra nærmeste nabo til område B1. Det vises til at området er et av de tettest bebodde områder i kommunen og mener det blir feil å øke utnyttelsesgraden i et område som har en infrastruktur som er dimensjonert for småhusbebyggelse. Utnyttelsesgraden vil ikke gi rom for grøntareal, lekeplass eller hage og parkeringssituasjonen blir vanskelig. Det vises til at det har vært vanskelig å få kjøpt tileggsareal til tomter i området av hensyn til bevaring av grøntareal. Det vises videre til at dersom Åsheim terrasse får endret bruk vil det bli problemer med utnyttingsgrad for B1. Stilmessig påpekes at det planlagte tiltaket ikke harmonerer med omkringliggende bebyggelse eller bomiljø. Det stilles videre spørsmål ved behov og etterspørsel etter nye boenheter. Det pekes på nabohensyn med tanke på at et nybygg med 30 leiligheter vil virke negativt på bomiljøet og trivselen med hensyn til økt støy, innsyn og redusert utsikt. Det ønskes ikke høyere utnyttelsesgrad enn slik det faktisk er i dag. Kommentar: Det vises til ovennevnte merknader Statens vegvesen, 02,06.08 Ingen merknader Sandnessjøen Rode Kors, Sandnessjøen røde kors påpeker at de deltok i opparbeidelsen av P3 og P4 og vil hevde sin rett til parkering av sine kjøretøy. Det ønskes kjøp av tomt A1 og friområde FR3. Tomta til A1 ønskes utvidet til nærmeste bunker i sør av A1. Avslutningsvis ønskes utbygging av eksisterende bygg på A1 og oppsett av garasje/lager på tomta. Det vises til at eksisterende bygg er for lite og upraktisk og at det ikke er plass til lager av utstyr. Side 12 av 28

13 Sak 45/08 Kommentar: Røde Kors sin eiendom har et potensial for bedre utnyttelse med tanke på bygging av garasje/lager, slik det ønskes. Det er også mulig å opparbeidelse av parkeringsplasser. Når arealet, regulert til offentlig parkering blir opparbeidet, vil disse parkeringsplassene være tilgjengelig også for Røde Kors. Det er ønskelig å bevare en buffer som friareal til innfallsporten mot Åsen, og der er lite potensielle arealer for nærrekreasjon i området totalt sett. Røde Kors sitt ønske om å kjøpe dette arealet kan derfor ikke innfries. Område A1 Sametinget, Ingen spesielle merknader. Viser til aktsomhetsplikten i kulturminneloven. Anne og Ralph Sørra, Sagalundveien, Det protesteres mot utbygging av område B1. Er kritiske til byggehøyde og de estetiske konsekvensene dette vil få. Ønsker heller terrassehus som faller i harmoni med terrenget. Det stilles spørsmål ved parkeringsdekning. Dersom man virkelig vil bygge firkantede betongkasser vil saken bli brakt inn for fylkesmannen. Kommentar: Det vises til ovennevnte merknader til de øvrige naboene i området. Aud Jensen, Ønsker å kjøpe tilleggsareal til Syv Søstres gt. 25: Arealet er foreslått som friområde i reguleringsforslaget. Kommentar: Ved forrige behandling av planen var det omsøkte arealet tatt inn som boligområde (underforstått tillegg til syv Søstres gt. 25). Dette forslaget ble godkjent av kommunestyret. Det vil, etter saksbehandlers vurdering, være noe urimelig å trekke dette ut igjen. Det foreslås derfor at det foretas en mindre justering av friområde FR2 slik at tilleggsarealet kan godkjennes. Side 13 av 28

14 Sak 45/08 Fylkesmannen i Nordland, Det bemerkes at det 29 daa store arealet, som grenser opp til B1, er regulert til friareal i delplan for Sandnessjøen uten å være egnet til lekeområde. Topografien i området er årsaken til dette. Tilgjengeligheten til FR 2 og 3 er også vanskelig pga. bebyggelse og bratt terreng. Det anbefales stilt krav om minste oppholdsareal pr boenhet for område B1, og at dette skal være ferdigstilt før bygningene ferdiggodkjennes. Det vises her til Direktoratet for Naturforvaltning, som angir 25 m 2 pr boenhet som norm i DN-håndbok Krav til ferdigstillelses av FR2 og 3 som lekeområde før B1 ferdigstilles anbefales også. Kommentar: Det er lite tilgjengelige lekeområder for bebyggelsen i sentrumsområdet, som fylkesmannen påpeker, og FR1 er ikke egnet som lekeområde. Dette arealet er avsatt til friområde å bevare en del av den grønne veggen som Åsen representerer for Sandnessjøen. FR1 bidrar til å dempe inntrykket av den massive utbyggingen som BO2 (Åsheim terrasse) og B1 representerer. Eksisterende terreng innenfor B1 er ikke egnet som friområde. Det er imidlertid betenkelig å legge opp til enda mer bebyggelse i et sentrumsområde som har lite nærlekeplasser for barn, slik fylkesmannen påpeker. Planforslaget har likevel en lavere utnyttelse i området totalt enn gjeldende reguleringsplan. For å sikre at det avsettes areal til utopphold for barn innenfor B1, foreslåes å legge til et punkt i reguleringsbestemmelsene i tråd med fylkesmannens anbefalning. Arealkravet settes imidlertid til minimum 15 m 2 uteoppholdsareal pr. boenhet, som skal opparbeides før bygningen kan ferdiggodkjennes. Årsaken til redusert krav i forhold til anbefaling og kommunedelplan for Sandnessjøen er hensynet til byggningstypen og terrengforhold. Noe av arealet kan eventuelt oppnås ved å legge til rette for takterrasse på nedre del av terrasseblokken. Område B1 sett fra Håreks gate med Åsheim terrasse i forgrunnen. Samlet vurdering av saken Det er stor skepsis til område B1 fra de berørte naboene i området. Skepsisen er knyttet til Side 14 av 28

15 Sak 45/08 atkomstforhold og byggestil samt utnyttelsesgrad. Fylkesmannen påpeker mangelen på nærlekeplasser i området totalt sett. Dette tilsier at den høge utnyttelsen av B1 er betenkelig. Det bemerkes imidlertid at foreslått arealbruk er i tråd med gjeldende plan når det gjelder formål og utnyttelsesgrad. Det byr på store utfordringer når det gjelder å løse parkerings atkomst og arealer for leik når utbyggingen skal realiseres. Reguleringsbestemmelsene foreslås endret noe for å sikre at disse forholdene ivaretaes. Terrasseboliger i dette området har store visuelle konsekvenser for Sandnessjøens bybilde. Åsheim terrasse gjør imidlertid at inntrykket av utbyggingen vil dempes. Det bemerkes også at det allerede er bygd enebolig i øverste delen av området. Helse og sosialsektor sine merknader er ikke fulgt opp da man ikke har noen konkret utbyggingssak ennå. Jan Sørra sin merknad er fulgt opp, og det er gjort endringer på plankart og bestemmelser. Deler av friområde FR2 er endret til boligformål etter merknad fra 38/ 814. Røde Kors sin merknad er delvis fulgt opp, og området avsatt til allmennyttig formål er utvidet noe. Det forutsettes at tilgrensende, offentlige parkering skal opparbeides i tråd med reguleringsplan. IV Saksbehandlers innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 vedtar kommunestyret å godkjenne reguleringsplan for Del av Åsen med følgende mindre vesentlige endringer; Plankart: - Del av FR2 endres til boligformål. - Del av P1 endres til annen offentlig veggrunn. Bestemmelser: 6 pkt. c) endres til; På annen veggrunn ved P1 tillates ikke parkering. Atkomst til eiendommen 38/321 tillates på dette arealet. Det legges til nytt punkt h) under 1; Det skal avsettes minimum 15 m 2 uteareal pr boenhet, som må opparbeides før bygningen kan ferdiggodkjennes. Foreslåtte endringer er innarbeidet i plankart og bestemmelser. Sandnessjøen, den V Sektorleders innstilling: John Mardal Arealplanlegger Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Sektorleder innstilling tiltres. Bjørn Frammarsvik Sektorleder Connie Pettersen for Side 15 av 28

16 Sak 45/08 Sandnessjøen den Edith Holand administrasjonssjef Fast utvalg for plansaker den : Saksbehandler John Mardal orienterte. Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt. PLANUTVALGET INNSTILLING: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 vedtar kommunestyret å godkjenne reguleringsplan for Del av Åsen med følgende mindre vesentlige endringer; Plankart: - Del av FR2 endres til boligformål. - Del av P1 endres til annen offentlig veggrunn. Bestemmelser: 6 pkt. c) endres til; På annen veggrunn ved P1 tillates ikke parkering. Atkomst til eiendommen 38/321 tillates på dette arealet. Det legges til nytt punkt h) under 1; Det skal avsettes minimum 15 m 2 uteareal pr boenhet, som må opparbeides før bygningen kan ferdiggodkjennes. Foreslåtte endringer er innarbeidet i plankart og bestemmelser. Bevitnes: Kristin Vangen sekr Side 16 av 28

17 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 76/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Saksbehandler: Havnefogd Evy Hesjedahl Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 08/1252 Arkivnr.: 202 U01 SAK: FINANSIERING AV INDUSTRIKAI 1, 2. BYGGETRINN HELGELAND LOGISTIKKSENTER I Saksdokumenter (vedlagt): Utskrift av møtebok for Alstahaug havnenesen KF, H-sak 21/ 08 Avtale om prosjektsamarbeid mellom Alstahaug kommune og Nordland Fylkeskommune Utbyggingsavtale mellom Alstahaug Havnevesen KF og Helgelandsbase Eiendom A/S II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Havnestyrets innstilling: 1. Kommunestyret viser til vedtak i møte under sak nr. 25/08 vedrørende finansiering av utbyggingen av Kai 1, Helgeland Logistikksenter. 2. Kommunestyret vedtar på bakgrunn av redusert tilskuddstilsagn å øke lånefinansieringen av utbyggingen av Kai 1 med 3,5 MNOK. De oppgaver Alstahaug Havnevesen KF har ansvaret for får som resultat en finansiering som følger: Kai 1- Kaianlegg 80 m, Byggetrinn 2: Totalkostnad kai 1 inkl. 2 stk. 200 T pullere og grovplanering NOK Lån til grunnlagsinvesteringer: NOK

18 Sak 46/08 Tilskudd fra Nordland fylkeskommune NOK Kommunestyret vedtar å øke låneopptaket med 3,5 MNOK, til totalt 20 MNOK til grunnlaginvesteringer knyttet til 2.byggetrinn,Kai 1- kaianlegg 80 m, og med avdragstid på 30 år. Formannskapet den : Havnestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Kommunestyret viser til vedtak i møte under sak nr. 25/08 vedrørende finansiering av utbyggingen av Kai 1, Helgeland Logistikksenter. 2. Kommunestyret vedtar på bakgrunn av redusert tilskuddstilsagn å øke lånefinansieringen av utbyggingen av Kai 1 med 3,5 MNOK. De oppgaver Alstahaug Havnevesen KF har ansvaret for får som resultat en finansiering som følger: Kai 1- Kaianlegg 80 m, Byggetrinn 2: Totalkostnad kai 1 inkl. 2 stk. 200 T pullere og grovplanering NOK Lån til grunnlagsinvesteringer: NOK Tilskudd fra Nordland fylkeskommune NOK Kommunestyret vedtar å øke låneopptaket med 3,5 MNOK, til totalt 20 MNOK til grunnlaginvesteringer knyttet til 2.byggetrinn,Kai 1- kaianlegg 80 m, og med avdragstid på 30 år. Bevitnes: Grethe Tønder Sekr. Side 18 av 28

19 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 71/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 08/1071 Arkivnr.: 242 SAK: OPPBYGGING AV FOND FOR ETTERDRIFT AV DEPONERINGSANLEGG I Saksdokumenter (vedlagt): Skriv fra SHMIL av Utskrift av møtebok fra representantskapet i SHMIL av (sak 15/ 08). Utskrift av møtebok for styret i SHMIL av , sak 20/ 08. Skriv fra Fylkesmannen i Nordland av II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Det henvises til saksutredning/ vedtak fra SHMIL som redegjør for årsakene til behovet for oppbygging av fond for etterdrift, noe som vil medføre innkreving av høyere avgift i en begrenset periode fra abbonentene. Det er verdt å merke seg de presiseringer som gjøres: Midlene som avsettes tilhører ikke SHMIL, men selskapet er pålagt å kreve dem inn. Midlene settes inn på sperret konto til disposisjon for Fylkesmannen og SFT. Midlene skal benyttes til avslutning av deponiet og sikre etterdrift i minimum 30 år. Midlene kreves inn høsten 2008 og våren Beløpet som skal kreves inn er 9,2 mill. kr. noe som vil utgjøre kr 336,- pr. abbonement inkl. m.v.a. pr. termin. IV Saksbehandlers innstilling: 19

20 Sak 47/08 Alstahaug kommunestyre godkjenner representantskapet i SHMILs vedtak i sak 15/ 08, som innebærer opptrapping av fondsoppbygging for etterdriftsfond fra husholdningene. Indekkingen skjer sammen med renovasjonsgebyret over 2 terminer; høsten 2008 med kr. 4,6 mill. kr. og våren 2009 med kr. 4,6 mill. kr. Sandnessjøen, den VI Administrasjonssjefens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Frank Pedersen Økonomisjef Edith Holand administrasjonssjef Formannskapet den : Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Alstahaug kommunestyre godkjenner representantskapet i SHMILs vedtak i sak 15/ 08, som innebærer opptrapping av fondsoppbygging for etterdriftsfond fra husholdningene. Indekkingen skjer sammen med renovasjonsgebyret over 2 terminer; høsten 2008 med kr. 4,6 mill. kr. og våren 2009 med kr. 4,6 mill. kr. Bevitnes: Grethe Tønder sekr. Side 20 av 28

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterommet helse/sosial Møtedato: 02.04.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAK: FORESPØRSEL OM REGULERING, KROKENÅSEN

SAK: FORESPØRSEL OM REGULERING, KROKENÅSEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 05/1484 AVDRAGSUTSETTELSE LÅN NR. 20060716 SANDNESSJØEN FJERNVARMANLEGG AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 05/1484 AVDRAGSUTSETTELSE LÅN NR. 20060716 SANDNESSJØEN FJERNVARMANLEGG AS Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterommet helse/sosial Møtedato: 02.04.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Skule Storheil, Knut Nilsen, Hanne Nora Nilsen, Lillian B. Tønder,

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET HÅREKS GT/ TOROLV KVELDULVSONS GATE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET HÅREKS GT/ TOROLV KVELDULVSONS GATE SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Ellen Karin Kolle Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: Nei. Hjemmel: Møte offentlig Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Lillian B. Tønder. Stig Tore Skogsholm

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Lillian B. Tønder. Stig Tore Skogsholm Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Mette Karin Johnsen, Skule Storheil, Trude Jægtvik og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: U01 SAK: BYGGETRINN 5 - FERDIGSTILLELSE AV ELEKTROINSTALLASJONER I DET OFFENTLIGE TERMINALOMRÅDET K1

SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: U01 SAK: BYGGETRINN 5 - FERDIGSTILLELSE AV ELEKTROINSTALLASJONER I DET OFFENTLIGE TERMINALOMRÅDET K1 Saksbehandler: Evy Hesjedal SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/16 16/214 VALG AV STYREMEDLEMMER HELGELAND KRAFT AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/16 16/214 VALG AV STYREMEDLEMMER HELGELAND KRAFT AS MØTEINNKALLING Utvalg: VALGNEMND Møtested: Skjæringen, Rådhuset Møtedato: 10.02.2016 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 70/08 08/967 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM. GNR. 12/3 SØKER: ROGER LORENTZEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 70/08 08/967 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM. GNR. 12/3 SØKER: ROGER LORENTZEN MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterommet i underetasje, Rådhuset Møtedato: 20.08.2008 Tid: Etter omstillingsmøtet som begynner kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Øyvind Toft, Lillian Breivik, Anna

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/2081 Arkivnr.: RNR 20120040 SAK: 2. GANGS BEHANDLING, DETALJREGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/2081 Arkivnr.: RNR 20120040 SAK: 2. GANGS BEHANDLING, DETALJREGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Mardal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: P10 SAK: OPPSTART UTBYGGING AV KAI 1 OG INDUSTRIOMRÅDE 12 OG TERMINALOMRÅDE K2.

SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: P10 SAK: OPPSTART UTBYGGING AV KAI 1 OG INDUSTRIOMRÅDE 12 OG TERMINALOMRÅDE K2. Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Arnt Jakobsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 09/2256 UTVIKLINGSPLAN FOR SANDNESSJØEN SENTRUM 2. GANGSBEHANDLING AV PLANFORSLAG

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 09/2256 UTVIKLINGSPLAN FOR SANDNESSJØEN SENTRUM 2. GANGSBEHANDLING AV PLANFORSLAG MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Tore Vikedal, Trond A Johansen, Hanne Nora Nilssen, Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/15 15/639 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST - GNR 37 BNR 130 SNR 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/15 15/639 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST - GNR 37 BNR 130 SNR 1 Utvalg: SAKKYNDIG NEMND Møtested: Skjæringen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Lillian Breivik Tønder, Anna Elisabeth

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Trude Jægtvik. Stig Tore Skogsholm

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Trude Jægtvik. Stig Tore Skogsholm Møtested: Botnkrona Møtedato: 10.10.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Mette K Johnsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/14 13/2176 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR SKATTEÅRET FEILRETTING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/14 13/2176 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR SKATTEÅRET FEILRETTING Utvalg: SAKKYNDIG NEMND Møtested: Skjæringen, Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES - SLUTTBEHANDLING

SAKSFRAMLEGG SAK: OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES - SLUTTBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer:

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Botnkrona. Befaring kl 11.00, oppmøte Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 12.30 Tilstede på møtet: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Margit Pernille Langseth,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig. Adm.sjef Børge Toft, sekr.

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig. Adm.sjef Børge Toft, sekr. Møtested: Botnkrona Møtedato: 25.11.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Tore Vikedal Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2008 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Øyvind Toft, Skule Skulstad, Lillian

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Evy Hesjedal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Nei.

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Evy Hesjedal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Nei. SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Evy Hesjedal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Helge Johansen,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Befaring kl 9.00, møtestart kl 10.30 Møtedato: 09.09.2016 Tid: 09:00 Befaring Tilstede på møtet: Medlemmer: Norvald Ruderaas,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Stig Sørra,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tore Vikedal, Jørn Erik Bosness Winther. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tore Vikedal, Jørn Erik Bosness Winther. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 29.03.2012 Tid: 09.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/1120 Arkivnr.: RNR 20120033 SAK: DETALJREGULERINGSPLAN FOR KROKEN - SLUTTBEHANDLING

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/1120 Arkivnr.: RNR 20120033 SAK: DETALJREGULERINGSPLAN FOR KROKEN - SLUTTBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 12:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 12:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 09.05.2016 Tid: 12:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Norvald Ruderaas,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.05.2011 Tid: 13.00 16.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.05.2011 Tid: 13.00 16.00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.05.2011 Tid: 13.00 16.00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad ( møtte kl. 13.15) Norvald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 19.08.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 19.08.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 19.08.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Einar B. Sund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/1753 Arkivnr.: RNR

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/1753 Arkivnr.: RNR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/13 11/910 REVISJON PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/13 11/910 REVISJON PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2011 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 02.10.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Øyvind Toft, Skule Skulstad,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/14 11/1294 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - HØRING FORMANNSKAPET SOM LANDBRUKSNEMD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/14 11/1294 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - HØRING FORMANNSKAPET SOM LANDBRUKSNEMD Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 28.05.2014 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kulturbadet ble vedtatt gjennomført i Kommunestyrevedtak 87/

SAKSFRAMLEGG. Kulturbadet ble vedtatt gjennomført i Kommunestyrevedtak 87/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Berg Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING 3. GANGS BEHANDLING AV OMRÅDEREGULERING AV SOLSIDEN BOLIGFELT (id201302) Saksbehandler: Martyna Anna Trot Arkivsak: 13/1158-68 Arkivkode: RNR 201302 Klageadgang:

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen. Jørn Erik Bosness, Heidi Klaussen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen. Jørn Erik Bosness, Heidi Klaussen Møtested: Botnkrona Møtedato: 28.08.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bår Anders Langø, Trond A Johansen, Norvald Ruderaas, Hanne Wiig, Tore ikedal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2009 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen. Mette Karin Johnsen, Skule Storheil

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen. Mette Karin Johnsen, Skule Storheil Møtested: Botnkrona Møtedato: 29.10.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Trond A Johansen, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig, Tore

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/941 SYSTEM FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/941 SYSTEM FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset. Befaring kl 9.30, oppmøte Sommerseth-gården Møtedato: 26.02.2013 Tid: 12.30. Tilstede på møtet: Medlemmer: Skule Storheil,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Befaring kl Oppmøte Rådhuset Møtedato:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Befaring kl Oppmøte Rådhuset Møtedato: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Befaring kl 08.15. Oppmøte Rådhuset Møtedato: 10.06.2016 Tid: 09:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Norvald Ruderaas, Knut Nilsen,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 58/11 08/864 REGULERINGSPLAN FOR TØMMERVIKA - KLAGE PÅ GEBYR

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 58/11 08/864 REGULERINGSPLAN FOR TØMMERVIKA - KLAGE PÅ GEBYR MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 17.08.2011 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Petro Næringshage Møtedato: 27.09.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Petro Næringshage Møtedato: 27.09.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Petro Næringshage Møtedato: 27.09.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Stig Tore Skogsholm

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Stig Tore Skogsholm Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.12.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Hanne Nora Nilssen (fra kl12.30), Tore Vikedal. Sigmund Aldra fra kl 12.30), Stig Tore Skogsholm

MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Hanne Nora Nilssen (fra kl12.30), Tore Vikedal. Sigmund Aldra fra kl 12.30), Stig Tore Skogsholm Møtested: Botnkrona Møtedato: 23.04.2015 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Knut Nilsen, Mette Karin Johnsen, Skule Storheil, Hanne Nora Nilssen (til kl12.30),

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: U01 SAK: BEHANDLING OG GODKJENNELSE AV BYGGETRINN 3 - KAI 2

SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: U01 SAK: BEHANDLING OG GODKJENNELSE AV BYGGETRINN 3 - KAI 2 Saksbehandler: Evy Hesjedal SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail og ipad.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail og ipad. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona, Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 09.00 NB! MERK TIDSPUNKT!!! Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.10.2017 64533/2017 2017/3702 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/45 Komite for Plan, næring og miljø 22.11.2017 Sluttbehandling - endring av reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 14/1374 ENDRING AV DAGLIG LEDER/SKJENKESTYRER - RESTAURANT SOPRANO AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 14/1374 ENDRING AV DAGLIG LEDER/SKJENKESTYRER - RESTAURANT SOPRANO AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Befaring kl 11.00, oppmøte Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 12.30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.10.2010 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Mardal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Mardal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Mardal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Oddrun Bårdgård SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201318 Saksmappe: 2008/487-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 22.10.2015 Saksframlegg Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: HRENR 26 09/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: HRENR 26 09/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: HRENR 26 09/4460-12 Dato: 02.10.2012 OMBYGGING AV GARASJEANLEGG I HANS AANERUDS VEG - OMREGULERING AV FRIOMRÅDER - OFFENTLIG ETTERSYN... &&&

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Ytre Helgeland Regionråd behandlet sak vedr. kommunerevisjonen i møte den , sak 46/ 15, og fattet følgende vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Ytre Helgeland Regionråd behandlet sak vedr. kommunerevisjonen i møte den , sak 46/ 15, og fattet følgende vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Brannstasjonen i Sandnessjøen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 10:00-13:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 10:00-13:00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Botnkrona Møtedato: 04.05.2016 Tid: 10:00-13:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/2340 Arkivnr.: GNR 38/26

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/2340 Arkivnr.: GNR 38/26 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: 2. GANGS BEHANDLING - KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE

SAKSFRAMLEGG SAK: 2. GANGS BEHANDLING - KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lene Carlsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet (omsorgsboliger). Behandling etter høring

Detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet (omsorgsboliger). Behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2015/340-10 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 37/15 01.06.2015 Detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet (omsorgsboliger). Behandling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 70/11 11/1986 SØKNAD NÆRINGSFOND - RULLERING LANDBRUKSPLAN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 70/11 11/1986 SØKNAD NÆRINGSFOND - RULLERING LANDBRUKSPLAN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TERRASSE M/BASSENG PÅ EIENDOMMEN GNR 6 BNR 8.

SAKSFRAMLEGG SAK: KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TERRASSE M/BASSENG PÅ EIENDOMMEN GNR 6 BNR 8. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer