MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tilstede på møtet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet:"

Transkript

1 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Margit Pernille Langseth, Arnt Jakobsen, Finn Jakobsen Forfall: Varamedlemmer: Stig Sørra, Ann Karin Edvardsen, Helge Johansen, Silje Aaker Hansen Ann Kristin Wik, Guri Bosness, Øyvind Toft, Tommy Johnsen Inge Skjemstad møtte under debatt om sak vedr. tilsetting av for Øyvind Toft. Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling - Saksliste Fung. rådmann Frank Pedersen, saksbeh. Arve Berg sak Ingen Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Underskrifter:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 46/09 09/978 OPPFØRING AV NY LEILIGHET I TILKNYTNING TIL MØLNHUSHAUGEN BOFELLESSKAP FOR FUNKSJONSHEMMEDE 47/09 08/973 BADEANLEGG/KULTURHUSPROSJEKT I SENTRUM - VEDTEKTER 48/09 07/335 STYREVERVREGISTERET 49/09 09/124 ALSTAHAUG KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR DRIFTSÅRET /09 09/1043 AVTALE OM BRANNVERNSAMARBEID ALSTAHAUG OG LEIRFJORD KOMMUNER 51/09 08/1820 STORØYA BOTNFESTIVALEN SØKNAD OM TILSKUDD 52/09 09/1060 SKJENKEBEVILLING MARGRETHES KAFE - PETTER DASS MUSEET MØTE I FORMANNSKAPET KL Til stede: 9 representanter. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail. Sakspapirene er i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag, bibliotekene på Tjøtta, Søvik og Sandnessjøen, samt på Ordfører Stig Sørra hadde meldt forfall og varaordfører Siv Helen Sigerstad ledet møtet. Til sakslisten: Varaordfører la frem sak om tilsetting av ny fra innstillingsutvalget og anmodet formannskapet om at saken skulle settes på sakskartet for realitetsbehandling. 3 representanter ( 1/3 av formannskapet) motsatte seg dette ( k.l. 34.1). Med bakgrunn i ovennevnte satte varaordfører neste møte i formannskapet til 24. juni med påfølgende kommunestyremøte samme dag. Innkalling til møte ville bli sendt på vanlig måte. Vararepresentant Inge Skjemstad fratrådte og vararepresentant Øyvind Toft tiltrådte. Side2

3 Til stede: 9 representanter. Utsendte referatsaker: - Uttalelse fra Alstahaug eldreråd fra møte ang. Tjøtta eldresenter. - Alstahaug eldreråd Årsmelding 2008 Saker til behandling: 46/09 OPPFØRING AV NY LEILIGHET I TILKNYTNING TIL MØLNHUSHAUGEN BOFELLESSKAP FOR FUNKSJONSHEMMEDE Administrasjonssjefens innstilling: Kommunestyret vedtar at det oppføres / bygges en ny leilighet i tilknytning til Mølnhushaugen bofellesskap. Det tas opp et lån stort kr ,- i forbindelse med fullfinansiering av byggeprosjektet. Avdragstiden settes til 20 år. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å avtale øvrige lånevilkår. Byggeprosjektet er selvfinansierende. Sandnessjøen den Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar at det oppføres / bygges en ny leilighet i tilknytning til Mølnhushaugen bofellesskap. Det tas opp et lån stort kr ,- i forbindelse med fullfinansiering av byggeprosjektet. Avdragstiden settes til 20 år. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å avtale øvrige lånevilkår. Byggeprosjektet er selvfinansierende. 47/09 BADEANLEGG/KULTURHUSPROSJEKT I SENTRUM - VEDTEKTER Side3

4 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Vedlagte vedtekter og aksjonæravtale legge til grunn ved stiftelse av Sandnessjøen kulturutvikling a.s 2. Ved stiftelse tegner Alstahaug kommune seg for 100 aksjer a kr. 1000,- Aksjetegningen finansieres ved at kr av opprinnelig finansiering av prosjekt 800 (renter og avdrag HK a.s) benyttes til finansiering av aksjekjøp. 3. Det taes opp et lån stort kr ,- for delvis finansiering av prosjekt Avdragstiden settes til 20 år, administarsjonssjefen gies fulmakt til å inngå øvrige forhold knyttet til låneopptaket. 5. Kommunestyret velger følgende styrerepresentanter:,.,. med følgende personlige vararepresentanter..,.., Sandnessjøen den Administrasjonssjefens innstilling pkt 1, 2,3 og 4 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 5 ble enstemmig oversendt kommunestyret uten forslag til styrerepresentanter. 1. Vedlagte vedtekter og aksjonæravtale legge til grunn ved stiftelse av Sandnessjøen kulturutvikling a.s 2. Ved stiftelse tegner Alstahaug kommune seg for 100 aksjer a kr. 1000,- Aksjetegningen finansieres ved at kr av opprinnelig finansiering av prosjekt 800 (renter og avdrag HK a.s) benyttes til finansiering av aksjekjøp. 3. Det taes opp et lån stort kr ,- for delvis finansiering av prosjekt Avdragstiden settes til 20 år, en gies fullmakt til å inngå øvrige forhold knyttet til låneopptaket. Enstemmig oversendt kommunestyret uten forslag: 5. Kommunestyret velger følgende styrerepresentanter:,.,. med følgende personlige vararepresentanter..,.., 48/09 STYREVERVREGISTERET Administrasjonssjefens innstilling: 1. Alstahaug kommunestyre vedtar å innføre registrering av styreverv, økonomiske interesser og lignende for medlemmer av kommunestyret og følgende utvalg: Kontrollutvalget og klagenemnda. Registeret skal også omfatte en og andre administrative ledere og Side4

5 ansatte med innstillingsrett eller avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker. 2. Lokalt reglement for Styrevervregisteret godkjennes 3. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å inngå avtale med styrevervregisteret og i sin stab utpeke systemansvarlig for registreringen. 4. Registreringen skal være gjennomført innen Administrasjonssjefen er ansvarlig for utarbeidelse av rutiner for nyregistrering og løpende ajourhold. Sandnessjøen den Repr. Norvald Ruderaas satte frem flg. forslag om tillegg til pkt. 1 i innstillingen: Fra valget 2011 søkes registreringen å omfatte alle politiske valgte personer i kommunen. Votering: Administrasjonssjefens innstilling m/norvald Ruderaas tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 1. Alstahaug kommunestyre vedtar å innføre registrering av styreverv, økonomiske interesser og lignende for medlemmer av kommunestyret og følgende utvalg: Kontrollutvalget og klagenemnda. Registeret skal også omfatte en og andre administrative ledere og ansatte med innstillingsrett eller avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker. Fra valget 2011 søkes registreringen å omfatte alle politiske valgte personer i kommunen. 2. Lokalt reglement for Styrevervregisteret godkjennes 3. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å inngå avtale med styrevervregisteret og i sin stab utpeke systemansvarlig for registreringen. 4. Registreringen skal være gjennomført innen Administrasjonssjefen er ansvarlig for utarbeidelse av rutiner for nyregistrering og løpende ajourhold. 49/09 ALSTAHAUG KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR DRIFTSÅRET2008 Side5

6 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Alstahaug kommunes regnskap for 2008 med et regnskapsmessig merforbruk stort kr ,10, godkjennes. 2. Inndekking av underskudd for 2008 blir som følger: Kr dekkes inn i 2009 ved tilsvarende reduksjon av styrking likviditetsreserve drift. Kr ,10 dekkes inn i Det tas opp et lån stort kr ,- til delvis finansiering av prosjekt 800, avvikling likviditetsreserve. Kr ,- av opprinnelig finansiering (renter/avdrag på ansvarlig lån Helgelandskraft A/S), benyttes til finansiering av overskridelser på investeringsregnskapet for 2008, utvidelse Sandnessjøen Flyplass. Avdragstiden settes til 5 år og en får fullmakt til å godkjenne øvrige lånevilkår, jfr. finansreglementet. 4. Foreliggende årsmelding for 2008 tas til orientering Sandnessjøen den Representanten Siv Helen Sigerstad satte frem flg. endringsforslag til pkt. 2 i innstillingen: Inndekking av underskudd for 2008 dekkes inn i Votering: Pkt. 1 i ens innstilling ble enstemmig vedtatt. Pkt. 2 i ens innstilling ble satt opp mot repr. Siv Helen Sigerstads forslag. Repr. Siv Helen Sigerstads forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. Pkt. 3 og 4 i ens innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Alstahaug kommunes regnskap for 2008 med et regnskapsmessig merforbruk stort kr ,10, godkjennes. 2. Inndekking av underskudd for 2008 dekkes inn i Det tas opp et lån stort kr ,- til delvis finansiering av prosjekt 800, avvikling likviditetsreserve. Kr ,- av opprinnelig finansiering (renter/avdrag på ansvarlig lån Helgelandskraft A/S), benyttes til finansiering av overskridelser på investeringsregnskapet for 2008, utvidelse Sandnessjøen Flyplass. Avdragstiden settes til 5 år og en får fullmakt til å godkjenne øvrige lånevilkår, jfr. Finansreglement 4 Foreliggende årsmelding for 2008 tas til orientering. 50/09 AVTALE OM BRANNVERNSAMARBEID ALSTAHAUG OG LEIRFJORD KOMMUNER Side6

7 Administrasjonssjefens innstilling: 1. I tråd med 9, 4. punkt i Brann og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 inngås det avtale mellom Alstahaug og Leirfjord kommuner om brannvernsamarbeid jmfr. utkast til avtale om Brannvernsamarbeid. 2. Ordningen trer i kraft f.o.m eller så raskt det er praktisk mulig for Alstahaug kommune. Sandnessjøen den Connie Pettersen For Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 1 I tråd med 9, 4. punkt i Brann og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 inngås det avtale mellom Alstahaug og Leirfjord kommuner om brannvernsamarbeid jmfr. utkast til avtale om Brannvernsamarbeid. 2 Ordningen trer i kraft f.o.m eller så raskt det er praktisk mulig for Alstahaug kommune. 51/09 STORØYA BOTNFESTIVALEN SØKNAD OM TILSKUDD Administraasjonssjefens innstilling: Formannskapet viser til at Botn-festivalen 2009 v/bjørn Jens Kristiansen allerede er innvilget kr i økonomisk tilskudd fra Alstahaug kommune. Søknad om ytterligere tilskudd, datert avslås. Sandnessjøen den Representanten Arnt Jakobsen satte frem flg. forslag: Det innvilges en tilleggsbevilgning på kt som omsøkt. Midlene dekkes over kultursektoren. Representanten Margit Langseth satte frem flg. forslag: Side7

8 Søknaden innvilges med kr som dekkes under forutsetning av at revidert regnskap for 2008 samt budsjett for arrangementet i 2009, fremlegges kultursektor i Alstahaug kommune. Formannskapet anbefaler at festivalen også søker tilskudd fra andre offentlige instanser, blant annet Nordland Fylkeskommune. Forslag fra repr. Arnt Jakobsen ble satt opp mot forslag fra repr. Margit Steinholt. Forslag fra repr. Margit Steinholt ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Søknaden innvilges med kr som dekkes under forutsetning av at revidert regnskap for 2008 samt budsjett for arrangementet i 2009, fremlegges kultursektor i Alstahaug kommune. Formannskapet anbefaler at festivalen også søker tilskudd fra andre offentlige instanser, blant annet Nordland Fylkeskommune. 52/09 SKJENKEBEVILLING MARGRETHES KAFE - PETTER DASS MUSEET Administrasjonssjefens innstilling: 1. Sigrunn Torrissen`s Kafe ved Sigrunn Torrissen gis bevilling for skjenking av øl,vin og brennevin inne på restauranten på Petter Dass Museet samt ute på terrassen. 2. Som stedfortreder godkjennes Britt Laumann 3.Skjenketiden settes fra kl.12.00til alle dager i uken for øl og vin. Fra kl brennevin. 4. Skjenketid ute er fra kl til alle dager bortsett fra fredager og lørdager som er til Brennevin fra kl Skjenkeperiode fra d.d til Sandnessjøen den Connie Pettersen For Repr. Tommy Johnsen la frem flg. protokolltilførsel: 1. Ønsker å få oppklart regel/lovverk om dispensasjon for servering utover 3. mndr. er tillatt. 2. Ønsker å få oppklart om bygget er godkjent for drift av servering/skjenkebevilling angående byggeteknisk godkjenning. Disse spørsmålene ønskes belyst før avstemming pga. tidligere vedtak i Alstahaug kommune. Varaordfører Siv Helen Sigerstad bemerket at ettersom saken var lagt frem til politisk behandling, så hadde nok administrasjonen avklart ovennevnte spørsmål. Side8

9 Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt: FORMANNSKAPETS VEDTAK: 1. Sigrunn Torrissen`s Kafe ved Sigrunn Torrissen gis bevilling for skjenking av øl,vin og brennevin inne på restauranten på Petter Dass Museet samt ute på terrassen. 2. Som stedfortreder godkjennes Britt Laumann 3. Skjenketiden settes fra kl.12.00til alle dager i uken for øl og vin. Fra kl brennevin. 4. Skjenketid ute er fra kl til alle dager bortsett fra fredager og lørdager som er til Brennevin fra kl Skjenkeperiode fra d.d til Referatsaker: Ingen merknader til utsendte referatsaker Møtet slutt kl Bevitnes: Grethe Tønder Sekr. Side9

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Helge Johansen, Guri Bosness, Magne Steinholt,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Norvald Ruderaas Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Norvald Ruderaas, Hanne Benedikte Wiig,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 30.09.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/10-059/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.04.04 Tid: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25)

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 09:00 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Terje Sørensen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 13.06.2008 Tid: kl 10.00 15.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45 Innkallingsmåte : Skriftlig Forfall : Tone Bood, Tormod Rognlien, Inge Jostein Findalen, Jens

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 12:20 Til behandling: Sakene 101/13-113/13 Møte nr: 12/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 20.01.2009 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.12.2013 Fra: 1800 Til: 21:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Aslaug Eriksen, Solveig Zahl-Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl 09.30)

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl 09.30) HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 26.01.2009 Tid: 09.00 14.10 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Tom Mortensen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer