MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tilstede på møtet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:"

Transkript

1 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen, Helge Johansen, Margit Pernille Langseth, Arnt S. Jakobsen Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Silje Aaker Hansen, Finn Jacobsen Hanne Nilssen Administrasjonssjef, sekretær Grethe Tønder, Kommunalsjef Connie Pettersen, sektorleder Truls Gripheim, avd.leder Trurid Janne Torgvær sak 85/08, de to sistnevnte også sak 84/05. Næringssjef Arve Berg sak 88/08. Merknader til: - Innkalling - Saksliste Ingen Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Underskrifter: SAKSLISTE

2 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 78/08 08/1250 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM, GNR 33/17 SØKER: LINDY WESTERMANN 79/08 08/1224 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM, PARSELL AV GNR 33/17 SØKERE: BRIT OG BJARNE HERIGSTAD 80/08 08/1416 TERTIALRAPPORT BUDSJETTJUSTERING 81/08 08/973 BADEANLEGG/KULTURHUSPROSJEKT II 82/08 08/605 MINNESMERKE OVER ADMIRAL SKULE STORHEIL SØKNAD OM TILSKUDD 83/08 07/942 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 2008/ / /08 08/328 OPPRETTELSE OG STYRKNING AV AVLASTNINGSTILBUD FOR BARN MED STORE FUNKSJONSNEDSETTELSER I ALSTAHAUG KOMMUNE. 85/08 07/427 OMSTILLINGSPROSJEKT FORPROSJEKT 86/08 08/827 TV-AKSJONEN BLÅ KORS 87/08 08/1483 "HÅLOGALANDSMUSEET" - HØVDINGESETET PÅ SANDNES OPPNEVNING AV REPRESENTANT 88/08 05/99 HORVNES NÆRINGSUTVIKLINGSOMRÅDE FINANSIERING AV HOVEDVEG OG VA-ANLEGG 77/08 08/1254 SANDNESSJØEN FJERNVARME AS - RAPPORT OM STATUS OG MULIGE FREMTIDIGE ALTERNATIVER FORMANNSKAPSMØTE Sakspapirene er sendt representanter og vara pr. mail. Sakspapirene er i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag. Bibliotekene på Tjøtta, Søvik og Side2

3 Sandnessjøen, samt Til stede: 8 representanter. Sakslisten ble vedtatt med flg. tillegg: Spørsmål fra representanten Arnt Jakobsen: - Utvidelse av flyplassen på Stokka ønske om orientering om framdrift - Folkemøte på Austbø, liten deltakelse fra politisk miljø, manglende informasjon. Rekkefølgen på sakslisten ble etter forslag fra ordfører vedtatt som følger: Sak 80/08, sak 86/08, sak 84/08. øvrige saker i rekkefølge, spørsmål. Saker til behandling: 78/08 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM, GNR 33/17 SØKER: LINDY WESTERMANN Fradeling av 38 dekar fra gnr 33, bnr 17 i Alstahaug er driftsøkonomisk forsvarlig, jf jordloven 12. Søknaden om fradeling innvilges på vilkår av at arealet selges som tilleggsareal til et nabobruk i drift. Sandnessjøen den Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Fradeling av 38 dekar fra gnr 33, bnr 17 i Alstahaug er driftsøkonomisk forsvarlig, jf jordloven 12. Søknaden om fradeling innvilges på vilkår av at arealet selges som tilleggsareal til et nabobruk i drift. 79/08 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM, PARSELL AV GNR 33/17 SØKERE: BRIT OG BJARNE HERIGSTAD Side3

4 Brit og Bjarne Herigstad innvilges konsesjon for erverv av parsell på 38 dekar som skal fradeles gnr 33, bnr 17 i Alstahaug, jf konsesjonsloven av 28. november Det settes om vilkår at de driver parsellen sammen med sin eiendom gnr 33, bnr 2 som en driftsenhet. Den avtalte prisen for ervervet er kr Sandnessjøen den Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Brit og Bjarne Herigstad innvilges konsesjon for erverv av parsell på 38 dekar som skal fradeles gnr 33, bnr 17 i Alstahaug, jf konsesjonsloven av 28. november Det settes om vilkår at de driver parsellen sammen med sin eiendom gnr 33, bnr 2 som en driftsenhet. Den avtalte prisen for ervervet er kr /08 TERTIALRAPPORT BUDSJETTJUSTERING 1. Foreliggende regnskapsrapport pr. andre tertial tas til etterretning. 2. De budsjettreguleringer som fremgår av saksframlegget vedtas. Sandnessjøen den Representanten Arnt Jakobsen satte frem flg. forslag: 1. Det innføres innkjøps- og ansettelsesstopp i Alstahaug kommune ut Budsjettregulering plan/utvikling: Representanten Norvald Ruderaas satte frem flg. forslag: Formannskapet ber om å få seg forelagt en redegjørelse på områdene barnevern- og flyktningekontoret på førstkommende formannskapsmøte. Votering: Repr. Arnt Jakobsens forslag ble forkatet med 7 mot 1 stemme. Repr. Norvald Ruderaas forslag ble enstemmig vedtatt. Side4

5 Administrasjonssjefens innstilling med tillegg (Norvald Ruderaas forslag) ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Formannskapet ber om å få seg forelagt en redegjørelse på områdene barnevern- og flyktningekontoret på førstkommende formannskapsmøte. FORMANNSKAPETS INNSTILLING. 1. Foreliggende regnskapsrapport pr. andre tertial tas til etterretning. 2. De budsjettreguleringer som fremgår av saksframlegget vedtas. 81/08 BADEANLEGG/KULTURHUSPROSJEKT II 1. Pkt 3 fra vedtak i kommunestyret videreføres: Det forutsettes en betydelig finansieringsandel fra eksterne kilder for å kunne realisere kulturdelen av prosjektet, og det forhandles videre med samarbeidspartnere for å komme fram til endelig avtale for finansiering og drift. Avtalene skal behandles av kommunestyret før prosjektering kan igangsettes. 2. Videre arbeide med prosjektet betinger vedtak som frigjør midler utover krav som framkommer i tilknytning til omstillingsprosjektet med 7,7-9,1 millioner kroner. 3. Det innarbeides i økonomiplan en framdrift med start prosjektering i 2009 og eventuell byggestart 2010 forutsatt oppfyllelse av pkt 1 og 2 over. Sandnessjøen den Ordfører Stig Sørra la frem flg. forslag: 1. Skisseprosjektet for Folkebad i Sandnessjøen Sentrum, utarbeidet av Asplan Viak AS januar 2007, legges til grunn for det videre arbeidet med badeanlegget. Det arbeidet som per dags dato foreligger anses som tilstrekkelig for å igangsette hoved-/detaljprosjektering. Totalkostnaden for prosjektet er satt til 85 millioner kroner (brutto). 2. Kulturhusprosjektet videreføres frem til og med forprosjekt. 1. Det utarbeides og fremmes søknad på økonomisk tilskudd fra staten. Side5

6 2. Det forutsettes en betydelig finansieringsandel fra eksterne kilder for å kunne realisere kulturhusprosjektet, og det forhandles videre med samarbeidspartnere for å komme frem til endelige avtaler for finansiering og drift. 3. Kulturhusprosjektet fremlegges ved utført forprosjekt til godkjennelse for kommunestyret i februar 2009 for beslutning om eventuell iverksetting av hoved-/detaljprosjektering. 3. Det utarbeides driftskonsept for to alternativer. Et hvor både badeanlegg- og kulturhusdelen driftes i fellesskap og et som kun omhandler drift av badeanlegg. Arbeidet fremlegges for kommunestyret februar Det innarbeides i økonomiplanen en framdrift med start prosjektering i 2009 og byggestart i 2010, med forbehold om kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandlingen av hovedpunktene 2 og 3, februar Det nedsettes en styringsgruppe bestående av 3 representanter fra kommunestyret og inntil 3 representant fra næringslivet. Administrasjonssjefen stiller med sekretær. Kulturhusplan A/S v/rune Håndlykken engasjeres i det videre arbeidet. 6. Arbeidet forutsettes finansiert av allerede tildelte midler til arbeidet. Saldo per dags dato er på kr Representanten Helge Johansen (AP) gjorde oppmerksom på at saken ikke var partibehandlet og tok derfor forbehold om dette ved votering. Votering: Ordførerens forslag ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Skisseprosjektet for Folkebad i Sandnessjøen Sentrum, utarbeidet av Asplan Viak AS januar 2007, legges til grunn for det videre arbeidet med badeanlegget. Det arbeidet som per dags dato foreligger anses som tilstrekkelig for å igangsette hoved- /detaljprosjektering. Totalkostnaden for prosjektet er satt til 85 millioner kroner (brutto). 2. Kulturhusprosjektet videreføres frem til og med forprosjekt. a. Det utarbeides og fremmes søknad på økonomisk tilskudd fra staten. b. Det forutsettes en betydelig finansieringsandel fra eksterne kilder for å kunne realisere kulturhusprosjektet, og det forhandles videre med samarbeidspartnere for å komme frem til endelige avtaler for finansiering og drift. c. Kulturhusprosjektet fremlegges ved utført forprosjekt til godkjennelse for kommunestyret i februar 2009 for beslutning om eventuell iverksetting av hoved-/detaljprosjektering. 3. Det utarbeides driftskonsept for to alternativer. Et hvor både badeanlegg- og kulturhusdelen driftes i fellesskap og et som kun omhandler drift av badeanlegg. Arbeidet fremlegges for kommunestyret februar Side6

7 4. Det innarbeides i økonomiplanen en framdrift med start prosjektering i 2009 og byggestart i 2010, med forbehold om kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandlingen av hovedpunktene 2 og 3, februar Det nedsettes en styringsgruppe bestående av 3 representanter fra kommunestyret og inntil 3 representant fra næringslivet. Administrasjonssjefen stiller med sekretær. Kulturhusplan A/S v/rune Håndlykken engasjeres i det videre arbeidet. Arbeidet forutsettes finansiert av allerede tildelte midler til arbeidet. Saldo per dags kr /08 MINNESMERKE OVER ADMIRAL SKULE STORHEIL SØKNAD OM TILSKUDD Alstahaug formannskap innvilger kroner i støtte til skulptur over admiral Skule Storheil. Tilskuddet belastes ansvarssted 1780, allmenn kultur. Sandnessjøen den Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Alstahaug formannskap innvilger kroner i støtte til skulptur over admiral Skule Storheil. Tilskuddet belastes ansvarssted 1780, allmenn kultur. 83/08 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 2008/ /2012 Alstahaug formannskap godkjenner Plan for den kulturelle skolesekken i Alstahaug kommune for perioden 2008/ /2012. Sandnessjøen den Administrasjonssjef Representanten Hanne Nora Nilsen satte frem flg. endringsforslag til vedlagte plan ( under Interkommunalt samarbeid.): I planperioden vil det bli arbeidet for å videreutvikle det interkommunale samarbeidet til også å gjelde andre av kommunene i regionen. Side7

8 Votering: Administrasjonssjefens innstilling m/endringsforslag fra repr. Hanne Nora Nilsen ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Alstahaug formannskap godkjenner Plan for den kulturelle skolesekken i Alstahaug kommune for perioden 2008/ /2012 m/flg. endring: Interkommunalt arbeid: Setningen Det kan også være aktuelt å videreutvikle samarbeidet til andre av kommunene i regionen endres til: I planperioden vil det bli arbeidet for å videreutvikle det interkommunale samarbeidet til også å gjelde andre av kommunene i regionen. 84/08 OPPRETTELSE OG STYRKNING AV AVLASTNINGSTILBUD FOR BARN MED STORE FUNKSJONSNEDSETTELSER I ALSTAHAUG KOMMUNE. a. Det opprettes fire nye årsverk til formål avlastning for barn og unge med funksjonsnedsettelser fra b. Det opprettes hjemler for tre stillinger som allerede ligger inne i eksisterende drift. c. Det må leies lokale til formålet frem til egnet bygg er klart for bruk. Kostnad kr ,- pr. år inkl. driftsutgifter. d. Zahl-gården forutsettes benyttet som avlastningsbolig når demente avdelingen flytter inn i nye lokaliteter. Sandnessjøen den Pkt. d i ens innstilling ble diskutert. Formannskapet ønsket at også et tilpasset nybygg skulle vurderes i forbindelse med valg av permanente lokaler, og valgte derfor å ikke tiltre amd.sjefens forslag pkt. d på nåværende tidspunkt. Votering: Administrasjonssjefens innstilling pkt a, b og c ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Side8

9 a. Det opprettes fire nye årsverk til formål avlastning for barn og unge med funksjonsnedsettelser fra b. Det opprettes hjemler for tre stillinger som allerede ligger inne i eksisterende drift. c. Det må leies lokale til formålet frem til egnet bygg er klart for bruk. Kostnad kr ,- pr. år inkl. driftsutgifter. 85/08 OMSTILLINGSPROSJEKT FORPROSJEKT IV Saksbehandlers/ens innstilling: Alstahaug kommunestyre slutter seg til de tiltak som fremgår av Forprosjektrapport omstilling med de endringer som fremgår av saksfremlegget. Dette innebærer at det til grunn for det videre omstillingsarbeidet ligger en målsetting om driftsreduksjoner og inntektsøkninger på i overkant av kr. 37 millioner. Kommunestyrets vedtak i forbindelse med forprosjekt omstilling innarbeides i administrasjonens grunnlag til budsjett 2009, samt økonomiplan Sandnessjøen, den Administrasjonssjef Repr. Norvald Ruderaas satte frem flg. forslag/endringsforslag: I forhold til rådmannens forslag vil Alstahaug kommunestyre opprettholde Tjøtta barne- og ungdomsskole, Mindland skole 1-7 og Austbø barne- og ungdomsskole. Kulturskoletilbudet opprettholdes, dvs. denne reduksjonen utgår. Avvikling av Zahlgården gjennomføres. I forhold til adm.sjefens forslag om å avvikle Tjøtta eldresenter satte repr. Norvald Ruderaas frem flg. forslag. Det bes om en redegjørelse for drift av et omsorgstilbud og hjemmebasert tjeneste i sørdelen av kommunen. Dette bes lagt frem til kommunestyret Repr. Norvald Ruderaas satte videre frem flg. tilleggsforslag: Alstahaug kommunestyre vil ha utredet en framtidig skole- og barnehagestruktur med et langsiktig perspektiv hvor et av målene er å redusere antall enheter. Utredningen bør omfatte problemstillingen 1-7 skole + ungdomsskole og 1-10 skole i Sandnessjøen. Den må også omfatte både drift og investeringer. Utredningen må være ferdig til høsten Side9

10 Votering. Endringsforslag og tilleggsforslag fremsatt av repr. Norvald Ruderaas ble vedtatt med 8 mot 2 stemmer. Administrasjonssjefens innstilling m/vedtatte endring/tillegg ble vedtatt med 8 mot 2 stemmer. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Alstahaug kommunestyre slutter seg til de tiltak som fremgår av Forprosjektrapport omstilling med de endringer som fremgår av saksfremlegget og de endringer som fremkommer i henhold til formannskapets vedtak. Lyder som følger: I forhold til rådmannens forslag vil Alstahaug kommunestyre opprettholde Tjøtta barne- og ungdomsskole, Mindland skole 1-7 og Austbø barne- og ungdomsskole. Kulturskoletilbudet opprettholdes, dvs. denne reduksjonen utgår. (Avvikling av eldresenter på Tjøtta oversendes kommunestyret uten innstilling) Dette innebærer at det til grunn for det videre omstillingsarbeidet ligger en målsetting om driftsreduksjoner og inntektsøkninger på ca. kr. 32 millioner. Kommunestyrets vedtak i forbindelse med forprosjekt omstilling innarbeides i administrasjonens grunnlag til budsjett 2009, samt økonomiplan Alstahaug kommunestyre vil ha utredet en framtidig skole- og barnehagestruktur med et langsiktig perspektiv hvor et av målene er å redusere antall enheter. Utredningen bør omfatte problemstillingen 1-7 skole + ungdomsskole og 1-10 skole i Sandnessjøen. Den må også omfatte både drift og investeringer. Utredningen må være ferdig til høsten FORMANNSKAPETS VEDTAK: I forhold til adm.sjefens forslag om å avvikle Tjøtta eldresenter vedtok formannskapet flg.: Det bes om en redegjørelse for drift av et omsorgstilbud og hjemmebasert tjeneste i sørdelen av kommunen. Dette bes lagt frem til kommunestyret /08 TV-AKSJONEN BLÅ KORS Alstahaug formannskap bevilger kr til årets TV-innsamlingsaksjon BLÅ KORS. Beløpet belastes posten for tilfeldige utgifter. Sandnessjøen den Side10

11 Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK. Alstahaug formannskap bevilger kr til årets TV-innsamlingsaksjon BLÅ KORS. Beløpet belastes posten for tilfeldige utgifter. 87/08 "HÅLOGALANDSMUSEET" - HØVDINGESETET PÅ SANDNES OPPNEVNING AV REPRESENTANT Alstahaug formannskap oppnevner.. som medlem i styret for stiftelsen HÅLOGALANDSMUSEET. Sandnessjøen den Etter forslag fra repr. Norvald Ruderaas ble Ann-Karin Edvardsen enstemmig vedtatt oppnevnt som Alstahaug kommunes representant i styret for stiftelsen Hålogalandsmuseet. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Alstahaug formannskap oppnevner Ann-Karin Edvardsen som medlem i styret for stiftelsen HÅLOGALANDSMUSEET. 88/08 HORVNES NÆRINGSUTVIKLINGSOMRÅDE FINANSIERING AV HOVEDVEG OG VA-ANLEGG Saken fremmes for Alstahaug formannskap med tilrådning om at saken fremmes for kommunestyret med slik innstilling: 1. Alstahaug kommunestyre vil peke på at utvikling av Helgeland Logistikksenter er av stor strategisk betydning mht. fremtidig næringsutvikling i Alstahaug kommune og ytre Helgelandsregionen. Kommunestyret legger derfor til grunn at Alstahaug kommune skal påta seg ansvaret for tilrettelegging i henhold til de forutsetninger som er lagt til grunn i det etablerte plangrunnlag. 2. Kommunestyret legger til grunn for sine beslutninger tidligere vedtak i saken. 3. Alstahaug kommunestyre vedtar en forsert utbygging av Hovedanlegg vei, vann og avløp som det fremgår i saksfremlegget. Side11

12 4. Kommunestyret vedtar å søke finansiert en forsert utbygging av Hovedanlegg vei, vann og avløp på følgende måte: Investeringsbehov, Hovedvei og VA-anlegg i 2008: 1. Hovedveg til området, del 2, A-B, Byggetrinn 6: a. Totalkostnad: kr b. Lån til grunnlagsinvesteringer: kr c. Tilskudd fra Nordland fylkeskommune kr a. Egenkapital kr Hovedveg til området, del D-E, Byggetrinn 5: a. Totalkostnad: kr b. Lån til grunnlagsinvesteringer: kr c. Tilskudd fra Nordland fylkeskommune kr VA-anlegg til området, del D-B, Byggetrinn 3: a Totalkostnad: kr b. Lån til grunnlagsinvesteringer: kr c. Tilskudd fra Nordland fylkeskommune kr VA-anlegg til området, del D-E, Byggetrinn 3: a Totalkostnad: kr b. Lån til grunnlagsinvesteringer: kr c. Tilskudd fra Nordland fylkeskommune kr VA-anlegg til området, del B-C, Byggetrinn 4: a. Totalkostnad: kr b. Lån til grunnlagsinvesteringer: kr c. Tilskudd fra Nordland fylkeskommune kr Investeringsbehov, Hovedvei og VA-anlegg i 2009: 1. Hovedvei til området, del 2, Byggetrinn 5: a. Totalkostnad: kr b. Lån til grunnlagsinvestering: kr c. Tilskudd fra Nordland fylkeskommune kr VA-anlegg til området, C-Ø.l.gt, Byggetrinn 6: a. Totalkostnad: kr b. Lån til grunnlagsinvesteringer: kr c. Tilskudd fra Nordland fylkeskommune kr Investeringsbehov, Hovedvei i 2010: Side12

13 1. Hovedvei til området, B-Ø.L.gt, Byggetrinn 8: a. Totalkostnad: kr b. Lån til grunnlagsinvestering: kr c. Tilskudd fra Nordland fylkeskommune kr d. Egenkapital kr Kommunestyret vedtar å benytte andel fra Helgelandsbase Eiendom AS på kr ,00 i henhold til inngått avtale datert 28. mai 2008 til å redusere behov for låneopptak. 6. Kommunestyret gir Administrasjonssjefen i oppdrag om å iverksette nødvendige budsjettreguleringer og låneopptak for å finansiere en forsert utbygging av Hovedanlegg vei, vann og avløp ved Helgeland Logistikksenter Sandnessjøen den Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Alstahaug kommunestyre vil peke på at utvikling av Helgeland Logistikksenter er av stor strategisk betydning mht. fremtidig næringsutvikling i Alstahaug kommune og ytre Helgelandsregionen. Kommunestyret legger derfor til grunn at Alstahaug kommune skal påta seg ansvaret for tilrettelegging i henhold til de forutsetninger som er lagt til grunn i det etablerte plangrunnlag. 2. Kommunestyret legger til grunn for sine beslutninger tidligere vedtak i saken. 3. Alstahaug kommunestyre vedtar en forsert utbygging av Hovedanlegg vei, vann og avløp som det fremgår i saksfremlegget. 4. Kommunestyret vedtar å søke finansiert en forsert utbygging av Hovedanlegg vei, vann og avløp på følgende måte: Investeringsbehov, Hovedvei og VA-anlegg i 2008: 1. Hovedveg til området, del 2, A-B, Byggetrinn 6: a. Totalkostnad: kr b. Lån til grunnlagsinvesteringer: kr Side13

14 c. Tilskudd fra Nordland fylkeskommune kr b. Egenkapital kr Hovedveg til området, del D-E, Byggetrinn 5: a. Totalkostnad: kr b. Lån til grunnlagsinvesteringer: kr c. Tilskudd fra Nordland fylkeskommune kr VA-anlegg til området, del D-B, Byggetrinn 3: a Totalkostnad: kr b. Lån til grunnlagsinvesteringer: kr c. Tilskudd fra Nordland fylkeskommune kr VA-anlegg til området, del D-E, Byggetrinn 3: a Totalkostnad: kr b. Lån til grunnlagsinvesteringer: kr c. Tilskudd fra Nordland fylkeskommune kr VA-anlegg til området, del B-C, Byggetrinn 4: a. Totalkostnad: kr b. Lån til grunnlagsinvesteringer: kr c. Tilskudd fra Nordland fylkeskommune kr Investeringsbehov, Hovedvei og VA-anlegg i 2009: 1. Hovedvei til området, del 2, Byggetrinn 5: a. Totalkostnad: kr b. Lån til grunnlagsinvestering: kr c. Tilskudd fra Nordland fylkeskommune kr VA-anlegg til området, C-Ø.l.gt, Byggetrinn 6: a. Totalkostnad: kr b. Lån til grunnlagsinvesteringer: kr c. Tilskudd fra Nordland fylkeskommune kr Investeringsbehov, Hovedvei i 2010: 1. Hovedvei til området, B-Ø.L.gt, Byggetrinn 8: a. Totalkostnad: kr b. Lån til grunnlagsinvestering: kr c. Tilskudd fra Nordland fylkeskommune kr d. Egenkapital kr Side14

15 5. Kommunestyret vedtar å benytte andel fra Helgelandsbase Eiendom AS på kr ,00 i henhold til inngått avtale datert 28. mai 2008 til å redusere behov for låneopptak. 6. Kommunestyret gir Administrasjonssjefen i oppdrag om å iverksette nødvendige budsjettreguleringer og låneopptak for å finansiere en forsert utbygging av Hovedanlegg vei, vann og avløp ved Helgeland Logistikksenter 77/08 SANDNESSJØEN FJERNVARME AS - RAPPORT OM STATUS OG MULIGE FREMTIDIGE ALTERNATIVER Uten innstilling. Sandnessjøen den Ordfører Stig Sørra, varaordfører Siv Helen Sigerstad og representanten Norvald Ruderaas satte frem flg. forslag: 1. Kommunestyret/generalforsamlingen tilslutter seg styret i SAFJASs anbefaling om å iverksette utvidelse av spredenettet til Sandnessjøen sentrum. 2. Investeringene skal holde seg innenfor den fremlagte kalkylen på kr. 11. millioner, etter tilskudd fra ENOVA 3. Selskapet pålegges å utferdige en plan for utnyttelse av anlegget i sentrum i henhold til de krav som er satt i konsesjonsvilkårene gitt av NVE. Votering: Forslag fra ordfører Stig Sørra, varaordfører Siv Helen Sigerstad og representanten Norvald Ruderaas ble vedtatt med 7 mot 1 stemme. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1 Kommunestyret/generalforsamlingen tilslutter seg styret i SAFJASs anbefaling om å iverksette utvidelse av spredenettet til Sandnessjøen sentrum. Side15

16 2 Investeringene skal holde seg innenfor den fremlagte kalkylen på kr. 11. millioner, etter tilskudd fra ENOVA 3. Selskapet pålegges å utferdige en plan for utnyttelse av anlegget i sentrum i henhold til de krav som er satt i konsesjonsvilkårene gitt av NVE. Spørsmål fra representanten Arnt Jakobsen: - Utvidelse av flyplassen på Stokka ønske om orientering om framdrift Næringssjef Arve Berg orienterte om kontakten med AVINOR vedr. fremdfriftsplan ( evt. igangsetting 2009). Økonomiske konsekvenser for Alstahaug kommune må innarbeides i økonomiplanen. - Folkemøte på Austbø vedr. omstillingsprosjektet, liten deltakelse fra politisk miljø, manglende informasjon. Ordføreren bemerket at annen politisk møtevirksomhet samme kveld medførte at det var vanskelig for mange å delta i folkemøtet på Austbø. Ordføreren beklaget at invitasjonen ikke var videresendt til alle kommunestyrets representanter. Fra kommunens administrasjon deltok kommunalsjef Connie Pettersen og fra politisk miljø deltok Hanne Nilsen Til slutt minnet ordføreren om at admininstrasjonssjef avslutter sitt arbeidsforhold hos kommunen i august Ordføreren anmodet en om å legge frem forslag til prosess vedr. ansettelse av ny adm.sjef.. Møtet slutt kl Ref.: Grethe Tønder Sekr. Side16

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.10.2008 Sak: 56/08. Resultat: Arkivsak: 07/427 Tittel: OMSTILLINGSPROSJEKT 2008 - FORPROSJEKT

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.10.2008 Sak: 56/08. Resultat: Arkivsak: 07/427 Tittel: OMSTILLINGSPROSJEKT 2008 - FORPROSJEKT Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.10.2008 Sak: 56/08 Resultat: Arkivsak: 07/427 Tittel: OMSTILLINGSPROSJEKT 2008 - FORPROSJEKT Kommunestyret den 30.10.2008: Representantene hadde fått tilsendt

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt.

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 06.11.2014 kl. 17:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer