MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: Tid: Tilstede på møtet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:"

Transkript

1 Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: Tid: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Helge Johansen, Guri Bosness, Magne Steinholt, Arnt Jakobsen, Steinar Albrigtsen, Stig Sørra, Per Jægtvik, Margit Langseth, Ann-Kristin Wik, Terje Hofstad, Øyvind Toft, Andrzej Rasinski, Einar Ebbesen, Hanne Wiig, Margit Steinholt, Finn Jacobsen, Roger Bastesen, Tina alåmo, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen, Peter Talseth, Skule Skulstad, Hanne N Nilssen Forfall: Bård Anders Langø, Inge Skjemstad, Tommy Johnsen, Silje Aaker Hanssen, Roy Nilssen, ibeke Lind, Knut Wang aramedlemmer: Anita Hågensen (fra sak 57/10), Kåre Knutsen, Terje Stormo (fra sak 59/10) Birger Jakobsen, Heidi Klaussen, Annie Henriksen, Helge Møller Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling - Saksliste, sekr. Kristin angen Ingen Ingen i bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Underskrifter: SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

2 Tittel 51/10 10/2516 OMKLASSIFISERING A KOMMUNALE GANG- OG SYKKELEGER/FORTAU LANGS FYLKESEGENE I NORDLAND FYLKE - HØRING 52/10 09/2284 STARTLÅN FOR IDERE TILDELING 53/10 10/2313 OERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) 54/10 10/2375 REGNSKAP FOR 2009 ALSTAHAUG HANEESEN KF 55/10 10/2711 REGNSKAP KF PETTER DASS EIENDOM /10 10/2720 INNFRIELSE A RESTERENDE BYGGELÅN FOR UTBYGGINGEN A PETTER DASS MUSEET 57/10 10/2634 OPPJUSTERING A MARGINPROSENT I SKATTEREGNSKAPET - ALSTAHAUG KOMMUNE 58/10 10/2729 ALSTAHAUG HANEESEN KF SAMMENSETNING A STYRET UT INNEÆRENDE ALGPERIODE 59/10 10/2760 FRITAK FRA ER - HEIMEERNSNEMNDA 60/10 10/2791 SØKNAD OM FRITAK FRA ER 61/10 08/973 BADEANLEGG/KULTURHUSPROSJEKT I SENTRUM 62/10 07/872 KOMMUNENS REPRESENTANT I OPPNENINGSUTALGET FOR KONFLIKTRÅDSMEGLERE Sakspapirene var sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail. Sakspapirene var i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag, bibliotekene på Tjøtta, Søvik og Sandnessjøen, samt på ed opprop var det til stede 29 representanter, 24 faste og 5 vara. Side2

3 Repr Anita Hågensen kom til behandling av sak 57/10, repr. Terje Stormo kom til behandling av sak 59/10. Side3

4 51/10 OMKLASSIFISERING A KOMMUNALE GANG- OG SYKKELEGER/FORTAU LANGS FYLKESEGENE I NORDLAND FYLKE - HØRING I Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre stiller seg positiv til Statens veivesens forslag om overtakelse av kommunale gang- og sykkelveier med tilhørende installasjoner og utstyr langs fylkesveiene fra Dette innebærer at kommunen innen 2 år må ha sluttført nødvendig grunnerverv og matrikkelføring av grunnen. Alstahaug kommunestyre forutsetter at fylkeskommunen også overtar veilys som kommunen fortsatt har drift og vedlikehold av langs fv 17 (Stokka-Tjøtta), fv 144 (Austbø - Blomsøy Hestøysund), fv 133 (Svines) og fv 131 (Mindland), jfr kartskisser oversendt Sandnessjøen, den Sektorleders innstilling: Trond Bargel Avd.ing. Sektorleder tiltrer saksbehandlers innstilling. Sandnessjøen den I ens innstilling: Sektorleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Tom A. Johansen Sektorleder ens innstilling enstemmig vedtatt. Alstahaug kommunestyre stiller seg positiv til Statens veivesens forslag om overtakelse av kommunale gang- og sykkelveier med tilhørende installasjoner og utstyr langs fylkesveiene fra Dette innebærer at kommunen innen 2 år må ha sluttført nødvendig grunnerverv og matrikkelføring av grunnen. Alstahaug kommunestyre forutsetter at fylkeskommunen også overtar veilys som kommunen fortsatt har drift og vedlikehold av langs fv 17 (Stokka-Tjøtta), fv 144 (Austbø - Blomsøy Hestøysund), fv 133 (Svines) og fv 131 (Mindland), jfr kartskisser oversendt /10 STARTLÅN FOR IDERE TILDELING Side4

5 I Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre vedtar å ta imot Husbankens bevilgning på kr ,-. Sandnessjøen, den Sektorleders innstilling: Frøydis Nilsen eileder NA Alstahaug Sandnessjøen den I ens innstilling: Sektorleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Oddbjørn Lorvik Sektorleder ens innstilling enstemmig vedtatt. Alstahaug kommunestyre vedtar å ta imot Husbankens bevilgning på kr ,-. 53/10 OERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) I Saksbehandlers innstilling: Forslag til vedtekter for Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) godkjennes. Sandnessjøen, den ens innstilling: Sandnessjøen den Kirsten Toft kommuneoverlege ens innstilling enstemmig vedtatt. Side5

6 Forslag til vedtekter for Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) godkjennes. 54/10 REGNSKAP FOR 2009 ALSTAHAUG HANEESEN KF I Havnestyrets innstilling: Alstahaug havnevesens regnskap for 2009 godkjennes med et regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr ,-. Beløpet avsettes i sin helhet til disposisjonsfond. Regnskapet oversendes kommunestyret for behandling. ens innstilling enstemmig vedtatt. Alstahaug havnevesens regnskap for 2009 godkjennes med et regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr ,-. Beløpet avsettes i sin helhet til disposisjonsfond. 55/10 REGNSKAP KF PETTER DASS EIENDOM 2009 I Saksbehandlers innstilling: Regnskap og årsberetning for KF Petter Dass Eiendom for 2009 godkjennes. Mindreforbruket, stort kr , 24 benyttes til delvis dekning av merforbruk i Sandnessjøen, den Frank Pedersen I ens innstilling: Sandnessjøen den Representanten Margit Langseth ba kommunestyret vurdere hennes habilitet ettersom hun var ansatt i Helgeland museum, og p.t fung. Daglig leder. Petter Dass museet er medlem i Helgeland museum. Side6

7 Kommunestyret fant ikke at representanten Langseths ansettelsesforhold hadde betydning i forhold til habilitet i denne saken. ens innstilling enstemmig vedtatt. Regnskap og årsberetning for KF Petter Dass Eiendom for 2009 godkjennes. Mindreforbruket, stort kr , 24 benyttes til delvis dekning av merforbruk i /10 INNFRIELSE A RESTERENDE BYGGELÅN FOR UTBYGGINGEN A PETTER DASS MUSEET I Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre bevilger kr til restfinansiering av Petter Dass museumet, jfr. saksutredningen. Dette finansieres ved et låneopptak stort kr Avdragstiden settes til 40 år og administrasjonssjefen får fullmakt til å godkjenne øvrige lånevilkår, ref. økonomireglement. Sandnessjøen, den ens innstilling: Frank Pedersen Økonomisjef Sandnessjøen den ens innstilling enstemmig vedtatt. Alstahaug kommunestyre bevilger kr til restfinansiering av Petter Dass museumet, jfr. saksutredningen. Dette finansieres ved et låneopptak stort kr Avdragstiden settes til 40 år og administrasjonssjefen får fullmakt til å godkjenne øvrige lånevilkår, ref. økonomireglement. Repr. Anita Hågensen tiltrådte. I alt til stede 30 representanter. 57/10 OPPJUSTERING A MARGINPROSENT I SKATTEREGNSKAPET - ALSTAHAUG KOMMUNE I Saksbehandlers innstilling: Side7

8 Marginprosenten i skatteregnskapet økes fra 10 % til 11 % fra Sandnessjøen, den Sektorleders innstilling: Mona Lillegaard Skatteoppkrever Sandnessjøen den I ens innstilling: Sektorleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Frank Pedersen Økonomisjef Repr. Arnt Jakobsen la fram flg. forslag: Marginprosenten i skatteregnskapet beholdes på 10%. Forskrift om gjennomføring av fordeling av skatt mv. mellom skattekreditorene, ble delt ut. Repr. Finn Jakobsen la fram forslag om å utsette saken. Utsettelsesforslaget ble tatt opp til votering, og falt med 27 mot 3 stemmer. otering: ens innstilling ble satt opp mot repr Jakobsens forslag. ens innstilling ble vedtatt med 16 mot 14 stemmer. Marginprosenten i skatteregnskapet økes fra 10 % til 11 % fra /10 ALSTAHAUG HANEESEN KF SAMMENSETNING A STYRET UT INNEÆRENDE ALGPERIODE Ordførerens innstilling: I hht. kommunelovens 66 nr. 3 vedtar Alstahaug kommunestyre å oppløse sittende havnestyre og foreta nyvalg. Alstahaug kommunestyre velger flg. representanter til Alstahaug havnestyre KF: Repr. Personlig vara 1. (brukerrepresentant) 1. Side8

9 2. (brukerrepresentant) 2. Repr. (elges etter forholdstallsprinsippet) ararepr. Leder: Nestleder: alget gjelder fra d.d. og ut valgperioden. Repr. Arnt Jakobsen, FRP la fram flg. forslag: Det avholdes suppleringsvalg på leder og nestleder i Alstahaug havnevesen. Ordførers innstilling, 1. avsnitt ble satt opp mot repr. Jakobsens forslag. Ordførers innstilling, 1. avsnitt ble vedtatt med 16 mot 14 stemmer. Dermed vedtok Alstahaug kommunestyre, i hht kommunelovens 66 nr 3, å oppløse sittende havnestyre og foreta nyvalg. Repr. Øyvind Toft la, på vegne av Høyre, Rødt, Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti, samt 2 uavhengige representanter, fram flg. forslag på kandidater: 1. Peter Talseth (SP) 2. Per Jægtvik (H) 3. Hanne Wiig (Rødt) 4. Roy Olsen (H) 5. Øistein Gårdvik (SP) 6. Marianne Flatøy (S) 7. Ann Kristin Wik (H) 8. Ann Karin Edvardsen (SP) Repr. Siv Helen Sigerstad la, på vegne av Arbeiderpartiet, fram flg. forslag på kandidater: 1. Magne Steinholt 2. Hanne Børgesen 3. Olaug Anita Hågensen Repr. Arnt Jakobsen la, på vegne av Fremskrittspartiet, fram flg. forslag på kandidater: 1. Heidi Klaussen 2. Steinar Albrigtsen 3. Geir Åsberg Avstemmingen ble foretatt etter Forholdstallsprinsippet: Lista fra Høyre, Rødt, Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti, samt 2 uavhengige representanter fikk 17 stemmer, og dermed 3 repr inn i styret. Side9

10 Lista fra Arbeiderpartiet fikk 7 stemmer, og dermed 1 repr. inn i styret. Lista fra Fremskrittspartiet fikk 6 stemmer, og dermed 1 repr. inn i styret. alg av leder Repr. Siv Helen Sigerstad la på vegne av AP, fram forslag på Magne Steinholt Repr. Øyving Toft la på vegne av H, S, R, SP, samt 2 uavhengige fram forslag på Peter Talseth. otering: Repr. Sigerstads forslag ble satt opp mot repr Tofts forslag. Repr. Tofts forslag ble vedtatt med 17 mot 13 stemmer. Peter Talseth var dermed valgt til leder alg av nestleder: Repr. Øyving Toft la på vegne av H, S, R, SP, samt 2 uavhengige fram forslag på Per Jægtvik. Repr. Siv Helen Sigerstad la på vegne av AP, fram forslag på Magne Steinholt. otering: Repr. Toft forslag ble satt opp mot repr Sigerstads forslag. Repr. Tofts forslag ble vedtatt med 17 mot 13 stemmer. Per Jægtvik var dermed valgt som nestleder. alg av brukerrepresentanter: Ordfører Stig Sørra orienterte, og la fram flg. forslag: Kommunestyret ber administrasjonen sende forespørsel til relevante organisasjoner. Administrasjonen foreslår brukerorganisasjoner og legger forslagene fram for Formannskapet. Med bakgrunn i diskusjonen rundt valg av brukerrepresentanter, konkluderte ordfører med at sittende vararepresentanter fungerer til valg av brukerrepresentanter skjer i kommunestyremøte I hht. kommunelovens 66 nr. 3 vedtar Alstahaug kommunestyre å oppløse sittende havnestyre og foreta nyvalg. Alstahaug kommunestyre velger flg. representanter til Alstahaug havnestyre KF: Repr. Personlig vara 1. (brukerrepresentant) (brukerrepresentant) 2. Repr ararepr 3. Peter Talseth (SP) 1. Roy Olsen (H) 4. Per Jægtvik (H) 2. Øistein Gårdvik (SP) 5. Hanne Wiig (Rødt) 3. Marianne Flatøy (S) 4. Ann Kristin Wik (H) 5. Ann Karin Edvardsen (SP) 6. Magne Steinholt 1. Hanne Børgesen Side10

11 2. Olaug Anita Hågensen 7. Heidi Klaussen 1. Steinar Albrigtsen 2. Geir Åsberg Leder: Peter Talseth Nestleder: Per Jægtvik alget gjelder fra d.d. og ut valgperioden. alg av brukerrepresentanter med personlig vara blir foretatt i kommunestyremøtet Protokolltilførsel fra repr. Arnt Jakobsen: Jeg har følgende innvending mot referatet under Sak 58/10: Sitat fra møtereferatet: Med bakgrunn i diskusjonen rundt valg av brukerrepresentanter, konkluderte ordfører med at sittende vararepresentanter fungerer til valg av brukerrepresentanter skjer i kommunestyremøte Dette er en konklusjon som ikke fremkom under møtet, og det var heller ikke satt under votering noe forslag om brukerrepresentanter i styret. Dersom ordføreren har gjort seg tanker om hvordan han ønsker at virkeligheten kunne ha vært, er dette personlige oppfatninger som ikke har noe i referatet å gjøre. Jeg ber derfor om at avsnittet tas ut av referatet. Repr. Terje Stormo tiltrådte. I alt til stede 31. representanter. 59/10 FRITAK FRA ER - HEIMEERNSNEMNDA I Saksbehandlers innstilling: Med henvisning til kommunelovens 15.2 innvilges Tor M. Solvang fritak fra sitt verv som medlem i Heimevernsnemnda. Som nytt medlem velges:.. Sandnessjøen, den ens innstilling: Grethe Tønder Sekretariatsleder Side11

12 Sandnessjøen den Repr Arnt Jakobsen la fram flg. forslag: Medlem: Jørn Winther, personlig vara: Richard Dagsvik. otering: ens innstilling, samt forslag fra repr Jakobsen ble enstemmig vedtatt. Med henvisning til kommunelovens 15.2 innvilges Tor M. Solvang fritak fra sitt verv som medlem i Heimevernsnemnda. Som nytt medlem velges: Jørn Winther Personlig vara: Richard Dagsvik 60/10 SØKNAD OM FRITAK FRA ER I Saksbehandlers innstilling: Med henvisning til kommunelovens 15.2 innvilges Svein Arne Monsen fritak fra sitt verv som vararepresentant i Alstahaug kommunestyre for resten av valgperioden. Det foretas nytt valgoppgjør (kandidatkåring) for Alstahaug Rødt slik at de to ledige varaplasser blir besatt. Sandnessjøen, den ens innstilling: Grethe Tønder Sekretariatsleder Sandnessjøen den ens innstilling enstemmig vedtatt. Med henvisning til kommunelovens 15.2 innvilges Svein Arne Monsen fritak fra sitt verv som vararepresentant i Alstahaug kommunestyre for resten av valgperioden. Det foretas nytt valgoppgjør (kandidatkåring) for Alstahaug Rødt slik at de to ledige varaplasser blir besatt. Side12

13 61/10 BADEANLEGG/KULTURHUSPROSJEKT I SENTRUM Sakbehandlers innstilling: 1. Kommunestyret vedtar videreføring av juryens utpekte vinnerprosjekt, Himmelblå for kultur og badehus. 2. Det forutsettes at opprinnelig økonomisk ramme korrigert for prisvekst overholdes. Manglende finansiering av prisvekst innarbeides i kommunens økonomiplan. 3. Eventuelt manglende finansiering fra fylkeskommunen/departement forutsettes dekket gjennom eksterne tilskudd, eventuelt gjennom redusert omfang i prosjektet. Sandnessjøen, den Arve Berg I ens innstilling: Sandnessjøen den I forhold til vedlagte framdriftsplan skal saken behandles i kommunestyret i juni 2011, men ordfører svarte bekreftende på at forprosjekt og detaljprosjektering vil bli tatt opp i kommunestyret. Repr. Siv Helen Sigerstad satte på vegne av Ap, fram flg. forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar ikke videreføring av juryens utpekte vinnerprosjekt Himmelblå for kultur og badehus på nåværende tidspunkt. Dette med bakgrunn i at prosjektet ikke er i tråd med kommunestyrets forutsetninger i sak 6/09. Prosjektet er også i strid med Alstahaug kommunes økonomireglement vedtatt i kommunestyret Kommunestyret finner at det ikke er mulig å gjennomføre bygging av badeanlegg/kulturhusprosjekt i sentrum innenfor de økonomiske rammer som Alstahaug kommune har på nåværende tidspunkt. Kommunestyret ber om at det arbeides videre med realisering av badeanlegg. Arbeidet med å realisere et kulturhus i kommunen videreføres når kommunens økonomi tillater dette. otering: ens innstilling ble satt opp mot repr Sigerstads forslag. ens innstilling ble vedtatt med 17 mot 14 stemmer. I forbindelse med debatten satte repr Hanne N. Nilssen fram krav om flg. protokolltilførsel: Side13

14 Alstahaug venstres representant anmoder om at spydigheter fra talerstolen til kommunestyrerepresentanter kuttes ut. Alle representanter uavhengig av partitilhørighet skal behandles med respekt. 1. Kommunestyret vedtar videreføring av juryens utpekte vinnerprosjekt, Himmelblå for kultur og badehus. 2. Det forutsettes at opprinnelig økonomisk ramme korrigert for prisvekst overholdes. Manglende finansiering av prisvekst innarbeides i kommunens økonomiplan. 3. Eventuelt manglende finansiering fra fylkeskommunen/departement forutsettes dekket gjennom eksterne tilskudd, eventuelt gjennom redusert omfang i prosjektet. 62/10 KOMMUNENS REPRESENTANT I OPPNENINGSUTALGET FOR KONFLIKTRÅDSMEGLERE I Saksbehandlers innstilling: I henhold til Lov om megling i konfliktråd 3 og forskriftenes 6 oppnevner Alstahaug kommunestyre. som kommunens representant i oppnevningsutvalget for nye meglere til konfliktrådet på Helgeland. Funksjonstid: Resten av inneværende valgperiode. Sandnessjøen, den ens innstilling: Grethe Tønder Sekretariatsleder Sandnessjøen den Ordfører Stig Sørra la fram forslag på Stig Sørra som kommunens representant. otering: ens innstilling, samt ordførers forslag på kommunens representant ble enstemmig vedtatt I henhold til Lov om megling i konfliktråd 3 og forskriftenes 6 oppnevner Alstahaug kommunestyre Stig Sørra som kommunens representant i oppnevningsutvalget for nye meglere til konfliktrådet på Helgeland. Funksjonstid: Resten av inneværende valgperiode. Side14

15 Møtet hevet kl Kristin angen Sekr. Side15

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Norvald Ruderaas, Hanne Benedikte Wiig,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25)

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 09:00 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Terje Sørensen Elsa Holm

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.04.04 Tid: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 27.02.2003 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/03-013/03 Møte nr: 1/2003 Til kl. 16:30 Møtested: Fauske samfunnshus, storsalen TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 11.12.2012 Tid: Kl. 09:00-15:15

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 11.12.2012 Tid: Kl. 09:00-15:15 MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 11.12.2012 Tid: Kl. 09:00-15:15 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Sissel Grimstad (tiltrådte kl. 09:45), Salve Kildahl,

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 29.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/12-098/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2003 Tid : fra 19.00 til 21.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2003 Tid : fra 19.00 til 21.30 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2003 Tid : fra 19.00 til 21.30 Til stede på møtet: Arbeiderpartiet: 1. Nils Ingar Aabol 2. Veslemøy Lindgren 3. Torstein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2013 Tid: 11:00 13:40

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2013 Tid: 11:00 13:40 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2013 Tid: 11:00 13:40 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Medlem Allan Johansen Medlem Espen

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MANDAL KOMMUNE Møteprotokoll Driftsstyret MANDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Mandal rådhus Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Fjeldsgaard Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 14.12.2010 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 31.03.2005 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.22.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 24/05-46/05 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer