MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: Tid: Tilstede på møtet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:"

Transkript

1 Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: Tid: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness, Knut Nilsen, Helge Johansen, Mette Jonsen, Trond A Johansen, Skule Storheil, Heidi Klaussen, Lovise Wik, Bjørn Helge Hansen, Margit Langseth, Tore Vikedal, Terje Hofstad, Peter Talseth, Norvald Ruderaas, Trude Jægtvik Guri Bosness, Bill Rønning, Magne Steinholt, Arne Andersen, Hanne Nora Nilssen, Evy Hesjedal, Inger Hansen, Morten Guttormsen, Hanne B Wiig, Margit Steinholt Siv Helen Sigerstad, Nina Haraldsø, Muhammad Tunisi, Bjørn Tuv, Håkon Sund Fra adm. (evt. andre): Adm.sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen Merknader til: - Innkalling - Saksliste Ingen Se nedenfor Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Underskrifter: Sakspapirene var sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail og ipad. I tillegg var de lagt ut på Austbø Samvirkelag, Joker Tjøtta og biblioteket i Sandnessjøen, samt på Ved opprop var det til stede 22 representanter.

2 Merknader til saksliste: Repr. Stig Tore Skogsholm, Høyre meldte spørsmål vedr. Eiendomsskatt Skolestruktur ruspolitisk handlingsplan planer for sykehjem og omsorgsboliger på Søvik. Repr. Tore Vikedal, Høyre meldte spørsmål vedr. konsekvenser av budsjettvedtak Sandnessjøen kulturbad. Spørsmål fra repr. Hanne Wiig, Rødt vedr. brakkerigg Slipen, ble etter forslag fra repr. Håkon Sund, Rødt utsatt til neste kommunestyre Orienteringer: Framdrift Kulturbadet Sandnessjøen v/prosjektleder Arve Berg Folkehelsetiltak for ansatte i Alstahaug kommune v/ folkehelsekoordinator Kari Christensen. Side2

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/14 14/882 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP PETTER DASS EIENDOM KF /14 14/269 STARTLÅN OG TILSKUDD FOR VIDREFORDELING /14 13/1149 BARNEHAGEPLASSER /14 13/1149 BARNEHAGETILBUDET I ALSTAHAUG KOMMUNE 20/14 14/761 REGIONAL STRATEGISK NÆRINGSPLAN 21/14 09/2184 HOVEDPLAN VANN /14 14/955 MEDLEM TIL SAMARBEIDSGRUPPA I HELGELAND FRILUFTSRÅD 23/14 13/2115 HELGELAND HAVN IKS - OPPNEVNING AV REPRESENTANT TIL HAVNERÅDET Side3

4 Alstahaug kommune 16/14 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP PETTER DASS EIENDOM KF 2012 IV Styrets innstilling: 1. Regnskapet for Petter Dass Eiendom KF for 2012 med et regnskapsmessig merforbruk stort kr ,74 godkjennes. 2. Foreliggende årsberetning tas til etteretning. Styrets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Regnskapet for Petter Dass Eiendom KF for 2012 med et regnskapsmessig merforbruk stort kr ,74 godkjennes. 2. Foreliggende årsberetning tas til etterretning.

5 17/14 STARTLÅN OG TILSKUDD FOR VIDREFORDELING FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Alstahaug kommunestyre vedtar å ta imot av Husbankens startlån for videre tildeling. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Alstahaug kommunestyre vedtar å ta imot av Husbankens startlån for videre tildeling

6 18/14 BARNEHAGEPLASSER 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Kommunestyret vedtar at Mindland barnehage opprettholder sitt tilbud på 45 % gjennom året. For å gi plass til økt antall barn tilsettes pedagog i 70 % stilling. Kostnaden er ca i 2014, i helårsvirkning. Det vurderes i tillegg som ønskelig at Sandnessjøen barnehage og Gråkallen barnehage får utnyttet de plassene de pr i dag har arealer for, innen de rammer som det kommunale tilskuddet gir. Midlertidig opprettede plasser ved Søvik barnehage avvikles fra høsten Dette gjelder 6 plasser. Besparelsen vil være kr for høsten 2014, 1,1 mill i helårsvirkning. Repr. Tore Vikedal, Høyre ba kommunestyret vurdere hans habilitet i hht. FVL 6 b, da han er bror til styrer i Gråkallen barnehage, som er nevnt i saken. Repr. Vikedal fratrådte. 21 repr. tilstede. Etter forslag fra ordfører vedtok kommunestyret enstemmig at repr. Vikedal var habil. Repr. Vikedal tiltrådte. Tilstede 22 repr. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar at Mindland barnehage opprettholder sitt tilbud på 45 % gjennom året. For å gi plass til økt antall barn tilsettes pedagog i 70 % stilling. Kostnaden er ca i 2014, i helårsvirkning. Det vurderes i tillegg som ønskelig at Sandnessjøen barnehage og Gråkallen barnehage får utnyttet de plassene de pr i dag har arealer for, innen de rammer som det kommunale tilskuddet gir. Midlertidig opprettede plasser ved Søvik barnehage avvikles fra høsten Dette gjelder 6 plasser. Besparelsen vil være kr for høsten 2014, 1,1 mill i helårsvirkning.

7 19/14 BARNEHAGETILBUDET I ALSTAHAUG KOMMUNE FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Alstahaug kommune går inn i forhandlinger med Regnbuen barnehage for eventuell kommunal overtakelse. Hvis overtakelse vil evt videre utvikling av denne behandles i egen sak. Det vurderes i tillegg som ønskelig at Sandnessjøen barnehage og Gråkallen barnehage får utnyttet de plassene de pr i dag har arealer for, innen de rammer som det kommunale tilskuddet gir. Repr. Tore Vikedal, Høyre ba kommunestyret vurdere hans habilitet i hht. FVL 6 b, da han er bror til styrer i Gråkallen barnehage, som er nevnt i saken. Repr. Vikedal fratrådte. 21 repr. tilstede. Etter forslag fra ordfører vedtok kommunestyret enstemmig at repr. Vikedal var habil. Repr. Vikedal tiltrådte. Tilstede 22 repr. Repr. Bjørn Helge Hansen, Høyre la fram flg. endringsforslag: «2. setning går ut og erstattes med: 1) Saken om eventuell overtakelse behandles som egen kommunestyresak der barnehagestruktur må sees i sammenheng med skolestruktur. Likedan må varslede endringer i tilskudd til private barnehager tas med i vurdering av saken. 2) Kommunestyret hadde sett det som en fordel om ulike alternativer vedr. barnehagetilbudet kunne belyses i saken». Votering: Endringsforslagets pkt 1 ble enstemmig vedtatt. Endringsforslagets pkt 2 ble vedtatt med 12 mot 10 stemmer. Formannskapets innstilling med vedtatte endringer, ble enstemmig vedtatt. Alstahaug kommune går inn i forhandlinger med Regnbuen barnehage for eventuell kommunal overtakelse. Saken om eventuell overtakelse behandles som egen kommunestyresak der barnehagestruktur må sees i sammenheng med skolestruktur. Likedan må varslede endringer i tilskudd til private barnehager tas med i vurdering av saken. Kommunestyret hadde sett det som en fordel om ulike alternativer vedr. barnehagetilbudet kunne belyses i saken. Det vurderes i tillegg som ønskelig at Sandnessjøen barnehage og Gråkallen barnehage får utnyttet de plassene de pr i dag har arealer for, innen de rammer som det kommunale tilskuddet gir.

8 20/14 REGIONAL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Alstahaug kommunestyre vedtar «Regional strategisk næringsplan for Midt-Helgeland (kommunene Vefsn, Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna) ». Styringsgruppen fra prosessen med å utvikle planen, ordførerne fra de fem kommunene, videreføres i arbeidet med å realisere planen. Styringsgruppen får ansvar og myndighet til å utvikle og vedta handlingsplan Enkeltprosjekt og tiltak, som medfører at den enkelte kommune forplikter seg økonomisk eller med andre ressurser, blir oversendt den enkelte kommune for politisk behandling. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Alstahaug kommunestyre vedtar «Regional strategisk næringsplan for Midt-Helgeland (kommunene Vefsn, Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna) ». Styringsgruppen fra prosessen med å utvikle planen, ordførerne fra de fem kommunene, videreføres i arbeidet med å realisere planen. Styringsgruppen får ansvar og myndighet til å utvikle og vedta handlingsplan Enkeltprosjekt og tiltak, som medfører at den enkelte kommune forplikter seg økonomisk eller med andre ressurser, blir oversendt den enkelte kommune for politisk behandling.

9 21/14 HOVEDPLAN VANN PLANUTVALGETS INNSTILLING: 1. Alstahaug kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven 11-1 og Hovedplan vannforsyning Tro vannverk De privatrettslige avtalene med gårdbruker, eiendom gnr. 78 bnr.1, og eier av fritidsbolig, eiendom gnr. 74 bnr. 1, avsluttes og/eller overdras til Lauvøylandet bygdelag. 3. Overtakelse av private vannverk - Private vannverk som skal overtas skal ha tilfredsstillende kommunal standard. Kostnader for evt. oppgradering til kommunal standard skal belastes andelshaverne/abonnentene til det private vannverket. Det betales tilknytningsgebyr etter gjeldende regelverk. 4. Tilknytning av fritidsbebyggelse - Kostnader for fremføring av kommunal vannledning samt tilknytning skal belastes eier av fritidsbolig. Dvs ikke finansieres ved hjelp av økt vanngebyr for øvrige abonnenter. Det betales tilknytningsgebyr etter gjeldende regelverk. 5. Vedtatte valg innarbeides i plandokumentet. Planutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Alstahaug kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven 11-1 og Hovedplan vannforsyning Tro vannverk De privatrettslige avtalene med gårdbruker, eiendom gnr. 78 bnr.1, og eier av fritidsbolig, eiendom gnr. 74 bnr. 1, avsluttes og/eller overdras til Lauvøylandet bygdelag. 3. Overtakelse av private vannverk - Private vannverk som skal overtas skal ha tilfredsstillende kommunal standard. Kostnader for evt. oppgradering til kommunal standard skal belastes andelshaverne/abonnentene til det private vannverket. Det betales tilknytningsgebyr etter gjeldende regelverk. 4. Tilknytning av fritidsbebyggelse - Kostnader for fremføring av kommunal vannledning samt tilknytning skal belastes eier av fritidsbolig. Dvs ikke finansieres ved hjelp av økt vanngebyr for øvrige abonnenter. Det betales tilknytningsgebyr etter gjeldende regelverk. 5. Vedtatte valg innarbeides i plandokumentet.

10 22/14 MEDLEM TIL SAMARBEIDSGRUPPA I HELGELAND FRILUFTSRÅD IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre oppnevner folkehelsekoordinator som medlem av samarbeidsgruppa i Helgeland Friluftsråd. Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Kristin Vangen Formannskapssekretær Sandnessjøen den Hans Jan Aarsund for Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Alstahaug kommunestyre oppnevner folkehelsekoordinator som medlem av samarbeidsgruppa i Helgeland Friluftsråd.

11 23/14 HELGELAND HAVN IKS - OPPNEVNING AV REPRESENTANT TIL HAVNERÅDET IV Administrasjonssjefens innstilling: Saken fremmes uten forslag på konkrete navn. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Repr. Bjørn Helge Hansen, Høyre foreslo ordfører som representant med varaordfører som personlig vararepresentant til havnerådet. Forslaget fra repr. Hansen ble enstemmig vedtatt. Alstahaug kommunestyre velger ordfører som representant, og varaordfører som personlig vararepresentant til Helgeland Havn IKS, Havneråd.

12 Referatsakene tas til orientering. Spørsmål fra repr. Stig Tore Skogsholm, Høyre vedr. Eiendomsskatt Administrasjonssjefen svarte at vedtaket om reduksjon av fritaksperioden fra 5 til 1 år medførte stort arbeidspress på administrasjonen for å sikre gjennomføring innen , og dette førte til at noen eiendommer som burde vært med ikke ble fanget opp, dette gjelder 5-10 eiendommer. Administrasjonen er ikke kjent med at eiendommer med fritak er blitt fakturert. Det jobbes med å rette opp feilen, slik at etterfakturering kan skje på 3. termin. Skolestruktur Ordfører svarte at innspillet tas med til arbeidsgruppen. Om hvorvidt dette er mulig fra høsten 2014, må spilles inn for administrasjonen. Ruspolitisk handlingsplan Ordfører svarte at han ba administrasjonssjefen om å sende kommunestyrets vedtak ut på begrenset høring, da det i vedtaket burde vært satt en ikrafttredelsesdato. Administrasjonssjefen supplerte at planen er vedtatt, men om det etter høringen kommer nye momenter, må ordfører vurdere om han vil ta saken opp på nytt. Planer for sykehjem og omsorgsboliger på Søvik. Ordfører besvarte at spørsmål som er forelagt ordfører vil bli avklart relativt kjapt. Realistisk dato for oppstart av bygging på Rishatten vil, hvis man følger den prosessplan som er skissert, bli i løpet av 4. kvartal 2017, event 1. kvartal Erverv av tomt på Rishatten pågår, men først må regulering gjennomføres. Dersom det ønskes utredet parallelle alternativer, må prosjektet på Rishatten bremses. Dette må avklares i styringsgruppa for nytt sykehjem som har møte Ordfører forholder seg til kommunestyrets vedtak, og mandat gitt styringsgruppa. Spørsmål fra repr. Tore Vikedal, Høyre vedr. konsekvenser for budsjettvedtak Sandnessjøen kulturbad. Ordfører svarte at det ikke er forberedt sak til kommunestyret, men at formannskapet hadde gjennomgang av konsekvenser av budsjettvedtaket i januar. Ordfører forholder seg til de vedtak som er gjort i forb. med budsjett og økonomiplan, og saken vil ikke bli satt på sakskartet i møtet Det er opp til de enkelte parti, i forbindelse med høstens budsjettprosess, å sørge for at tjenestene i Kulturbadet får de budsjett de trenger. Adm.sjef svarte at administrasjonen forholder seg til vedtatt økonomiplan, og stillingen som daglig leder er lyst ut. Til høsten blir det prioriteringer i forhold til hvilke tekniske stillinger som bør på plass. Orienteringer: Folkehelsetiltak for ansatte i Alstahaug kommune v/ folkehelsekoordinator Kari Christensen Framdrift Kulturbadet Sandnessjøen v/prosjektleder Arve Berg Framdriftsplan og forventede byggekostnader pr , følger vedlagt. Repr. Bjørn Helge Hansen, Høyre ble innvilget permisjon kl Ordfører oppfordret kommunestyret til å delta på grunnlovsseilasen 22.mai.

13 Møtet hevet kl Bevitnes: Kristin Vangen Sekr.