MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness Winther, Bill Rønning, Helge Johansen, Mette Johnsen, Hanne Nora Nilssen, Trond A. Johansen, Skule Storheil, Lovise Wik, Tore Vikedal, Stig Tore Skogsholm, Peter Talseth, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig Guri Bosness, Knut Nilsen, Odd Arnold Skogsholm, Magne Steinholt, Evy Hesjedal, Inger Hansen, Heidi Klaussen, Bjørn Helge Hansen, Margit Pernille Langseth, Terje Hofstad, Morten Guttormsen, Trude Jægtvik, Margit Steinholt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling - Saksliste Nina Haraldsø, Tommy Vistnes, Sigmund Aldra, Silje Solvang, Tobias Vang Sivertsen, Annie M. Henriksen, Håkon Sund Adm. sjef Børge Toft, Under orientering vedr integrasjonsplan: kommunalsjef Kirsten Toft og enhetsleder NAV Audhild Joakimsen Under sak 19/15: havnedirektør Trond Nygård og kontorleder Kjetil Mathisen Ingen Se nedenfor Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Underskrifter: Sakspapirene var sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail, i tillegg var de lagt ut på Austbø Samvirkelag, Joker Tjøtta og biblioteket i Sandnessjøen, samt på Ved opprop var det til stede 21 repr. Ordfører påpekte det dårlige oppmøtet.

2 Merknader til sakslisten: Repr. Hanne Nora Nilssen, Venstre meldte flg: Etterlyste svar på spørsmål stilt i formannskapet vedr. gave fra BP i 2012 til yrkes-, utdannings- og karriereveiledning. Stilte spørsmål om Alstahaug kommune har inngått opsjonsavtale med andre aktører for sentrale områder i byen. Viste til kommunestyrets vedtak i desember 2012 hvor omorganisering av Alstahaug kommune ble vedtatt, og ønsker tilbakemelding i kommunestyret (rapport), da forutsetningen for omorganiseringen, var innsparing i drift. Viste til avisoppslag samme dag, vedr. bekymrede pårørende på sykehjemmet, og ønsker informasjon om hva som skjer. Tas opp i slutten av møtet. Etter forslag fra ordfører ble agenda for møtet endret slik: Orientering vedr. Integreringsplan ved kommunalsjef Kirsten Toft og enhetsleder NAV Audhild Joakimsen, samt svar på spørsmål fra repr Hanne B. Wiig, Rødt ang. bosatte flyktninger i Alstahaug kommune. Behandling av sakene i følgende rekkefølge: sak 17, sak 20, sak 19 og sak 18/15. Interpellasjon fra Hanne Nora Nilssen, Venstre ang. administrasjonens praktisering av frikjøpsordninger for varaordfører og utvalgsledere. Orientering vedr. Prosess kommunestruktur Ny arbeidsavtale administrasjonssjef Referatsaker Orientering vedr. Integreringsplan ved kommunalsjef Kirsten Toft og enhetsleder NAV Audhild Joakimsen, samt svar på spørsmål fra repr Hanne B. Wiig, Rødt ang. bosatte flyktninger i Alstahaug kommune. Alstahaug kommune har gjentatte år vedtatt å ta i mot flyktninger for bosetting i kommunen. Kommunen mottar integreringstilskudd for alle disse bosetningene etter gjeldende satser. Rødt Alstahaug ønsker informasjon om arbeidet kommunen gjør med de bosatte flyktningene, da spesielt det som går på å integrere dem i samfunnet og hva som blir gjort for å koble opp bosatte flyktninger til arbeidsplasser i kommunen. Mennesker som kommer som flyktninger til kommuner har et dårlig nettverk rundt seg og Rødt Alstahaug ser det som sentralt at man jobber med en strategi for å beholde de flyktningene vi tar i mot. Ved eventuelle familiegjenforeninger er det også barn inne i bildet og dette er selvsagt innbyggere kommunen ønsker å beholde. De ressursene kommunen legger inn i form av introduksjonskurs vil være dårlig utnyttet hvis man ikke følger opp personer etter avsluttet introduksjonskurs. Spørsmålene er dermed som følger: 1. Hvilke tiltak er gjennomført fra kommunens side for å integrere bosatte flyktninger i Alstahaug? 2. Hva blir gjort fra kommunenes side for å koble dem opp mot arbeidspraksis/arbeidsplasser?

3 3. Er det laget en oversikt over antall boliger og standard på boligene som blir tilbudt bosatte flyktninger per i dag? 4. Er det per dags dato noen fremdriftsplan for igangsatte boligprosjekt i Foged Falchsvei? Enhetsleder for NAV, Audhild Joakimsen besvarte spørsmål 1-3. Alstahaug kommune har kommunestyrevedtak som sier bosetting av 25 flyktninger pr år, i tillegg kommer familiegjenforening. Bosetting varierer fra år til år, men enkelte år bosettes opp mot 50 personer. I forkant av introduksjonsprogram ser en på ressurser i forhold til arbeidserfaring, utdanningsnivå og personlige utfordringer. Introduksjonsprogram varer opp mot 2 år, men i spesielle tilfeller kan dette forlenges. Programmet har stor vekt på norskopplæring og samfunnsfag, skal være helårlig og følge arbeidsmiljøloven. Kombineres med språkpraksis og arbeidspraksis, og NAV jobber målrettet i forhold til dette. Ferdigheter i norsk gjør at det er en utfordring å finne egnede arbeidsplasser og arbeidsrettede tiltak i statlig regi, i tillegg har det de to siste årene i Alstahaugregionen, vært en stor endring i arbeidsmarkedet hvor flere industriarbeidsplasser er nedlagt. Som et tiltak har NAV opprettet kantine drift på ungdomsskolen, hvor det tilbys språkpraksis og arbeidspraksis. Bosetting skjer gjennom varsling av ledig kapasitet til IMDI. Alstahaug kommune har et begrenset antall kommunale boliger tilgjengelig, så i hovedsaker er man avhengig av det private markedet. De som får innvilget familiegjenforening er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Standard på boligene varierer, kanskje spesielt i de kommunale boligene, men ingen blir bosatt i boliger som ikke holder tilfredsstillende standard. Botilbudet som gis blir tidlig presentert, men flyktninger har også mulighet til å skaffe bolig på egen hånd. En forutsetning er at de kan dekke husleie med introduksjonsstønad. I forbindelse med spørsmål 4 har kommunalsjef Toft vært i kontakt med enhet for bygg og eiendom. Framdriftsplan for Foged Falchs vei ble ikke prioritert ved budsjettbehandlingen for 2015, dermed har man pr i dag, ikke midler til å gå videre i prosessen. Bygg og eiendom har liten kapasitet, men det er ansatt prosjektleder som begynner i juli/august, og en håper da at kapasiteten vil endre seg slik at en får tatt en del av de tingene som har vært vanskelig å få til i tillegg til prosjekt Kulturbadet. Området er tenkt sanert, for så å bygges opp. Ligger godt til rette for gjennomføring innen kort tid.

4 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/15 14/1231 DELEGASJON AV MYNDIGHET TIL VALGSTYRET KOMMUNESTYREVALGET 20/15 15/521 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV - TORE VIKEDAL 19/15 15/614 ETABLERING AV OMRAMMINGSSJETE, OPPARBEIDELSE AV OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE I K2 OG K3, SAMT GROVPLANERING AV TOMT PÅ I3 18/15 15/505 HORVNES UTVIKLINGSOMRÅDE - HORVNESSTØA - K3 FINANSIERING AV KOMMUNAL ANDEL - LÅNEOPPTAK

5 17/15 DELEGASJON AV MYNDIGHET TIL VALGSTYRET KOMMUNESTYREVALGET IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre delegerer til valgstyret å oppnevne stemmestyrer for stemmekretsene i Alstahaug valgsogn. Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Kristin Vangen Formannskapssekretær Tiltrer saksbehandlers innstilling. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Kommunestyret den Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK Alstahaug kommunestyre delegerer til valgstyret å oppnevne stemmestyrer for stemmekretsene i Alstahaug valgsogn.

6 20/15 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV - TORE VIKEDAL IV Saksbehandlers innstilling: Med henvisning til kommunelovens 15.2 innvilger kommunestyret representanten Tore Vikedal fritak fra sine verv som: Fast representant i kommunestyret Fast representant i formannskapet Fritaket gjelder for perioden 22.april 2015 t.o.m 1.juli 2015 Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Kristin Vangen Formannskapssekretær Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Hans Aarsund Ass.administrasjonssjef Kommunestyret den Repr. Tore Vikedal, Høyre ba om at hans habilitet ble vurdert i hht FVL 6 a), og fratrådte. Tilstede 20 repr. Repr. Vikedal ble enstemmig erklært inhabil.. Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK Med henvisning til kommunelovens 15.2 innvilger kommunestyret representanten Tore Vikedal fritak fra sine verv som: Fast representant i kommunestyret Fast representant i formannskapet Fritaket gjelder for perioden 22.april 2015 t.o.m 1.juli 2015

7 19/15 ETABLERING AV OMRAMMINGSSJETE, OPPARBEIDELSE AV OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE I K2 OG K3, SAMT GROVPLANERING AV TOMT PÅ I3 IV Havnestyrets innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre tiltakene - etablering av omrammingssjete, opparbeidelse av område K2 og K3, samt grovplanering av havnevesenets tomt på område I3, i henhold til de spesifikasjoner som fremgår av saksfremlegget. 2. Kommunestyre vedtar å finansiere tiltaket ved å ta opp lån på NOK.42,2 mill., med avdragstid på 40 år. 3. Kommunestyre vedtar å søke Nordland fylkeskommune om tilskudd til tilrettelegging for næringsutvikling - Horvnes Utviklingsområde etablering av omrammingssjete med offentlig kjørevei samt opparbeidelse av offentlig trafikkområde i områdene K2 og K3. Innvilgelse av tilskudd fra Nordland fylkeskommune vil redusere låneopptaket. 4. Ordfører bemyndiges til å anta låneinstitusjon og godkjenne lånebetingelsene i henhold til rammebetingelsene anført foran. 5. Alstahaug havnevesen KF bruker kr 5 mill. av disposisjonsfond som egenkapital i prosjektet 6. Forutsatt inngått festeavtale som sikrer festeinntekter som budsjettert i alternativ 2. Kommunestyret den Havnestyrets innstilling enstemmig vedtatt KOMMUNESTYRETS VEDTAK 1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre tiltakene - etablering av omrammingssjete, opparbeidelse av område K2 og K3, samt grovplanering av havnevesenets tomt på område I3, i henhold til de spesifikasjoner som fremgår av saksfremlegget. 2. Kommunestyre vedtar å finansiere tiltaket ved å ta opp lån på NOK.42,2 mill., med avdragstid på 40 år. 3. Kommunestyre vedtar å søke Nordland fylkeskommune om tilskudd til tilrettelegging for næringsutvikling - Horvnes Utviklingsområde etablering av omrammingssjete med offentlig kjørevei samt opparbeidelse av offentlig trafikkområde i områdene K2 og K3. Innvilgelse av tilskudd fra Nordland fylkeskommune vil redusere låneopptaket.

8 4. Ordfører bemyndiges til å anta låneinstitusjon og godkjenne lånebetingelsene i henhold til rammebetingelsene anført foran. 5. Alstahaug havnevesen KF bruker kr 5 mill. av disposisjonsfond som egenkapital i prosjektet 6. Forutsatt inngått festeavtale som sikrer festeinntekter som budsjettert i alternativ 2.

9 18/15 HORVNES UTVIKLINGSOMRÅDE - HORVNESSTØA - K3 FINANSIERING AV KOMMUNAL ANDEL - LÅNEOPPTAK FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre en utbygging med videreføring av kommunale hovedanlegg i de offentlige trafikkområdene i Horvnesstøa og område K3 på Horvnes, i henhold til de spesifikasjoner som fremgår av saksfremlegget. 2. Kommunestyret vedtar å finansiere tiltaket ved å ta opp lån på NOK ,- med avdragstid på 40 år. 3. Kommunestyret vedtar å søke Nordland fylkeskommune om tilskudd til tilrettelegging for næringsutvikling - Horvnes Utviklingsområde videreføring av hovedanlegg i de offentlige trafikkområdene i Horvnesstøa og område K3. 4. Kommunestyret gir Administrasjonssjefen i oppdrag om å iverksette nødvendige budsjettreguleringer og låneopptak for å finansiere hovedanlegg i henhold til rammebetingelsene anført foran. Kommunestyret den Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK 1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre en utbygging med videreføring av kommunale hovedanlegg i de offentlige trafikkområdene i Horvnesstøa og område K3 på Horvnes, i henhold til de spesifikasjoner som fremgår av saksfremlegget. 2. Kommunestyret vedtar å finansiere tiltaket ved å ta opp lån på NOK ,- med avdragstid på 40 år. 3. Kommunestyret vedtar å søke Nordland fylkeskommune om tilskudd til tilrettelegging for næringsutvikling - Horvnes Utviklingsområde videreføring av hovedanlegg i de offentlige trafikkområdene i Horvnesstøa og område K3. 4. Kommunestyret gir Administrasjonssjefen i oppdrag om å iverksette nødvendige budsjettreguleringer og låneopptak for å finansiere hovedanlegg i henhold til rammebetingelsene anført foran.

10 Interpellasjon fra repr. Hanne Nora Nilssen, Venstre vedr. administrasjonens praktisering av frikjøpsordninger for varaordfører og utvalgsledere Ordfører viste til møte med varaordfører vedr. diskusjon rundt frikjøpsordning, og hvordan denne praktiseres, samt vedtatt reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv. I hht reglement har varaordfører frikjøp 1 dag pr mnd. I tillegg gjør varaordfører oppgaver på vegne av ordfører/kommunestyret, og vil da også bli frikjøpt. Hvordan frikjøpsdagen gjennomføres blir en sak mellom varaordfører og arbeidsgiver. Fra kommunestyret og varaordfører er det ingen uenighet om fortolkning av hvordan frikjøpet fungerer, utover det legger ikke kommunestyret seg borti ordningen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Kommunestruktur orientering Administrasjonssjefen orienterte, og viste til Meld. St. 14 ( ) Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner, samt På hjemmesiden til er det laget et menypunkt Kommunestruktur, på hvor det vil bli lagt ut aktuell informasjon. Det samme gjelder facebook-siden Ny kommunestruktur på Helgeland. Kommunestyret ønskerinnbyggerinvolvering så snart som mulig. Det blir arbeidsmøte i kommunestyret tirsdag 19. mai med påfølgende kommunestyremøte. Planlagt møte 20.5 går ut. Orientering ny arbeidsavtale administrasjonssjef Forslag til arbeidsavtale ble delt ut. I hht kommunestyrets vedtak sak 26/14: «Administrasjonssjef tilbys fast stilling under forutsetning av at kommunestyret godkjenner «Arbeids og lederavtale som administrasjonssjef», ønsker kommunestyret sak til behandling så snart som mulig. Ordfører svarte bekreftende på spørsmålet, dersom kommunestyret gjør endringer, om da avtalen må tilbake til forhandlingsutvalget. Spørsmål fra repr. Hanne Nora Nilssen, Venstre om Alstahaug kommune har inngått opsjonsavtale med andre aktører for sentrale områder i byen. Ordfører vil besvare på et senere tidspunkt. Spørsmål fra repr. Hanne Nora Nilssen, Venstre vedr. gave fra BP i 2012 til yrkes-, utdannings- og karriereveiledning. Blir besvaret i formannskapets neste møte.

11 Spørsmål fra repr. Hanne Nora Nilssen, Venstre vedr kommunestyrets vedtak i desember 2012 hvor omorganisering av Alstahaug kommune ble vedtatt, og ønsker tilbakemelding i kommunestyret (rapport), da forutsetningen for omorganiseringen, var innsparing i drift. Ordfører viste til administrasjonsutvalget som har bedt om orientering i sitt neste møte. Spørsmål fra repr. Hanne Nora Nilssen, Venstre avisoppslag samme dag, vedr. bekymrede pårørende på sykehjemmet, og ønsker informasjon om hva som skjer. Ordfører hadde ikke lest oppslaget og fant det derfor vanskelig å svare på spørsmålet. Representanten ble oppfordret til skriftlig å melde inn spørsmål til neste møte. Referatsaker Repr. Bill Rønning, Arbeiderpartiet påpekte årsmelding fra eldrerådet, seniorsenteret og råd for likestilling av funksjonshemmede, og ba kommunestyret lese årsmelding og rapporter fra disse utvalgene. Ellers ingen kommentarer til referatsakene. Formannskapets vedtak i hht. Komm.l 13 i sak 23/15 Etterfinansiering kulturhuset, ble referert: «Formannskapet vedtar med hjemmel i kommuneloven 13 økning i kostnadsrammen for Kulturbadet med kr Ny kostnadsramme vil dermed være kr Utøkning i rammen ses i sammenheng med økt mva. refusjon». Ingen kommentarer til formannskapets vedtak. Møtet hevet kl Bevitnes: Kristin Vangen Sekr.

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Helge Johansen, Guri Bosness, Magne Steinholt,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Norvald Ruderaas, Hanne Benedikte Wiig,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Margit Pernille Langseth,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Norvald Ruderaas Hanne

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 30.09.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/10-059/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: ETABLERING AV OMRAMMINGSSJETE, OPPARBEIDELSE AV OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE I K2 OG K3, SAMT GROVPLANERING AV TOMT PÅ I3

SAKSFRAMLEGG SAK: ETABLERING AV OMRAMMINGSSJETE, OPPARBEIDELSE AV OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE I K2 OG K3, SAMT GROVPLANERING AV TOMT PÅ I3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trond Nygård Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 13.05.2015 Tid: 09:00 13:45 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 10.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Berit Sivertsen, Reiner Schaufler, Roy-Willy

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 19.06.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 059/14-076/14 Møte nr: 4/2014 Til kl. 17:45 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Asle Schrøder, Fred Eliassen, Elisabeth

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer