SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Evy Hesjedal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Nei.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Evy Hesjedal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Nei."

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Evy Hesjedal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Arkivsaksnr.: 09/466 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivnr.: 250 U01 SAK: FERDIGSTILLELSE AV BYGGETRINN 3.3 OG HOVEDANLEGG TERMINALOMRÅDE FOR KAI NR.1 OG ISPS-SIKRING PÅ HELGELAND LOGISTIKKSENTER Saksutredning Ferdigstillelse av byggetrinn 3.3 og hovedanlegg terminalområde for kai nr. 1 og ISPS - sikring på Helgeland Logistikksenter 1. Innledning 1.1 Saksdokumenter (vedlagt): Kostnadssammenstilling og finansieringsplan for nytt Byggetrinn 3 Ferdigstillelse av offentlige hovedanlegg Vei, VA-anlegg, elektro i K1, terminalområde for kai nr. 1 og ISPS - sikring 1.2 Saksdokumenter (ikke vedlagt): Utskrift av saksutredning og vedtak i kommunestyresak 0022/06 og 0023/06 fra møte den (Finansieringsplan) Utskrift av saksutredning og vedtak i kommunestyresak 0051/06 fra møte den (Behandling av Forretningsplan) Utskrift av saksutredning og vedtak i kommunestyresak 0061/08 i møte den (Behandling og godkjennelse av finansiering av hovedveg og VA- anlegg) Utskrift av saksutredning og vedtak i kommunestyresak 0066/08 i møte den (Ferdigstillelse av elektroinstallasjoner i det offentlige terminalområde K1) Utskrift av saksutredning og vedtak i kommunestyresak 00??/09 i møte den (Behandling og godkjennelse av revidert kostnadssammenstilling og finansierings- og fremdriftsplan for Helgeland Logistikksenter) 1.3 Bakgrunn

2 Alstahaug kommunestyre vedtok i sak 0051/06 i møte den Forretningsplan for Helgeland Logistikksenter, sitat: Kommunestyret vedtar den fremlagte forretningsplan som det overordnede planleggings- og styringsdokument for utvikling av Helgeland Logistikksenter. Forretningsplanen inneholder kostnadssammenstilling samt finansierings- og fremdriftsplan for første utbyggingsfase (9 byggetrinn) som omfatter tilskuddsberettigede tiltak i forbindelse med utvikling av offentlige hovedanlegg, herunder el/tele infrastruktur, elektroinstallasjoner i område K1 samt terminalområder for kai 1 og 2. Den vedtatte kostnadssammenstillingen samt finansierings- og fremdriftsplan var basert på en trinnvis utbygging av hovedanleggene i perioden 2006 til Rekkefølge og fremdrift av de ulike byggetrinnene var basert på den kunnskap som da forelå om behov og ut fra en overordnet målsetning om å utvikle området i naturlige byggetrinn som kunne utløse gunstige fylkeskommunale utviklingstilskudd. I denne planen inngår hovedanlegg el/tele som deler av byggetrinn 1 (omlegging i K1), byggetrinn 3 (område B-D-E), byggetrinn 4 (område B-C) og byggetrinn 6 (område C- Ø.L.gt). Tilsvarende inngår terminalområde kai 1 i byggetrinn 4 og ISPS i byggetrinn 5. I ettertid er det meldt inn krav og behov fra oljeselskapet BP samt relevante næringslivsaktører som, for å kunne møte disse, nødvendiggjør en forsering av utbyggingen av Helgeland Logistikksenter. Eksempelvis har oljeselskapet BP satt som betingelse for tildeling av basefunksjoner for feltet Skarv/Idun (anbudsfrist ) at operasjonell drift er i gang fra og med år Aktører som Helgelandsbase Eiendom AS og ASCO melder dermed tilsvarende krav til Alstahaug Kommune og Alstahaug Havnevesen med hensyn til ferdigstillelse av relevante offentlige hovedanlegg. Oljeselskapet BP har informert om at de planlegger å tildele oppdrag med oppbygging og drift av basefunksjonene for feltet Skarv/Idun innen utgangen av mars Med dette som bakgrunn vedtok Alstahaug kommunestyre en forsert finansiering og ferdigstillelse av de kommunaltekniske hovedanleggene hovedvei og VA- anlegg (sak 0061/08) og ferdigstillelse av elektroinstallasjoner i det offentlige område K1 (sak 0066/08). Ovenstående ligger også til grunn for fremleggelse av revidert forslag til finansieringsog fremdriftsplan, referer sak 00??/09 til behandling i kommunestyremøte den Klargjøring av hovedanleggene - terminalområde for kai nr.1 og ISPS må ferdigstilles for at området skal være klar til operativ virksomhet når øvrige hovedanlegg (kai nr.1, hovedvei, VA-anlegg og el/tele) er ferdigstilt.

3 Med basis i ovenstående fremmes denne saken som omhandler behandling og godkjennelse av byggetrinn ferdigstillelse av hovedanlegg terminalområde for kai nr.1 og ISPS. Ved å forsere fremdriften av de offentlige hovedanleggene el, tele, vei, vann og avløp i og fram til området K1 og kai 1, samt ferdigstille terminalområdet for kai 1, elektroinstallasjoner i K1 samt ISPS, sikres det at Helgeland Logistikksenter kan møte og tilfredsstille de behov og krav som oljeselskapet BP samt sentrale næringsaktører har fremsatt. 2. Status og framdrift i utviklingen av Helgeland Logistikksenter Se skisse ovenfor. 1. Byggetrinn 1 Avkjøring fra Rv 17, forsterkningslag vei B-D, etablering av sjete E-F, omlegging av el/telekabler i K1, grovplanering av offentlige arealer i terminalområde K1samt utsprengning og utlasting av grøfter for offentlige hovedanlegg (el/tele og VA) i terminalområde K1 er ferdigstilt i 2008, med unntak av noen mindre arbeider som ferdigstilles 1. kvartal Løpende prosjektstyring og kontroll underveis med byggetrinn 1 har muliggjort et positivt prosjektresultat for dette byggetrinnet i størrelsesorden ca NOK 2,5 mill. Den positive resultatutviklingen sammen med krav fra BP og operatørselskaper

4 om forsert fremdrift, gjorde at Alstahaug Havnevesen KF valgte å benytte prosjektoverskuddet til å forsere frem arbeidet med el/tele til byggetrinn 1, fra opprinnelig byggetrinn 3, 4 og 6. Konsekvensen er at el/teleprosjekt som var kostnadskalkulert til ca NOK 2,5 mill i senere byggetrinn nå i hovedsak er utført som del av byggetrinn 1, og innenfor den finansieringsrammen som ble vedtatt for byggetrinn Byggetrinn 2 Kai 1 er påbegynt, og skulle i henhold til inngått kontrakt ferdigstilles ved årsskiftet 2008/2009. Forsinkelser hos entreprenøren på grunn av problemer med uttak av nisjer for kaipilarer under vann, medfører at kai 1 først forventes å bli ferdigstilt i april Helgelandsbase Eiendom AS har på sitt område I1 opparbeidet og grovplanert deler av området. Ferdigstillelse av øvrige deler av området og feltinterne anlegg er under utvikling. 4. Nytt byggetrinn 3 - Ferdigstillelse av hovedanlegg; hovedvei, VA- anlegg, elektro i K1 terminalområde for kai nr. 1 samt ISPS er planlagt utført og ferdigstilt i Byggetrinn 3.1 som omhandler forsert utbygging og finansiering av de deler som omfattes av hovedvei samt VA- anlegg i vedtatt forretningsplan er behandlet og godkjent av Alstahaug kommune (sak 0061/08), og er under utførelse i regi av Alstahaug kommune. Byggetrinn 3.2 som omhandler ferdigstillelse av elektroinstallasjoner i terminalområde K1 er behandlet og vedtatt av Alstahaug kommune (sak 0066/08). Anbudsmateriell er under utarbeidelse, og anbudsutlysing planlegges i månedsskiftet februar/mars Byggetrinn 3.3 og 3.4 som denne saken omhandler, omfatter hovedanlegg terminalområde for kai nr. 1 og ISPS - sikring. 5. Nytt byggetrinn 4 - Klargjøring av industriområde I2 og offentlig område K2 er behandlet og vedtatt av Alstahaug kommune (sak 0068/08). Det er gjennomført anbudsutlysing, og kontraktstildeling for opparbeidelse av område I2 og K2 planlegges gjennomført primo mars 2009, med umiddelbar oppstart av anleggsarbeidene. Alstahaug Havnevesen KF har i denne forbindelse inngått avtale om bortfeste av store deler av sine eide arealer i område I2. Dette byggetrinnet er ikke omtalt i tidligere vedtatte forretningsplan og finansieringsplan, men er medtatt i revidert finansierings- og fremdriftsplan. 6. Nytt byggetrinn 5 - kai 2 er behandlet og vedtatt av Alstahaug kommune (sak 0067/08). Anbudsmateriale er under utarbeidelse. 7. Nytt byggetrinn 6 - omfatter ferdigstillelse av hovedvei D-E samt de resterende deler av hovedvei A-B og B-D. Finansiering og gjennomføring av disse delprosjektene er vedtatt av Alstahaug kommune i sak 0067/08. Byggetrinn 6 omfatter videre ferdigstillelse av terminalområde for kai nr. 2. Finansiering og gjennomføring av dette delprosjektet er ennå ikke fremlagt for behandling i Alstahaug kommunestyre.

5 3. Kalkyler/kostnader Tabellen nedenfor viser kostnadskalkyle for byggetrinn 3.3 og 3.4 som omfatter ferdigstillelse av hovedanlegg terminalområde for kai nr. 1 og ISPS - sikring. Av kostnadskalkylen fremgår det at sum utbygningskostnader for byggetrinn 3.3 og 3.4 beløper seg til NOK 5,6 mill. Tidligere vedtatte kostnadssammenstilling og finansierings- og fremdriftsplan var basert på en trinnvis utbygging av hovedanleggene i perioden 2006 til Dette blant annet for å kunne utløse gunstige fylkeskommunale utviklingstilskuddene. Erfaring viser at hvert byggetrinn i denne sammenheng ikke bør overstige en kostnad i størrelsesorden mill. kr. Den reviderte kostnadssammenstilling og finansierings- og fremdriftsplanen er også basert på en trinnvis utbygging av hovedanleggene, men da med forsert utbyggingshastighet og ferdigstillelse av samtlige byggetrinn i Enkelte byggetrinn vil dermed bli mer omfattende og ha en høyere samlet kalkulert totalkostnad. Konsekvensene kan bli at den fylkeskommunale medvirkning ikke blir

6 like stor som den ville ha vært dersom størrelsen på hvert byggetrinn hadde vært mindre og utbyggingsperioden hadde blitt skjøvet ut i tid. Med eksempelvis en samlet kalkulert totalkostnad for nytt byggetrinn 3 på NOK 34,4 mill.(se tabell under) ligger totalkost over den rammen som det normalt anbefales å inndele ulike byggetrinn i, når en tar hensyn til en best mulig fylkeskommunal medfinansiering. Hensynet til fremdrift tilsier imidlertid at dette er det mest hensiktmessige innholdet i byggetrinn 3. Den foreslåtte forseringen forventes ikke i seg selv å medføre økte byggekostnader for de ulike byggetrinnene. I noen tilfeller vil forsering og tidligere gjennomføring av byggetrinn resultere i redusert prisstigning fram til byggestart. 4. Videre arbeid Når vedtak om gjennomføring og finansiering foreligger i denne saken, vil tilskuddsøknad for et samlet nytt byggetrinn 3 bli utarbeidet og oversendt til Nordland fylkeskommune. Relevant entrepriseinndeling med tilhørende anbudsdokumentasjon vil videre ferdigstilles, og offentlige utlysinger gjennom åpen anbudskonkurranse gjennomføres. Tildeling av kontrakter samt gjennomføring av disse planlegges i sin helhet utført og ferdigstilt i Havnefogdens tilråding

7 Med bakgrunn i saksutredningen tilrår havnefogden at Alstahaug Havnestyre fremmer saken for kommunestyret med slik innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner oppstart og ferdigstillelse av byggetrinn 3.3 og hovedanlegg terminalområde for kai nr.1 og ISPS - sikring i henhold til kostnadsoppsett. 2. Kommunestyret vedtar å søke finansiert ferdigstillelse av byggetrinn 3.3 og hovedanlegg terminalområde kai nr.1 og ISPS - sikring på Helgeland Logistikksenter. De oppgaver Alstahaug Havnevesen KF har ansvaret for finansieres som følger: Hovedanlegg terminalområde for kai nr. 1 og ISPS: Totalkostnad NOK Lån til grunnlagsinvesteringer: NOK Tilskudd fra Nordland fylkeskommune NOK Kommunestyret vedtar å søke Nordland fylkeskommune om NOK i tilskudd til tilrettelegging for næringsutvikling Horvnes Utviklingsområde - ferdigstillelse av byggetrinn 3.3 og hovedanlegg terminalområde for kai nr. 1. og ISPS - sikring. Denne søknaden skal samordnes med søknad vedtatt i sak 0061/08 og i sak 0066/08 i møte den Kommunestyret vedtar å ta opp lån på NOK til grunnlagsinvesteringer knyttet til denne del av revidert byggetrinn., med avdragstid på 30 år. Ordfører bemyndiges til å anta låneinstitusjon og godkjenne lånebetingelsene i henhold til rammebetingelsene anført foran. Alstahaug Havnevesen KF, den 23. februar 2009 Evy W. Hesjedal Havnefogd IKKE RØR LINJA

8 IKKE RØR LINJA Havnestyret behandlet sak 1/09 den og Havnefogdens forslag ble enstemmig vedtatt. HAVNESTYRETS INNSTILLING: 1. Kommunestyret godkjenner oppstart og ferdigstillelse av byggetrinn 3.3 og hovedanlegg terminalområde for kai nr.1 og ISPS - sikring i henhold til kostnadsoppsett. 2. Kommunestyret vedtar å søke finansiert ferdigstillelse av byggetrinn 3.3 og hovedanlegg terminalområde kai nr.1 og ISPS - sikring på Helgeland Logistikksenter. De oppgaver Alstahaug Havnevesen KF har ansvaret for finansieres som følger: Hovedanlegg terminalområde for kai nr. 1 og ISPS: Totalkostnad NOK Lån til grunnlagsinvesteringer: NOK Tilskudd fra Nordland fylkeskommune NOK Kommunestyret vedtar å søke Nordland fylkeskommune om NOK i tilskudd til tilrettelegging for næringsutvikling Horvnes Utviklingsområde - ferdigstillelse av byggetrinn 3.3 og hovedanlegg terminalområde for kai nr. 1. og ISPS - sikring. Denne søknaden skal samordnes med søknad vedtatt i sak 0061/08 og i sak 0066/08 i møte den Kommunestyret vedtar å ta opp lån på NOK til grunnlagsinvesteringer knyttet til denne del av revidert byggetrinn., med avdragstid på 30 år. Ordfører bemyndiges til å anta låneinstitusjon og godkjenne lånebetingelsene i henhold til rammebetingelsene anført foran. IKKE RØR LINJA

SAKSFRAMLEGG SAK: ETABLERING AV OMRAMMINGSSJETE, OPPARBEIDELSE AV OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE I K2 OG K3, SAMT GROVPLANERING AV TOMT PÅ I3

SAKSFRAMLEGG SAK: ETABLERING AV OMRAMMINGSSJETE, OPPARBEIDELSE AV OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE I K2 OG K3, SAMT GROVPLANERING AV TOMT PÅ I3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trond Nygård Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Edith Holand SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 17.09.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.03.2015 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness Winther, Bill Rønning, Helge Johansen,

Detaljer

Prosjektplan Miljøoppfølgingsprogram Skjerstadfjorden

Prosjektplan Miljøoppfølgingsprogram Skjerstadfjorden Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.04.2011 22322/2011 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/21 Komite for plan, næring og miljø 05.05.2011 11/36 Planutvalget 10.05.2011

Detaljer

UTVIDELSE OG REHABILITERING AV HAGEN SKOLE

UTVIDELSE OG REHABILITERING AV HAGEN SKOLE NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT UTVIDELSE OG REHABILITERING AV HAGEN SKOLE NITTEDAL KOMMUNE MARS 2007 Utført av Morten Kallevig INNHOLD SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...I PROSJEKTETS BAKGRUNN

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter.

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 07/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 02.12.04 Tidspunkt: Kl. 18:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 29. desember 2004 på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt Restaurering av basseng og garderober Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 04/00154-28 Saksbehandler: Rune S. Opstad Dato: 07.03.2005 Saksframlegg Dyrøy Utviklingshus - revidert plan Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 010/05

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KJØP OG SALG AV EIENDOMMER

KJØP OG SALG AV EIENDOMMER NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT KJØP OG SALG AV EIENDOMMER I LØRENSKOG KOMMUNE November 2010 Utført av Egil Johansson INNHOLD OPPSUMMERING, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER ---------------------------------------------

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Forvaltningsrevisjon Utført av Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Formål: - Vurdere prosessen rundt investeringene i Sør-Aurdalsheimen Område: Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Kommune: Sør-Aurdal Adresse:

Detaljer

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Formannskapet Bystyret

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer:

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Botnkrona. Befaring kl 11.00, oppmøte Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 12.30 Tilstede på møtet: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Side 1 av 12 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer