MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tilstede på møtet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:"

Transkript

1 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen, Stig Sørra, Norvald Ruderaas, Hanne Benedikte Wiig Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Adm.sjef Børge Toft, sekretær Grethe Tønder, næringssjef Stig Gøran Olsen, ass. adm.sjef Hans Aarsund, økonomisjef Frank Pedersen Merknader til: - Innkalling - Saksliste Ingen Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Underskrifter:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 70/11 11/1986 SØKNAD NÆRINGSFOND - RULLERING LANDBRUKSPLAN 71/11 11/2025 BEDRIFTSUTVIKLING AV EIENDOMSSELSKAP OG DRIFTSSELSKAP Arbeidsmøte økonomi budsjett/økonomiplan Eventuelt. FORMANNSKAPSMØTE Sakspapirene ble sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail. Sakspapirene ble i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag og biblioteket i Sandnessjøen, samt på Under pkt. eventuelt hadde ordfører satt opp flg. pkt.: Flyplassutvalg Oljeutvalg Luva nå går fristene. Tor Henning HALD IKS Peter Talseth Havnevesenet status Spørsmål fra Bill Rønning - status sykehjem Boligbygging Foged Falschs vei, Barnehagen på Novikveien, Sigrid Undsets gate??? Spørsmål: Representanten Norvald Ruderaas hadde sendt flg. spørsmål til besvarelse i møtet: Omstillingsprosjektet. Som kjent er det mye som gjenstår av gjennomføringen av vårt Omstillingsprosjekt. Kommunestyret bestilte derfor i desember 2010 en gjennomgang av dette som i grove trekk gikk ut på hva som er realisert, en evaluering av gjennomførbargraden av dette. Dette arbeidet skulle legges frem før sommerferien Nå er arbeidet med neste års budsjett startet og det er etter vår mening tvingende nødvendig at vi får dette arbeidet fremlagt. Kan ordføreren si noe om når kommunestyret og formannskapet får denne utredningen? Representanten Hanne Nora Nilssen stilte spørsmål om digitalisering av Sandnessjøen kino fremdrift. I tillegg refereres spørsmål fra representanten Bill Rønning til kommunestyremøtet : Alstahaug kommunestyre vedtok i møte 28/6-2011en plan for utbygging av nye sykehjemsplasser i vår kommune, med oppstart Vi vet at tiden går raskt og at sykehjemsbehovet i vår kommune blir stadig økende. Jeg tillater meg derfor å stille følgende spørsmål til ordføreren: Hva er gjort med prosjektet siden vedtaket ? Er det oppnevnt noen ansvarlige som følger opp saken? er det gjort noen framstøt hva gjelder finansieringen av prosjektet?, og er det satt opp noen tidsplan for kommende 4-års periode? Side2

3 I tilfelle negative svar på spørsmålene, når vil vedtaket bli satt i verk? Etter forslag fra ordfører ble sakslisten som følger: Orientering v/daglig leder Tor Henning Jørgensen HALD IKS Orientering v/ styreleder Peter Talseth Havnevesenet status Evt. opprettelse av Flyplassutvalg Evt. opprettelse av Oljeutvalg Orientering v/næringssjef Stig-Gøran Olsen om kommunens nye Web-side. Sak 70 og 71/11 Spørsmål fra representanten Hanne Nilssen vedr. digitalisering av kinoen Arbeidsmøte budsjett og økonomiplan , herunder spørsmål fra repr. Norvald Ruderaas vedr. omstillingsprosjektet status. Spørsmål fra Bill Rønning - status sykehjem Boligbygging Foged Falschs vei, Barnehagen på Novikveien, Sigrid Undsets gate??? Orienteringer HALD IKS Daglig leder Tor Henning Jørgensen orienterte om virksomheten i HALD IKS. (Kopi av foiler fra orienteringen følger vedlagt.) I etterkant av orienteringen satte repr. Hanne Nora Nilssen frem flg. forslag: Anmoder ordføreren om å settes saken om HALD AS på sakslisten til kommende kommunestyremøte i november. Ordføreren ga i utgangspunktet sin tilslutning til forslaget. Formannskapet diskuterte saken, ingen entydige signaler fremkom. Forslaget ble ikke satt under votering. Kommunestyrets vedtak i sak 56/11 av refereres: HALD iks avvikles. Administrasjonssjefen får i oppdrag å videreføre dialogen med Herøy/Leirfjord/Dønna kommuner for å se på videre næringsarbeid relatert til 1.linjetjeneste, basert på en vertskommunemodell/kjøp av tjenester/felles Næringsforening. Hvis en felles løsning med Herøy/Leirfjord/Dønna kommune ikke lar seg realisere legges 1. linjetjenesten inn under egen organisasjon. HAVNEVESENETS STATUS Havnestyrets leder Peter Talseth orienterte om Havnevesenet, utviklingen på Horvnes osv. Kopi av foiler fra orienteringen følger vedlagt. EVT. OPPRETTELSE AV OLJEUTVALG Evt. opprettelse av Oljeutvalg ble diskutert. Store utfordringer, bl.a. i forbindelse med oljefeltet Luva, står for døren. Formannskapet anmodet administrasjonen om å legge frem sak om opprettelse av et Oljeutvalg til politisk behandling. Også mandat for utvalget må vurderes. OPPRETTELSE AV FLYPLASSUTVALG Side3

4 Kommunestyrets vedtak av refereres: 1. Stokka flyplass skal forlenges til 1199 m. 2. Det nedsettes et hurtigarbeidende utvalg bestående av 3 representanter som har nødvendig kontakt med sentrale politiske beslutningstakere. Formannskapet får i oppdrag å sammensette dette utvalget. Formannskapets vedtak i møte : Formannskapet utsetter saken. Frem til nytt kommunestyre konstitueres fungerer formannskapet som kommunens flyplassutvalg. Formannskapets representanter diskuterte saken. Flg. innspill om representanter til styret ble lagt frem: Ordfører Opposisjon Posisjon Sekretær Næringssjef Representant fra næringslivet. Formannskapet ba administrasjonen om å legge frem sak vedr. oppnevning av representanter til et Flyplassutvalg, hvor også mandat for utvalget blir belyst (kortsiktig og langsiktig strategi.) ALSTAHAUG KOMMUNE NY WEB-SIDE Næringssjef Stig-Gøran Olsen orienterte om kommunens nye Web-side som nå var tilgjengelig på nett. Saker til behandling: 70/11 SØKNAD NÆRINGSFOND - RULLERING LANDBRUKSPLAN Administrasjonssjefens innstilling: Det bevilges kr fra Næringsfondet for igangsetting av arbeidet med rullering av landbruksplan for Alstahaug. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Det bevilges kr fra Næringsfondet for igangsetting av arbeidet med rullering av landbruksplan for Alstahaug. 71/11 BEDRIFTSUTVIKLING AV EIENDOMSSELSKAP OG DRIFTSSELSKAP Administrasjonssjefens innstilling: Side4

5 Scandinavie Eiendom AS innvilges kr ,- fra Næringsfondet. Pengene skal brukes ift konseptvalg, antikvarisk rapport, forprosjekt fotoutstilling med mer. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Scandinavie Eiendom AS innvilges kr ,- fra Næringsfondet. Pengene skal brukes ift. konseptvalg, antikvarisk rapport, forprosjekt fotoutstilling med mer. BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN Administrasjonssjefen gjennomgikk administrasjonens grunnlag for behandling av budsjett 2012 og økonomiplan I forbindelse med orientering om budsjett ble spørsmål fra representanten Norvald Ruderaas fremlagt: Som kjent er det mye som gjenstår av gjennomføringen av vårt Omstillingsprosjekt. Kommunestyret bestilte derfor i desember 2010 en gjennomgang av dette som i grove trekk gikk ut på hva som er realisert, en evaluering av gjennomførbargraden av dette. Dette arbeidet skulle legges frem før sommerferien Nå er arbeidet med neste års budsjett startet og det er etter vår mening tvingende nødvendig at vi får dette arbeidet fremlagt. Kan ordføreren si noe om når kommunestyret og formannskapet får denne utredningen? Formannskapets representanter fikk utdelt skriftlig rapport vedr. Omstillingsprosjektet. Rapporten ble også utdelt i budsjettmøte Representanten Ruderaas presiserte at rapporten ikke var tilfredsstillende i forhold de spørsmål han hadde stilt og ba om en ny utredning Representantene fikk utdelt flg. dokumenter: Administrasjonens grunnlag for budsjett 2012 og økonomiplan Vedlegg: Gebyrregulativ Budsjettforslag fra : Ytre Helgeland kommunerevisjon KF Petter Dass eiendom Sekretariatskontoret for kontrollutvalgene for sør og ytre Helgeland, PPT, Side5

6 Alstahaug mottak RKK ytre Helgeland Helgeland Regionråd Tidsplan for arbeidet med budsjett og økonomiplan ALSTAHAUG FORMANNSKAP Tidsplanen for arbeidet med budsjett og økonomiplan jf. k-sak 30/ Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan for Kommunestyret prosessen 2 Utarbeidelse av konsekvensjustert Fagsjefer/sektorledere 19.september 2011 årsbudsjett + økonomiplan Ferdigstillelse av konsekvensjustert Adm. sjef September-oktober årsbudsjett + økonomiplan Budsjettkonferanse Formannskap 26.oktober gjennomgang av konsekvensjustert budsjett. - politiske signal til utredningsbehov. - budsjettsimulering for formannskap, adm. sjef og fagsjefer 5 Presentasjon/framlegg av tiltak for Formannskap 2. november formannskapet 6 Gjennomgang av utvalgte tiltak for Formannskap 9. november formannskapet 7. Prioriteringsdugnad her deltar: Formannskapet 16. november Formannskap adm. sjef, fagsjefer, sektorledere, tillitsvalgte. 8 Utarbeidelse av grovutkast til Formannskap 24.november årsbudsjett og økonomiplan 9 Endelig forslag til årsbudsjett for 2012 Formannskap og økonomiplan for perioden Innstillingsmøte 10. Utlegging til alminnelig gjennomsyn 2 Formannskapet Desember 2011 uker 11 Vedtatt årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden Kommunestyret Representantene fikk også tilbud om opplæring i budsjettverktøyet ARENA Spørsmål fra representanten Hanne Nora Nilssen Representanten Hanne Nora Nilssen stilte spørsmål om digitalisering av Sandnessjøen kino og hvorfor kinoen nå var stengt i en periode. Administrasjonssjefen opplyste at planen var at utstyret/oppgraderingen skulle være på plass tidlig neste år, men da under forutsetning av at filmer kunne leies inn eter gammelt system ut året. Dette har i ettertid vist seg ikke å holde stikk. Side6

7 Spørsmål fra Bill Rønning - status sykehjem Orientering om planer om Boligbygging Foged Falschs vei, Barnehagen på Novikveien, Sigrid Undsets gate ble vedtatt utsatt til neste møte, ettersom møtet nærmet seg slutten. Møtet slutt kl Ref.: Grethe Tønder Sekr. Side7